Процедура : 2017/0144(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0018/2018

Внесени текстове :

A8-0018/2018

Разисквания :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Гласувания :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0149

ДОКЛАД     ***I
PDF 1016kWORD 127k
1.2.2018
PE 612.310v02-00 A8-0018/2018

за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Даниел Далтон

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0344),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, алинея втора, буква г) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0217/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0018/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Съюзът си е поставил за цел да предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки за предотвратяване и борба с престъпността.

(1)  Съюзът си е поставил за цел да предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на хора в съчетание с подходящи мерки за предотвратяване и борба с престъпността, включително тероризма.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Тази цел налага информацията за присъди, постановени в държавите членки, да се взема предвид извън осъждащата държавата членка, както в хода на новообразувани наказателни производства, както е предвидено в Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета19, така и с цел предотвратяване на нови престъпления.

(2)  Тази цел налага информацията за присъди, постановени в държавите членки, да се взема предвид извън осъждащата държавата членка, както в хода на новообразувани наказателни производства, както е предвидено в Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета19, така и за целите на наемането на работа за длъжности, които предполагат пряк и редовен контакт с деца по смисъла на член 10 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета19a, а също и за всякакви други цели в съответствие с националното законодателство. Държавите членки следва да се стремят да предоставят подобни гаранции по отношение на лицата, които възнамеряват да работят с лица с увреждания или възрастни хора. Целта е да се гарантира, че лице, осъдено за сексуално престъпление или актове на насилие срещу дете или уязвимо лице, вече не може да укрие тази присъда или лишаване от право с оглед на извършването на трудова дейност в контакт с такива лица в друга държава членка.

_________________

_________________

19 Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите — членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства (ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 32).

19 Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите — членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства (ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 32).

 

19a Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Правната рамка на ECRIS обаче не урежда достатъчна подробно особеностите на исканията, отнасящи се до граждани на трети държави. Въпреки че понастоящем е възможно да се обменя информация за гражданите на трети държави чрез ECRIS, не съществува ефикасна процедура или механизъм за това.

(4)  Съществуващата правна рамка на ECRIS обаче не разглежда достатъчно подробно особеностите на исканията, отнасящи се до граждани на трети държави. Въпреки че вече е възможно да се обменя информация за гражданите на трети държави чрез ECRIS, не съществува обща за Съюза ефикасна, бърза и точна процедура или механизъм за това.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Извършването на такива бланкетни искания налага административна тежест на всички държави членки, включително на тези, които нямат информация за въпросния гражданин на трета държава. На практика тази тежест възпира държавите членки да искат информация за гражданите на трети държави и ги кара да ограничават информацията от регистрите за съдимост само до тази, която се съхранява в собствения им национален регистър.

(6)  Извършването на такива бланкетни искания налага непропорционална административна тежест на всички държави членки, включително на тези, които нямат информация за въпросния гражданин на трета държава. На практика тази тежест възпира държавите членки да искат информация за гражданите на трети държави от други държави членки, което сериозно затруднява обмена между държавите членки, като ограничава информацията от регистрите за съдимост до информацията, съхранявана в собствения им национален регистър. Вследствие на това се увеличава рискът обменът на информация между държавите членки да е неефикасен и непълен, което на свой ред се отразява върху равнището на сигурност и безопасност, предоставяно на гражданите на Съюза и пребиваващите в Съюза лица.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За подобряване на тази ситуация следва да бъде създадена система, чрез която централният орган на дадена държава членка да може бързо и ефикасно да открива в регистрите за съдимост на коя друга държава членка или държави членки се съхранява информация за даден гражданин на трета държава, така че съществуващата рамка на ECRIS да може да се използва за искане на информация от регистрите за съдимост от тази държава членка или тези държави членки, в съответствие с Рамково решение 2009/315/ПВР.

(7)  За подобряване на тази ситуация следва да бъде създадена система, чрез която централният орган на дадена държава членка да може незабавно и ефикасно да открива коя друга държава членка или кои други държави членки разполага(т) с информация от регистрите за съдимост за даден гражданин на трета държава.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Поради това в настоящия регламент следва да се определят правила за създаването на централизирана система, съдържаща лични данни на равнището на Съюза, разделението на отговорностите между държавата членка и организацията, отговорна за разработването и поддръжката на системата, както и всички специални разпоредби за защита на личните данни, необходими, за да се допълнят съществуващите правила за защита на данните и да се осигури достатъчно общо ниво на защита и сигурност на данните. Основните права на въпросните лица също следва да бъдат защитени.

(8)  Поради това в настоящия регламент следва да се определят правила за създаването на централизирана система, съдържаща лични данни и осигуряваща защитата им на равнището на Съюза, разделението на отговорностите между държавата членка и организацията, отговорна за разработването и поддръжката на системата, както и всички специални разпоредби за защита на личните данни, необходими, за да се допълнят съществуващите правила за защита на данните и да се осигури достатъчно общо ниво на защита и сигурност на данните, както и на защита на основните права на въпросните лица.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Системата ECRIS-TCN позволява обработването на данни за пръстови отпечатъци с оглед определянето на това коя(и) държава(и) членка(и) разполага(т) с информация от регистрите за съдимост относно съответния гражданин на трета държава и с портретни снимки, за да се потвърди неговата самоличност. Въвеждането и използването на данни за пръстови отпечатъци и портретни снимки не може в никой случай да надхвърля стриктно необходимото за постигане на преследваната цел, трябва да е разрешено от правото на Съюза, трябва да зачита основните права, в това число висшия интерес на детето, и да бъде в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

____________________

 

1a Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  eu-LISA следва да разполага с подходящи финансови средства и персонал за упражняване на отговорностите, предвидени в настоящия регламент.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При съвпадение между данните, записани в централната система, и тези, използвани от държава членка за търсене (съответствие), информацията относно самоличността, за която е получено „съответствие“, се предоставя заедно с намереното съответствие. Тази информация следва да се използва единствено за улеснение при потвърждаването на самоличността на съответния гражданин на трета държава. Това може да включва записването на такава информация в националната база данни за регистрите за съдимост на държавата членка, извършваща търсенето, като друго използвано име на гражданина на трета държава.

(12)  При съвпадение между данните, записани в централната система, и тези, използвани от държава членка за търсене (съответствие), информацията относно самоличността, за която е получено „съответствие“, се предоставя заедно с намереното съответствие. Тази информация следва да се използва единствено за улеснение при потвърждаването на самоличността на съответния гражданин на трета държава, за да се удостовери, че записаните данни се отнасят точно за правилното лице, за което се отнася намереното съответствие. Това може да включва записването на такава информация в националната база данни за регистрите за съдимост на държавата членка, извършваща търсенето, като друго използвано име на гражданина на трета държава.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Първоначално портретните снимки, включени в системата ECRIS-TCN, следва да се използват единствено за потвърждаване на самоличността на гражданина на трета държава. Възможно е в бъдеще, след като бъде разработен софтуерът за разпознаване на лица, портретните снимки да се използват за автоматизирано съпоставяне на биометрични данни, при условие че техническите изисквания за това са изпълнени.

(13)  Първоначално портретните снимки, включени в системата ECRIS-TCN, следва да се използват единствено за потвърждаване на самоличността на гражданина на трета държава. Възможно е в бъдеще, след като бъде разработен софтуерът за разпознаване на лица и въз основа на изготвена от Комисията оценка относно наличността и степента на готовност на необходимата технология, портретните снимки да се използват за автоматизирано съпоставяне на биометрични данни, при условие че това е необходимо и пропорционално.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Използването на биометрични данни е необходимо, тъй като това е най-надеждният метод за идентифициране на територията на държавите членки на граждани на трети държави, които често не разполагат с документи или други средства за установяване на самоличността. То представлява и по-надежден начин за сравняване на данните на граждани на трети държави.

заличава се

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Държавите членки следва да въвеждат в системата ECRIS-TCN информацията за осъдените граждани на трети държави във възможно най-кратък срок след вписването на техните присъди в националния регистър за съдимост.

(15)  Държавите членки следва да въвеждат автоматично в системата ECRIS-TCN информацията за осъдените граждани на трети държави незабавно след вписването на техните присъди в националния регистър за съдимост.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Подобряването на разпространяването на информация относно постановените присъди следва да подпомага държавите членки при изпълнението на Рамково решение 2008/675/ПВР, с което държавите членки се задължават да вземат предвид предишни присъди в хода на нови наказателни производства.

(17)  Подобряването на разпространяването на информация относно постановените присъди следва да подпомага държавите членки при изпълнението на Рамково решение 2008/675/ПВР, с което държавите членки се задължават да вземат предвид предишни присъди, постановени в други държави членки, в хода на нови наказателни производства, доколкото предишните национални присъди са взети под внимание съгласно националното законодателство.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Намереното съответствие в системата ECRIS-TCN не следва да означава автоматично, че въпросният гражданин на трета държава е бил осъден в посочената държава членка или посочените държави членки, нито че тази държава членка или тези държави членки разполагат с информация от регистрите за съдимост за този гражданин на трета държава. Наличието на предишни присъди следва да се потвърждава единствено въз основа на информация, получена от регистрите за съдимост на съответните държавите членки.

(19)  Намереното съответствие в системата ECRIS-TCN не следва да означава автоматично, че въпросният гражданин на трета държава е бил осъден в посочената държава членка или посочените държави членки. Наличието на предишни присъди следва да се потвърждава единствено въз основа на информация, получена от регистрите за съдимост на съответните държавите членки. Намирането на съответствие в системата ECRIS-TCN само по себе си не следва да бъде използвано за подкопаване на принципа на равенство пред закона, на правото на справедлив съдебен процес, на презумпцията за невиновност или на общата забрана за дискриминация.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С настоящия регламент се установяват строги правила за достъп до системата ECRIS-TCN и необходимите предпазни мерки, включително относно отговорността на държавите членки при събирането и използването на данни. В него също така се определят правата на лицата на обезщетение, достъп, поправка, заличаване и защита, по-специално правото на ефективна защита, както и надзорът от страна на публични независими органи върху дейностите по обработване . Следователно той зачита основните права и свободи и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни, принципа на равенство пред закона и общата забрана за дискриминация.

(22)  С настоящия регламент се установяват строги правила за достъп до системата ECRIS-TCN и необходимите предпазни мерки, включително относно отговорността на държавите членки при събирането и използването на данни. В него също така се определя начинът, по който лицата могат да упражняват своите права на обезщетение, достъп, поправка, заличаване и защита, по-специално правото на ефективна защита, както и надзорът от страна на публични независими органи върху дейностите по обработване. Следователно той зачита основните права и свободи и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на защита на личните данни, принципа на равенство пред закона и общата забрана за дискриминация. В това отношение той също така взема предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, както и Международния пакт за граждански и политически права и другите задължения в областта на правата на човека съгласно международното право.

Обосновка

Правата са уредени в Директива (ЕС) 2016/680 – настоящият регламент само пояснява как тези права могат да се упражняват във връзка със системата ECRIS-TCN.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  Гражданите на трети държави следва да могат да отправят своите заявления, свързани с правата на достъп, поправяне и заличаване на данните, до централния орган на всяка държава членка. В случаите, в които искането е отправено до държава членка, различна от осъждащата държава членка, отправеното до засегнатото лице писмено потвърждение относно предприетото действие следва да бъде изпратено от осъждащата държава членка. Потвърждението следва също така да посочва причините, поради които искането е било разгледано от осъждащата държава членка.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета26 следва да се прилага по отношение на обработването на лични данни от компетентните национални органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета27 следва да се прилага по отношение на обработването на лични данни от национални органи, при условие че националните разпоредби, транспониращи Директива (ЕС) 2016/680, не се прилагат. Координиран надзор следва да се гарантира в съответствие с член 62 от [новия регламент за защита на личните данни от институциите и органите на Съюза].

(23)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета26 следва да се прилага по отношение на обработването на лични данни от компетентните национални органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета27 следва да се прилага по отношение на обработването на лични данни от национални органи. Координиран надзор следва да се гарантира в съответствие с член 62 от [новия регламент за защита на личните данни от институциите и органите на Съюза]. По отношение на обработването на лични данни от eu-LISA следва да се прилага Регламент (EU) …/… на Европейския парламент и на Съвета27a+.

_________________

_________________

26 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

26 Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

27 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

27 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

 

27a Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L …, …, стр. …).

 

+ ОВ: моля, въведете в текста номера на регламента, който се съдържа в документ 2017/0002 (COD) и допълнете бележката под линия.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Следва да се определят правилата, уреждащи отговорността на държавите членки във връзка с вреди, причинени вследствие на неспазване на настоящия регламент.

(24)  Следва да се определят правилата, уреждащи отговорността на държавите членки и на агенциите на Съюза, използващи системата ECRIS-TCN, във връзка с вреди, причинени вследствие на неспазване на настоящия регламент .

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  eu-LISA следва да предоставя редовна статистика относно записването, съхранението и обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост чрез системата ECRIS-TCN, включително чрез използването на статистически данни, предоставени от държавите членки, относно броя на осъдените граждани на трети държави. Освен това тази статистика следва да отчита статистическата грешка, произтичаща от използването на непредставителни извадки от населението в случая граждани на трети държави и въз основа на нея да не се правят заключения в сравнителните анализи.

Обосновка

Съображението отправя предупреждение относно риска от статистическата грешка при използването на статистически данни само за осъждани граждани на трети държави. Сравняването на броя на осъдените граждани на трети държави и този на осъдените граждани на ЕС не следва да води до заключението, че гражданите на трети държави е по-вероятно да извършат престъпления, тъй като това не отговаря на действителността.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно бързият и ефикасен обмен на информация от регистрите за съдимост за гражданите на трети държави, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а предвид необходимостта от единодействие и оперативна съвместимост може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(25)  Доколкото целта на настоящия регламент, а именно колкото се може по-бързият, ефикасен и прецизен обмен на информация от регистрите за съдимост за гражданите на трети държави, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза посредством въвеждане на общи разпоредби на Съюза и оперативно съвместими системи, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)  С цел да се вземе под внимание техническият прогрес в областта на софтуера за разпознаване на лица и да се осигурят специални правила относно някои аспекти на разработването и техническото изпълнение на системата ECRIS-TCN, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на настоящия регламент чрез предвиждане на използването на портретни снимки с цел идентифицирането на граждани на трети държави въз основа на този биометричен идентификатор и за допълване на настоящия регламент чрез установяване на правила относно записа, достъпа, изменението и заличаването на данни, както и относно съхраняването и достъпа до регистрите. От особено значение е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище, като те бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество1a. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

_______________________

 

1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета29 беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на [...]30.

заличава се

_________________

 

29 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (OВ L 008, 12.1.2001 г., стр. 1).

 

30ОВ L […]

 

Обосновка

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) има само за Директивата за системата ECRIS-TCN от 2016 г., но не и по това предложение за централизирана система ECRIS-TCN.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  „гражданин на трета държава“ означава гражданин на държава, различна от държава членка, независимо от това дали лицето притежава и гражданство на държава членка, или лице без гражданство, или лице, чието гражданство не е известно на осъждащата държава;

ж)  „гражданин на трета държава“ означава лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1 от ДФЕС, или лице без гражданство, или лице, чието гражданство не е известно на осъждащата държава.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  „данни за пръстови отпечатъци“ означава данните, отнасящи се до плоски и получени чрез въртене отпечатъци от всичките десет пръста;

л)  „данни за пръстови отпечатъци“ означава данните, отнасящи се до плоски и получени чрез въртене отпечатъци, събрани от държавите членки по време на наказателни производства в съответствие с националното законодателство;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Централната система се хоства в двете технически звена на eu-LISA.

2.  Централната система се хоства в техническите звена на eu-LISA.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За всеки осъден гражданин на трета държава централният орган на осъждащата държава членка създава в централната система запис на данни . Записът на данни съдържа следните данни:

1.  За всеки осъден гражданин на трета държава, чийто данни са въведени в регистъра за съдимост на осъждащата държава членка, централният орган на тази държава членка създава в централната система запис на данни. Записът на данни съдържа следните данни:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  фамилно име; собствено име или имена; дата на раждане; място на раждане (град и държава); гражданство на една или повече държави; пол; имена на родителите; ако е приложимо, предишни имена, псевдоним/и и/или друго използвано име или имена; кода на осъждащата държава членка;

a)  фамилно име; собствено име или имена; дата на раждане; място на раждане (град и държава); гражданство на една или повече държави; пол; ако е приложимо, предишни имена, псевдоним/и и/или друго използвано име или имена; кода на осъждащата държава членка;

Обосновка

Изискването за имената на родителите нито е необходимо, нито пропорционално за целите на проверката на самоличността на въпросния граждани на трета държава. Имената на родителите следва да се предават само с информацията от регистъра за съдимост в съответствие с Рамково решение 2009/315/ПВР, след като се установи държавата членка, разполагаща с информацията от регистъра за съдимост.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  данни за пръстови отпечатъци в съответствие с Рамково решение 2009/315/ПВР31 и със спецификациите за разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци, посочени в член 10, параграф 1, буква б); референтният номер на данните за пръстови отпечатъци на осъденото лице, включително кода на осъждащата държава членка.

б)  данни за пръстови отпечатъци само когато националното законодателство на държавата членка, в която е постановена присъдата, позволява снемане и съхраняване на пръстови отпечатъци на осъдено лице, и в съответствие с Рамково решение 2009/315/ПВР31 и със спецификациите за разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци, посочени в член 10, параграф 1, буква б); референтният номер на данните за пръстови отпечатъци на осъденото лице, включително кода на осъждащата държава членка.

_________________

_________________

31 Изменено с Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (….).

31 Изменено с Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение 2009/316/ПВР на Съвета (….).

Обосновка

В съответствие с изменение 17 в приетия доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно Директивата за системата ECRIS-TCN.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Записът на данни може също така да включва портретни снимки на осъдения гражданин на трета държава.

2.  Записът на данни може също така да включва портретни снимки на осъдения гражданин на трета държава, ако националното законодателствo на държавата членка, в която е постановена присъдата, позволява снемане и съхраняване на пръстови отпечатъци на осъдено лице.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Осъждащата държава членка създава записа на данни възможно най-скоро след вписването на присъдата в националните регистри за съдимост.

3.  Осъждащата държава членка създава записа на данни автоматично, когато това е възможно, и при всички случаи не по-късно от 24 часа след вписването на присъдата в националните регистри за съдимост.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Осъждащата държавите членки създава също записи на данни за присъди, постановени преди [датата на влизане в сила на настоящия регламент], доколкото тези данни се съхраняват в националните регистри за съдимост или националната база данни за пръстови отпечатъци.

4.  Осъждащата държавите членки създава също записи на данни за присъди, постановени до [24 месеца след влизане в сила на настоящия регламент], доколкото тези данни се съхраняват в националните регистри за съдимост или националната база данни за пръстови отпечатъци.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Както е посочено в член 5, параграф 2, портретните снимки се използват единствено за потвърждаване на самоличността на гражданин на трета държава, установена в резултат на търсене по буквено-цифрови данни или търсене по пръстови отпечатъци.

1.  Както е посочено в член 5, параграф 2, портретните снимки могат да се използват единствено за потвърждаване на самоличността на гражданин на трета държава, установена в резултат на търсене по буквено-цифрови данни или търсене по пръстови отпечатъци.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Веднага щом това стане технически осъществимо, портретните снимки могат да бъдат използвани също и за идентифициране на гражданин на трета държава въз основа на този биометричен идентификатор. Преди тази функция да бъде въведена в системата ECRIS-TCN, Комисията представя доклад относно наличността и степента на готовност на необходимата технология, по който се провеждат консултации с Европейския парламент.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34а за изменение на настоящия регламент, за да предвиди възможността портретни снимки да бъдат използвани също и за идентифицирането на гражданин на трета държава въз основа на този биометричен идентификатор, веднага след като това стане технически възможно и въз основа на изготвена от Комисията оценка относно наличността и степента на готовност на необходимата технология.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато в държава членка се иска информация от регистрите за съдимост за гражданин на трета държава с цел наказателно производство срещу този гражданин или за каквито и да било цели, различни от тези на наказателното производство, в съответствие с националното право, централният орган на тази държава членка използва системата ECRIS-TCN за идентифициране на държавата членка или държавите членки, разполагаща(и) с информация от регистрите за съдимост за този гражданин на трета държава, за да получи информация за предишни присъди чрез ECRIS.

1.  Когато в държава членка се иска информация от регистрите за съдимост за гражданин на трета държава с цел наказателно производство срещу този гражданин, централният орган на тази държава членка използва системата ECRIS-TCN за идентифициране на държавата членка или държавите членки, разполагаща(и) с информация от регистрите за съдимост за този гражданин на трета държава, за да получи информация за предишни присъди чрез ECRIS.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки отделен запис на данни се съхранява в централната система толкова дълго, колкото данните за присъдата или присъдите на съответното лице се съхраняват в националния регистър за съдимост.

1.  Всеки запис на данни се съхранява в централната система толкова дълго, колкото данните за присъдата или присъдите на съответното лице се съхраняват в националния регистър за съдимост.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След изтичане на срока за съхранение, посочен в параграф 1, централният орган на осъждащата държава членка заличава съответния запис на данни от централната система незабавно и при всички случаи не по-късно от един месец след изтичането на този срок на съхранение.

2.  След изтичане на срока за съхранение, посочен в параграф 1, централният орган на осъждащата държава членка трайно заличава съответния запис на данни от централната система, когато е възможно автоматично и при всички случаи не по-късно от 24 часа след изтичането на този срок на съхранение.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Ако дадена държава членка има причини да смята, че данните, които тя е записала в централната система, са неточни или са били обработени в централната система в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни и, ако е необходимо, ги изменя или изтрива от централната система незабавно.

3.  Ако дадена държава членка има причини да смята, че данните, които тя е записала в централната система, са неточни или са били обработени в централната система в нарушение на настоящия регламент, тя проверява съответните данни и, ако е необходимо, незабавно ги изменя или изтрива от централната система.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако държава членка, различна от държавата членка, въвела данните, има причини да смята, че данните, записани в централната система, са неточни или са били обработени в централната система в нарушение на настоящия регламент, тя незабавно установява контакт с централния орган на осъждащата държава членка. Осъждащата държава членка проверява точността на данните и законността на обработването им в срок от един месец.

4.  Ако държава членка, различна от държавата членка, въвела данните, има причини да смята, че данните, записани в централната система, са неточни или са били обработени в централната система в нарушение на настоящия регламент, тя незабавно установява контакт с централния орган на осъждащата държава членка. Осъждащата държава членка проверява точността на данните и законността на обработването им без отлагане и при всички случаи в срок от една седмица след получаването на информацията.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията приема актовете, необходими за разработването и техническото внедряване на системата ECRIS-TCN, и по-специално правила относно:

1.  Комисията приема, преди [две години след влизането в сила на настоящия регламент], актовете, необходими за разработването и техническото внедряване на системата ECRIS-TCN, и по-специално правила относно:

Обосновка

Необходимо, за да се посочи конкретна дата за стартирането на системата ECRIS-TCN в член 11.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  качеството на данните, включително механизъм и процедури за извършване на проверки на качеството на данните;

д)  техническите спецификации за качеството на данните, включително механизъм и процедури за извършване на проверки на качеството на данните;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  въвеждането на данните в съответствие с член 5;

заличава се

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  достъпа до данните в съответствие с член 7;

заличава се

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  изменянето и заличаването на данните в съответствие с членове 8 и 9;

заличава се

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  поддържането и достъпа до записите в съответствие с член 29;

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  предоставянето на статистика в съответствие с член 30;

заличава се

Обосновка

Преместено в следващия член 10а (нов), тъй като се отнася по-скоро за делегиран акт, отколкото за акт на изпълнение.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  условията за ефективност и достъпност на системата ECRIS-TCN.

заличава се

Обосновка

Преместено в следващия член 10а (нов), тъй като се отнася по-скоро за делегиран акт, отколкото за акт на изпълнение.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10a

 

Приемане на делегирани актове от Комисията

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 34a за допълнение на настоящия регламент чрез установяване на правила относно:

 

а)  въвеждането на данните в съответствие с член 5;

 

б)  достъпа до данните в съответствие с член 7;

 

в)  изменянето и заличаването на данните в съответствие с членове 8 и 9;

 

г)  поддържането и достъпа до записите в съответствие с член 29;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  eu-LISA отговаря за разработването и оперативното управление на системата ECRIS-TCN. Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на технически спецификации, провеждането на изпитвания и извършването на цялостна координация на проекта.

1.  eu-LISA отговаря за разработването на системата ECRIS-TCN в съответствие с принципа на защита на данните при проектирането и по подразбиране. Освен това eu-LISA отговаря за оперативното управление на системата ECRIS-TCN. Разработването се състои в изготвянето и изпълнението на технически спецификации, провеждането на изпитвания и извършването на цялостна координация на проекта.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  eu-LISA разработва и внедрява системата ECRIS-TCN преди [две години след влизането в сила на настоящия регламент] и след приемането от Комисията на мерките, предвидени в член 10.

4.  eu-LISA разработва и внедрява системата ECRIS-TCN веднага след влизането в сила на настоящия регламент и приемането от Комисията на мерките, предвидени в членове 10 и 10а.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Преди фазата на проектиране и разработване управителният съвет на eu-LISA създава Съвет за програмно управление, съставен от най-много 10 членове. Съставът му включва осем представители, определени от управителния съвет, председателя на консултативната група по системата ECRIS-TCN, посочена в член 36, и един член, определен от Комисията. Членовете, определени от управителния съвет, се избират единствено от тези държави членки, които съгласно правото на Съюза са изцяло обвързани от законодателните инструменти, уреждащи ECRIS, и които участват в системата ECRIS-TCN. Управителният съвет гарантира, че назначените от него представители разполагат с необходимия опит и познания в разработването и управлението на ИТ системи в подкрепа на съдебните органи и органите, отговарящи за регистрите за съдимост. Съветът за програмно управление заседава най-малко веднъж на три месеца, а при необходимост и по-често. Той гарантира подходящо управление на фазата на проектиране и разработване на система ECRIS-TCN. Съветът за програмно управление представя на управителния съвет на eu-LISA ежемесечни писмени доклади относно напредъка на проекта. Той не разполага с правомощия за вземане на решения, нито с мандат да представлява членовете на управителния съвет.

5.  Преди фазата на проектиране и разработване управителният съвет на eu-LISA създава Съвет за програмно управление, съставен от най-много 10 членове. Съставът му включва седем представители, определени от управителния съвет измежду неговите членове или техните заместници, председателя на консултативната група по системата ECRIS-TCN, посочена в член 36, един член, който представлява eu-LISA, определен от нейния изпълнителен директор, и един член, определен от Комисията. Членовете, определени от управителния съвет, се избират единствено от тези държави членки, които съгласно правото на Съюза са изцяло обвързани от законодателните инструменти, уреждащи ECRIS, и които участват в системата ECRIS-TCN. Управителният съвет гарантира, че назначените от него представители разполагат с необходимия опит и познания в разработването и управлението на ИТ системи в подкрепа на съдебните органи и органите, отговарящи за регистрите за съдимост. Съветът за програмно управление заседава най-малко веднъж на три месеца, а при необходимост и по-често. Той гарантира подходящо управление на фазата на проектиране и разработване на система ECRIS-TCN. Съветът за програмно управление представя на управителния съвет на eu-LISA ежемесечни писмени доклади относно напредъка на проекта. Той не разполага с правомощия за вземане на решения, нито с мандат да представлява членовете на управителния съвет.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Председателството се поема от държавата членка, която председателства Съвета на Европейския съюз, при условие че съгласно правото на Съюза тя е изцяло обвързана от законодателните инструменти, уреждащи ECRIS, и че участва в системата ECRIS-TCN. Ако това изискване не е изпълнено, председателството се поема от следващата държава членка, която ще поеме председателството на Съюза и отговаря на това изискване.

7.  Председателството се поема от държава членка, която съгласно правото на Съюза е изцяло обвързана от законодателните инструменти, уреждащи ECRIS, и която ще участва в системата ECRIS-TCN.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  По време на фазата на проектиране и разработване консултативната група по системата ECRIS-TCN, посочена в член 36, се състои от ръководителите на националните проекти за системата ECRIS-TCN. В тази фаза тя заседава поне веднъж месечно до пускането в действие на системата ECRIS-TCN. След всяко заседание консултативната група докладва на управителния съвет на eu-LISA. Тя предоставя техническия експертен опит в подкрепа на изпълнението на задачите на управителния съвет и осъществява последващ контрол върху степента на готовност на държавите членки.

9.  По време на фазата на проектиране и разработване консултативната група по системата ECRIS-TCN, посочена в член 36, се състои от ръководителите на националните проекти за системата ECRIS-TCN и се председателства от eu-LISA. В тази фаза тя заседава поне веднъж месечно до пускането в действие на системата ECRIS-TCN. След всяко заседание консултативната група докладва на управителния съвет на eu-LISA. Тя предоставя техническия експертен опит в подкрепа на изпълнението на задачите на управителния съвет и осъществява последващ контрол върху степента на готовност на държавите членки.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Преди да им разреши да обработват данни, съхранявани в централната система, всяка държава членка осигурява подходящо обучение на членовете на персонала на своите органи, които имат право на достъп до системата ECRIS-TCN, по-специално по отношение на правилата за сигурността и защитата на данните и по отношение на съответните основни права.

2.  Преди да им разреши да обработват данни, съхранявани в централната система, всяка държава членка осигурява подходящо обучение на членовете на персонала на своите органи, които имат право на достъп до системата ECRIS-TCN, по-специално по отношение на правилата за сигурността и защитата на данните и по отношение на основните права.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с Директива (ЕС) 2016/680, всяка държава членка гарантира, че данните, записани в системата ECRIS-TCN, се обработват законосъобразно, и по-специално, че:

1.  В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 всяка държава членка гарантира, че данните, записани в системата ECRIS-TCN, се обработват законосъобразно, и по-специално, че:

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  данните се събират законно и при пълно зачитане на човешкото достойнство на гражданина на трета държава;

б)  данните се събират законно и при пълно зачитане на човешкото достойнство и основните права на гражданина на трета държава;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  eu-LISA гарантира, че системата ECRIS-TCN функционира в съответствие с настоящия регламент и актовете за изпълнение, предвидени в член 10, както и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 [или регламента, който ще го замени]. По-специално eu-LISA предприема необходимите мерки, за да гарантира сигурността на централната система и комуникационната инфраструктура между централната система и националните централни звена за достъп, без да се засяга отговорността на всяка държава членка.

2.  eu-LISA гарантира, че системата ECRIS-TCN функционира в съответствие с настоящия регламент, актовете за изпълнение, предвидени в член 10, и делегираните актове, посочени в член 10а, както и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 [или регламента, който ще го замени]. По-специално eu-LISA предприема необходимите мерки, за да гарантира сигурността на централната система и комуникационната инфраструктура между централната система и националните централни звена за достъп, без да се засяга отговорността на всяка държава членка.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  eu-LISA информира Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и Европейския надзорен орган по защита на данните, за мерките, които предприема в съответствие с параграф 2 за пускане в действие на системата ECRIS-TCN.

3.  eu-LISA информира във възможно най-кратък срок Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и Европейския надзорен орган по защита на данните, за мерките, които предприема в съответствие с параграф 2 за пускане в действие на системата ECRIS-TCN.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Трети държави и международни организации могат да отправят своите искания за информация относно предишни присъди срещу граждани на трети държави към Евроюст.

1.  Трети държави и международни организации могат да отправят своите искания за информация относно предишни присъди срещу граждани на трети държави към Евроюст за същите цели, за които органите на държавите членки имат достъп до системата ECRIS-TCN съгласно член 7, параграф 1.

Обосновка

Важно е да се поясни за какви цели трети държави и международни организации могат да искат информация от системата ECRIS-TCN.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато Евроюст получи искане съгласно параграф 1, агенцията използва системата ECRIS-TCN, за да определи коя(и) държава(и) членка(и) разполага(т) с информация относно съответния гражданин на трета държава, и в случаите, в които държавата(ите) членка(и) бъде(ат) идентифицирана(и), незабавно предава искането на централните органи на тази(тези) държава(и) членка(и). Съответните държави членки са отговорни за по-нататъшното обработване на тези искания в съответствие с тяхното национално законодателство.

2.  Когато Евроюст получи искане съгласно параграф 1, агенцията използва системата ECRIS-TCN, за да определи коя(и) държава(и) членка(и) разполага(т) с информация от регистрите за съдимост относно съответния гражданин на трета държава, и в случаите, в които държавата(ите) членка(и) бъде(ат) идентифицирана(и), незабавно предава искането на централните органи на тази(тези) държава(и) членка(и). Съответните държави членки са отговорни за по-нататъшното обработване на тези искания в съответствие с тяхното национално законодателство. Евроюст изпраща потвърждение за получаване на третата държава или международната организация, поискали информацията, посочена в параграф 1.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Нито Евроюст, нито Европол, [нито Европейската прокуратура], нито който и да било централен орган на държава членка не може да предава или предоставя на трета държава, международна организация или частноправен субект информация, получена от системата ECRIS-TCN, относно предишни присъди срещу гражданин на трета държава или информация относно държавата(ите) членка(и), която(които) може да разполага(т) с такива данни.

3.  Не се разрешава нито на Евроюст, нито на Европол, [нито на Европейската прокуратура], нито на който и да било централен орган на държава членка да предава или предоставя на трета държава, международна организация или частноправен субект каквато и да било информация, получена от системата ECRIS-TCN, относно предишни присъди срещу гражданин на трета държава или информация относно държавата(ите) членка(и), която(които) може да разполага(т) с такива данни.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Евроюст разполага с пряк достъп до системата ECRIS-TCN за целите на прилагането на член 14, както и на изпълнението на законоустановените задачи на агенцията.

1.  Надлежно оправомощеният персонал на Евроюст разполага с пряк достъп до системата ECRIS-TCN за целите на прилагането на член 14, както и на изпълнението на законоустановените задачи на агенцията.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  [Надлежно оправомощеният персонал на Европейската прокуратура разполага с пряк достъп до системата ECRIS-TCN за целите на изпълнението на своите законоустановени задачи.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европол [и Европейската прокуратура] разполага[т] с пряк достъп до системата ECRIS-TCN за целите на изпълнението на своите законоустановени задачи.

2.  Надлежно оправомощеният персонал на Европол разполага с пряк достъп до системата ECRIS-TCN за целите на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления при изпълнението на своите законоустановени задачи.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След като бъде намерено съответствие, указващо държавата(ите) членка(и), разполагаща(и) с информация от регистрите за съдимост относно даден гражданин на трета държава, Евроюст, Европол [и Европейската прокуратура] може да използват своите контакти с националните органи на тази(тези) държава(и) членка(и), установени съгласно съответните правни инструменти за тяхното създаване, за да поискат информацията за присъди.

3.  След като бъде намерено съответствие, указващо държавата(ите) членка(и), разполагаща(и) с информация от регистрите за съдимост относно даден гражданин на трета държава, Евроюст, Европол [и Европейската прокуратура] може да използват своите контакти с националните органи на тази(тези) държава(и) членка(и), установени съгласно съответните правни инструменти за тяхното създаване, за да поискат информацията за присъди. На Европейската прокуратура не се отказва достъп до такава информация за присъди само въз основа на това, че отказващата държава членка не е част от процедурата за засилено сътрудничество, по която се създава Европейската прокуратура.

Обосновка

Важно е да се пояснят взаимоотношенията между Европейската прокуратура и онези държави членки, които не са сред 20-те, които понастоящем създават Европейската прокуратура, когато става въпрос за искане на информация от регистрите за съдимост.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  осигурява физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на критичната инфраструктура;

а)  осигурява физическа защита на данните, включително чрез изготвяне на планове за действие в извънредни ситуации за защита на инфраструктурата;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  гарантира, че лицата, оправомощени за достъп до системата ECRIS-TCN, имат достъп само до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуални потребителски профили и само в режим на поверителен достъп; ж)

е)  проверява и гарантира, че лицата, оправомощени за достъп до системата ECRIS-TCN, имат достъп само до данните, за които са оправомощени, посредством индивидуални потребителски профили и само в режим на поверителен достъп;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  гарантира, че всички органи с право на достъп до системата ECRIS-TCN създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени да въвеждат, изменят и заличават, да правят справки и търсят в тези данни, и при поискване незабавно предоставят тези профили на националните надзорни органи по член 25;

ж)  гарантира, че всички органи с право на достъп до системата ECRIS-TCN създават профили с описание на функциите и задълженията на лицата, които са оправомощени да въвеждат, изменят и заличават, да правят справки и търсят в тези данни, и предоставят тези профили на националните надзорни органи по член 25;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  наблюдава ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и предприема необходимите организационни мерки, свързани с вътрешното наблюдение, за да гарантира спазване на настоящия регламент.

к)  наблюдава ефективността на мерките за сигурност по настоящия параграф и предприема необходимите организационни мерки, свързани с вътрешното наблюдение и надзор, за да гарантира спазване на настоящия регламент.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  eu-LISA и държавите членки си сътрудничат, за да се гарантира хармонизиран подход към сигурността на данните, основан на процес на управление на риска за сигурността, обхващащ цялата система ECRIS-TCN.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко използване на данните, въведени в системата ECRIS-TCN, в нарушение на настоящия регламент се наказва със санкции в съответствие с националното право, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяко използване на данните, въведени в системата ECRIS-TCN, в нарушение на настоящия регламент се наказва със санкции в съответствие с националното право, член 84 от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 57 от Директива (ЕС) 2016/680, които са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Европол, Евроюст [и Европейската прокуратура] вземат необходимите мерки, за да гарантират, че членовете на техния персонал, които имат право на достъп до системата ECRIS-TCN, подлежат на вътрешни дисциплинарни мерки, ако използват данните, записани в системата ECRIS-TCN, по начин, който не съответства на настоящия регламент.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки централен орган на държавата членка се счита за администратор в съответствие с Директива (ЕС) 2016/680 при обработването на личните данни от същата държава членка съгласно настоящия регламент.

1.  Всеки централен орган на държавата членка се счита за администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 при обработването на личните данни от същата държава членка съгласно настоящия регламент.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Агенцията eu-LISA се счита за лице, обработващо данни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001, що се отнася до личните данни, въведени в централната система от държавите членки.

2.  Агенцията eu-LISA се счита за лице, обработващо данни, в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 [или регламента, който ще го замени], що се отнася до личните данни, въведени в централната система от държавите членки.

Обосновка

Техническо изменение

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Достъпът до системата ECRIS-TCN за въвеждане, изменяне, заличаване и справка с данните, посочени в член 5, е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на централните органи, а надлежно оправомощените служители на органите, посочени в член 15, имат достъп до системата за справка с данните. Този достъп се ограничава до необходимото за изпълнението на задачите, свързани с целта, посочена в параграф 1, и е пропорционален на преследваните цели.

2.  Достъпът до системата ECRIS-TCN за въвеждане, изменяне, заличаване и справка с данните, посочени в член 5, е запазен изключително за надлежно оправомощените служители на централните органи, а надлежно оправомощените служители на органите, посочени в член 15, имат достъп до системата за справка с данните. Този достъп се ограничава до необходимото за изпълнението на задачите, свързани с целта, посочена в параграф 1, и до това, което е необходимо и пропорционално на преследваните цели.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ако бъде подадено искане до държава членка, различна от осъждащата държава членка, органите на държавата членка, до която е отправено искането, проверяват точността на данните и законосъобразността на обработването им в системата ECRIS-TCN в срок от един месец, в случай че проверката може да се направи без консултиране с осъждащата държава членка. В противен случай държавата членка, различна от осъждащата държава членка, се свързва с органите на осъждащата държава членка в срок от 14 дни и осъждащата държава членка проверява точността на данните и законосъобразността на обработването им в срок от един месец, считано от момента на свързване.

2.  Ако бъде подадено искане до държава членка, различна от осъждащата държава членка, органите на държавата членка, до която е отправено искането, се свързват незабавно с органите на осъждащата държава членка и при всички случаи в срок от седем дни след получаването на искането. Осъждащата държава членка проверява точността на данните и законността на обработването им и отговаря в срок от една седмица, считано от момента на свързване.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай че записаните в системата ECRIS-TCN данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, осъждащата държава членка поправя или заличава данните в съответствие с член 9. Осъждащата държава членка или, когато е приложимо, държавата членка, до която е отправено искането, потвърждава незабавно и в писмен вид на засегнатото лице, че е предприела мерки, за да поправи или заличи отнасящите се до него данни.

3.  В случай че записаните в системата ECRIS-TCN данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, осъждащата държава членка поправя или заличава данните в съответствие с член 9. Осъждащата държава членка потвърждава незабавно и в писмен вид на засегнатото лице, че е предприела мерки, за да поправи или заличи отнасящите се до него данни. Осъждащата държава членка също така информира незабавно всяка друга държава членка, която е била получател на информацията за присъди, свързана с този запис, какви действия са били предприети.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако държавата членка, до която е отправено искането, не е съгласна, че записаните в системата ECRIS-TCN данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на засегнатото лице защо не е съгласна да поправи или да заличи отнасящите се до него данни.

4.  Ако осъждащата държавата членка не е съгласна, че записаните в системата ECRIS-TCN данни са фактически неточни или са били записани по незаконосъобразен начин, тя незабавно приема административно решение, в което обяснява в писмен вид на засегнатото лице защо не е съгласна да поправи или да заличи отнасящите се до него данни. Европейският надзорен орган по защита на данните и националният надзорен орган за защита на данните се уведомяват за тези случаи.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато дадено лице поиска данни, свързани с него, съгласно параграф 2, централният орган регистрира под формата на писмен документ, че е отправено такова искане, как и от кой орган е обработено това искане, и незабавно предоставя този документ на надзорните органи.

7.  Когато дадено лице поиска данни, свързани с него, съгласно параграф 2, централният орган регистрира под формата на писмен документ, че е отправено такова искане, как и от кой орган е обработено това искане, и незабавно предоставя този документ на надзорните органи. Този регистър се заличава след три години.

Обосновка

Необходимо е да се посочи максимален срок за съхраняване на регистрите на исканията; срок от три години е разумен период от време.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Когато това е приложимо, ако търсенето в централната система върне отговор, че „няма намерено съответствие“, гражданинът на трета държава, подал искане за информация относно собственото си досие за съдимост, получава извлечение, което удостоверява, че от търсенето в централната система е получен отговор „няма намерено съответствие“.

Обосновка

Това изменение гарантира, че граждани на трети държави, които са поискали извлечение от регистрите за съдимост, получават удостоверение, ако не са извършили правонарушения, че „няма намерено съответствие“ за тях в Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS), което доказва, че те нямат съдебни досиета в никоя от държавите членки. Това може да бъде изключително полезно за гражданите на трети държави за назначаване на работа.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Във всяка държава членка надзорният орган подпомага и консултира при поискване засегнатото лице за упражняването на правата му на поправяне или заличаване на отнасящи се до него данни.

2.  Във всяка държава членка надзорният орган може да одитира централните органи, бива уведомяван за всички случаи, посочени в член 9, параграфи 3 и 4 и член 23, параграф 4, и подпомага и консултира при поискване засегнатото лице за упражняването на правата му на поправяне или заличаване на отнасящи се до него данни.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск или да подаде жалба в държавата членка, която му е отказала предвиденото в член 23 право на достъп или на поправяне или заличаване на отнасящи се до него данни.

1.  В съответствие с глава VIII от Директива (ЕС) 2016/680 във всяка държава членка всяко лице има право да предяви иск пред съд и правото да подаде жалба в държавата членка, която му е отказала предвиденото в член 23 право на достъп или на поправяне или заличаване на отнасящи се до него данни.

Обосновка

Поясненията са необходими, за да се направи връзка със съответното правно основание (Директива (ЕС) 2016/680) и да се избегне възможността държавите членки да могат да предоставят само правото на подаване на жалба.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган или органи, определени по силата на член 41 от Директива (ЕС) 2016/680, следят за законосъобразността на обработването на личните данни, посочени в член 6, от въпросната държава членка, включително на предаването им към и от системата ECRIS-TCN.

1.  Всяка държава членка гарантира, че надзорният орган или органи, определени по силата на член 51 от Регламент (ЕС) 2016/679, следят за законосъобразността на обработването на личните данни, посочени в член 6, от въпросната държава членка, включително на предаването им към и от системата ECRIS-TCN.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Надзорният орган гарантира, че най-малко на всеки четири години, считано от пускането в действие на системата ECRIS-TCN, и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на операциите по обработване на данни в националните регистри за съдимост и бази данни за пръстови отпечатъци.

2.  Надзорният орган гарантира, че най-малко на всеки три години, считано от пускането в действие на системата ECRIS-TCN, и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на операциите по обработване на данни в националните регистри за съдимост и бази данни за пръстови отпечатъци.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че техният надзорен орган разполага с достатъчно ресурси да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

3.  Държавите членки вземат нужните мерки за това техният надзорен орган да разполага с достатъчно ресурси и възможности за обучение, за да изпълнява задачите, които са му възложени съгласно настоящия регламент.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всяка държава членка предоставя всяка информация, поискана от надзорните органи, и по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с членове 12, 13 и 17. Всяка държава членка предоставя на надзорните органи достъп до регистрите си съгласно член 29 и им предоставя достъп по всяко време до всички свои помещения, свързани със системата ECRIS-TCN.

4.  Всяка държава членка предоставя всяка информация, поискана от надзорните органи, и по-специално информация за дейностите, извършвани в съответствие с членове 12, 13 и 17. Всяка държава членка предоставя на надзорните органи достъп до регистрите си съгласно член 23, параграф 7 и член 29 и им предоставя достъп по всяко време до всички свои помещения, свързани със системата ECRIS-TCN.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки четири години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейностите по обработване на лични данни, осъществени от агенцията. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията, надзорните органи и националните надзорни органи. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

2.  Европейският надзорен орган по защита на данните гарантира, че най-малко на всеки три години и в съответствие с приложимите международни одитни стандарти се извършва одит на дейностите по обработване на лични данни, осъществени от агенцията. Доклад от този одит се изпраща на Европейския парламент, Съвета, eu-LISA, Комисията, надзорните органи и националните надзорни органи. На eu-LISA се предоставя възможност да направи коментари, преди докладът да бъде приет.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следва да се гарантира координиран надзор в съответствие с член 62 от [новия регламент за защита на данните по отношение на институциите и органите на Съюза].

Гарантира се координиран надзор в съответствие с член 62 от [новия регламент за защита на данните по отношение на институциите и органите на Съюза].

Обосновка

Техническо изменение за привеждане в съответствие с член 62 от новия регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Записите и документацията се използват само за наблюдение на законосъобразността на обработката на данните, както и за гарантиране на тяхната цялост и сигурност. Единствено записите, съдържащи данни от неличен характер, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката, посочена в член 34. Тези записи се защитават чрез подходящи мерки срещу достъп от неоправомощени лица и се заличават след една година, ако не са необходими за вече започнали процедури за наблюдение.

4.  Записите и документацията се използват само за наблюдение на законосъобразността на обработката на данните, както и за гарантиране на тяхната цялост и сигурност. Единствено записите, съдържащи данни от неличен характер, могат да бъдат използвани за наблюдението и оценката, посочена в член 34. Тези записи се защитават чрез подходящи мерки срещу достъп от неоправомощени лица и се заличават след три години, ако не са необходими за вече започнали процедури за наблюдение.

Обосновка

По-дългите срокове за съхранение на записите са необходими, за да се гарантира, че гражданите на трети държави могат надлежно да подават жалби.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Надлежно оправомощените служители на eu-LISA, компетентните органи и Комисията разполагат с достъп до данните, обработвани в рамките на системата ECRIS-TCN, единствено с цел докладване и осигуряване на статистика, без да се позволява установяване на самоличността на отделни лица.

1.  Надлежно оправомощените служители на eu-LISA и компетентните органи разполагат с достъп до данните, обработвани в рамките на системата ECRIS-TCN, единствено с цел докладване и осигуряване на статистика, без да се позволява установяване на самоличността на отделни лица.

Обосновка

Не е необходимо Комисията да разполага с достъп до системата ECRIS-TCN за статистически цели; така или иначе eu-LISA ежемесечно изпраща статистическа информация на Комисията.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За целите на параграф 1 eu-LISA създава, внедрява и хоства централно хранилище в техническия(ите) си обект(и), съдържащо данните, посочени в параграф 1, което не позволява да се установява самоличността на отделни лица и осигурява възможност за извличане на доклади и статистика, които могат да бъдат адаптирани спрямо нуждите. Достъпът до централното хранилище се предоставя чрез защитен достъп с контрол на достъпа и специфични потребителски профили единствено с цел докладване и статистика.

заличава се

Обосновка

Разпоредбите са остарели – това централно хранилище вече не е на дневен ред и не беше споменато в неотдавнашните семинари, организирани от Комисията, относно информационните системи и оперативната съвместимост. Вж. също свързаните оценки на въздействието от етапа на създаване (Ares(2017)3765711) относно оперативната съвместимост на информационните системи в областта на миграцията и сигурността.

В Становище 9/2017 относно новия Регламент за eu-LISA ЕНОЗД също посочва, че създаването на централно хранилище нито е необходимо, нито желателно.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 35, параграф 2, се приемат подробни правила относно функционирането на централното хранилище и изискванията за защита на данните и за сигурност, приложими по отношение на хранилището.

заличава се

Обосновка

Разпоредбите са остарели – това централно хранилище вече не е на дневен ред и не беше споменато в неотдавнашните семинари, организирани от Комисията, относно информационните системи и оперативната съвместимост. Вж. също свързаните оценки на въздействието от етапа на създаване (Ares(2017)3765711) относно оперативната съвместимост на информационните системи в областта на миграцията и сигурността.

В Становище 9/2017 относно новия Регламент за eu-LISA ЕНОЗД също посочва, че създаването на централно хранилище нито е необходимо, нито желателно.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система, комуникационната инфраструктура, интерфейсния софтуер и образеца на приложение за свързване на ECRIS се поемат от общия бюджет на Европейския съюз.

1.  Разходите, извършени във връзка със създаването и функционирането на централната система, комуникационната инфраструктура, интерфейсния софтуер и образеца на приложение за свързване на ECRIS се поемат от общия бюджет на Европейския съюз. Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и Съвета в границите на многогодишната финансова рамка и в рамките на годишната бюджетна процедура.

Компромисно изменение, заместващо изменения: 46 (докладчикът), 307 (Млинар, Дьопре, Мишел), 308 (Албрехт, Саргентини)

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки уведомяват eu-LISA за своите централни органи, които имат достъп за въвеждане, изменяне, заличаване, извършване на справка или търсене в данните. Агенцията eu-LISA редовно публикува списък на тези централни органи.

Държавите членки уведомяват eu-LISA за своите централни органи, които имат достъп за въвеждане, изменяне, заличаване, извършване на справка или търсене в данните. Агенцията eu-LISA публикува списък на тези централни органи на своя уебсайт. В случай че има промяна в централен орган на държава членка, eu-LISA актуализира списъка незабавно.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  приети са мерките, посочени в член 10;

а)  приети са мерките, посочени в членове 10 и 10а;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване eu-LISA представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние на разработването на системата ECRIS-TCN. След като приключи разработването, на Европейския парламент и Съвета се представя доклад, в който се обяснява как са били изпълнени целите, по-специално във връзка с планирането и разходите, и се посочват причините за евентуални отклонения.

3.  До [шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки шест месеца след това, по време на фазата на разработване eu-LISA представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно актуалното състояние на разработването на системата ECRIS-TCN. Този доклад включва преглед на актуалните разходи и напредъка на проекта, оценка на финансовото въздействие и информация относно евентуални технически проблеми и рискове, които могат да имат отражение върху общите разходи на системата, покривани от общия бюджет съобразно член 31.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  В случай на забавяне на процеса на развитие Европейският парламент и Съветът биват незабавно информирани за причините за забавяне, както и за времевите и финансовите последици.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Веднага след приключване на развитието на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад, в който се описва изпълнението на проекта, евентуалните трудности, срещнати при изпълнението на основните етапи на проекта и подробна оценка на възникналите разходи и на техническите спецификации на системата;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  В случай на модернизиране на системата на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад и съответно се публикуват разходите по модернизацията.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Две години след пускането в действие на системата ECRIS-TCN и всяка година след това eu-LISA представя на Комисията доклад относно техническото функциониране на системата ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS, включително относно тяхната сигурност, който се основава по-специално на статистиката относно функционирането и използването на системата ECRIS-TCN и на обмена на информация от регистрите за съдимост чрез образеца на приложение за свързване на ECRIS.

4.  Една година след пускането в действие на системата ECRIS-TCN и всяка година след това eu-LISA представя на Комисията доклад относно техническото функциониране на системата ECRIS-TCN и образеца на приложение за свързване на ECRIS, включително относно тяхната сигурност и свързаните с тях разходи, който се основава по-специално на статистиката относно функционирането и използването на системата ECRIS-TCN и на обмена на информация от регистрите за съдимост чрез образеца на приложение за свързване на ECRIS.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки, Евроюст, Европол [и Европейската прокуратура] предоставят на eu-LISA и на Комисията необходимата информация за изготвяне на докладите, посочени в настоящия член, съгласно предварително определени от Комисията и/или eu-LISA количествени показатели. Тази информация не може по никакъв начин да застрашава методите на работа, нито да включва данни, които разкриват източници, служители или разследвания на определените органи.

6.  Държавите членки, Евроюст, Европол [и Европейската прокуратура], Европейският надзорен орган по защита на данните и националният надзорен орган по защита на данните предоставят на eu-LISA и на Комисията необходимата информация за изготвяне на докладите, посочени в настоящия член, съгласно предварително определени от Комисията и/или eu-LISA количествени показатели. Тази информация не може по никакъв начин да застрашава методите на работа, нито да включва данни, които разкриват източници, служители или разследвания на определените органи.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Агенцията eu-LISA предоставя на Комисията необходимата информация за изготвяне на цялостната оценка, посочена в параграф 5.

7.  Агенцията eu-LISA предоставя на Комисията необходимата информация за изготвяне на цялостната оценка, посочена в настоящия член.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 34 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 34 a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2 и член 10а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2 и член 10а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 2 или съгласно член 10а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Агенцията eu-LISA създава консултативна група, която ѝ предоставя експертни съвети, свързани със системата ECRIS-TCN и с образеца на приложение за свързване на ECRIS, по-специално в контекста на изготвянето на годишната ѝ работна програма и годишния ѝ доклад за дейността. По време на фазата на проектиране и разработване се прилага член 11.

Агенцията eu-LISA създава консултативна група, в състава на която се включва един представител на Европейския надзорен орган по защита на данните и един представител на Агенцията на Европейския съюз за основните права и която ѝ предоставя експертни съвети, свързани със системата ECRIS-TCN и с образеца на приложение за свързване на ECRIS, по-специално в контекста на изготвянето на годишната ѝ работна програма и годишния ѝ доклад за дейността. По време на фазата на проектиране и разработване се прилага член 11.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Европейската информационна система за съдимост (ECRIS) функционира от април 2012 г. и позволява на компетентните органи на държавите членки да получават пълна информация относно предишни присъди на гражданин на ЕС от държавата членка, чийто гражданин е лицето.

Макар че това се оказа изключително полезен инструмент за съдебно сътрудничество между държавите членки, също така бе установен пропуск в системата. Използването на системата за проверка на предходни регистри за съдимост на граждани на трети държави (ГТД) е трудно и неефективно. След неколкократни призиви от страна на Европейския съвет и на Съвета по правосъдие и вътрешни работи за подобряване на действащата система на 19 януари 2016 г. Комисията публикува Директива (COM(2016) 07 final), с която се създава децентрализирана система с индекс „има/няма намерено съответствие“, която да позволи на компетентните органи да установят бързо коя държава членки притежава информация за съдимост относно ГТД.

Настъпилите оттогава промени обаче показаха, че един децентрализиран индекс „има/няма намерено съответствие“ не би бил подходящ инструмент за технически обмен на голям брой псевдонимизирани пръстови отпечатъци, какъвто ще бъде необходим, за да бъде системата ефикасна. Този проблем се разглежда в настоящия регламент за ECRIS-TCN, с който се създава централизирана база данни, съдържаща само информация за самоличността, необходима за идентификация, като пръстови отпечатъци, буквено-цифрови данни и портретни снимки. Тази база данни ще се управлява от eu-LISA и ще бъде под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Директивата за ECRIS, с която се установяват принципните промени в системата ECRIS, се запазва. Настоящият регламент за ECRIS-TCN определя създаването и управлението на централизираната система, отговорностите на администраторите на данни и правата за достъп до тази централизирана база данни.

Позиция на докладчика

В проектодоклада докладчикът се е стремил да запази съответствието на настоящия регламент с политическите решения, взети по-рано по директивата, за която Парламентът вече има правомощия.

Въпреки това е важно да се направи ясно разграничение между системата ECRIS и централизираната система, наричана система ECRIS-TCN. Системата ECRIS-TCN позволява на компетентния орган да установи единствено къде се съхранява информация от регистрите за съдимост, а не какво представлява тази информация. За да бъдат получени подробности за това каква е била в действителност присъдата, компетентният орган пак ще трябва да използва традиционната система ECRIS, за да отправи искане за информация до съответната държава членка.

Поради това докладчикът е добавил изменение, за да стане ясно, че намирането на съответствие в система ECRIS-TCN не следва да се използва само по себе си, за да повлияе на съдебен резултат чрез подкопаване на принципа на равенство пред закона, на правото на справедлив съдебен процес, на презумпцията за невиновност или на общата забрана за дискриминация.

С цел да се запази съвместимостта на директивата и регламента, докладчикът поддържа позицията на Парламента, че следва да осъществим напредък към постигане на оперативна съвместимост, че Европол и Европейската агенция за гранична и брегова охрана следва да имат пряк достъп до система ECRIS-TCN за изпълнението на своите законоустановени задачи и че когато държавите членки разполагат с информация, предоставена от трети държави въз основа на двустранни споразумения в съответствие с правото на Съюза относно присъдите, те могат, прилагайки определени защитни механизми, да я включат в централната система.

Що се отнася до достъпа на Европол, от проектодоклада става ясно, че ограничението за Европол в настоящия регламент не възпрепятства Европол да обменя с трети държави информация, която агенцията е получила от държавите членки чрез обикновената система ECRIS (обхваната от директивата), когато това е в съответствие с нейните законоустановени задачи и само със съгласието на съответните държави членки.

Докладчикът счита, че от момента, в който системата ECRIS-TCN започне да функционира, във всички случаи, когато държавите членки събират портретни снимки за тези цели, те трябва да бъдат включвани. Причината за това е, че след като търсенето на портретни снимки стане възможно в системата, то ще бъде полезно и действително осъществимо, само ако вече има включени предходни данни за портретни снимки за минали присъди. С настоящия проектодоклад се отправя искане към Комисията в срок от три години от влизането в сила на регламента да състави доклад относно степента на готовност на необходимата технология за използване на тези портретни снимки за функционалната възможност за търсене.

Проектодокладът включва същото разширяване на приложното поле, както и това в директивата, за да се предостави възможност за проверка на предишни наказателни присъди на лица, които ще работят с деца или с уязвими лица (т.е. възрастни хора). Той също така позволява на лицата, които отправят искане за достъп до система ECRIS-TCN, да получат извлечение, което да удостоверява, че от търсенето в централната система е получен отговор „няма намерено съответствие“ (това би било много полезно за ГТД с цел назначаване на работа).

Включени са също така изменения към режима на защита на личните данни, чиято цел е да се гарантира, че са налице подходящи равнища на обучение, както и че при подаване на заявления за корекция и заличаване те се разглеждат бързо.

Система ECRIS-TCN не е традиционна информационна база данни, тя е средство за улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки. За да може системата на ECRIS-TCN да бъде полезно и точно отражение на информацията за регистрите за съдимост, с която разполагат държавите членки, сроковете на съхранение на информацията за идентификация в системата ECRIS-TNC трябва да бъде в съответствие със сроковете на съхранение на националните регистри за съдимост. В противен случай може да се получи несъответствие на периодите, през които регистрите за съдимост на ГТД и граждани на ЕС могат да бъдат лесно идентифицирани и изискани от друга държава членка. Това би подкопало самата цел на ECRIS-TCN и на практика би създало несправедлива разлика между гражданите на ЕС и ГТД .

И накрая, докладчикът счита, че всяко позоваване на евентуалното излизане на Обединеното кралство от ЕС в конкретни законодателни актове поражда опасения от правен характер и следва да се заличи, тъй като последствията следва да произтичат от прилагането на първичното право и споразумението за оттегляне.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на централизирана система за установяване на това кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави и лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN)

Позовавания

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

12.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Дата на приемане

25.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Anna Záborská

Дата на внасяне

1.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 16 февруари 2018 г.Правна информация