Procedūra : 2017/0144(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0018/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0018/2018

Debates :

PV 11/03/2019 - 17
CRE 11/03/2019 - 17

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.15
CRE 12/03/2019 - 9.15

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0149

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1013kWORD 116k
1.2.2018
PE 612.310v02-00 A8-0018/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Daniel Dalton

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Budžeta komitejas ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0344),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 82. panta 1. punkta otrās daļas d) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0217/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas atzinumu (A8-0018/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Savienība ir noteikusi sev mērķi piedāvāt saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, kurā personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem pasākumiem, lai novērstu noziedzību un cīnītos pret to.

(1)  Savienība ir noteikusi sev mērķi piedāvāt saviem pilsoņiem brīvības, drošības un tiesiskuma telpu bez iekšējām robežām, kurā personu brīva pārvietošanās ir nodrošināta saistībā ar piemērotiem pasākumiem, lai novērstu un apkarotu noziedzību, tostarp terorismu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Šis mērķis paredz, ka informācija par notiesājošiem spriedumiem, kas pieņemti dalībvalstīs, ir jāņem vērā arī ārpus notiesāšanas dalībvalsts gan jauna kriminālprocesa gaitā, kā noteikts Padomes Pamatlēmumā 2008/675/TI19, gan arī lai novērstu jaunus noziedzīgus nodarījumus.

(2)  Šis mērķis paredz, ka informācija par notiesājošiem spriedumiem, kas pieņemti dalībvalstīs, ir jāņem vērā arī ārpus notiesāšanas dalībvalsts jauna kriminālprocesa gaitā, kā noteikts Padomes Pamatlēmumā 2008/675/TI19, arī nolūkā pieņemt darbā personas tādos amatos, kas saistīti ar tiešu un regulāru kontaktu ar bērniem, atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/92/ES19a 10. pantam, un valsts tiesību aktos noteiktos citos nolūkos. Dalībvalstīm būtu jācenšas nodrošināt līdzīgus aizsardzības pasākumus attiecībā uz personām, kuras plāno strādāt ar personām ar invaliditāti vai vecāka gadagājuma cilvēkiem. Pasākumu mērķis ir nodrošināt, ka persona, kas notiesāta par seksuāliem vai vardarbīgiem nodarījumiem pret bērnu vai neaizsargātu personu, vairs nevar slēpt savu sodāmību vai tiesību zaudējumu nolūkā turpināt darbu ar šādām personām citā dalībvalstī.

_________________

_________________

19 Padomes Pamatlēmums 2008/675/TI (2008. gada 24. jūlijs) par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā (OV L 220, 15.8.2008., 32. lpp.).

19 Padomes Pamatlēmums 2008/675/TI (2008. gada 24. jūlijs) par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā (OV L 220, 15.8.2008., 32. lpp.).

 

19a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI (OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Tomēr ECRIS tiesiskais regulējums nepietiekoši aptver visus to pieprasījumu aspektus, kuri attiecas uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Lai gan tagad ir iespējams apmainīties ar informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem, izmantojot ECRIS, nav ieviesta procedūra vai mehānisms, lai to darītu efektīvi.

(4)  Tomēr pašreizējais ECRIS tiesiskais regulējums pietiekamā mērā nerisina pieprasījumu īpatnības attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem. Lai gan jau ir iespējams apmainīties ar informāciju par trešo valstu valstspiederīgajiem, izmantojot ECRIS, nav ieviesta vienota Savienības procedūra vai mehānisms, lai to darītu efektīvi, ātri un precīzi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Šādi vispārējie pieprasījumi rada administratīvo slogu visām dalībvalstīm, arī tām, kuras neglabā informāciju par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo. Praksē šis slogs attur dalībvalstis no informācijas pieprasīšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem, un tādēļ dalībvalstis aprobežojas ar sodāmības informāciju, kas tiek glabāta pašu šo valstu reģistrā.

(6)  Šādi vispārējie pieprasījumi rada nesamērīgu administratīvo slogu visām dalībvalstīm, arī tām, kuras neglabā informāciju par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo. Praksē šis slogs attur dalībvalstis no informācijas pieprasīšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem no citām dalībvalstīm, un tas ievērojami apgrūtina informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm, tādējādi dalībvalstis aprobežojas ar sodāmības informāciju, kas tiek glabāta pašu šo valstu reģistrā. Rezultātā palielinās risks, ka informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm būs neefektīva un nepilnīga, kas savukārt ietekmē Savienības pilsoņu un iedzīvotāju drošības un drošuma līmeni.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Lai šo situāciju uzlabotu, būtu jāizveido sistēma, ar kuras palīdzību dalībvalstu centrālās iestādes varētu ātri un efektīvi uzzināt, kurā(-s) citā(-s) dalībvalstī(-s) tiek glabāta sodāmības reģistra informācija par kādu trešās valsts valstspiederīgo, lai pēc tam varētu izmantot pašreizējo ECRIS satvaru informācijas pieprasīšanai no attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) sodāmības reģistra saskaņā ar Pamatlēmumu 2009/315/TI.

(7)  Lai šo situāciju uzlabotu, būtu jāizveido sistēma, ar kuras palīdzību jebkuras dalībvalsts centrālā iestāde ātri un efektīvi varētu uzzināt, kurai citai dalībvalstij vai dalībvalstīm ir informācija par trešās valsts valstspiederīgā sodāmību.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tāpēc šajā regulā būtu jāparedz noteikumi par tādas centralizētas sistēmas izveidi, kurā būtu ietverti personas dati Savienības līmenī, pienākumu sadali starp dalībvalstīm un organizāciju, kas atbild par tās izstrādi un darbības pārvaldību, un specifiskiem datu aizsardzības noteikumiem, ja tie ir vajadzīgi jau spēkā esošo datu aizsardzības pasākumu papildināšanai un paredz pietiekamu datu aizsardzības un datu drošības vispārējo līmeni. Būtu jāaizsargā arī attiecīgo personu pamattiesības.

(8)  Tāpēc šajā regulā būtu jāparedz noteikumi par tādas centralizētas sistēmas izveidi, kurā būtu ietverti un aizsargāti personas dati Savienības līmenī, pienākumu sadali starp dalībvalstīm un organizāciju, kas atbild par tās izstrādi un darbības pārvaldību, un specifiskiem datu aizsardzības noteikumiem, ja tie ir vajadzīgi jau spēkā esošo datu aizsardzības pasākumu papildināšanai un paredz pietiekamu datu aizsardzības, datu drošības un attiecīgo personu pamattiesību aizsardzības vispārējo līmeni.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  ECRIS-TCN sistēma ļauj apstrādāt pirkstu nospiedumu datus nolūkā identificēt dalībvalsti vai dalībvalstis, kurām ir sodāmības reģistra informācija par trešās valsts valstspiederīgo, un sejas attēlus nolūkā apstiprināt tā identitāti. Ievadot un izmantojot pirkstu nospiedumu datus un sejas attēlus, nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt to, kas stingri nepieciešams attiecīgā mērķa sasniegšanai, jāievēro pamattiesības, tostarp bērna intereses, un tas jādara saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/6801a.

 

____________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  eu-LISA būtu nodrošina ar pienācīgu finansējumu un personālu šajā regulā noteikto pienākumu izpildei.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Ja centrālajā sistēmā reģistrētie dati atbilst datiem, kurus, veicot meklēšanu, izmantojusi kāda dalībvalsts (trāpījums), reizē ar trāpījumu tiek sniegta arī identitātes informācija, attiecībā uz kuru ticis reģistrēts trāpījums. Minētā informācija būtu jāizmanto tikai, lai palīdzētu apstiprināt attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā identitāti. Tas var ietvert arī šādu datu reģistrēšanu to dalībvalstu sodāmības reģistra datubāzē, kuras veic vaicājumu, ar trešās valsts valstspiederīgā pieņemto vārdu.

(12)  Ja centrālajā sistēmā reģistrētie dati atbilst datiem, kurus, veicot meklēšanu, izmantojusi kāda dalībvalsts (trāpījums), reizē ar trāpījumu tiek sniegta arī identitātes informācija, attiecībā uz kuru ticis reģistrēts trāpījums. Minētā informācija būtu jāizmanto tikai, lai palīdzētu apstiprināt attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā identitāti, pārbaudot, vai reģistrētie dati ir pareizi piesaistīti īstajai personai, uz kuru attiecas trāpījums. Tas var ietvert arī šādu datu reģistrēšanu to dalībvalstu sodāmības reģistra datubāzē, kuras veic vaicājumu, ar trešās valsts valstspiederīgā pieņemto vārdu.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Pirmām kārtām sejas attēlus, kuri ietverti ECRIS-TCN sistēmā, būtu jāizmanto tikai trešo valstu valstspiederīgo identifikācijas pārbaudei. Iespējams, ka nākotnē pēc tam, kad būs izstrādāta sejas atpazīšanas programmatūra, sejas attēlus varēs izmantot automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai, ja būs izpildītas tehniskās prasības, lai to varētu darīt.

(13)  Pirmām kārtām sejas attēlus, kuri ietverti ECRIS-TCN sistēmā, būtu jāizmanto tikai trešo valstu valstspiederīgo identifikācijas pārbaudei. Iespējams, ka nākotnē pēc tam, kad būs izstrādāta sejas atpazīšanas programmatūra, un pamatojoties uz Komisijas novērtējumu par nepieciešamās tehnoloģijas pieejamību un gatavību, sejas attēlus varēs izmantot automatizētai biometrisko datu salīdzināšanai, ciktāl tas būs nepieciešami un samērīgi.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Biometrisko datu izmantošana ir vajadzīga, jo tā ir visuzticamākā metode, lai dalībvalstu teritorijā identificētu trešo valstu valstspiederīgos, kuriem bieži vien nav dokumentu vai nekādu citu identifikācijas līdzekļu, kā arī lai ticamāk saskaņotu trešo valstu valstspiederīgo datus.

svītrots

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Dalībvalstīm ECRIS-TCN sistēmā būtu jāizveido reģistri par notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem iespējami drīz pēc tam, kad viņu notiesājošie spriedumi reģistrēti valsts sodāmības reģistrā.

(15)  Dalībvalstīm ECRIS-TCN sistēmā būtu automātiski jāizveido ieraksti reģistrā par notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem tūlīt pēc tam, kad viņu notiesājošie spriedumi reģistrēti valsts sodāmības reģistrā.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Labākai informācijas apritei par notiesājošiem spriedumiem būtu jāpalīdz dalībvalstīm īstenot Padomes Pamatlēmumu 2008/675/TI, kurā dalībvalstīm ir paredzēts pienākums jaunā kriminālprocesā ņemt vērā iepriekš pieņemtus spriedumus.

(17)  Labākai informācijas apritei par notiesājošiem spriedumiem būtu jāpalīdz dalībvalstīm īstenot Padomes Pamatlēmumu 2008/675/TI, kurā dalībvalstīm ir paredzēts pienākums jaunā kriminālprocesā ņemt vērā citās dalībvalstīs iepriekš pieņemtus spriedumus, ja valstu iepriekš pieņemtie notiesājošie spriedumi tiek ņemti vērā saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Ja ECRIS-TCN sistēmā iegūts trāpījums, tam nebūtu automātiski jānozīmē, ka attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais bijis notiesāts norādītajā(‑ās) dalībvalstī(-īs) vai ka norādītā(-ās) dalībvalsts(-is) glabā sodāmības reģistra informāciju par minēto trešās valsts valstspiederīgo. Tas, vai ir bijuši iepriekšēji notiesājoši spriedumi, būtu jāapstiprina tikai, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no attiecīgo dalībvalstu sodāmības reģistriem.

(19)  Ja ECRIS-TCN sistēmā iegūts trāpījums, tam nebūtu automātiski jānozīmē, ka attiecīgais trešās valsts valstspiederīgais bijis notiesāts norādītajā(‑ās) dalībvalstī(-īs). Tas, vai ir bijuši iepriekšēji notiesājoši spriedumi, būtu jāapstiprina tikai, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no attiecīgo dalībvalstu sodāmības reģistriem. Tāpēc ECRIS-TCN sistēmā iegūts trāpījums nebūtu jāizmanto, lai ierobežotu tiesiskās vienlīdzības principu, tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpciju vai diskriminācijas vispārējo aizliegumu.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Ar šo regulu nosaka stingrus noteikumus attiecībā uz piekļuvi ECRIS-TCN sistēmai un vajadzīgos aizsardzības pasākumus, arī dalībvalstu atbildību par datu vākšanu un izmantošanu. Tajā ir arī paredzētas personu tiesības uz kompensāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu un pārsūdzību, it īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība. Tādējādi regulā ir ievērotas pamattiesības un brīvības, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītie principi, ieskaitot tiesības uz personas datu aizsardzību, principu par vienlīdzību likuma priekšā un vispārējo diskriminācijas aizliegumu.

(22)  Ar šo regulu nosaka stingrus noteikumus attiecībā uz piekļuvi ECRIS‑TCN sistēmai un vajadzīgos aizsardzības pasākumus, arī dalībvalstu atbildību par datu vākšanu un izmantošanu. Tajā ir arī noteikts, kā personas var izmantot savas tiesības uz kompensāciju, piekļuvi, labošanu, dzēšanu un pārsūdzību, it īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, un publisko neatkarīgo iestāžu veikto apstrādes darbību uzraudzība. Tādējādi regulā ir ievērotas pamattiesības un brīvības, un jo īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītie principi, tostarp tiesības uz personas datu aizsardzību, princips par vienlīdzību likuma priekšā un vispārējo diskriminācijas aizliegumu. Šajā sakarā tajā ir ņemta vērā arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un citas saistības cilvēktiesību jomā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

Pamatojums

Tiesības ir noteiktas Direktīvā (ES) 2016/680, un šajā regulā ir tikai precizēts, kā šīs tiesības var izmantot ECRIS-TCN kontekstā.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(22a)  Trešo valstu valstspiederīgajiem vajadzētu būt iespējai adresēt jebkuras dalībvalsts centrālajai iestādei pieprasījumus, kas saistīti ar viņu tiesībām piekļūt datiem, koriģēt un dzēst tos. Ja pieprasījums ir iesniegts dalībvalstij, kura nav notiesāšanas dalībvalsts, notiesāšanas dalībvalstij būtu jānosūta attiecīgajai personai adresēts rakstisks apstiprinājums par īstenoto pasākumu. Apstiprinājumā būtu arī jāprecizē iemesli, kuru dēļ notiesāšanas dalībvalsts izskatīja šo pieprasījumu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/68026 būtu jāpiemēro personas datu apstrādei, ko kompetentās iestādes veic, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus, tostarp lai pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/67927 būtu jāpiemēro personas datu apstrādei, ko veic valsts iestādes, ar nosacījumu, ka netiek piemēroti valsts noteikumi, ar kuriem transponē Direktīvu (ES) 2016/680. Būtu jānodrošina saskaņota uzraudzība saskaņā ar [Savienības iestādēm un struktūrām paredzētās jaunās datu aizsardzības regulas] 62. pantu.

(23)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/68026 būtu jāpiemēro personas datu apstrādei, ko kompetentās iestādes veic, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem, vai izpildītu kriminālsodus, tostarp lai pasargātu no draudiem sabiedriskajai drošībai un tos novērstu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/67927 būtu jāpiemēro personas datu apstrādei, ko veic valsts iestādes. Būtu jānodrošina saskaņota uzraudzība saskaņā ar [Savienības iestādēm un struktūrām paredzētās jaunās datu aizsardzības regulas] 62. pantu. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) …/…27a+ būtu jāpiemēro personas datu apstrādei, ko veic eu-LISA.

_________________

_________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

 

27a Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) …/… par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L …, …, p. …)..

 

+ OV: lūgums tekstā ievietot dokumentā 2017/0002 (COD) iekļautās regulas numuru un aizpildīt zemsvītras piezīmi.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Būtu jāparedz noteikumi attiecībā uz dalībvalstu atbildību saistībā ar kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot šo regulu.

(24)  Būtu jāparedz noteikumi attiecībā uz dalībvalstu un Savienības aģentūru, kuras izmanto ECRIS-TCN sistēmu, atbildību saistībā ar kaitējumu, kas nodarīts, pārkāpjot šo regulu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)  eu-LISA būtu regulāri jānodrošina statistika par no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas ierakstīšanu, glabāšanu un apmaiņu, izmantojot ECRIS-TCN sistēmu, tostarp izmantojot dalībvalstu iesniegtos statistikas datus par notiesāto trešo valstu valstspiederīgo skaitu. Tomēr šajā statistikā būtu jāņem vērā sistemātiska statistiskā novirze, ko rada datu kopas, proti, trešo valstu valstspiederīgo, nereprezentatīvu paraugu izmantošana, un, veicot salīdzinošo analīzi, nevajadzētu izdarīt nekādus secinājumus.

Pamatojums

Šis apsvērums ir brīdinājums par statistiskās kļūdas risku, kas rodas, izmantojot statistikas datus tikai par notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem. Salīdzinot notiesāto TCN skaitu un notiesāto ES valstspiederīgo skaitu, nevajadzētu izdarīt secinājumus, ka TCN ir lielāka tendence izdarīt noziegumus, jo tas neatbilst reālajai situācijai.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, panākt ātru un efektīvu sodāmības reģistru informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka nepieciešamās sinerģijas un sadarbspējas dēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(25)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, panākt pēc iespējas ātrāku, efektīvāku un precīzāku sodāmības reģistru informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, taču, ieviešot kopējus Savienības noteikumus un savstarpēji izmantojamas sistēmas, minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)  Lai ņemtu vērā tehnisko attīstību sejas atpazīšanas programmatūras jomā un lai izveidotu īpašus noteikumus par dažiem ECRIS-TCN sistēmas izstrādes un tehniskās īstenošanas aspektiem, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, paredzot, ka sejas attēlus var izmantot nolūkā identificēt trešo valstu valstspiederīgos, pamatojoties uz šo biometrisko identifikatoru, un papildinot šo regulu ar noteikumiem, kas noteikti attiecībā uz datu ievadīšanu, piekļuvi tiem, to labošanu un dzēšanu, kā arī ierakstu glabāšanu un piekļuvi tiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

 

_______________________

 

1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/200129 28. panta 2. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš sniedza atzinumu ...30,

svītrots

_________________

 

29 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 008, 12.1.2001., 1. lpp.).

 

30 OV C …

 

Pamatojums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) nav sniedzis atzinumu par šo priekšlikumu attiecībā uz centralizētu ECRIS-TCN sistēmu, bet gan tikai par 2016. gada ECRIS-TCN direktīvu.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – g punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  “trešās valsts valstspiederīgais” ir tādas valsts valstspiederīgais, kura nav dalībvalsts, neatkarīgi no tā, vai šai personai ir arī kādas dalībvalsts valstspiederība, vai bezvalstnieks, vai persona, kuras valstspiederība notiesāšanas dalībvalstij nav zināma;

(g)  “trešās valsts valstspiederīgais” ir persona, kas nav Savienības pilsonis LESD 20. panta 1. punkta nozīmē, vai bezvalstnieks vai persona, kuras valstspiederība notiesāšanas dalībvalstij nav zināma.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – l punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l)  “daktiloskopijas dati” ir dati par uzspiestiem un pārveltiem personas visu desmit pirkstu nospiedumiem;

(l)  “daktiloskopijas dati” ir dati par uzspiestiem un pārveltiem personas pirkstu nospiedumiem, kurus dalībvalstis ir savākušas kriminālprocesā saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Centrālo sistēmu mitina eu-LISA divos tehniskajos centros.

2.  Centrālo sistēmu mitina eu-LISA tehniskajos centros.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde izveido datu ierakstu centrālajā sistēmā par katru notiesāto trešās valsts valstspiederīgo. Datu ierakstā ietilpst šādi dati:

1.  Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde izveido datu ierakstu centrālajā sistēmā par katru notiesāto trešās valsts valstspiederīgo, kura dati ir ievadīti notiesāšanas dalībvalsts sodāmības reģistrā. Datu ierakstā ietilpst šādi dati:

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, dzimšanas vieta (pilsēta un valsts), valstspiederība vai valstspiederības, dzimums, vecāku vārdi un uzvārdi, attiecīgā gadījumā – iepriekšējais(-ie) vārds(-i), pseidonīms(i) un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i), notiesāšanas dalībvalsts kods,

(a)  uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, dzimšanas vieta (pilsēta un valsts), valstspiederība vai valstspiederības, dzimums, attiecīgā gadījumā – iepriekšējais(-ie) vārds(-i), pseidonīms(i) un/vai pieņemtais(-ie) vārds(-i), notiesāšanas dalībvalsts kods,

Pamatojums

Vecāku vārdu un uzvārdu iekļaušana, lai pārbaudītu attiecīgā trešās valsts valstspiederīgā identitāti, nav ne nepieciešama, ne samērīga. Vecāku vārdu un uzvārdu pārsūtīšana būtu jāveic vienīgi kopā ar sodāmības reģistra informāciju saskaņā ar Pamatlēmumu 2009/315/TI pēc tam, kad ir identificēta notiesāšanas dalībvalsts.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  daktiloskopijas dati saskaņā ar Pamatlēmumu 2009/315/TI 31 un saskaņā ar specifikācijām par pirkstu nospiedumu izšķirtspēju un izmantošanu, kas minētas 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā; notiesātās personas daktiloskopijas datu atsauces numurs, tostarp notiesāšanas dalībvalsts kods.

(b)  daktiloskopijas dati tikai tad, ja notiesātas personas pirkstu nospiedumu vākšana un glabāšana ir atļauta tās dalībvalsts tiesību aktos, kura pieņem notiesājošu spriedumu, un saskaņā ar Pamatlēmumu 2009/315/TI31 un saskaņā ar specifikācijām par pirkstu nospiedumu izšķirtspēju un izmantošanu, kas minētas 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā; notiesātās personas daktiloskopijas datu atsauces numurs, tostarp notiesāšanas dalībvalsts kods.

_________________

_________________

31 Kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI (….).

31 Kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Pamatlēmumu 2009/315/TI attiecībā uz informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un attiecībā uz Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS) un ar ko aizstāj Padomes Lēmumu 2009/316/TI (….).

Pamatojums

Grozījums atbilst 17. grozījumam pieņemtajā LIBE komitejas ziņojumā par ECRIS-TCN direktīvu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Datu ierakstā var būt iekļauti arī notiesātā trešās valsts valstspiederīgā sejas attēli.

2.  Datu ierakstā var būt iekļauti arī notiesātā trešās valsts valstspiederīgā sejas attēli, ja tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā ir izdots notiesājošs spriedums, ir atļauta notiesātās personas sejas attēlu vākšana un glabāšana.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Notiesāšanas dalībvalsts izveido datu ierakstu cik drīz vien iespējams pēc tam, kad notiesājošais spriedums ir ievadīts valsts sodāmības reģistrā.

3.  Notiesāšanas dalībvalsts, ja iespējams, automātiski izveido datu ierakstu un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc tam, kad notiesājošais spriedums ir ievadīts valsts sodāmības reģistrā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Notiesāšanas dalībvalstis izveido datu ierakstus arī par notiesājošiem spriedumiem, kas pieņemti pirms [šīs regulas spēkā stāšanās datums], ciktāl šādi dati tiek glabāti to valsts sodāmības reģistrā vai valsts pirkstu nospiedumu datubāzē.

4.  Notiesāšanas dalībvalstis izveido datu ierakstus arī par notiesājošiem spriedumiem, kas pieņemti līdz [24 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās datums], ciktāl šādi dati tiek glabāti to valsts sodāmības reģistrā vai valsts pirkstu nospiedumu datubāzē.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Sejas attēlus, kas minēti 5. panta 2. punktā, izmanto tikai, lai apstiprinātu trešās valsts valstspiederīgā identitāti, ja tas ir identificēts, izmantojot burtciparu meklēšanu vai pirkstu nospiedumus.

1.  Sejas attēlus, kas minēti 5. panta 2. punktā, var izmantot tikai, lai apstiprinātu trešās valsts valstspiederīgā identitāti, ja tas ir identificēts, izmantojot burtciparu meklēšanu vai pirkstu nospiedumus.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tiklīdz tas tehniski iespējams, sejas attēlus var izmantot arī, lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo, pamatojoties uz šo biometrisko identifikatoru. Pirms šo funkciju ievieš ECRIS-TCN sistēmā, Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu sniedz ziņojumu par vajadzīgās tehnoloģijas pieejamību un par to, vai tā spēj pareizi darboties.

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 34.a pantu, lai grozītu šo regulu, nosakot, ka, tiklīdz tas kļūst tehniski iespējams un pamatojoties uz Komisijas novērtējumu par nepieciešamās tehnoloģijas pieejamību un gatavību, sejas attēlus var izmantot arī, lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo, pamatojoties uz šo biometrisko identifikatoru.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja kādā dalībvalstī saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem tiek pieprasīta sodāmības reģistra informācija par trešās valsts valstspiederīgo pret šo trešās valsts valstspiederīgo vērsta kriminālprocesa vajadzībām vai citām vajadzībām, kas nav saistītas ar kriminālprocesu, attiecīgās dalībvalsts centrālā iestāde izmanto ECRIS-TCN sistēmu, lai identificētu dalībvalsti(-s), kam ir sodāmības reģistra informācija par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo, un, izmantojot ECRIS, varētu iegūt informāciju par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem.

1.  Ja kādā dalībvalstī tiek pieprasīta sodāmības reģistra informācija par trešās valsts valstspiederīgo pret šo trešās valsts valstspiederīgo vērsta kriminālprocesa vajadzībām, attiecīgās dalībvalsts centrālā iestāde izmanto ECRIS-TCN sistēmu, lai identificētu dalībvalsti(-s), kam ir sodāmības reģistra informācija par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo, lai, izmantojot ECRIS, varētu iegūt informāciju par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katru individuālo datu ierakstu centrālajā sistēmā glabā tik ilgi, kamēr valsts sodāmības reģistrā uzglabā datus, kas saistīti ar attiecīgo personu notiesājošo(-iem) spriedumu(-iem).

1.  Katru datu ierakstu centrālajā sistēmā glabā tik ilgi, kamēr valsts sodāmības reģistrā uzglabā datus, kas saistīti ar attiecīgo personu notiesājošo(-iem) spriedumu(-iem).

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Beidzoties 1. punktā minētajam glabāšanas periodam, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde nekavējoties dzēš individuālo datu ierakstu no centrālās sistēmas un jebkurā gadījumā dara to ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc minētā glabāšanas perioda beigām.

2.  Beidzoties 1. punktā minētajam glabāšanas periodam, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde neatgriezeniski dzēš datu ierakstu no centrālās sistēmas automātiski, ja iespējams, un jebkurā gadījumā dara to 24 stundu laikā pēc minētā glabāšanas perioda beigām.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja dalībvalstij ir iemesls uzskatīt, ka dati, ko tā ir ievadījusi centrālajā sistēmā, ir neprecīzi vai ka dati centrālajā sistēmā ir apstrādāti pretrunā ar šo regulu, tā pārbauda attiecīgos datus un, ja nepieciešams, bez kavēšanās tos groza vai dzēš no centrālās sistēmas.

3.  Ja dalībvalstij ir iemesls uzskatīt, ka dati, ko tā ir ievadījusi centrālajā sistēmā, ir neprecīzi vai ka dati centrālajā sistēmā ir apstrādāti pretrunā ar šo regulu, tā pārbauda attiecīgos datus un, ja nepieciešams, nekavējoties tos groza vai dzēš no centrālās sistēmas.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja dalībvalstij, kas nav dalībvalsts, kura ievadījusi datus, ir iemesls uzskatīt, ka centrālajā sistēmā reģistrētie dati ir neprecīzi vai ka dati centrālajā sistēmā ir apstrādāti pretrunā ar šo regulu, tā nekavējoties sazinās ar notiesāšanas dalībvalsts centrālo iestādi. Notiesāšanas dalībvalsts viena mēneša laikā pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību.

4.  Ja dalībvalstij, kas nav dalībvalsts, kura ievadījusi datus, ir iemesls uzskatīt, ka centrālajā sistēmā reģistrētie dati ir neprecīzi vai ka dati centrālajā sistēmā ir apstrādāti pretrunā ar šo regulu, tā nekavējoties sazinās ar notiesāšanas dalībvalsts centrālo iestādi. Notiesāšanas dalībvalsts nekavējoties un katrā ziņā vienas nedēļas laikā pēc informācijas saņemšanas pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija pieņem aktus, kas nepieciešami, lai izstrādātu un tehniski īstenotu ECRIS-TCN sistēmu, un jo īpaši noteikumus par

1.  Komisija līdz [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] pieņem aktus, kas nepieciešami, lai izstrādātu un tehniski īstenotu ECRIS-TCN sistēmu, un jo īpaši noteikumus par:

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai noteiktu konkrētu 11. pantā minētā ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma datumu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  datu kvalitāti, tostarp par mehānismu un procedūrām datu kvalitātes pārbaudes veikšanai;

(e)  datu kvalitātes tehniskās specifikācijas, tostarp par mehānismu un procedūrām datu kvalitātes pārbaudes veikšanai;

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  datu ievadīšanu saskaņā ar 5. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  piekļuvi datiem saskaņā ar 7. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  datu grozīšanu un dzēšanu saskaņā ar 8. un 9. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  ierakstu glabāšanu un piekļuvi tiem saskaņā ar 29. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  statistikas nodrošināšanu saskaņā ar 30. pantu;

svītrots

Pamatojums

Teksts pārcelts uz nākamo 10.a pantu (jauns), kas attiecas drīzāk uz deleģētajiem, nevis īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  veiktspējas un pieejamības prasībām attiecībā uz ECRIS-TCN sistēmu.

svītrots

Pamatojums

Teksts pārcelts uz nākamo 10.a pantu (jauns), kas attiecas uz deleģētajiem, nevis īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Komisijas deleģēto aktu pieņemšana

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 105. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot noteikumus attiecībā uz:

 

(a)  datu ievadīšanu saskaņā ar 5. pantu;

 

(b)  piekļuvi datiem saskaņā ar 7. pantu;

 

(c)  datu grozīšanu un dzēšanu saskaņā ar 8. un 9. pantu;

 

(d)  ierakstu glabāšanu un piekļuvi tiem saskaņā ar 29. pantu;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  eu-LISA atbild par ECRIS-TCN sistēmas izstrādi un darbības pārvaldību. Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju izstrādes un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās koordinācijas.

1.  eu-LISA atbild par ECRIS-TCN sistēmas izstrādi, ņemot vērā principu, kas paredz integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma. Turklāt eu-LISA atbild par ECRIS-TCN sistēmas darbības pārvaldību. Izstrāde sastāv no tehnisko specifikāciju izstrādes un ieviešanas, testēšanas un projekta vispārējās koordinācijas.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 10. pantā minētos pasākumus, eu-LISA izstrādā un īsteno ECRIS-TCN sistēmu līdz [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

4.  Pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi 10. un 10.a pantā minētos pasākumus, eu-LISA pēc iespējas ātrāk izstrādā un īsteno ECRIS-TCN sistēmu.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pirms plānošanas un izstrādes posma eu-LISA valde izveido programmas valdi, kurā ietilpst ne vairāk kā desmit dalībnieki. Tās sastāvā ir astoņi pārstāvji, kurus ieceļ valde, 36. pantā minētās ECRIS-TCN sistēmas padomdevēju grupas priekšsēdētājs un viens Komisijas iecelts dalībnieks. Valdes ieceltos dalībniekus ievēl tikai no tām dalībvalstīm, kurām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar ko reglamentē ECRIS, un kuras piedalīsies ECRIS-TCN sistēmā. Valde nodrošina, ka tās ieceltajiem pārstāvjiem ir nepieciešamā pieredze un zināšanas tiesu un sodāmības reģistra iestāžu izmantotu IT sistēmu izstrādē un pārvaldībā. Programmas valde tiekas vismaz reizi trijos mēnešos un biežāk, ja tas ir nepieciešams. Tā nodrošina ECRIS-TCN sistēmas plānošanas un izstrādes posma pienācīgu pārvaldību. Programmas valde katru mēnesi eu-LISA valdei iesniedz rakstiskus ziņojumus par projekta progresu. Tai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, nedz arī pilnvaru pārstāvēt valdes locekļus.

5.  Pirms plānošanas un izstrādes posma eu-LISA valde izveido programmas valdi, kurā ietilpst ne vairāk kā desmit dalībnieki. Tās sastāvā ir septiņi pārstāvji, kurus ieceļ valde no savu dalībnieku vai viņu aizstājēju vidus, 36. pantā minētās ECRIS-TCN sistēmas padomdevēju grupas priekšsēdētājs, viens dalībnieks, kurš pārstāv eu-LISA un kuru iecēlis tās izpilddirektors, un viens Komisijas iecelts dalībnieks. Valdes ieceltos dalībniekus ievēl tikai no tām dalībvalstīm, kurām saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar ko reglamentē ECRIS, un kuras piedalīsies ECRIS-TCN sistēmā. Valde nodrošina, ka tās ieceltajiem pārstāvjiem ir nepieciešamā pieredze un zināšanas tiesu un sodāmības reģistra iestāžu izmantotu IT sistēmu izstrādē un pārvaldībā. Programmas valde tiekas vismaz reizi trijos mēnešos un biežāk, ja tas ir nepieciešams. Tā nodrošina ECRIS-TCN sistēmas plānošanas un izstrādes posma pienācīgu pārvaldību. Programmas valde katru mēnesi eu-LISA valdei iesniedz rakstiskus ziņojumus par projekta progresu. Tai nav lēmumu pieņemšanas pilnvaru, nedz arī pilnvaru pārstāvēt valdes locekļus.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

11. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Priekšsēdētāja amatu ieņem Eiropas Savienības Padomē prezidējošā dalībvalsts ar nosacījumu, ka tai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar kuriem reglamentē ECRIS, un ka tā piedalīsies ECRIS-TCN sistēmā. Ja šī prasība netiek izpildīta, priekšsēdētāja amatu ieņem dalībvalsts, kas ir nākamā prezidentvalsts un kas atbilst šai prasībai.

7.  Priekšsēdētāja amatu ieņem dalībvalsts, kam saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir pilnībā saistoši leģislatīvie instrumenti, ar kuriem reglamentē ECRIS, un kas piedalīsies ECRIS-TCN sistēmā.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

11. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Plānošanas un izstrādes posmā 36. pantā minētās ECRIS-TCN sistēmas padomdevēju grupas sastāvā ietilpst valstu ECRIS-TCN sistēmas projektu vadītāji. Plānošanas un izstrādes posmā grupa sanāk vismaz reizi mēnesī līdz ECRIS-TCN sistēmas darbības sākumam. Pēc katras sanāksmes tā ziņo eu-LISA valdei. Tā nodrošina tehnisko zinātību, lai sniegtu atbalstu valdes uzdevumu veikšanā, un seko līdzi dalībvalstu gatavības situācijai.

9.  Plānošanas un izstrādes posmā 36. pantā minētās ECRIS-TCN sistēmas padomdevēju grupas sastāvā ir valstu ECRIS-TCN sistēmas projektu vadītāji, un to vada eu-LISA. Plānošanas un izstrādes posmā grupa sanāk vismaz reizi mēnesī līdz ECRIS-TCN sistēmas darbības sākumam. Pēc katras sanāksmes tā ziņo eu-LISA valdei. Tā nodrošina tehnisko zinātību, lai sniegtu atbalstu valdes uzdevumu veikšanā, un seko līdzi dalībvalstu gatavības situācijai.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katra dalībvalsts sniedz pienācīgu apmācību to iestāžu darbiniekiem, kurām ir tiesības piekļūt ECRIS-TCN sistēmai, jo īpaši par datu drošības un datu aizsardzības noteikumiem un par attiecīgajām pamattiesībām, pirms viņiem atļauj apstrādāt datus, kas glabājas centrālajā sistēmā.

2.  Katra dalībvalsts sniedz pienācīgu apmācību to iestāžu darbiniekiem, kurām ir tiesības piekļūt ECRIS-TCN sistēmai, jo īpaši par datu drošības un datu aizsardzības noteikumiem un pamattiesībām, pirms viņiem atļauj apstrādāt datus, kas glabājas centrālajā sistēmā.

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680 katra dalībvalsts nodrošina, ka ECRIS-TCN sistēmā reģistrētos datus apstrādā likumīgi, un it īpaši to, ka

1.  Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 katra dalībvalsts nodrošina, ka ECRIS-TCN sistēmā reģistrētos datus apstrādā likumīgi, un it īpaši to, ka:

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  datus vāc likumīgi un pilnībā ievērojot trešās valsts valstspiederīgā cilvēka cieņu;

(b)  datus vāc likumīgi un pilnībā ievērojot trešās valsts valstspiederīgā cilvēka cieņu un pamattiesības;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  eu-LISA nodrošina, ka ECRIS-TCN sistēma darbojas saskaņā ar šo regulu un īstenošanas aktiem, kas minēti 10. pantā, kā arī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 [vai to aizstājošo regulu]. Jo īpaši eu-LISA veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu centrālās sistēmas un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu centrālajiem piekļuves punktiem drošību, neskarot katras dalībvalsts atbildību.

2.  eu-LISA nodrošina, ka ECRIS-TCN sistēma darbojas saskaņā ar šo regulu, īstenošanas aktiem, kas minēti 10. pantā, un deleģētajiem aktiem, kas minēti 10.a pantā, kā arī saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 [vai to aizstājošo regulu]. Jo īpaši eu-LISA veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu centrālās sistēmas un komunikācijas infrastruktūras starp centrālo sistēmu un valstu centrālajiem piekļuves punktiem drošību, neskarot katras dalībvalsts atbildību.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  eu-LISA informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju par pasākumiem, kurus tā saskaņā ar 2. punktu veic ECRIS-TCN sistēmas darbības sākšanai.

3.  eu-LISA iespējami īsā laikā informē Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju par pasākumiem, kurus tā saskaņā ar 2. punktu veic ECRIS-TCN sistēmas darbības sākšanai.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Trešās valstis un starptautiskas organizācijas var iesniegt Eurojust informācijas pieprasījumus par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem.

1.  Trešās valstis un starptautiskas organizācijas var iesniegt Eurojust informācijas pieprasījumus par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem tiem pašiem nolūkiem, kuros dalībvalstu iestādēm ir piekļuve ECRIS-TCN sistēmai saskaņā ar 7. panta 1. punktu.

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, kādiem nolūkiem trešās valstis un starptautiskās organizācijas var pieprasīt informāciju no ECRIS-TCN.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Kad Eurojust saņem 1. punktā minēto pieprasījumu, tas izmanto ECRIS-TCN sistēmu, lai noteiktu dalībvalsti(-s), kam ir informācija par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo, un gadījumos, kad dalībvalsts(-is) ir identificēta(-as), nekavējoties pārsūta pieprasījumu minētās(-o) dalīvalsts(-u) centrālajām iestādēm. Attiecīgās dalībvalstis ir atbildīgas par šādu pieprasījumu turpmāku izskatīšanu saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem.

2.  Kad Eurojust saņem 1. punktā minēto pieprasījumu, tas izmanto ECRIS-TCN sistēmu, lai noteiktu dalībvalsti(-s), kam sodāmības reģistrā ir informācija par attiecīgo trešās valsts valstspiederīgo, un gadījumos, kad dalībvalsts(-is) ir identificēta(-as), nekavējoties pārsūta pieprasījumu minētās(-o) dalīvalsts(-u) centrālajām iestādēm. Attiecīgās dalībvalstis ir atbildīgas par šādu pieprasījumu turpmāku izskatīšanu saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem. Eurojust trešai valstij vai starptautiskajai organizācijai nosūta apstiprinājumu par šā panta 1. punktā minētās informācijas pieprasījuma saņemšanu.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ne Eurojust, Eiropols, [Eiropas Prokuratūra], ne arī kāda dalībvalsts centrālā iestāde nedrīkst nodot vai darīt pieejamu trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai personai informāciju, kas iegūta no ECRIS-TCN sistēmas par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem par trešās valsts valstspiederīgo, vai informāciju par dalībvalsti(-īm), kam var būt šāda informācija.

3.  Ne Eurojust, Eiropolam, [Eiropas Prokuratūrai], ne arī kādai dalībvalsts centrālajai iestādei nav atļauts nodot vai darīt pieejamu trešai valstij, starptautiskai organizācijai vai privātai personai nekādu informāciju, kas iegūta no ECRIS-TCN sistēmas par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem par trešās valsts valstspiederīgo, vai informāciju par dalībvalsti(-īm), kam var būt šāda informācija.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Eurojust ir tieša piekļuve ECRIS-TCN sistēmai 14. panta īstenošanas nolūkā, kā arī savu tiesību aktos noteikto uzdevumu veikšanai.

1.  Pilnvarotiem Eurojust darbiniekiem ir tieša piekļuve ECRIS-TCN sistēmai 14. panta īstenošanas nolūkā, kā arī savu tiesību aktos noteikto uzdevumu veikšanai.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

15. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  [Pilnvarotiem Eiropas Prokuratūras darbiniekiem ir tieša piekļuve ECRIS-TCN sistēmai savu tiesību aktos noteikto uzdevumu veikšanai].

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropolam [un Eiropas Prokuratūrai] ir tieša piekļuve ECRIS-TCN savu tiesību aktos noteikto uzdevumu veikšanai.

2.  Pilnvarotiem Eiropola darbiniekiem ir tieša piekļuve ECRIS-TCN sistēmai, lai novērstu, atklātu un izmeklētu noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, veicot savus tiesību aktos noteiktos uzdevumus.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja iegūts pozitīvs rezultāts, kurā norādīta(-as) dalībvalsts(-is), kam ir sodāmības reģistra informācija par trešās valsts valstspiederīgo, Eurojust, Eiropols [un Eiropas Prokuratūra], lai pieprasītu informāciju par notiesājošajiem spriedumiem, var izmantot savus sakarus ar minēto dalībvalstu iestādēm, kas izveidoti saskaņā ar to attiecīgajiem juridiskajiem instrumentiem.

3.  Ja iegūts pozitīvs rezultāts, kurā norādīta(-as) dalībvalsts(-is), kam ir sodāmības reģistra informācija par trešās valsts valstspiederīgo, Eurojust, Eiropols [un Eiropas Prokuratūra], lai pieprasītu informāciju par notiesājošajiem spriedumiem, var izmantot savus sakarus ar minēto dalībvalstu iestādēm, kas izveidoti saskaņā ar to attiecīgajiem juridiskajiem instrumentiem. Eiropas Prokuratūrai nedrīkst atteikt piekļuvi šādai informācijai par notiesājošiem spriedumiem tikai tādēļ, ka atteicēja dalībvalsts nepiedalās ciešākas sadarbības procesā, ar ko izveido Eiropas Prokuratūru.

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt attiecības starp Eiropas Prokuratūru un tām dalībvalstīm, kuru nav to 20 valstu vidū, kas pašlaik veido Eiropas Prokuratūru, jautājumā par sodāmības informācijas pieprasīšanu.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  fiziski aizsargā datus, tostarp izstrādājot ārkārtas rīcības plānus kritiskās infrastruktūras aizsardzībai;

(a)  fiziski aizsargā datus, tostarp izstrādājot ārkārtas rīcības plānus infrastruktūras aizsardzībai;

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  nodrošina, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt ECRIS-TCN sistēmai, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

(f)  pārliecinās un nodrošina, ka personām, kas ir pilnvarotas piekļūt ECRIS-TCN sistēmai, ir piekļuve tikai tiem datiem, uz kuriem attiecas viņu piekļuves tiesības, izmantojot tikai individuālas lietotāju identitātes un konfidenciālus piekļuves režīmus;

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  nodrošina, ka visas iestādes, kurām ir tiesības piekļūt ECRIS-TCN sistēmai, izveido aprakstus par personu, kurām ir tiesības ievadīt, grozīt, dzēst, aplūkot un meklēt datus, amata pienākumiem un atbildības jomām un pēc pieprasījuma nekavējoties dara šos aprakstus pieejamus 25. pantā minētajām valsts uzraudzības iestādēm;

(g)  nodrošina, ka visas iestādes, kurām ir tiesības piekļūt ECRIS-TCN sistēmai, izveido aprakstus par personu, kurām ir tiesības ievadīt, grozīt, dzēst, aplūkot un meklēt datus, amata pienākumiem un atbildības jomām un dara šos aprakstus pieejamus 25. pantā minētajām valsts uzraudzības iestādēm;

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  uzrauga šajā punktā minēto drošības pasākumu efektivitāti un veic vajadzīgos organizatoriskos pasākumus saistībā ar iekšējo uzraudzību, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

(k)  uzrauga šajā punktā minēto drošības pasākumu efektivitāti un veic vajadzīgos organizatoriskos pasākumus saistībā ar iekšējo uzraudzību un pārraudzību, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

17. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  eu-LISA un dalībvalstis sadarbojas, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju datu drošībai, pamatojoties uz drošības risku pārvaldības procesu, kas aptver visu ECRIS-TCN sistēmu.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ECRIS-TCN sistēmā ievadīto datu izmantošana pretrunā šai regulai ir sodāma saskaņā ar valsts tiesību aktiem tā, lai sods būtu iedarbīgs, samērīgs un atturošs.

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ECRIS-TCN sistēmā ievadīto datu izmantošana pretrunā šai regulai ir sodāma saskaņā ar valsts tiesību aktiem, Regulas (ES) 2016/679 84. pantu un Direktīvas (ES) 2016/680 57. pantu tā, lai sods būtu iedarbīgs, samērīgs un atturošs.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

20. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Eiropols, Eurojust [un Eiropas Prokuratūra] veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka to pilnvarotajiem darbiniekiem, kuriem ir piekļuves tiesības ECRIS-TCN sistēmai, tiktu piemēroti disciplinārie pasākumi, ja viņi izmanto ECRIS-TCN sistēmā ievadītos datus šai regulai neatbilstošā veidā.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katras dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar Direktīvu (ES) 2016/680 ir uzskatāma par attiecīgās dalībvalsts datu pārzini, kurš atbildīgs par personas datu apstrādi, ko attiecīgā dalībvalsts veic saskaņā ar šo regulu.

1.  Katras dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 ir uzskatāma par attiecīgās dalībvalsts datu pārzini, kurš atbildīgs par personas datu apstrādi, ko attiecīgā dalībvalsts veic saskaņā ar šo regulu.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  eu-LISA saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001/ES ir uzskatāma par personas datu, ko dalībvalstis ievadījušas centrālajā sistēmā, apstrādātāju.

2.  eu-LISA saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001/ES [vai to aizstājošo regulu] ir uzskatāma par personas datu, ko dalībvalstis ievadījušas centrālajā sistēmā, apstrādātāju.

Pamatojums

Tehnisks grozījums.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piekļuve ECRIS-TCN sistēmai, lai ievadītu, grozītu, dzēstu un aplūkotu 5. pantā minētos datus, ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem centrālo iestāžu darbiniekiem, bet piekļuve datu aplūkošanai – pienācīgi pilnvarotiem 15. pantā minēto struktūru darbiniekiem. Minētā piekļuve ir ierobežota tiktāl, cik tas ir nepieciešams uzdevumu veikšanai saskaņā ar 1. punktā minēto mērķi un ir samērīgi ar izvirzītajiem mērķiem.

2.  Piekļuve ECRIS-TCN sistēmai, lai ievadītu, grozītu, dzēstu un aplūkotu 5. pantā minētos datus, ir atļauta vienīgi pienācīgi pilnvarotiem centrālo iestāžu darbiniekiem, bet piekļuve datu aplūkošanai – pienācīgi pilnvarotiem 15. pantā minēto struktūru darbiniekiem. Minētā piekļuve ir ierobežota tiktāl, cik tas ir nepieciešams uzdevumu veikšanai saskaņā ar 1. punktā minēto mērķi un cik tas ir nepieciešams un samērīgi ar izvirzītajiem mērķiem.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja pieprasījumu iesniedz citai dalībvalstij, nevis notiesāšanas dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, viena mēneša laikā pārbauda datu precizitāti un datu apstrādes likumību ECRIS-TCN sistēmā, ja šo pārbaudi var veikt bez apspriešanās ar notiesāšanas dalībvalsti. Pretējā gadījumā dalībvalsts, kas nav notiesāšanas dalībvalsts, 14 dienu laikā sazinās ar notiesāšanas dalībvalsts iestādēm, un notiesāšanas dalībvalsts viena mēneša laikā kopš sazināšanās pārbauda datu pareizību un to apstrādes likumību.

2.  Ja pieprasījumu iesniedz citai dalībvalstij, nevis notiesāšanas dalībvalstij, tās dalībvalsts iestādes, kurām pieprasījums iesniegts, nekavējoties un jebkurā gadījumā septiņu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sazinās ar notiesāšanas dalībvalsts iestādēm. Notiesāšanas dalībvalsts pārbauda datu pareizību un datu apstrādes likumību un sniedz atbildi vienas nedēļas laikā pēc informācijas saņemšanas.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja noskaidrojas, ka ECRIS-TCN sistēmā reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, notiesāšanas dalībvalsts datus labo vai dzēš saskaņā ar 9. pantu. Notiesāšanas dalībvalsts vai attiecīgā gadījumā dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski apstiprina to, ka ir veikti pasākumi, lai labotu vai dzēstu datus, kas attiecas uz šo personu.

3.  Ja noskaidrojas, ka ECRIS-TCN sistēmā reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, notiesāšanas dalībvalsts datus labo vai dzēš saskaņā ar 9. pantu. Notiesāšanas dalībvalsts attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski apstiprina to, ka ir veikti pasākumi, lai labotu vai dzēstu datus, kas attiecas uz šo personu. Notiesāšanas dalībvalsts nekavējoties informē par veiktajiem pasākumiem arī ikvienu citu dalībvalsti, kas saņēmusi informāciju par notiesājošiem spriedumiem saistībā ar šo ierakstu.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja dalībvalsts, kam ir iesniegts pieprasījums, nepiekrīt tam, ka ECRIS-TCN sistēmā reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai dzēst datus, kas attiecas uz šo personu.

4.  Ja notiesāšanas dalībvalsts nepiekrīt tam, ka ECRIS-TCN sistēmā reģistrētie dati neatbilst faktiem vai ir reģistrēti nelikumīgi, minētā dalībvalsts pieņem administratīvu lēmumu, kurā attiecīgajai personai nekavējoties rakstiski paskaidrots, kāpēc valsts atsakās labot vai dzēst datus, kas attiecas uz šo personu. Par šādiem gadījumiem informē Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādi.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

23. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Ja persona saskaņā ar 2. punktu pieprasa datus, kas uz viņu attiecas, centrālā iestāde veic uzskaiti rakstiska dokumenta veidā par to, ka šāds pieprasījums ir veikts, kā tas ticis risināts un kura iestāde to ir risinājusi, un nekavējoties dara uzraudzības iestādēm pieejamu minēto dokumentu.

7.  Ja persona saskaņā ar 2. punktu pieprasa datus, kas uz viņu attiecas, centrālā iestāde veic uzskaiti rakstiska dokumenta veidā par to, ka šāds pieprasījums ir veikts, kā tas ticis risināts un kura iestāde to ir risinājusi, un nekavējoties dara uzraudzības iestādēm pieejamu minēto dokumentu. Šo uzskaiti dzēš pēc trīs gadiem.

Pamatojums

Attiecībā uz pieprasījumu uzskaiti ir jānosaka maksimālais glabāšanas periods; trīs gadi ir pamatots laika periods.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

23. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Attiecīgā gadījumā, ja meklēšana centrālajā sistēmā nedod rezultātus, trešās valsts valstspiederīgais, kurš pieprasījis sodāmības informāciju par sevi, saņem izziņu, kurā apstiprināts, ka meklēšana centrālajā sistēmā nav devusi rezultātus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts, ka trešo valstu valstspiederīgie, kas prasa informāciju par sodāmību un nav pastrādājuši noziegumus, saņem izziņu, ka ECRIS par viņiem nav informācijas, kas apliecina, ka viņi nav sodīti nevienā dalībvalstī. Trešo valstu valstspiederīgajiem tas ir ļoti svarīgi, kad viņi meklē darbu.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Katrā dalībvalstī uzraudzības iestāde pēc pieprasījuma palīdz ieinteresētajai personai un sniedz tai konsultācijas saistībā ar šīs personas tiesību aizsardzību attiecībā uz tādu datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas.

2.  Katrā dalībvalstī uzraudzības iestāde spēj veikt centrālo iestāžu revīziju, tā ir informēta par visiem 9. panta 3. un 4. punktā un 23. panta 4. punktā minētajiem incidentiem un pēc pieprasījuma palīdz ieinteresētajai personai un sniedz tai konsultācijas saistībā ar šīs personas tiesību aizsardzību attiecībā uz tādu datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katrā dalībvalstī jebkurai personai ir tiesības iesniegt sūdzību vai celt prasību tajā dalībvalstī, kurā attiecīgā persona saņem atteikumu saistībā ar tiesībām piekļūt datiem vai saistībā ar tiesībām uz to datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts 23. pantā.

1.  Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 VIII nodaļu katrā dalībvalstī jebkurai personai ir tiesības iesniegt sūdzību un tiesības celt prasību tiesā tajā dalībvalstī, kurā attiecīgā persona saņem atteikumu saistībā ar tiesībām piekļūt datiem vai saistībā ar tiesībām uz to datu labošanu vai dzēšanu, kas uz viņu attiecas, kā paredzēts 23. pantā.

Pamatojums

Precizējums ir nepieciešams, lai iekļautu norādi uz attiecīgo juridisko pamatojumu (Direktīva (ES) 2016/680) un nepieļautu, ka dalībvalstis var nodrošināt tikai tiesības iesniegt sūdzību.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka uzraudzības iestāde vai iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 41. pantu, uzrauga 6. pantā minēto personas datu apstrādes, ko veic attiecīgā dalībvalsts, tostarp datu pārsūtīšanas uz ECRIS-TCN sistēmu un saņemšana no tās, likumību.

1.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka uzraudzības iestāde vai iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 51. pantu, uzrauga 6. pantā minēto personas datu apstrādes, ko veic attiecīgā dalībvalsts, tostarp datu pārsūtīšanas uz ECRIS-TCN sistēmu un saņemšana no tās, likumību.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uzraudzības iestāde nodrošina, ka vismaz reizi četros gados kopš ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma tiek veikta valsts sodāmības reģistros un pirkstu nospiedumu datubāzēs notikušo datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem.

2.  Uzraudzības iestāde nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados kopš ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma tiek veikta valsts sodāmības reģistros un pirkstu nospiedumu datubāzēs notikušo datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nodrošina uzraudzības iestādēm pietiekamus resursus, lai veiktu ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

3.  Dalībvalstis nodrošina uzraudzības iestādēm pietiekamus resursus un apmācību, lai tās veiktu ar šo regulu uzticētos uzdevumus.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

26. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katra dalībvalsts sniedz jebkādu informāciju, ko pieprasījušas uzraudzības iestādes, un jo īpaši tā sniedz minētajām iestādēm informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar 12., 13. un 17. pantu. Katra dalībvalsts piešķir uzraudzības iestādēm piekļuvi to ierakstiem saskaņā ar 29. pantu un ļauj tām jebkurā laikā piekļūt visām ar ECRIS-TCN sistēmu saistītajām telpām.

4.  Katra dalībvalsts sniedz jebkādu informāciju, ko pieprasījušas uzraudzības iestādes, un jo īpaši tā sniedz minētajām iestādēm informāciju par darbībām, kas veiktas saskaņā ar 12., 13. un 17. pantu. Katra dalībvalsts piešķir uzraudzības iestādēm piekļuvi to ierakstiem saskaņā ar 23. panta 7. punktu un 29. pantu un ļauj tām jebkurā laikā piekļūt visām ar ECRIS-TCN sistēmu saistītajām telpām.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi četros gados tiek veikta aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un valsts uzraudzības iestāžu uzraudzības iestādēm. eu-LISA dod iespēju izteikt piezīmes pirms ziņojuma pieņemšanas.

2.  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina, ka vismaz reizi trijos gados tiek veikta aģentūras veikto personas datu apstrādes darbību revīzija saskaņā ar attiecīgiem starptautiskiem revīzijas standartiem. Ziņojumu par minēto revīziju nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, eu-LISA, Komisijai un valsts uzraudzības iestāžu uzraudzības iestādēm. eu-LISA dod iespēju izteikt piezīmes pirms ziņojuma pieņemšanas.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Būtu jānodrošina saskaņota uzraudzība saskaņā ar [Savienības iestādēm un struktūrām paredzētās jaunās datu aizsardzības regulas] 62. pantu.

Tiek nodrošināta saskaņota uzraudzība saskaņā ar [Savienības iestādēm un struktūrām paredzētās jaunās datu aizsardzības regulas] 62. pantu.

Pamatojums

Tehnisks grozījums — saskaņots ar jaunās Regulas (EK) Nr. 45/2001 62. pantu.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ierakstus un dokumentāciju izmanto tikai, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību saistībā ar datu aizsardzību un lai nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 34. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai ierakstus, kas neietver personas datus. Minētajiem ierakstiem ir jābūt aizsargātiem ar attiecīgiem pasākumiem pret neatļautu piekļuvi, un tos dzēš pēc gada, ja tie vairs nav vajadzīgi jau sāktām kontroles procedūrām.

4.  Ierakstus un dokumentāciju izmanto tikai, lai uzraudzītu datu apstrādes likumību saistībā ar datu aizsardzību un lai nodrošinātu datu integritāti un drošību. Šīs regulas 34. pantā minētajai uzraudzībai un novērtēšanai drīkst izmantot tikai ierakstus, kas neietver personas datus. Minētajiem ierakstiem ir jābūt aizsargātiem ar attiecīgiem pasākumiem pret neatļautu piekļuvi, un tos dzēš pēc trim gadiem, ja tie vairs nav vajadzīgi jau sāktām kontroles procedūrām.

Pamatojums

Jāparedz ilgāki ierakstu glabāšanas periodi, lai nodrošinātu, ka TCN var pienācīgi iesniegt sūdzības.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pienācīgi pilnvarotiem eu-LISA darbiniekiem, kompetentajām iestādēm un Komisijai ir piekļuve ECRIS-TCN sistēmā apstrādātiem datiem tikai ziņošanas un statistikas nolūkos bez atļaujas veikt individuālu identificēšanu.

1.  Pienācīgi pilnvarotiem eu-LISA darbiniekiem un kompetentajām iestādēm ir piekļuve ECRIS-TCN sistēmā apstrādātiem datiem tikai ziņošanas un statistikas nolūkos bez atļaujas veikt individuālu identificēšanu.

Pamatojums

Komisijai nav nepieciešama piekļuve ECRIS-TCN sistēmai statistikas nolūkos; eu-LISA jebkurā gadījumā katru mēnesi sūta Komisijai statistikas informāciju.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā eu-LISA savos tehniskajos centros ievieš, īsteno un mitina centrālo repozitoriju, kurā glabā šā panta 1. punktā minētos datus, kas neļauj identificēt personas, taču ļauj iegūt pielāgotus ziņojumus un statistiku. Piekļuvi centrālajam repozitorijam piešķir, izmantojot drošu piekļuvi ar kontrolētu piekļuvi un īpašiem lietotāju profiliem tikai pārskatu un statistikas vajadzībām.

Svītrots

Pamatojums

Šis punkts ir novecojis, jo šī centrālā repozitorija koncepcija vairs netiek apspriesta un nav aktualizēta kopš nesen Komisijas organizētajiem semināriem par informācijas sistēmām un to sadarbspēju. Sk. arī attiecīgo sākotnējo ietekmes novērtējumu Ares(2017)3765711 par migrācijas un drošības informācijas sistēmu sadarbspēju.

EDAU atzinumā Nr. 9/2017 par jauno eu-LISA regulu arī norāda, ka centrālā repozitorija izveide nav ne nepieciešama, ne vēlama.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Sīki izstrādātus noteikumus par centrālā repozitorija darbību un datu aizsardzības un drošības noteikumus, kas piemērojami repozitorijam, pieņem saskaņā ar 35. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Pamatojums

Šis punkts ir novecojis, jo šī centrālā repozitorija koncepcija vairs netiek apspriesta un nav aktualizēta kopš nesen Komisijas organizētajiem semināriem par informācijas sistēmām un to sadarbspēju. Sk. arī attiecīgo sākotnējo ietekmes novērtējumu Ares(2017)3765711 par migrācijas un drošības informācijas sistēmu sadarbspēju.

EDAU atzinumā Nr. 9/2017 par jauno eu-LISA regulu arī norāda, ka centrālā repozitorija izveide nav ne nepieciešama, ne vēlama.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izmaksas, kas saistītas ar centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras, saskarnes programmatūras un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

1.  Izmaksas, kas saistītas ar centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras, saskarnes programmatūras un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta. Eiropas Parlaments un Padome ikgadējās apropriācijas apstiprina ikgadējā budžeta procedūrā daudzgadu finanšu shēmas limitos.

Kompromisa grozījums, kas aizstāj grozījumus: Nr. 46 (referents), Nr. 307 (Mlinar, Deprez, Michel), Nr. 308 (Albrecht, Sargentini)

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paziņo eu-LISA par to centrālajām iestādēm, kurām ir piekļuve datu ievadīšanai, grozīšanai, dzēšanai, aplūkošanai vai meklēšanai. eu-LISA regulāri publicē šo centrālo iestāžu sarakstu.

Dalībvalstis paziņo eu-LISA par to centrālajām iestādēm, kurām ir piekļuve datu ievadīšanai, grozīšanai, dzēšanai, aplūkošanai vai meklēšanai. eu-LISA regulāri publicē šo centrālo iestāžu sarakstu savā tīmekļa vietnē. Ja notikusi kāda izmaiņa saistībā ar dalībvalsts centrālo iestādi, eu-LISA nekavējoties atjaunina sarakstu.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  ir pieņemti 10. pantā minētie pasākumi;

(a)  ir pieņemti 10. un 10.a pantā minētie pasākumi;

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem izstrādes posma laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar ECRIS-TCN sistēmas izstrādi. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

3.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem izstrādes posma laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar ECRIS-TCN sistēmas izstrādi. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par pašreizējām izmaksām un projekta progresu, finansiālās ietekmes novērtējumu, kā arī informāciju par jebkādām tehniskām problēmām un riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopējās izmaksas, kuras sedzamas no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja izstrādes process kavējas, Eiropas Parlamentu un Padomi pēc iespējas drīz informē par kavēšanās iemesliem, kā arī par tās ietekmi laika un finanšu ziņā.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

34. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā aprakstīta projekta īstenošana, jebkādi sarežģījumi attiecībā uz katra starpposma mērķa sasniegšanu un iekļauts detalizēts novērtējums par izmaksām, kas radušās, un sistēmas tehniskajām specifikācijām.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

34. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c  Sistēmas jaunināšanas gadījumā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei un attiecīgi publisko ar jaunināšanu saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Divus gadus pēc ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma un turpmāk ik gadu eu-LISA iesniedz Komisijai ziņojumu par ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz to drošību, jo īpaši pamatojoties uz statistikas datiem par ECRIS-TCN sistēmas darbību un izmantošanu un no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, izmantojot ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūru.

4.  Vienu gadu pēc ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma un turpmāk ik gadu eu-LISA iesniedz Komisijai ziņojumu par ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz to drošību un izmaksām, jo īpaši pamatojoties uz statistikas datiem par ECRIS-TCN sistēmas darbību un izmantošanu un no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, izmantojot ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūru.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

34. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis, Eurojust, Eiropols [un Eiropas Prokuratūra] saskaņā ar kvantitatīvajiem rādītājiem, kurus iepriekš noteikusi Komisija un/vai eu-LISA, sniedz eu-LISA un Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu šajā pantā minētos ziņojumus. Šī informācija neapdraud darba metodes, un tajā nav ietverta informācija, kas atklāj izraudzīto iestāžu avotus, darbiniekus vai izmeklēšanas.

6.  Dalībvalstis, Eurojust, Eiropols [un Eiropas Prokuratūra], Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādes saskaņā ar kvantitatīvajiem rādītājiem, kurus iepriekš noteikusi Komisija un/vai eu-LISA, sniedz eu-LISA un Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu šajā pantā minētos ziņojumus. Šī informācija neapdraud darba metodes, un tajā nav ietverta informācija, kas atklāj izraudzīto iestāžu avotus, darbiniekus vai izmeklēšanas.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

34. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  eu-LISA sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu 5. punktā minētos vispārējos novērtējumus.

7.  eu-LISA sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu šajā pantā minētos vispārējos novērtējumus.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

34.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā un 10.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs regulas spēkā stāšanās datums].

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 2. punktā un 10.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktu vai 10.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

36. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

eu-LISA izveido padomdevēju grupu, kura tai nodrošina zinātību, kas saistīta ar ECRIS-TCN sistēmu un ECRIS ieteicamo īstenošanas programmatūru, īpaši attiecībā uz gada darba programmas un gada darbības pārskata sagatavošanu. Plānošanas un izstrādes posmā piemēro 11. panta noteikumus.

eu-LISA izveido padomdevēju grupu, kurā ir arī viens Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pārstāvis un viens Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras pārstāvis un kura tai nodrošina zinātību, kas saistīta ar ECRIS-TCN sistēmu un ECRIS ieteicamo īstenošanas programmatūru, īpaši attiecībā uz gada darba programmas un gada darbības pārskata sagatavošanu. Plānošanas un izstrādes posmā piemēro 11. panta noteikumus.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) darbojas kopš 2012. gada, un dalībvalstu kompetentās iestādes var tajā iegūt informāciju par ES valstspiederīgo iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem no attiecīgās personas valstspiederības dalībvalsts.

Lai gan ir pierādījies, ka šī sistēma ir ārkārtīgi noderīgs instruments tiesu iestāžu sadarbībā starp dalībvalstīm, ir konstatēta sistēmas nepilnība. Izmantot sistēmu nolūkā pārbaudīt, vai attiecībā uz trešās valsts valstspiederīgajiem ir izdoti iepriekšēji notiesājoši spriedumi, ir apgrūtinoši un neefektīvi. Pēc vairākiem Eiropadomes un Tieslietu un iekšlietu padomes aicinājumiem uzlabot pašreizējo sistēmu Komisija 2016. gada 19. janvārī publicēja direktīvu (COM(2016) 07 final), kurā tika paredzēts izveidot decentralizētu sistēmu ar rādījumu „trāpījums ir”/„trāpījuma nav”, kas ļautu kompetentajām iestādēm ātri noteikt, kurām dalībvalstīm ir informācija par trešās valsts valstspiederīgā sodāmību.

Taču notikumi kopš tā laika ir parādījuši, ka decentralizēta sistēma ar rādījumu „trāpījums ir”/„trāpījuma nav” varētu nebūt tehniski vispiemērotākais instruments, lai veiktu apmaiņu ar lielu skaitu pseidonimizētu pirkstu nospiedumu, kas būtu nepieciešams, lai sistēma efektīvi darbotos. Šī problēma tiek risināta šajā ECRIS-TCN regulā, kas paredz izveidot centralizētu datubāzi, kurā būtu tikai ar identitāti saistīta informācija, piemēram, pirkstu nospiedumi, burtciparu dati un sejas attēli. Šo datubāzi pārvaldītu eu-LISA, un to uzraudzītu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

ECRIS direktīva, ar kuru izdara būtiskas izmaiņas ECRIS sistēmā, ir saglabāta. Ar ECRIS‑TCN regulu ir paredzēts izveidot un pārvaldīt centralizētu sistēmu, tajā ir noteikti datu pārziņu pienākumi, kā arī tiesības piekļūt šai centralizētajai datubāzei.

Referenta nostāja

Sagatavojot šo ziņojuma projektu, referents vēlējās panākt, lai šī regula atbilstu tiem politiskajiem lēmumiem, kuri iepriekš tika pieņemti attiecībā uz direktīvu, par ko Parlamentam jau ir pilnvaras lemt.

Taču ir svarīgi nodalīt ECRIS sistēmu no centralizētās sistēmas, kuru dēvē par ECRIS-TCN sistēmu. ECRIS-TCN sistēmā kompetentā iestāde var noskaidrot tikai to, kurā dalībvalstī sodāmība ir reģistrēta, nevis to, kāda ir šī informācija. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kāds tieši ir notiesājošais spriedums, kompetentajai iestādei joprojām vajadzēs izmantot tradicionālo ECRIS sistēmu un nosūtīt pieprasījumu attiecīgajai dalībvalstij.

Tādēļ referents ir iekļāvis grozījumu, lai precizētu, ka ECRIS-TCN sistēmā iegūts trāpījums vien nebūtu jāizmanto, lai ietekmētu tiesisko rezultātu, tādā veidā ierobežojot tiesiskās vienlīdzības principu, tiesības uz taisnīgu tiesu, nevainīguma prezumpciju vai diskriminācijas vispārējo aizliegumu.

Lai nodrošinātu direktīvas un regulas saderību, referents ir saglabājis Parlamenta nostāju par to, ka būtu jāpanāk vēl lielāka sadarbspēja, Eiropolam un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai vajadzētu būt tiešai piekļuvei ECRIS-TCN sistēmai, lai šīs iestādes spētu veikt savus tiesību aktos paredzētos pienākumus, un ka gadījumos, kad dalībvalstu rīcībā, pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem atbilstošiem divpusējiem nolīgumiem, ir trešo valstu sniegta informācija par notiesājošiem spriedumiem, tās, ievērojot konkrētus aizsardzības līdzekļus, var šo informāciju iekļaut centrālajā sistēmā.

Attiecībā uz Eiropolam nodrošinātu piekļuvi ziņojuma projektā ir precizēts, ka šajā regulā Eiropolam noteiktais ierobežojums neliedz tam apmainīties ar trešām valstīm ar informāciju, kas no dalībvalstīm saņemta, izmantojot parasto ECRIS sistēmu (tā paredzēts direktīvā), ja vien šī apmaiņa ir ietverta tiesību aktos noteiktajos uzdevumos un ja ir saņemta attiecīgo dalībvalstu piekrišana.

Referents uzskata, ka no brīža, kad sāks darboties ECRIS-TCN sistēma, tajā būtu jāietver sejas attēli, ja dalībvalstis tos vāc šajos nolūkos. Tas būtu jādara tāpēc, ka tad, kad sistēmā būs pieejama sejas attēlu meklēšana, tā būs lietderīga un tiešām iespējama, ja saistībā ar iepriekšējām sodāmībām sistēmā jau būs agrākie sejas attēlu dati. Šajā ziņojuma projektā Komisija tiek aicināta pēc trim gadiem, kad šī regula būs stājusies spēkā, sniegt ziņojumu par tādas tehnoloģijas pieejamību, kura vajadzīga, lai šos sejas attēlus varētu izmantot meklēšanas funkcionalitātei.

Ziņojuma projektā ir ietverts tāds pats darbības jomas paplašinājums kā direktīvā, nodrošinot iespēju pārbaudīt iepriekšēju sodāmību tām personām, kuras plāno strādāt ar bērniem vai neaizsargātām personām (t. i., vecāka gadagājuma cilvēkiem). Tajā ir paredzēts arī tas, ka personas, kas iesniedz pieprasījumu piekļūt ECRIS-TCN sistēmai, var saņemt izziņu, kurā apstiprināts, ka meklēšana centrālajā sistēmā nav devusi rezultātus (tas būtu ļoti noderīgi tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri meklē darbu).

Ir iekļauti arī datu aizsardzības režīma grozījumi, kuru mērķis ir panākt, lai tiktu nodrošināti atbilstīgi apmācības līmeņi un lai, saņemot pieprasījumus par datu labošanu un dzēšanu, tie tiktu ātri izskatīti.

ECRIS-TCN nav tradicionāla informācijas datubāze; tas ir līdzeklis, kas sekmēs sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Lai ECRIS-TCN sistēma būtu lietderīga un precīzi atspoguļotu dalībvalstu rīcībā esošo informāciju par sodāmību, identifikācijas datu glabāšanas principam ECRIS-TCN sistēmā ir jāatbilst principam, kā dati tiek glabāti sodāmības reģistros dalībvalstīs. Ja tas netiks panākts, pastāv iespēja, ka atšķirsies ilgums, kādā viegli var identificēt un pieprasīt no citām dalībvalstīm informāciju par trešo valstu valstspiederīgo un ES pilsoņu sodāmību. Tādā veidā tiktu ierobežots galvenais ECRIS-TCN mērķis un praksē tiktu radīta netaisnīga atšķirība starp ES pilsoņiem un trešās valsts valstspiederīgajiem.

Visbeidzot, referents uzskata, ka ikviena konkrētos tiesību aktos ietverta atsauce uz Apvienotās Karalistes iespējamo izstāšanos no ES raisa bažas tiesiskā ziņā un tāpēc būtu jādzēš, jo sekām būtu jārodas, pamatojoties uz primāro tiesību aktu un izstāšanās līguma piemērošanu.


Budžeta komitejas ATZINUMS (6.12.2017)

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas (ECRIS-TCN sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), un ar ko groza Regulu (ES) 1077/2011

(COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Bernd Kölmel

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma (ECRIS) tika veiksmīgi izveidota 2012. gada aprīlī, un tā atvieglo informācijas apmaiņu par ES krimināltiesu pieņemtiem notiesājošiem spriedumiem pret fiziskām personām. Šī informācija ir jāglabā valstspiederības dalībvalstij. Apmaiņa ar informāciju par sodāmību starp dalībvalstīm notiek uz pieprasījuma — attiecībā gan uz ES valstspiederīgajiem, gan uz trešās valsts valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN). Taču, tā kā nav efektīvas, speciālas procedūras, apmaiņa ar informāciju par TCN ar ECRIS pašlaik nenotiek gandrīz nemaz. Līdz šim dalībvalstīm ir nācies sūtīt vispārēju pieprasījumu visām pārējām dalībvalstīm, tādējādi uzliekot ievērojamu administratīvo slogu iestādēm, kurām prasītās informācijas nav (pēc aplēsēm — EUR 78 miljoni gadā). Šā būtiskā atturošā faktora dēļ TCN gadījumā ECRIS tiek lietota tikai 5 % lietu.

2016. gadā Komisija nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai, ar ko situācijas uzlabošanas nolūkā tiktu grozīts pamatlēmums par ECRIS. Par vissamērīgāko un izmaksefektīvāko risinājumu tika uzskatīta decentralizēta sistēma, ar ko dalībvalsti(-is), kas glabā sodāmības reģistra informāciju, identificē, veicot “trāpījums / nav trāpījuma” meklēšanu. Taču tikmēr, reaģējot uz pašreizējo drošības situāciju un nesenajiem teroristu uzbrukumiem vairākās dalībvalstīs, Padome informācijas apmaiņai par sodāmību ir piešķīrusi prioritāti kā noziedzības un terorisma apkarošanas stratēģijai un ir pieprasījusi, lai Komisija iesniedz vērienīgu priekšlikumu, kā paplašināt ECRIS, to attiecinot uz TCN, lai pilnībā izmantotu visu ECRIS potenciālu.

Jaunajā priekšlikumā pamatā ir paredzēta centralizēta sistēma, kuru izveidotu un vadītu eu-LISA un kurā ES līmenī tiktu glabāti TCN burtciparu dati, pirkstu nospiedumi un, ja tādi ir, sejas attēli. Atzinuma sagatavotājs šo, viņaprāt, labi strukturēto priekšlikumu vērtē atzinīgi un atzīst, ka šādas kārtības priekšrocība ir tas, ka tā atvieglotu tiešu Eurojust, Eiropola un vēl nodibināmās EPPO piekļuvi, kas tām palīdzētu pildīt tiesību aktos noteiktos uzdevumus.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumā paredzēto ECRIS-TCN izstrādes, darbības pārvaldības un uzturēšanas uzticēšanu eu-LISA, kas tai ir ļoti piemērota, ņemot vērā tās plašo pieredzi citu lielu decentralizētu datubāžu pārvaldībā tieslietu un iekšlietu jomā.

Pēc Komisijas aplēsēm kopējās ECRIS-TCN izstrādes un darbības izmaksas 2018.–2020. gadā būs aptuveni EUR 13 miljoni (vienreizējās izmaksas), ieskaitot arī izmaksas, ko eu-LISA radīs piecu līgumdarbinieku pieņemšana izstrādes posmā. Pastāvīgās izmaksas, ko ES budžetam radīs sistēmas uzturēšana, saskaņā ar aplēsēm būs EUR 2,1 miljons gadā. Vienreizējās izmaksas dalībvalstīm tiek lēstas EUR 13,3 miljonu apmērā, un ir paredzams, ka pastāvīgās gada izmaksas dalībvalstīm ar laiku palielināsies (no aptuveni EUR 6 miljoniem spēkā stāšanās laikā līdz ne vairāk kā EUR 15,4 miljoniem), palielinoties meklējumu skaitam.

ES budžetam radītās izmaksas, ko 2018.–2020. gadā paredzēts segt ar programmu “Tiesiskums” un kas lielā mērā pārnestas uz eu-LISA budžeta pozīciju, ir saderīgas ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu (DFS). Paredzams, ka no 2021. gada ietekme uz budžetu būs ierobežota — to radīs vien sistēmas uzturēšanas pastāvīgās izmaksas, kas nākamajā DFS iekļaujamas eu-LISA budžetā. Katrai dalībvalstij būtu jāsedz savas izmaksas, kas rodas gan no ECRIS-TCN, gan no valsts sodāmības reģistra datubāzes un pirkstu nospiedumu datubāzu īstenošanas, pārvaldības, izmantošanas un uzturēšanas.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka aplēstās izmaksas, ko ES budžetam radītu šis priekšlikums, ir pamatotas un samērīgas. Lai gan jaunais priekšlikums gan ES budžetam, gan dalībvalstīm radīs būtiski lielākas izmaksas, nekā radītu 2016. gada priekšlikums, jāņem vērā arī lieli ietaupījumi, ko dos administratīvā sloga samazināšana dalībvalstu iestādēm (pēc aplēsēm — līdz EUR 78 miljoniem). Tomēr atzinuma sagatavotājs mudina Komisiju, eu-LISA un dalībvalstis visā ECRIS-TCN ieviešanas un īstenošanas procesā panākt visaugstāko iespējamo izmaksefektivitāti.

Atzinuma sagatavotājs turklāt uzsver, ka ECRIS-TCN būtu jāizstrādā tā, lai atvieglotu nākotnē iespējamu dalību kopīgā automatizētā biometrisko datu salīdzināšanas sistēmā, kas vēlākā posmā efektīvākai identifikācijai izmantotu sejas atpazīšanas programmatūru. Viņš arī uzsver, ka sistēma ir jāsagatavo nākotnes vajadzībām, lai tā būtu sadarbspējīga ar citām ES līmeņa datubāzēm.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs rosina pastiprināt vairākus noteikumus par ziņošanu un izvērtēšanu, lai turpmāku budžeta lēmumu kontekstā budžeta lēmējinstitūcija varētu ciešāk sekot līdzi jaunās ECRIS-TCN izstrādei un sākotnējai darbībai.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

11. pants – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

16.a  eu-LISA nodrošina ar pienācīgu finansējumu un personālu 11. pantā minēto pienākumu izpildei.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izmaksas, kas saistītas ar centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras, saskarnes programmatūras un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta.

1.  Izmaksas, kas saistītas ar centrālās sistēmas, komunikācijas infrastruktūras, saskarnes programmatūras un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras izveidi un darbību, sedz no Savienības vispārējā budžeta. Eiropas Parlaments un Padome ikgadējās apropriācijas apstiprina ikgadējā budžeta procedūrā daudzgadu finanšu shēmas limitos.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem izstrādes posma laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar ECRIS-TCN sistēmas izstrādi. Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā izskaidrots, kā tika sasniegti mērķi, jo īpaši saistībā ar plānošanu un izmaksām, kā arī pamatotas jebkādas atšķirības.

3.  Līdz [seši mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem izstrādes posma laikā eu-LISA iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par aktuālo situāciju saistībā ar ECRIS-TCN sistēmas izstrādi. Minētajā ziņojumā iekļauj pārskatu par aktuālo izmaksu dinamiku un projekta progresu, finansiālās ietekmes novērtējumu, kā arī informāciju par jebkādām tehniskām problēmām un riskiem, kas var ietekmēt sistēmas kopīgās izmaksas, kuras sedzamas no Savienības vispārējā budžeta saskaņā ar 31. pantu.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

34. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja izstrādes process kavējas, Eiropas Parlamentu un Padomi pēc iespējas drīz informē par kavēšanās iemesliem, kā arī par tās ietekmi laika un finanšu ziņā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

34. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b  Tiklīdz izstrāde ir pabeigta, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kurā aprakstīta projekta norise un jebkādas atšķirības katrā projekta posmā un attiecībā uz katru starpposma mērķi, kā arī iekļauts galīgs novērtējums par izmaksām, kas radušās, un sistēmas tehniskajām specifikācijām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

34. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.c  Sistēmas jaunināšanas gadījumā iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei un attiecīgi publisko ar jaunināšanu saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Divus gadus pēc ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma un turpmāk ik gadu eu-LISA iesniedz Komisijai ziņojumu par ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz to drošību, jo īpaši pamatojoties uz statistikas datiem par ECRIS-TCN sistēmas darbību un izmantošanu un no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, izmantojot ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūru.

4.  Divus gadus pēc ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma un turpmāk ik gadu eu-LISA iesniedz Komisijai ziņojumu par ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras tehnisko darbību, tostarp attiecībā uz to drošību un izmaksām, jo īpaši pamatojoties uz statistikas datiem par ECRIS-TCN sistēmas darbību un izmantošanu un no sodāmības reģistriem iegūtas informācijas apmaiņu, izmantojot ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūru.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

34. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Trīs gadus pēc ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma un turpmāk ik pēc četriem gadiem Komisija sagatavo ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras vispārēju novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā ietver šīs regulas piemērošanas novērtējumu, analīzi par sasniegtajiem rezultātiem, tos salīdzinot ar mērķiem, un ietekmi uz pamattiesībām, kā arī izvērtējumu par pamatojuma turpmāku derīgumu, regulas piemērošanu, sistēmas drošību un jebkādu ietekmi uz turpmākām darbībām, un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Divus gadus pēc ECRIS-TCN sistēmas darbības sākuma un turpmāk ik pēc diviem gadiem Komisija sagatavo ECRIS-TCN sistēmas un ECRIS ieteicamās īstenošanas programmatūras vispārēju novērtējumu. Šajā vispārējā novērtējumā ietver šīs regulas piemērošanas novērtējumu, analīzi par sasniegtajiem rezultātiem, tos salīdzinot ar mērķiem, ietekmi uz pamattiesībām un to izmaksām, kā arī izvērtējumu par pamatojuma turpmāku derīgumu, regulas piemērošanu, sistēmas drošību un jebkādu ietekmi uz turpmākām darbībām, un sniedz jebkādus nepieciešamos ieteikumus. Komisija novērtējuma ziņojumu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), nolūkā papildināt un atbalstīt Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS-TCN sistēma)

Atsauces

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.9.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Bernd Kölmel

11.7.2017

Pieņemšanas datums

4.12.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

3

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Howarth, Joachim Zeller

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

3

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ENF

Marco Zanni

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Centralizētas sistēmas izveide tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN), nolūkā papildināt un atbalstīt Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS-TCN sistēma)

Atsauces

COM(2017)0344 – C8-0217/2017 – 2017/0144(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.6.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

11.9.2017

CONT

11.9.2017

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

12.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Daniel Dalton

31.8.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2017

11.1.2018

25.1.2018

 

Pieņemšanas datums

25.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

47

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ignazio Corrao, Pál Csáky, Dennis de Jong, Maria Grapini, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jean Lambert, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Sander Loones, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, John Procter, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anna Záborská

Iesniegšanas datums

1.2.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

47

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Sander Loones, Monica Macovei, John Procter

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Jean Lambert, Bodil Valero

6

-

ENF

Gilles Lebreton, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 16. februārisJuridisks paziņojums