Procedūra : 2017/0144(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0018/2018

Pateikti tekstai :

A8-0018/2018

Debatai :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Balsavimas :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0149

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1012kWORD 115k
1.2.2018
PE 612.130v02-00 A8-0018/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Daniel Dalton

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0344),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0217/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0018/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Sąjunga užsibrėžė tikslą savo piliečiams pasiūlyti vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų judėjimas užtikrinamas kartu taikant atitinkamas nusikalstamumo prevencijos bei kovos su juo priemones;

(1)  Sąjunga užsibrėžė tikslą savo piliečiams pasiūlyti vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų judėjimas užtikrinamas kartu taikant atitinkamas nusikalstamumo, įskaitant terorizmą, prevencijos bei kovos su jais priemones;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  šiam tikslui pasiekti reikia, kad į informaciją apie kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius būtų galima atsižvelgti už apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės ribų tiek nagrinėjant naujas baudžiamąsias bylas, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/675/TVR19, tiek tam, kad būtų užkirstas kelias naujiems teisės pažeidimams;

(2)  šiam tikslui pasiekti reikia, kad į informaciją apie kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius būtų galima atsižvelgti už apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės ribų nagrinėjant naujas baudžiamąsias bylas, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/675/TVR19, taip pat įdarbinant į darbo vietas, susijusias su tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/93/ES19a 10 straipsnį ir visais kitais tikslais pagal nacionalinius teisės aktus; Valstybės narės turėtų stengtis panašias apsaugos priemones suteikti ir kalbant apie asmenis, kurie ketina dirbti su neįgaliaisiais arba pagyvenusiais žmonėmis. Siekiama užtikrinti, kad už seksualinius arba smurtinius nusikaltimus prieš vaiką arba pažeidžiamą asmenį nuteistas asmuo nebegalėtų nuslėpti tokio nuosprendžio arba teisės atėmimo, norėdamas kitoje valstybėje narėje dirbti darbą, susijusį su kontaktais su šiais asmenimis;

_________________

_________________

19 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (OL L 220, 2008 8 15, p. 32).

19 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (OL L 220, 2008 8 15, p. 32).

 

19a 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (OL L 335, 2011 12 17, p. 1).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  tačiau ECRIS teisinės sistemos aprėptis nėra pakankama, nes įtraukti ne visi informacijos apie trečiųjų šalių piliečius prašymų aspektai. Nors dabar per ECRIS irgi galima keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečius, nėra tvarkos ar mechanizmo, leidžiančio tai daryti veiksmingai;

(4)  tačiau dabartinė ECRIS teisinės sistemos aprėptis nėra pakankama, nes įtraukti ne visi informacijos apie trečiųjų šalių piliečius prašymų aspektai. Nors jau dabar per ECRIS irgi galima keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečius, nėra bendros ES tvarkos ar mechanizmo, leidžiančio tai daryti veiksmingai, greitai ir tiksliai;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  tokiais bendraisiais prašymais visoms valstybėms narėms, tarp jų ir toms, kurios neturi informacijos apie tą trečiosios šalies pilietį, sukuriama administracinė našta. Praktiškai dėl šios naštos valstybės narės vengia prašyti informacijos apie trečiųjų šalių piliečius, todėl jos remiasi tik savo nacionaliniuose registruose saugoma informacija apie teistumą;

(6)  tokiais bendraisiais prašymais visoms valstybėms narėms, tarp jų ir toms, kurios neturi informacijos apie tą trečiosios šalies pilietį, sukuriama neproporcinga administracinė našta. Praktiškai dėl šios naštos valstybės narės vengia kitų valstybių narių prašyti informacijos apie trečiųjų šalių piliečius, tai labai kenkia keitimuisi informacija tarp valstybių narių, jos remiasi tik savo nacionaliniuose registruose saugoma informacija apie teistumą; Todėl didėja rizika, kad valstybės narės neveiksmingai ir neišsamiai tarpusavyje keisis informacija, o tai daro neigiamą įtaką saugumo ir saugos lygiui, kuris užtikrinamas Sąjungos piliečiams ir Sąjungoje gyvenantiems asmenims;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant pagerinti šią padėtį, reikėtų sukurti sistemą, kuri valstybės narės centrinei institucijai sudarytų sąlygas greitai ir veiksmingai sužinoti, kurioje dar valstybėje narėje (-se) yra laikoma informacija apie trečiosios šalies piliečio teistumą, ir tada naudotis esama ECRIS infrastruktūra prašyti informacijos apie teistumą iš tos valstybės narės arba valstybių narių pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR;

(7)  siekiant pagerinti šią padėtį, reikėtų sukurti sistemą, kuri valstybės narės centrinei institucijai sudarytų sąlygas greitai ir veiksmingai sužinoti, kuri dar valstybė narė arba valstybės narės turi informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti taisykles dėl centralizuotos sistemos, kurioje laikomi asmens duomenys Sąjungos lygmeniu, sukūrimo, valstybės narės ir organizacijos, atsakingos už centrinės sistemos plėtojimą ir priežiūrą, atsakomybės pasidalijimo, taip pat konkrečių duomenų apsaugos nuostatų, reikalingų siekiant papildyti galiojančią duomenų apsaugos tvarką ir užtikrinti tinkamą bendrą duomenų apsaugos ir duomenų saugumo lygį. Atitinkamų asmenų pagrindinės teisės taip pat turėtų būti apsaugotos;

(8)  todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti taisykles dėl centralizuotos sistemos, kurioje laikomi ir apsaugomi asmens duomenys Sąjungos lygmeniu, sukūrimo, valstybės narės ir organizacijos, atsakingos už centrinės sistemos plėtojimą ir priežiūrą, atsakomybės pasidalijimo, taip pat konkrečių duomenų apsaugos nuostatų, reikalingų siekiant papildyti galiojančią duomenų apsaugos tvarką ir užtikrinti tinkamą bendrą duomenų apsaugos, duomenų saugumo ir atitinkamų asmenų pagrindinių teisių apsaugos lygį.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  naudojantis ECRIS-TCN sistema galima tvarkyti pirštų atspaudų duomenis siekiant nustatyti valstybę (-es) narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą, ir veidų atvaizdų duomenis siekiant patvirtinti šio piliečio tapatybę. Įvedant ir naudojant pirštų atspaudų ir veidų atvaizdų duomenis negalima viršyti to, kas griežtai būtina siekiamam tikslui pasiekti, ir turi būti gerbiamos pagrindinės teisės, įskaitant vaiko interesus, taip pat toks įvedimas ir naudojimas turi būti leidžiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/6801a;

 

____________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  „eu-LISA“ turėtų būti užtikrinamas tinkamas finansavimas ir personalas šiame reglamente nustatytoms pareigoms vykdyti.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  jei nustatoma, kad centrinėje sistemoje esantys duomenys sutampa su duomenimis, pagal kuriuos valstybė narė atlieka paiešką (yra atitiktis), tapatybės informacija, dėl kurios nustatyta atitiktis, pateikiama kartu su atitiktimi. Ta informacija turėtų būti naudojama tik siekiant padėti patvirtinti atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę. Šiuo tikslu tokie duomenys gali būti įrašomi paiešką atlikusios valstybės narės nacionalinio nuosprendžių registro duomenų bazėje kaip trečiosios šalies piliečio alias;

(12)  jei nustatoma, kad centrinėje sistemoje esantys duomenys sutampa su duomenimis, pagal kuriuos valstybė narė atlieka paiešką (yra atitiktis), tapatybės informacija, dėl kurios nustatyta atitiktis, pateikiama kartu su atitiktimi. Ta informacija turėtų būti naudojama tik siekiant padėti patvirtinti atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę, siekiant patikrinti, ar įrašyti duomenys yra tiksliai priskirti atitinkamam asmeniui, su kuriuo susijęs įvykis. Šiuo tikslu tokie duomenys gali būti įrašomi paiešką atlikusios valstybės narės nacionalinio nuosprendžių registro duomenų bazėje kaip trečiosios šalies piliečio alias;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  iš pradžių veido atvaizdai, laikomi ECRIS-TCN sistemoje, turėtų būti naudojami tik siekiant patikrinti trečiosios šalies piliečio tapatybę. Ateityje įmanoma, kad sukūrus veido atpažinimo programinę įrangą, veido atvaizdai galėtų būti naudojami automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui, su sąlyga, kad įvykdyti techniniai šio proceso reikalavimai;

(13)  iš pradžių veido atvaizdai, laikomi ECRIS-TCN sistemoje, turėtų būti naudojami tik siekiant patikrinti trečiosios šalies piliečio tapatybę. Ateityje įmanoma, kad sukūrus veido atpažinimo programinę įrangą ir remiantis Komisijos vertinimu apie galimybes naudoti reikiamas technologijas ir jų parengimą darbui, veido atvaizdai galėtų būti naudojami automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui, su sąlyga, kad tai yra būtina ir proporcinga;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  biometrinius duomenis naudoti būtina, nes tai patikimiausias būdas nustatyti valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių, dažnai neturinčių dokumentų ar kitokių tapatybės nustatymo priemonių, tapatybę, taip pat patikimiau tikrinti trečiųjų šalių piliečių duomenų atitiktį;

Išbraukta.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybės narės ECRIS-TCN sistemoje turėtų sukurti įrašus, susijusius su nuteistais trečiųjų šalių piliečiais, kuo greičiau, kai tik informacija apie jų apkaltinamąjį nuosprendį įvedama į nacionalinį nuosprendžių registrą;

(15)  valstybės narės ECRIS-TCN sistemoje turėtų automatiškai sukurti įrašus, susijusius su nuteistais trečiųjų šalių piliečiais iš karto, kai tik informacija apie jų apkaltinamąjį nuosprendį įvedama į nacionalinį nuosprendžių registrą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  geresnis informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius platinimas turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti Pamatinį sprendimą 2008/675/TVR, kuriuo valstybės narės įpareigojamos atsižvelgti į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius naujose baudžiamosiose bylose;

(17)  geresnis informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius platinimas turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti Pamatinį sprendimą 2008/675/TVR, kuriuo valstybės narės įpareigojamos atsižvelgti į kitose valstybėse narėse priimtus ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius naujose baudžiamosiose bylose, kiek į ankstesnius nacionalinius apkaltinamuosius nuosprendžius atsižvelgiama pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  nustatyta atitiktis ECRIS-TCN sistemoje neturėtų savaime reikšti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis buvo nuteistas nurodytoje valstybėje narėje (-se) arba kad nurodyta valstybė narė (-ės) turi informacijos apie to trečiosios šalies piliečio teistumą. Ankstesnių apkaltinamųjų nuosprendžių buvimas turėtų būti patvirtinamas tik remiantis informacija, gauta iš atitinkamų valstybių narių nuosprendžių registrų;

(19)  nustatyta atitiktis ECRIS-TCN sistemoje neturėtų savaime reikšti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis buvo nuteistas nurodytoje valstybėje narėje (-se). Ankstesnių apkaltinamųjų nuosprendžių buvimas turėtų būti patvirtinamas tik remiantis informacija, gauta iš atitinkamų valstybių narių nuosprendžių registrų. Todėl atitiktis ECRIS-TCN sistemoje neturėtų savaime būti naudojama pažeidžiant lygybės prieš įstatymą principą, teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpciją arba bendrą draudimą diskriminuoti;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  šiuo reglamentu nustatomos griežtos naudojimosi ECRIS-TCN sistema taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės, įskaitant valstybių narių atsakomybę renkant ir naudojant duomenis. Jame taip pat nustatyta fizinių asmenų teisė į kompensaciją, teisė susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į teisių gynimą, visų pirma teise į veiksmingą teisinę gynybą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą. Todėl juo paisoma pagrindinių teisių ir laisvių ir laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų principų, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, lygybės prieš įstatymą principą ir bendrą draudimą diskriminuoti;

(22)  šiuo reglamentu nustatomos griežtos naudojimosi ECRIS-TCN sistema taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės, įskaitant valstybių narių atsakomybę renkant ir naudojant duomenis. Jame taip pat nustatyta, kaip fiziniai asmenys gali naudotis savo teise į kompensaciją, teise susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti, taip pat teise į teisių gynimą, visų pirma teise į veiksmingą teisinę gynybą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą. Todėl juo paisoma pagrindinių teisių ir laisvių ir laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų principų, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, lygybės prieš įstatymą principą ir bendrą draudimą diskriminuoti. Kalbant apie tai taip pat atsižvelgiama į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir kitus žmogaus teisių įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę;

Pagrindimas

Teisės yra nustatytos Direktyvoje 2016/680 – šiame reglamente tik paaiškinama, kaip šios teisės gali būti taikomos kartu su ECRIS-TCN.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(22a)  trečiųjų šalių piliečiai turėtų turėti galimybę valstybės narės centrinei institucijai teikti prašymus dėl savo teisės susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti. Jeigu prašymas pateikiamas valstybei narei, kuri nėra apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė turėtų atitinkamam asmeniui raštu nusiųsti patvirtinimą apie veiksmus, kurių buvo imtasi. Patvirtinime taip pat turėtų būti nurodytos priežastys, kodėl prašymą nagrinėjo apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/68026 turėtų būti taikoma kompetentingoms nacionalinėms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, be kita ko, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos, tikslais. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/67927 turėtų būti taikomas nacionalinėms institucijoms tvarkant asmens duomenis, jei netaikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680. Turėtų būti užtikrinta suderinta priežiūra pagal [naujo duomenų apsaugos reglamento, skirto Sąjungos institucijoms ir įstaigoms] 62 straipsnį;

(23)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/68026 turėtų būti taikoma kompetentingoms nacionalinėms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, be kita ko, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos, tikslais. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/67927 turėtų būti taikomas nacionalinėms institucijoms tvarkant asmens duomenis. Turėtų būti užtikrinta suderinta priežiūra pagal [naujo duomenų apsaugos reglamento, skirto Sąjungos institucijoms ir įstaigoms] 62 straipsnį; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) ... / ... 27a+ turėtų būti taikomas „eu-LISA“ tvarkant asmens duomenis.

_________________

_________________

26 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

26 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

27 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

27 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

27a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. .../... dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L ..., ..., p. ...).

 

+ OL: prašom įrašyti į tekstą dokumente 2017/0002 (COD) esančio reglamento numerį ir užpildyti išnašą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  turėtų būti nustatytos taisyklės dėl valstybių narių atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl bet kokio šio reglamento pažeidimo;

(24)  turėtų būti nustatytos taisyklės dėl valstybių narių ir Sąjungos agentūrų, kurios naudojasi ECRIS-TCN sistema, atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl bet kokio šio reglamento pažeidimo;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  „eu-LISA“ turėtų reguliariai teikti statistinius duomenis apie informacijos iš nuosprendžių registrų, gautos per ECRIS-TCN sistemą, registravimą, saugojimą ir keitimąsi ja, įskaitant valstybių narių pateiktų statistinių duomenų apie nuteistų trečiųjų šalių piliečių skaičių, naudojimą. Tačiau pateikiant šiuos statistinius duomenis turėtų būti atsižvelgiama į statistinius nuokrypius dėl netipinių gyventojų imčių, šiuo atveju – trečiųjų šalių piliečių, naudojimo, ir neturėtų būti daromos išvados atliekant lyginamąją analizę;

Pagrindimas

Šioje konstatuojamojoje dalyje įspėjama apie statistinių nuokrypių riziką, kai naudojami tik nuteistų trečiųjų šalių piliečių statistiniai duomenys. Nuteistų trečiųjų piliečių ir nuteistų ES piliečių skaičiaus palyginimas neturėtų lemti išvados, kad trečiųjų šalių piliečiai labiau linkę daryti nusikaltimus, nes tai neatitinka realybės.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikalingos sinergijos ir sąveikumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(25)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai keistis kuo tikslesne informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu nustatant bendras Sąjungos taisykles ir sąveikias sistemas, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  siekiant atsižvelgti į techninę pažangą veido atvaizdo atpažinimo programinės įrangos srityje ir siekiant nustatyti konkrečias taisykles dėl tam tikrų ECRIS-TCN sistemos aspektų plėtojimo ir techninio įgyvendinimo, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti delegutuosius aktus dėl šio reglamento keitimo iš dalies numatant veido atvaizdų naudojimą trečiųjų šalių piliečių tapatybei nustatyti remiantis biometriniais identifikatoriais ir dėl šio reglamento papildymo nustatant taisykles dėl prieigos prie duomenų, jų įrašymo, keitimo ir ištrynimo, taip pat registrų saugojimo ir susipažinimo su jais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais1a. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

 

_______________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/200129 28 straipsnio 2 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ir jis pateikė nuomonę ... 30,

Išbraukta.

_________________

 

29 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 008, 2001 1 12, p.1).

 

30 OL C …

 

Pagrindimas

EDAPP nėra pateikęs nuomonės dėl centralizuotos ECRIS-TCN sistemos, tik dėl 2016 m. ECRIS-TCN direktyvos.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  trečiosios šalies pilietis – šalies, kuri nėra valstybė narė, pilietis, nesvarbu, ar asmuo taip pat turi valstybės narės pilietybę, arba asmuo be pilietybės, arba asmuo, kurio pilietybė nėra žinoma apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiai valstybei narei;

g)  trečiosios šalies pilietis – asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip apibrėžta SESV 20 straipsnio 1 dalyje, arba asmuo be pilietybės, arba asmuo, kurio pilietybė nėra žinoma apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiai valstybei narei;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  pirštų atspaudų duomenys – visų dešimties pirštų plokščiųjų ir ritintų atspaudų duomenys;

l)  pirštų atspaudų duomenys – plokščiųjų ir ritintų atspaudų duomenys, valstybių narių surinkti vykdant baudžiamąjį procesą pagal nacionalinę teisę;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Centrinės sistemos prieglobą savo dviejose techninėse stotyse teikia „eu-LISA“.

2.  Centrinės sistemos prieglobą savo techninėse stotyse teikia „eu-LISA“.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvieno nuteisto trečiosios šalies piliečio atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija centrinėje sistemoje sukuria duomenų įrašą. Duomenų įraše turi būti tokie duomenys:

1.  Kiekvieno nuteisto trečiosios šalies piliečio, kurio duomenys buvo įvesti į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės nuosprendžių registrą, atžvilgiu centrinė tos valstybės narės institucija centrinėje sistemoje sukuria duomenų įrašą. Duomenų įraše turi būti tokie duomenys:

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pavardė; vardas (-ai); gimimo data; gimimo vieta (miestas ir šalis); pilietybė arba pilietybės; lytis; tėvų vardai; jei taikoma, ankstesni vardai, slapyvardis (-iai) ir (arba) pravardė (-ės); nuosprendį priėmusios valstybės narės kodas;

a)  pavardė; vardas (-ai); gimimo data; gimimo vieta (miestas ir šalis); pilietybė arba pilietybės; lytis; jei taikoma, ankstesni vardai, slapyvardis (-iai) ir (arba) pravardė (-ės); nuosprendį priėmusios valstybės narės kodas;

Pagrindimas

Tėvų vardai nėra būtini, ir neproporcinga įvesti tokią informaciją siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę. Tėvų vardai turėtų būti perduodami tik kartu su informacija apie teistumą pagal Pamatinį sprendimą 2009/315, kai nustatoma valstybė narė, kuri priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pirštų atspaudų duomenys pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR31 ir pirštų atspaudų raiška ir naudojimas, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalies b punkte; nuteistojo asmens pirštų atspaudų atpažinties numeris, įskaitant apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės kodą.

b)  pirštų atspaudų duomenys, tik jei pagal valstybės narės, kurioje priimtas apkaltinamasis nuosprendis, nacionalinę teisę leidžiama rinkti ir saugoti nuteisto asmens pirštų atspaudus, taip pat pirštų atspaudų duomenys pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR31 ir pirštų atspaudų raiška ir naudojimas, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalies b punkte; nuteistojo asmens pirštų atspaudų atpažinties numeris, įskaitant apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės kodą.

_________________

_________________

31 Su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR (...).

31 Su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR (...).

Pagrindimas

Pagal 17 pakeitimą priimtame LIBE komiteto pranešime dėl ECRIS-TCN direktyvos.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Duomenų įraše taip pat gali būti nuteisto trečiosios šalies piliečio veido atvaizdai.

2.  Duomenų įraše taip pat gali būti nuteisto trečiosios šalies piliečio veido atvaizdai, jeigu pagal valstybės narės, kurioje buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis, nacionalinę teisę leidžiama rinkti ir saugoti nuteistųjų veido atvaizdus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė kuo greičiau sukuria duomenų įrašą, kai tik nuosprendis įtraukiamas į nacionalinį nuosprendžių registrą.

3.  Jeigu tai įmanoma, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė sukuria duomenų įrašą iš karto (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 24 val.), kai tik nuosprendis įtraukiamas į nacionalinį nuosprendžių registrą.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė taip pat sukuria duomenų įrašus apie nuosprendžius, priimtus prieš [šio reglamento įsigaliojimo data], tiek, kiek jų yra jos nacionaliniuose nuosprendžių registruose arba nacionalinėje pirštų atspaudų duomenų bazėje.

4.  Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė taip pat sukuria duomenų įrašus apie nuosprendžius, priimtus ne vėliau kaip [24 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo datos], tiek, kiek jų yra jos nacionaliniuose nuosprendžių registruose arba nacionalinėje pirštų atspaudų duomenų bazėje.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  5 straipsnio 2 dalyje nurodyti veido atvaizdai naudojami tik trečiosios šalies piliečio, kurio tapatybė nustatyta atlikus tekstinę paiešką arba paiešką naudojant pirštų atspaudus, tapatybei patvirtinti.

1.  5 straipsnio 2 dalyje nurodyti veido atvaizdai gali būti naudojami tik trečiosios šalies piliečio, kurio tapatybė nustatyta atlikus tekstinę paiešką arba paiešką naudojant pirštų atspaudus, tapatybei patvirtinti.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai tik tai tampa techniškai įmanoma, veido atvaizdai taip pat gali būti naudojami siekiant nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybę remiantis šiuo biometriniu identifikatoriumi. Prieš šios funkcijos įgyvendinimą ECRIS-TCN sistemoje Komisija pateikia ataskaitą apie galimybes naudoti reikiamas technologijas ir jų parengimą darbui, o dėl to konsultuojamasi su Europos Parlamentu.

2.  Kai tik tai tampa techniškai įmanoma ir remiantis Komisijos vertinimu apie galimybes naudoti reikiamas technologijas ir jų parengimą darbui, Komisijai pagal 34a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus iš dalies keisti šį reglamentą, kad veido atvaizdai taip pat galėtų būti naudojami siekiant nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybę remiantis šiuo biometriniu identifikatoriumi.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai valstybės narės prašoma pateikti su trečiosios šalies piliečiu susijusią informaciją apie teistumą, kad to trečiosios šalies piliečio atžvilgiu būtų galima vykdyti baudžiamąjį procesą arba kitais su baudžiamuoju procesu nesusijusiais tikslais pagal jos nacionalinę teisę, tos valstybės narės centrinė institucija naudoja ECRIS-TCN sistemą, kad nustatytų valstybę narę (-es), turinčią (-ias) su trečiosios šalies piliečiu susijusios informacijos apie teistumą, kad per ECRIS gautų informaciją apie ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius.

1.  Kai valstybės narės prašoma pateikti su trečiosios šalies piliečiu susijusią informaciją apie teistumą, kad to trečiosios šalies piliečio atžvilgiu būtų galima vykdyti baudžiamąjį procesą, tos valstybės narės centrinė institucija naudoja ECRIS-TCN sistemą, kad nustatytų valstybę narę (-es), turinčią (-ias) su trečiosios šalies piliečiu susijusios informacijos apie teistumą, kad per ECRIS gautų informaciją apie ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atskiras duomenų įrašas laikomas centrinėje sistemoje tol, kol nacionaliniame nuosprendžių registre laikomi duomenys, susiję su atitinkamo asmens apkaltinamuoju nuosprendžiu (-iais).

1.  Duomenų įrašas laikomas centrinėje sistemoje tol, kol nacionaliniame nuosprendžių registre laikomi duomenys, susiję su atitinkamo asmens apkaltinamuoju nuosprendžiu (-iais).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pasibaigus 1 dalyje nurodytam saugojimo laikotarpiui nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija nedelsdama ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus saugojimo laikotarpiui atskirą duomenų įrašą ištrina iš centrinės sistemos.

2.  Pasibaigus 1 dalyje nurodytam saugojimo laikotarpiui nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija per 24 valandas pasibaigus saugojimo laikotarpiui, kai tai įmanoma, duomenų įrašą automatiškai visam laikui ištrina iš centrinės sistemos.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu valstybė narė turi priežasčių manyti, kad jos įrašyti duomenys centrinėje sistemoje yra netikslūs arba duomenys centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdama juos pakeičia arba ištrina iš centrinės sistemos.

3.  Jeigu valstybė narė turi priežasčių manyti, kad jos įrašyti duomenys centrinėje sistemoje yra netikslūs arba duomenys centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus iš karto juos pakeičia arba ištrina iš centrinės sistemos.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu kita valstybė narė, nei ta kuri įvedė duomenis, turi priežasčių manyti, kad centrinėje sistemoje įrašyti duomenys yra netikslūs arba duomenys centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji nedelsdama susisiekia su apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrine institucija. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo teisėtumą.

4.  Jeigu kita valstybė narė, nei ta kuri įvedė duomenis, turi priežasčių manyti, kad centrinėje sistemoje įrašyti duomenys yra netikslūs arba duomenys centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji nedelsdama susisiekia su apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrine institucija. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė nedelsdama, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną savaitę nuo informacijos gavimo, patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo teisėtumą.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija priimta aktus, būtinus ECRIS-TCN sistemos plėtojimui ir techniniam įgyvendinimui, visų pirma taisykles dėl:

1.  Iki [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija priimta aktus, būtinus ECRIS-TCN sistemos plėtojimui ir techniniam įgyvendinimui, visų pirma taisykles dėl:

Pagrindimas

Būtinas pakeitimas, siekiant nustatyti konkrečią ECRIS-TCN sistemos įgyvendinimo pradžios datą 11 straipsnyje.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  duomenų kokybės, įskaitant duomenų kokybės tikrinimo mechanizmą ir procedūras;

e)  duomenų kokybės, įskaitant duomenų kokybės tikrinimo mechanizmą ir procedūras, technines specifikacijas;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f)  duomenų įvedimo pagal 5 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  prieigos prie duomenų pagal 7 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  duomenų taisymo ir ištrynimo pagal 8 ir 9 straipsnius;

Išbraukta.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  registracijos įrašų tvarkymo ir prieigos prie jų pagal 29 straipsnį;

Išbraukta.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  statistinių duomenų teikimo pagal 30 straipsnį;

Išbraukta.

Pagrindimas

Perkelta į tolesnį 10a straipsnį (naują), kuriame aptariamas deleguotųjų, o ne įgyvendinimo aktų priėmimas.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  ECRIS-TCN sistemos eksploatacinių charakteristikų ir prieinamumo reikalavimų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Perkelta į tolesnį 10a straipsnį (naują), kuriame aptariamas deleguotųjų, o ne įgyvendinimo aktų priėmimas.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Komisijos vykdomas deleguotųjų aktų priėmimas

 

Komisijai pagal 105 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant išsamias taisykles dėl:

 

a)  duomenų įvedimo pagal 5 straipsnį;

 

b)  prieigos prie duomenų pagal 7 straipsnį;

 

c)  duomenų taisymo ir ištrynimo pagal 8 ir 9 straipsnius;

 

d)  registracijos įrašų tvarkymo ir prieigos prie jų pagal 29 straipsnį;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  „eu-LISA“ atsako už ECRIS-TCN sistemos plėtojimą ir operacijų valdymą. Plėtojimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą.

1.  „eu-LISA“ atsako už ECRIS-TCN sistemos plėtojimą pagal pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos principą. Be to, „eu-LISA“ atsako už ECRIS-TCN sistemos operacijų valdymą. Plėtojimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  „eu-LISA“ plėtoja ir įgyvendina ECRIS-TCN sistemą iki [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo], Komisijai priėmus 10 straipsnyje nustatytas priemones.

4.  „eu-LISA“ plėtoja ir įgyvendina ECRIS-TCN sistemą kuo greičiau po šio reglamento įsigaliojimo ir Komisijai priėmus 10 ir 10a straipsniuose nustatytas priemones.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prieš prasidedant projektavimo ir plėtojimo etapui „eu-LISA“ valdyba įsteigia Projekto valdybą, kurią sudaro daugiausiai dešimt narių. Ją sudaro aštuoni valdybos paskirti atstovai, 36 straipsnyje nurodytas ECRIS-TCN sistemos patariamosios grupės pirmininkas ir vienas Komisijos paskirtas narys. Valdybos paskirti nariai renkami tik iš tų valstybių narių, kurios pagal Sąjungos teisę yra visapusiškai saistomos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ECRIS, ir kurios dalyvaus ECRIS-TCN sistemoje. Valdyba užtikrina, kad jos paskirti atstovai turėtų būtiną patirtį ir ekspertinių žinių plėtojant ir valdant IT sistemas, kurios padeda teisminių institucijų ir nuosprendžių registrų veiklai. Projekto valdyba susitinka ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o prireikus – dažniau. Ji užtikrina tinkamą ECRIS-TCN sistemos projektavimo ir plėtojimo etapo valdymą. Projekto valdyba kiekvieną mėnesį teikia „eu-LISA“ valdybai rašytines ataskaitas apie projekto pažangą. Ji neturi teisės priimti sprendimų ar jokių kitų įgaliojimų atstovauti valdybos nariams.

5.  Prieš prasidedant projektavimo ir plėtojimo etapui „eu-LISA“ valdyba įsteigia Projekto valdybą, kurią sudaro daugiausiai dešimt narių. Ją sudaro septyni valdybos iš savo narių paskirti atstovai arba jų pakaitiniai nariai, 36 straipsnyje nurodytas ECRIS-TCN sistemos patariamosios grupės pirmininkas, „eu-LISA“ atstovaujantis narys, kurį skiria jos vykdomasis direktorius, ir vienas Komisijos paskirtas narys. Valdybos paskirti nariai renkami tik iš tų valstybių narių, kurios pagal Sąjungos teisę yra visapusiškai saistomos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ECRIS, ir kurios dalyvaus ECRIS-TCN sistemoje. Valdyba užtikrina, kad jos paskirti atstovai turėtų būtiną patirtį ir ekspertinių žinių plėtojant ir valdant IT sistemas, kurios padeda teisminių institucijų ir nuosprendžių registrų veiklai. Projekto valdyba susitinka ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o prireikus – dažniau. Ji užtikrina tinkamą ECRIS-TCN sistemos projektavimo ir plėtojimo etapo valdymą. Projekto valdyba kiekvieną mėnesį teikia „eu-LISA“ valdybai rašytines ataskaitas apie projekto pažangą. Ji neturi teisės priimti sprendimų ar jokių kitų įgaliojimų atstovauti valdybos nariams.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Pirmininkauja tuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, jeigu ji pagal Sąjungos teisę visapusiškai saistoma teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ECRIS, ir kuri dalyvaus ECRIS-TCN sistemoje. Jeigu šis reikalavimas neįvykdomas, pirmininkauja šį reikalavimą atitinkanti kita Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausianti valstybė narė.

7.  Pirmininkauja valstybė narė, kuri pagal Sąjungos teisę visapusiškai saistoma teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ECRIS, ir kuri dalyvaus ECRIS-TCN sistemoje.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Projektavimo ir plėtojimo etapu 36 straipsnyje nurodyta ECRIS-TCN sistemos patariamoji grupė sudaroma iš nacionalinių ECRIS-TCN sistemos projektų vadovų. Projektavimo ir plėtojimo etapu ji susitinka ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir tai daro iki ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios. Po kiekvieno susitikimo ši grupė atsiskaito „eu-LISA“ valdybai. Ji teikia technines žinias, kad padėtų vykdyti valdybos užduotis, ir stebi, koks yra valstybių narių pasirengimo lygis.

9.  Projektavimo ir plėtojimo etapu 36 straipsnyje nurodyta ECRIS-TCN sistemos patariamoji grupė sudaroma iš nacionalinių ECRIS-TCN sistemos projektų vadovų ir jai pirmininkauja „eu-LISA“. Projektavimo ir plėtojimo etapu ji susitinka ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir tai daro iki ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios. Po kiekvieno susitikimo ši grupė atsiskaito „eu-LISA“ valdybai. Ji teikia technines žinias, kad padėtų vykdyti valdybos užduotis, ir stebi, koks yra valstybių narių pasirengimo lygis.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena valstybė narė prieš leisdama prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę turinčių savo institucijų darbuotojams tvarkyti centrinėje sistemoje laikomus duomenis surengia jiems tinkamus mokymus, visų pirma susijusius su duomenų saugumu, duomenų apsaugos taisyklėmis ir atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis.

2.  Kiekviena valstybė narė prieš leisdama prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę turinčių savo institucijų darbuotojams tvarkyti centrinėje sistemoje laikomus duomenis surengia jiems tinkamus mokymus, visų pirma susijusius su duomenų saugumu, duomenų apsaugos taisyklėmis ir pagrindinėmis teisėmis.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal Direktyvą (ES) 2016/680 kiekviena valstybė narė užtikrina, kad ECRIS-TCN sistemoje įrašyti duomenys būtų tvarkomi teisėtai, visų pirma, kad:

1.  Pagal Reglamentą (ES) 2016/679 kiekviena valstybė narė užtikrina, kad ECRIS-TCN sistemoje įrašyti duomenys būtų tvarkomi teisėtai, visų pirma, kad:

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  duomenys būtų renkami teisėtai ir visapusiškai gerbiant trečiosios šalies piliečio orumą;

b)  duomenys būtų renkami teisėtai ir visapusiškai gerbiant trečiosios šalies piliečio pagrindines teises ir orumą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  „eu-LISA“ užtikrina, kad ECRIS-TCN sistema būtų valdoma pagal šį reglamentą, 10 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 [jį pakeičiantį reglamentą]. Visų pirma nedarydama poveikio kiekvienos valstybės narės pareigoms „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos saugumą, taip pat centrinės sistemos ir nacionalinės centrinės duomenų perdavimo įstaigos ryšių infrastruktūros saugumą.

2.  „eu-LISA“ užtikrina, kad ECRIS-TCN sistema būtų valdoma pagal šį reglamentą, 10 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus ir 10a straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus, taip pat pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 [arba jį pakeičiantį reglamentą]. Visų pirma nedarydama poveikio kiekvienos valstybės narės pareigoms „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos saugumą, taip pat centrinės sistemos ir nacionalinės centrinės duomenų perdavimo įstaigos ryšių infrastruktūros saugumą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  „eu-LISA“ praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui apie priemones, kurių imasi pagal 2 dalį, kad ECRIS-TCN sistema pradėtų veikti.

3.  „eu-LISA“ kuo greičiau praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui apie priemones, kurių imasi pagal 2 dalį, kad ECRIS-TCN sistema pradėtų veikti.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos gali teikti prašymus Eurojustui pateikti informaciją apie ankstesnius trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius.

1.  Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos gali teikti prašymus Eurojustui pateikti informaciją apie ankstesnius trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius tais pačiais tikslais, kuriais valstybių narių valdžios institucijos gali naudotis ECRIS-TCN sistema pagal 7 straipsnio 1 dalį.

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kokiais tikslais trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos gali prašyti ECRIS-TCN informacijos.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gavęs 1 dalyje nurodytą prašymą Eurojustas naudodamasis ECRIS-TCN sistema nustato, kuri valstybė narė (-ės) turi informacijos apie susijusį trečiosios šalies pilietį ir tais atvejais, kai valstybė narė (-s) nustatoma (-os), nedelsdamas perduoda prašymą tos (tų) valstybės narės (-ių) centrinėms institucijoms. Susijusios valstybės narės atsako už tolesnį tokių prašymų tvarkymą pagal jų nacionalinę teisę.

2.  Gavęs 1 dalyje nurodytą prašymą Eurojustas naudodamasis ECRIS-TCN sistema nustato, kuri valstybė narė (-ės) turi informacijos apie susijusio trečiosios šalies piliečio teistumą ir tais atvejais, kai valstybė narė (-s) nustatoma (-os), nedelsdamas perduoda prašymą tos (tų) valstybės narės (-ių) centrinėms institucijoms. Susijusios valstybės narės atsako už tolesnį tokių prašymų tvarkymą pagal jų nacionalinę teisę. Eurojustas išsiunčia gavimo patvirtinimą trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai, prašančiai pateikti informaciją, nurodytą 1 dalyje.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nei Eurojustas, Europolas, [Europos prokuratūra], nei jokia valstybės narės centrinė institucija negali perduoti iš ECRIS-TCN sistemos gautos informacijos apie ankstesnius trečiosios šalies piliečio apkaltinamuosius nuosprendžius arba informacijos apie valstybę narę (-es), kuri (-ios) gali turėti tokios informacijos, arba leisti ja naudotis jokiai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiam subjektui.

3.  Nei Eurojustui, Europolui, [Europos prokuratūrai], nei jokiai valstybės narės centrinei institucijai neleidžiama perduoti iš ECRIS-TCN sistemos gautos informacijos apie ankstesnius trečiosios šalies piliečio apkaltinamuosius nuosprendžius arba informacijos apie valstybę narę (-es), kuri (-ios) gali turėti tokios informacijos, arba leisti ja naudotis jokiai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiam subjektui.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Eurojustas turi tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos 14 straipsnio įgyvendinimo tikslais ir kad galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis.

1.  Eurojusto darbuotojai, kuriems suteiktas tinkamas leidimas, turi tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos 14 straipsnio įgyvendinimo tikslais ir kad galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  [Europos prokuratūros darbuotojai, kuriems suteiktas tinkamas leidimas, turi tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos, kad galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis].

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europolas [ir Europos prokuratūra] turi tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos, kad galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis.

2.  Europos prokuratūros darbuotojai, kuriems suteiktas tinkamas leidimas, turi tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos, kad galėtų atlikti nusikalstamų veikų prevenciją, nustatymą, tyrimą ir traukimą baudžiamojon atsakomybėn už jas, vykdydami teisės aktais nustatytas savo užduotis.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nustačius atitiktį, rodančią valstybę narę (-ę), turinčią (-ias) informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą, Eurojustas, Europolas [ir Europos prokuratūra] gali kreiptis į tų valstybių narių nacionalines institucijas pasinaudodami kontaktais, užmegztais laikantis jų atitinkamų steigiamųjų teisės aktų, prašydami informacijos apie teistumą.

3.  Nustačius atitiktį, rodančią valstybę narę (-ę), turinčią (-ias) informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą, Eurojustas, Europolas [ir Europos prokuratūra] gali kreiptis į tų valstybių narių nacionalines institucijas pasinaudodami kontaktais, užmegztais laikantis jų atitinkamų steigiamųjų teisės aktų, prašydami informacijos apie teistumą. Europos prokuratūrai negali būti atsisakyta suteikti prieigą prie tokios informacijos apie teistumą vien dėl to, kad atsisakanti valstybė narė nedalyvauja tvirtesnio bendradarbiavimo procedūroje Europos prokuratūros įsteigimo srityje.

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti ryšį tarp Europos prokuratūros ir tų valstybių narių, kurios nėra tarp dvidešimties šalių, šiuo metu steigiančių Europos prokuratūrą, kai prašoma informacijos apie teistumą.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  fiziškai apsaugo duomenis, be kita ko, parengdama nenumatytų atvejų planus ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti;

a)  fiziškai apsaugo duomenis, be kita ko, parengdama nenumatytų atvejų planus infrastruktūrai apsaugoti;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f)  užtikrina, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie ECRIS-TCN sistemos, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, tik nurodant asmeninę naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialias prieigos formas;

(f)  patikrina ir užtikrina, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie ECRIS-TCN sistemos, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, tik nurodant asmeninę naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialias prieigos formas;;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  užtikrina, kad visos institucijos, turinčios prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių teisę įvesti, keisti, trinti, tikrinti duomenis ir jų ieškoti, funkcijos bei pareigos, ir pareikalavus nedelsdamos pateiktų šiuos aprašus 25 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms priežiūros institucijoms;

g)  užtikrina, kad visos institucijos, turinčios prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių teisę įvesti, keisti, trinti, tikrinti duomenis ir jų ieškoti, funkcijos bei pareigos, ir pateiktų šiuos aprašus 25 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms priežiūros institucijoms;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  stebi šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių efektyvumą ir imasi būtinų su vidaus stebėsena susijusių organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento nuostatų laikymasis.

k)  stebi šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių efektyvumą ir imasi būtinų su vidaus stebėsena ir priežiūra susijusių organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento nuostatų laikymasis.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  „eu-LISA“ ir valstybės narės bendradarbiauja siekdamos užtikrinti suderintą duomenų saugumo koncepciją, grindžiamą saugumo rizikos valdymo procesu, apimančiu visą ECRIS-TCN sistemą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti, kad už bet kokį į ECRIS-TCN sistemą įvestų duomenų naudojimą pažeidžiant šį reglamentą būtų baudžiama taikant sankcijas pagal nacionalinę teisę, kurios yra efektyvios, proporcingos ir atgrasomos.

Valstybės narės imasi priemonių, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti, kad už bet kokį į ECRIS-TCN sistemą įvestų duomenų naudojimą pažeidžiant šį reglamentą būtų baudžiama pagal nacionalinę teisę, Reglamento (ES) 2016/679 84 straipsnį ir Direktyvos (ES) 2016/680 57 straipsnį taikant sankcijas, kurios yra efektyvios, proporcingos ir atgrasomos.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Europolas, Eurojustas [ir Europos prokuratūra] imasi būtinų priemonių, kad darbuotojams, turintiems prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę, būtų taikomos vidinės drausminės priemonės, jeigu jie į ECRIS-TCN sistemą įvestais duomenimis naudojasi ne pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybės narės centrinė institucija laikoma duomenų valdytoja pagal Direktyvą (ES) 2016/680 tos valstybės narės asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu pagal šį reglamentą.

1.  Kiekviena valstybės narės centrinė institucija laikoma duomenų valdytoja pagal Reglamentą (ES) 2016/679 tos valstybės narės asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  „eu-LISA“ laikoma duomenų tvarkytoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001/ES, kiek tai susiję su asmens duomenimis, kuriuos į centrinę sistemą įveda valstybės narės.

2.  „eu-LISA“ laikoma duomenų tvarkytoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001/ES [arba jį pakeičiantį reglamentą], kiek tai susiję su asmens duomenimis, kuriuos į centrinę sistemą įveda valstybės narės.

Pagrindimas

Techninis pakeitimas.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Prieiga prie ECRIS-TCN sistemos 5 straipsnyje nurodytų duomenų įvedimo, keitimo, trynimo ir tikrinimo tikslu suteikiama tik tinkamai įgaliotiems centrinių institucijų darbuotojams ir tikrinimo tikslu tinkamai įgaliotiems 15 straipsnyje nurodytų įstaigų darbuotojams. Ši prieiga ribojama tiek, kiek tai būtina užduotims vykdyti siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo, ir proporcingai siekiamiems tikslams.

2.  Prieiga prie ECRIS-TCN sistemos 5 straipsnyje nurodytų duomenų įvedimo, keitimo, trynimo ir tikrinimo tikslu suteikiama tik tinkamai įgaliotiems centrinių institucijų darbuotojams ir tikrinimo tikslu tinkamai įgaliotiems 15 straipsnyje nurodytų įstaigų darbuotojams. Ši prieiga ribojama tiek, kiek tai būtina užduotims vykdyti siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo, ir laikantis būtinumo ir proporcingumo principų siekiamų tikslų požiūriu.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jeigu prašymas pateikiamas kitai valstybei narei nei apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė, prašymą gavusios valstybės narės institucijos per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo ECRIS-TCN sistemoje teisėtumą, jeigu tokią patikrą įmanoma atlikti nesikreipiant į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusią valstybę narę. Priešingu atveju valstybė narė, kuri nėra apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė, per 14 dienų kreipiasi į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės institucijas ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė per vieną mėnesį nuo kreipimosi patikrina, ar duomenys tikslūs ir ar jie tvarkomi teisėtai.

2.  Jeigu prašymas pateikiamas kitai valstybei narei nei apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė, prašymą gavusios valstybės narės institucijos nedelsdamos ir bet kuriuo atveju per septynias dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusią valstybę narę. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė per vieną savaitę patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo teisėtumą ir pateikia atsakymą.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jeigu paaiškėja, kad į ECRIS-TCN sistemą įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė pagal 9 straipsnį duomenis ištaiso arba ištrina. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė atitinkamam asmeniui nedelsdama raštu patvirtina, kad imtasi veiksmų su tuo asmeniu susijusiems duomenims ištaisyti arba ištrinti.

3.  Jeigu paaiškėja, kad į ECRIS-TCN sistemą įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė pagal 9 straipsnį duomenis ištaiso arba ištrina. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė atitinkamam asmeniui nedelsdama raštu patvirtina, kad imtasi veiksmų su tuo asmeniu susijusiems duomenims ištaisyti arba ištrinti. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė taip pat nedelsdama praneša visoms kitoms valstybėms narėms, gavusioms su šiais įrašais susijusią informaciją apie teistumą ir veiksmus, kurių buvo imtasi.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jeigu prašymą gavusi valstybė narė nesutinka, kad į ECRIS-TCN sistemą įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.

4.  Jeigu apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė nesutinka, kad į ECRIS-TCN sistemą įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.Apie tokius atvejus ji nedelsdama praneša Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir už asmens duomenų apsaugą atsakingai nacionalinei priežiūros institucijai.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis pagal 2 dalį, centrinė institucija rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks prašymas buvo pateiktas, kaip jis buvo išnagrinėtas, kokia institucija jį nagrinėjo ir nedelsdama pateikia tą dokumentą priežiūros institucijoms.

7.  Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis pagal 2 dalį, centrinė institucija rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks prašymas buvo pateiktas, kaip jis buvo išnagrinėtas, kokia institucija jį nagrinėjo ir nedelsdama pateikia tą dokumentą priežiūros institucijoms. Tas įrašas ištrinamas praėjus trejiems metams.

Pagrindimas

Prašymų įrašams reikalingas ilgiausias saugojimo laikotarpis; treji metai yra pagrįstas laikotarpis.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Kai taikoma, jei atlikus paiešką centrinėje sistemoje atitikčių nerandama, trečiosios šalies piliečiui, prašančiam suteikti informaciją apie jo teistumą, išduodama pažyma, kuria patvirtinama, kad atlikus paiešką centrinėje sistemoje atitikčių nerasta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad trečiosios šalies piliečiams, prašantiems išduoti nuosprendžių registro išrašą, jei jie nepadarė jokių nusikaltimų, būtų išduodama pažyma, kuria patvirtinama, kad ECRIS nerasta jokių atitikčių, ir kuria įrodoma, kad 28 valstybėse narėse jie neturi jokių įrašų apie nusikaltimus. Tai gali būti labai naudinga įsidarbinti siekiantiems trečiosios šalies piliečiams.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekvienoje valstybėje narėje priežiūros institucija gavusi prašymą padeda atitinkamam asmeniui pasinaudoti savo teise į su juo susijusių duomenų taisymą arba ištrynimą, ir jį šiuo klausimu konsultuoja.

2.  Kiekvienoje valstybėje narėje priežiūros institucija gali atlikti centrinių institucijų auditą, jai turi būti pranešama apie visus 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 23 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, ir gavusi prašymą padeda atitinkamam asmeniui pasinaudoti savo teise į su juo susijusių duomenų taisymą arba ištrynimą, ir jį šiuo klausimu konsultuoja.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienoje valstybėje narėje bet kuris asmuo turi teisę pateikti ieškinį arba skundą valstybėje narėje, kuri nesuteikė jam prieigos prie su juo susijusių duomenų teisės arba teisės tuos duomenis ištaisyti ar ištrinti, kaip nurodyta 23 straipsnyje.

1.  Pagal Direktyvos (ES) 2016/680 VIII skyrių kiekvienoje valstybėje narėje bet kuris asmuo turi teisę pateikti ieškinį teisme ir teisę pateikti skundą valstybėje narėje, kuri nesuteikė jam prieigos prie su juo susijusių duomenų teisės arba teisės tuos duomenis ištaisyti ar ištrinti, kaip nurodyta 23 straipsnyje.

Pagrindimas

Paaiškinimai, būtini siekiant nurodyti atitinkamą teisinį pagrindą (Direktyva 2016/680) ir išvengti, kad valstybės narės galėtų suteikti tik teisę pateikti skundą.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnį paskirta priežiūros institucija ar institucijos stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko 6 straipsnyje nurodytus asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą į ECRIS-TCN sistemą ir iš jos.

1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Reglamento (ES) 2016/679 51 straipsnį paskirta priežiūros institucija ar institucijos stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko 6 straipsnyje nurodytus asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą į ECRIS-TCN sistemą ir iš jos.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas nacionalinių nuosprendžių registrų ir pirštų atspaudų duomenų bazėse vykdomų duomenų tvarkymo operacijų auditas.

2.  Priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas nacionalinių nuosprendžių registrų ir pirštų atspaudų duomenų bazėse vykdomų duomenų tvarkymo operacijų auditas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims atlikti.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių ir pasirengimą šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims atlikti.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiekviena valstybė narė teikia priežiūros institucijų prašomą informaciją, visų pirma informaciją apie pagal 12, 13 ir 17 straipsnius vykdytą veiklą. Kiekviena valstybė narė suteikia priežiūros institucijoms prieigos prie savo įrašų teisę pagal 29 straipsnį ir leidžia joms bet kuriuo metu patekti į visas savo su ECRIS-TCN sistema susijusias patalpas.

4.  Kiekviena valstybė narė teikia priežiūros institucijų prašomą informaciją, visų pirma informaciją apie pagal 12, 13 ir 17 straipsnius vykdytą veiklą. Kiekviena valstybė narė suteikia priežiūros institucijoms prieigos prie savo įrašų teisę pagal 23 straipsnio 7 dalį ir 29 straipsnį ir leidžia joms bet kuriuo metu patekti į visas savo su ECRIS-TCN sistema susijusias patalpas.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas agentūros vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai, priežiūros institucijoms ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė prieš priimant ataskaitą pateikti pastabas.

2.  Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas trejus metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas agentūros vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai, priežiūros institucijoms ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė prieš priimant ataskaitą pateikti pastabas.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Turėtų būti užtikrinta suderinta priežiūra pagal [naujo duomenų apsaugos reglamento, skirto Sąjungos institucijoms ir įstaigoms] 62 straipsnį.

Turi būti užtikrinta suderinta priežiūra pagal [naujo duomenų apsaugos reglamento, skirto Sąjungos institucijoms ir įstaigoms] 62 straipsnį.

Pagrindimas

Techninis pakeitimas – suderinta su naujojo Reglamento 45/2001 62 straipsniu.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Registracijos įrašai ir dokumentai naudojami tik duomenų tvarkymo teisėtumo stebėsenai atlikti ir siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. 34 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie registracijos įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų. Tie registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir po vienų metų ištrinami, jei jie yra nebereikalingi jau prasidėjusioms stebėsenos procedūroms.

4.  Registracijos įrašai ir dokumentai naudojami tik duomenų tvarkymo teisėtumo stebėsenai atlikti ir siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. 34 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie registracijos įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų. Tie registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir po trejų metų ištrinami, jei jie yra nebereikalingi jau prasidėjusioms stebėsenos procedūroms.

Pagrindimas

Ilgesni saugojimo laikotarpiai būtini siekiant užtikrinti, kad trečiųjų šalių piliečiai galėtų tinkamai inicijuoti skundus.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tinkamai įgalioti „eu-LISA“, kompetentingų institucijų ir Komisijos darbuotojai turi prieigą prie ECRIS-TCN sistemoje tvarkomų duomenų tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais nematydami atskirų asmenų tapatybės.

1.  Tinkamai įgalioti „eu-LISA“ ir kompetentingų institucijų darbuotojai turi prieigą prie ECRIS-TCN sistemoje tvarkomų duomenų tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais nematydami atskirų asmenų tapatybės.

Pagrindimas

Komisijai nereikia turėti prieigos prie ECRIS-TCN sistemos dėl statistinių duomenų; „eu-LISA“ siunčia statistinę informaciją Komisijai kas mėnesį.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atsižvelgdama į 1 dalį, „eu-LISA“ sukuria ir savo techninėje stotyje (-yse) įdiegia centrinę saugyklą, kurios prieglobą teikia ir kurioje saugomi 1 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neturėtų būti įmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės ir kurie būtų tinkami individualiems poreikiams pritaikytų ataskaitų ir statistinių duomenų rengimui. Prieiga prie centrinės saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą ir užtikrinant prieigos ir konkrečių naudotojų profilių kontrolę tik ataskaitų ir statistikos tikslais.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pasenusi nuostata – ši centrinė saugykla jau nėra aktuali, ir pastaruoju metu Komisijos surengtuose seminaruose dėl informacinių sistemų ir sąveikumo šis klausimas nebuvo keliamas. Taip pat žr. susijusius įžanginius poveikio vertinimo dokumentus Ares(2017) 3765711 dėl migracijos ir saugumo informacinių sistemų sąveikos.

Nuomonėje Nr. 9/2017 dėl naujo „eu-LISA“ reglamento EDAPP taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad centrinės saugyklos įkūrimas nėra nei būtinas, nei pageidaujamas.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vadovaujantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, priimamos išsamios centrinės saugyklos veikimo taisyklės ir saugyklai taikytinos duomenų apsaugos ir saugumo taisyklės.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pasenusi nuostata – ši centrinė saugykla jau nėra aktuali, ir pastaruoju metu Komisijos surengtuose seminaruose dėl informacinių sistemų ir sąveikumo šis klausimas nebuvo keliamas. Taip pat žr. susijusius įžanginius poveikio vertinimo dokumentus Ares(2017) 3765711 dėl migracijos ir saugumo informacinių sistemų sąveikos.

Nuomonėje Nr. 9/2017 dėl naujo „eu-LISA“ reglamento EDAPP taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad centrinės saugyklos įkūrimas nėra nei būtinas, nei pageidaujamas.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros, sąsajos programinės įrangos ir ECRIS nuorodų sistemos sukūrimu ir eksploatavimu susijusios išlaidos padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

1.  Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros, sąsajos programinės įrangos ir ECRIS nuorodų sistemos sukūrimu ir eksploatavimu susijusios išlaidos padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina metinius asignavimus laikydamiesi daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ir pagal metinę biudžeto procedūrą numatytų ribų.

Kompromisinis pakeitimas, kuriuo pakeičiami šie pakeitimai: 46 (pranešėjas), 307 (Mlinar, Deprez, Michel) ir 308 (Albrecht, Sargentini).

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės praneša „eu-LISA“ apie savo centrines institucijas, kurios turi teisę įvesti, keisti, trinti, tikrinti duomenis arba jų ieškoti. „eu-LISA“ reguliariai skelbia šių centrinių institucijų sąrašą.

Valstybės narės praneša „eu-LISA“ apie savo centrines institucijas, kurios turi teisę įvesti, keisti, trinti, tikrinti duomenis arba jų ieškoti. „eu-LISA“ skelbia šių centrinių institucijų sąrašą savo interneto svetainėje. Tuo atveju, kai pasikeičia tam tikros valstybės narės centrinė institucija, „eu-LISA“ nedelsdama atnaujina šį sąrašą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priimamos 10 straipsnyje nurodytos priemonės;

a)  priimamos 10 ir 10a straipsniuose nurodytos priemonės;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas šešis mėnesius per plėtojimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie ECRIS-TCN sistemos plėtojimo pažangą. Pasibaigus plėtojimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje paaiškinama, kaip buvo pasiekti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję tikslai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

3.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas šešis mėnesius per plėtojimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie ECRIS-TCN sistemos plėtojimo pažangą. Ši ataskaita apima projekto einamųjų sąnaudų ir pažangos apžvalgą, finansinio poveikio įvertinimą ir informaciją apie bet kokias technines problemas ir rizikas, galinčias paveikti bendras sistemos sąnaudas, kurios pagal 31 straipsnį bus dengiamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Plėtojimo procesui vėluojant, Europos Parlamentas ir Taryba kuo greičiau informuojami apie vėlavimo priežastis ir apie jo poveikį laiko ir finansų požiūriu.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Kai tik plėtojimas baigiamas, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama ataskaita, kurioje aprašoma projekto įgyvendinimas ir visi sunkumai, patirti siekiant projekto orientyrų, ir išsamus susidariusių sąnaudų ir sistemos techninių specifikacijų įvertinimas.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Jei sistema būtų atnaujinama, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama ataskaita ir atitinkamai paskelbiamos atnaujinimo sąnaudos.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Praėjus dvejiems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kasmet „eu-LISA“ teikia Komisijai ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos techninio veikimo ataskaitą, įskaitant jų saugumą, remdamasi visų pirma ECRIS-TCN sistemos veikimo ir naudojimo statistika ir statistika, susijusia su keitimosi iš nuosprendžių registrų per ECRIS nuorodų sistemą gauta informacija.

4.  Praėjus vieniems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kasmet „eu-LISA“ teikia Komisijai ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos techninio veikimo ataskaitą, įskaitant jų saugumą ir sąnaudas, remdamasi visų pirma ECRIS-TCN sistemos veikimo ir naudojimo statistika ir statistika, susijusia su keitimosi iš nuosprendžių registrų per ECRIS nuorodų sistemą gauta informacija.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės, Eurojustas, Europolas [ir Europos prokuratūra] teikia „eu-LISA“ ir Komisijai informaciją, būtiną šiame straipsnyje nurodytoms ataskaitoms parengti, pagal kiekybinius rodiklius, kuriuos iš anksto nustato Komisija ir (arba) „eu-LISA“ . Ta informacija neturi trikdyti darbo metodų ar apimti informacijos, atskleidžiančios paskirtų institucijų šaltinius, darbuotojus arba tyrimus.

6.  Valstybės narės, Eurojustas, Europolas [ir Europos prokuratūra], Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir už asmens duomenų apsaugą atsakingos nacionalinės priežiūros institucijos teikia „eu-LISA“ ir Komisijai informaciją, būtiną šiame straipsnyje nurodytoms ataskaitoms parengti, pagal kiekybinius rodiklius, kuriuos iš anksto nustato Komisija ir (arba) „eu-LISA“ . Ta informacija neturi trikdyti darbo metodų ar apimti informacijos, atskleidžiančios paskirtų institucijų šaltinius, darbuotojus arba tyrimus.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  „eu-LISA“ teikia Komisijai informaciją, kuri būtina 5 dalyje nurodytiems bendriesiems vertinimams parengti.

7.  „eu-LISA“ teikia Komisijai informaciją, kuri būtina šiame straipsnyje nurodytiems bendriesiems vertinimams parengti.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

34a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

 

2.  6 straipsnio 2 dalyje ir 10a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo diena].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 dalyje ir 10a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį arba 10a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„eu-LISA“ sudaro patariamąją grupę ir supažindina ją su praktiniais aspektais, susijusiais su ECRIS-TCN sistema ir ECRIS nuorodų sistema, kurie ypač svarbūs rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą. Projektavimo ir plėtojimo etape taikomas 11 straipsnis.

„eu-LISA“ sudaro patariamąją grupę, į kurios sudėtį įeina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atstovas ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros atstovas, ir supažindina ją su praktiniais aspektais, susijusiais su ECRIS-TCN sistema ir ECRIS nuorodų sistema, kurie ypač svarbūs rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą. Projektavimo ir plėtojimo etape taikomas 11 straipsnis.


AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Europos informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius nustatymo sistema (ECRIS) veikia nuo 2012 m. ir leidžia valstybių narių kompetentingoms institucijoms gauti visą informaciją apie ankstesnius ES piliečio apkaltinamuosius nuosprendžius iš valstybės narės, kurios pilietybę tas asmuo turi.

Nors įrodyta, kad ji itin naudinga valstybių narių teismų bendradarbiavimo sistemos priemonė, taip pat buvo nustatyta sistemos spraga. Sistemos naudojimas siekiant patikrinti trečiųjų šalių piliečių teistumo įrašus nepatogus ir neveiksmingas. Po keleto Europos Vadovų Tarybos ir Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos raginimų patobulinti esamą sistemą, Komisija 2016 m. sausio 19 d. paskelbė direktyvos projektą (COM(2016)0007 final), pagal kurį įsteigiama decentralizuota „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“ paieškos sistema, sudaranti galimybes greitai nustatyti, kuriose valstybėse narėse yra apkaltinamųjų nuosprendžių įrašų apie trečiosios šalies piliečius.

Tačiau vėlesni įvykiai parodė, kad decentralizuota „yra atitiktis / nėra atitikties“ sistema nėra tinkama priemonė techniškai keičiantis dideliais kiekiais pseudoniminių pirštų atspaudų, o tai būtina norint, kad sistema būtų veiksminga. Ši problema sprendžiama šiame ECRIS-TCN reglamente nustatant centralizuotą duomenų bazę, kurioje laikoma tik informacija, būtina norint nustatyti asmens tapatybę, pavyzdžiui, pirštų atspaudai, raidiniai skaitmeniniai duomenys ir veido atvaizdas. Šią bazę valdytų „eu-LISA“ ir prižiūrėtų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

ECRIS direktyvoje, kurioje nustatyti pagrindiniai ECRIS pakeitimai, sistema išsaugoma. ECRIS-TCN reglamente reikalaujama sukurti ir valdyti centralizuotą sistemą, nustatoma duomenų valdytojų atsakomybė ir prieigos prie šios centralizuotos duomenų bazės teisės.

Pranešėjo pozicija

Šiame pranešimo projekte pranešėjas norėjo suderinti šį reglamentą su politiniais sprendimais, priimtais anksčiau kalbant apie direktyvą, dėl kurios Parlamentas jau turi įgaliojimus.

Tačiau svarbu aiškiai atskirti ECRIS sistemą ir centralizuotą sistemą, įvardijamą kaip ECRIS-TCN sistema. ECRIS-TCN sistema tik sudaro galimybę kompetentingai institucijai nustatyti, kur laikoma informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius, bet ne pačią informaciją. Kompetentinga institucija, siekdama nustatyti konkretų nuosprendį, vis dar turės naudotis tradicine ECRIS sistema ir atitinkamos valstybės narės prašyti pateikti informaciją.

Todėl pranešėjas įtraukė pakeitimą, norėdamas paaiškinti, kad atitiktis ECRIS-TCN sistemoje neturėtų savaime būti naudojama teisinėms pasekmėms sukurti, nes taip būtų pažeidžiamas lygybės prieš įstatymą principas, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcija arba bendras draudimas diskriminuoti;

Siekdamas direktyvos ir reglamento suderinamumo pranešėjas palaiko Parlamento poziciją, jog turėtume ir toliau siekti užtikrinti jų sąveiką, kad Europolas ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, vykdydami teisės aktais nustatytas užduotis, turėtų tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos, ir kad tais atvejais, kai valstybės narės pagal su Europos Sąjungos teisės aktais suderintus dvišalius susitarimus turi trečiųjų šalių informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius, jos, taikydamos tam tikras apsaugos priemones, gali šiuos nuosprendžius įtraukti į centrinę sistemą.

Kalbant apie Europolo prieigos galimybes, pranešimo projekte aiškiai nurodoma, kad šio reglamento apribojimas neužkerta kelio Europolui su trečiosiomis šalimis dalytis informacija, kurią jis gavo iš valstybių narių per įprastą ECRIS sistemą, kuriai taikoma direktyva, jeigu tai dera su teisės aktuose nustatytais jo uždaviniais ir tik gavus atitinkamos valstybės narės sutikimą.

Pranešėjas mano, kad kai tik ECRIS-TCN sistema pradės veikti reikėtų įtraukti veido atvaizdus, jeigu valstybės narės juos renka šiais tikslais. Todėl kai tik bus galima veido atvaizdų paieška sistemoje, ji bus labai naudinga ir sudarys galimybes turėti ankstesnius veido atvaizdų, susijusių su ankstesniais apkaltinamaisiais nuosprendžiais, duomenis. Šiame pranešimo projekte prašoma Komisijos ne vėliau kaip treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo pateikti technologijos, reikalingos norint vykdyti šių veido atvaizdų paiešką, pasiruošimo ataskaitą.

Pranešimo projekte numatytas toks pats taikymo srities išplėtimas kaip ir direktyvoje, kad būtų galima patikrinti asmenų, kurie dirbs su vaikais arba pažeidžiamais asmenimis (t. y. pagyvenusiais žmonėmis), ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius. Jame taip pat suteikiama galimybė asmenims, kurie ECRIS-TCN sistemai pateikia prieigos prašymą, gauti pažymą, kuria patvirtinama, kad atlikus paiešką centrinėje sistemoje atitikmenų nerasta (tai būtų labai naudinga įsidarbinti siekiantiems trečiųjų šalių piliečiams).

Taip pat įtraukiami duomenų apsaugos režimo pakeitimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamo lygmens mokymai ir kad pateikti prašymai ištaisyti ir ištrinti duomenis būtų tvarkomi sparčiai.

ECRIS-TCN sistema – ne tradicinė duomenų bazė, ji yra priemonė skirta valstybių narių bendradarbiavimui ir keitimuisi duomenimis palengvinti. Kad ECRIS-TCN sistema būtų naudinga ir tiksliai atspindėtų valstybių narių turimą nuosprendžių registrų informaciją, tapatybės nustatymo informacijos duomenų saugojimas ECRIS-TCN sistemoje turi būti suderintas su nacionalinės informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius saugojimu. Kitais atvejais gali neatitikti laikotarpiai, per kuriuos galima prašyti kitos valstybės narės pateikti duomenis apie trečiųjų šalių piliečius ir apie ES piliečius ir per kuriuos šių tapatybė gali būti lengvai nustatyta. Tai galėtų pakenkti pagrindiniam ECRIS-TCN sistemos tikslui ir praktiškai nustatytų nevienodas sąlygas ES piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams.

Pagaliau pranešėjas mano, kad dėl bet kokių nuorodų į galimą Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES konkrečiuose teisės aktuose gali kilti teisinių problemų ir jas reikėtų išbraukti, nes pasitraukimo pasekmės turėtų kilti tiesiogiai iš pirminės teisės ir susitarimo dėl išstojimo.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (6.12.2017)

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Nuomonės referentas: Bernd Kölmel

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. balandžio mėn. sėkmingai sukurta Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) padeda keistis informacija apie baudžiamuosius nuosprendžius asmenims, kuriuos ES paskelbia baudžiamieji teismai. Šią informaciją turi saugoti valstybė narė, kurios pilietybę turi atitinkamas asmuo. Pateikus prašymą, valstybės narės keičiasi nuosprendžių registrų informacija tiek apie ES piliečius, tiek apie trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės (toliau – TŠP). Tačiau šiuo metu informacija apie TŠP naudojantis ECRIS keičiamasi nežymiai, nes nesama veiksmingos tam skirtos procedūros. Iki šiol valstybės narės turėjo siųsti bendruosius prašymus visoms kitoms valstybėms narėms: taip nemenka administracine našta apkraunamos valdžios institucijos, kurios reikalaujamos informacijos neturi (apskaičiuota, kad išlaidos siekia 78 mln. EUR per metus). Tai rimta priežastis, atgrasanti nuo naudojimosi ECRIS kilus klausimų dėl TŠP, tad sistema buvo naudojama tik 5 proc. tokių atvejų.

2016 m. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria iš dalies pakeitus pamatinį sprendimą dėl ECRIS ši padėtis pasitaisytų. Proporcingiausiu ir ekonomiškai efektyviausiu sprendimu buvo laikoma decentralizuota sistema, kuria naudojantis nuosprendžių registrų informaciją turinti valstybė narė ar narės būtų nustatomos taikant paieškos mechanizmą „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“. Tačiau tuo metu Taryba, reaguodama į susidariusią saugumo padėtį ir pastaruoju metu ne vienoje valstybėje narėje įvykdytus teroristinius išpuolius, prioritetą teikė informacijos apie baudžiamuosius nuosprendžius mainams, kaip kovos su nusikalstamumu ir terorizmu strategijai, ir paprašė Komisijos pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl ECRIS taikymo TŠP, kad būtų panaudotas visas ECRIS potencialas.

Naujajame pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama centralizuotai sistemai, kurią sukurtų ir administruotų agentūra „eu-LISA“ ir kurioje ES lygmeniu būtų saugomi raidiniai skaitmeniniai duomenys apie TŠP, jų pirštų atspaudai ir, esant galimybių, veido atvaizdai. Nuomonės referentas teigiamai vertina šį pasiūlymą, mano, kad jis geros struktūros, ir pripažįsta, kad šios sistemos privalumas – lengvesnės tiesioginės prieigos užtikrinimas Eurojustui, Europolui ir būsimajai Europos prokuratūrai, padedant šioms institucijoms vykdyti teisės aktais joms nustatytas užduotis.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui ECRIS-TCN sistemos kūrimą, operacijų valdymą ir priežiūrą patikėti agentūrai „eu-LISA“, kuri gali tai daryti turint galvoje didelę jos patirtį valdant kitas stambias centralizuotas duomenų bazes teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

Komisijos skaičiavimais, ECRIS-TCN sistemos sukūrimas ir eksploatacija 2018–2020 m. laikotarpiu iš viso kainuos apie 13 mln. EUR (vienkartinės sąnaudos), įskaitant agentūros „eu-LISA“ išlaidas, susijusias su penkių sutartininkų nusamdymu plėtojimo etapu. Nuolatinės ES biudžeto sąnaudos sistemos priežiūrai turėtų siekti 2,1 mln. EUR per metus. Vienkartinės valstybių narių sąnaudos turėtų sudaryti 13,3 mln. EUR, o periodinės valstybių narių metinės sąnaudos bėgant laikui ir didėjant paieškų skaičiui, tikėtina, augs (nuo maždaug 6 mln. EUR įsigaliojimo metu iki daugiausia 15,4 mln. EUR).

ES biudžeto išlaidos, kurios 2018–2020 m. laikotarpiu bus dengiamos pagal Teisingumo programą ir kurių didžioji dalis bus perkelta į agentūros „eu-LISA“ biudžeto eilutę, atitinka ta, kas numatyta einamojoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP). Tikimasi, kad nuo 2021 m. poveikis biudžetui bus apribotas iki pasikartojančių sąnaudų sistemos priežiūrai, kurios pagal kitą DFP bus įtrauktos į agentūros „eu-LISA“ biudžetą. Kiekviena valstybė narė turėtų padengti savo išlaidas, susijusias su ECRIS-TCN sistemos bei nacionalinių nuosprendžių registrų ir pirštų atspaudų duomenų bazių įgyvendinimu, administravimu, naudojimu ir priežiūra.

Nuomonės referentas mano, kad pagal šį pasiūlymą numatytos ES biudžeto išlaidos pagrįstos ir proporcingos. Nors tiek ES biudžetui, tiek valstybėms narėms naujasis pasiūlymas kainuos gerokai daugiau nei 2016 m. pasiūlymas, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad bus gerokai sutaupyta valstybių narių institucijoms tenkančios administracinės naštos požiūriu (numatoma, kad iki 78 mln. EUR). Vis dėlto nuomonės referentas primygtinai ragina Komisiją, agentūrą „eu-LISA“ ir valstybes nares visu ECRIS-TCN sistemos vystymo ir įgyvendinimo etapu užtikrinti kuo didesnį sąnaudų veiksmingumą.

Be to, nuomonės referentas pabrėžia, kad ECRIS-TCN sistema turėtų būti sukurta taip, kad ateityje būtų lengviau dalyvauti su bendra automatine biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslauga susijusioje veikloje naudojant veido atpažinimo programinę įrangą tapatybei veiksmingiau nustatyti vėlesniuoju etapu. Jis taip pat pabrėžia, jog sistema turi būti pritaikyta ateities pokyčiams, kad būtų užtikrintas tolesnis sąveikumas su kitomis ES lygmens duomenų bazėmis.

Pagaliau nuomonės referentas siūlo stiprinti įvairias nuostatas dėl ataskaitų teikimo ir vertinimo, kad biudžeto valdymo institucija galėtų atidžiai stebėti naujosios ECRIS-TCN sistemos kūrimą ir veiklos pradžią bei planuoti ateities sprendimus dėl biudžeto.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 16 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a.  „eu-LISA“ užtikrinamas tinkamas finansavimas ir personalas 11 straipsnyje nurodytoms pareigoms vykdyti.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros, sąsajos programinės įrangos ir ECRIS nuorodų sistemos sukūrimu ir eksploatavimu susijusios išlaidos padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

1.  Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros, sąsajos programinės įrangos ir ECRIS nuorodų sistemos sukūrimu ir eksploatavimu susijusios išlaidos padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto. Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina metinius asignavimus laikydamiesi daugiametėje finansinėje programoje nustatytų ir pagal metinę biudžeto procedūrą numatytų ribų.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas šešis mėnesius per plėtojimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie ECRIS-TCN sistemos plėtojimo pažangą. Pasibaigus plėtojimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje paaiškinama, kaip buvo pasiekti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję tikslai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

3.  Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas šešis mėnesius per plėtojimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie ECRIS-TCN sistemos plėtojimo pažangą. Ši ataskaita apima einamųjų pokyčių, susijusių su projekto sąnaudomis ir pažanga, apžvalgą, finansinio poveikio įvertinimą ir informaciją apie bet kokias technines problemas ir rizikas, galinčias paveikti bendras sistemos sąnaudas, kurios pagal 31 straipsnį bus dengiamos Sąjungos bendrojo biudžeto lėšomis.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Plėtojimo procesui vėluojant, Europos Parlamentas ir Taryba kuo greičiau informuojami apie vėlavimo priežastis ir apie jo poveikį laiko ir finansų požiūriu.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Kai tik plėtojimas baigiamas, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama ataskaita, kurioje aprašoma projekto eiga ir bet kokie neatitikimai kiekvienu etapu bei projekto orientyrai, taip pat išsamus susidariusių sąnaudų įvertinimas ir sistemos techninės specifikacijos.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Jei sistema būtų atnaujinama, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikiama ataskaita bei atitinkamai paskelbiamos atnaujinimo sąnaudos.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Praėjus dvejiems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kasmet „eu-LISA“ teikia Komisijai ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos techninio veikimo ataskaitą, įskaitant jų saugumą, remdamasi visų pirma ECRIS-TCN sistemos veikimo ir naudojimo statistika ir statistika, susijusia su keitimosi iš nuosprendžių registrų per ECRIS nuorodų sistemą gauta informacija.

4.  Praėjus dvejiems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kasmet „eu-LISA“ teikia Komisijai ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos techninio veikimo ataskaitą, įskaitant jų saugumą ir sąnaudas, remdamasi visų pirma ECRIS-TCN sistemos veikimo ir naudojimo statistika ir statistika, susijusia su keitimosi iš nuosprendžių registrų per ECRIS nuorodų sistemą gauta informacija.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Praėjus trejiems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus Komisija parengia bendrąjį ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos vertinimą. Jame įvertinamas reglamento taikymas, apsvarstomi tikslų įgyvendinimo rezultatai ir poveikis pagrindinėms teisėms, įvertinamas nuolatinis sistemos loginio pagrindo tinkamumas, reglamento taikymas, sistemos saugumas ir poveikis būsimoms operacijoms, taip pat pateikiamos visos reikalingos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Praėjus dvejiems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kas dvejus metus Komisija parengia bendrąjį ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos vertinimą. Jame įvertinamas reglamento taikymas, apsvarstomi tikslų įgyvendinimo rezultatai ir poveikis pagrindinėms teisėms bei su tuo susijusios sąnaudos, įvertinamas nuolatinis sistemos loginio pagrindo tinkamumas, reglamento taikymas, sistemos saugumas ir poveikis būsimoms operacijoms, taip pat pateikiamos visos reikalingos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Centralizuotos valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistemos (ECRIS-TCN sistemos) sukūrimas Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti

Nuorodos

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Atsakingi komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.9.2017

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Bernd Kölmel

11.7.2017

Priėmimo data

4.12.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

3

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Howarth, Joachim Zeller

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

dėl Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriamos centralizuotos valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistemos (ECRIS-TCN sistemos)

Nuorodos

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Pateikimo EP data

28.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

12.10.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Priėmimo data

25.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Anna Záborská

Pateikimo data

1.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. vasario 15 d.Teisinis pranešimas