Postup : 2017/0144(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0018/2018

Předložené texty :

A8-0018/2018

Rozpravy :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hlasování :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0149

ZPRÁVA     ***I
PDF 962kWORD 117k
1.2.2018
PE 612.130v02-00 A8-0018/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Daniel Dalton

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0344),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0217/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0018/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Unie si stanovila za cíl poskytovat svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob a současně fungují vhodná opatření pro předcházení a potírání trestné činnosti.

(1)  Unie si stanovila za cíl poskytovat svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob a současně fungují vhodná opatření pro předcházení a potírání trestné činnosti, včetně terorismu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Tento cíl vyžaduje, aby informace týkající se odsouzení vynesených v členských státech byly zohledněny mimo odsuzující členský stát, a to jak při novém trestním řízení, jak stanoví rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV19, tak za účelem předcházení dalším trestným činům.

(2)  Tento cíl vyžaduje, aby informace týkající se odsouzení vynesených v členských státech byly zohledněny mimo odsuzující členský stát, a to jak při novém trestním řízení, jak stanoví rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV19, tak pro účely přijímání zaměstnanců na pracovní místa zahrnující přímý a pravidelný kontakt s dětmi podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU19a a pro jakékoli další účely v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Členské státy by se měly snažit zajistit obdobná ochranná opatření ve vztahu k osobám, které se ucházejí o práci se zdravotně postiženými nebo staršími osobami. Cílem je zajistit, aby osoby pravomocně odsouzené za sexuálně motivovaný nebo násilný trestný čin spáchaný na dítěti nebo zranitelné osobě již nemohly toto odsouzení nebo zákaz činnosti skrývat, aby získaly práci zahrnující kontakt s takovými osobami v jiném členském státě.

_________________

_________________

19 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení (Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 32).

19 Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení (Úř. věst. L 220, 15.8.2008, s. 32).

 

19a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Právní rámec systému ECRIS však dostatečně nezohledňuje zvláštní aspekty žádostí týkajících se státních příslušníků třetích zemí. Ačkoli je nyní možné vyměňovat si informace o státních příslušnících třetích zemí prostřednictvím systému ECRIS, neexistuje žádný postup či mechanismus, jak tuto výměnu účinně provádět.

(4)  Stávající právní rámec systému ECRIS však dostatečně neřeší zvláštní aspekty žádostí týkajících se státních příslušníků třetích zemí. Ačkoli je možné vyměňovat si informace o státních příslušnících třetích zemí prostřednictvím systému ECRIS, neexistuje společný unijní postup či mechanismus, jak tuto výměnu provádět účinně, rychle a přesně.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Takové „plošné žádosti“ však představují administrativní zátěž pro všechny členské státy, a to i pro ty, které o dotčeném státním příslušníku třetí země nemají žádné informace. V praxi toto zatížení členské státy odrazuje od žádání o informace o státních příslušnících třetích zemí, a vede k tomu, že členské státy omezují informace z rejstříku trestů na informace uložené v jejich vnitrostátním rejstříku.

(6)  Takové „plošné žádosti“ však představují nepřiměřenou administrativní zátěž pro všechny členské státy, a to i pro ty, které o dotčeném státním příslušníku třetí země nemají žádné informace. V praxi toto zatížení členské státy odrazuje od podávání žádostí o informace o státních příslušnících třetích zemí u jiných členských států, což výměnu těchto informací mezi členskými státy vážně ztěžuje a vede k tomu, že členské státy omezují informace z rejstříku trestů na informace uložené ve svém vnitrostátním rejstříku. Proto stoupá riziko, že výměna informací mezi členskými státy bude neefektivní a neúplná, což se odrazí na úrovni bezpečnosti a ochrany občanů a osob pobývajících v Unii.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby se situace zlepšila, měl by být zřízen systém, jehož prostřednictvím by ústřední orgán členského státu mohl rychle a účinně zjistit, ve kterých jiných členských státech se uchovávají informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země, aby se existující rámec systému ECRIS mohl potom použít pro vyžádání informací z rejstříku trestů od toho členského státu nebo těch členských států v souladu s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV.

(7)  Aby se situace zlepšila, měl by být zřízen systém, jehož prostřednictvím by ústřední orgán členského státu mohl ihned účinně zjistit, který jiný členský stát nebo členské státy uchovávají informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  V tomto nařízení by se proto měla stanovit pravidla pro vytvoření centralizovaného systému, který obsahuje osobní údaje, na úrovni Unie, rozdělení povinností mezi členský stát a organizaci odpovědnou za vývoj a údržbu systému, jakož i zvláštní ustanovení o ochraně údajů potřebná k doplnění existující úpravy ochrany údajů a zajištění odpovídající celkové úrovně ochrany a zabezpečení údajů. Musí být chráněna rovněž základní práva dotčených osob.

(8)  V tomto nařízení by se proto měla stanovit pravidla pro vytvoření centralizovaného systému, který obsahuje a chrání osobní údaje, na úrovni Unie, rozdělení povinností mezi členský stát a organizaci odpovědnou za vývoj a údržbu systému, jakož i zvláštní ustanovení o ochraně údajů potřebná k doplnění existující úpravy ochrany údajů a zajištění odpovídající celkové úrovně ochrany, zabezpečení údajů a ochrany základních práv dotčených osob.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Systém ECRIS-TCN umožňuje zpracovávat údaje o otiscích prstů k zjištění toho, ve kterém členském státě nebo členských státech jsou uchovávány informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země a zobrazení obličeje za účelem potvrzení jeho totožnosti. Zavedení a používání údajů o otiscích prstů a zobrazování obličeje nesmí nikdy překročit rozsah nezbytný ke splnění cíle a musí být v souladu se základními právy, včetně nejlepšího zájmu dítěte, a rovněž se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6801a.

 

____________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Pro výkon povinností stanovených v tomto nařízení by měly být agentuře eu-LISA poskytnuty odpovídající finanční a personální zdroje.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V případě shody údajů zaznamenaných v ústředním systému s údaji použitými členským státem pro vyhledávání (výskyt shody) se informace o totožnosti, u nichž byl „výskyt shody“ zaznamenán, poskytnou spolu se shodou. Tyto informace by se měly použít pouze s cílem pomoci potvrdit totožnost dotyčného státního příslušníka třetí země. Může to zahrnovat zaznamenání těchto údajů do vnitrostátní databáze rejstříku trestů dotazujících členských států ve formě přezdívky státního příslušníka třetí země.

(12)  V případě shody údajů zaznamenaných v ústředním systému s údaji použitými členským státem pro vyhledávání (výskyt shody) se informace o totožnosti, u nichž byl „výskyt shody“ zaznamenán, poskytnou spolu se shodou. Tyto informace by měly být používány pouze jako pomocný prostředek k potvrzení totožnost dotyčného státního příslušníka třetí země, aby se ověřilo, zda jsou zaznamenané údaje správně přiřazeny ke správné osobě, na kterou se vztahuje výskyt shody. Může to zahrnovat zaznamenání těchto údajů do vnitrostátní databáze rejstříku trestů dotazujících členských států ve formě přezdívky státního příslušníka třetí země.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V počáteční fázi mohou být zobrazení obličeje zahrnutá do systému ECRIS-TCN používána pouze za účelem ověření totožnosti státního příslušníka třetí země. V budoucnosti by se po vývoji softwaru pro zobrazení obličeje mohla zobrazení obličeje používat pro automatické porovnávání biometrických údajů, pokud budou splněny technické požadavky na něj.

(13)  V počáteční fázi mohou být zobrazení obličeje zahrnutá do systému ECRIS-TCN používána pouze za účelem ověření totožnosti státního příslušníka třetí země. V budoucnosti by se poté, co bude vyvinut software pro zobrazení obličeje, na základě posouzení dostupnosti a použitelnosti potřebné technologie, které vypracuje Komise, mohla zobrazení obličeje používat pro automatické porovnávání biometrických údajů, bude-li to nezbytné a přiměřené.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Používání biometrických údajů je nezbytné, protože představují nejspolehlivější metodu zjišťování totožnosti státních příslušníků třetích zemí na území členských států, kteří často nemají dokumenty nebo jiné prostředky pro zjištění totožnosti, a umožňují spolehlivější porovnání shody údajů o státních příslušnících třetích zemí.

vypouští se

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Členské státy by měly v systému ECRIS-TCN pořizovat záznamy týkající se odsouzených příslušníků třetích zemí co nejdříve po vložení jejich odsouzení do vnitrostátního rejstříku trestů.

(15)  Členské státy by měly v systému ECRIS-TCN automaticky pořizovat záznamy týkající se odsouzených příslušníků třetích zemí okamžitě po vložení jejich odsouzení do vnitrostátního rejstříku trestů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Zlepšení oběhu informací o odsouzeních by mělo členským státům pomoci v provádění rámcového rozhodnutí 2008/675/SVV, které členské státy zavazuje, aby předchozí odsouzení zohlednily během nových trestních řízení.

(17)  Zlepšení oběhu informací o odsouzeních by mělo členským státům pomoci v provádění rámcového rozhodnutí 2008/675/SVV, které členské státy zavazuje, aby předchozí odsouzení v jiných členských státech zohlednily během nových trestních řízení v rozsahu, v němž jsou na vnitrostátní úrovni zohledňována předchozí odsouzení podle vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Výskyt shody zjištěný systémem ECRIS-TCN by neměl automaticky znamenat, že dotyčný státní příslušník třetí země byl ve zjištěných členských státech odsouzen, ani že zjištěné členské státy mají o něm informace z rejstříku trestů. Existence předcházejících odsouzení by měla být potvrzena pouze na základě informací obdržených z rejstříku trestů příslušných členských států.

(19)  Výskyt shody zjištěný systémem ECRIS-TCN by neměl automaticky znamenat, že dotyčný státní příslušník třetí země byl ve zjištěných členských státech odsouzen. Existence předcházejících odsouzení by měla být potvrzena pouze na základě informací obdržených z rejstříku trestů příslušných členských států. Výskyt shody v systému ECRIS-TCN by proto sám o sobě neměl sloužit k oslabení zásady rovnosti před zákonem, práva na spravedlivý proces, presumpce neviny či všeobecného zákazu diskriminace.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Toto nařízení stanoví přísná pravidla přístupu k systému ECRIS-TCN a nezbytná ochranná opatření, včetně odpovědnosti členských států ve sběru a využívání údajů. Stanoví rovněž právo fyzických osob na náhradu škody, na přístup k údajům, jejich opravu, výmaz a nápravu, zejména právo na účinnou nápravu, jakož i dohled nad všemi operacemi zpracování údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány. Respektuje tudíž základní práva a svobody a dodržuje zásady uznané především Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na ochranu osobních údajů, zásady rovnosti před zákonem a obecného zákazu diskriminace.

(22)  Toto nařízení stanoví přísná pravidla přístupu k systému ECRIS-TCN a nezbytná ochranná opatření, včetně odpovědnosti členských států ve sběru a využívání údajů. Stanoví rovněž, jakým způsobem mohou fyzické osoby uplatňovat své právo na náhradu škody, na přístup k údajům, jejich opravu, výmaz a nápravu, zejména právo na účinnou nápravu, jakož i dohled nad všemi operacemi zpracování údajů vykonávanými nezávislými veřejnými orgány. Respektuje tudíž základní práva a svobody a dodržuje zásady uznané především Listinou základních práv Evropské unie, včetně práva na ochranu osobních údajů, zásady rovnosti před zákonem a obecného zákazu diskriminace. V této souvislosti nařízení rovněž zohledňuje Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a další závazky v oblasti lidských práv podle mezinárodního práva.

Odůvodnění

Tato práva jsou stanovena ve směrnici 2016/680 – toto nařízení pouze vyjasňuje, jakým způsobem se tato práva mohou uplatňovat v rámci systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a)  Státní příslušníci třetích zemí by měli mít možnost podat ústřednímu orgánu kteréhokoli členského státu žádost týkající se jejich práva na přístup k údajům, na jejich opravu nebo výmaz. Je-li žádost podána členskému státu, který není odsuzujícím členským státem, měl by odsuzující členský stát dotčené osobě zaslat písemné potvrzení o provedení úkonu. V potvrzení by mělo být také zdůvodněno, proč byla žádost odsuzujícím členským státem zpracována.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68026 by se měla vztahovat na zpracovávání osobních údajů příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67927 by se mělo vztahovat na zpracovávání osobních údajů vnitrostátními orgány, pokud se neuplatňují vnitrostátní předpisy, kterými se provádí směrnice (EU) 2016/680. Koordinovaný dohled by měl být zajištěn v souladu s článkem 62 [nového nařízení o ochraně údajů pro orgány a instituce Unie].

(23)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/68026 by se měla vztahovat na zpracovávání osobních údajů příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67927 by se mělo vztahovat na zpracovávání osobních údajů vnitrostátními orgány. Koordinovaný dohled by měl být zajištěn v souladu s článkem 62 [nového nařízení o ochraně údajů pro orgány a instituce Unie]. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../...27a+ by se mělo vztahovat na zpracovávání osobních údajů agenturou eu-LISA.

_________________

_________________

26Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

26Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).

27Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016. s. 1).

27Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016. s. 1).

 

27a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/… o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L …, …, s. …).

 

+ Úř. věst.: Vložte prosím do textu číslo nařízení obsaženého v dokumentu 2017/0002 (COD) a doplňte poznámku pod čarou.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Měla by být stanovena pravidla pro odpovědnost členských států za újmu, která vznikne z jakéhokoli porušení tohoto nařízení.

(24)  Měla by být stanovena pravidla pro odpovědnost členských států a agentur Unie, které používají systém ECRIS-TCN, za újmu, která vznikne z jakéhokoli porušení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Agentura eu-LISA by měla pravidelně poskytovat statistické údaje o zaznamenávání, ukládání a výměně informací získaných z rejstříku trestů prostřednictvím systému ECRIS-TCN, mimo jiné i za použití statistických údajů o počtu odsouzených státních příslušníků třetích zemí poskytnutých členskými státy. Tyto statistické údaje by však měly zohlednit statistické zkreslení vyplývající z použití nereprezentativního vzorku populace, v tomto případě státních příslušníků třetích zemí, a nevyvozovat z nich žádné závěry ve srovnávacích analýzách.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění varuje před rizikem statistického zkreslení při používání statistických údajů, které se týkají pouze odsouzených státních příslušníků třetích zemí. Srovnávání počtu odsouzených státních příslušníků třetích zemí a počtu odsouzených občanů EU by nemělo vést k závěru, že státní příslušníci třetích zemí jsou náchylnější k páchání trestné činnosti, protože to neodpovídá skutečnosti.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnění rychlé a účinné výměny informací z rejstříku trestů týkajících se státních příslušníků třetích zemí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu nezbytné synergie a interoperability jej může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

(25)  Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž umožnění rychlé a účinné výměny co nejpřesnějších informací z rejstříku trestů týkajících se státních příslušníků třetích zemí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale zavedením společných unijních pravidel a interoperabilních systémů jej může být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  Aby se zohlednil technický vývoj softwaru pro rozpoznání obličeje a stanovila konkrétní pravidla pro určité aspekty vývoje a technického provedení systému ECRIS-TCN, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, jimiž bude měnit toto nařízení tím, že vymezí pravidla pro používání zobrazení obličeje pro účely identifikace státních příslušníků třetích zemí na základě tohoto biometrického identifikátoru, a doplňovat toto nařízení o pravidla pro vkládání, změny a výmaz údajů a přístup k těmto údajům i pravidla pro vedení a přístup k protokolům. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci své přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1a. Pro zajištění rovné účasti na přípravě aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají automaticky přístup na schůze odborných skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

 

_______________________

 

1a Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200129 a vydal stanovisko dne [...]30,

vypouští se

_________________

 

29Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 008, 12.1.2001, s. 1).

 

30Úř. věst. C …

 

Odůvodnění

Neexistuje žádné stanovisko evropského inspektora ochrany údajů k tomuto návrhu centralizovaného systému ECRIS-TCN, pouze ke směrnici o systému ECRIS-TCN z roku 2016.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  „státním příslušníkem třetí země“ státní příslušník země, která není členským státem, bez ohledu na to, zda má tato osoba také státní příslušnost členského státu nebo je osobou bez státní příslušnosti či osobou, jejíž státní příslušnost není odsuzujícímu členskému státu známa;

g)  „státním příslušníkem třetí země“ osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 SFEU, nebo osoba bez státní příslušnosti či osoba, jejíž státní příslušnost není odsuzujícímu členskému státu známa;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  „údaji o otiscích prstů“ údaje týkající se píchaných a válených otisků všech deseti prstů;

l)  „údaji o otiscích prstů“ údaje týkající se píchaných a válených otisků prstů, které byly shromážděny členskými státy během trestního řízení v souladu s vnitrostátním právem;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Ústřední systém je umístěn ve dvou technických zařízeních agentury eu-LISA.

2.  Ústřední systém je umístěn v technických zařízeních agentury eu-LISA.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země ústřední orgán odsuzujícího členského státu pořídí datový záznam v ústředním systému. Datový záznam musí zahrnovat následující údaje:

1.  V případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země, jehož údaje byly zaznamenány v rejstříku trestů odsuzujícího členského státu, pořídí ústřední orgán tohoto členského státu datový záznam v ústředním systému. Datový záznam musí zahrnovat následující údaje:

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  příjmení; křestní jméno (jména); datum narození; místo narození (obec a země); státní příslušnost (příslušnosti); pohlaví; jména rodičů; případně dřívější jména, pseudonym (pseudonymy) a/nebo přezdívka (přezdívky); kód odsuzujícího členského státu;

a)  příjmení; křestní jméno (jména); datum narození; místo narození (obec a země); státní příslušnost (příslušnosti); pohlaví; případně dřívější jména, pseudonym (pseudonymy) a/nebo přezdívka (přezdívky); kód odsuzujícího členského státu;

Odůvodnění

Jména rodičů nejsou nezbytná ani přiměřená pro účely ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. Jména rodičů by měla být uváděna pouze při předávání informací z rejstříku trestů podle rámcové směrnice 2009/315, jakmile je určen členský stát, který má údaje o odsouzeních.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  údaje o otiscích prstů v souladu s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV 31a specifikacemi pro rozlišení a používání otisků prstů uvedených v čl. 10 odst. 1 písm. b); referenční číslo údajů o otiscích prstů odsouzené osoby, včetně kódu odsuzujícího členského státu.

b)  údaje o otiscích prstů, a to pouze pokud vnitrostátní právo členského státu, v němž bylo vydáno rozhodnutí o odsouzení, umožňuje shromažďovat a uchovávat otisky prstů odsouzených osob, a v souladu s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV31 a specifikacemi pro rozlišení a používání otisků prstů uvedených v čl. 10 odst. 1 písm. b); referenční číslo údajů o otiscích prstů odsouzené osoby, včetně kódu odsuzujícího členského státu.

_________________

_________________

31Ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (….).

31Ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV, pokud jde o výměnu informací o státních příslušnících třetích zemí a Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), a nahrazuje rozhodnutí Rady 2009/316/SVV (….).

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem 17 v přijaté zprávě Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) o směrnici o systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Datový záznam může obsahovat také zobrazení obličeje odsouzeného státního příslušníka třetí země.

2.  Datový záznam může obsahovat také zobrazení obličeje odsouzeného státního příslušníka třetí země, pokud vnitrostátní právní předpisy členského státu, v němž je vydáno rozhodnutí o odsouzení, umožňují shromažďovat a uchovávat zobrazení obličeje odsouzené osoby.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odsuzující členský stát pořídí datový záznam co nejdříve po zapsání odsouzení do vnitrostátního rejstříku trestů.

3.  Odsuzující členský stát pokud možno neprodleně pořídí datový záznam, v každém případě do 24 hodin od zapsání odsouzení do vnitrostátního rejstříku trestů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odsuzující členský stát pořídí datové záznamy také o odsouzeních vynesených před [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] v takovém rozsahu, v jakém se tyto údaje uchovávají v jeho vnitrostátním rejstříku trestů nebo ve vnitrostátní databázi otisků prstů.

4.  Odsuzující členský stát pořídí datové záznamy také o odsouzeních vynesených do [24 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] v takovém rozsahu, v jakém se tyto údaje uchovávají v jeho vnitrostátním rejstříku trestů nebo ve vnitrostátní databázi otisků prstů.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zobrazení obličeje uvedená v čl. 5 odst. 2 se používají pouze k potvrzení totožnosti státního příslušníka třetí země, jehož totožnost byla zjištěna jako výsledek alfanumerického vyhledávání nebo vyhledávání s použitím otisků prstů.

1.  Zobrazení obličeje uvedená v čl. 5 odst. 2 se mohou používat pouze k potvrzení totožnosti státního příslušníka třetí země, jehož totožnost byla zjištěna jako výsledek alfanumerického vyhledávání nebo vyhledávání s použitím otisků prstů.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Jakmile to bude z technického hlediska možné, lze zobrazení obličeje a otisky prstů používat též ke zjištění totožnosti státního příslušníka třetí země na základě jeho biometrického identifikátoru. Před zavedením této funkce do systému ECRIS-TCN předloží Komise zprávu o dostupnosti a připravenosti potřebné technologie, kterou konzultuje s Evropským parlamentem.

2.  Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a za účelem změny tohoto nařízení, v nichž stanoví – jakmile to bude z technického hlediska možné a na základě posouzení Komise o dostupnosti a připravenosti potřebné technologie –, že zobrazení obličeje a otisky prstů lze používat též ke zjištění totožnosti státního příslušníka třetí země na základě jeho biometrického identifikátoru.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vyžadují-li se v členském státě informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země za účelem trestního řízení vedeného proti němu, nebo za jakýmkoli jiným účelem než za účelem trestního řízení v souladu s vnitrostátním právem tohoto členského státu, použije ústřední orgán daného členského státu systém ECRIS-TCN ke zjištění členských států, které mají informace z rejstříku trestů o tomto státním příslušníkovi třetí země, aby prostřednictvím systému ECRIS získal informace o předcházejících odsouzeních.

1.  Vyžadují-li se v členském státě informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země za účelem trestního řízení vedeného proti němu, použije ústřední orgán daného členského státu systém ECRIS-TCN ke zjištění členských států, které mají informace z rejstříku trestů o tomto státním příslušníkovi třetí země, aby prostřednictvím systému ECRIS získal informace o předcházejících odsouzeních.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý jednotlivý datový záznam se uchovává v ústředním systému, dokud jsou údaje o odsouzeních dotyčné osoby uloženy ve vnitrostátním rejstříku trestů.

1.  Každý datový záznam se uchovává v ústředním systému, dokud jsou údaje o odsouzeních dotyčné osoby uloženy ve vnitrostátním rejstříku trestů.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavci 1 ústřední orgán odsuzujícího členského státu vymaže jednotlivý datový záznam z ústředního systému neprodleně, v každém případě však nejpozději jeden měsíc po uplynutí této doby uchovávání.

2.  Po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavci 1 ústřední orgán odsuzujícího členského státu pokud možno neprodleně a trvale vymaže jednotlivý datový záznam z ústředního systému, v každém případě však nejpozději do 24 hodin po uplynutí této doby uchovávání.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Má-li členský stát důvod se domnívat, že údaje, které zaznamenal do ústředního systému, nejsou přesné, nebo byly zpracovány v ústředním systému v rozporu s tímto nařízením, příslušné údaje zkontroluje a v případě potřeby je neprodleně změní nebo vymaže z ústředního systému.

3.  Má-li členský stát důvod se domnívat, že údaje, které zaznamenal do ústředního systému, nejsou přesné, nebo byly zpracovány v ústředním systému v rozporu s tímto nařízením, příslušné údaje zkontroluje a v případě potřeby je ihned změní nebo vymaže z ústředního systému.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud členský stát kromě členského státu, který vložil údaje, má důvod se domnívat, že údaje zaznamenané v ústředním systému nejsou přesné, nebo že byly zpracovány v ústředním systému v rozporu s tímto nařízením, neprodleně se spojí s ústředním orgánem odsuzujícího členského státu. Odsuzující členský stát do jednoho měsíce ověří přesnost údajů a zákonnost jejich zpracování.

4.  Pokud členský stát kromě členského státu, který vložil údaje, má důvod se domnívat, že údaje zaznamenané v ústředním systému nejsou přesné, nebo že byly zpracovány v ústředním systému v rozporu s tímto nařízením, neprodleně se spojí s ústředním orgánem odsuzujícího členského státu. Odsuzující členský stát neprodleně ověří přesnost údajů a zákonnost jejich zpracování, v každém případě však nejpozději do jednoho týdne od obdržení těchto údajů.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise přijme akty potřebné pro vývoj a technické provedení systému ECRIS-TCN, a zejména pravidla o:

1.  Komise do [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme akty potřebné pro vývoj a technické provedení systému ECRIS-TCN, a zejména pravidla o:

Odůvodnění

Tento PN je nutný, aby bylo možné v článku 11 stanovit konkrétní datum pro zahájení systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  kvalitě údajů, včetně mechanismu a postupů pro vykonávání kontrol kvality údajů;

e)  technických specifikacích pro kvalitu údajů, včetně mechanismu a postupů pro vykonávání kontrol kvality údajů;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vkládání údajů podle článku 5;

vypouští se

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přístupu k údajům podle článku 7;

vypouští se

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  změnách a výmazu údajů v souladu s články 8 a 9;

vypouští se

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  vedení protokolů a přístupu k nim podle článku 29;

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  poskytování statistik v souladu s článkem 30;

vypouští se

Odůvodnění

Přesunuto do dalšího článku 10a (nového) pod akty v přenesené pravomoci namísto prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  požadavcích na výkonnost a dostupnost systému ECRIS-TCN.

vypouští se

Odůvodnění

Přesunuto do dalšího článku 10a (nového) pod akty v přenesené pravomoci namísto prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a (nový)

 

Přijímání aktů v přenesené pravomoci Komisí

 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34a, kterými se doplňuje toto nařízení o pravidla týkající se:

 

a)  vkládání údajů podle článku 5;

 

b)  přístupu k údajům podle článku 7;

 

c)  změny a výmazu údajů podle článků 8 a 9;

 

d)  vedení protokolů a přístupu k nim podle článku 29.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Agentura eu-LISA je odpovědná za vývoj a provozní řízení systému ECRIS-TCN. Vývoj sestává z vypracování a provedení technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace.

1.  Agentura eu-LISA je odpovědná za vývoj systému ECRIS-TCN v souladu se zásadami záměrné a standardní ochrany osobních údajů. Agentura eu-LISA je kromě toho odpovědná za provozní řízení systému ECRIS-TCN. Vývoj sestává z vypracování a provedení technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Agentura eu-LISA vyvine a zavede systém ECRIS-TCN před [dva roky po vstupu nařízení v platnost] a poté, co Komise přijme opatření stanovená v článku 10.

4.  Agentura eu-LISA vyvine a zavede systém ECRIS-TCN co nejdříve po vstupu nařízení v platnost a poté, co Komise přijme opatření stanovená v článcích 10 a 10a.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Správní rada agentury eu-LISA ustaví před fází návrhu a vývoje radu pro řízení programu složenou maximálně z deseti členů. Tato rada se skládá z osmi zástupců jmenovaných správní radou, dále z předsedy poradní skupiny pro systém ECRIS-TCN uvedené v článku 36 a z jednoho člena jmenovaného Komisí. Členové jmenovaní správní radou se volí pouze z těch členských států, které jsou plně vázány právními nástroji podle práva Unie upravujícími systém ECRIS a které se budou účastnit na systému ECRIS-TCN. Správní rada zajistí, aby zástupci, jež bude jmenovat, měli potřebné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti vývoje a řízení informačních systémů využívaných justičními orgány a orgány, jež vedou rejstřík trestů. Rada pro řízení programu se schází nejméně jednou za každé tři měsíce a v případě potřeby častěji. Zajišťuje řádné řízení fáze návrhu a vývoje systému ECRIS-TCN. Rada pro řízení programu předkládá každý měsíc správní radě eu-LISA písemné zprávy o pokroku projektu. Nemá rozhodovací pravomoc, ani není zmocněna zastupovat členy správní rady.

5.  Správní rada agentury eu-LISA ustaví před fází návrhu a vývoje radu pro řízení programu složenou maximálně z deseti členů. Tato rada se skládá ze sedmi zástupců jmenovaných správní radou, které vybere ze svých členů nebo jejich náhradníků, dále z předsedy poradní skupiny pro systém ECRIS-TCN uvedené v článku 36, z jednoho člena zastupujícího agenturu eu-LISA jmenovaného jejím výkonným ředitelem a z jednoho člena jmenovaného Komisí. Členové jmenovaní správní radou se volí pouze z těch členských států, které jsou plně vázány právními nástroji podle práva Unie upravujícími systém ECRIS a které se budou účastnit na systému ECRIS-TCN. Správní rada zajistí, aby zástupci, jež bude jmenovat, měli potřebné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti vývoje a řízení informačních systémů využívaných justičními orgány a orgány, jež vedou rejstřík trestů. Rada pro řízení programu se schází nejméně jednou za každé tři měsíce a v případě potřeby častěji. Zajišťuje řádné řízení fáze návrhu a vývoje systému ECRIS-TCN. Rada pro řízení programu předkládá každý měsíc správní radě eu-LISA písemné zprávy o pokroku projektu. Nemá rozhodovací pravomoc, ani není zmocněna zastupovat členy správní rady.

 

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Předsednictví vykonává členský stát, který je předsedou Rady Evropské unie, za předpokladu, že je plně vázán právními nástroji podle práva Unie upravujícími systém ECRIS a že se účastní systému ECRIS-TCN. Není-li tento požadavek splněn, předsednictví vykonává členský stát, který bude příštím předsedou a jenž splňuje tento požadavek.

7.  Předsednictví vykonává členský stát, který je plně vázán právními nástroji podle práva Unie upravujícími systém ECRIS a účastní se systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Poradní skupina pro systém ECRIS-TCN uvedená v článku 36 se během fáze návrhu a vývoje skládá z národních projektových manažerů systému ECRIS-TCN. V průběhu fáze návrhu a vývoje se schází nejméně jednou za měsíc až do zahájení činnosti systému ECRIS-TCN. Po každém zasedání podává zprávu správní radě agentury eu-LISA. Poskytuje odborné znalosti pro podporu úkolů správní rady a podniká kroky v návaznosti na stav připravenosti členských států.

9.  Poradní skupina pro systém ECRIS-TCN uvedená v článku 36 se během fáze návrhu a vývoje skládá z národních projektových manažerů systému ECRIS-TCN a předsedá jí agentura eu-LISA. V průběhu fáze návrhu a vývoje se schází nejméně jednou za měsíc až do zahájení činnosti systému ECRIS-TCN. Po každém zasedání podává zprávu správní radě agentury eu-LISA. Poskytuje odborné znalosti pro podporu úkolů správní rady a podniká kroky v návaznosti na stav připravenosti členských států.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Každý členský stát poskytne pracovníkům svých orgánů, kteří mají právo na přístup do systému ECRIS-TCN, příslušnou odbornou přípravu, zejména v oblasti zabezpečení údajů, pravidel ochrany údajů a souvisejících základních práv, a to dříve než jim udělí oprávnění zpracovávat údaje uložené v ústředním systému.

2.  Každý členský stát poskytne pracovníkům svých orgánů, kteří mají právo na přístup do systému ECRIS-TCN, příslušnou odbornou přípravu, zejména v oblasti zabezpečení údajů, pravidel ochrany údajů a základních práv, a to dříve než jim udělí oprávnění zpracovávat údaje uložené v ústředním systému.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V souladu se směrnicí (EU) 2016/680 každý členský stát zajistí, aby se údaje zaznamenané v systému ECRIS-TCN zpracovávaly v souladu s právními předpisy, a zejména aby:

1.  V souladu s nařízením (EU) 2016/679 každý členský stát zajistí, aby se údaje zaznamenané v systému ECRIS-TCN zpracovávaly v souladu s právními předpisy, a zejména aby:

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  se údaje shromažďovaly v souladu s právními předpisy a aby byla plně respektována lidská důstojnost státního příslušníka třetí země;

b)  se údaje shromažďovaly v souladu s právními předpisy a aby byla plně respektována lidská důstojnost a základní práva státního příslušníka třetí země;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura eu-LISA zajistí, aby se systém ECRIS-TCN provozoval v souladu s tímto nařízením a prováděcími akty uvedenými v článku 10 a rovněž v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 [nebo jeho následným nařízením]. Agentura eu-LISA zejména přijme nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátním ústředním přístupovým místem, aniž jsou dotčeny povinnosti jednotlivých členských států.

2.  Agentura eu-LISA zajistí, aby se systém ECRIS-TCN provozoval v souladu s tímto nařízením, prováděcími akty uvedenými v článku 10, akty v přenesené pravomoci uvedenými v článku 10a a rovněž v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 [nebo jeho následným nařízením]. Agentura eu-LISA zejména přijme nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti ústředního systému a komunikační infrastruktury mezi ústředním systémem a vnitrostátním ústředním přístupovým místem, aniž jsou dotčeny povinnosti jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Agentura eu-LISA uvědomí Evropský parlament, Radu a Komisi, jakož i evropského inspektora ochrany údajů, o opatřeních, jež přijala podle odstavce 2 v zájmu zahájení provozu systému ECRIS-TCN.

3.  Agentura eu-LISA co nejdříve uvědomí Evropský parlament, Radu a Komisi, jakož i evropského inspektora ochrany údajů, o opatřeních, jež přijala podle odstavce 2 v zájmu zahájení provozu systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Třetí země a mezinárodní organizace mohou své žádosti o informace týkající se předchozích odsouzení státních příslušníků třetích zemí adresovat Eurojustu.

1.  Třetí země a mezinárodní organizace mohou své žádosti o informace týkající se předchozích odsouzení státních příslušníků třetích zemí adresovat Eurojustu ze stejných důvodů, ze kterých je umožněn orgánům členských států přístup do systému ECRIS-TCN podle čl. 7 odst. 1.

Odůvodnění

Je třeba vyjasnit, pro jaké účely mohou třetí země a mezinárodní organizace žádat o informace ze systému ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Když Eurojust obdrží žádost uvedenou v odstavci 1, použije systém ECRIS-TCN pro určení, které členské státy mají informace o dotyčném státním příslušníkovi třetí země a v případě, že jsou členské státy zjištěny, ihned předá žádost ústředním orgánům těchto členských států. Dotyčné členské státy odpovídají za další vyřízení těchto žádostí v souladu s jejich vnitrostátním právem.

2.  Když Eurojust obdrží žádost uvedenou v odstavci 1, použije systém ECRIS-TCN pro určení toho, které členské státy mají o dotyčném státním příslušníkovi třetí země informace z rejstříku trestů a v případě, že jsou takové členské státy zjištěny, ihned předá žádost ústředním orgánům těchto členských států. Dotyčné členské státy odpovídají za další vyřízení těchto žádostí v souladu s jejich vnitrostátním právem. Eurojust zašle třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, od níž obdržel žádost o informace podle odstavce 1, potvrzení o jejím přijetí.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Eurojust ani Europol [ani Úřad evropského veřejného žalobce] ani žádný ústřední orgán členského státu nemůže třetí zemi, mezinárodní organizaci nebo soukromému subjektu předat informace získané ze systému ECRIS-TCN o předchozích odsouzeních státního příslušníka třetí země nebo informace o členských státech, které mohou mít takové informace.

3.  Eurojust ani Europol [ani Úřad evropského veřejného žalobce] ani žádný ústřední orgán členského státu není oprávněn třetí zemi, mezinárodní organizaci nebo soukromému subjektu předat jakékoli informace získané ze systému ECRIS-TCN o předchozích odsouzeních státního příslušníka třetí země nebo informace o členských státech, které mohou mít takové informace.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Eurojust má přímý přístup do systému ECRIS-TCN za účelem uplatňování článku 14 a plnění svých úkolů uložených právními předpisy.

1.  Oprávnění pracovníci Eurojustu mají přímý přístup do systému ECRIS-TCN za účelem uplatňování článku 14 a plnění svých úkolů uložených právními předpisy.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  [Oprávnění pracovníci Úřadu evropského veřejného žalobce mají přímý přístup do systému ECRIS-TCN za účelem plnění svých úkolů uložených právními předpisy].

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Europol [a Úřad evropského veřejného žalobce] mají přímý přístup do systému ECRIS-TCN za účelem plnění svých úkolů uložených právními předpisy.

2.  Oprávnění pracovníci Europolu mají přímý přístup do systému ECRIS-TCN za účelem prevence, odhalování, vyšetřování či stíhání trestných činů při plnění svých úkolů uložených právními předpisy.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V návaznosti na výskyt shody, která znamená, že členské státy mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země, může Eurojust, Europol [a Úřad evropského veřejného žalobce] využít své kontakty s vnitrostátními orgány těchto členských států navázané v souladu s jejich příslušnými ustavujícími právními nástroji za účelem vyžádání informací týkajících se odsouzení.

3.  V návaznosti na výskyt shody, která znamená, že členské státy mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země, může Eurojust, Europol [a Úřad evropského veřejného žalobce] využít své kontakty s vnitrostátními orgány těchto členských států navázané v souladu s jejich příslušnými ustavujícími právními nástroji za účelem vyžádání informací týkajících se odsouzení. Úřadu evropského veřejného žalobce nesmí být odepřen přístup k těmto informacím týkajícím se odsouzení pouze proto, že se členský stát, který odmítl informace poskytnout, neúčastní postupu posílené spolupráce, kterým se zřizuje se Úřad evropského veřejného žalobce.

Odůvodnění

Pokud jde o žádosti o informace z rejstříku trestů, je třeba vyjasnit vztah mezi Úřadem evropského veřejného žalobce a členskými státy, které nepatří mezi 20 států, které v současnosti tento úřad zakládají.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  údaje fyzicky chránit, mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace za účelem ochrany důležité infrastruktury;

a)  údaje fyzicky chránit, mimo jiné vypracováním plánů pro mimořádné situace za účelem ochrany infrastruktury;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  zajistit, aby osoby oprávněné k přístupu do systému ECRIS-TCN měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí totožností jednotlivých uživatelů a chráněných režimů přístupu k informacím;

f)  ověřit a zajistit, aby osoby oprávněné k přístupu do systému ECRIS-TCN měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze s pomocí totožností jednotlivých uživatelů a chráněných režimů přístupu k informacím;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  zajistit, aby všechny orgány s právem přístupu do systému ECRIS-TCN vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny údaje vkládat, měnit, vymazávat, prohlížet nebo je vyhledávat, a aby tyto profily na žádost neprodleně zpřístupnily vnitrostátním orgánům dohledu uvedeným v článku 25;

g)  zajistit, aby všechny orgány s právem přístupu do systému ECRIS-TCN vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny údaje vkládat, měnit, vymazávat, prohlížet nebo je vyhledávat, a aby tyto profily zpřístupnily vnitrostátním orgánům dohledu uvedeným v článku 25;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  sledovat účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijímat nezbytná organizační opatření související s interním sledováním pro zajištění dodržování tohoto nařízení.

k)  sledovat účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijímat nezbytná organizační opatření související s interním sledováním a dohledem pro zajištění dodržování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Agentura eu-LISA a členské státy spolupracují s cílem zajistit harmonizaci přístupu k zabezpečení údajů založeného na postupu řízení bezpečnostních rizik, který zahrnuje celý systém ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že za jakékoli použití údajů vložených do systému ECRIS-TCN v rozporu s tímto nařízením bude možné uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce v souladu s vnitrostátním právem.

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby za jakékoli použití údajů vložených do systému ECRIS-TCN v rozporu s tímto nařízením bylo možné uložit účinné, přiměřené a odrazující sankce v souladu s vnitrostátním právem, článkem 84 nařízení (EU) 2016/679 a článkem 57 směrnice (EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Europol, Eurojust [a Úřad evropského veřejného žalobce] přijmou potřebná opatření s cílem zajistit, aby se na jejich pracovníky, kteří mají oprávnění k přístupu do systému ECRIS-TCN, vztahovala vnitřní disciplinární opatření, pokud použijí údaje ze systému ECRIS-TCN v rozporu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý ústřední orgán členského státu se považuje za správce v souladu se směrnicí (EU) 2016/680, pokud jde o zpracovávání osobních údajů daným členským státem podle tohoto nařízení.

1.  Každý ústřední orgán členského státu se považuje za správce v souladu s nařízením (EU) 2016/679, pokud jde o zpracovávání osobních údajů daným členským státem podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Agentura eu-LISA se považuje za zpracovatele údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001, pokud jde o osobní údaje, které členský stát vložil do ústředního systému.

2.  Agentura eu-LISA se považuje za zpracovatele údajů v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001 [nebo následujícím legislativním aktem], pokud jde o osobní údaje, které členský stát vložil do ústředního systému.

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přístup do systému ECRIS-TCN je vyhrazen výlučně pro řádně oprávněné pracovníky ústředních orgánů za účelem zadávání, změny, výmazu a prohledávání údajů uvedených v článku 5 a pro řádně oprávněné pracovníky subjektů uvedených v článku 15 za účelem prohlížení údajů. Tento přístup je omezen na rozsah nezbytný pro plnění úkolů v souladu s účelem uvedeným v odstavci 1 a musí být přiměřený sledovaným cílům.

2.  Přístup do systému ECRIS-TCN je vyhrazen výlučně pro řádně oprávněné pracovníky ústředních orgánů za účelem zadávání, změny, výmazu a prohledávání údajů uvedených v článku 5 a pro řádně oprávněné pracovníky subjektů uvedených v článku 15 za účelem prohlížení údajů. Tento přístup je omezen na rozsah nezbytný pro plnění úkolů v souladu s účelem uvedeným v odstavci 1 a musí být nutný a přiměřený s ohledem na sledované cíle.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Je-li žádost podána jinému než odsuzujícímu členskému státu, orgány členského státu, kterému byla žádost podána, do jednoho měsíce zkontrolují správnost údajů a zákonnost jejich zpracování v systému ECRIS-TCN, je-li tato kontrola možná bez konzultace s odsuzujícím členským státem. V opačném případě se členský stát, který není odsuzujícím členským státem, do 14 dnů obrátí na orgány odsuzujícího členského státu a odsuzující členský stát do jednoho měsíce prověří správnost údajů a zákonnost jejich zpracování.

2.  Je-li žádost podána jinému než odsuzujícímu členskému státu, orgány členského státu, kterému byla žádost podána, se neprodleně, nejpozději však do sedmi dnů od obdržení žádosti, obrátí na orgány odsuzujícího členského státu. Odsuzující členský stát prověří správnost údajů a zákonnost jejich zpracování a odpoví do jednoho týdne.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě, že údaje zaznamenané v systému ECRIS-TCN jsou věcně nesprávné, nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, odsuzující členský stát je v souladu s článkem 9 opraví nebo vymaže. Odsuzující členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, dotyčnou osobu neprodleně písemně vyrozumí, že údaje, které se jí týkají, byly opraveny nebo vymazány.

3.  V případě, že údaje zaznamenané v systému ECRIS-TCN jsou věcně nesprávné, nebo byly zaznamenány v rozporu se zákonem, odsuzující členský stát je v souladu s článkem 9 opraví nebo vymaže. Odsuzující členský stát dotyčnou osobu neprodleně písemně vyrozumí, že údaje, které se jí týkají, byly opraveny nebo vymazány. Odsuzující členský stát rovněž bezodkladně informuje každý členský stát, který obdržel informaci týkající se odsouzení obsaženou v dotčeném záznamu, o přijatém opatření.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud členský stát, kterému byla žádost podána, nesouhlasí s tím, že údaje zaznamenané v systému ECRIS-TCN jsou věcně nesprávné, nebo že byly zaznamenány v rozporu se zákonem, neprodleně přijme správní rozhodnutí a písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochoten opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají.

4.  Pokud odsuzující členský stát nesouhlasí s tím, že údaje zaznamenané v systému ECRIS-TCN jsou věcně nesprávné, nebo že byly zaznamenány v rozporu se zákonem, neprodleně přijme správní rozhodnutí a písemně vyrozumí dotčenou osobu, proč není ochoten opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají. O těchto případech je vyrozuměn evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní orgán dohledu pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Požádá-li osoba o poskytnutí údajů, které se jí týkají, v souladu s odstavcem 2, ústřední orgán uchová písemný záznam o podání této žádosti a způsobu jejího řešení a o orgánu, který se žádostí zabýval, a neprodleně jej zpřístupní vnitrostátním orgánům dohledu.

7.  Požádá-li osoba o poskytnutí údajů, které se jí týkají, v souladu s odstavcem 2, ústřední orgán uchová písemný záznam o podání této žádosti a způsobu jejího řešení a o orgánu, který se žádostí zabýval, a neprodleně jej zpřístupní vnitrostátním orgánům dohledu. Záznam se vymaže po uplynutí tří let.

Odůvodnění

Je třeba stanovit maximální dobu uchovávání záznamů o podání žádosti. Tři roky představují přiměřenou časovou lhůtu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Pokud nebylo v daném případě při vyhledávání v ústředním systému nic nalezeno, obdrží státní příslušník třetí země, který o informace týkající se jeho vlastního záznamu v rejstříku trestů požádal, potvrzení, že při vyhledávání v ústředním systému nebyla nalezena žádná shoda.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby státní příslušníci třetí země, kteří požádali o výpis z rejstříku trestů, obdrželi v případě, že nespáchali žádný trestný čin, potvrzení, že v systému ECRIS nebylo nic nalezeno, čímž se prokáže, že nemají žádný trestní záznam v žádném členském státě. Takové potvrzení může být pro státní příslušníky třetích zemí nesmírně užitečné při získávání zaměstnání.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgán dohledu v každém členském státě na požádání pomáhá dotčené osobě a poskytuje jí poradenství ve věci uplatňování jejího práva na opravu nebo výmaz údajů, které se jí týkají.

2.  Orgán dohledu v každém členském státě může provádět audit ústředních orgánů, je informován o všech nežádoucích situacích uvedených v čl. 9 odst. 3 a 4 a čl. 23 odst. 4 a na požádání pomáhá dotčené osobě a poskytuje jí poradenství ve věci uplatňování jejího práva na opravu nebo výmaz údajů, které se jí týkají.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V každém členském státě má každý právo podat žalobu nebo stížnost v členském státě, který mu odepřel právo na přístup k údajům, jež se jej týkají, nebo právo na jejich opravu nebo výmaz, podle článku 23.

1.  V každém členském státě má každá osoba v souladu s kapitolou VIII směrnice (EU) 2016/680 právo podat žalobu u soudu a právo podat stížnost v členském státě, který mu odepřel právo na přístup k údajům, jež se jej týkají, nebo právo na jejich opravu nebo výmaz, podle článku 23.

Odůvodnění

Potřebné vyjasnění s cílem uvést příslušný právní základ (směrnice 2016/680) a zabránit tomu, aby členské státy přiznávaly pouze právo na podání žaloby.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Každý členský stát zajistí, aby orgán dohledu nebo orgány určené podle článku 41 směrnice (EU) 2016/680 dohlížely na zákonnost zpracování osobních údajů podle článků 6 dotčeným členským státem, včetně jejich přenosu do systému ECRIS-TCN a z něj.

1.  Každý členský stát zajistí, aby orgán dohledu nebo orgány určené podle článku 51 nařízení (EU) 2016/679 dohlížely na zákonnost zpracování osobních údajů podle článků 6 dotčeným členským státem, včetně jejich přenosu do systému ECRIS-TCN a z něj.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgán dohledu zajišťuje, aby byl nejméně každé čtyři roky od zahájení provozu systému ECRIS-TCN proveden audit operací zpracování údajů ve vnitrostátním rejstříku trestů a databázích otisků prstů podle příslušných mezinárodních auditorských standardů.

2.  Orgán dohledu zajišťuje, aby byl nejméně každé tři roky od zahájení provozu systému ECRIS-TCN proveden audit operací zpracování údajů ve vnitrostátním rejstříku trestů a databázích otisků prstů podle příslušných mezinárodních auditorských standardů.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajišťují, aby měly jejich orgány dohledu dostatek prostředků k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

3.  Členské státy zajišťují, aby měly jejich orgány dohledu dostatek prostředků a dostatečnou odbornou přípravu k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý členský stát poskytne veškeré informace, které si vyžádají orgány dohledu, a zejména informace o činnostech prováděných v souladu s články 12, 13 a 17. Každý členský stát poskytne orgánům dohledu přístup ke svým záznamům podle článku 29 a umožní jim kdykoliv přístup do všech prostor souvisejících se systémem ECRIS-TCN.

4.  Každý členský stát poskytne veškeré informace, které si vyžádají orgány dohledu, a zejména informace o činnostech prováděných v souladu s články 12, 13 a 17. Každý členský stát poskytne orgánům dohledu přístup ke svým záznamům podle čl. 23 odst. 7 a článku 29 a umožní jim kdykoliv přístup do všech prostor souvisejících se systémem ECRIS-TCN.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým čtvrtým rokem v souladu s příslušnými mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zašle Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi, orgánům dohledu a vnitrostátním orgánům dohledu. Agentura eu-LISA musí dostat příležitost vznést připomínky předtím, než bude zpráva přijata.

2.  Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň každým třetím rokem v souladu s příslušnými mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zašle Evropskému parlamentu, Radě, agentuře eu-LISA, Komisi, orgánům dohledu a vnitrostátním orgánům dohledu. Agentura eu-LISA má právo se ke zprávě před jejím přijetím vyjádřit.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koordinovaný dohled by měl být zajištěn v souladu s článkem 62 [nového nařízení o ochraně údajů pro orgány a instituce Unie].

Koordinovaný dohled je zajištěn v souladu s článkem 62 [nového nařízení o ochraně údajů pro orgány a instituce Unie].

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh – sladění s článkem 62 nového nařízení 45/2001.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Protokoly a dokumentace se použijí pouze pro sledování zákonnosti zpracování údajů a pro zajištění neporušenosti a zabezpečení údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 34 smějí být použity pouze protokoly obsahující jiné než osobní údaje. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a smazány po uplynutí jednoho roku, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.

4.  Protokoly a dokumentace se použijí pouze pro sledování zákonnosti zpracování údajů a pro zajištění neporušenosti a zabezpečení údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 34 smějí být použity pouze protokoly obsahující jiné než osobní údaje. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a smazány po uplynutí tří let, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.

Odůvodnění

Delší lhůta pro uchování protokolu je nutná s cílem zajistit, aby státní příslušníci třetích zemí mohli řádně podávat stížnosti.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Řádně oprávnění pracovníci agentury eu-LISA, příslušných orgánů a Komise mají přístup k údajům zpracovávaným v rámci systému ECRIS-TCN výlučně za účelem hlášení a statistik, aniž by bylo možné zjistit totožnost jednotlivé osoby.

1.  Řádně oprávnění pracovníci agentury eu-LISA a příslušných orgánů mají přístup k údajům zpracovávaným v rámci systému ECRIS-TCN výlučně za účelem hlášení a statistik, aniž by bylo možné zjistit totožnost jednotlivé osoby.

Odůvodnění

Komise nepotřebuje přístup do systému ECRIS-TCN za účelem statistik; agentura eu-LISA posílá Komisi statistické informace každý měsíc.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro účely odstavce 1 agentura eu-LISA zřídí, zavede a na svých technických pracovištích umístí centrální úložiště obsahující údaje uvedené v odstavci 1, které neumožňují zjištění totožnosti jednotlivých osob a umožňují získat zprávy a statistiky přizpůsobené potřebám uživatele. Přístup do centrálního úložiště je možný přes zabezpečený přístup s kontrolovaným přístupem a specifickými uživatelskými profily, a to výhradně pro účely hlášení a statistik.

vypouští se

Odůvodnění

Zastaralé – s tímto centrálním úložištěm se již nepočítá a při nedávných seminářích pořádaných Komisí na téma informačních systémů a interoperability se o něm nehovořilo. Viz též počáteční posouzení dopadů Ares (2017)3765711 týkající se interoperability informačních systémů pro migraci a bezpečnost.

Evropský inspektor ochrany údajů ve stanovisku č. 9/2017 k novému nařízení o agentuře eu-LISA také upozorňuje na to, že vytvoření centrálního úložiště není potřebné ani žádoucí.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Podrobná pravidla týkající se fungování centrálního úložiště a pravidla pro ochranu a bezpečnost údajů týkající se úložiště se přijímají přezkumným postupem podle čl. 35 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

Zastaralé – s tímto centrálním úložištěm se již nepočítá a při nedávných seminářích pořádaných Komisí na téma informačních systémů a interoperability se o něm nehovořilo. Viz též počáteční posouzení dopadů Ares (2017)3765711 týkající se interoperability informačních systémů pro migraci a bezpečnost.

Evropský inspektor ochrany údajů ve stanovisku č. 9/2017 k novému nařízení o agentuře eu-LISA také upozorňuje na to, že vytvoření centrálního úložiště není potřebné ani žádoucí.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, komunikační infrastruktury, softwaru rozhraní a referenčního provedení systému ECRIS jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, komunikační infrastruktury, softwaru rozhraní a referenčního provedení systému ECRIS jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie. Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce a v rámci ročního rozpočtového postupu.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy oznámí agentuře eu-LISA své ústřední orgány, které mají přístup k zadávání, změnám, výmazu, prohlížení nebo vyhledávání údajů. Agentura eu-LISA pravidelně zveřejňuje seznam těchto ústředních orgánů.

Členské státy oznámí agentuře eu-LISA své ústřední orgány, které mají přístup k zadávání, změnám, výmazu, prohlížení nebo vyhledávání údajů. Agentura eu-LISA zveřejňuje seznam těchto ústředních orgánů na svých internetových stránkách. V případě změny ústředního orgánu členského státu agentura eu-LISA neprodleně seznam aktualizuje.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jsou přijata opatření uvedená v článku 10;

a)  jsou přijata opatření uvedená v článcích 10 a 10a;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] a potom každých šest měsíců během fáze vývoje předloží agentura eu-LISA zprávu Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu vývoje systému ECRIS-TCN. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

3.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] a potom každých šest měsíců během fáze vývoje předloží agentura eu-LISA zprávu Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu vývoje systému ECRIS-TCN. Zpráva obsahuje přehled aktuálních nákladů a průběhu projektu, posouzení finančních dopadů a informace o jakýchkoli technických problémech a hrozbách, které by mohly ovlivnit celkové náklady na systém hrazené ze souhrnného rozpočtu Unie podle článku 31.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud v procesu vývoje dojde ke zpoždění, je třeba co nejdříve informovat Evropský parlament a Radu o důvodech zpoždění a časových a finančních dopadech.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Jakmile bude vývoj u konce, bude Evropskému parlamentu a Radě předložena zpráva, která popíše způsob provádění projektu, jakékoli obtíže, které vyvstanou při dosahování dílčích cílů projektu, a podrobné hodnocení vzniklých nákladů a technických specifikací systému.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  V případě modernizace systému bude Evropskému parlamentu a Radě předložena zpráva a náležitým způsobem budou zveřejněny náklady na tuto modernizaci.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dva roky po zahájení provozu systému ECRIS-TCN a poté každé dva roky předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování systému ECRIS-TCN a referenčního provedení systému ECRIS, včetně jejich bezpečnosti, vycházející především ze statistik o fungování a používání systému ECRIS-TCN a o výměně informací, které byly získány z rejstříku trestů, prostřednictvím referenčního provedení systému ECRIS.

4.  Jeden rok po zahájení provozu systému ECRIS-TCN a poté každé dva roky předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování systému ECRIS-TCN a referenčního provedení systému ECRIS, jakož i o bezpečnosti těchto systémů a nákladech na ně, vycházející především ze statistik o fungování a používání systému ECRIS-TCN a o výměně informací, které byly získány z rejstříku trestů, prostřednictvím referenčního provedení systému ECRIS.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy, Eurojust a Europol [a Úřad evropského veřejného žalobce] poskytnou agentuře eu-LISA a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v tomto článku v souladu s kvantitativními ukazateli předem stanovenými Komisí nebo agenturou eu-LISA nebo oběma. Tyto informace nesmějí ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, pracovníky nebo vyšetřování určených orgánů.

6.  Členské státy, Eurojust a Europol [a Úřad evropského veřejného žalobce], evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní orgány dohledu pro ochranu údajů poskytnou agentuře eu-LISA a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v tomto článku v souladu s kvantitativními ukazateli předem stanovenými Komisí nebo agenturou eu-LISA nebo oběma. Tyto informace nesmějí ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, pracovníky nebo vyšetřování určených orgánů.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Agentura eu-LISA poskytne Komisi informace nezbytné k vypracování celkových hodnocení podle odstavce 5.

7.  Agentura eu-LISA poskytne Komisi informace nezbytné k vypracování celkových hodnocení podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Článek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 34a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a článku 10a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a článku 10a kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po svém zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 a článku 10a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim bylo jeho přijetí oznámeno, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Agentura eu-LISA zřídí poradní skupinu a poskytne jí odborné poznatky související se systémem ECRIS-TCN a referenčním provedením systému ECRIS, zejména v souvislosti s přípravou svého ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti. Během fáze návrhu a vývoje se použije článek 11.

Agentura eu-LISA zřídí poradní skupinu, v níž bude zahrnut zástupce evropského inspektora ochrany údajů a zástupce Agentury Evropské unie pro základní práva, a poskytne jí odborné poznatky související se systémem ECRIS-TCN a referenčním provedením systému ECRIS, zejména v souvislosti s přípravou svého ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti. Během fáze návrhu a vývoje se použije článek 11.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), jenž je v činnosti od roku 2012, umožňuje příslušným orgánům členských států získat úplné informace o předchozích odsouzeních občana Unie od členského státu, jehož je státním příslušníkem.

I když se ukázalo, že jde o mimořádně užitečný nástroj soudní spolupráce mezi členskými státy, byla odhalena i systémová mezera. Využívání systému ke kontrole předchozích záznamů v rejstříku trestů týkajících se státních příslušníků třetích zemí je komplikované a neefektivní. Po několika výzvách Evropské rady a Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, aby byl stávající systém zlepšen, zveřejnila Komise dne 19. ledna 2016 návrh směrnice (COM(2016)0007) vytvářející decentralizovaný systém zahrnující zvláštní index-filtr, jenž by příslušným orgánům umožnil rychle zjistit, které členské státy drží záznamy v rejstříku trestů týkající se dotyčného státního příslušníka třetí země.

Avšak nový vývoj událostí od té doby prokázal, že decentralizovaný index-filtr nebude vhodným nástrojem pro technickou výměnu velkého počtu pseudonymizovaných otisků prstů, bez které nebude systém účinný. Tento problém řeší nařízení o ECRIS-TCN, jež vytváří centralizovanou databázi, která obsahuje pouze ty informace o totožnosti, jichž je zapotřebí pro účely identifikace, jako jsou otisky prstů, alfanumerické údaje a zobrazení obličeje. Databázi by spravovala agentura eu-LISA a dohled nad ní by vykonával evropský inspektor ochrany údajů.

Směrnice o ECRIS, jež zavádí zásadní změny v systému ECRIS, zůstává zachována. Nařízení o ECRIS-TCN vytváří uvedený centralizovaný systém, stanoví způsob jeho řízení a vymezuje odpovědnost správců údajů a přístupová práva do centralizované databáze.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj by chtěl ve svém návrhu zprávy dosáhnout toho, aby bylo uvedené nařízení v souladu s politickými rozhodnutími, jež byla původně přijata v souvislosti se zmíněnou směrnicí, k čemuž již má Parlament mandát.

Je nicméně důležité jasně rozlišovat mezi systémem ECRIS a centralizovaným systémem označovaným jako „ECRIS-TCN“. Systém ECRIS-TCN umožňuje příslušnému orgánu pouze zjistit, kde jsou záznamy v rejstříku trestů drženy, a nikoli jejich obsah. Aby příslušný orgán získal podrobnosti o povaze odsouzení, bude stále muset podat žádost u dotčeného členského státu prostřednictvím tradičního systému ECRIS.

Zpravodaj proto předkládá pozměňovací návrh, jenž má vyjasnit, že výskyt shody v systému ECRIS-TCN by sám o sobě neměl být použit k ovlivnění výsledku soudního řízení, neboť to by podkopávalo zásadu rovnosti před zákonem, právo na spravedlivý proces, presumpci neviny či obecný zákaz diskriminace.

V zájmu zachování slučitelnosti zmiňované směrnice a tohoto nařízení se zpravodaj drží postoje Parlamentu, že je zapotřebí pokročit v oblasti interoperability, že by do systému ECRIS-TCN měly mít pro účely plnění svých statutárních úkolů přímý přístup Europol a Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a že členské státy, pokud mají informace získané od třetích zemí na základě dvoustranných dohod, jež jsou v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se odsouzení, mohou tyto informace pod podmínkou určitých záruk vložit do ústředního systému.

Co se týče přístupu pro Europol, návrh zprávy vyjasňuje, že omezení kladená v tomto nařízení na Europol, nebrání Europolu ve sdílení informací, které získal od členských států prostřednictvím obvyklého systému ECRIS (na nějž se vztahuje směrnice), s třetími zeměmi, pokud je to v souladu s jeho statutárními úkoly, a pouze na základě souhlasu dotčených členských států.

Zpravodaj se domnívá, že by měla být zařazena i zobrazení obličeje, pokud je členské státy shromáždí pro tyto účely, a to od okamžiku spuštění systému ECRIS-TCN. Důvodem je, že jakmile bude možné vyhledávat v systému zobrazení obličeje, bude takové vyhledávání užitečné, a vůbec možné, pouze pokud budou již zařazeny údaje o zobrazení obličeje získané u dřívějších odsouzení. Návrh zprávy žádá Komisi, aby do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost předložila zprávu o připravenosti požadované technologie na využívání zobrazení obličeje pro vyhledávání.

Návrh zprávy obsahuje stejné rozšíření oblasti působnosti, jež se nachází ve směrnici, s cílem umožnit kontrolu minulých odsouzení za trestný čin u osob, které budou pracovat s dětmi nebo zranitelnými osobami (např. staršími osobami). Rovněž umožňuje jednotlivcům, kteří požádají o přístup do systému ECRIS-TCN, aby obdrželi potvrzení, že vyhledávání v ústředním systému nenalezlo žádné záznamy (to by bylo pro státní příslušníky třetích zemí velmi užitečné při hledání zaměstnání).

Jsou navrženy i změny režimu ochrany údajů s cílem zajistit náležitou úroveň odborné přípravy a rychlé zpracování obdržených žádostí o opravu nebo výmaz údajů.

Systém ECRIS-TCN není tradiční informační databází, ale nástrojem k usnadnění spolupráce a sdílení informací mezi členskými státy. Má-li být tento systém užitečný a má-li přesně zobrazovat informace o záznamech v rejstříku trestů v členských státech, musí být uchovávání identifikačních údajů v systému ECRIS-TCN v souladu s uchováváním údajů ve vnitrostátních rejstřících trestů. Pokud by tomu tak nebylo, došlo by k nesrovnalostem, pokud jde o to, po jak dlouhou dobu je možné údaje o záznamech v rejstříku trestů týkajících se státních příslušníků třetích zemí a občanů Unie snadno identifikovat a požadovat od jiných členských států. To by negativně působilo proti samotnému smyslu systému ECRIS-TCN a v praxi by se vytvořil nespravedlivý nesoulad mezi zacházením s občany Unie a se státními příslušníky třetích zemí.

Konečně se zpravodaj domnívá, že jakýkoli odkaz na případné vystoupení Spojeného království z EU v souvislosti s konkrétními legislativními akty je z právního hlediska napadnutelný a je třeba jej odstranit. Příslušné důsledky by měly vyplývat přímo z použití primárního práva a z dohody o vystoupení.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (6.12.2017)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Zpravodaj: Bernd Kölmel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský informační systém rejstříku trestů (ECRIS) byl úspěšně zaveden v dubnu 2012. Systém usnadňuje výměnu informací o osobách odsouzených za trestné činy trestními soudy ve státech EU. Členské státy, z nichž odsouzené osoby pocházejí, jsou povinny tyto informace uchovávat. Jejich výměna probíhá na žádost; toto pravidlo se vztahuje jak na státní příslušníky EU, tak na státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti (dále jen „TCN“ - third country nationals). Možnost výměny informací o TCN prostřednictvím systému ECRIS je však v současnosti velmi málo využívána, jelikož pro tento způsob vyhledávání dosud chybí samostatný postup, který by byl dostatečně efektivní. Doposud musely členské státy zasílat „plošné“ žádosti všem ostatním členským státům, což pro úřady, které požadované informace neměly k dispozici, představovalo značnou administrativní zátěž (náklady činily odhadem 78 milionů EUR za rok). Tato skutečnost do značné míry odrazuje od používání systému ECRIS k vyhledávání informací o TCN – systém je používán v pouhých 5 % těchto případů.

V roce 2016 přišla Komise s návrhem směrnice, která by změnila rámcové rozhodnutí o systému ECRIS a přispěla tak ke zlepšení situace. Nejvhodnějším a nákladově nejefektivnějším řešením se zdálo být zřízení decentralizovaného systému, který by díky vyhledávání na základě systému „výskytu shody / bez výskytu shody“ umožňoval zjistit, který členský stát (popř. více států) disponuje příslušnými informacemi z rejstříku trestů. V reakci na současnou bezpečnostní situaci a nedávné teroristické útoky v několika členských státech však Rada učinila sdílení informací o odsouzeních v trestních řízeních jednou ze svých priorit v rámci strategie pro boj proti zločinu a terorismu a požádala Komisi, aby předložila ambiciózní návrh na rozšíření systému ECRIS o informace týkající se TCN a plně tak využila jeho potenciál.

Nový návrh se zaměřuje na centralizovaný systém, vytvořený a spravovaný agenturou eu-LISA, který by – na úrovni celé EU – sloužil k uchovávání alfanumerických údajů, otisků prstů a fotografií obličeje TCN, jsou-li k dispozici. Zpravodaj tento návrh vítá, považuje jej za propracovaný a soudí, že v této podobě usnadní přímý přístup Eurojustu, Europolu a budoucího Úřadu evropského veřejného žalobce a napomůže tak plnění jejich úkolů uložených právními předpisy.

Zpravodaj souhlasí s návrhem Komise, aby se vývoj, provozní řízení a údržba systému ECRIS-TCN svěřily agentuře eu-LISA, která je vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem se správou obsáhlých centralizovaných databází v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí adekvátní volbou.

Podle odhadů Komise se celkové výdaje za vývoj a provoz systému ECRIS-TCN mezi lety 2018 a 2020 budou pohybovat okolo 13 milionů EUR (jednorázové náklady), a to včetně výdajů agentury eu-LISA za nábor pěti smluvních zaměstnanců během fáze vývoje. Průběžné náklady, které by EU vynakládala na údržbu systému, se odhadují na 2,1 milionu EUR za rok. Jednorázové náklady hrazené členskými státy se odhadují na 13,3 miliony EUR. Vzhledem k tomu, že se očekává častější vyhledávání, měly by každoroční náklady postupně růst (z přibližně 6 milionů EUR při uvedení do provozu až na nejvýše 15,4 miliony EUR).

Náklady pro rozpočet EU, které budou financovány z programu Spravedlnost mezi lety 2018 a 2020 a z velké části převedeny do rozpočtu agentury eu-LISA, jsou slučitelné se současným víceletým finančním rámcem (VFR). Předpokládá se, že od roku 2021 se rozpočtový dopad omezí pouze na opakované náklady spojené s údržbou systému, které budou zahrnuty do rozpočtu eu-LISA coby součást následujícího VFR. Každý členský stát by měl nést vlastní náklady související s prováděním, správou, používáním a údržbou systému ECRIS-TCN, vnitrostátního rejstříku trestů a databází otisků prstů.

Zpravodaj považuje odhadované náklady pro rozpočet EU spojené s tímto novým návrhem za přiměřené. Přestože jsou znatelně vyšší než výdaje za návrh z roku 2016 a zatíží nejen unijní rozpočet, ale i rozpočty členských států, je nutné vzít v potaz také výraznou administrativní úlevu a úspory z ní vyplývající (odhadem až 78 milionů EUR). Zpravodaj naléhavě vyzývá Komisi, agenturu eu-LISA a členské státy, aby při zavádění a používání systému ECRIS-TCN zajistily co nejvyšší míru nákladové efektivnosti.

Zpravodaj dále zdůrazňuje, že systém ECRIS-TCN by měl být koncipovaný způsobem, který by v budoucnu usnadnil používání sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů. Ta by v pozdější fázi díky softwaru na rozeznávání obličejů umožnila spolehlivější identifikaci. Vyzdvihuje rovněž potřebu zajistit budoucí kompatibilitu systému s dalšími databázemi EU.

A konečně, zpravodaj zpřísňuje ustanovení o informování a hodnocení, aby umožnil rozpočtovému orgánu pozorně sledovat vývoj a ranou fázi fungování nového systému ECRIS-TCN s ohledem na budoucí rozhodování o rozpočtech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a.  Pro výkon povinností uvedených v článku 11 budou agentuře eu-LISA poskytnuty odpovídající finanční a personální zdroje.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, komunikační infrastruktury, softwaru rozhraní a referenčního provedení systému ECRIS jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.

1.  Náklady spojené se zřízením a provozem ústředního systému, komunikační infrastruktury, softwaru rozhraní a referenčního provedení systému ECRIS jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie. Roční rozpočtové prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce v rámci ročního rozpočtového postupu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] a potom každých šest měsíců během fáze vývoje předloží agentura eu-LISA zprávu Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu vývoje systému ECRIS-TCN. Po ukončení vývoje předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které vysvětlí, jak byly splněny cíle týkající se zejména plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.

3.  Do [šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] a potom každých šest měsíců během fáze vývoje předloží agentura eu-LISA zprávu Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu vývoje systému ECRIS-TCN. Zpráva obsahuje přehled aktuálního vývoje nákladů a průběhu projektu, zhodnocení finančního dopadu a dále informace o jakýchkoli technických problémech a hrozbách, které by mohly ovlivnit celkové náklady na systém hrazené ze souhrnného rozpočtu Unie podle článku 31.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud v procesu vývoje dojde ke zpoždění, je třeba co nejdříve informovat Evropský parlament a Radu o důvodech zpoždění a časových a finančních dopadech.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Jakmile bude proces vývoje u konce, bude Evropskému parlamentu a Radě předložena zpráva, která popíše průběh projektu, případné odchylky v jednotlivých fázích a dílčích cílech projektu, konečné zhodnocení vzniklých nákladů a technických specifikací systému.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c.  V případě modernizace systému bude Evropskému parlamentu a Radě předložena příslušná zpráva a náklady na tuto modernizaci budou náležitým způsobem zveřejněny.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Dva roky po zahájení provozu systému ECRIS-TCN a poté každé dva roky předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování systému ECRIS-TCN a referenčního provedení systému ECRIS, včetně jejich bezpečnosti, vycházející především ze statistik o fungování a používání systému ECRIS-TCN a o výměně informací, které byly získány z rejstříku trestů, prostřednictvím referenčního provedení systému ECRIS.

4.  Dva roky po zahájení provozu systému ECRIS-TCN a poté každé dva roky předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování systému ECRIS-TCN a referenčního provedení systému ECRIS, včetně jejich bezpečnosti a nákladů na ně, vycházející především ze statistik o fungování a používání systému ECRIS-TCN a o výměně informací, které byly získány z rejstříku trestů, prostřednictvím referenčního provedení systému ECRIS.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Tři roky po zahájení provozu systému ECRIS-TCN a poté každé čtyři roky předloží Komise celkové hodnocení systému ECRIS-TCN a referenčního provedení systému ECRIS. Toto celkové hodnocení musí zahrnovat posouzení uplatňování nařízení, dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva a platnost výchozího principu, uplatňování nařízení, zabezpečení systému a jakékoli důsledky dalšího fungování a uvede nezbytná doporučení. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Dva roky po zahájení provozu systému ECRIS-TCN a poté každé dva roky předloží Komise celkové hodnocení systému ECRIS-TCN a referenčního provedení systému ECRIS. Toto celkové hodnocení musí zahrnovat posouzení uplatňování nařízení, dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a dopadu na základní práva a vynaložené náklady, platnost výchozího principu, uplatňování nařízení, zabezpečení systému a jakékoli důsledky dalšího fungování a uvede nezbytná doporučení. Komise předloží tuto hodnotící zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN)

Referenční údaje

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.9.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Bernd Kölmel

11.7.2017

Datum přijetí

4.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth, Joachim Zeller

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení centralizovaného systému pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzení státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS–TCN)

Referenční údaje

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Datum předložení Parlamentu

28.6.2017

 

 

 

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

CONT

12.10.2017

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Datum přijetí

25.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anna Záborská

Datum předložení

1.2.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 16. února 2018Právní upozornění