Procedure : 2017/0144(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0018/2018

Indgivne tekster :

A8-0018/2018

Forhandlinger :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Afstemninger :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0149

BETÆNKNING     ***I
PDF 752kWORD 115k
1.2.2018
PE 612.310v02-00 A8-0018/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Daniel Dalton

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0344),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0217/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0018/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Unionen har sat sig som mål at sikre borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstaltninger med henblik på at forebygge og bekæmpe kriminalitet.

(1)  Unionen har sat sig som mål at sikre borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstaltninger med henblik på at forebygge og bekæmpe kriminalitet, herunder terrorisme.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Opfyldelsen af dette mål forudsætter, at der tages hensyn til oplysninger om straffedomme afsagt af andre medlemsstater end domsstaten både i forbindelse med en ny straffesag, jf. Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA19, samt for at forebygge nye overtrædelser.

(2)  Opfyldelsen af dette mål forudsætter, at der tages hensyn til oplysninger om straffedomme afsagt af andre medlemsstater end domsstaten i forbindelse med en ny straffesag, jf. Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA19, samt med henblik på rekruttering til stillinger, der indebærer direkte og regelmæssig kontakt med børn, jf. artikel 10 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU19a, og til andre formål i henhold til national lovgivning. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at indføre lignende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med personer, som agter at arbejde med personer med handicap eller ældre. Formålet er at sikre, at en person, der er dømt for en seksuel eller voldelig lovovertrædelse mod et barn eller en sårbar person, ikke længere kan skjule denne straffedom eller rettighedsfortabelse med henblik på at arbejde i kontakt med sådanne personer i en anden medlemsstat.

_________________

_________________

19 Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag (EUT L 220 af 15.8.2008, s. 32).

19 Rådets rammeafgørelse 2008/675/RIA af 24. juli 2008 om hensyntagen til domme afsagt i medlemsstaterne i Den Europæiske Union i forbindelse med en ny straffesag (EUT L 220 af 15.8.2008, s. 32).

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den retlige ramme for ECRIS dækker imidlertid ikke i tilstrækkelig grad alle forhold i forbindelse med anmodninger vedrørende tredjelandsstatsborgere. Selv om det nu er muligt at udveksle oplysninger om tredjelandsstatsborgere gennem ECRIS, findes der ingen procedure eller mekanisme, der sikrer, at dette kan ske effektivt.

(4)  Den eksisterende retlige ramme for ECRIS omfatter imidlertid ikke i tilstrækkelig grad alle forhold i forbindelse med anmodninger vedrørende tredjelandsstatsborgere. Selv om det allerede er muligt at udveksle oplysninger om tredjelandsstatsborgere gennem ECRIS, findes der ingen fælles EU-procedure eller -mekanisme, der sikrer, at dette kan ske effektivt, hurtigt og sikkert.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Sådanne "generelle anmodninger" pålægger alle medlemsstater en administrativ byrde, herunder også de medlemsstater, der ikke ligger inde med oplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger. I praksis får denne byrde medlemsstaterne til at afholde sig fra at anmode om oplysninger om tredjelandsstatsborgere og fører til, at medlemsstaterne udelukkende tager hensyn til strafferegisteroplysninger, der er indlæst i deres nationale strafferegister.

(6)  Sådanne "generelle anmodninger" pålægger alle medlemsstater en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde, herunder også de medlemsstater, der ikke ligger inde med oplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger. I praksis får denne byrde medlemsstaterne til at afholde sig fra at anmode om oplysninger om tredjelandsstatsborgere fra andre medlemsstater, hvilket i alvorlig grad hindrer udvekslingen heraf mellem medlemsstaterne og begrænser strafferegisteroplysningerne til de oplysninger, der er indlæst i deres nationale strafferegister. Som følge heraf øges risikoen for, at informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne er ineffektiv og ufuldstændig, hvilket igen påvirker det sikkerhedsniveau, som tilvejebringes for unionsborgerne og de personer, som er bosiddende i Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at forbedre situationen bør der indføres et system, hvor en medlemsstats centrale myndighed hurtigt og effektivt kan finde ud af, i hvilken eller hvilke af de øvrige medlemsstater der er lagret strafferegisteroplysninger om en given tredjelandsstatsborger, således at den eksisterende ECRIS-ramme kan anvendes til at anmode om strafferegisteroplysninger fra den eller de pågældende medlemsstater i overensstemmelse med rammeafgørelse 2009/315/RIA.

(7)  For at forbedre situationen bør der indføres et system, hvor en medlemsstats centrale myndighed omgående og effektivt kan finde ud af, hvilken anden medlemsstat eller hvilke andre medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en given tredjelandsstatsborger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I denne forordning bør der derfor fastsættes regler om oprettelse af et centraliseret system, der indeholder personoplysninger på EU-plan, om fordelingen af ansvarsområder mellem medlemsstaten og den organisation, der har ansvaret for udviklingen og vedligeholdelsen af systemet, samt specifikke databeskyttelsesbestemmelser, der måtte være nødvendige for at supplere de eksisterende databeskyttelsesordninger og sikre et passende samlet databeskyttelses- og datasikkerhedsniveau. De berørte personers grundlæggende rettigheder bør også beskyttes.

(8)  I denne forordning bør der derfor fastsættes regler om oprettelse af et centraliseret system, der indeholder og beskytter personoplysninger på EU-plan, om fordelingen af ansvarsområder mellem medlemsstaten og den organisation, der har ansvaret for udviklingen og vedligeholdelsen af systemet, samt specifikke databeskyttelsesbestemmelser, der måtte være nødvendige for at supplere de eksisterende databeskyttelsesordninger og sikre et passende samlet databeskyttelses- og datasikkerhedsniveau samt beskyttelse af de berørte personers grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  ECRIS-TCN-ordningen tillader behandling af fingeraftryksoplysninger med det formål at identificere den medlemsstat eller de medlemsstater, der er i besiddelse af strafferetlige oplysninger om en given tredjelandsstatsborger og af ansigtsbilleder for at bekræfte deres identitet. Indførelse og brug af fingeraftryksoplysninger og ansigtsbilleder må aldrig overskride, hvad der er strengt nødvendigt for at opfylde formålet, skal respektere de grundlæggende rettigheder, herunder barnets tarv, og de skal være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/6801a.

 

____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  eu-LISA bør være udstyret med passende finansiering og personale til at varetage de ansvarsområder, der er fastlagt i denne forordning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I tilfælde af overensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i det centrale system, og dem, en medlemsstat benytter til søgning (hit), meddeleles de identitetsoplysninger, som gav anledning til hittet, sammen med hittet. Disse oplysninger bør kun anvendes som hjælp til at bekræfte den pågældende tredjelandsstatsborgers identitet. Dette kan også omfatte registrering af sådanne oplysninger i den anmodende medlemsstats nationale strafferegisterdatabase som kaldenavn for tredjelandsstatsborgeren.

(12)  I tilfælde af overensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret i det centrale system, og dem, en medlemsstat benytter til søgning (hit), meddeleles de identitetsoplysninger, som gav anledning til hittet, sammen med hittet. Disse oplysninger kun anvendes med henblik på at bekræfte identiteten af den pågældende tredjelandsstatsborger for at kontrollere, at de registrerede data er korrekt knyttet til den rigtige person, som hittet vedrører. Dette kan også omfatte registrering af sådanne oplysninger i den anmodende medlemsstats nationale strafferegisterdatabase som kaldenavn for tredjelandsstatsborgeren.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  I første omgang bør ansigtsbilleder i ECRIS-TCN-systemet kun anvendes til at kontrollere tredjelandsstatsborgeres identitet. I fremtiden, når softwaren til ansigtsgenkendelse er videreudviklet, er det muligt, at ansigtsbilleder kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning, forudsat at de tekniske krav er opfyldt.

(13)  I første omgang bør ansigtsbilleder i ECRIS-TCN-systemet kun anvendes til at kontrollere tredjelandsstatsborgeres identitet. I fremtiden er det muligt, når softwaren til ansigtsgenkendelse er videreudviklet, og baseret på en vurdering fra Kommissionen af tilgængeligheden og den umiddelbare anvendelighed af den nødvendige teknologi, at ansigtsbilleder kan anvendes til automatisk biometrisk sammenligning, så længe dette er nødvendigt og forholdsmæssigt.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Anvendelsen af biometri er nødvendig, da det er den mest pålidelige metode til identifikation af tredjelandsstatsborgere, som befinder sig på medlemsstaternes område, men ofte ikke er i besiddelse af dokumenter eller anden form for identifikation, og da det giver en mere pålidelig sammenligning af oplysninger om tredjelandsstatsborgere.

udgår

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Medlemsstaterne bør i ECRIS-TCN-systemet oprette en datapost for dømte tredjelandsstatsborgere hurtigst muligt efter indlæsningen af deres dom i det nationale strafferegister.

(15)  Medlemsstaterne bør i ECRIS-TCN-systemet automatisk oprette en datapost for dømte tredjelandsstatsborgere straks efter indlæsningen af deres dom i det nationale strafferegister.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En forbedret udveksling og formidling af oplysninger om straffedomme bør hjælpe medlemsstaterne i deres gennemførelse af rammeafgørelse 2008/675/RIA, der forpligter medlemsstaterne til at tage hensyn til tidligere domme i forbindelse med en ny straffesag.

(17)  En forbedret udveksling og formidling af oplysninger om straffedomme bør hjælpe medlemsstaterne i deres gennemførelse af rammeafgørelse 2008/675/RIA, der forpligter medlemsstaterne til at tage hensyn til tidligere domme i forbindelse med en ny straffesag i det omfang, der tages hensyn til tidligere nationale domme i overensstemmelse med national lovgivning.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Et hit i ECRIS-TCN-systemet bør ikke automatisk betyde, at den pågældende tredjelandsstatsborger er blevet dømt i den eller de angivne medlemsstater, endsige at den eller de angivne medlemsstater ligger inde med strafferegisteroplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger. Tidligere domme bør kun bekræftes på grundlag af strafferegisteroplysninger i de pågældende medlemsstater.

(19)  Et hit i ECRIS-TCN-systemet bør ikke automatisk betyde, at den pågældende tredjelandsstatsborger er blevet dømt i den eller de angivne medlemsstater. Tidligere domme bør kun bekræftes på grundlag af strafferegisteroplysninger i de pågældende medlemsstater. Et hit i ECRIS-TCN-systemet bør derfor ikke i sig selv bruges til at underminere princippet om lighed for loven, retten til en retfærdig rettergang, uskyldsformodningen eller det generelle forbud mod forskelsbehandling.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  I denne forordning fastsættes der strenge bestemmelser for adgang til ECRIS-TCN-systemet og de nødvendige garantier, herunder medlemsstaternes ansvar for indsamling og anvendelse af data. Den indeholder også regler om den enkeltes ret til erstatning, indsigt, berigtigelse, sletning og klageadgang, navnlig retten til effektive retsmidler og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Den overholder de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, princippet om lighed for loven og det generelle forbud mod diskrimination.

(22)  I denne forordning fastsættes der strenge bestemmelser for adgang til ECRIS-TCN-systemet og de nødvendige garantier, herunder medlemsstaternes ansvar for indsamling og anvendelse af data. Den indeholder også regler om, hvordan den enkelte kan udøve sin ret til erstatning, indsigt, berigtigelse, sletning og klageadgang, navnlig retten til effektive retsmidler og uafhængige offentlige myndigheders tilsyn med behandlingen af oplysningerne. Den overholder de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder og de principper, som bl.a. anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, herunder retten til beskyttelse af personoplysninger, princippet om lighed for loven og det generelle forbud mod diskrimination. I denne henseende tager den også hensyn til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og andre menneskerettighedsforpligtelser i henhold til folkeretten.

Begrundelse

De rettigheder, der er fastsat ved direktiv 2016/680 — denne forordning præciserer kun, hvordan disse rettigheder kan fungere med ECRIS-TCN.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Tredjelandsstatsborgere bør være i stand til at behandle anmodninger vedrørende deres ret til indsigt i og berigtigelse og sletning af data til den centrale myndighed i en hvilken som helst medlemsstat. Hvis anmodningen fremsættes til en anden medlemsstat end domsstaten, bør skriftlig bekræftelse af de trufne foranstaltninger rettet til den pågældende person fremsendes af domsstaten. Bekræftelsen skal også angive grundene til, at anmodningen blev behandlet i domsstaten.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68026 bør finde anvendelse på kompetente nationale myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67927 bør finde anvendelse nationale myndigheders behandling af personoplysninger, forudsat at nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv (EU) 2016/680 ikke finder anvendelse. Der bør sikres koordineret tilsyn i overensstemmelse med artikel 62 i [den nye forordning om databeskyttelse for Unionens institutioner og organer].

(23)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/68026 bør finde anvendelse på kompetente nationale myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner, herunder beskytte mod eller forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67927 bør finde anvendelse for de nationale myndigheders behandling af personoplysninger. Der bør sikres koordineret tilsyn i overensstemmelse med artikel 62 i [den nye forordning om databeskyttelse for Unionens institutioner og organer]. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/79427a+ bør finde anvendelse for eu-LISA's behandling af personoplysninger.

_________________

_________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89).

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

 

27a Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EFT L ..., s. ...).

 

+ EUT: Indsæt nummeret på forordningen indeholdt i dokument 2013/0304 (COD) i teksten og udfyld fodnoten.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Der bør fastsættes regler for medlemsstaternes erstatningsansvar for skader, der opstår som følge af overtrædelse af denne forordning.

(24)  Der bør for de medlemsstater og EU-agenturer, der gør brug af ECRIS-TCN-systemet fastsættes regler om erstatningsansvaret for skader, der opstår som følge af overtrædelse af denne forordning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  eu-LISA bør forelægge regelmæssige statistikker om registrering, lagring og udveksling af oplysninger fra strafferegistre gennem ECRIS-TCN-systemet, herunder gennem brug af statistiske oplysninger fra medlemsstaterne om antallet af dømte tredjelandsstatsborgere. Disse statistikker bør dog tage hensyn til de statistiske skævheder som følge af brugen af ikke-repræsentative prøver af befolkningen, i dette tilfælde tredjelandsstatsborgere, og ikke drage nogen konklusioner i sammenlignende analyser.

Begrundelse

Denne betragtning advarer om den risiko for statistiske skævheder, der er forbundet med kun at bruge statistikker over dømte tredjelandsstatsborgere. Sammenligning af antallet af dømte tredjelandsstatsborgere og antallet af dømte EU-borgere bør ikke føre til den konklusion, at tredjelandsstatsborgere er mere tilbøjelige til at begå forbrydelser, da dette ikke er repræsentativt for de faktiske forhold.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Målet for denne forordning, nemlig at sikre en hurtig og effektiv udveksling af strafferegisteroplysninger om tredjelandsstatsborgere, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den nødvendige synergi og interoperabilitet bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(25)  Målet for denne forordning, nemlig at sikre en hurtig, effektiv og nøjagtig udveksling som muligt af strafferegisteroplysninger om tredjelandsstatsborgere, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på EU-plan ved indførelse af fælles EU-regler og interoperable systemer; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  For at tage hensyn til den tekniske udvikling inden for software til ansigtsgenkendelse og for at fastsætte specifikke regler vedrørende visse aspekter af udviklingen og den tekniske gennemførelse af ECRIS-TCN-systemet bør Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tildeles beføjelse til at ændre denne forordning ved at foreskrive anvendelse af ansigtsbilleder til identifikation af tredjelandsstatsborgere på grundlag af disse biometriske identifikatorer og at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende registrering, adgang til, ændring og sletning af data samt føring af og adgang til registrene. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. Navnlig for at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

_______________________

 

1a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200129 og afgav en udtalelse den….30

udgår

_________________

 

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 008 af 12.1.2001, s. 1).

 

30 EUT C …

 

Begrundelse

Der foreligger ikke nogen EDPS-udtalelse om dette forslag til et centraliseret ECRIS-TCN-system, kun om ECRIS-TCN-direktivet fra 2016.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "tredjelandsstatsborger": en statsborger i et land, som ikke er en medlemsstat, uanset om personen tillige er statsborger i en medlemsstat, eller en statsløs eller en person, hvis nationalitet er domsstaten ukendt

g)  "tredjelandsstatsborger": enhver person, der ikke er unionsborger som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i TEUF, eller som er statsløs eller en person, hvis nationalitet er domsstaten ukendt.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  "fingeraftryksoplysninger": oplysninger om aftryk af flade og rullede fingre af samtlige ti fingre

l)  "fingeraftryksoplysninger": oplysninger om aftryk af flade og rullede fingeraftryk, der er indsamlet af medlemsstaterne under en straffesag i overensstemmelse med national lovgivning;

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det centrale system hostes af eu-LISA på dettes to tekniske lokaliteter.

2.  Det centrale system hostes af eu-LISA på dettes tekniske lokaliteter.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For hver domfældt tredjelandsstatsborger opretter domsstatens centrale myndighed en datapost i det centrale system. Dataposten skal indeholde følgende oplysninger:

1.  For hver domfældt tredjelandsstatsborger, hvis data er indlæst i domsstatens strafferegister, opretter denne medlemsstats centrale myndighed en datapost i det centrale system. Dataposten skal indeholde følgende oplysninger:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  efternavn, fornavn (e), fødselsdato, fødested (by og land), nationalitet(er), køn, forældres navne, eventuelle tidligere navne, pseudonym(er) og/eller kaldenavn(e) og domsstatens kode

a)  efternavn, fornavn (e), fødselsdato, fødested (by og land), nationalitet(er), køn, eventuelle tidligere navne, pseudonym(er) og/eller kaldenavn(e) og domsstatens kode

Begrundelse

Forældrenes navne er hverken nødvendige eller passende til det formål at kontrollere den pågældende tredjelandsstatsborgers identitet. Forældrenes navne bør kun fremsendes med de strafferetlige oplysninger i overensstemmelse med rammeafgørelse 2009/315, når domsstaten er blevet identificeret.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fingeraftryksoplysninger i overensstemmelse med rammeafgørelse 2009/315/RIA31 og med specifikationerne for opløsningen for og brugen af fingeraftryk i artikel 10, stk. 1, litra b), referencenummeret for den domfældtes fingeraftryksoplysninger, inklusive domsstatens kode.

b)  fingeraftryksoplysninger, kun når den nationale lovgivning i en medlemsstat, hvori der afsiges en straffedom, giver mulighed for indsamling og lagring af den domfældte persons fingeraftryk, og i overensstemmelse med rammeafgørelse 2009/315/RIA31 og med specifikationerne for og brugen af fingeraftryk i artikel 10, stk. 1, litra b); referencenummeret for den domfældtes fingeraftryksoplysninger, inklusive domsstatens kode.

_________________

_________________

31 Som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne, for så vidt angår oplysninger om tredjelandsstatsborgere eller statsløse, og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA (...).

31 Som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne, for så vidt angår oplysninger om tredjelandsstatsborgere eller statsløse, og om erstatning af Rådets afgørelse 2009/316/RIA (...).

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslag 17 i LIBE-udvalgets betænkning om ECRIS-TCN-direktivet.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Dataposten kan også indeholde ansigtsbilleder af den dømte tredjelandsstatsborger.

2.  Dataposten kan også indeholde ansigtsbilleder af den dømte tredjelandsstatsborger, hvis den nationale lovgivning i en medlemsstat, hvori der afsiges en straffedom, giver mulighed for indsamling og lagring af ansigtsbilleder af en dømt person.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Domsstaten opretter dataposten hurtigst muligt efter indlæsningen af domfældelsen i det nationale strafferegister.

3.  Domsstaten opretter dataposten automatisk, hvis det er muligt, og under alle omstændigheder, senest 24 timer efter indlæsningen af domfældelsen i det nationale strafferegister.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Domsstaten opretter også dataposter for straffedomme afsagt inden den [denne forordnings ikrafttrædelsesdato], for så vidt disse oplysninger er lagret i dens nationale strafferegister eller nationale fingeraftryksdatabase.

4.  Domsstaten opretter også dataposter for straffedomme afsagt op til [24 måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse], for så vidt disse oplysninger er lagret i dens nationale strafferegister eller nationale fingeraftryksdatabase.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ansigtsbilleder som omhandlet i artikel 5, stk. 2, kun anvendes til at bekræfte identiteten af tredjelandsstatsborgere, der er blevet identificeret ved alfanumerisk søgning eller søgning ved hjælp af fingeraftryk.

1.  Ansigtsbilleder som omhandlet i artikel 5, stk. 2, kan kun anvendes til at bekræfte identiteten af tredjelandsstatsborgere, der er blevet identificeret ved alfanumerisk søgning eller søgning ved hjælp af fingeraftryk.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Så snart det er teknisk muligt, må ansigtsbilleder også anvendes til at identificere tredjelandsstatsborgeregrundlag af denne biometriske identifikator. Inden denne funktion implementeres i ECRIS-TCN-systemet, fremlægger Kommissionen en rapport om den nødvendige teknologis tilgængelighed og umiddelbare anvendelighed, som forelægges Europa-Parlamentet til høring.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 34a med henblikat ændre denne forordning ved, så snart det er teknisk muligt, og på grundlag af en vurdering fra Kommissionen af tilgængeligheden og den umiddelbare anvendelighed af den påkrævede teknologi, at fastlægge, at ansigtsbilleder også kan anvendes til at identificere en tredjelandsstatsborger på grundlag af denne biometriske identifikator.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når der i en medlemsstat anmodes om strafferegisteroplysninger om en tredjelandsstatsborger med henblik på en straffesag mod den pågældende tredjelandsstatsborger eller til andre formål end en straffesag i overensstemmelse med medlemsstatens nationale ret, anvender medlemsstatens centrale myndighed ECRIS-TCN-systemet til bestemmelse af, hvilken eller hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger med henblik på at indhente oplysninger om tidligere domfældelser via ECRIS.

1.  Når der i en medlemsstat anmodes om strafferegisteroplysninger om en tredjelandsstatsborger med henblik på en straffesag mod den pågældende tredjelandsstatsborger, anvender denne medlemsstats centrale myndighed ECRIS-TCN-systemet til bestemmelse af, hvilken eller hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger med henblik på at indhente oplysninger om tidligere domfældelser via ECRIS.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den enkelte datapost lagres i det centrale system, lige så længe som oplysningerne vedrørende den pågældendes straffedomme lagres i det nationale strafferegister.

1.  Hver enkelt datapost lagres i det centrale system, lige så længe som oplysningerne vedrørende den pågældendes straffedomme lagres i det nationale strafferegister.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved udløbet af den i stk. 1 omhandlede lagringsperiode sletter domsstatens centrale myndighed straks og under alle omstændigheder senest en måned efter udløbet af lagringsperioden den enkelte datapost fra det centrale system.

2.  Ved udløbet af den i stk. 1 omhandlede lagringsperiode sletter domsstatens centrale myndighed automatisk, hvis det er muligt, og under alle omstændigheder senest 24 timer efter udløbet af lagringsperioden permanent den enkelte datapost fra det centrale system.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en medlemsstat har grund til at antage, at de oplysninger, den har registreret i det centrale system, er urigtige, eller at oplysninger er blevet behandlet i det centrale system i strid med denne forordning, kontrollerer den de pågældende oplysninger og, om nødvendigt, ændrer den dem eller sletter dem fra det centrale system hurtigst muligt.

3.  Hvis en medlemsstat har grund til at antage, at de oplysninger, den har registreret i det centrale system, er urigtige, eller at oplysninger er blevet behandlet i det centrale system i strid med denne forordning, kontrollerer den de pågældende oplysninger og, om nødvendigt, ændrer den dem eller sletter dem omgående fra det centrale system.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har indlæst oplysningerne, har grund til at antage, at oplysninger i det centrale system er urigtige, eller at oplysninger et blevet behandlet i det centrale system i strid med denne forordning, kontakter den straks domsstatens centrale myndighed. Domsstaten kontrollerer inden en måned, at oplysningerne er rigtige, og at behandlingen af oplysningerne var lovlig.

4.  Hvis en anden medlemsstat end den medlemsstat, der har indlæst oplysningerne, har grund til at antage, at oplysninger i det centrale system er urigtige, eller at oplysninger et blevet behandlet i det centrale system i strid med denne forordning, kontakter den straks domsstatens centrale myndighed. Domsstaten kontrollerer omgående og under alle omstændigheder senest en uge efter at have modtaget oplysningerne, at disse oplysninger er rigtige, og at behandlingen af oplysningerne var lovlig.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vedtager de retsakter, der er nødvendige for udviklingen og den tekniske gennemførelse af ECRIS-TCN-systemet, og navnlig bestemmelser om:

1.  Kommissionen vedtager senest [to år efter denne forordnings ikrafttræden] de retsakter, der er nødvendige for udviklingen og den tekniske gennemførelse af ECRIS-TCN-systemet, og navnlig bestemmelser om:

Begrundelse

Nødvendig for at fastsætte en konkret dato for indledningen af ECRIS-TCN-systemet i artikel 11.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  datakvalitet, herunder en mekanisme og procedurer til at foretage kvalitetskontrol af oplysningerne

e)  de tekniske specifikationer for datakvalitet, herunder en mekanisme og procedurer til at foretage kvalitetskontrol af oplysningerne

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  indlæsning af oplysninger i henhold til artikel 5

udgår

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  adgang til oplysninger i henhold til artikel 7

udgår

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  ændringer og sletning af oplysninger i henhold til artikel 8 og 9

udgår

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  lagring og adgang til logfiler i henhold til artikel 29

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  udarbejdelse af statistik i henhold til artikel 30

udgår

Begrundelse

Flyttet til artikel 10a (ny) med henblik på delegerede retsakter snarere end gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  krav til ECRIS-TCN-systemets ydeevne og tilgængelighed.

udgår

Begrundelse

Flyttet til artikel 10a (ny) med henblik på delegerede retsakter snarere end gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter

 

Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 34a for at supplere denne forordning med regler for:

 

a)  indlæsning af oplysninger i henhold til artikel 5

 

b)  adgang til oplysninger i henhold til artikel 7

 

c)  ændringer og sletning af oplysninger i henhold til artikel 8 og 9

 

d)  lagring og adgang til logfiler i henhold til artikel 29

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  eu-LISA er ansvarlig for udviklingen og den operationelle drift af ECRIS-TCN-systemet. Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelse og gennemførelse af de tekniske specifikationer, afprøvning og samlet projektkoordinering.

1.  eu-LISA er ansvarlig for udviklingen af ECRIS-TCN-systemet i overensstemmelse med princippet om indbygget databeskyttelse og databeskyttelse gennem indstillinger. eu-LISA er desuden ansvarlig for den operationelle drift af ECRIS-TCN-systemet. Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelse og gennemførelse af de tekniske specifikationer, afprøvning og samlet projektkoordinering.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  eu-LISA udvikler og gennemfører ECRIS-TCN-systemet senest [to år efter denne forordnings ikrafttræden] og efter Kommissionens vedtagelse af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10.

4.  eu-LISA udvikler og gennemfører ECRIS-TCN-systemet snarest muligt efter denne forordnings ikrafttræden og Kommissionens vedtagelse af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 10 og 10a.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Forud for udformnings- og udviklingsfasen nedsætter eu-LISA's bestyrelse et programstyringsråd bestående af højst ti medlemmer. Det skal bestå af otte medlemmer udpeget af bestyrelsen, formanden for ECRIS-TCN-systemets rådgivende udvalg, jf. artikel 36, og et medlem udpeget af Kommissionen. De medlemmer, der udpeges af bestyrelsen, vælges alene fra de medlemsstater, som i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af retsakterne vedrørende ECRIS, og som deltager i ECRIS-TCN-systemet. Bestyrelsen sikrer, at de repræsentanter, der er udpeget af Kommissionen, besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i udvikling og forvaltning af IT-systemer til støtte for retlige myndigheder og strafferegistermyndigheder. Programstyringsrådet mødes mindst en gang i kvartalet og oftere, når det er nødvendigt. Det sikrer en hensigtsmæssig forvaltning af udformningen og udviklingen af ECRIS-TCN-systemet. Programstyringsrådet forelægger hver måned skriftlige rapporter for eu-LISA's bestyrelse om fremskridtene i projektet. Det har ingen beslutningskompetence eller noget mandat til at repræsentere medlemmerne af bestyrelsen.

5.  Forud for udformnings- og udviklingsfasen nedsætter eu-LISA's bestyrelse et programstyringsråd bestående af højst ti medlemmer. Det skal bestå af syv medlemmer udpeget af eu-LISA's bestyrelse blandt dens medlemmer eller deres suppleanter, formanden for ECRIS-TCN-systemets rådgivende udvalg, jf. artikel 36, et medlem, der repræsenterer eu-LISA, udpeget af dets administrerende direktør og et medlem udpeget af Kommissionen. De medlemmer, der udpeges af bestyrelsen, vælges alene fra de medlemsstater, som i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af retsakterne vedrørende ECRIS, og som deltager i ECRIS-TCN-systemet. Bestyrelsen sikrer, at de repræsentanter, der er udpeget af Kommissionen, besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i udvikling og forvaltning af IT-systemer til støtte for retlige myndigheder og strafferegistermyndigheder. Programstyringsrådet mødes mindst en gang i kvartalet og oftere, når det er nødvendigt. Det sikrer en hensigtsmæssig forvaltning af udformningen og udviklingen af ECRIS-TCN-systemet. Programstyringsrådet forelægger hver måned skriftlige rapporter for eu-LISA's bestyrelse om fremskridtene i projektet. Det har ingen beslutningskompetence eller noget mandat til at repræsentere medlemmerne af bestyrelsen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Formandskabet varetages af den medlemsstat, der varetager formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, forudsat at den i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af retsakterne vedrørende ECRIS og deltager i ECRIS-TCN-systemet. Hvis dette krav ikke er opfyldt, varetages formandskabet af den næste medlemsstat, som skal varetage formandskabet, og som opfylder nævnte krav.

7.  Formandskabet varetages af en medlemsstat, der i henhold til EU-retten er fuldt ud bundet af retsakterne vedrørende ECRIS og deltager i ECRIS-TCN-systemet.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  I udformnings- og udviklingsfasen består ECRIS-TCN-systemets rådgivende udvalg, jf. artikel 36, af de nationale systemprojektledere for ECRIS-TCN-systemet. I udformnings- og udviklingsfasen mødes det mindst én gang om måneden, indtil ECRIS-TCN-systemet sættes i drift. Det aflægger efter hvert møde rapport til eu-LISA's bestyrelse. Det yder teknisk ekspertise til støtte for bestyrelsens opgaver og følger op på, hvor langt medlemsstaterne er nået med deres forberedelser.

9.  I udformnings- og udviklingsfasen består ECRIS-TCN-systemets rådgivende udvalg, jf. artikel 36, af de nationale systemprojektledere for ECRIS-TCN-systemet under ledelse af eu-LISA. I udformnings- og udviklingsfasen mødes det mindst én gang om måneden, indtil ECRIS-TCN-systemet sættes i drift. Det aflægger efter hvert møde rapport til eu-LISA's bestyrelse. Det yder teknisk ekspertise til støtte for bestyrelsens opgaver og følger op på, hvor langt medlemsstaterne er nået med deres forberedelser.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hver medlemsstat giver personalet ved de myndigheder, der har adgangsret til ECRIS-TCN-systemet, passende uddannelse, især i datasikkerheds- og databeskyttelsesregler og relevante grundlæggende rettigheder, inden de får tilladelse til at behandle oplysninger, der er lagret i det centrale system.

2.  Hver medlemsstat giver personalet ved de myndigheder, der har adgangsret til ECRIS-TCN-systemet, passende uddannelse, især i datasikkerheds- og databeskyttelsesregler og grundlæggende rettigheder, inden de får tilladelse til at behandle oplysninger, der er lagret i det centrale system.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/680 sikrer hver medlemsstat, at de oplysninger, der er registreret i ECRIS-TCN-systemet, behandles på lovlig vis, og navnlig at:

1.  I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 sikrer hver medlemsstat, at de oplysninger, der er registreret i ECRIS-TCN-systemet, behandles på lovlig vis, og navnlig at:

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysningerne indsamles på lovlig vis og fuldt ud respekterer tredjelandsstatsborgerens menneskelige værdighed

b)  oplysningerne indsamles på lovlig vis og fuldt ud respekterer tredjelandsstatsborgerens menneskelige værdighed og grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  eu-LISA sørger for, at ECRIS-TCN-systemet forvaltes i overensstemmelse med denne forordning og de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 10, og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 [eller dens efterfølger]. Navnlig træffer eu-Lisa de nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden i det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og det nationale adgangspunkt, uden at dette dog berører de enkelte medlemsstaters ansvarsområder.

2.  eu-LISA sørger for, at ECRIS-TCN-systemet forvaltes i overensstemmelse med denne forordning og de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 10, og de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 10a, og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 [eller dens efterfølger]. Navnlig træffer eu-Lisa de nødvendige foranstaltninger for at garantere sikkerheden i det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og det nationale adgangspunkt, uden at dette dog berører de enkelte medlemsstaters ansvarsområder.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  eu-LISA informerer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om de foranstaltninger, eu-LISA træffer i medfør af stk. 2 for at sætte ECRIS-TCN-systemet i drift.

3.  eu-LISA informerer snarest muligt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om de foranstaltninger, eu-LISA træffer i medfør af stk. 2 for at sætte ECRIS-TCN-systemet i drift.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tredjelande og internationale organisationer kan indgive deres anmodninger om oplysninger om tidligere straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere til Eurojust.

1.  tredjelande og internationale organisationer kan indgive deres anmodninger om oplysninger om tidligere straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere til Eurojust med henblik på samme formål, som til hvilke medlemsstaternes myndigheder har adgang til ECRIS-TCN ordning i henhold til artikel 7, stk. 1.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, med hvilke formål tredjelande og internationale organisationer kan anmode om ECRIS-TCN-oplysninger.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når Eurojust modtager en anmodning som omhandlet i stk. 1, anvender den ECRIS-TCN-systemet til at afgøre, hvilken eller hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger, og videresender, i tilfælde hvor der findes frem til en eller flere medlemsstater, hurtigst muligt anmodningen til den centrale myndighed i den eller de pågældende medlemsstater. De pågældende medlemsstater er ansvarlige for den videre behandling af sådanne anmodninger i overensstemmelse med deres nationale ret.

2.  Når Eurojust modtager en anmodning som omhandlet i stk. 1, anvender den ECRIS-TCN-systemet til at afgøre, hvilken eller hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om den pågældende tredjelandsstatsborger, og videresender, i tilfælde hvor der findes frem til en eller flere medlemsstater, hurtigst muligt anmodningen til den centrale myndighed i den eller de pågældende medlemsstater. De pågældende medlemsstater er ansvarlige for den videre behandling af sådanne anmodninger i overensstemmelse med deres nationale ret. Eurojust sender en bekræftelse af modtagelsen til tredjelandet eller den internationale organisation, der anmoder om oplysninger som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hverken Eurojust, Europol, [Den Europæiske Anklagemyndighed] eller en medlemsstats centrale myndighed til et tredjeland, en international organisation eller en privat part videresende oplysninger fra ECRIS-TCN-systemet om tidligere straffedomme afsagt over en tredjelandsstatsborger eller oplysninger om, hvilken eller hvilke medlemsstater der kan ligge inde med sådanne oplysninger, endsige stille oplysningerne til rådighed for dem.

3.  Hverken Eurojust, Europol, [Den Europæiske Anklagemyndighed] eller en medlemsstats centrale myndighed har lov til til et tredjeland, en international organisation eller en privat part at videresende oplysninger fra ECRIS-TCN-systemet om tidligere straffedomme afsagt over en tredjelandsstatsborger eller oplysninger om, hvilken eller hvilke medlemsstater der kan ligge inde med sådanne oplysninger, endsige stille oplysningerne til rådighed for dem.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Eurojust har direkte adgang til ECRIS-TCN-systemet med henblik på gennemførelsen af artikel 14 og varetagelsen af sine vedtægtsmæssige opgaver.

1.  Eurojusts autoriserede personale har direkte adgang til ECRIS-TCN-systemet med henblik på gennemførelsen af artikel 14 og varetagelsen af sine vedtægtsmæssige opgaver.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  [Den Europæiske Anklagemyndigheds autoriserede personale har direkte adgang til ECRIS-TCN-systemet med henblik på varetagelsen af deres vedtægtsmæssige opgaver].

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Europol [og Den Europæiske Anklagemyndighed] har direkte adgang til ECRIS-TCN-systemet med henblik på varetagelsen af deres vedtægtsmæssige opgaver.

2.  Europols autoriserede personale har direkte adgang til ECRIS-TCN-systemet med henblik på forebyggelse, opsporing, efterforskning og retsforfølgning af kriminelle overtrædelser i forbindelse med varetagelsen af deres vedtægtsmæssige opgaver.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Når en søgning har givet et hit med angivelse af, hvilken eller hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en tredjelandsstatsborger, må Eurojust, Europol [og Den Europæiske Anklagemyndighed] anvende deres kontakter hos de nationale myndigheder i de pågældende medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive konstituerende retlige instrumenter til at anmode om oplysningerne om straffedomme.

3.  Når en søgning har givet et hit med angivelse af, hvilken eller hvilke medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en tredjelandsstatsborger, må Eurojust, Europol [og Den Europæiske Anklagemyndighed] anvende deres kontakter hos de nationale myndigheder i de pågældende medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive konstituerende retlige instrumenter til at anmode om oplysningerne om straffedomme. Den Europæiske Anklagemyndighed må ikke nægtes adgang til disse oplysninger om dommen alene af den grund, at den nægtende medlemsstat ikke indgår i det forstærkede samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere forholdet mellem Den Europæiske Anklagemyndighed og de medlemsstater, der ikke er blandt de 20, der i øjeblikket er ved at oprette den europæiske anklagemyndighed, når det drejer sig om anmodning om oplysninger fra strafferegistre.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fysisk beskytte oplysningerne, bl.a. ved at udarbejde beredskabsplaner for beskyttelse af vigtig infrastruktur

a)  fysisk beskytte oplysningerne, bl.a. ved at udarbejde beredskabsplaner for beskyttelse af infrastruktur

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  sikre, at autoriserede personer kun får adgang til at bruge de oplysninger i ECRIS-TCN-systemet, der er omfattet af deres adgangstilladelse, ved hjælp af individuelle og entydige brugeridentiteter og fortrolige passwords

f)  verificere og sikre, at autoriserede personer kun får adgang til at bruge de oplysninger i ECRIS-TCN-systemet, der er omfattet af deres adgangstilladelse, ved hjælp af individuelle og entydige brugeridentiteter og fortrolige passwords

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  sikre, at alle myndigheder, der har adgang til ECRIS-TCN-systemet, opretter profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er bemyndiget til at indlæse, ændre, slette, konsultere og søge oplysningerne, og på anmodning straks stiller deres profiler til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i artikel 25

g)  sikre, at alle myndigheder, der har adgang til ECRIS-TCN-systemet, opretter profiler, der beskriver funktioner og ansvarsområder for de personer, som er bemyndiget til at indlæse, ændre, slette, konsultere og søge oplysningerne, og på anmodning straks stiller deres profiler til rådighed for de nationale tilsynsmyndigheder

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  kontrollere effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, og træffe de nødvendige organisatoriske foranstaltninger vedrørende intern kontrol for at sikre overholdelse af denne forordning.

k)  kontrollere effektiviteten af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i dette stykke, og træffe de nødvendige organisatoriske foranstaltninger vedrørende intern kontrol og overvågning for at sikre overholdelse af denne forordning.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  eu-LISA og medlemsstaterne samarbejder for at sikre en harmoniseret tilgang til datasikkerhed på grundlag af en sikkerhedsrisikostyringsproces, der omfatter hele ECRIS-TCN-systemet.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at ethvert misbrug af oplysninger indlæst i ECRIS-TCN-systemet i strid med denne forordning kan straffes med sanktioner i overensstemmelse med national ret, som er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at enhver brug af oplysninger registreret i ECRIS-TCN-systemet i strid med denne forordning kan straffes med sanktioner i overensstemmelse med national ret, artikel 84 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 57 i direktiv (EU) 2016/680, som er effektive, forholdsmæssige og har afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Europol og Eurojust [og Den Europæiske Anklagemyndighed] træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmer af dens personale, der har ret til adgang til ECRIS-TCN-systemet, er underkastet interne disciplinære foranstaltninger, hvis de gør brug af data fra ECRIS-TCN-systemet på en måde, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med direktiv (EU) 2016/680 er hver af medlemsstatens centrale myndigheder dataansvarlig for medlemsstatens behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning.

1.  I overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 er hver af medlemsstatens centrale myndigheder dataansvarlig for medlemsstatens behandling af personoplysninger i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 er eu-LISA databehandler af personoplysninger, som medlemsstaterne indlæser i det centrale system.

2.  I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001 [eller dens efterfølger] er eu-LISA databehandler af personoplysninger, som medlemsstaterne indlæser i det centrale system.

Begrundelse

Teknisk ændring

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Adgangen til ECRIS-TCN-systemet skal, med henblik på at indlæse, ændre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, udelukkende forbeholdes de centrale myndigheders behørigt bemyndigede personale, og med henblik på at søge i opløsningerne, forbeholdes behørigt bemyndiget personale i de organer, der er omhandlet i artikel 15. Denne adgang skal begrænses til det omfang, der er nødvendigt for at udføre opgaverne i overensstemmelse med det formål, der er omhandlet i stk. 1, og stå i et rimeligt forhold til de forfulgte mål.

2.  Adgangen til ECRIS-TCN-systemet skal, med henblik på at indlæse, ændre, slette og søge i de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, udelukkende forbeholdes de centrale myndigheders behørigt bemyndigede personale, og med henblik på at søge i opløsningerne, forbeholdes behørigt bemyndiget personale i de organer, der er omhandlet i artikel 15. Denne adgang skal begrænses til det omfang, der er nødvendigt for at udføre opgaverne i overensstemmelse med det formål, der er omhandlet i stk. 1, og til, hvad der er nødvendigt og står i et rimeligt forhold til de forfulgte mål.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en anmodning fremsættes over for en anden medlemsstat end domsstaten, kontrollerer myndighederne i den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, oplysningernes rigtighed og lovligheden af databehandlingen i ECRIS-TCN-systemet inden for en frist på en måned, hvis denne kontrol kan gennemføres uden at rette henvendelse til domsstaten. I modsat fald kontakter den anden medlemsstat end domsstaten myndighederne i domsstaten inden 14 dage, og domsstaten kontrollerer oplysningernes rigtighed og lovligheden af databehandlingen inden en måned fra henvendelsen.

2.  Hvis en anmodning fremsættes over for en anden medlemsstat end domsstaten, kontakter myndighederne i den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, straks og under alle omstændigheder senest syv dage efter at have modtaget anmodningen myndighederne i domsstaten. Domsstaten kontrollerer oplysningernes rigtighed og lovligheden af databehandlingen og svarer inden en uge fra henvendelsen.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis det viser sig, at oplysninger, der er registreret i ECRIS-TCN-systemet, er faktuelt urigtige eller ulovligt registreret, berigtiger eller sletter domsstaten oplysningerne i henhold til artikel 9. Domsstaten eller efter omstændighederne den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, bekræfter hurtigst muligt skriftligt over for den pågældende, at den har taget skridt til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

3.  Hvis det viser sig, at oplysninger, der er registreret i ECRIS-TCN-systemet, er faktuelt urigtige eller ulovligt registreret, berigtiger eller sletter domsstaten oplysningerne i henhold til artikel 9. Domsstaten bekræfter hurtigst muligt skriftligt over for den pågældende, at den har taget skridt til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende. Domsstaten underretter også straks enhver anden medlemsstat, der har modtaget oplysninger vedrørende domme, der vedrører denne registrering, om de foranstaltninger, der er blevet truffet.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis den medlemsstat, over for hvilken anmodningen er fremsat, ikke er enig i, at de oplysninger, som er registreret i ECRIS-TCN-systemet, er faktuelt urigtige eller ulovligt registreret, træffer medlemsstaten en administrativ afgørelse, hvori den hurtigst muligt skriftligt begrunder over for den pågældende, hvorfor den ikke er villig til at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.

4.  Hvis domsstaten ikke er enig i, at de oplysninger, som er registreret i ECRIS-TCN-systemet, er faktuelt urigtige eller ulovligt registreret, træffer medlemsstaten en administrativ afgørelse, hvori den hurtigst muligt skriftligt begrunder over for den pågældende, hvorfor den ikke vil berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende. Sådanne tilfælde meddeles Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Når en person anmoder om oplysninger om sig selv i overensstemmelse med stk. 2, registrerer den centrale myndighed i form af et skriftligt dokument, at en sådan anmodning er fremsat, hvordan den blev behandlet og af hvilken myndighed og stiller straks det pågældende dokument til rådighed for tilsynsmyndighederne.

7.  Når en person anmoder om oplysninger om sig selv i overensstemmelse med stk. 2, registrerer den centrale myndighed i form af et skriftligt dokument, at en sådan anmodning er fremsat, hvordan den blev behandlet og af hvilken myndighed og stiller straks det pågældende dokument til rådighed for tilsynsmyndighederne. Denne registrering slettes efter tre år.

Begrundelse

En maksimal lagringsperiode er nødvendig for registrering af anmodninger; tre år er en rimelig frist.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Hvis en søgning i det centrale system ikke giver nogen hits, modtager den tredjelandsstatsborger, der anmoder om oplysninger om sine egne strafferegisteroplysninger, i givet fald en erklæring med bekræftelse af, at søgningen i det centrale system ikke gav nogen hits.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at tredjelandsstatsborgere, der anmoder om en udskrift fra strafferegistret, hvis de ikke har begået nogen overtrædelser, modtager en bekræftelse af, at der ikke var nogen hits på ECRIS, hvilket beviser, at der ikke er strafferegisteroplysninger på dem i nogen af de 28 medlemsstater. Dette kan være yderst vigtigt for tredjelandsstatsborgere med henblik på ansættelse.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I hver medlemsstat bistår og rådgiver den nationale tilsynsmyndighed på anmodning den pågældende ved udøvelsen af dennes ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om sig selv.

2.  I hver medlemsstat skal den nationale tilsynsmyndighed have mulighed for at revidere de centrale myndigheder, informeres om alle hændelser omhandlet i artikel 9, stk. 3 og 4., og artikel 23, stk. 4, og på anmodning bistå den pågældende ved udøvelsen af dennes ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om sig selv.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I hver medlemsstat har enhver person ret til at anlægge sag eller indgive klage i den medlemsstat, som nægtede den pågældende ret til indsigt eller ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om sig selv, jf. artikel 23.

1.  I henhold til kapitel VIII i direktiv (EU) 2016/680 har enhver person i hver medlemsstat ret til at anlægge sag ved en domstol og ret til at indgive klage i den medlemsstat, som nægtede den pågældende ret til indsigt eller ret til at få berigtiget eller slettet oplysninger om sig selv, jf. artikel 23.

Begrundelse

Præciseringer, der er nødvendige for at knytte an til de relevante retsgrundlag (direktiv 2016/680) og undgå, at medlemsstaterne kun kan give ret til at indbringe en klage.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hver medlemsstat sikrer, at den eller de tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 41 i direktiv (EU) 2016/680, overvåger lovligheden af den pågældende medlemsstats behandling af personoplysninger som omhandlet i artikel 6, herunder overførslen af dem til og fra ECRIS-TCN-systemet.

1.  Hver medlemsstat sikrer, at den eller de tilsynsmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 51 i forordning (EU) 2016/679, overvåger lovligheden af den pågældende medlemsstats behandling af personoplysninger som omhandlet i artikel 6, herunder overførslen af dem til og fra ECRIS-TCN-systemet.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tilsynsmyndigheden sikrer, at der fra ECRIS-TCN-systemets idriftsættelse foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i de nationale strafferegistre og fingeraftryksdatabaser i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder mindst hvert fjerde år.

2.  Tilsynsmyndigheden sikrer, at der fra ECRIS-TCN-systemets idriftsættelse foretages en audit af databehandlingsaktiviteterne i de nationale strafferegistre og fingeraftryksdatabaser i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder mindst hvert tredje år.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres tilsynsmyndighed har tilstrækkelige ressourcer til at udføre de opgaver, som er tillagt den i henhold til denne forordning.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres tilsynsmyndighed har tilstrækkelige ressourcer og uddannelse til at udføre de opgaver, som er tillagt den i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hver medlemsstat fremkommer med alle de oplysninger, tilsynsmyndighederne anmoder om, herunder navnlig oplysninger om de aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 12, 13 og 17. Hver medlemsstat giver tilsynsmyndighederne adgang til deres registre i henhold til artikel 29 og giver dem til enhver tid adgang til alle deres lokaliteter, der har forbindelse til ECRIS-TCN-systemet.

4.  Hver medlemsstat fremkommer med alle de oplysninger, tilsynsmyndighederne anmoder om, herunder navnlig oplysninger om de aktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 12, 13 og 17. Hver medlemsstat giver tilsynsmyndighederne adgang til deres registre i henhold til artikel 23, stk. 7, og artikel 29 og giver dem til enhver tid adgang til alle deres lokaliteter, der har forbindelse til ECRIS-TCN-systemet.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert fjerde år foretages en audit af agenturets aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. En rapport om auditten sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, eu-LISA, Kommissionen, tilsynsmyndighederne og de nationale tilsynsmyndigheder. eu-LISA skal have lejlighed til at fremsætte bemærkninger, inden rapporten vedtages.

2.  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse sikrer, at der mindst hvert tredje år foretages en audit af agenturets aktiviteter i forbindelse med behandling af personoplysninger i overensstemmelse med relevante internationale revisionsstandarder. En rapport om auditten sendes til Europa-Parlamentet, Rådet, eu-LISA, Kommissionen, tilsynsmyndighederne og de nationale tilsynsmyndigheder. eu-LISA skal have lejlighed til at fremsætte bemærkninger, inden rapporten vedtages.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der bør sikres koordineret tilsyn i overensstemmelse med artikel 62 i [den nye forordning om databeskyttelse for Unionens institutioner og organer].

Der sikres koordineret tilsyn i overensstemmelse med artikel 62 i [den nye forordning om databeskyttelse for Unionens institutioner og organer].

Begrundelse

Teknisk ændring — i overensstemmelse med artikel 62 den nye forordning 45/2001.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Registre og dokumentation kan kun bruges til kontrol af lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere dataintegriteten og -sikkerheden. Kun logfiler, der indeholder ikkepersonlige oplysninger, kan anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i artikel 34. De pågældende logfiler skal med de nødvendige foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret adgang og skal slettes efter et år, hvis de ikke længere er nødvendige til kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

4.  Registre og dokumentation kan kun bruges til kontrol af lovligheden af behandlingen af oplysningerne i databeskyttelsesøjemed samt til at garantere dataintegriteten og -sikkerheden. Kun logfiler, der indeholder ikkepersonlige oplysninger, kan anvendes til den overvågning og evaluering, der er omhandlet i artikel 34. De pågældende logfiler skal med de nødvendige foranstaltninger beskyttes mod uautoriseret adgang og skal slettes efter tre år, hvis de ikke længere er nødvendige til kontrolprocedurer, som allerede er indledt.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at logfilerne kan lagres i længere perioder for at sikre, at tredjelandsstatsborgere kan indgive klager på behørig vis.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  eu-LISA's behørigt bemyndigede personale, de kompetente myndigheder og Kommissionen skal udelukkende have adgang til de oplysninger, der behandles i ECRIS-TCN-systemet med rapportering og statistik for øje uden mulighed for individuel identifikation.

1.  eu-LISA's behørigt bemyndigede personale og de kompetente myndigheder skal udelukkende have adgang til de oplysninger, der behandles i ECRIS-TCN-systemet med rapportering og statistik for øje uden mulighed for individuel identifikation.

Begrundelse

Kommissionen behøver ikke at have adgang til ECRIS-TCN-systemet for statistikker; eu-LISA sender under alle omstændigheder statistiske oplysninger til Kommissionen hver måned.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på stk. 1 udarbejder, gennemfører og hoster eu-LISA på sin tekniske lokalitet eller sine tekniske lokaliteter et centralregister, som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, og som ikke må muliggøre identifikation af enkeltpersoner, men må gøre det muligt at få skræddersyede rapporter og statistik. Adgang til centralregistret skal ske via en sikret adgang med adgangskontrol og specifikke brugerprofiler udelukkende med rapportering og statistik for øje.

udgår

Begrundelse

Forældede — det centrale register er ikke længere aktuelt og er ikke blevet taget op i de nylige workshops tilrettelagt af Kommissionen om informationssystemer og interoperabilitet. Se også den indledende konsekvensanalyse Ares(2017)3765711 om interoperabilitet mellem informationssystemer for migration og sikkerhed.

I udtalelse 9/2017 om den nye eu-LISA, påpeger EDPS desuden, at det hverken er nødvendigt eller ønskeligt at oprette en central database.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Nærmere regler om driften af centralregistret og den databeskyttelse og de sikkerhedsregler, der skal gælde for dette, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 35, stk. 2.

udgår

Begrundelse

Forældede — det centrale register er ikke længere aktuelt og er ikke blevet taget op i de nylige workshops tilrettelagt af Kommissionen om informationssystemer og interoperabilitet. Se også den indledende konsekvensanalyse Ares(2017)3765711 om interoperabilitet mellem informationssystemer for migration og sikkerhed.

I udtalelse 9/2017 om den nye eu-LISA, påpeger EDPS desuden, at det hverken er nødvendigt eller ønskeligt at oprette en central database.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Omkostningerne i forbindelse med indførelsen og driften af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen, grænsefladesoftwaren og ECRIS-referencegennemførelsen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

1.  Omkostningerne i forbindelse med indførelsen og driften af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen, grænsefladesoftwaren og ECRIS-referencegennemførelsen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget. De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for begrænsningerne i den flerårige finansielle ramme og inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

Kompromisændringsforslag til erstatning af ændringsforslag: 46 (ordføreren), 307 (Mlinar, Deprez, Michel), 308 (Albrecht, Sargentini)

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne underretter eu-LISA om deres centrale myndigheder, der har adgang til at indlæse, ændre, slette, indhente eller søge i oplysningerne. eu-LISA offentliggør regelmæssigt en liste over disse centrale myndigheder.

Medlemsstaterne underretter eu-LISA om deres centrale myndigheder, der har adgang til at indlæse, ændre, slette, indhente eller søge i oplysningerne. eu-LISA offentliggør hvert år en liste over disse centrale myndigheder på sin hjemmeside. I tilfælde af, at der sker en ændring i en medlemsstats centrale myndighed, opdaterer eu-LISA listen snarest muligt.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltningerne i artikel 10 er vedtaget

a)  foranstaltningerne i artikel 10 og 10a er vedtaget

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hver sjette måned i udviklingsfasen forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der gøres status over udviklingen af ECRIS-TCN-systemet. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angive grundene til eventuelle afvigelser.

3.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hver sjette måned i udviklingsfasen forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der gøres status over udviklingen af ECRIS-TCN-systemet. Denne rapport skal omfatte en oversigt over de aktuelle omkostninger og projektets fremskridt, en økonomisk konsekvensanalyse og oplysninger om eventuelle tekniske problemer og risici, som kan påvirke de samlede omkostninger til systemet, der afholdes over Unionens almindelige budget i overensstemmelse med artikel 31.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I tilfælde af forsinkelser i udviklingsprocessen underrettes Europa-Parlamentet og Rådet snarest muligt om årsagerne til forsinkelserne og om konsekvenserne i tidsmæssig og økonomisk henseende.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Så snart udviklingsprocessen er tilendebragt, forelægges der en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en redegørelse for projektets gennemførelse og eventuelle vanskeligheder, der har været med at nå hver enkelt milesten, samt en detaljeret vurdering af de samlede omkostninger og systemets tekniske specifikationer.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  I tilfælde af en opgradering af systemet forelægges der en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, og omkostningerne til opgraderingen offentliggøres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  To år efter idriftsættelsen af ECRIS-TCN-systemet og derefter en gang om året forelægger eu-LISA Kommissionen en rapport om, hvordan ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen fungerer teknisk, herunder sikkerhedsmæssigt, som især baseres på statistik om, hvordan ECRIS-TCN-systemet fungerer og anvendes, og om udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS-referencegennemførelsen.

4.  Et år efter idriftsættelsen af ECRIS-TCN-systemet og derefter en gang om året forelægger eu-LISA Kommissionen en rapport om, hvordan ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen fungerer teknisk, herunder deres sikkerhed og omkostninger, som især baseres på statistik om, hvordan ECRIS-TCN-systemet fungerer og anvendes, og om udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS-referencegennemførelsen.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne, Eurojust [og Den Europæiske Anklagemyndighed] giver eu-LISA og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de rapporter, der er omhandlet i denne artikel, i henhold til de kvalitative indikatorer, som Kommissionen og/eller eu-LISA har fastsat på forhånd. Disse oplysninger må ikke skade arbejdsmetoder eller omfatte oplysninger, som afslører kilder, medarbejdere eller undersøgelser hos de udpegede myndigheder.

6.  Medlemsstaterne, Eurojust [og Den Europæiske Anklagemyndighed], Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale databeskyttelsesmyndigheder giver eu-LISA og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de rapporter, der er omhandlet i denne artikel, i henhold til de kvalitative indikatorer, som Kommissionen og/eller eu-LISA har fastsat på forhånd. Disse oplysninger må ikke skade arbejdsmetoder eller omfatte oplysninger, som afslører kilder, medarbejdere eller undersøgelser hos de udpegede myndigheder.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  eu-LISA sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at foretage de overordnede evalueringer som omhandlet i stk. 5.

7.  eu-LISA sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at foretage de overordnede evalueringer som omhandlet i denne artikel.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 34a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, og artikel 10a, tillægges Kommissionen for en periode på ... fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 6, stk. 2, og artikel 10a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, eller artikel 10a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eu-LISA nedsætter et rådgivende udvalg, der stiller ekspertise til rådighed for eu-LISA vedrørende ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen, navnlig i forbindelse med eu-LISA's udarbejdelse af sit årlige arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport. I udformnings- og udviklingsfasen finder artikel 11 anvendelse.

eu-LISA nedsætter et rådgivende udvalg, der omfatter en repræsentant for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og en repræsentant for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, og som stiller ekspertise til rådighed for eu-LISA vedrørende ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen, navnlig i forbindelse med eu-LISA's udarbejdelse af sit årlige arbejdsprogram og årlige aktivitetsrapport. I udformnings- og udviklingsfasen finder artikel 11 anvendelse.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) har været operationelt siden april 2012 og sætter medlemsstaternes kompetente myndigheder i stand til at indhente fuldstændige oplysninger om en EU-borgers tidligere straffedomme fra den medlemsstat, hvori den pågældende person er statsborger.

Selv om dette har vist sig at være et yderst nyttigt redskab for det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne, er der også blevet identificeret et smuthul i systemet. Det er besværligt og ineffektivt at anvende systemet til at kontrollere tidligere strafferegisteroplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere. Efter flere opfordringer fra Det Europæiske Råd og Rådet (retlige og indre anliggender) til forbedring af det eksisterende system offentliggjorde Kommissionen direktiv (COM(2016) 07 final) den 19. januar 2016, hvorved der blev oprettet et decentralt system med et hit/intet hit-indeks, som ville give de kompetente myndigheder mulighed for hurtigt at identificere, hvilke medlemsstater der lå inde med strafferegisteroplysninger vedrørende tredjelandsstatsborgere.

Udviklingen siden da har imidlertid vist, at et decentralt hit/intet hit-indeks ikke ville være et passende instrument til den tekniske udveksling af det store antal pseudonymiserede fingeraftryk, der ville kræves for at gøre systemet effektivt. Dette problem adresseres i denne forordning om ECRIS-TCN, som opretter en central database, der kun indeholder kun de identitetsoplysninger, der er nødvendige til identifikation, såsom fingeraftryk, alfanumeriske oplysninger og ansigtsbilleder. Denne database skal forvaltes af eu-LISA og undergives Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses tilsyn.

Direktivet om ECRIS, der fastlægger de væsentligste ændringer af ECRIS-systemet, opretholdes. Denne forordning om ECRIS-TCN fastlægger regler om oprettelse og forvaltning af et centralt system, de registeransvarliges ansvar og adgangsrettigheder til denne centrale database.

Ordførerens holdning

Ordføreren har i dette udkast til betænkning ønsket at holde forordningen i overensstemmelse med de tidligere trufne politiske beslutninger vedrørende direktivet, for hvilke Parlamentet allerede har et mandat.

Det er imidlertid vigtigt at præcisere sondringen mellem ECRIS-systemet og det centrale system, som kaldes ECRIS-TCN-systemet. ECRIS-TCN-systemet gør det alene muligt for en kompetent myndighed at få fastslået, hvor man ligger inde med strafferegisteroplysninger, men ikke hvilke oplysninger der er tale om. For at få nærmere oplysninger om, hvad straffedommen faktisk går ud på, vil den kompetente myndighed stadig skulle anvende det traditionelle ECRIS-system til at rette en anmodning til den relevante medlemsstat.

Ordføreren har derfor medtaget et ændringsforslag, der skal præcisere, at et hit i ECRIS-TCN-systemet ikke i sig selv bør bruges til at påvirke en retslig afgørelse ved at underminere princippet om lighed for loven, retten til en retfærdig rettergang, uskyldsformodningen eller det generelle forbud mod forskelsbehandling.

For at sikre, at direktivet og forordningen fortsat er kompatible, har ordføreren fastholdt Parlamentets holdning om, at vi bør gå videre med hensyn til interoperabilitet, at Europol og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bør have direkte adgang til ECRIS-TCN-systemet i forbindelse med udførelsen af deres lovbestemte opgaver, og at medlemsstaterne, hvis de på grundlag af bilaterale aftaler i overensstemmelse med EU-retten har oplysninger fra tredjelande om straffedomme, under overholdelse af visse garantier kan optage dem i det centrale system.

Med hensyn til adgang for Europol gøres det i udkastet til betænkning klart, at begrænsningen vedrørende Europol i denne forordning ikke forhindrer Europol i at udveksle oplysninger, som de har modtaget fra medlemsstaterne via det normale ECRIS-system (som er omfattet af direktivet), med tredjelande, når dette er i overensstemmelse med deres lovbestemte opgaver, og kun med samtykke fra de relevante medlemsstater.

Ordføreren mener, at ansigtsbilleder bør medtages, når de indsamles af medlemsstaterne til disse formål, fra det øjeblik, hvor ECRIS-TCN-systemet bliver operationelt. Dette skyldes, at når der bliver mulighed for at søge efter ansigtsbilleder i systemet, vil dette kun være nyttigt og reelt muligt, hvis der allerede er medtaget tidligere ansigtsbilledeoplysninger for tidligere straffedomme. Kommissionen bliver i dette udkast til betænkning anmodet om at udarbejde en rapport om, hvorvidt den nødvendige teknologi vil være parat til at anvende disse ansigtsbilleder til søgefunktionen senest tre år efter forordningens ikrafttræden.

Udkastet til betænkning indeholder den samme udvidelse af anvendelsesområdet, som findes i direktivet med henblik på at muliggøre kontrol for tidligere straffedomme angående personer, som skal arbejde med børn eller sårbare personer (f.eks. ældre). Det giver også mulighed for, at personer, der indgiver en anmodning om adgang til ECRIS-TCN-systemet, kan modtage en erklæring med bekræftelse af, at søgningen i det centrale system ikke gav nogen hits (dette vil være meget vigtigt for tredjelandsstatsborgere med henblik på ansættelse).

Der er også medtaget nogle ændringer til databeskyttelsesordningen, som har til formål at sikre, at der er passende uddannelsesniveauer, og at eventuelle anmodninger om berigtigelse og sletning bliver behandlet hurtigt.

ECRIS-TCN ikke er en traditionel informationsdatabase, men et værktøj, der skal lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne. For at ECRIS-TCN-systemet kan give et nyttigt og nøjagtigt billede af de strafferegisteroplysninger, som medlemsstaterne ligger inde med, skal datalagringen af identifikationsoplysningerne i ECRIS-TNC-systemet være i overensstemmelse med lagringen i de nationale strafferegistre. Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi ende med at få forskelle mellem, hvor længe der let kan identificeres og anmodes om strafferegisteroplysninger om tredjelandsstatsborgere og EU-borgere fra andre medlemsstater. Dette ville underminere selve formålet med ECRIS-TCN-systemet og ville i praksis skabe en urimelig forskel mellem EU-borgere og tredjelandsstatsborgere.

Endelig mener ordføreren, at enhver henvisning til Det Forenede Kongeriges eventuelle udtrædelse af EU angående specifikke retsakter rejser juridiske spørgsmål og bør udgå, eftersom konsekvenserne bør følge direkte af anvendelsen af primærretten og udtrædelsesaftalen.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (6.12.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Ordfører for udtalelse: Bernd Kölmel

KORT BEGRUNDELSE

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) blev med succes oprettet i april 2012 og letter udvekslingen af oplysninger om straffedomme afsagt mod personer af straffedomstole i EU. Den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger, skal lagre disse oplysninger. Strafferetlige oplysninger udveksles mellem medlemsstaterne efter anmodning, både om EU-borgere og om tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (under et: tredjelandsstatsborgere, TCN). Oplysninger om tredjelandsstatsborgere udveksles imidlertid i øjeblikket kun i meget ringe omfang gennem ECRIS på grund af manglen på en effektiv særlig procedure. Indtil nu har medlemsstaterne skullet sende en "generel anmodning" om oplysninger til alle de øvrige medlemsstater, hvilket skaber en betydelig administrativ byrde for de myndigheder, der ikke er i besiddelse af de ønskede oplysninger (anslået til 78 mio. EUR om året). Dette afskrækker i betydeligt omfang fra at anvende ECRIS i forbindelse med tredjelandsstatsborgere, hvilket har resulteret i, at systemet kun anvendes i 5 % af disse tilfælde.

I 2016 fremsatte Kommissionen et forslag til direktiv om ændring af rammeafgørelsen om ECRIS for at forbedre denne situation. Et decentraliseret system til identifikation af den (de) medlemsstat(er), der ligger inde med strafferetlige oplysninger, gennem et "hit/intet hit"-søgesystem blev anset for den mest hensigtsmæssige og omkostningseffektive løsning. Efterfølgende har Rådet imidlertid som en reaktion på den aktuelle sikkerhedssituation og de seneste terrorangreb i flere medlemsstater prioriteret udveksling af oplysninger om straffedomme som en strategi til at bekæmpe kriminalitet og terrorisme, og det har anmodet Kommissionen om at forelægge et ambitiøst forslag om at udvide ECRIS til at omfatte tredjelandsstatsborgere for at kunne udnytte ECRIS fuldt ud.

Det nye forslag fokuserer på et centraliseret system, der skal oprettes og forvaltes af eu-LISA, hvorved de alfanumeriske oplysninger og fingeraftryk for tredjelandsstatsborgere og så vidt muligt også ansigtsbilleder vil blive lagret på EU-plan. Ordføreren glæder sig over dette forslag, som han mener er velstruktureret, og anerkender, at dette system har den fordel, at det vil give Europol, Eurojust og den fremtidige europæiske anklagemyndighed direkte adgang, hvilket vil være en støtte i deres lovfastsatte opgaver.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at overdrage udviklingen, forvaltningen og vedligeholdelsen af ECRIS-TCN til eu-LISA, som befinder sig i den rette position hertil på grund af dets omfattende erfaring med forvaltning af andre store centraliserede databaser på området retlige og indre anliggender.

Kommissionen skønner, at de samlede omkostninger til udvikling og drift af ECRIS-TCN i perioden 2018-2020 vil være ca. 13 mio. EUR (engangsomkostning), herunder omkostninger til eu-LISA til ansættelse af fem kontraktansatte under udviklingsfasen. De løbende omkostninger for EU-budgettet til vedligeholdelse af systemet anslås til 2,1 mio. EUR om året. Engangsomkostningen for medlemsstaterne anslås til 13,3 mio. EUR, mens de løbende årlige omkostninger for medlemsstaterne forventes at stige gradvist (fra ca. 6 mio. EUR ved ikrafttrædelsen til højst 15,4 mio. EUR), i takt med at antallet af søgninger stiger.

Omkostningerne for EU-budgettet, der vil blive dækket under programmet for retlige anliggender for perioden 2018-2020 og i vidt omfang overført til budgetposten for eu-LISA, er foreneligt med den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR). Fra og med 2021 forventes de budgetmæssige virkninger at blive begrænset til de løbende omkostninger til vedligeholdelse af systemet, der skal inkluderes i budgettet for eu-LISA under den næste FFR. Medlemsstaterne vil skulle afholde deres egne udgifter til gennemførelse, forvaltning, anvendelse og vedligeholdelse af både ECRIS-TCN og dens nationale strafferegistre og databaser for fingeraftryk.

Ordføreren mener, at de anslåede omkostninger for EU-budgettet til dette forslag er rimelige og forholdsmæssige. Selv om prisen for det nye forslag er betydeligt højere end for forslaget fra 2016 både for EU-budgettet og for medlemsstaterne, bør de betydelige besparelser med hensyn til den administrative byrde for medlemsstaternes myndigheder (anslået til op til 78 mio. EUR) også tages i betragtning. Ordføreren opfordrer imidlertid indtrængende Kommissionen, eu-LISA og medlemsstaterne til at sikre den størst mulige omkostningseffektivitet under lanceringen og gennemførelsen af ECRIS-TCN.

Ordføreren understreger desuden, at ECRIS-TCN bør udformes på en måde, der muliggør fremtidig deltagelse i en fælles automatiseret biometrisk matchtjeneste ved hjælp af software til ansigtsgenkendelse med henblik på en mere effektiv identifikation på et senere tidspunkt. Han understreger også, at det er nødvendigt at fremtidssikre systemet med henblik på yderligere interoperabilitet med andre databaser på EU-plan.

Endelig styrker ordføreren en række bestemmelser om rapportering og evaluering for at gøre det muligt for budgetmyndigheden nøje at følge udviklingen og den tidlige drift af det nye ECRIS-TCN med henblik på fremtidige budgetbeslutninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 16 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

16a.  eu-LISA modtager passende finansiering og personale til at varetage de ansvarsområder, der er omhandlet i artikel 11.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Omkostningerne i forbindelse med indførelsen og driften af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen, grænsefladesoftwaren og ECRIS-referencegennemførelsen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget.

1.  Omkostningerne i forbindelse med indførelsen og driften af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen, grænsefladesoftwaren og ECRIS-referencegennemførelsen afholdes over Den Europæiske Unions almindelige budget. De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for begrænsningerne i den flerårige finansielle ramme og inden for rammerne af den årlige budgetprocedure.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hver sjette måned i udviklingsfasen forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der gøres status over udviklingen af ECRIS-TCN-systemet. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angive grundene til eventuelle afvigelser.

3.  Senest [seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hver sjette måned i udviklingsfasen forelægger eu-LISA en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, hvori der gøres status over udviklingen af ECRIS-TCN-systemet. Denne rapport skal omfatte en oversigt over den aktuelle omkostningsudvikling og projektets fremskridt, en økonomisk konsekvensanalyse og oplysninger om eventuelle tekniske problemer og risici, som kan påvirke de samlede omkostninger til systemet, der afholdes over Unionens almindelige budget i overensstemmelse med artikel 31.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I tilfælde af forsinkelser i udviklingsprocessen underrettes Europa-Parlamentet og Rådet snarest muligt om årsagerne til forsinkelserne og om konsekvenserne i tidsmæssig og økonomisk henseende.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Så snart udviklingsprocessen er tilendebragt, forelægges der en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet med en redegørelse for projektets udvikling og eventuelle afvigelser i hver enkelt fase og ved hver enkelt milesten i projektet samt en afsluttende vurdering af de samlede omkostninger og systemets tekniske specifikationer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  I tilfælde af en opgradering af systemet forelægges der en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, og omkostningerne til opgraderingen offentliggøres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  To år efter idriftsættelsen af ECRIS-TCN-systemet og derefter en gang om året forelægger eu-LISA Kommissionen en rapport om, hvordan ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen fungerer teknisk, herunder sikkerhedsmæssigt, som især baseres på statistik om, hvordan ECRIS-TCN-systemet fungerer og anvendes, og om udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS-referencegennemførelsen.

4.  To år efter idriftsættelsen af ECRIS-TCN-systemet og derefter en gang om året forelægger eu-LISA Kommissionen en rapport om, hvordan ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen fungerer teknisk, herunder sikkerhedsmæssigt og i henseende til omkostninger, som især baseres på statistik om, hvordan ECRIS-TCN-systemet fungerer og anvendes, og om udveksling af strafferegisteroplysninger gennem ECRIS-referencegennemførelsen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Tre år efter idriftsættelsen af ECRIS-TCN-systemet og derefter hvert fjerde år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen. Denne samlede evaluering skal omfatte en vurdering af anvendelsen af forordningen, en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse, systemets sikkerhed og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift og skal indeholde eventuelle nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

5.  To år efter idriftsættelsen af ECRIS-TCN-systemet og derefter hvert andet år udarbejder Kommissionen en samlet evaluering af ECRIS-TCN-systemet og ECRIS-referencegennemførelsen. Denne samlede evaluering skal omfatte en vurdering af anvendelsen af forordningen, en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder samt de tilhørende omkostninger og en vurdering af, om de tilgrundliggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse, systemets sikkerhed og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift og skal indeholde eventuelle nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet)

Referencer

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.9.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Bernd Kölmel

11.7.2017

Dato for vedtagelse

4.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

3

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth, Joachim Zeller

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer (tredjelandsstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet)

Referencer

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Dato for høring af EP

28.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

12.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Dato for vedtagelse

25.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anna Záborská

Dato for indgivelse

1.2.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 16. februar 2018Juridisk meddelelse