Förfarande : 2017/0821(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0017/2018

Ingivna texter :

A8-0017/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/02/2018 - 7.4

Antagna texter :

P8_TA(2018)0031

BETÄNKANDE     *
PDF 341kWORD 50k
31.1.2018
PE 616.632v02-00 A8-0017/2018

om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Ignazio Corrao

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal

(13308/2017 – C8‑0419/2017 – 2017/0821(CNS))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (13308/2017),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0419/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0017/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Portugal

Referensnummer

13308/2017 – C8-0419/2017 – 2017/0821(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

27.11.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

11.12.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ignazio Corrao

24.1.2018

 

 

 

Förenklat förfarande – beslut

11.1.2018

Antagande

25.1.2018

 

 

 

Ingivande

1.2.2018

Senaste uppdatering: 5 februari 2018Rättsligt meddelande