Menetlus : 2017/0144(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0018/2018

Esitatud tekstid :

A8-0018/2018

Arutelud :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Hääletused :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0149

RAPORT     ***I
PDF 901kWORD 113k
1.2.2018
PE 612.130v02-00 A8-0018/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Daniel Dalton

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0344),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 82 lõike 1 teise lõigu punkti d, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0217/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A8-0018/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liit on seadnud endale eesmärgiks luua oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev sisepiirideta ala, kus isikute vaba liikumine on tagatud koos kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemisega seotud sobivate meetmete rakendamisega.

(1)  Liit on seadnud endale eesmärgiks luua oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev sisepiirideta ala, kus isikute vaba liikumine on tagatud koos kuritegevuse – sealhulgas terrorismi – ennetamise ja selle vastu võitlemisega seotud sobivate meetmete rakendamisega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Kõnealune eesmärk eeldab, et teavet liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta võetakse arvesse süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigist väljaspool nii uute kriminaalmenetluste käigus, nagu on ette nähtud nõukogu raamotsused 2008/675/ÜVJP19, kui ka uute kuritegude ärahoidmiseks.

(2)  Kõnealune eesmärk eeldab, et teavet liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta võetakse arvesse süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigist väljaspool nii uute kriminaalmenetluste käigus, nagu on ette nähtud nõukogu raamotsuses 2008/675/ÜVJP19, kui ka lastega otseseid ja korrapäraseid kontakte eeldavate ametikohtade täitmisel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/93/EL19a artiklile 10 ning mis tahes muudel siseriikliku õiguse kohastel eesmärkidel. Liikmesriigid peaksid püüdma võtta samasuguseid kaitsemeetmeid seoses isikutega, kes soovivad töötada puuetega või vanemaealiste inimestega. Eesmärk on tagada, et lapse või haavatava isiku suhtes seksuaal- või vägivaldse süüteo eest süüdi mõistetud isik ei saaks enam vastavat süüdimõistvat kohtuotsust või sellest tulenevat õiguste äravõtmist varjata eesmärgiga töötada selliste isikutega kokkupuutumist eeldaval ametikohal mõnes teises liikmesriigis.

_________________

_________________

19 Nõukogu 24. juuli 2008. aasta raamotsus 2008/675/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes (ELT L 220, 15.8.2008, lk 32).

19 Nõukogu 24. juuli 2008. aasta raamotsus 2008/675/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes (ELT L 220, 15.8.2008, lk 32).

 

19 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK (ELT L 335, 17.12.2011, lk 1).

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  ECRISt reguleerivas õigusraamistikus ei ole aga võetud piisavalt arvesse kolmandate riikide kodanikke käsitlevate päringute eripära. Ehkki ECRISe kaudu on ka praegu võimalik vahetada teavet kolmandate riikide kodanike kohta, puudub menetlus või mehhanism, et tagada teabevahetuse tõhusus.

(4)  ECRISt reguleerivas kehtivas õigusraamistikus ei käsitleta aga piisavalt kolmandate riikide kodanikke puudutavate päringute eripära. Ehkki ECRISe kaudu on juba praegu võimalik vahetada teavet kolmandate riikide kodanike kohta, puudub ühine liidu menetlus või mehhanism, et tagada teabevahetuse tõhusus, kiirus ja täpsus.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Sellised üldpäringud põhjustavad halduskoormust kõigile liikmesriikidele, sealhulgas neile, kellel ei ole teavet kõnealuse kolmanda riigi kodaniku kohta. Tegelikkuses vähendab selline koormus liikmesriikide valmidust taotleda kolmandate riikide kodanike kohta teavet ja viib selleni, et liikmesriigid kasutavad vaid oma riiklikus registris talletatud karistusregistriandmeid.

(6)  Sellised üldpäringud põhjustavad ebaproportsionaalset halduskoormust kõigile liikmesriikidele, sealhulgas neile, kellel ei ole teavet kõnealuse kolmanda riigi kodaniku kohta. Tegelikkuses vähendab selline koormus liikmesriikide valmidust taotleda teistelt liikmesriikidelt teavet kolmandate riikide kodanike kohta, mis takistab tõsiselt teabevahetust liikmesriikide vahel ja sunnib piirduma teabega, mis on talletatud oma riigi karistusregistris. Selle tagajärjel suureneb oht, et teabevahetus liikmesriikide vahel ei ole tõhus ega täielik, mis omakorda mõjutab liidu kodanikele ja elanikele tagatavat julgeolekut ja ohutust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Olukorra parandamiseks tuleks luua süsteem, mille kaudu saab liikmesriigi keskasutus kiiresti ja tõhusalt kindlaks teha, millises teises liikmesriigis (millistes teistes liikmesriikides) säilitatakse karistusregistriandmeid kolmanda riigi kodaniku kohta, nii et seejärel on võimalik kasutada olemasolevat ECRISe raamistikku, et taotleda karistusregistriandmeid sellelt liikmesriigilt või neilt liikmesriikidelt vastavalt raamotsusele 2009/315/JSK.

(7)  Olukorra parandamiseks tuleks luua süsteem, mis võimaldab liikmesriigi keskasutusel kiiresti ja tõhusalt kindlaks teha, millisel teisel liikmesriigil või millistel teistel liikmesriikidel on karistusregistriandmeid kolmanda riigi kodaniku kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesolevas määruses tuleks seetõttu kehtestada eeskirjad sellise kesksüsteemi loomiseks, mis sisaldab isikuandmeid liidu tasandil ja näeb ette ülesannete jaotuse liikmesriikide vahel ning süsteemi väljaarendamise ja hooldamise eest vastutava asutuse ning kõik andmekaitset käsitlevad sätted, mida on vaja olemasoleva andmekaitsekorralduse täiendamiseks ja nõuetekohase üldise andmekaitse ja andmeturbe taseme tagamiseks. Samas peavad olema kaitstud asjaomaste isikute põhiõigused.

(8)  Käesolevas määruses tuleks seetõttu kehtestada eeskirjad sellise kesksüsteemi loomiseks, mis sisaldab isikuandmeid liidu tasandil ja neid kaitseb ning näeb ette ülesannete jaotuse liikmesriikide vahel ning süsteemi väljaarendamise ja hooldamise eest vastutava asutuse ning kõik andmekaitset käsitlevad sätted, mida on vaja olemasoleva andmekaitsekorralduse täiendamiseks ja nõuetekohase üldise andmekaitse, andmeturbe ja asjaomaste isikute põhiõiguste kaitse taseme tagamiseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  ECRIS-TCN-süsteem võimaldab sõrmejälgede andmete töötlemist, et teha kindlaks liikmesriik või liikmesriigid, kellel on karistusregistri andmeid kolmanda riigi kodaniku kohta ja näokujutisi nende isikusamasuse kinnitamiseks. Sõrmejälgede andmete ja näokujutiste kasutuselevõtt ja kasutamine ei tohi kunagi minna kaugemale sellest, mis on selle eesmärgi saavutamiseks rangelt vajalik, sealjuures tuleb austada põhiõigusi – kaasa arvatud laste parimad huvid – ning järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/6801a sätteid.

 

____________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  eu-LISA-le tuleks tagada vajalikud rahalised vahendid ja töötajad, et amet saaks täita käesoleva määrusega ette nähtud ülesandeid.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Juhul kui kesksüsteemis olevad andmed ja liikmesriigi poolt otsingu tarbeks kasutatud andmed kattuvad (päringutabamus), esitatakse isikuandmed, mille kohta päringutabamus saadi, koos päringutabamusega. Niisugust teavet tuleks kasutada üksnes asjaomase kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimisele kaasaaitamiseks. See võib hõlmata kõnealuse teabe kandmist päringu teinud liikmesriigi karistusregistrisse kolmanda riigi kodaniku varjunimena.

(12)  Juhul kui kesksüsteemis olevad andmed ja liikmesriigi poolt otsingu tarbeks kasutatud andmed kattuvad (päringutabamus), esitatakse isikuandmed, mille kohta päringutabamus saadi, koos päringutabamusega. Niisugust teavet tuleks kasutada üksnes asjaomase kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimisele kaasaaitamiseks, et kontrollida, kas salvestatud andmed on korrektselt omistatud õigele isikule, kellega tabamus on seotud. See võib hõlmata kõnealuse teabe kandmist päringu teinud liikmesriigi karistusregistrisse kolmanda riigi kodaniku varjunimena.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Esiteks tuleks ECRIS-TCN-süsteemis olevaid näokujutisi kasutada üksnes kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimiseks. On võimalik, et näotuvastustarkvara arenedes võidakse tulevikus näokujutisi kasutada automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks, tingimusel et selleks nõutavad tehnilised tingimused on täidetud.

(13)  Esiteks tuleks ECRIS-TCN-süsteemis olevaid näokujutisi kasutada üksnes kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimiseks. On võimalik, et näotuvastustarkvara arenedes ja komisjoni hinnangu alusel vajaliku tehnoloogia kättesaadavuse ja valmisoleku kohta võidakse tulevikus näokujutisi kasutada automaatseks biomeetriliseks võrdlemiseks, niivõrd kui see on vajalik ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Biomeetriliste andmete kasutamine on vajalik, kuna tegemist on kõige usaldatavama meetodiga liikmesriikide territooriumil kolmandate riikide kodanike tuvastamiseks, sest neil isikutel puuduvad tihti dokumendid või muud identifitseerimisvahendid, ning kolmandate riikide kodanikke puudutavate andmete usaldusväärsemaks võrdlemiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriikidel tuleks ECRIS-TCN-süsteemi sisestada andmed süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta niipea kui võimalik pärast nende isikute kohta tehtud süüdimõistva otsuse riiklikusse karistusregistrisse sisestamist.

(15)  Liikmesriikidel tuleks ECRIS-TCN-süsteemi sisestada automaatselt andmed süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike kohta kohe pärast nende isikute kohta tehtud süüdimõistva otsuse riiklikusse karistusregistrisse sisestamist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Süüdimõistvate kohtuotsuste kohta käiva teabevahetuse parandamine peaks aitama liikmesriikidel rakendada raamotsust 2008/675/ÜVJP, mille kohaselt on liikmesriigid kohustatud võtma uutes kriminaalmenetluses arvesse varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid.

(17)  Süüdimõistvate kohtuotsuste kohta käiva teabevahetuse parandamine peaks aitama liikmesriikidel rakendada raamotsust 2008/675/ÜVJP, mille kohaselt on liikmesriigid kohustatud võtma uutes kriminaalmenetluses arvesse teistes liikmesriikides tehtud varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid sel määral, mil varasemaid liikmesriikides tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid võetakse siseriikliku õiguse kohaselt arvesse.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  ECRIS-TCN-süsteemis saadud päringutabamus ei peaks automaatselt tähendama, et asjaomane kolmanda riigi kodanik on osutatud liikmesriigis (liikmesriikides) süüdi mõistetud ja et osutatud liikmesriigil (liikmesriikidel) on selle kolmanda riigi kodaniku kohta karistusregistriandmeid. Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste olemasolu suhtes tuleks lähtuda üksnes asjaomase liikmesriigi karistusregistrist saadud teabest.

(19)  ECRIS-TCN-süsteemis saadud päringutabamus ei peaks automaatselt tähendama, et asjaomane kolmanda riigi kodanik on osutatud liikmesriigis (liikmesriikides) süüdi mõistetud. Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste olemasolu suhtes tuleks lähtuda üksnes asjaomase liikmesriigi karistusregistrist saadud teabest. Seepärast ei tohiks ECRIS-TCN-süsteemis saadud päringutabamust iseenesest kasutada viisil, mis kahjustab seaduse ees võrdsuse põhimõtet, õigust õiglasele kohtumenetlusele, süütuse presumptsiooni või üldist diskrimineerimiskeeldu.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Käesoleva määrusega kehtestatakse ranged eeskirjad ECRIS-TCN-süsteemile juurdepääsuks ja vajalikud kaitsemeetmed, sealhulgas liikmesriikide kohustused andmete kogumisel ja kasutamisel. Määrusega nähakse ka ette üksikisikute õigus saada hüvitist, oma andmetele juurde pääseda ning neid parandada ja kustutada ning üksikisikute õiguskaitse, eelkõige nende õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja avalike sõltumatute asutuste poolne järelevalve andmete töötlemise üle. Määrusega austatakse niisiis põhiõigusi ja -vabadusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, sealhulgas õigust isikuandmete kaitsele, põhimõtet, mille kohaselt kõik on seaduse ees võrdsed, ja üldist diskrimineerimiskeeldu.

(22)  Käesoleva määrusega kehtestatakse ranged eeskirjad ECRIS-TCN-süsteemile juurdepääsuks ja vajalikud kaitsemeetmed, sealhulgas liikmesriikide kohustused andmete kogumisel ja kasutamisel. Määrusega nähakse ette ka see, kuidas üksikisikud võivad kasutada õigust saada hüvitist, oma andmetele juurde pääseda ning neid parandada ja kustutada ning üksikisikute õiguskaitse, eelkõige nende õigus tõhusale õiguskaitsevahendile ja avalike sõltumatute asutuste poolne järelevalve andmete töötlemise üle. Määrusega austatakse niisiis põhiõigusi ja -vabadusi ning järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid, sealhulgas õigust isikuandmete kaitsele, põhimõtet, mille kohaselt kõik on seaduse ees võrdsed, ja üldist diskrimineerimiskeeldu. Selles osas võetakse määruses ühtlasi arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ja muid rahvusvahelisest õigusest tulenevaid inimõiguste valdkonna kohustusi.

Selgitus

Õigused on ette nähtud direktiiviga 2016/680 – käesoleva määrusega üksnes täpsustatakse, kuidas neid õigusi saab kasutada ECRIS-TCN-süsteemiga.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(22 a)  Kolmandate riikide kodanikel peaks olema võimalik saata taotlusi, mis on seotud nende õigusega andmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada, mis tahes liikmesriigi keskasutusele. Kui taotlus esitatakse liikmesriigile, mis ei ole süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik, peaks süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik saatma asjaomasele isikule kirjaliku kinnituse võetud meetmete kohta. Kinnituses tuleks ühtlasi täpsustada põhjusi, miks taotlust menetles süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/68026 tuleks kohaldada isikuandmete töötlemisel riiklike pädevate asutuste poolt süütegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks, nende eest vastutusele võtmiseks või kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks, sealhulgas avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmiseks ja nende ennetamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2016/67927 tuleks kohaldada riiklike pädevate asutuste poolt isikuandmete töötlemise suhtes, kui direktiivi (EL) 2016/680 ülevõtvad siseriiklikud õigusnormid kohaldamisele ei kuulu. [Uus isikuandmete kaitse määrus liidu institutsioonide ja asutuste jaoks] artikli 62 alusel tuleks tagada kooskõlastatud järelevalve.

(23)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/68026 tuleks kohaldada isikuandmete töötlemisel riiklike pädevate asutuste poolt süütegude tõkestamiseks, uurimiseks, avastamiseks, nende eest vastutusele võtmiseks või kriminaalkaristuste täitmisele pööramiseks, sealhulgas avalikku julgeolekut ähvardavate ohtude eest kaitsmiseks ja nende ennetamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2016/67927 tuleks kohaldada riiklike pädevate asutuste poolt isikuandmete töötlemise suhtes. [Uus isikuandmete kaitse määrus liidu institutsioonide ja asutuste jaoks] artikli 62 alusel tuleks tagada kooskõlastatud järelevalve. eu-LISA teostatava isikuandmete töötlemise suhtes tuleks kohaldada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) .../....27a+.

_________________

_________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

 

27a+Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) .../... üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L ..., ..., lk ...).

 

+ Väljaannete talitus: palume lisada teksti dokumendis 2017/0002 (COD) oleva määruse number ja täiendada joonealust märkust.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Tuleks ette näha normid, mis käsitlevad liikmesriikide vastutust käesoleva määruse rikkumisega tekitatud kahju korral.

(24)  Tuleks ette näha normid, mis käsitlevad ECRIS-TCN-süsteemi kasutavate liikmesriikide ja liidu asutuste vastutust käesoleva määruse rikkumisega tekitatud kahju korral.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  eu-LISA peaks esitama korrapäraselt statistikat karistusregistritest ECRIS-TCN-süsteemi kaudu saadud andmete registreerimise, säilitamise ja vahetamise kohta, sealhulgas kasutades liikmesriikide esitatud statistikat süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike arvu kohta. Sellise statistika puhul tuleks aga arvesse võtta statistilisi kõrvalekaldeid, mis tulenevad elanikkonna mitterepresentatiivsete valimite kasutamisest, milleks käesoleval juhul on kolmanda riigi kodanikud, ega teha võrdlevas analüüsis mingeid järeldusi.

Selgitus

Käesolev põhjendus hoiatab statistiliste kõrvalekallete riski eest, kui kasutatakse üksnes süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike statistilisi andmeid. Süüdimõistetud kolmandate riikide kodanike arvu võrdlemine süüdimõistetud ELi kodanike arvuga ei tohiks viia järelduseni, et kolmandate riikide kodanikud panevad kuritegusid toime suurema tõenäosusega, sest see ei kajasta tegelikkust.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Kuna käesoleva määruse eesmärki võimaldada karistusregistris kolmandate riikide kodanike kohta salvestatud teabe kiiret ja tõhusat vahetamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning nõutava sünergia ja koostalitusvõime tõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(25)  Kuna käesoleva määruse eesmärki võimaldada karistusregistris kolmandate riikide kodanike kohta salvestatud teabe kiiret, tõhusat ja võimalikult täpset vahetamist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning liidu ühiste eeskirjade ja koostalitusvõimeliste süsteemide kasutuselevõtu abil on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)  Selleks et võtta arvesse näotuvastustarkvara tehnilist arengut ja näha ette konkreetsed eeskirjad, mis puudutavad ECRIS-TCN-süsteemi arendamise ja tehnilise rakendamise teatavaid aspekte, tuleks komisjonile anda õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et muuta käesolevat määrust, sätestades näokujutiste kasutamise kolmandate riikide kodanike isikusamasuse tuvastamiseks selle biomeetrilise tunnuse alusel ning täiendades käesolevat määrust, sätestades eeskirjad, mis käsitlevad andmete sisestamist, nendega tutvumist, andmete muutmist ja kustutamist ning logifailide säilitamist ja nendele juurdepääsu. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

 

_______________________

 

1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/200129 artikli 28 lõikele 2 ning ta esitas oma arvamuse [...]30.

välja jäetud

_________________

 

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 008, 12.1.2001, lk 1).

 

30 ELT C...

 

Selgitus

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus tsentraliseeritud ECRIS-TCN-süsteemi kohta puudub, arvamus on olemas vaid 2016. aasta ECRIS-TCN direktiivi kohta.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  „kolmanda riigi kodanik“ – muu riigi kui liikmesriigi kodanik, sõltumata sellest, kas tal on ka mõne liikmesriigi kodakondsus, või kodakondsuseta isik või isik, kelle kodakondsus ei ole süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigile teada;

(g)  „kolmanda riigi kodanik“ – isik, kes ei ole liidu kodanik ELi toimimise lepingu artikli 20 lõike 1 tähenduses, või kes on kodakondsuseta isik või isik, kelle kodakondsus ei ole süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigile teada.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  „sõrmejälgede andmed“ – kõigilt kümnelt sõrmelt tavalise ja pööramisega vajutuse teel saadud andmed;

(l)  „sõrmejälgede andmed“ – sõrmedelt tavalise ja pööramisega vajutuse teel saadud andmed, mis on kogutud liikmesriikides kriminaalmenetluse käigus vastavalt siseriiklikule õigusele;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kesksüsteemi haldab eu-LISA oma kahes tehnilises keskuses.

2.  Kesksüsteemi haldab eu-LISA oma tehnilistes keskustes.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga kolmanda riigi kodaniku kohta, kelle suhtes on tehtud süüdimõistev kohtuotsus, teeb süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi ametiasutus kesksüsteemis registrikande. Registrikanne sisaldab järgmisi andmeid:

1.  Iga kolmanda riigi kodaniku kohta, kelle suhtes on tehtud süüdimõistev kohtuotsus ja kelle andmed on kantud süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistrisse, teeb selle liikmesriigi keskne ametiasutus kesksüsteemis registrikande. Registrikanne sisaldab järgmisi andmeid:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  perekonnanimi; eesnimi (eesnimed); sünniaeg; sünnikoht (linn ja riik): kodakondsus või kodakondsused; sugu; vanemate nimed; vajaduse korral varasemad nimed, pseudonüüm(id) ja/või varjunimi (varjunimed); süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kood;

(a)  perekonnanimi; eesnimi (eesnimed); sünniaeg; sünnikoht (linn ja riik): kodakondsus või kodakondsused; sugu; vajaduse korral varasemad nimed, pseudonüüm(id) ja/või varjunimi (varjunimed); süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kood;

Selgitus

Vanemate nimed ei ole vajalikud ega proportsionaalsed asjaomase kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimiseks. Vanemate nimesid tuleks karistusregistri andmetega edastada üksnes vastavalt raamotsusele 2009/315, kui süüdimõistev liikmesriik on tuvastatud.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  sõrmejälgede andmed vastavalt raamotsusele 2009/315/JHA31 koos artikli 10 lõike 1 punktis b osutatud sõrmejälgede eraldusvõime ja kasutamise tehnilisele kirjeldusega; süüdimõistetud isiku sõrmejälgede andmete viitenumber, sh süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kood;

(b)  sõrmejälgede andmed, üksnes juhul, kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi õigus lubab süüdimõistetult sõrmejälgi võtta ja neid säilitada, ja vastavalt raamotsusele 2009/315/JHA31 koos artikli 10 lõike 1 punktis b osutatud sõrmejälgede eraldusvõime ja kasutamise tehnilisele kirjeldusega; süüdimõistetud isiku sõrmejälgede andmete viitenumber, sh süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi kood;

_________________

_________________

31 Muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK [...].

31 Muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS) ning asendatakse nõukogu otsus 2009/316/JSK [...].

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 17 kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni vastuvõetud raportis ECRIS-TCN direktiivi kohta.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Registrikanne võib sisaldada ka kolmanda riigi kodaniku, kelle suhtes on tehtud süüdimõistev kohtuotsus, näokujutist.

2.  Registrikanne võib sisaldada ka sellise kolmanda riigi kodaniku näokujutisi, kelle suhtes on tehtud süüdimõistev kohtuotsus, juhul kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi õigus lubab süüdi mõistetud isikute näokujutisi koguda ja säilitada.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik teeb kande niipea kui võimalik pärast süüdimõistva kohtuotsuse riiklikusse karistusregistrisse sisestamist.

3.  Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik teeb võimaluse korral kande automaatselt, ja igal juhul 24 tunni jooksul pärast süüdimõistva kohtuotsuse riiklikusse karistusregistrisse sisestamist.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik teeb kanded ka varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis tehti enne [käesoleva määruse jõustumise kuupäev], kui sellised andmed on olemas selle liikmesriigi karistusregistris või sõrmejälgede registris.

4.  Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik teeb kanded ka varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis tehti kuni [24 kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast], kui sellised andmed on olemas selle liikmesriigi karistusregistris või sõrmejälgede registris.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artikli 5 lõikes 2 osutatud näokujutist kasutatakse üksnes tähtnumbrilise päringu tulemusel või sõrmejälgede alusel tuvastatud kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimiseks.

1.  Artikli 5 lõikes 2 osutatud näokujutist võib kasutada üksnes tähtnumbrilise päringu tulemusel või sõrmejälgede alusel tuvastatud kolmanda riigi kodaniku isikusamasuse kontrollimiseks.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Niipea kui tehnika seda võimaldab, võib ka näokujutist kasutada kolmanda riigi kodaniku isiku tuvastamiseks selle biomeetrilise tunnuse alusel. Enne nimetatud funktsiooni rakendamist ECRIS-TCN-süsteemis esitab komisjon aruande nõutava tehnoloogia kättesaadavuse ja töövalmiduse kohta, mille osas konsulteeritakse Euroopa Parlamendiga.

2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 34a vastu delegeeritud õigusakte, et käesolevat määrust muuta, nähes ette kohe, kui see on tehniliselt võimalik ja põhineb komisjoni hinnangul vajaliku tehnoloogia kättesaadavuse ja valmisoleku kohta, et ka näokujutist võib kasutada kolmanda riigi kodaniku isiku tuvastamiseks selle biomeetrilise tunnuse alusel.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui liikmesriigilt taotletakse kolmanda riigi kodaniku kohta käivaid karistusregistriandmeid seoses selle kolmanda riigi kodaniku suhtes läbiviidava kriminaalmenetlusega või siseriikliku õigusel alusel muuks otstarbeks kui kriminaalmenetlus, kasutab selle liikmesriigi keskasutus ECRIS-TCN-süsteemi, et välja selgitada liikmesriik (liikmesriigid), kellel on karistusregistriandmeid asjaomase kolmanda riigi kodaniku kohta, et saada ECRISe kaudu teavet varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.

1.  Kui liikmesriigilt taotletakse kolmanda riigi kodaniku kohta käivaid karistusregistriandmeid seoses selle kolmanda riigi kodaniku suhtes läbiviidava kriminaalmenetlusega, kasutab selle liikmesriigi keskasutus ECRIS-TCN-süsteemi, et välja selgitada liikmesriik (liikmesriigid), kellel on karistusregistriandmeid asjaomase kolmanda riigi kodaniku kohta, et saada ECRISe kaudu teavet varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kesksüsteemis säilitatakse iga registrikannet niikaua, kuni teavet asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse (süüdimõistvate kohtuotsuste) kohta hoitakse riiklikus karistusregistris.

1.  Kesksüsteemis säilitatakse iga üksikut registrikannet niikaua, kuni teavet asjaomase isiku suhtes tehtud süüdimõistva kohtuotsuse (süüdimõistvate kohtuotsuste) kohta hoitakse riiklikus karistusregistris.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud andmete säilitamise tähtaja lõppemisel kustutab süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus registrikande kesksüsteemist viivitamata ja igal juhul hiljemalt ühe kuu möödumisel andmete säilitamise tähtaja lõppemisest.

2.  Lõikes 1 osutatud andmete säilitamise tähtaja lõppemisel kustutab süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus registrikande kesksüsteemist jäädavalt ja võimaluse korral automaatselt, ja igal juhul 24 tunni jooksul andmete säilitamise tähtaja lõppemisest.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui liikmesriigil on põhjust arvata, et andmed, mille ta on kesksüsteemi kandnud, on ebaõiged või et neid andmeid on kesksüsteemis töödeldud vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta kõnealuseid andmeid ja vajaduse korral muudab neid või kustutab need kesksüsteemist viivitamata.

3.  Kui liikmesriigil on põhjust arvata, et andmed, mille ta on kesksüsteemi kandnud, on ebaõiged või et neid andmeid on kesksüsteemis töödeldud vastuolus käesoleva määrusega, kontrollib ta kõnealuseid andmeid ja vajaduse korral muudab neid või kustutab need kesksüsteemist kohe.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui muul liikmesriigil kui liikmesriik, kes andmed sisestas, on põhjust arvata, et kesksüsteemi kantud andmed on ebaõiged või et neid andmeid on kesksüsteemis töödeldud vastuolus käesoleva määrusega, võtab ta viivitamata ühendust süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutusega. Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik kontrollib ühe kuu jooksul andmete õigsust ja nende töötlemise õiguspärasust.

4.  Kui muul liikmesriigil kui liikmesriik, kes andmed sisestas, on põhjust arvata, et kesksüsteemi kantud andmed on ebaõiged või et neid andmeid on kesksüsteemis töödeldud vastuolus käesoleva määrusega, võtab ta viivitamata ühendust süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutusega. Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik kontrollib viivitamata ja igal juhul ühe nädala jooksul alates teabe saamisest andmete õigsust ja nende töötlemise õiguspärasust.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon võtab vastu aktid, mis on vajalikud ECRIS-TCN-süsteemi arendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks, eelkõige eeskirjad järgmise kohta:

1.  Komisjon võtab enne [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist] vastu aktid, mis on vajalikud ECRIS-TCN-süsteemi arendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks, eelkõige eeskirjad järgmise kohta:

Selgitus

Vajalik, et kehtestada artiklis 11 osutatud ECRIS-TCN-süsteemi alguseks konkreetne kuupäev.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  andmekvaliteet, sh kvaliteedikontrolli läbiviimise mehhanism ja kord;

(e)  andmekvaliteedi tehniline kirjeldus, sh kvaliteedikontrolli läbiviimise mehhanism ja kord;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  andmete sisestamine vastavalt artiklile 5;

välja jäetud

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  juurdepääs andmetele vastavalt artiklile 7;

välja jäetud

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  andmete muutmine ja kustutamine vastavalt artiklitele 8 ja 9;

välja jäetud

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  logide pidamine ja neile juurdepääs vastavalt artiklile 29;

välja jäetud

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  statistika esitamine vastavalt artiklile 30;

välja jäetud

Selgitus

Üle viidud järgmisse artiklisse 10a (uus) delegeeritud õigusakti, mitte rakendusakti kohta.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  ECRIS-TCN-süsteemi toimimise ja sellele juurdepääsuga seotud nõuded.

välja jäetud

Selgitus

Üle viidud järgmisse artiklisse 10a (uus) delegeeritud õigusakti, mitte rakendusakti kohta.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine komisjoni poolt

 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 34a vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, sätestades reeglid seoses järgmisega:

 

(a)  andmete sisestamine vastavalt artiklile 5;

 

(b)  juurdepääs andmetele vastavalt artiklile 7;

 

(c)  andmete muutmine ja kustutamine vastavalt artiklitele 8 ja 9;

 

(d)  logide pidamine ja neile juurdepääs vastavalt artiklile 29;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISA vastutab ECRIS-TCN-süsteemi väljaarendamise ja operatiivjuhtimise eest. Väljaarendamine hõlmab tehniliste kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, katsetamist ning projekti üldist koordineerimist.

1.  eu-LISA vastutab ECRIS-TCN-süsteemi väljaarendamise eest kooskõlas lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtetele. Lisaks vastutab eu-LISA ka ECRIS-TCN-süsteemi operatiivjuhtimise eest. Väljaarendamine hõlmab tehniliste kirjelduste väljatöötamist ja rakendamist, katsetamist ning projekti üldist koordineerimist.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  eu-LISA arendab välja ja rakendab ECRIS-TCN-süsteemi enne [kaks aastat enne käesoleva määruse jõustumist] ja pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud artiklis 10 sätestatud meetmed.

4.  eu-LISA arendab välja ja rakendab ECRIS-TCN-süsteemi võimalikult kiiresti pärast käesoleva määruse jõustumist ja pärast seda, kui komisjon on vastu võtnud artiklites 10 ja 10a sätestatud meetmed.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Enne kavandamis- ja arendamisetappi moodustab eu-LISA haldusnõukogu kuni kümneliikmelise programmi nõukogu. Programmi nõukokku kuulub kaheksa haldusnõukogu nimetatud liiget, artiklis 36 osutatud ECRIS-TCN-süsteemi nõuanderühma juhataja ja üks komisjoni määratud liige. Haldusnõukogu nimetatavad liikmed valitakse üksnes nendest liikmesriikidest, kelle suhtes on liidu õiguse alusel täielikult siduvad ECRISe toimimist reguleerivad õigusaktid ja ning kes osalevad ECRIS-TCN-süsteemis. Haldusnõukogu tagab, et liikmetel, kelle ta nimetab, on vajalik kogemus ja teadmised kohturegistreid ja karistusregistreid toetavate IT-süsteemide arendamises ja haldamises. Programmi nõukogu tuleb kokku vähemalt üks kord kolme kuu jooksul ja tihedamini, kui see on vajalik. Programmi nõukogu tagab ECRIS-TCN-süsteemi kavandamis- ja arendamisetapi asjakohase juhtimise. Programmi nõukogu esitab eu-LISA haldusnõukogule kord kuus kirjaliku aruande projekti edenemise kohta. Programmi nõukogul ei ole otsustuspädevust ega volitust esindada haldusnõukogu liikmeid.

5.  Enne kavandamis- ja arendamisetappi moodustab eu-LISA haldusnõukogu kuni kümneliikmelise programmi nõukogu. Programmi nõukokku kuulub seitse liiget, kelle nimetab haldusnõukogu oma liikmete või nende asendusliikmete hulgast, artiklis 36 osutatud ECRIS-TCN-süsteemi nõuanderühma juhataja, eu-LISA tegevdirektori nimetatud eu-LISAt esindav liige ja üks komisjoni määratud liige. Haldusnõukogu nimetatavad liikmed valitakse üksnes nendest liikmesriikidest, kelle suhtes on liidu õiguse alusel täielikult siduvad ECRISe toimimist reguleerivad õigusaktid ja ning kes osalevad ECRIS-TCN-süsteemis. Haldusnõukogu tagab, et liikmetel, kelle ta nimetab, on vajalik kogemus ja teadmised kohturegistreid ja karistusregistreid toetavate IT-süsteemide arendamises ja haldamises. Programmi nõukogu tuleb kokku vähemalt üks kord kolme kuu jooksul ja tihedamini, kui see on vajalik. Programmi nõukogu tagab ECRIS-TCN-süsteemi kavandamis- ja arendamisetapi asjakohase juhtimise. Programmi nõukogu esitab eu-LISA haldusnõukogule kord kuus kirjaliku aruande projekti edenemise kohta. Programmi nõukogul ei ole otsustuspädevust ega volitust esindada haldusnõukogu liikmeid.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Programmi nõukogu juhatab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks olev liikmesriik, tingimusel et selle liikmesriigi suhtes on liidu õiguse alusel täielikult siduvad ECRISe toimimist reguleerivad õigusaktid ja ning ta osaleb ECRIS-TCN-süsteemis. Kui see nõue ei ole täidetud, juhatab programmi nõukogu liikmesriik, kes on järgmine Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ning kes sellele nõudele vastab.

7.  Programmi nõukogu juhatab liikmesriik, kelle suhtes on liidu õiguse alusel täielikult siduvad ECRISe toimimist reguleerivad õigusaktid ja ning ta osaleb ECRIS-TCN-süsteemis.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Kavandamis- ja arendamisetapis moodustatakse artiklis 36 osutatud ECRIS-TCN-süsteemi nõuanderühm, kuhu kuuluvad ECRIS-TCN-süsteemi riiklike projektide juhid. Kavandamis- ja arendamisetapis saab nõuanderühm kokku vähemalt kord kuus kuni ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõtuni. Nõuanderühm esitab pärast iga kohtumist eu-LISA haldusnõukogule aruande. Nõuanderühm pakub tehnilisi eriteadmisi, et toetada haldusnõukogu tööd, ja jälgib liikmesriikide ettevalmistuste seisu.

9.  Kavandamis- ja arendamisetapis moodustatakse artiklis 36 osutatud ECRIS-TCN-süsteemi nõuanderühm, kuhu kuuluvad ECRIS-TCN-süsteemi riiklike projektide juhid ja mida juhib eu-LISA. Kavandamis- ja arendamisetapis saab nõuanderühm kokku vähemalt kord kuus kuni ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõtuni. Nõuanderühm esitab pärast iga kohtumist eu-LISA haldusnõukogule aruande. Nõuanderühm pakub tehnilisi eriteadmisi, et toetada haldusnõukogu tööd, ja jälgib liikmesriikide ettevalmistuste seisu.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga liikmesriik tagab, et riigi ametisutuste töötajad, kellel on õigus pääseda juurde ECRIS-TCN-süsteemile, läbivad nõuetekohase, eelkõige andmete turvalisust ja andmekaitset käsitlevate normide ning asjaomaste põhiõiguste alase koolituse, enne kui neile antakse õigus kesksüsteemis olevaid andmeid töödelda.

2.  Iga liikmesriik tagab, et riigi ametisutuste töötajad, kellel on õigus pääseda juurde ECRIS-TCN-süsteemile, läbivad nõuetekohase, eelkõige andmete turvalisust ja andmekaitset käsitlevate normide ning põhiõiguste alase koolituse, enne kui neile antakse õigus kesksüsteemis olevaid andmeid töödelda.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vastavalt direktiivile (EL) 2016/680 tagab iga liikmesriik, et ECRIS-TCN-süsteemis säilitatavaid andmeid töödeldakse õiguspäraselt, ning eelkõige selle, et

1.  Vastavalt määrusele (EL) 2016/679 tagab iga liikmesriik, et ECRIS-TCN-süsteemis säilitatavaid andmeid töödeldakse õiguspäraselt, ning eelkõige selle, et

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  andmed on kogutud õiguspäraselt ja need on täielikult kooskõlas nõudega austada kolmanda riigi kodaniku inimväärikust;

(b)  andmed on kogutud õiguspäraselt ja need on täielikult kooskõlas nõudega austada kolmanda riigi kodaniku inimväärikust ja põhiõigusi;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA tagab, ET ECRIS-TCN-süsteemi käitatakse kooskõlas käesoleva määrusega ja artiklis 10 osutatud rakendusaktidega ning kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 [või seda asendava määrusega]. Eelkõige võtab eu-LISA vajalikke meetmeid, et tagada kesksüsteemi ning kesksüsteemi ja riiklike kesksete juurdepääsupunktide vahelise sidetaristu turvalisus, ilma et see piiraks ühegi liikmesriigi vastutust.

2.  eu-LISA tagab, ET ECRIS-TCN-süsteemi käitatakse kooskõlas käesoleva määrusega, artiklis 10 osutatud rakendusaktidega ja artiklis 10 a osutatud delegeeritud õigusaktidega ning kooskõlas määrusega (EÜ) nr 45/2001 [või seda asendava määrusega]. Eelkõige võtab eu-LISA vajalikke meetmeid, et tagada kesksüsteemi ning kesksüsteemi ja riiklike kesksete juurdepääsupunktide vahelise sidetaristu turvalisus, ilma et see piiraks ühegi liikmesriigi vastutust.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA teavitab Euroopa Parlamenti, nõukogu, komisjoni ja Euroopa andmekaitseinspektorit meetmetest, mis ta võtab kooskõlas lõikega 2 ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõtuks.

3.  eu-LISA teavitab võimalikult kiiresti Euroopa Parlamenti, nõukogu, komisjoni ja Euroopa andmekaitseinspektorit meetmetest, mis ta võtab kooskõlas lõikega 2 ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid võivad esitada teabepäringud kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta Eurojustile.

1.  Kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid võivad esitada teabepäringud kolmandate riikide kodanike suhtes tehtud varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta Eurojustile samal eesmärgil, mil liikmesriikide ametiasutustel on juurdepääs ECRIS-TCN-süsteemile vastavalt artikli 7 lõikele 1.

Selgitus

Oluline on täpsustada, millistel eesmärkidel võivad kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid taotleda CRIS-TCN-süsteemi teavet.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui Eurojust saab lõikes 1 osutatud taotluse, kasutab ta ECRIS-TCN-süsteemi, et teha kindlaks, millisel liikmesriigil (millistel liikmesriikidel) on asjaomase kolmanda riigi kodaniku kohta teavet ning juhul, kui selline liikmesriik (sellised liikmesriigid) välja selgitatakse, edastab taotluse viivitamata selle liikmesriigi (nende liikmesriikide) keskasutustele. Asjaomased liikmesriigid vastutavad nende taotluste edasise menetlemise eest siseriikliku õiguse alusel.

2.  Kui Eurojust saab lõikes 1 osutatud taotluse, kasutab ta ECRIS-TCN-süsteemi, et teha kindlaks, millisel liikmesriigil (millistel liikmesriikidel) on asjaomase kolmanda riigi kodaniku kohta karistusregistriandmeid, ning juhul, kui selline liikmesriik (sellised liikmesriigid) välja selgitatakse, edastab taotluse viivitamata selle liikmesriigi (nende liikmesriikide) keskasutustele. Asjaomased liikmesriigid vastutavad nende taotluste edasise menetlemise eest siseriikliku õiguse alusel. Eurojust saadab lõikes 1 osutatud teavet taotlenud kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile kinnituse, et on taotluse kätte saanud.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Eurojust, Europol, [Euroopa Prokuratuur] ega ükski liikmesriigi keskasutus ei või kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega eraõiguslikule isikule edastada ega kättesaadavaks teha ECRIS-TCN-süsteemist saadud teavet kolmanda riigi kodaniku suhtes tehtud varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta või selle liikmesriigi (nende liikmesriikide) kohta, kellel sellist teavet võib olla.

3.  Eurojust, Europol, [Euroopa Prokuratuur] ega ükski liikmesriigi keskasutus ei tohi kolmandale riigile, rahvusvahelisele organisatsioonile ega eraõiguslikule isikule edastada ega kättesaadavaks teha mitte mingit ECRIS-TCN-süsteemist saadud teavet kolmanda riigi kodaniku suhtes tehtud varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta või selle liikmesriigi (nende liikmesriikide) kohta, kellel sellist teavet võib olla.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Eurojustil on artikli 14 rakendamiseks ja talle õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ECRIS-TCN-süsteemile vahetu juurdepääs.

1.  Eurojusti volitatud töötajatel on artikli 14 rakendamiseks ja talle õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ECRIS-TCN-süsteemile vahetu juurdepääs.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  [Euroopa Prokuratuuri volitatud töötajatel on neile põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks ECRIS-TCN-süsteemile vahetu juurdepääs].

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Europolil [ja Euroopa Prokuratuuril] on neile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ECRIS-TCN-süsteemile vahetu juurdepääs.

2.  Europoli volitatud töötajatel on neile õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmisel kuritegude ennetamiseks, tuvastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks ECRIS-TCN-süsteemile vahetu juurdepääs.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui saadakse päringutabamus, mis osutab liikmesriigile (liikmesriikidele), kellel on kolmanda riigi kodaniku kohta karistusregistriandmeid, võivad Eurojust, Europol [ja Euroopa Prokuratuur] kasutada süüdimõistvate kohtuotsuste kohta teabe saamiseks nende asutamisdokumentide kohaseid liikmesriikide ametiasutustega loodud kontakte.

3.  Kui saadakse päringutabamus, mis osutab liikmesriigile (liikmesriikidele), kellel on kolmanda riigi kodaniku kohta karistusregistriandmeid, võivad Eurojust, Europol [ja Euroopa Prokuratuur] kasutada süüdimõistvate kohtuotsuste kohta teabe saamiseks nende asutamisdokumentide kohaseid liikmesriikide ametiasutustega loodud kontakte. Euroopa Prokuratuurile ei keelata juurdepääsu teabele süüdimõistvate kohtuotsuste kohta ainult selle alusel, et keelduv liikmesriik ei osale tõhustatud koostöö menetluses, millega Euroopa Prokuratuur asutati.

Selgitus

Seoses karistusregistri teabe taotlemisega on oluline on selgitada seost Euroopa Prokuratuuri ja nende liikmesriikide vahel, kes ei ole Euroopa Prokuratuuri asutanud 20 liikmesriigi seas.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  füüsiliselt kaitsma andmeid, sh koostades hädaolukorra lahendamise kavad esmatähtsa taristu kaitseks;

(a)  füüsiliselt kaitsma andmeid, sh koostades hädaolukorra lahendamise kavad taristu kaitseks;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  tagama, et ECRIS-TCN-süsteemile juurdepääsu luba omavatel isikutel oleks juurdepääs ainult nende juurdepääsuloaga hõlmatud andmetele, kasutades üksnes individuaalseid kasutajatunnuseid ning konfidentsiaalseid juurdepääsuviise;

(f)  kontrollima ja tagama, et ECRIS-TCN-süsteemile juurdepääsu luba omavatel isikutel oleks juurdepääs ainult nende juurdepääsuloaga hõlmatud andmetele, kasutades üksnes individuaalseid kasutajatunnuseid ning konfidentsiaalseid juurdepääsuviise;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  tagama, et kõik ECRIS-TCN-süsteemile juurdepääsu õigust omavad asutused loovad kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute ülesandeid ja kohustusi, kellel on õigus andmeid sisestada, muuta, kustutada ning andmetega tutvuda ja teha nende kohta otsinguid, ning teevad need kasutajaprofiilid artiklis 25 osutatud järelevalveasutustele vastava taotluse korral viivitamata kättesaadavaks;

(g)  tagama, et kõik ECRIS-TCN-süsteemile juurdepääsu õigust omavad asutused loovad kasutajaprofiilid, milles kirjeldatakse nende isikute ülesandeid ja kohustusi, kellel on õigus andmeid sisestada, muuta, kustutada ning andmetega tutvuda ja teha nende kohta otsinguid, ning teevad need kasutajaprofiilid artiklis 25 osutatud järelevalveasutustele kättesaadavaks;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  kontrollima käesolevas lõikes osutatud turvameetmete tõhusust ja võtma sisekontrolliga seoses vajalikke korralduslikke meetmeid, et tagada kooskõla käesoleva määrusega.

(k)  kontrollima käesolevas lõikes osutatud turvameetmete tõhusust ja võtma sisekontrolliga ning järelevalvega seoses vajalikke korralduslikke meetmeid, et tagada kooskõla käesoleva määrusega.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  eu-LISA ja liikmesriigid teevad koostööd, et tagada andmeturbe valdkonnas ühtlustatud lähenemisviis, mis põhineb turvariski juhtimise protsessil, hõlmates kogu ECRIS-TCN-süsteemi.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et ECRIS-TCN-süsteemi sisestatud andmete käesoleva määrusega vastuolus oleva kasutamise eest nähakse siseriiklikus õiguses ette karistused, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et ECRIS-TCN-süsteemi sisestatud andmete käesoleva määrusega vastuolus oleva kasutamise eest määratakse kooskõlas siseriikliku õigusega, määruse (EL) 2016/679 artikliga 84 ja direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 57 karistused, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Europol, Eurojust ja [Euroopa Prokuratuur] võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et nende töötajatele, kellel on õigus pääseda juurde ECRIS-TCN-süsteemile, kohaldatakse sisemisi distsiplinaarmeetmeid, kui nad kasutavad ECRIS-TCN-süsteemi andmeid käesoleva määrusega vastuolus oleval viisil.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kõiki liikmesriigi keskasutusi tuleb liikmesriigi poolt käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemisel pidada direktiivi (EL) 2016/680 kohaseks vastutavaks töötlejaks.

1.  Kõiki liikmesriigi keskasutusi tuleb liikmesriigi poolt käesoleva määruse alusel isikuandmete töötlemisel pidada määruse (EL) 2016/679 kohaseks vastutavaks töötlejaks.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA-t tuleb liikmesriikide poolt isikuandmete kesksüsteemi sisestamisel pidada määruse (EÜ) nr 45/2001/EL kohaseks volitatud töötlejaks.

2.  eu-LISA-t tuleb liikmesriikide poolt isikuandmete kesksüsteemi sisestamisel pidada määruse (EÜ) nr 45/2001/EL [või seda asendava määruse] kohaseks volitatud töötlejaks.

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Juurdepääs ECRIS-TCN-süsteemile artiklis 5 osutatud andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks ja nendega tutvumiseks on üksnes keskasutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatel ja artiklis 15 osutatud asutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatel andmetega tutvumiseks. See juurdepääs tagatakse üksnes ulatuses, mis on vajalik kõnealuste ülesannete täitmiseks kooskõlas lõikes 1 nimetatud eesmärkidega ja see peab olema proportsionaalne taotletavate eesmärkidega.

2.  Juurdepääs ECRIS-TCN-süsteemile artiklis 5 osutatud andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks ja nendega tutvumiseks on üksnes keskasutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatel ja artiklis 15 osutatud asutuste nõuetekohaselt volitatud töötajatel andmetega tutvumiseks. See juurdepääs tagatakse üksnes ulatuses, mis on vajalik kõnealuste ülesannete täitmiseks kooskõlas lõikes 1 nimetatud eesmärkidega, ja see peab olema taotletavate eesmärkide seisukohast vajalik ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui taotlus esitatakse mõnele muule kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigile, kontrollivad selle liikmesriigi asutused, kellele taotlus esitati, ühe kuu jooksul andmete täpsust ja ECRIS-TCN-süsteemis töötlemise seaduslikkust, kui seda on võimalik teha ilma süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigiga konsulteerimata. Vastasel juhul peab muu kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik võtma 14 päeva jooksul ühendust süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi ametiasutustega ning süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik kontrollib alates ühenduse võtmisest ühe kuu jooksul andmete täpsust ja nende töötlemise seaduslikkust.

2.  Kui taotlus esitatakse mõnele muule kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigile, võtavad selle liikmesriigi asutused, kellele taotlus esitati, viivitamata ning igal juhul hiljemalt seitsme päeva jooksul alates taotluse saamisest ühendust süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi ametiasutustega. Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik kontrollib andmete õigsust ja nende töötlemise õiguspärasust ning vastab nädala jooksul alates ühenduse võtmisest.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui selgub, et ECRIS-TCN-süsteemis registreeritud andmed on ebatäpsed või registreeritud ebaseaduslikult, parandab või kustutab süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik kõnealused andmed vastavalt artiklile 9. Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik või vajaduse korral liikmesriik, kellele taotlus esitati, teatab viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule, et teda puudutavate andmete parandamiseks või kustutamiseks on võetud meetmeid.

3.  Kui selgub, et ECRIS-TCN-süsteemis registreeritud andmed on ebatäpsed või registreeritud ebaseaduslikult, parandab või kustutab süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik kõnealused andmed vastavalt artiklile 9. Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik teatab viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule, et teda puudutavate andmete parandamiseks või kustutamiseks on võetud meetmeid. Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik teavitab võetud meetmetest viivitamata ka teisi liikmesriike, kes on asjaomase süüdimõistva kohtuotsuse kohta teavet saanud.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui liikmesriik, kellele taotlus esitati, ei nõustu sellega, et ECRIS-TCN-süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed või registreeritud ebaseaduslikult, teeb liikmesriik haldusotsuse, milles selgitatakse viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule, miks teda puudutavaid andmeid ei parandata või kustutata.

4.  Kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriik, ei nõustu sellega, et ECRIS-TCN-süsteemis registreeritud andmed on faktiliselt ebatäpsed või registreeritud ebaseaduslikult, teeb liikmesriik haldusotsuse, milles selgitatakse viivitamata kirjalikult asjaomasele isikule, miks teda puudutavaid andmeid ei parandata või kustutata. Sellistest juhtudest teatatakse Euroopa andmekaitseinspektorile ja riiklikule andmekaitse järelevalveasutusele.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Kui isik taotleb teda puudutavaid andmeid vastavalt lõikele 2, säilitab keskasutus sellise taotluse esitamise, selle menetlemise viisi ja seda menetlenud asutuse kohta kirjaliku dokumendi vormis märke ning teeb kõnealuse dokumendi viivitamata kättesaadavaks järelevalveasutustele.

7.  Kui isik taotleb teda puudutavaid andmeid vastavalt lõikele 2, säilitab keskasutus sellise taotluse esitamise, selle menetlemise viisi ja seda menetlenud asutuse kohta kirjaliku dokumendi vormis märke ning teeb kõnealuse dokumendi viivitamata kättesaadavaks järelevalveasutustele. Märge kustutatakse kolme aasta pärast.

Selgitus

Taotluse märgetel peab olema maksimaalne säilitamisperiood; kolm aastat on piisav aeg.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Kui kesksüsteemis tehtud otsing ei anna tulemusi, väljastatakse oma karistusregistri kohta teavet küsivale kolmanda riigi kodanikule vajaduse korral tõend, mis näitab, et otsing kesksüsteemis ei andnud tulemusi.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et karistusregistri väljavõtet taotlevatele kolmandate riikide kodanikele väljastatakse, juhul kui nad ei ole kuritegusid sooritanud, tõend selle kohta, et otsing andmebaasis ECRIS ei andnud tulemusi, mis näitab, et neid ei ole 28 liikmesriigi karistusregistritesse kantud. Kolmandate riikide kodanikel võib sellest olla palju abi töö leidmisel.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Iga liikmesriigi järelevalveasutus abistab või nõustab vastava taotluse korral asjaomast isikut teda puudutavate andmete parandamise või kustutamise õiguse kasutamisel.

2.  Iga liikmesriigi järelevalveasutus võib kontrollida keskasutusi, on teavitatud kõikidest artikli 9 lõigetes 3 ja 4 ning artikli 23 lõikes 4 osutatud juhtumitest ning abistab või nõustab vastava taotluse korral asjaomast isikut teda puudutavate andmete parandamise või kustutamise õiguse kasutamisel.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Igal isikul on õigus esitada hagi või kaebus liikmesriigis, kes ei lubanud tal artiklis 23 ette nähtud õiguse kohaselt tutvuda teda puudutavate andmetega või neid parandada või kustutada.

1.  Kooskõlas direktiivi (EL) 2016/680 VII peatükiga on igal isikul õigus esitada kohtule hagi ja õigus esitada kaebus liikmesriigis, kes ei lubanud tal artiklis 23 ette nähtud õiguse kohaselt tutvuda teda puudutavate andmetega või neid parandada või kustutada.

Selgitus

Täpsustuseks on vaja viidata asjaomasele õiguslikule alusele (direktiiv 2016/680) ning vältida olukorda, kus ainult liikmesriigid võivad näha ette õiguse esitada kaebus.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Iga liikmesriik tagab, et direktiivi (EL) 2016/680 artikli 41 alusel määratud järelevalveasutus või -asutused jälgivad artiklis 6 osutatud isikuandmete töötlemise seaduslikkust asjaomases liikmesriigis, sealhulgas andmete edastamist ECRIS-TCN-süsteemi ning ECRIS-TCN-süsteemist.

1.  Iga liikmesriik tagab, et määruse (EL) 2016/679 artikli 51 alusel määratud järelevalveasutus või -asutused jälgivad artiklis 6 osutatud isikuandmete töötlemise seaduslikkust asjaomases liikmesriigis, sealhulgas andmete edastamist ECRIS-TCN-süsteemi ning ECRIS-TCN-süsteemist.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Järelevalveasutus tagab, et alates ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõtust tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega vähemalt kord nelja aasta jooksul riiklikes karistusregistrites ja sõrmejälgede andmebaasides tehtud andmetöötlustoimingute audit.

2.  Järelevalveasutus tagab, et alates ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõtust tehakse kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste auditistandarditega vähemalt kord kolme aasta jooksul riiklikes karistusregistrites ja sõrmejälgede andmebaasides tehtud andmetöötlustoimingute audit.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutusel on piisavalt ressursse neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende järelevalveasutusel on piisavalt ressursse ja väljaõpet neile käesoleva määrusega usaldatud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Iga liikmesriik esitab järelevalveasutustele taotletud teabe ning eelkõige teabe artiklite 12, 13 ja 17 kohase tegevuse kohta. Iga liikmesriik lubab järelevalveasutustel tutvuda artiklis 29 osutatud kannetega ning pääseda igal ajal nende ECRIS-TCN-süsteemiga seotud ruumidesse.

4.  Iga liikmesriik esitab järelevalveasutustele taotletud teabe ning eelkõige teabe artiklite 12, 13 ja 17 kohase tegevuse kohta. Iga liikmesriik lubab järelevalveasutustel tutvuda artikli 23 lõikes 7 ja artiklis 29 osutatud kannetega ning pääseda igal ajal nende ECRIS-TCN-süsteemiga seotud ruumidesse.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord nelja aasta jooksul tehakse kooskõlas asjaomaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega eu-LISA teostatavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Asjaomane kontrolliaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile, järelevalveasutustele ja riiklikele järelevalveasutustele. eu-LISA-le antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

2.  Euroopa andmekaitseinspektor tagab, et vähemalt kord kolme aasta jooksul tehakse kooskõlas asjaomaste rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega eu-LISA teostatavate isikuandmete töötlemise toimingute audit. Asjaomane kontrolliaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, eu-LISA-le, komisjonile, järelevalveasutustele ja riiklikele järelevalveasutustele. eu-LISA-le antakse võimalus teha enne aruande vastuvõtmist selle kohta märkusi.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tuleks tagada kooskõlastatud järelevalve kooskõlas [liidu institutsioonide ja asutuste uue andmekaitsemääruse] artikliga 62.

Tuleb tagada kooskõlastatud järelevalve kooskõlas [liidu institutsioonide ja asutuste uue andmekaitsemääruse] artikliga 62.

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek — vastavuses uue määruse 45/2001 artikliga 62.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Logisid ja dokumentatsiooni kasutatakse ainult andmetöötluse õiguspärasuse kontrollimiseks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. Artiklis 34 osutatud järelevalveks ja hindamiseks võib kasutada üksnes logisid, mis ei sisalda isikuandmeid. Neid logisid tuleb sobivate meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja aasta möödudes kustutada, kui neid ei vajata juba alanud järelevalvemenetluses.

4.  Logisid ja dokumentatsiooni kasutatakse ainult andmetöötluse õiguspärasuse kontrollimiseks ning andmete tervikluse ja turvalisuse tagamiseks. Artiklis 34 osutatud järelevalveks ja hindamiseks võib kasutada üksnes logisid, mis ei sisalda isikuandmeid. Neid logisid tuleb sobivate meetmetega kaitsta loata juurdepääsu eest ja kolme aasta möödudes kustutada, kui neid ei vajata juba alanud järelevalvemenetluses.

Selgitus

Logisid tuleb säilitada kauem, et tagada kolmandate riikide kodanikele võimalus kaebusi esitada.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  eu-LISA, pädevate asutuste ja komisjoni nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad ECRIS-TCN-süsteemis töödeldavatele andmetele juurdepääsu üksnes aruannete ja statistika koostamiseks, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada.

1.  eu-LISA ja pädevate asutuste nõuetekohaselt volitatud töötajad saavad ECRIS-TCN-süsteemis töödeldavatele andmetele juurdepääsu üksnes aruannete ja statistika koostamiseks, ilma võimaluseta isikusamasust tuvastada.

Selgitus

Komisjon ei pea statistika jaoks olema ECRIS-TCN-süsteemile juurdepääs; eu-LISA saadab komisjonile nagunii iga kuu statistilisi andmeid.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  eu-LISA loob ja rakendab lõikes 1 osutatud eesmärgil keskse teabehoidla, mida ta haldab oma tehnilis(te)s keskus(te)s ja mis sisaldab lõikes 1 osutatud andmeid, mille alusel ei saa isikute isikusamasust tuvastada ning mis võimaldavad koostada kohandatavaid aruandeid ja statistikat. Kesksele teabehoidlale antakse juurdepääs turvalise juurdepääsukanali kaudu, mis kontrollib juurdepääsu ja konkreetseid kasutajaprofiile üksnes aruandluse ja statistika eesmärgil.

välja jäetud

Selgitus

Aegunud – keskne teabehoidla ei ole enam päevakorras ja seda teemat ei ole viimasel ajal komisjoni korraldatud infosüsteemide ja koostalitlusvõime seminaridel tõstatatud. Vt ka esialgset mõjuhinnangut Ares(2017)3765711 infosüsteemide koostalitlusvõime kohta rände ja julgeoleku valdkonnas.

Euroopa Andmekaitseinspektor märgib arvamuses 9/2017 uue eu-LISA määruse kohta samuti, et keskse teabehoidla loomine ei ole vajalik ega soovitav.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Keskse teabehoidla kasutustingimuste üksikasjalikud normid ja teabehoidla suhtes kohaldatavad andmekaitse- ja andmeturbenormid võetakse vastu artikli 35 lõikes 2 sätestatud kontrollimenetluse kohaselt.

välja jäetud

Selgitus

Aegunud – keskne teabehoidla ei ole enam päevakorras ja seda teemat ei ole viimasel ajal komisjoni korraldatud infosüsteemide ja koostalitlusvõime seminaridel tõstatatud. Vt ka esialgset mõjuhinnangut Ares(2017)3765711 infosüsteemide koostalitlusvõime kohta rände ja julgeoleku valdkonnas.

Euroopa Andmekaitseinspektor märgib arvamuses 9/2017 uue eu-LISA määruse kohta samuti, et keskse teabehoidla loomine ei ole vajalik ega soovitav.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kesksüsteemi, sidetaristu, liidese tarkvara ja ECRISe etalonrakenduse loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest.

1.  Kesksüsteemi, sidetaristu, liidese tarkvara ja ECRISe etalonrakenduse loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest. Iga-aastased assigneeringud kinnitavad Euroopa Parlament ja nõukogu mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud piires ja iga-aastase eelarvemenetluse raames.

Kompromissmuudatusettepanek, millega asendatakse muudatusettepanekud: 46 (raportöör), 307 (Mlinar, Michel Deprez), 308 (Albrecht Sargentiniga)

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid teatavad eu-LISA-le oma keskasutused, kellel on andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks ning päringute ja otsingute tegemiseks vajalik juurdepääs. eu-LISA avaldab korrapäraselt nende keskasutuste nimekirja.

Liikmesriigid teatavad eu-LISA-le oma keskasutused, kellel on andmete sisestamiseks, muutmiseks, kustutamiseks ning päringute ja otsingute tegemiseks vajalik juurdepääs. eu-LISA avaldab oma veebisaidil nende keskasutuste nimekirja. Liikmesriigi keskasutuse muutmise korral ajakohastab eu-LISA nimekirja viivitamata.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  artiklis 10 osutatud aktid on vastu võetud;

(a)  artiklites 10 ja 10 a osutatud meetmed on võetud;

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade ECRIS-TCN-süsteemi arendamise seisust. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

3.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade ECRIS-TCN-süsteemi arendamise seisust. See aruanne sisaldab jooksvate kulude ja projektialaste edusammude ülevaate, finantsmõju hinnangu ning teabe kõigi tehniliste probleemide ja riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid, mis artikli 31 kohaselt kaetakse liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Arendusprotsessis ilmnevate viivituste korral tuleb Euroopa Parlamenti ja nõukogu viivitamata teavitada viivituse põhjustest ning ajalisest ja finantsmõjust.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Kohe pärast arendusetapi lõpetamist esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles kirjeldatakse projekti rakendamist ja raskusi projekti vahe-eesmärkide täitmisel ning üksikasjalik hinnang süsteemi kuludele ja tehnilistele kirjeldustele.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c.  Süsteemi ajakohastamise korral esitatakse sellekohane aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning ajakohastamisega seotud kulud avalikustatakse vastavalt.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kaks aastat pärast ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel igal aastal esitab eu-LISA komisjonile aruande ECRIS-TCN-süsteemi ja ECRISe etalonrakenduse tehnilise toimimise, sealhulgas selle turvalisuse kohta, tuginedes seejuures eelkõige ECRIS-TCN-süsteemi toimimise ja kasutamise statistikale ning ECRISe etalonrakenduse kaudu karistusregistrist saadud andmete vahetamise statistikale.

4.  Aasta pärast ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel igal aastal esitab eu-LISA komisjonile aruande ECRIS-TCN-süsteemi ja ECRISe etalonrakenduse tehnilise toimimise, sealhulgas nende turvalisuse ja kulude kohta, tuginedes seejuures eelkõige ECRIS-TCN-süsteemi toimimise ja kasutamise statistikale ning ECRISe etalonrakenduse kaudu karistusregistrist saadud andmete vahetamise statistikale.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriigid, Eurojust, Europol [ja Euroopa Prokuratuur] esitavad kooskõlas komisjoni või eu-LISA või mõlema poolt eelnevalt kindlaks määratud kvantitatiivsetele näitajatega eu-LISA-le ja komisjonile käesolevas artiklis osutatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe. See teave ei tohi kahjustada töömeetodeid ega sisaldada andmeid, mis avalikustaks määratud asutuste teabeallikate, töötajate või uurimistega seotud teavet.

6.  Liikmesriigid, Eurojust, Europol [ja Euroopa Prokuratuur], Euroopa andmekaitseinspektor ja riiklikud andmekaitse järelevalveasutused esitavad kooskõlas komisjoni või eu-LISA või mõlema poolt eelnevalt kindlaks määratud kvantitatiivsetele näitajatega eu-LISA-le ja komisjonile käesolevas artiklis osutatud aruannete koostamiseks vajaliku teabe. See teave ei tohi kahjustada töömeetodeid ega sisaldada andmeid, mis avalikustaks määratud asutuste teabeallikate, töötajate või uurimistega seotud teavet.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  eu-LISA annab komisjonile lõikes 5 osutatud üldhinnangu koostamiseks vajalikku teavet.

7.  eu-LISA annab komisjonile käesolevas artiklis osutatud üldhinnangu koostamiseks vajalikku teavet.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 34 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artikli 6 lõikes 2 ning artiklis 10 a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva määruse jõustumise kuupäev].

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2 ja artiklis 10 a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 6 lõike 2 või artikli 10 a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

eu-LISA loob nõuanderühma, kes nõustab teda ECRIS-TCN-süsteemiga ja ECRISe etalonrakendusega seotud küsimustes, eelkõige eu-LISA iga-aastase tööprogrammi ja tegevusaruande koostamisel. Kavandamis- ja arendamisetapis kohaldatakse artiklit 11.

eu-LISA loob nõuanderühma, millesse kuulub Euroopa andmekaitseinspektori esindaja ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti esindaja; rühm nõustab teda ECRIS-TCN-süsteemiga ja ECRISe etalonrakendusega seotud küsimustes, eelkõige eu-LISA iga-aastase tööprogrammi ja tegevusaruande koostamisel. Kavandamis- ja arendamisetapis kohaldatakse artiklit 11.


SELETUSKIRI

Taust

Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS) on olnud kasutusel alates 2012. aastaist ning tänu sellele saavad liikmesriikide pädevad asutused täielikku teavet ELi kodaniku suhtes varem tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta tema kodakondsusjärgsest liikmesriigist.

Kuigi see on osutunud äärmiselt kasulikuks vahendiks liikmesriikide õigusalases koostöös, on selles süsteemis avastatud puudujääk. Süsteemi kasutamine selleks, et kontrollida kolmandate riikide kodanike varasemaid karistusregistriandmeid, on keerukas ja ebatõhus. Pärast Euroopa Ülemkogu ning justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitut üleskutset praeguse süsteemi parandamiseks avaldas komisjon 19. jaanuaril 2016 direktiivi (COM(2016) 07 final), millega kehtestati detsentraliseeritud päringutabamusel või selle puudumisel põhinev süsteem, mis võimaldab pädevatel asutustel kiiresti kindlaks teha, millistel liikmesriikidel on karistusregistriandmeid kolmanda riigi kodaniku kohta.

Alates kevadest toimunud areng on siiski näidanud, et detsentraliseeritud päringutabamusel või selle puudumisel põhinev süsteem ei oleks sobiv vahend suure arvu pseudonüümitud sõrmejälgede tehniliseks vahetamiseks, mis on vajalik selleks, et süsteem oleks tõhus. See probleem lahendatakse ECRIS-TCN-määrusega, millega luuakse keskandmebaas, mis sisaldab ainult isikuandmeid, nagu sõrmejäljed, tähtnumbrilised andmed ja näokujutis. Andmebaasi haldab eu-LISA ja selle üle teeb järelevalvet Euroopa Andmekaitseinspektor.

Kehtima jääb ECRISe direktiiv, millega nähakse ette ECRIS-süsteemi peamised muudatused. Käesoleva määrusega luuakse kesksüsteem, nähakse ette vastutava töötleja vastutus ja juurdepääsuõigus keskandmebaasile.

Raportööri seisukoht

Raportöör tahab raporti projektis tagada määruse kooskõla varem direktiivi kohta tehtud poliitiliste otsustega, milleks parlamendil on juba volitused.

Sellegipoolest on oluline teha selget vahet ECRISe süsteemi ja kesksüsteemi ECRIS-TCN vahel. ECRIS-TCN-süsteem üksnes võimaldab pädeval asutusel kindlaks teha, kas on olemas kriminaalregistriandmeid, mitte selle sisu. Selleks et saada teada kuriteos süüdimõistva otsuse tegelikke üksikasju, tuleb pädeval asutusel ikkagi kasutada tavapärast ECRIS-süsteemi, et teha taotlus asjaomasele liikmesriigile.

Seepärast lisas raportöör muudatusettepaneku, millega tehakse selgeks, et ECRIS-TCN-süsteemis saadud päringutabamus ei tohiks iseenesest mõjutada kohtuotsust, kahjustades nii seaduse ees võrdsuse põhimõtet, õigust õiglasele kohtumenetlusele, süütuse presumptsiooni ja üldist diskrimineerimiskeeldu.

Direktiivi ja määruse kooskõla tagamiseks on raportöör jäänud parlamendi seisukoha juurde, et tuleks suurendada koostalitlusvõimet ning Europoli ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil peaks nende seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks olema vahetu juurdepääs ECRIS-TCN-süsteemile, ja kui liikmesriikidel on teavet kolmandate riikidega sõlmitud liidu õigusega kooskõlas olevate kahepoolsete lepingute alusel tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, võivad nad need teatavaid kaitsemeetmeid kohaldades sisestada kesksüsteemi.

Europoli juurdepääsu osas tehakse raporti eelnõus selgeks, et Europoli suhtes määrusega kehtestatud piirang ei takista Europoli jagamast kolmandate riikidega teavet, mille ta on saanud liikmesriikidelt tavapärase ECRISe süsteemi kaudu (direktiiviga hõlmatud), kui see on kooskõlas nende seadusest tulenevate ülesannete täitmisega, ja ainult asjaomaste liikmesriikide nõusolekul.

Raportöör on seisukohal, et süsteemis peaksid olema näokujutised, kui liikmesriigid neid sel eesmärgil koguvad, alates hetkest, mil ECRIS-TCN-süsteem tööle hakkab. Sest kui süsteemis on kord võimalik teha otsinguid näokujutise järgi, on sellest tegelikult kasu üksnes siis, kui on juba olemas näokujutise andmed varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste alusel. Raporti projektis palutakse komisjonil kolme aasta möödumisel määruse jõustumisest koostada aruanne näokujutise järgi tehtavaks otsinguks vajaliku tehnoloogia valmiduse kohta.

Raporti projekt sisaldab direktiivis sätestatud kohaldamisala laiendamist, et oleks võimalik kontrollida, kas laste või haavatavate isikutega (sh eakad) töötada kavatsev isik on varem kuriteos süüdi mõistetud. Samuti võimaldab süsteem inimestel, kes teevad otsingu ECRIS-TCN-süsteemis, saada tõendi, mis kinnitab, et kesksüsteemis tehtud otsing ei andnud tulemusi (see oleks väga kasulik kolmandate riikide kodanike jaoks töötamise eesmärgil).

Muudatusi on tehtud ka isikuandmete kaitse korras, mille eesmärk on tagada, et on olemas asjakohane väljaõpe ning parandamise ja kustutamise taotlused vaadatakse kiiresti läbi.

ECRIS-TNC-süsteem ei ole tavapärane andmebaas, vaid liikmesriikide koostööd ja teabevahetust hõlbustav vahend. Selleks et ECRIS-TCN-süsteemist oleks kasu ja see sisaldaks liikmesriikide käsutuses olevaid täpseid karistusregistriandmeid, peab isikuandmete säilitamine ECRIS-TNC-süsteemis olema kooskõlas liikmesriikide karistusregistriandmete säilitamisega. Kui see nii ei ole, võib tekkida lahknevusi selles, kui kaua on võimalik kolmandate riikide kodanike ja ELi kodanike karistusregistriandmeid saada ja neid taotleda teiselt liikmesriigilt. See kahjustaks kogu ECRIS-TCN-süsteemi eesmärki ja tekitaks tegelikult ebaõiglase vahet tegemise kolmandate riikide kodanike ja ELi kodanike vahel.

Raportöör on lõppkokkuvõttes seisukohal, et igasugune osutamine Ühendkuningriigi võimalikule lahkumisele EList konkreetsetes seadusandlikes aktides tekitab juriidilisi probleeme ja see tuleks välja jätta, sest tagajärjed peaksid tulenema otseselt esmase õiguse ja väljaastumislepingu kohaldamisest.


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (6.12.2017)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Arvamuse koostaja: Bernd Kölmel

LÜHISELGITUS

2012. aasta aprillis võeti edukalt kasutusele Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS), mis hõlbustab teabe vahetamist ELi kriminaalkohtutes isikutele mõistetud kriminaalkaristuste kohta. Seda teavet peab säilitama liikmesriik, kelle kodanikuga on tegemist. Karistusregistrite teavet nii ELi kodanike kui ka kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute (ingl TCN) kohta vahetavad liikmesriigid omavahel vastavate taotluste alusel. ECRISe kaudu teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta praegu aga peaaegu ei vahetata, kuna selleks puudub tõhus kord. Seniajani on liikmesriigid saatnud kõigile teistele liikmesriikidele üldpäringuid, mis põhjustavad märkimisväärset halduskoormust (hinnanguliselt 78 miljoni euro väärtuses aastas) ametiasutustele, kes sellist teavet ei oma. See piirab oluliselt ECRISe kasutamist kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes, mille tulemusena süsteemi kasutatakse vaid 5%-l sellistest juhtudest.

Olukorra parandamiseks esitas komisjon 2016. aastal ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega muudetakse ECRISt käsitlevat raamotsust. Kõige proportsionaalsemaks ja kulutõhusamaks lahenduseks peeti detsentraliseeritud süsteemi, mille kaudu saab karistusregistri teavet omava(d) liikmesriigi(d) kindlaks teha päringutabamuse või selle puudumise tuvastamisel põhineva otsingumehhanismi kaudu. Kuni sellise mehhanismi väljatöötamiseni on nõukogu vastusena praegusele julgeolekuolukorrale ja mitmetes liikmesriikides hiljuti toimunud terrorirünnakutele lugenud esmatähtsaks kuritegevuse ja terrorismivastase võitluse meetmeks karistusregistrite andmete jagamise, ning on palunud, et komisjon esitaks ambitsioonika ettepaneku ECRISe laiendamiseks kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, et selle täispotentsiaali ära kasutada.

Uue ettepaneku keskmes on eu-LISA loodav ja hallatav tsentraliseeritud süsteem, mille kohaselt kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tähtnumbrilisi andmeid, sõrmejälgi ja võimaluse korral näokujutisi säilitataks ELi tasandil. Arvamuse koostaja kiidab selle ettepaneku heaks, peab seda hästi struktureerituks ning tunnistab, et sellise asjakorralduse eeliseks on lihtsam vahetu juurdepääs Eurojustile, Europolile ja tulevasele Euroopa prokuratuurile, mis toetaks nende põhikirjaliste ülesannete täitmist.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut teha ECRIS-TCNi väljatöötamine, operatiivjuhtimine ja hooldamine ülesandeks eu-LISA-le, kellel on suured kogemused justiits- ja siseasjade valdkonna muude suurte tsentraliseeritud andmebaaside haldamisel.

Komisjoni arvestuste kohaselt läheb ECRIS-TCNi väljatöötamine ja käitamine aastatel 2018–2020 maksma ligikaudu 13 miljonit eurot (ühekordsed kulud), mis katab ka eu-LISA kulutused viie lepingulise töötaja palkamiseks süsteemi väljatöötamise järgus. ELi eelarve kulud süsteemi käigushoidmiseks on hinnanguliselt 2,1 miljonit eurot aastas. Liikmesriikide kanda jäävate ühekordsete kulude suuruseks arvestatakse 13,3 miljonit eurot ning nende iga-aastased kulud eeldatavalt kasvavad (süsteemi käivitamise ajal umbes 6 miljonit eurot aastas, mis kasvab kuni 15,4 miljoni euroni aastas), kuna päringute arv kasvab.

Kulud ELi eelarvele kaetakse õigusprogrammi kuludest aastateks 2018–2020 ja suur osa neist kantakse eu-LISA eelarvereale. Nimetatud kulud on praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga kooskõlas. Alates 2021. aastast peaks programmi eelarvemõju piirduma iga-aastaste kuludega süsteemi käigushoidmiseks, ning need lisatakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames eu-LISA eelarvesse. Kõik liikmesriigid peaksid katma oma kulud nii ECRIS-TCNi kui ka oma riiklike karistusregistrite ja sõrmejälgede andmebaaside rakendamiseks, haldamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks.

Arvamuse koostaja arvates on ettepanekust ELi eelarvele tulenevad arvestuslikud kulud mõistlikud ja proportsionaalsed. Uus ettepanek läheb küll nii ELi eelarvele kui ka liikmesriikidele 2016. aasta ettepanekuga võrreldes oluliselt kallimaks, kuid arvesse tuleks võtta ka liikmesriikide ametiasutuste halduskulude märkimisväärset säästu (arvestuslikult kuni 78 miljonit eurot). Arvamuse koostaja kutsub siiski komisjoni, eu-LISAt ja liikmesriike üles tagama kogu ECRIS-TCNi kasutuselevõtu ja rakendamise kestel võimalikult suurt kulutõhusust.

Lisaks rõhutab ta vajadust kavandada ECRIS-TCN selliselt, et see tulevikus hõlbustaks osalemist ühises automaatse biomeetrilise võrdlemise teenuses, mille raames edaspidi kasutatakse isikute tulemuslikumaks identifitseerimiseks näotuvastustarkvara. Ka toonitab ta vajadust muuta süsteem tulevikukindlaks ja tulevikus teiste ELi tasandi andmebaasidega koostalitlusvõimeliseks.

Viimase asjana täiendab arvamuse koostaja mitmeid aruandlust ja hindamist reguleerivaid sätteid, nii et eelarvepädevad institutsioonid saaksid eelarvealaste otsuste tegemiseks uue ECRIS-TCNi väljatöötamist ja esialgset toimimist tähelepanelikult jälgida.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

16 a.  eu-LISA-le tagatakse vajalikud rahalised vahendid ja töötajad, et oleks võimalik täita artiklis 11 osutatud ülesandeid.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kesksüsteemi, sidetaristu, liidese tarkvara ja ECRISe etalonrakenduse loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest.

1.  Kesksüsteemi, sidetaristu, liidese tarkvara ja ECRISe etalonrakenduse loomise ja käigushoidmisega seotud kulud kaetakse liidu üldeelarvest. Iga-aastased assigneeringud kinnitavad Euroopa Parlament ja nõukogu mitmeaastases finantsraamistikus sätestatud piires ja iga-aastase eelarvemenetluse raames.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade ECRIS-TCN-süsteemi arendamise seisust. Arendusetapi lõpetamisel esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles selgitatakse eesmärkide, eelkõige planeerimise ja kuludega seotud eesmärkide saavutamist ning põhjendatakse võimalikke lahknevusi.

3.  eu-LISA esitab hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] ja seejärel arendusetapis iga kuue kuu tagant Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles antakse ülevaade ECRIS-TCN-süsteemi arendamise seisust. See aruanne sisaldab kulude aktuaalse arengu ja projektialaste edusammude ülevaate, finantsmõju hinnangu ning teabe kõigi tehniliste probleemide ja riskide kohta, mis võivad mõjutada süsteemi kogukulusid, mis artikli 31 kohaselt kaetakse liidu üldeelarvest.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Arendusprotsessis ilmnevate viivituste korral tuleb Euroopa Parlamenti ja nõukogu viivitamata teavitada viivituse põhjustest ning ajalisest ja finantsmõjust.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b.  Kohe pärast arendusetapi lõpetamist esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne, milles kirjeldatakse projekti kulgu ja võimalikke lahknevusi projekti vastavate etappide ja vahe-eesmärkide alusel, ning lõplik hinnang süsteemi kuludele ja tehnilistele kirjeldustele.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c.  Süsteemi ajakohastamise korral esitatakse sellekohane aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning ajakohastamisega seotud kulud avalikustatakse vastavalt.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kaks aastat pärast ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel igal aastal esitab eu-LISA komisjonile aruande ECRIS-TCN-süsteemi ja ECRISe etalonrakenduse tehnilise toimimise, sealhulgas selle turvalisuse kohta, tuginedes seejuures eelkõige ECRIS-TCN-süsteemi toimimise ja kasutamise statistikale ning ECRISe etalonrakenduse kaudu karistusregistrist saadud andmete vahetamise statistikale.

4.  Kaks aastat pärast ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel igal aastal esitab eu-LISA komisjonile aruande ECRIS-TCN-süsteemi ja ECRISe etalonrakenduse tehnilise toimimise, sealhulgas nende turvalisuse ja kulude kohta, tuginedes seejuures eelkõige ECRIS-TCN-süsteemi toimimise ja kasutamise statistikale ning ECRISe etalonrakenduse kaudu karistusregistrist saadud andmete vahetamise statistikale.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kolm aastat pärast ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel iga nelja aasta tagant esitab komisjon ECRIS-TCN-süsteemi ja ECRISe etalonrakenduse kohta üldhinnangu. Üldhinnangus hinnatakse määruse kohaldamist, analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke ja mõju põhiõigustele, ning hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist, süsteemi turvalisust ja mis tahes mõju tulevasele tegevusele ning esitatakse vajalikud soovitused. Komisjon edastab hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Kaks aastat pärast ECRIS-TCN-süsteemi kasutuselevõttu ning seejärel iga kahe aasta tagant esitab komisjon ECRIS-TCN-süsteemi ja ECRISe etalonrakenduse kohta üldhinnangu. Üldhinnangus hinnatakse määruse kohaldamist, analüüsitakse saavutatud tulemusi, võttes arvesse seatud eesmärke, samuti mõju põhiõigustele ja nende kulusid, hinnatakse tegevuse aluspõhimõtete kehtivust, käesoleva määruse kohaldamist, süsteemi turvalisust ja mis tahes mõju tulevasele tegevusele ning esitatakse vajalikud soovitused. Komisjon edastab hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem)

Viited

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

11.9.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Bernd Kölmel

11.7.2017

Vastuvõtmise kuupäev

4.12.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

0:

19

3

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Howarth, Joachim Zeller

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Kesksüsteemi loomine nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem)

Viited

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.6.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

12.10.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Anna Záborská

Esitamise kuupäev

1.2.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 16. veebruar 2018Õigusalane teave