Postup : 2016/0400A(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0020/2018

Předložené texty :

A8-0020/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2019 - 16.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0410

ZPRÁVA     ***I
PDF 3736kWORD 396k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: József Szájer

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTOJ VE FORMĚ POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ Hospodářského a měnového výboru
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0799),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 33, čl. 43 odst. 2, čl. 53 odst. 1, článek 62, čl. 64 odst. 2, článek 91, čl. 100 odst. 2, článek 114, čl. 153 odst. 2 písm. b, čl. 168 odst. 4 písm. a, čl. 168 odst. 4 písm. b, článek 172, čl. 192 odst. 1, článek 207, čl. 214 odst. 3 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0524/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 1. června 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 12. prosince 2017(2),

–  s ohledem na dopisy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a na stanoviska a postoje ve formě pozměňovacích návrhů Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0020/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Lisabonskou smlouvou bylo zavedeno rozlišení mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí akty).

(1)  Lisabonská smlouva podstatným způsobem změnila právní rámec, jímž se řídí přenášení pravomocí na Komisi ze strany normotvůrce, a jasně rozlišuje mezi pravomocemi přenesenými na Komisi, aby mohla přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné (akty v přenesené pravomoci), a pravomocemi svěřenými Komisi, aby mohla přijímat akty, jež zaručí jednotné podmínky pro provedení právně závazných aktů Unie (prováděcí akty).

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Sloučení přenesených pravomocí, které nejsou navzájem úzce propojeny, a jejich předložení v rámci jediného aktu Komise v přenesené pravomoci brání Parlamentu ve výkonu jeho kontrolní pravomoci, neboť je takto nucen pouze přijmout nebo zamítnout celý akt v přenesené pravomoci, v důsledku čehož nemůže vyjádřit své stanovisko ke každému přenesení pravomoci jednotlivě.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Příloha I – část I – odst. 2 – bod 1

Směrnice 2009/31/ES

Čl. 29 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a za účelem změny příloh.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 29a za účelem změny příloh této směrnice s cílem přizpůsobit je technickému a vědeckému pokroku.

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se zněním návrhu Komise COM(2016)0789, konkrétně s čl. 2 odst. 2 tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Příloha I – část I – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2009/31/ES

Čl. 29 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 29 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Příloha I – část I – odst. 2 – bod 3

Směrnice 2009/31/ES

Článek 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Článek 30 se zrušuje.

(3)  Článek 30 se nahrazuje tímto:

 

Článek 30

 

Postup ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen Výbor pro změnu klimatu zřízený článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“

 

___________________

 

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odůvodnění

Účelem pozměňovacího návrhu je zajistit soulad se zněním návrhu Komise COM(2016)0789, konkrétně s čl. 2 odst. 4 tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že zvolené přenesení pravomoci z regulativního postupu s kontrolou na akty v přenesené pravomoci / prováděcí akty, pokud jde o rozhodnutí o „sdílení úsilí“, není bez kontroverzí a že povinnosti obsažené v tomto rozhodnutí budou na období let 2021-2030 nahrazeny jiným nařízením, bylo by vhodnější nezahrnovat rozhodnutí 406/2009/ES do tohoto souhrnného návrhu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 3 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o podobu a obsah štítku, který se má použít.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 3 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o mechanismus pro přidělování kvót výrobcům a dovozcům.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 19 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o dodatečná opatření pro sledování regulovaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Unie a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným pohybem zboží, přičemž se přihlédne k socioekonomickým dopadům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o dodatečná opatření pro sledování regulovaných látek nebo nových látek a výrobků a zařízení, jež obsahují regulované látky nebo jsou na nich závislé, které se nacházejí v režimu dočasného uskladnění, uskladnění v celním skladu nebo svobodného pásma anebo v tranzitu přes celní území Unie a následně jsou zpětně vyvezeny, a to na základě posouzení možných rizik nedovoleného obchodu v souvislosti s uvedeným pohybem zboží, přičemž se přihlédne k socioekonomickým dopadům těchto opatření a jejich přínosu pro životní prostředí.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 20 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o pravidla pro propouštění výrobků a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulovaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně označit za regulované, do oběhu uvnitř Unie, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. Identifikace těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů pravidelně poskytovaných smluvním stranám.“

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro propouštění výrobků a zařízení dovážených ze státu, který není smluvní stranou Montrealského protokolu, které jsou vyrobeny za použití regulovaných látek, avšak neobsahují látky, které lze jednoznačně označit za regulované, do oběhu uvnitř Unie, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami. Identifikace těchto výrobků a zařízení se provádí podle technických pokynů pravidelně poskytovaných smluvním stranám.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 8 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o seznam výrobků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a zařízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle potřeby upřesnění toho, jaké technologie mají být použity, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o seznam výrobků a zařízení, u nichž je technicky a ekonomicky proveditelné znovuzískání regulovaných látek nebo zneškodnění výrobků a zařízení bez předchozího znovuzískání regulovaných látek, a podle potřeby upřesnění toho, jaké technologie mají být použity, a to s ohledem na rozhodnutí přijatá smluvními stranami.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 8 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 22 – odst. 5 – pododstavce 2 a 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o tyto požadavky na minimální kvalifikaci, a to na základě tohoto hodnocení a technických a jiných významných informací.“

„Komise zhodnotí opatření přijatá členskými státy a je jí svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o tyto požadavky na minimální kvalifikaci, a to na základě tohoto hodnocení a technických a jiných významných informací.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 9 – písm. a – bod i

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy a technických a jiných významných informací akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o harmonizaci těchto požadavků na minimální kvalifikaci.

„Členské státy vymezí požadavky na minimální kvalifikaci pro pracovníky provádějící činnosti podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě hodnocení uvedených opatření uskutečněných členskými státy a technických a jiných významných informací akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o harmonizaci těchto požadavků na minimální kvalifikaci.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 9 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 23 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„7.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem stanovení seznamu technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.

„7.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu technologií a postupů, které mají podniky používat pro předcházení jakýmkoli únikům a emisím regulovaných látek a jejich minimalizaci.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 24 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a 5, čl. 10 odst. 3 a 6, čl. 13 odst. 2, čl. 18 odst. 9, článku 19, čl. 20 odst. 2, čl. 22 odst. 3, 4 a 5, čl. 23 odst. 4 a 7, čl. 24 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 3 a čl. 27 odst. 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 3 – odst. 3 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1005/2009

Čl. 27 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, pokud jde o změny požadavků na podávání zpráv podle odstavců 1 až 7 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.

„10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem změny požadavků na podávání zpráv podle odstavců 1 až 7 tohoto článku s cílem splnit závazky podle Montrealského protokolu nebo usnadnit jejich uplatňování.

Odůvodnění

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 4 – odst. 2 – bod 1

Směrnice 2002/58/ES

Čl. 4 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, a to po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES a s evropským inspektorem ochrany údajů.

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o okolnosti, formát a postupy, jež se vztahují na požadavky informování a oznamování stanovené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku, a to po konzultaci s Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pracovní skupinou pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů zřízenou článkem 29 směrnice 95/46/ES a s evropským inspektorem ochrany údajů.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 4 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 2002/58/ES

Čl. 14 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 5 – odst. 2 – bod 1

Nařízení (ES) č. 733/2002

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„a) přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se stanoví kritéria a postup pro ustanovení rejstříku.

„a)  přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením kritérií a postupů pro ustanovení rejstříku.

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě stanovení kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 5b.“

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě stanovení kritérií a postupu pro ustanovení rejstříku nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku postup stanovený v článku 5b.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 5 – odst. 2 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 733/2002

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s rejstříkem akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, kterými se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce TLD.eu a všeobecné zásady pro registraci.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat po konzultaci s rejstříkem akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením obecných pravidel pro zavádění a funkcí TLD.eu a všeobecných zásad pro registraci.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 5 – odst. 2 – bod 2 – písm. b

Nařízení (ES) č. 733/2002

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Vznese-li členský stát nebo Komise do 30 dnů od zveřejnění námitky proti některému pojmu obsaženému v oznámeném seznamu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem nápravy.“

„Vznese-li členský stát nebo Komise do 30 dnů od zveřejnění námitky proti některému pojmu obsaženému v oznámeném seznamu, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem nápravy doplněním tohoto nařízení.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 5 – odst. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 733/2002

Čl. 5 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 8 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 89/391/EHS

Čl. 17 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16a je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 9 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 89/654/EHS

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 10 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 89/656/EHS

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 11 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 90/269/EHS

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 12 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 90/270/EHS

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 13 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 92/29/EHS

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 14 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 92/57/EHS

Čl. 13 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 15 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 92/58/EHS

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 16 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 92/91/EHS

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 17 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 92/104/EHS

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 18 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 93/103/ES

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 19 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 94/33/ES

Čl. 15 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 20 – odst. 2 – bod 1

Směrnice 98/24/ES

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a, pokud jde o zavedení nebo revizi směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, a to s přihlédnutím k dostupným metodám měření..”

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem doplnění této směrnice zavedením nebo revizí směrných limitních hodnot expozice na pracovišti, a to s přihlédnutím k dostupným metodám měření.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 20 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 98/24/ES

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 12 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 21 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 1999/92/ES

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 22 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2000/54/ES

Čl. 19 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 19 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 23 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2002/44/ES

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 24 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2003/10/ES

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 25 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2004/37/ES

Čl. 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 17 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 17 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 26 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2006/25/ES

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 27 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2009/104/ES

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Příloha I – část IV – bod 28 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 2009/148/ES

Čl. 18 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 18 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje dnem … [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 1

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 6 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny pro regionální spolupráci založenou na solidaritě.“

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů pro regionální spolupráci založenou na solidaritě.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 11 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování tohoto článku.“

„10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování tohoto článku.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 15 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny k zajištění úplného a účinného dodržování odstavce 2 tohoto článku ze strany vlastníka přepravní soustavy a provozovatele skladovacího zařízení.

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k zajištění úplného a účinného dodržování odstavce 2 tohoto článku ze strany vlastníka přepravní soustavy a provozovatele skladovacího zařízení.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 4

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 36 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny k uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke stanovení postupu pro uplatňování odstavců 3, 6, 8 a 9 tohoto článku.“

„10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů k uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a ke stanovení postupu pro uplatňování odstavců 6, 8 a 9 tohoto článku.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 5

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 42 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou.

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů ohledně rozsahu povinností regulačních orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a spolupráce s agenturou.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 6

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 43 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„9.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví, jak mají regulační orgány, agentura a Komise postupovat, pokud jde o zajištění souladu rozhodnutí přijímaných regulačními orgány s rámcovými pokyny, na něž odkazuje tento článek.

„9.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví, jak mají regulační orgány, agentura a Komise postupovat, pokud jde o zajištění souladu rozhodnutí přijímaných regulačními orgány s rámcovými pokyny, na něž odkazuje tento článek.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 7

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 44 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a, kterými se stanoví rámcové pokyny vymezující metodiky a opatření pro vedení záznamů, jakož i formu a obsah údajů, které mají být uchovávány.

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50a za účelem doplnění této směrnice stanovením rámcových pokynů vymezujících metodiky a opatření pro vedení záznamů, jakož i formu a obsah údajů, které mají být uchovávány.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 29 – odst. 2 – bod 8

Směrnice 2009/73/ES

Čl. 50 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 4, čl. 11 odst. 10, čl. 15 odst. 3, čl. 36 odst. 10, čl. 42 odst. 5, čl. 43 odst. 9 a čl. 44 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 1

Nařízení (ES) č. 715/2009

Čl. 3 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku.“

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím rámcových pokynů, které podrobně stanoví postup pro uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 715/2009

Čl. 6 – odst. 11 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Navrhne-li Komise přijetí kodexu sítě z vlastního podnětu, konzultuje návrh kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro zemní plyn a se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty po dobu nejméně dvou měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem přijetí takovýchto kodexů sítě.“

„Navrhne-li Komise přijetí kodexu sítě z vlastního podnětu, konzultuje návrh kodexu s agenturou, se sítí ENTSO pro zemní plyn a se všemi příslušnými zúčastněnými subjekty po dobu nejméně dvou měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím takovýchto kodexů sítě.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 4

Nařízení (ES) č. 715/2009

Čl. 12 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„V zájmu dosažení cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem vymezení zeměpisné oblasti, na kterou se vztahují jednotlivé struktury regionální spolupráce, a to s ohledem na stávající struktury regionální spolupráce. Za tím účelem vede Komise konzultace s agenturou a se sítí ENTSO pro zemní plyn.“

„V zájmu dosažení cílů uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením zeměpisné oblasti, na kterou se vztahují jednotlivé struktury regionální spolupráce, a to s ohledem na stávající struktury regionální spolupráce. Za tím účelem vede Komise konzultace s agenturou a se sítí ENTSO pro zemní plyn.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 5

Nařízení (ES) č. 715/2009

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a, kterými se stanoví rámcové pokyny pro záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku a kterými se mění rámcové pokyny uvedené v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rámcových pokynů pro záležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku a změnou rámcových pokynů uvedených v písmenech a), b) a c) zmíněného odstavce.“

Odůvodnění

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem doplnění a změny).

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 30 – odst. 2 – bod 6

Nařízení (ES) č. 715/2009

Čl. 27 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 11, čl. 7 odst. 3, čl. 12 odst. 3 a čl. 23 odst . 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Příloha I – část V – bod 31 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1222/2009

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 32 – odst. 2 – bod 6

Directive 91/271/EEC

Čl. 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 3, čl. 5 odst. 3, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 33 – odst. 2 – bod 2

Directive 91/676/EEC

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 34 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 94/63/ES

Čl. 7 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1 a článku 7 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 1 a článku 7 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 35 – odst. 2 – bod 1

Směrnice 96/59/ES

Čl. 10 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se:

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10b, kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely:

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 35 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 96/59/ES

Čl. 10 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 36 – odst. 4 – bod 2

Směrnice 98/83/ES

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 2

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o minimální požadavky platné pro osvědčení o likvidaci vozidla.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením minimálních požadavků platných pro osvědčení o likvidaci vozidla.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 4

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o prováděcí pravidla pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice vypracováním prováděcích pravidel pro kontrolu souladu členských států s cíli stanovenými v prvním pododstavci. Při vypracovávání těchto pravidel přihlédne Komise ke všem relevantním faktorům, zejména k dostupnosti údajů a k situaci ve vývozu a dovozu vozidel s ukončenou životností.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 5

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o normy uvedené v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje.“

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění této směrnice stanovením norem uvedených v odstavci 1. Při vypracovávání těchto norem Komise zohlední práci probíhající v této oblasti v rámci mezinárodních fór a vhodným způsobem k ní přispěje.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 37 – odst. 3 – bod 6

Směrnice 2000/53/ES

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 6, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2000/60/ES

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se stanoví technické specifikace a normalizované metody pro analýzy a monitorování stavu vod.

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických specifikací a normalizovaných metod pro analýzy a monitorování stavu vod.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 3

Směrnice 2000/60/ES

Čl. 20 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3, v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci a v příloze V bodu 1.4.1 podbodu ix) je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 38 – odst. 3 – bod 5

Směrnice 2000/60/ES

Příloha V – část 1.4.1 – bod ix

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„ix)  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a, kterými se přijímají výsledky mezikalibračního porovnání a hodnoty stanovené pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii). Zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“

„ix)  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20a za účelem doplnění této směrnice přijetím výsledků mezikalibračního porovnání a hodnot stanovených pro klasifikace monitorovacích systémů členských států v souladu s body i) až viii). Zveřejní se do šesti měsíců od dokončení mezikalibračního porovnání.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 39 – odst. 2 – bod 3

Směrnice 2002/49/ES

Čl. 12 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 a článku 12 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3 a článku 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 40 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2004/42/ES

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 11 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 41 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2004/107/ES

Čl. 5 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/7/ES

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanoví specifikace normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;

a)  za účelem doplnění této směrnice specifikují normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/7/ES

Čl. 15 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mění příloha I, je-li to nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze vědeckému a technickému pokroku;

b)  za účelem změny přílohy I, je-li to nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené ve zmíněné příloze vědeckému a technickému pokroku;

Odůvodnění

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/7/ES

Čl. 15 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  mění příloha V, je-li to nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

c)  za účelem změny přílohy V, je-li to nezbytné pro její přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.“

Odůvodnění

Objasnění svěření pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 42 – odst. 3 – bod 2

Směrnice 2006/7/ES

Čl. 15 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 15 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, které jsou nezbytné pro:

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 22a, kterými se doplní tato směrnice s ohledem na tyto účely:

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vypracování technických požadavků pro účely čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

a)  za účelem vypracování technických požadavků pro účely čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

b)  za účelem doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

c)  za účelem výkladu definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

d)  za účelem určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 1

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

e)  za účelem určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 43 – odst. 3 – bod 2

Směrnice 2006/21/ES

Čl. 22 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 44 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2006/118/ES

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 45 – odst. 2 – bod 1

Nařízení (ES) č. 166/2006

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují žádné údaje, je jí svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a k zahájení ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané metodiky.“

„3.  Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují žádné údaje, je jí svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že zahájí ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané metodiky.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 45 – odst. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 166/2006

Čl. 18 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3 a článku 18 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 3 a článku 18 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 2

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví technická opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Při vypracovávání těchto opatření se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů.

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických opatření pro interoperabilitu a tam, kde je to prakticky možné, pro harmonizaci souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. Při vypracovávání těchto opatření se přihlíží k odpovídajícím uživatelským požadavkům, předloženým podnětům a k mezinárodním normám pro harmonizaci souborů prostorových dat, jakož i k proveditelnosti a poměru nákladů a přínosů.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 3

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 16 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, pokud jde o doplnění této kapitoly o:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice tím, že stanoví zejména:

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 4

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 17 – odst. 8 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a, kterými se stanoví pravidla týkající se těchto podmínek. Tato pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění této směrnice stanovením pravidel týkajících se těchto podmínek. Tato pravidla plně dodržují zásady uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 46 – odst. 3 – bod 5

Směrnice 2007/2/ES

Čl. 21 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 7, čl. 7 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 47 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2007/60/ES

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 11 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 48 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2008/50/ES

Čl. 28 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 28 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl.28 odst.1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 1

Směrnice 2008/56/ES

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se do 15. července 2010 stanoví kritéria a metodické normy, které použijí členské státy, na základě příloh I a III tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění této směrnice tím, že do 15. července 2010 stanoví kritéria a metodické normy, které použijí členské státy, na základě příloh I a III tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2008/56/ES

Čl. 11 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterými se stanoví technické předpisy a standardizované metody sledování a posuzování, které zohledňují stávající závazky a zajišťují srovnatelnost výsledků sledování a posuzování.

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a za účelem doplnění této směrnice stanovením technických předpisů a standardizovaných metod sledování a posuzování, které zohledňují stávající závazky a zajišťují srovnatelnost výsledků sledování a posuzování.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 49 – odst. 2 – bod 4

Směrnice 2008/56/ES

Čl. 24 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 4 a čl. 24 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 50 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1272/2008

Čl. 53 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 37 odst. 5, čl. 45 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 51 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2009/126/ES

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 52 – odst. 2 – bod 2

Směrnice 2009/147/ES

Čl. 15 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1221/2009 a stanovení postupu hodnocení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění o postupy pro vzájemné hodnocení příslušných orgánů EMAS. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem aktualizace nařízení (ES) č. 1221/2009 a stanovení postupu hodnocení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny příloh uvedeného nařízení a o jeho doplnění o postupy pro vzájemné hodnocení příslušných orgánů EMAS, a vypracovat odvětvové referenční dokumenty a pokyny týkající se registrace organizací a harmonizačních postupů. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je sladění opatření, která byla dříve předložena v rámci regulativního postupu s kontrolou na akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 1221/2009 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o harmonizaci některých postupů a odvětvové referenční dokumenty. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům, jejichž cílem je sladění opatření, která byla dříve předložena v rámci regulativního postupu s kontrolou na akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1221/2009

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme pokyny týkající se harmonizačních postupů, které schválilo fórum příslušných orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválilo fórum příslušných orgánů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má sladit opatření, které bylo dříve předloženo v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1221/2009

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o postupy k provádění vzájemného hodnocení příslušných orgánů EMAS, včetně postupů pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v důsledku vzájemného hodnocení.

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením postupů k provádění vzájemného hodnocení příslušných orgánů EMAS, včetně postupů pro odvolání proti rozhodnutím přijatým v důsledku vzájemného hodnocení.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1221/2009

Čl. 30 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme pokyny týkající se harmonizačních postupů, které schválí fórum akreditačních a licenčních orgánů, prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 49 odst. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pokynů týkajících se harmonizačních postupů, které schválí fórum akreditačních a licenčních orgánů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má sladit opatření, které bylo dříve předloženo v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1221/2009

Čl. 46 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„6.  Komise přijme odvětvové referenční dokumenty uvedené v odstavci 1 a příručku uvedenou v odstavci 4 prostřednictvím prováděcích aktů postupem podle čl. 49 odst. 2.“

„6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím odvětvových referenčních dokumentů uvedených odstavci 1 a příručku uvedenou v odstavci 4.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má sladit opatření, které bylo dříve předloženo v rámci regulativního postupu s kontrolou, s akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 53 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1221/2009

Článek 48 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 48a

Článek 48a

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a článku 48 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 3 a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů*.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.*

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 17 odst. 3 a článku 48 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16 odst. 4, čl. 17 odst. 3, čl. 30 odst. 6, čl. 46 odst. 6 a článku 48 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

_______________

_______________

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.”

* Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.”

Odůvodnění

Úprava doby trvání přenesení pravomocí podle obecného přístupu Parlamentu (viz usnesení Parlamentu ze dne 25. února 2014, bod 9) a aktualizace odkazů v souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 66/2010

Čl. 6 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro specifické kategorie zboží, které obsahuje látky uvedené v odstavci 6, a pouze v případě, že z technického hlediska není proveditelné nahrazení těchto látek buď jinými látkami, nebo použitím alternativních materiálů či konstrukcí, nebo v případě produktů, které mají ve srovnání s jiným zbožím stejné kategorie mnohem vyšší celkový environmentální profil, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se stanoví výjimky z odstavce 6 tohoto článku.

Pro specifické kategorie zboží, které obsahuje látky uvedené v odstavci 6, a pouze v případě, že z technického hlediska není proveditelné nahrazení těchto látek buď jinými látkami, nebo použitím alternativních materiálů či konstrukcí, nebo v případě produktů, které mají ve srovnání s jiným zbožím stejné kategorie mnohem vyšší celkový environmentální profil, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření pro udělování výjimek z odstavce 6 tohoto článku.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 66/2010

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se nejpozději devět měsíců po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU přijímají opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky EU pro každou skupinu produktů. Tato opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že nejpozději devět měsíců po konzultaci s výborem pro ekoznačku EU přijme opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky EU pro každou skupinu produktů. Tato opatření se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 54 – odst. 4 – bod 4

Nařízení (ES) č. 66/2010

Čl. 15 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 7, čl. 8 odst. 2 a článku 15 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (EHS) č. 3924/91

Čl. 2 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se aktualizuje seznam Prodcom a informace shromažďované pro jednotlivé položky.“

„6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení aktualizováním seznamu Prodcom a informací shromažďovaných pro jednotlivé položky.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (EHS) č. 3924/91

Čl. 3 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o podrobná prováděcí pravidla k odstavci 3 tohoto článku včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku.“

„5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení přijetím podrobných prováděcích pravidel k odstavci 3 tohoto článku včetně opatření s cílem přizpůsobení technickému pokroku.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (EHS) č. 3924/91

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„S ohledem na některé položky seznamu Prodcom je však Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, kterými se stanoví konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování.“

„S ohledem na některé položky seznamu Prodcom je však Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví konání měsíčních nebo čtvrtletních zjišťování.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (EHS) č. 3924/91

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1.   Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o tyto podmínky.

„1.   Shromažďování požadovaných informací se v členských státech provádí pomocí dotazníků, jejichž obsah vyhovuje podmínkám, které stanoví Komise. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením těchto podmínek.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 5

Nařízení (EHS) č. 3924/91

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o pravidla, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, podle nichž členské státy zpracovávají vyplněné dotazníky podle čl. 5 odst. 1 nebo informace z jiných zdrojů podle čl. 5 odst. 3.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 55 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (EHS) č. 3924/91

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 6, čl. 3 odst. 5, článku 4, čl. 5 odst. 1 a článku 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 56 – odst. 2 – bod 1

Nařízení (EHS) č. 696/93

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění zejména statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze za účelem jejich přizpůsobení hospodářskému a technickému pokroku.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění statistické jednotky výrobního systému, použitá kritéria a definice uvedené v příloze za účelem jejich přizpůsobení hospodářskému a technickému pokroku.“

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 56 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (EHS) č. 696/93

Čl. 6 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro hodnocení kvality,

–  doplnění uvedeného nařízení o kritéria pro hodnocení kvality proměnných,

Odůvodnění

Sjednocení úvodního textu (bodu odůvodnění) s pozměňovacím návrhem k čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1165/98.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  V čl. 4 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

2)  V čl. 4 odst. 2 písm. d) prvním pododstavci se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

Odůvodnění

V návaznosti na nedávnou judikaturu Soudního dvora je vhodné, aby při svěření pravomocí bylo jasně uvedeno, zda se jedná o pravomoc za účelem doplnění či změny právního aktu. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1165/98

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o jejich schválení a zavedení.“

„Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že dále upřesní způsob jejich schválení a zavedení.“

Odůvodnění

V návaznosti na nedávnou judikaturu Soudního dvora je vhodné, aby při svěření pravomocí bylo jasně uvedeno, zda se jedná o pravomoc za účelem doplnění či změny právního aktu. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1165/98

Čl. 10 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o kritéria pro hodnocení kvality.

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení upřesněním kritérií pro hodnocení kvality proměnných.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh upřesňuje přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a předmět aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1165/98

Čl. 18 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  v článku 18 se zrušuje odstavec 3;

Odůvodnění

Odstavec 3 je procesním ustanovením týkajícím se regulativního postupu s kontrolou, který je nyní nadbytečný, a proto se zrušuje.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1165/98

Čl. 18 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je nutné vyjmenovat konkrétně všechna ustanovení, kterými se přenášejí pravomoci. Doba přenesení pravomocí se mění z doby neurčité na pět let v souladu se zavedenou praxí právních předpisů v oblasti působnosti výboru ECON a celkovým přístupem Parlamentu. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1165/98

Čl. 18 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d) druhém pododstavci, čl. 10 odst. 5, příloze A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodech 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodech 8 a 9, příloze B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, příloze C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a příloze D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je nutné vyjmenovat konkrétně všechna ustanovení, kterými se přenášejí pravomoci.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1165/98

Čl. 18 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2, článku 10, přílohy A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodů 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodů 8 a 9, přílohy B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, přílohy C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a přílohy D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d) druhého pododstavce, čl. 10 odst. 5, přílohy A písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodů 2 a 10, písm. d) bodu 2, písm. f) bodů 8 a 9, přílohy B písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2, přílohy C písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 a přílohy D písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je nutné vyjmenovat konkrétně všechna ustanovení, kterými se přenášejí pravomoci. Lhůta pro přezkum je stanovena na tři měsíce a lze ji jednou prodloužit o tři měsíce v souladu se zavedenou praxí právních předpisů v oblasti působnosti výboru ECON. Tato změna byla provedena konzistentně v celém textu.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod ii

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha A – písm. b – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použít další jednotky zjišťování.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod iii

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha A – písm. c – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o podmínky pro zabezpečení nezbytné kvality údajů.“

„2.  Údaje o zahraničních výrobních cenách (č. 312) a o dovozních cenách (č. 340) je možné sestavovat prostřednictvím jednotkových hodnot pro produkty pocházející ze zahraničního obchodu nebo z jiných zdrojů pouze v případě, že v porovnání s konkrétními cenovými informacemi nedochází k významnému snížení kvality. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zabezpečení nezbytné kvality údajů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod iv

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha A – písm. d – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;

„2.  Proměnné „hodnota výroby“ (č. 110) a „pracovní doba“ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod vii

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha A – písm. f – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„8.  S ohledem na proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení podmínek pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d).“;

„8.  S ohledem na proměnnou „dovozní ceny“ (č. 340) je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d).“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 6 – bod viii

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha A – písm. f – bod 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„9.  Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. S ohledem na rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o stanovení podmínek pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

„9.  Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE Rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE Rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE Rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnná „dovozní ceny“ (č. 340) se navíc předává s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. S ohledem na rozlišení na eurozónu a oblast mimo eurozónu je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v  souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné „dovozní ceny“ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.

Odůvodnění

(Jedna část odůvodnění se českého znění netýká.) Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 7 – bod i

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha B – písm. b – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 7 – bod iv

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha B – písm. d – bod 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod i

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha C – písm. b – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.

(Mělo by být opraveno číslování v návrhu Komise. Bod 9 je ve skutečnosti bodem 8.)

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod iii

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha C – písm. c – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  v písm. c) bodu 4 se zrušuje poslední pododstavec;

iii)  v písm. c) bodu 4 se zrušuje třetí pododstavec;

(Mělo by být opraveno číslování v návrhu Komise. Bod 9 je ve skutečnosti bodem 8.)

Odůvodnění

Sjednocení znění s normami pro legislativní návrhy právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod iv

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha C – písm. d – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Proměnné „obrat“ (č. 120) a „objem tržeb“ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;

„2.  Proměnné „obrat“ (č. 120) a „objem tržeb“ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“

(Mělo by být opraveno číslování v návrhu Komise. Bod 9 je ve skutečnosti bodem 8.)

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 8 – bod v

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha C – písm. g – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají do jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 „obrat“ a „deflátor tržeb / objem tržeb“ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o podmínky alokace v evropském programu výběrových šetření.

„2.  Proměnné „obrat“ (č. 120) a „deflátor tržeb/objem tržeb“ (č. 330/123) se předávají do jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 „obrat“ a „deflátor tržeb / objem tržeb“ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek alokace v evropském programu výběrových šetření.

(Mělo by být opraveno číslování v návrhu Komise. Bod 9 je ve skutečnosti bodem 8.)

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 9 – bod i

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha D – písm. b – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o použití dalších jednotek zjišťování.

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením možnosti použití dalších jednotek zjišťování.

(Mělo by být opraveno číslování v návrhu Komise. Bod 10 je ve skutečnosti bodem 9.)

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 57 – odst. 4 – bod 9 – bod iv

Nařízení (ES) č. 1165/98

Příloha D – písm. d – bod 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Proměnná „obrat“ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, pokud jde o změnu seznamu proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“;

„2.  Proměnná „obrat“ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 18a, jimiž se mění seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.“

(Mělo by být opraveno číslování v návrhu Komise. Bod 10 je ve skutečnosti bodem 9.)

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 530/1999 k zohlednění hospodářských a technických změn by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení o definice a členění informací, které mají být poskytovány, a kritéria pro hodnocení kvality. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 530/1999 k zohlednění hospodářských a technických změn by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nařízení o definice a členění informací, které mají být poskytovány, a kritéria pro hodnocení kvality statistik. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Sjednocení s pozměňovacím návrhem předloženým k čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 530/1999.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (ES) č. 530/1999

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o definice a členění informací, které mají být poskytovány podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením definic a členění informací, které mají být poskytovány podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 530/1999

Čl. 10 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o kritéria pro hodnocení kvality. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení upřesněním kritérií pro hodnocení kvality statistik. Tyto akty v přenesené pravomoci se pro každé sledované období přijímají alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 530/1999

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Uvedení doby trvání přenesení pravomoci do souladu se zavedenou praxí právních předpisů v oblasti působnosti výboru ECON a celkovým přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 58 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 530/1999

Čl. 10 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 3 a čl. 10 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Uvedení doby trvání kontrolního období do souladu se zavedenou praxí právních předpisů v oblasti působnosti výboru ECON.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 2150/2002, pokud jde o vypracování výsledků, vhodný formát pro přenos výsledků a obsah zpráv o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 2150/2002, pokud jde o vypracování výsledků, vhodný formát pro přenos výsledků a strukturu a podrobné náležitosti zpráv o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku, kterým se harmonizuje znění s nově přijatými právními předpisy v oblasti statistiky.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 1

Nařízení (ES) č. 2150/2002

Čl. 1 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o vypracování tabulky ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES*.

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b za účelem doplnění tohoto nařízení vypracováním tabulky ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES*.

____________________

____________________

* Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).

* Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech (Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3).

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 2150/2002

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o stanovení podmínek pro kvalitu a přesnost.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podmínek pro kvalitu a přesnost.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 4

Nařízení (ES) č. 2150/2002

Čl. 5 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b, pokud jde o přizpůsobení hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů, jakož i zpracování a přenosu výsledků a přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5b za účelem změny tohoto nařízení jeho přizpůsobením hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů, jakož i zpracování a přenosu výsledků a přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 4

Nařízení (ES) č. 2150/2002

Čl. 5 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4 a článku 5a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 1 odst. 5, čl. 3 odst. 1 a 4 a článku 5a je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 59 – odst. 5 – bod 5

Nařízení (ES) č. 2150/2002

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  obsahu zpráv o kvalitě podle oddílu 7 přílohy I a oddílu 7 přílohy II.

c)  struktury a podrobných náležitostí zpráv o kvalitě podle oddílu 7 přílohy I a oddílu 7 přílohy II.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s ostatními změnami tohoto návrhu i s novějšími právními předpisy v oblasti statistiky. Jelikož v rámci přiměřené působnosti tohoto odstavce je jeho zjevným záměrem stanovit strukturu a formu zprávy, předložený pozměňovací návrh toto upřesňuje. V duchu dobré spolupráce s ostatními orgány je tento pozměňovací návrh rovněž projevem úsilí Evropského parlamentu o dosažení dohody ohledně tohoto návrhu přijetím navrhovaného postupu.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 60 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 437/2003

Čl. 5 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o stanovení jiných norem přesnosti.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením jiných norem přesnosti.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 60 – odst. 3 – bod 5

Nařízení (ES) č. 437/2003

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a článku 5 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 a článku 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 1 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  doplnění uvedeného nařízení přijetím opatření týkajících se poskytnutí údajů na základě výsledků studií proveditelnosti.

Odůvodnění

Sjednocení úvodu s předloženým pozměňovacím návrhem k čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 450/2003.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 450/2003, pokud jde o obsah zprávy o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provádění nařízení (ES) č. 450/2003, pokud jde o strukturu a podrobné náležitosti zprávy o kvalitě, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Odůvodnění

Sjednocení úvodu s předloženým pozměňovacím návrhem k čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 450/2003.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 1

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o změny za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení.

„4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, kterými provede změny přílohy za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení.

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o změny za účelem začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE Rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10.“

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, jimiž se mění toto nařízení, pokud jde o začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE Rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10.“

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci. Článek 10 nařízení (ES) č. 450/2003 stanoví vypracování studií proveditelnosti, ale nedefinuje je.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o určení ekonomických činností definovaných sekcemi NACE Rev. 2 a dalším členěním, ne však za úroveň oddílů NACE Rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, u nichž se přihlíží k hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení o rozdělení podle ekonomických činností definovaných sekcemi NACE Rev. 2 a dalším členěním, ne však za úroveň oddílů NACE Rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, u nichž se přihlíží k hospodářskému a sociálnímu rozvoji.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o určení těchto ekonomických činností, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti definovaným v článku 10.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení určením těchto ekonomických činností, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti stanoveným v článku 10.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o stanovení metodologie, která má být použita na řetězení indexu.“

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením metodologie, která má být použita na řetězení indexu.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 4

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

“1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a, pokud jde o stanovení rozdílných kritérií kvality. Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat tato kritéria kvality.

„1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozdílných kritérií kvality. Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat tato kritéria kvality.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 4

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje obsah zpráv prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.

„2.  Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje strukturu a podrobnou formu zpráv prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.

Odůvodnění

Není vhodné stanovit obsah takových zpráv prostřednictvím prováděcího aktu. Jelikož v rámci přiměřené působnosti tohoto odstavce je jeho zjevným záměrem stanovit strukturu a formu zprávy, předložený pozměňovací návrh toto upřesňuje. Zároveň je to v souladu s novějšími právními předpisy v oblasti statistiky.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 4 a (nový)

Nařízení (ES) č. 450/2003

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)  Článek 9 se zrušuje.

Odůvodnění

Článek 9 se týká lhůt pro provedení směrnice v právu členských států a výjimek, jejichž platnost mezitím skončila. Článek je proto nadbytečný a měl by se zrušit.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 10 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komise přijme opatření na základě výsledků studií proveditelnosti prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2. Tato opatření dodrží zásadu efektivnosti nákladů definovanou v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009, včetně co nejmenšího zatížení respondentů“;

„5.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o poskytování údajů uvedených v odstavci 2 tohoto článku, a to na základě výsledků studií proveditelnosti uvedených v tomto článku. Tyto akty v přenesené pravomoci dodržují zásadu efektivnosti nákladů definovanou v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009, včetně co nejmenšího zatížení respondentů.“;

Odůvodnění

Není vhodné, aby taková opatření byla přijímána prostřednictvím prováděcích aktů, neboť svěření pravomocí jde nad rámec jednotných podmínek pro uplatňování právně závazných aktů Unie, jak je uvedeno v článku 291 SFEU. Svěření této pravomoci proto musí mít formu aktu v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 7

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 11 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2 a článku 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sjednocení odkazů na přenesení pravomocí a jeho trvání (viz usnesení Parlamentu ze dne 25. února 2014, odstavec 9).

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 7

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 11 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2 a článku 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Sjednocení odkazů.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 61 – odst. 4 – bod 7

Nařízení (ES) č. 450/2003

Čl. 11 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2 a článku 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 4, čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1 a čl. 10 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení odkazů, lhůty pro přezkum a jejího prodloužení.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 62 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 808/2004

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  změny uvedeného nařízení za účelem úpravy podílu souhrnu Unie,

–  změny uvedeného nařízení za účelem přizpůsobení podílu souhrnu Unie,

Odůvodnění

Uvedení do souladu s navrhovanou změnou čl. 3 odst. 3.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1161/2005

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o časový plán pro předávání každé z položek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G a případné rozhodnutí požadovat rozpis operací uvedených v příloze podle odpovídajícího sektoru. Toto rozhodnutí bude přijato až poté, co Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení v souladu s článkem 9.“;

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení na základě upřesnění časového plánu pro předávání každé z položek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G a stanovení požadavku na rozpis operací uvedených v příloze podle odpovídajícího sektoru. Tento akt v přenesené pravomoci bude přijat až poté, co Komise podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení v souladu s článkem 9.“;

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění) a jeho oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 1 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 1161/2005

Čl. 2 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  odstavec 5 se zrušuje.

Odůvodnění

Odstavec 5 se týká údajů předávaných v roce 2004, a je tudíž zastaralý; měl by proto být zrušen.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1161/2005

Čl. 3 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se mění odstavec 1 tohoto článku, pokud jde o podíl souhrnu Unie.

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem7a, kterými se mění odstavec 1 tohoto článku, za účelem přizpůsobení (1%) podílu souhrnu Unie.

Odůvodnění

Vyjasnění (oblasti působnosti) přenesení pravomoci.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1161/2005

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o přijetí společných norem kvality.

„1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1161/2005

Čl. 7 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 63 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1161/2005

Čl. 7 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2 a 4, čl. 3 odst. 3 a čl. 6 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení kontrolního období a jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1552/2005

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je mimoto svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o rozšíření této definice, pokud by takové rozšíření podstatně zlepšilo reprezentativnost a kvalitu výsledků zjišťování v dotčených členských státech.“

Komisi je mimoto svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízením přijetím rozšíření této definice, pokud by takové rozšíření podstatně zlepšilo reprezentativnost a kvalitu výsledků zjišťování v dotčených členských státech.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1552/2005

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, kterými se stanoví požadavky na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikost výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobné specifikace kategorií NACE Rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit.“

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikosti výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobných specifikací kategorií NACE Rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1552/2005

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o zvláštní údaje, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání.“

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením zvláštních údajů, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 4 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1552/2005

Čl. 9 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o požadavky na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro evropské statistiky týkající se odborného vzdělávání v podnicích a veškerá opatření nutná pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů.“

„4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením požadavků na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro evropské statistiky týkající se odborného vzdělávání v podnicích a přijetím veškerých opatření nutných pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 4 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1552/2005

Čl. 9 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5. Komise stanoví strukturu zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2.“

„5. Při vypracovávání zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 se členské státy řídí požadavky na kvalitu a veškerými dalšími opatřeními stanovenými v souladu s článkem 4. S cílem posoudit kvalitu poskytnutých údajů používají formát, který stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 14 odst. 2.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanovuje, že struktura zpráv o kvalitě schválená na základě prováděcího aktu odkazuje na formát, který používají členské státy, když mají posoudit kvalitu poskytnutých údajů, a že se toto posouzení zakládá na kritériích kvality již přijatých na základě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1552/2005

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a, pokud jde o určení prvního sledovaného roku, pro který se budou údaje shromažďovat.“

„2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 13a za účelem doplnění tohoto nařízení určením prvního sledovaného roku, pro který se budou údaje shromažďovat.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 64 – odst. 4 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1552/2005

Čl. 13 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 4, čl. 10 odst. 2 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 65 – odst. 2 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1893/2006

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha s cílem zohlednit technický nebo hospodářský rozvoj nebo přizpůsobit NACE Rev. 2 jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.“

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha I s cílem zohlednit technický nebo hospodářský rozvoj nebo přizpůsobit NACE Rev. 2 jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.“

Odůvodnění

Upřesnění odkazu (protože existuje více příloh než jedna).

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 65 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1893/2006

Čl. 6 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 65 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1893/2006

Čl. 6 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení kontrolního období a jejího prodloužení.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 66 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 458/2007

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, kterými se stanoví první rok, za který mají být sbírány úplné údaje, a přijímají opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů a používaných definic.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením prvního roku, za který mají být sbírány úplné údaje, a přijímají opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů a používaných definic.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 66 – odst. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 458/2007

Čl. 7 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3 a příloze I bodě 1.1.2.4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 7 odst. 3 a příloze I bodě 1.1.2.4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 716/2007 ekonomickému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny definic v přílohách I a II a úrovně podrobnosti členění v příloze III a o doplnění uvedeného nařízení o opatření týkající se vnitřní a vnější statistiky o zahraničních afilacích.

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 716/2007 ekonomickému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny definic v přílohách I a II a úrovně podrobnosti členění v příloze III a o doplnění uvedeného nařízení o opatření týkající se vnitřní a vnější statistiky o zahraničních afilacích a o společné normy kvality.

Odůvodnění

Přesnější popis přenesení pravomoci, viz také pozměňovací návrh k čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 716/2007.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 2

Nařízení (ES) č. 716/2007

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o nezbytná opatření pro vnitřní a vnější statistiku o zahraničních afilacích přijatá na základě závěrů z pilotních studií.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením nezbytných opatření pro vnitřní a vnější statistiku o zahraničních afilacích přijatých na základě závěrů z pilotních studií.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 3

Nařízení (ES) č. 716/2007

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o společné normy kvality.“

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality uvedených v odstavci 1.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění) a jeho oblasti působnosti, aby bylo konkrétnější.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Příloha I – část I – bod 67 – odst. 4 – bod 4 – písm. a – bod ii

Nařízení (ES) č. 716/2007

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„c)  stanovení obsahu a periodicity zpráv o kvalitě.“

„c)  stanovení struktury, podrobné formy a periodicity zpráv o kvalitě uvedených v čl. 6 odst. 2.“

Odůvodnění

Není vhodné stanovit obsah takových zpráv prostřednictvím prováděcího aktu. Jelikož v rámci přiměřené působnosti je záměrem tohoto odstavce podle všeho stanovit strukturu a formu zprávy, je to objasněno v předloženém pozměňovacím návrhu. Zároveň je to v souladu s novějšími právními předpisy v oblasti statistiky.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 716/2007

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 716/2007

Čl. 9 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Technická oprava.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 67 – odst. 4 – bod 5

Nařízení (ES) č. 716/2007

Čl. 9 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení kontrolního období a jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 68 – odst. 2 – bod 1

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 9 a – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o:

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 68 – odst. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 862/2007

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9a je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (ES) č. 1445/2007

Čl. 3 – odst. 1 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice a seznam základních položek v příloze II k zohlednění ekonomických a technických změn za podmínky, že to nevyžaduje neúměrný nárůst nákladů členských států.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice uvedené v odstavci 1 a seznam základních položek v příloze II k zohlednění ekonomických a technických změn za podmínky, že to nevyžaduje neúměrný nárůst nákladů členských států.“

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby přenesení pravomoci bylo přesnější a jeho rozsah byl jasněji definován, jak je stanoveno v článku 290 Smlouvy.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 2 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1445/2007

Čl. 7 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o společná kritéria, na nichž je založena kontrola kvality.“

„4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných kritérií, na nichž je založena kontrola kvality uvedená v odstavci 1.“

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby přenesení pravomoci bylo přesnější a jeho rozsah byl jasněji definován, jak je stanoveno v článku 290 Smlouvy.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 69 – odst. 3 – bod 2 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1445/2007

Čl. 7 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„5.  Komise přijme strukturu zpráv o kvalitě uvedených v bodě 5.3 přílohy I prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.“

„5.  Komise stanoví strukturu a podrobnou formu zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 3 a upřesněných v bodě 5.3 přílohy I prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.“

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby byl rozsah přenesení pravomoci jasně definován.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1445/2007

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 3 a čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a v čl. 7 odst. 4 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1445/2007

Čl. 10 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 3 a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Technická oprava.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 69 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1445/2007

Čl. 10 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 a čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2 a čl. 7 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení kontrolního období a jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 177/2008 hospodářskému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny seznamu údajů zapisovaných do registru, jejich definic a pravidel kontinuity v příloze uvedeného nařízení a o doplnění zmíněného nařízení o společné normy kvality a pravidla pro aktualizaci registrů a určením toho, v jakém rozsahu se do registrů zapisují určité podniky a skupiny podniků, a upřesněním jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 177/2008 hospodářskému a technickému rozvoji by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny seznamu údajů zapisovaných do registru, jejich definic a pravidel kontinuity v příloze uvedeného nařízení, o doplnění zmíněného nařízení o společné normy kvality registrů hospodářských subjektů a pravidla pro aktualizaci registrů, o určení toho, v jakém rozsahu se do registrů zapisují určité podniky a skupiny podniků, a o upřesnění jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Odůvodnění

Sjednocení s předloženým pozměňovacím návrhem v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 177/2008.

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (ES) č. 177/2008

Čl. 3 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, kterými se stanoví to, v jakém rozsahu se do registrů zapisují podniky zaměstnávající méně než půl osoby a plně rezidentní skupiny podniků, které nemají význam pro statistiky členských států, a definice jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách.“

„6.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozsahu, v jakém se do registrů zapisují podniky zaměstnávající méně než půl osoby a plně rezidentní skupiny podniků, které nemají význam pro statistiky členských států, a definice jednotek v souladu s definicemi používanými v zemědělských statistikách.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 177/2008

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o společné normy kvality.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením společných norem kvality registrů hospodářských subjektů uvedených v odstavci 1.

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby přenesení pravomoci bylo přesnější a jeho rozsah byl jasněji definován, jak je stanoveno v článku 290 Smlouvy.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 177/2008

Čl. 6 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme rozhodnutí týkající se obsahu a periodicity zpráv o kvalitě prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 16 odst. 2.

Komise přijme rozhodnutí týkající se struktury, podrobné formy a periodicity zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 16 odst. 2.

Odůvodnění

Není vhodné stanovit obsah takových zpráv prostřednictvím prováděcího aktu. Jelikož v rámci přiměřené působnosti tohoto odstavce je jeho zjevným záměrem stanovit strukturu a formu zprávy, předložený pozměňovací návrh toto upřesňuje. Zároveň je to v souladu s novějšími právními předpisy v oblasti statistiky.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 177/2008

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a, pokud jde o pravidla pro aktualizaci registrů.“

„3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel pro aktualizaci registrů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (ES) č. 177/2008

Čl. 15 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 70 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (ES) č. 177/2008

Čl. 15 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 6, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 3 a čl. 8 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení kontrolního období a jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Použití flexibilního modulu uvedeného v odst. 2 písm. j) se naplánuje v úzké spolupráci s členskými státy. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o jeho rozsah, seznam ukazatelů, sledované období, šetřené činnosti a požadavky na kvalitu. Akt v přenesené pravomoci se přijme alespoň dvanáct měsíců před začátkem sledovaného období. Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zátěž podniků a náklady pro členské státy.“

„Použití flexibilního modulu uvedeného v odst. 2 písm. j) se naplánuje v úzké spolupráci s členskými státy. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením rozsahu flexibilního modulu, jeho seznamu ukazatelů, sledovaného období, šetřených činností a požadavků na kvalitu. Akt v přenesené pravomoci se přijme alespoň dvanáct měsíců před začátkem sledovaného období. Komise rovněž upřesní potřebu údajů a dopad sběru údajů na zátěž podniků a náklady pro členské státy.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (za účelem doplnění) a jeho rozsahu.

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 4 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o opatření nezbytná na základě vyhodnocení pilotních studií.“

„4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření nezbytných na základě vyhodnocení pilotních studií.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Za účelem sestavování agregovaných statistik Unie vypracují členské státy národní výsledky podle úrovní členění klasifikace NACE Rev. 2 stanovených v přílohách tohoto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b.“

„2.  Za účelem sestavování agregovaných statistik Unie vypracují členské státy národní výsledky podle úrovní členění klasifikace NACE Rev. 2 stanovených v přílohách tohoto nařízení nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením příslušných úrovní klasifikace NACE Rev. 2.“

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby přenesení pravomoci bylo přesnější a jeho rozsah byl jasněji definován, jak je stanoveno v článku 290 Smlouvy.

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 4 – písm. a

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výsledky se předávají ve vhodném technickém formátu ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o sledované období pro moduly uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j) a tato lhůta nepřesáhne 18 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak je stanoveno v oddíle 9 přílohy IX. Malé množství odhadovaných předběžných výsledků se dále předá ve lhůtě počínající koncem sledovaného období, která se stanoví uvedeným postupem pro moduly stanovené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g) a nepřesáhne 10 měsíců.

Výsledky se předávají ve vhodném technickém formátu ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením sledovaného období pro moduly uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až h) a j), přičemž tato lhůta nepřesáhne 18 měsíců. U modulu stanoveného v čl. 3 odst. 2 písm. i) nepřesáhne lhůta 30 měsíců nebo 18 měsíců, jak je stanoveno v oddíle 9 přílohy IX. Malé množství odhadovaných předběžných výsledků se dále předá ve lhůtě počínající koncem sledovaného období. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením období pro moduly uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) až g), přičemž tato lhůta nepřesáhne 10 měsíců.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění). Jelikož formulace „... uvedeným postupem...“ odkazuje na regulační postup s kontrolou, je nutné tuto část textu upravit, tak aby odkazovala na postup přijímání aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 71 – odst. 3 – bod 4 – písm. b

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o přezkum pravidel pro označení CETO a rozdělení členských států do skupin, a to do 29. dubna 2013 a následně každých pět let.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení prostřednictvím přezkumu pravidel pro označení CETO a rozdělením členských států do skupin, a to do 29. dubna 2013 a následně každých pět let.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 11 a – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o:

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 11 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, příloze I oddílech 5 a 6 a oddíle 8 odst. 1 a 2, oddíle 6 příloh II, III a IV, příloze VI oddíle 7, příloze VIII oddíle 3 a oddíle 4 odst. 2 a 3, příloze IX oddíle 8 odst. 2 a 3 a oddíle 10 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, oddílech 5 a 6 a oddíle 8 odst. 1 a 2 přílohy I, oddíle 6 příloh II, III a IV, oddíle 7 přílohy VI, oddíle 3 a oddíle 4 odst. 2 a 3 přílohy VIII, oddíle 8 odst. 2 a 3 a oddíle 10 odst. 2 přílohy IX je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 6

Nařízení (ES) č. 295/2008

Čl. 11 b – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, přílohy I oddílů 5 a 6 a oddílu 8 odst. 1 a 2, oddílu 6 příloh II, III a IV, přílohy VI oddílu 7, přílohy VIII oddílu 3 a oddílu 4 odst. 2 a 3, přílohy IX oddílu 8 odst. 2 a 3 a oddílu 10 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 4, čl. 4 odst. 4, čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 2 a 3, článku 11a, oddílů 5 a 6 a oddílu 8 odst. 1 a 2 přílohy I, oddílu 6 příloh II, III a IV, oddílu 7 přílohy VI, oddílu 3 a oddílu 4 odst. 2 a 3 přílohy VIII, oddílu 8 odst. 2 a 3 a oddílu 10 odst. 2 přílohy IX vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví ve lhůtě tří měsíců od oznámení aktu Evropskému parlamentu a Radě námitky nebo pokud Evropský parlament a Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení kontrolního období a jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – písm. a

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha I – oddíl 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění v oddílu 9. Komisi je však svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o první sledovaný rok, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE Rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66.

Prvním sledovaným rokem, za který se sestavují statistické údaje, je kalendářní rok 2008. Údaje se sestavují podle členění v oddílu 9. Komisi je však svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením prvního sledovaného roku, za který se sestavují statistické údaje o třídách činnosti obsažených v NACE Rev. 2 ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a v oddílu 66.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – písm. a

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha I – oddíl 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy stanovené v článku 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy stanovené v článku 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením základních ukazatelů.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – písm. b – bod i

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha I – oddíl 8 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1.  Výsledky se předávají do osmnácti měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou tříd činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pro třídy činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o lhůty pro předání výsledků tříd činností ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE Rev. 2.“

„1.  Výsledky se předávají do osmnácti měsíců od konce kalendářního roku sledovaného období, s výjimkou tříd činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pro třídy činností 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je lhůta pro předání deset měsíců. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením lhůt pro předání výsledků tříd činností ve skupinách 64.2, 64.3 a 64.9 a oddílu 66 NACE Rev. 2.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 71 – odst. 3 – bod 8 – – písm. b – bod ii

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha – oddíl 2 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE Rev. 2). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o předání předběžných výsledků nebo odhadů pro oddíl 66 NACE Rev. 2.“

„Tyto předběžné výsledky se dále člení až na úroveň skupiny (třímístný číselný kód NACE Rev. 2). Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením předání předběžných výsledků nebo odhadů pro oddíl 66 NACE Rev. 2.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění) a jeho oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 9

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha II – oddíl 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 10

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha III – oddíl 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 11

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha IV – oddíl 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o základní ukazatele.

U každého základního ukazatele uvedou členské státy stupeň přesnosti odpovídající koeficientu spolehlivosti 95 %, což Komise zahrne do zprávy předepsané článkem 13, přičemž vezme v úvahu uplatňování tohoto článku v jednotlivých členských státech. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením těchto základních ukazatelů.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 12

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha VI – oddíl 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o lhůtu pro předání výsledků, která nesmí překročit deset měsíců od konce sledovaného roku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením lhůty pro předání výsledků, která nesmí překročit deset měsíců od konce sledovaného roku.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 13 – písm. a

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha VIII – oddíl 3 – odst. 1 – věta 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijmout na základě této studie akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o změny spodní hranice.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat na základě této studie akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem novelizace tohoto nařízení změnou spodní hranice sledovaného souboru.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění) a jeho oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 71 – odst. 3 – bod 13 – písm. b

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha VIII – oddíl 4 – odst. 2 a 3 – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o stanovení členění produktů.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením členění obratu podle produktů.“

(Tento pozměňovací návrh se týká tabulky „Členění obratu podle typu produktů“, věty ve sloupci „Poznámka“.)

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 14 – písm. a

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha IX – oddíl 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o některé výsledky, které budou rozčleněny na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, že některé výsledky budou rozčleněny také na velikostní skupiny až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 71 – odst. 3 – bod 14 – písm. a

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha IX – oddíl 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b, pokud jde o některé výsledky, které budou rovněž rozčleněny podle právní formy až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.;

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením toho, že některé výsledky budou rozčleněny také podle právní formy až na úroveň členění uvedenou v oddílu 10, s výjimkou sekcí L, M a N klasifikace NACE Rev. 2, kde se členění vyžaduje pouze na úroveň skupiny.;

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 71 – odst. 3 – bod 14 – písm. b

Nařízení (ES) č. 295/2008

Příloha IX – oddíl 10 – odst. 2 – subsekce „Zvláštní agregované statistiky“

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Unie týkající demografie podniků pro sektor informačních a komunikačních technologií, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 11b, pokud jde o řadu zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE Rev. 2, které mají být předávány.

Aby bylo možné vypracovávat statistiky na úrovni Unie týkající demografie podniků pro sektor informačních a komunikačních technologií, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 11b za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením řady zvláštních agregovaných statistik klasifikace NACE Rev. 2, které mají být předávány.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 72 – odst. 2 – bod 1

Nařízení (ES) č. 451/2008

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha za účelem:

„2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, kterými se mění příloha za účelem zohlednění technologického a hospodářského rozvoje a jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.“

a)  zohlednění technologického a hospodářského rozvoje;

 

b)  jejího přizpůsobení jiným hospodářským a sociálním klasifikacím.“

 

Odůvodnění

Sjednocení znění, protože písmena a) a b) nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 72 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 451/2008

Čl. 6 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 72 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 451/2008

Čl. 6 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení kontrolního období a jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 73 – odst. 3 – bod 1

Nařízení (ES) č. 452/2008

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a, pokud jde o:

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 6a za účelem doplnění tohoto nařízení, pokud jde o:

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 73 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 452/2008

Čl. 6 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 74 – odst. 3 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 453/2008

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Pro účely bodu 1 prvního pododstavce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se vymezují pojmy „aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče“ a „stanovená lhůta.“

„Pro účely bodu 1 prvního pododstavce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení vymezením pojmů „aktivní kroky k nalezení vhodného uchazeče“ a „stanovená lhůta.“

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 453/2008

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1.  Členské státy sestavují čtvrtletní údaje ke konkrétním referenčním dnům. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se stanoví tyto konkrétní referenční dny.“

„1.  Členské státy sestavují čtvrtletní údaje ke konkrétním referenčním dnům. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením konkrétních referenčních dnů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 3

Nařízení (ES) č. 453/2008

Čl. 5 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, kterými se stanoví datum prvního referenčního čtvrtletí a lhůty pro předávání. Současně se předávají veškeré revize čtvrtletních údajů za předchozí čtvrtletí.

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením data prvního referenčního čtvrtletí a lhůty pro předávání údajů, které platí pro členské státy. Současně se předávají veškeré revize čtvrtletních údajů za předchozí čtvrtletí.

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje a metadata ve formátu, který Komise stanoví prostřednictvím prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 3.“

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje a metadata v technickém formátu, který Komise stanoví prostřednictvím prováděcích aktů, a uvádějí informace o jejich zdroji. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 9 odst. 3.“

Odůvodnění

Tento článek by se měl týkat výhradně technického formátu a lhůt pro předávání údajů členskými státy. Je třeba upřesnit zdroj těchto údajů.

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 453/2008

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a, pokud jde o příslušný rámec pro vypracování série studií proveditelnosti.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením příslušného rámce pro vypracování série studií proveditelnosti.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 74 – odst. 3 – bod 5

Nařízení (ES) č. 453/2008

Čl. 8 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 2, čl. 3 odst. 1, čl. 5 odst. 1 a čl. 7 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 75 – odst. 2 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 763/2008

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o stanovení následujících referenčních roků. Referenční rok spadá na počátek každého desetiletí.“;

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel následujících referenčních roků. Referenční rok spadá na počátek každého desetiletí.“;

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Příloha I – část VI – bod 75 – odst. 2 – bod 1 – písm. b

Nařízení (ES) č. 763/2008

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o stanovení programu statistických údajů a metadat, které mají být předávány, za účelem splnění požadavků tohoto nařízení.“

3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením programu statistických údajů a metadat, které mají být předávány, pro splnění požadavků tohoto nařízení.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 75 – odst. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 763/2008

Čl. 7 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1099/2008

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem bližšího vysvětlení terminologie přidáním příslušných odkazů na NACE poté, co vstoupí v platnost revidovaná klasifikace NACE.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení s cílem vysvětlit terminologii přidáním příslušných odkazů na NACE poté, co vstoupí v platnost revidovaná klasifikace NACE.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem změny).

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1099/2008

Čl. 8 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o soubor ročních statistik o jaderné energii.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením souboru ročních statistik o jaderné energii.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 5 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1099/2008

Čl. 9 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, pokud jde o soubor statistických údajů o obnovitelných zdrojích energie a soubor statistických údajů o konečné spotřebě energie.“;

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením souboru statistických údajů o obnovitelných zdrojích energie a soubor statistických údajů o konečné spotřebě energie.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 76 – odst. 3 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1099/2008

Čl. 10 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 9 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a 3, čl. 5 odst. 3, článku 8 a čl. 9 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje jsou poskytovány ve stanovených lhůtách a intervalech a týkají se stanovených referenčních období uvedených v příslušných přílohách nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a.

Údaje jsou poskytovány ve stanovených lhůtách a intervalech a týkají se stanovených referenčních období uvedených v příslušných přílohách nebo v aktech v přenesené pravomoci. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a doplněním tohoto nařízení.

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o:

1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení tím, že stanoví:

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Čl. 9 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 a v písmenech c), d) a e) příloh I, II, III, IV a V je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 2 a čl. 9 odst. 1 a v písmenech c), d) a e) příloh I, II, III, IV a V je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 6 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha I – písm. c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistické údaje z EHIS se poskytují každých pět let; pro jiný sběr údajů, jako například údajů o nemocnosti nebo úrazech a zraněních, a v případě některých zvláštních modulů šetření může být nutná jiná frekvence. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“;

Statistické údaje z EHIS se poskytují každých pět let; pro jiný sběr údajů, jako například údajů o nemocnosti nebo úrazech a zraněních, a v případě některých zvláštních modulů šetření může být nutná jiná frekvence. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 6 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha I – písm. d – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Není nutné, aby byla při každém poskytování údajů zahrnuta všechna témata. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;

„Není nutné, aby byla při každém poskytování údajů zahrnuta všechna témata. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 6 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha I – písm. e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se charakteristik šetření a jiných použitých zdrojů, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se charakteristik šetření a jiných použitých zdrojů, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 7 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha II – písm. c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“;

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku, intervalu a lhůty pro poskytování údajů.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 77 – odst. 2 – bod 7 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha II – písm. d – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 7 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha II – písm. e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se popisu zdrojů údajů a použité kompilace, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se popisu zdrojů údajů a použité kompilace, typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 8 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha III – písm. c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději 24 měsíce po skončení referenčního roku. Předběžné nebo odhadované údaje mohou být poskytnuty dříve. U případů souvisejících s obecným ohrožením mohou být dodatečně zavedeny zvláštní sběry údajů, a to buď pro všechny příčiny, nebo pro specifické příčiny smrti.“;

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději 24 měsíce po skončení referenčního roku. Předběžné nebo odhadované údaje mohou být poskytnuty dříve. U případů souvisejících s obecným ohrožením mohou být dodatečně zavedeny zvláštní sběry údajů, a to buď pro všechny příčiny, nebo pro specifické příčiny smrti.“;

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 8 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha III – písm. d – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 8 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha III – písm. e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Odůvodnění

Objasnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 9 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha IV – písm. c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději osmnáct měsíců po skončení referenčního roku.“;

Statistické údaje se poskytují každoročně. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se prvního referenčního roku. Údaje se předkládají nejpozději osmnáct měsíců po skončení referenčního roku.“;

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Příloha I – část II – bod 77 – odst. 2 – bod 9 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha IV – písm. d – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 9 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha IV – písm. e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, hlášeného počtu pracovních úrazů a případně údajů týkajících se výběrového souboru a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, hlášeného počtu pracovních úrazů a případně údajů týkajících se výběrového souboru a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 10 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha V – písm. c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U nemocí z povolání se statistické údaje poskytují každoročně a předkládají se nejpozději patnáct měsíců po skončení referenčního roku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se referenčních období, intervalů a lhůt pro poskytování jiných souborů údajů.“;

U nemocí z povolání se statistické údaje poskytují každoročně a předkládají se nejpozději patnáct měsíců po skončení referenčního roku. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se referenčních období, intervalů a lhůt pro poskytování jiných souborů údajů.“

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 10 – písm. b

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha V – písm. d – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“;

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením opatření týkajících se charakteristik, zejména proměnných, definic a klasifikací výše uvedených témat, a rozčlenění charakteristik.“

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 77 – odst. 2 – bod 10 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1338/2008

Příloha V – písm. e – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením pravidel, pokud jde o opatření týkající se poskytování metadat, včetně metadat týkajících se typu populace, které se šetření týká, a informací o všech specifických rysech členských států, které jsou pro výklad a sestavování mezinárodně srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.“

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění).

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Příloha I – část VII – bod 78 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1185/2009

Čl. 5 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1a, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 1a, 2 a 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a, pokud jde o platnost mezinárodních účetních standardů v rámci Unie.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 5a za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením platnosti mezinárodních účetních standardů v rámci Unie (dále jen „přijaté mezinárodní účetní standardy“).

Odůvodnění

Upřesnění přenesení pravomoci (tj. za účelem doplnění) a odkazů na ustanovení ostatních odstavců základního právního aktu.

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 – písm. a

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je to ze závažných naléhavých důvodů v případě možných bezprostředních rizik pro stabilitu finančních trhů nutné, použije se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 5b.“;

vypouští se

Odůvodnění

Použití zrychleného postupu se nezdá být odůvodněné. Bude-li to nutné, mohou Evropský parlament a Rada včas prohlásit, že nebudou vznášet námitky (viz navrhovaný pozměňovací návrh na zrušení čl. 5 písm. b) nařízení (ES) č. 1606/2002).

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Čl. 4 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„Pro každé účetní období, které začíná dnem 1. ledna 2005 nebo později, sestaví společnosti řídící se právem členského státu své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přejatými postupem podle čl. 6 odst. 2, pokud jsou k rozvahovému dni jejich cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu kteréhokoli členského státu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů(1).“

„Pro každé účetní období, které začíná dnem 1. ledna 2005 nebo později, sestaví společnosti řídící se právem členského státu své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými podle čl. 3 odst. 1, pokud jsou k rozvahovému dni jejich cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/65/EU.“

Odůvodnění

Není nutné uvádět „kteréhokoli členského státu“, neboť definice regulovaného trhu v článku 44 směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID) zahrnuje pouze trhy povolené v EU.

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Článek 5

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

1b)  Článek 5 se nahrazuje tímto:

Článek 5

Článek 5

Možnosti s ohledem na roční účetní závěrky a společnosti bez veřejně obchodovaných cenných papírů

Možnosti s ohledem na roční účetní závěrky a společnosti bez veřejně obchodovaných cenných papírů

Členské státy mohou povolit nebo požadovat,

Členské státy mohou povolit nebo požadovat,

a)   aby společnosti uvedené v článku 4 sestavovaly své účetní závěrky

a)   aby společnosti uvedené v článku 4 sestavovaly své účetní závěrky

b)   společnosti jiné než uvedené v článku 4 sestavovaly své konsolidované účetní závěrky nebo roční účetní závěrky

b)   společnosti jiné než uvedené v článku 4 sestavovaly své konsolidované účetní závěrky nebo roční účetní závěrky

v souladu s mezinárodními účetními standardy přejatými postupem podle čl. 6 odst. 2.“

v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými podle čl. 3 odst. 1.“

Odůvodnění

Sladění platného postupu (článek 6 nařízení (ES) č. 1606/2002) se zrušuje; zmocnění k přijímání aktů v přenesené pravomoci je nyní obsaženo v článku 3 tohoto nařízení).

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Čl. 5 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 1 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od [datum vstupu tohoto souhrnného nařízení v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst.1 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Odůvodnění

Sladění doby trvání přenesení pravomoci s obecným přístupem Parlamentu (viz usnesení ze dne 25. února 2014, bod 9).

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Čl. 5 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Odůvodnění

Sjednocení délky kontrolního období a jeho prodloužení.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Článek 5 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5b

vypouští se

Postup pro naléhavé případy

 

1.  Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

 

2.  Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 5a odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

 

Odůvodnění

Použití zrychleného postupu se nezdá být odůvodněné. Bude-li to nutné, mohou Evropský parlament a Rada včas prohlásit, že nebudou vznášet námitky.

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 3

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Čl. 6 a 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3)  Články 6 a 7 se zrušují.

„3)  Článek 6 se zrušuje.

Odůvodnění

Zrušuje se pouze článek 6, neboť již neexistuje postup projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Příloha I – část VIII – bod 79 – odst. 2 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1606/2002

Článek 7

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

3a)  Článek 7 se nahrazuje tímto:

Článek 7

Článek 7

Vykazování a koordinace

Vykazování a koordinace

1.   Komise udržuje s výborem pravidelný styk s ohledem na stav aktivních projektů IASB a jakýchkoli souvisejících dokumentů vypracovaných IASB pro koordinaci postojů a pro usnadnění diskusí týkajících se přejímání standardů, které mohou vyplývat z těchto projektů a dokumentů.

1.   Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o stavu aktivních projektů IASB a jakýchkoli souvisejících dokumentů vypracovaných IASB pro koordinaci postojů a pro usnadnění diskusí týkajících se přijímání standardů, které mohou vyplývat z těchto projektů a dokumentů.

2.   Pokud Komise zamýšlí nenavrhnout přejetí určitého standardu, uvědomí o tom řádně a včas výbor.“

2.   Pokud Komise zamýšlí nenavrhnout přijetí určitého standardu, uvědomí o tom řádně a včas Evropský parlament a Radu.“

Odůvodnění

V souvislosti s přípravou návrhů mezinárodních ú