Procedure : 2016/0400A(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0020/2018

Indgivne tekster :

A8-0020/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/04/2019 - 16.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0410

BETÆNKNING     ***I
PDF 3312kWORD 377k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Retsudvalget

Ordfører: József Szájer

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG FRA Økonomi- og Valutaudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM INDUSTRI, FORSKNING OG ENERGI
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM DET INDRE MARKED OG FORBRUGERBESKYTTELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0799),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, artikel 43, stk. 2, artikel 53, stk. 1, artikel 62, artikel 64, stk. 2, artikel 91, artikel 100, stk.2, artikel 114, artikel 153, stk. 2, litra b), artikel 168, stk.4, litra a) og b), artikel 172, artikel 192, stk.1, artikel 207, artikel 214, stk.3 og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0524/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 1. juni 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–   der henviser til udtalelse af 12. december 2017 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til skrivelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelser og holdninger i form af ændringsforslag fra Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0020/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Lissabontraktaten indførte en sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).

(1)  Lissabontraktaten har i væsentlig grad ændret de retlige rammebestemmelser om de beføjelser, som Kommissionen tillægges af lovgiverne, og indfører en klar sondring mellem de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage almengyldige ikkelovgivningsmæssige retsakter, der udbygger eller ændrer visse ikkevæsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt (delegerede retsakter), og de beføjelser, som Kommissionen kan få delegeret til at vedtage retsakter for at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter (gennemførelsesretsakter).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Bundtning og forelæggelse af bemyndigelser, der ikke er tæt forbundet med hinanden, i en enkelt delegeret retsakt fra Kommissionen begrænser Parlamentets kontrolbeføjelse, eftersom Parlamentet bliver tvunget til enten at acceptere eller at afvise hele den delegerede retsakt, hvilket ikke giver mulighed for at afgive en udtalelse om hver enkelt delegeret beføjelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – nr. 1 – afsnit 2 – nr. 1

Direktiv 2009/31/EF

Artikel 29 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29a vedrørende ændring af bilagene.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 29a med henblik på at tilpasse dette direktivs bilag til de tekniske og videnskabelige fremskridt.

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre sammenhæng med ordlyden i Kommissionens forslag COM(2016)0789, navnlig artikel 2, stk. 2.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – nr. 1 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2009/31/EF

Artikel 29 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 29, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Bilag I – del 1 – nr. 1 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 2009/31/EF

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Artikel 30 udgår.

3)  Artikel 30 affattes således:

 

"Artikel 30

 

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af det udvalg for klimaændringer, der er nedsat ved artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013*. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011**.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011."

 

___________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).

 

** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Begrundelse

Nødvendigt for at sikre sammenhæng med ordlyden i Kommissionens forslag COM(2016)0789, navnlig artikel 2, stk. 4.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Bilag I – del 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Begrundelse

Eftersom valget af delegation af beføjelser fra forskriftsproceduren med kontrol til delegerede retsakter/gennemførelsesretsakter for så vidt angår beslutningen om indsatsfordeling ikke er ukontroversielt, og forpligtelserne i henhold til denne beslutning vil blive erstattet af en anden forordning for perioden 2021-2030, vil det være at foretrække, at beslutning nr. 406/2009/EF ikke inkluderes i dette omnibusforslag.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 3 – litra a

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende form og indhold for den mærkning, der skal bruges.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 3 – litra b

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 10 – stk. 6 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende en ordning for tildeling af kvoter til producenter og importører.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 19 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende supplerende foranstaltninger for tilsyn med kontrollerede stoffer eller nye stoffer og med produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, når disse varer er under midlertidig opbevaring, toldoplag- eller frizoneproceduren eller transitforsendelse gennem Unionens toldområde og efterfølgende reeksport, ud fra en vurdering af den potentielle risiko for illegal handel ved sådanne bevægelser og under hensyntagen til sådanne foranstaltningers miljøfordele og samfundsøkonomiske virkninger.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende supplerende foranstaltninger for tilsyn med kontrollerede stoffer eller nye stoffer og med produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af kontrollerede stoffer, når disse varer er under midlertidig opbevaring, toldoplag- eller frizoneproceduren eller transitforsendelse gennem Unionens toldområde og efterfølgende reeksport, ud fra en vurdering af den potentielle risiko for illegal handel ved sådanne bevægelser og under hensyntagen til sådanne foranstaltningers miljøfordele og samfundsøkonomiske virkninger.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 20 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende regler i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for overgang til fri omsætning i Unionen af produkter og udstyr, som er importeret fra stater, der ikke er parter i protokollen, og som er fremstillet under anvendelse af kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder stoffer, som entydigt kan identificeres som kontrollerede stoffer. Identifikationen af disse produkter og dette udstyr sker på grundlag af regelmæssig teknisk rådgivning af parterne.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for overgang til fri omsætning i Unionen af produkter og udstyr, som er importeret fra stater, der ikke er parter i protokollen, og som er fremstillet under anvendelse af kontrollerede stoffer, men som ikke indeholder stoffer, som entydigt kan identificeres som kontrollerede stoffer. Identifikationen af disse produkter og dette udstyr sker på grundlag af regelmæssig teknisk rådgivning af parterne.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 8 – litra b

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende en liste over produkter og udstyr, i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af kontrollerede stoffer eller destruktion af produkter og udstyr uden forudgående genvinding af kontrollerede stoffer, og specificerer i relevante tilfælde, hvilken teknologi der skal anvendes.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende en liste over produkter og udstyr, i overensstemmelse med de afgørelser, der træffes af parterne, for hvilke det anses for teknisk og økonomisk muligt at gennemføre genvinding af kontrollerede stoffer eller destruktion af produkter og udstyr uden forudgående genvinding af kontrollerede stoffer, og specificerer i relevante tilfælde, hvilken teknologi der skal anvendes.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 8 – litra c

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 22 – stk. 5 – afsnit 2 og 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen evaluerer de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, og har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende disse minimumskvalifikationskrav på baggrund af denne evaluering samt af teknisk og anden relevant information.

Kommissionen evaluerer de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, og har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende disse minimumskvalifikationskrav på baggrund af denne evaluering samt af teknisk og anden relevant information.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 9 – litra a – nr. i

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifikationer, som det personale, der udfører de i stk. 2 omhandlede aktiviteter, skal være i besiddelse af. På baggrund af en evaluering af disse foranstaltninger truffet af medlemsstaterne samt af teknisk og anden relevant information tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende harmonisering af disse minimumskvalifikationskrav.

Medlemsstaterne fastsætter krav til de minimumskvalifikationer, som det personale, der udfører de i stk. 2 omhandlede aktiviteter, skal være i besiddelse af. På baggrund af en evaluering af disse foranstaltninger truffet af medlemsstaterne samt af teknisk og anden relevant information tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler vedrørende harmonisering af disse minimumskvalifikationskrav.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 9 – litra b

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 23 – stk. 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"7.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende udarbejdelsen af en fortegnelse over teknologier eller fremgangsmåder, som virksomhederne skal benytte for at forebygge og minimere enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer."

"7.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at udarbejde en fortegnelse over teknologier eller fremgangsmåder, som virksomhederne skal benytte for at forebygge og minimere enhver udsivning og emission af kontrollerede stoffer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 24 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3 og 5, artikel 10, stk. 3 og 6, artikel 13, stk. 2, artikel 18, stk. 9, artikel 19, artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 3, 4 og 5, artikel 23, stk. 4 og 7, artikel 24, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 3 og 5, artikel 10, stk. 3 og 6, artikel 13, stk. 2, artikel 18, stk. 9, artikel 19, artikel 20, stk. 2, artikel 22, stk. 3, 4 og 5, artikel 23, stk. 4 og 7, artikel 24, stk. 2 og 3, artikel 26, stk. 3 og artikel 27, stk. 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Bilag I – del I – nr. 3 – afsnit 3 – nr. 14

Forordning (EF) nr. 1005/2009

Artikel 27 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende ændringer af indberetningskravene i henhold til stk. 1-7 i denne artikel for at opfylde forpligtelserne i medfør af protokollen eller for at lette anvendelsen."

"10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at ændre indberetningskravene i henhold til stk. 1-7 i denne artikel for at opfylde forpligtelserne i medfør af protokollen eller for at lette anvendelsen."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Bilag I – del II – nr. 4 – afsnit 2 – nr. 1

Direktiv 2002/58/EF

Artikel 4 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b vedrørende omstændighederne, formerne og procedurerne for informations- og underretningskravene i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel efter at have hørt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse."

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14b med henblik på at supplere denne forordning med hensyn til omstændighederne, formerne og procedurerne for informations- og underretningskravene i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel efter at have hørt Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), Gruppen vedrørende Beskyttelse af Personer i forbindelse med Behandling af Personoplysninger, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 95/46/EF, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Bilag I – del II – nr. 4 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 2002/58/EF

Artikel 14 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Bilag I – del II – nr. 5 – afsnit 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"a) vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a, hvorved der fastlægges kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren.

"a) vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren.

Hvis det i forbindelse med fastlæggelsen af kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 5b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikel."

Hvis det i forbindelse med fastlæggelsen af kriterier og procedure for udpegelsen af topdomæneadministratoren er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 5b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikel."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Bilag I – del II – nr. 5 – afsnit 2 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til efter høring af topdomæneadministratoren at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a vedrørende fastlæggelsen af generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering.

Kommissionen tillægges beføjelser til efter høring af topdomæneadministratoren at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Bilag I – del II – nr. 5 – afsnit 2 – nr. 2 – litra b

Forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat eller Kommissionen inden 30 dage efter offentliggørelsen gør indsigelse mod et punkt i en meddelt liste, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a for at afhjælpe situationen.

Hvis en medlemsstat eller Kommissionen inden 30 dage efter offentliggørelsen gør indsigelse mod et punkt i en meddelt liste, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a for at afhjælpe situationen ved at supplere denne forordning.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Bilag I – del II – nr. 5 – afsnit 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 733/2002

Artikel 5 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 og 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 8 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 89/391/EØF

Artikel 17 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 9 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 89/654/EØF

Artikel 9 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 10 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 89/656/EØF

Artikel 9 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 11 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 90/269/EØF

Artikel 8 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 12 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 90/270/EØF

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 13 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 92/29/EØF

Artikel 8 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 14 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 92/57/EØF

Artikel 13 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 15 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 92/58/EØF

Artikel 9 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 16 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 92/91/EØF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 17 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 92/104/EØF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 18 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 93/103/EF

Artikel 12 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 19 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 94/33/EF

Artikel 15 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 20 – afsnit 2 – nr. 1

Direktiv 98/24/EF

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a vedrørende fastsættelse eller ajourføring af vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, under hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 12a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte eller ajourføre vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, under hensyntagen til de til rådighed værende målemetoder.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 20 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 98/24/EF

Artikel 12 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 12, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 12, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 21 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 1999/92/EF

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 22 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2000/54/EF

Artikel 19 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 23 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2002/44/EF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 24 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2003/10/EF

Artikel 12 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 25 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2004/37/EF

Artikel 17 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 26 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2006/25/EF

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 27 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2009/104/EF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 28 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 2009/148/EF

Artikel 18 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 18, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 1

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 6 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer for regionalt samarbejde i en solidarisk ånd."

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for regionalt samarbejde i en solidarisk ånd."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 11 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af denne artikel."

"10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de nærmere procedureregler for anvendelsen af denne artikel."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 15 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a for at sikre, at transmissionssystemejeren og lagersystemoperatøren fuldt og effektivt efterlever denne artikels stk. 2."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for at sikre, at transmissionssystemejeren og lagersystemoperatøren fuldt og effektivt efterlever denne artikels stk. 2."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 4

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 36 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer for anvendelsen af betingelserne i denne artikels stk. 1 og for fastlæggelsen af proceduren for anvendelse af denne artikels stk. 3, 6, 8 og 9."

"10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for anvendelsen af betingelserne i denne artikels stk. 1 og for fastlæggelsen af proceduren for anvendelse af denne artikels stk. 3, 6, 8 og 9."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 5

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 42 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende omfanget af de regulerende myndigheders pligt til at samarbejde indbyrdes og med agenturet."

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer for omfanget af de regulerende myndigheders pligt til at samarbejde indbyrdes og med agenturet."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 6

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 43 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"9.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer med nærmere procedureregler, der skal følges af de regulerende myndigheder, agenturet og Kommissionen for så vidt angår de regulerende myndigheders afgørelsers overholdelse af de retningslinjer, der er omhandlet i denne artikel."

"9.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer med nærmere procedureregler, der skal følges af de regulerende myndigheder, agenturet og Kommissionen for så vidt angår de regulerende myndigheders afgørelsers overholdelse af de retningslinjer, der er omhandlet i denne artikel."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 7

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 44 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a vedrørende fastlæggelsen af retningslinjer, der fastlægger metoder og ordninger for journalføring samt form og indhold for de data, der skal opbevares."

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 50a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer, der fastlægger metoder og ordninger for journalføring samt form og indhold for de data, der skal opbevares."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 29 – afsnit 2 – nr. 8

Direktiv 2009/73/EF

Artikel 50 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 10, artikel 15, stk. 3, artikel 36, stk. 10, artikel 42, stk. 5, artikel 43, stk. 9, og artikel 44, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 4, artikel 11, stk. 10, artikel 15, stk. 3, artikel 36, stk. 10, artikel 42, stk. 5, artikel 43, stk. 9, og artikel 44, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 30 – afsnit 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 715/2009

Artikel 3 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af stk. 1 og 2."

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de nærmere procedureregler for anvendelsen af stk. 1 og 2."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 30 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 715/2009

Artikel 6 – stk. 11 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Når Kommissionen foreslår at vedtage netregler på eget initiativ, hører den agenturet, ENTSO for gas og alle relevante interessenter om udkastet til netregler i et tidsrum på mindst to måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende vedtagelsen af sådanne netregler."

"Når Kommissionen foreslår at vedtage netregler på eget initiativ, hører den agenturet, ENTSO for gas og alle relevante interessenter om udkastet til netregler i et tidsrum på mindst to måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage sådanne netregler."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 30 – afsnit 2 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 715/2009

Artikel 12 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Med henblik på at nå de i stk. 1 og 2 fastsatte mål tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende fastlæggelsen af det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyntagen til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Med henblik herpå hører Kommissionen agenturet og ENTSO for gas."

"Med henblik på at nå de i stk. 1 og 2 fastsatte mål tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyntagen til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Med henblik herpå hører Kommissionen agenturet og ENTSO for gas."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 30 – afsnit 2 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 715/2009

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a vedrørende fastsættelsen af retningslinjer om de forhold, der er anført i stk. 1, i denne artikel, og ændring af de i litra a), b) og c) omhandlede retningslinjer."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 27a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer om de forhold, der er anført i stk. 1, i denne artikel, og ændre de i litra a), b) og c) omhandlede retningslinjer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering og ændring).

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 30 – afsnit 2 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 715/2009

Artikel 27 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 11, artikel 7, stk. 3, artikel 12, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 5, artikel 6, stk. 11, artikel 7, stk. 3, artikel 12, stk. 3, og artikel 23, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Bilag I – del V – nr. 31 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1222/2009

Artikel 12 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 32 – afsnit 2 – nr. 6

Direktiv 91/271/EØF

Artikel 17 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 3, artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 33 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 91/676/EØF

Artikel 8 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 34 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 94/63/EF

Artikel 7 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 7, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 1, og artikel 7, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 35 – afsnit 2 – nr. 1

Direktiv 96/59/EF

Artikel 10 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10b:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10b med henblik på at supplere dette direktiv med følgende mål for øje:

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 35 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 96/59/EF

Artikel 10 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 10, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 36 – afsnit 4 – nr. 2

Direktiv 98/83/EF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 37 – afsnit 3 – nr. 2

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende mindstekrav til skrotningsattesten.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastsætte mindstekrav til skrotningsattesten.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 37 – afsnit 3 – nr. 4

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er opstillet i første afsnit. Når Kommissionen udarbejder sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de nærmere regler, der er nødvendige for at kontrollere, at medlemsstaterne opfylder de mål, der er opstillet i første afsnit. Når Kommissionen udarbejder sådanne regler, tager den hensyn til alle relevante faktorer, bl.a. adgangen til data og spørgsmålet om eksport og import af udrangerede køretøjer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 37 – afsnit 3 – nr. 5

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de i stk. 1 omhandlede standarder. Når Kommissionen udarbejder sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora og bidrager i givet fald til dette arbejde."

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge de i stk. 1 omhandlede standarder. Når Kommissionen udarbejder sådanne standarder, tager den hensyn til det igangværende arbejde på dette område i de relevante internationale fora og bidrager i givet fald til dette arbejde."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 37 – afsnit 3 – nr. 6

Direktiv 2000/53/EF

Artikel 9 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 6, artikel 7, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 38 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2000/60/EF

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a vedrørende fastlæggelse af tekniske specifikationer og standardiserede metoder til analyse og kontrol af vandets tilstand."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge tekniske specifikationer og standardiserede metoder til analyse og kontrol af vandets tilstand."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 38 – afsnit 3 – nr. 3

Direktiv 2000/60/EF

Artikel 20 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 20, stk. 1, første afsnit, og bilag V, punkt 1.4.1, nr. ix), tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, artikel 20, stk. 1, første afsnit, og bilag V, punkt 1.4.1, nr. ix), tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 38 – afsnit 3 – nr. 5

Direktiv 2000/60/EF

Bilag V – punkt 1.4.1 – nr. ix

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"ix)  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a vedrørende fastlæggelse af resultaterne af interkalibreringen og værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer i overensstemmelse med nr. i) -viii). De offentliggøres senest seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen."

"ix)  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 20a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge resultaterne af interkalibreringen og værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer i overensstemmelse med nr. i) -viii). De offentliggøres senest seks måneder efter afslutningen af interkalibreringen."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 39 – afsnit 2 – nr. 3

Direktiv 2002/49/EF

Artikel 12 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 12, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2 og 3, og artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 40 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2004/42/EF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 41 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2004/107/EF

Artikel 5 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 42 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/7/EF

Artikel 15 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at specificere EN/ISO-standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed med henblik på artikel 3, stk. 9

a)  at supplere dette direktiv ved at specificere EN/ISO-standarden om mikrobiologiske metoders ligeværdighed med henblik på artikel 3, stk. 9

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 42 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/7/EF

Artikel 15 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at ændre bilag I, hvis det i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling er nødvendigt, for så vidt angår analysemetoder for de parametre, der er fastsat i nævnte bilag

b)  (Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 42 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/7/EF

Artikel 15 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at ændre bilag V, hvis det i lyset af den videnskabelige og tekniske udvikling er nødvendigt."

c)  (Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 42 – afsnit 3 – nr. 2

Direktiv 2006/7/EF

Artikel 15 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 43 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/21/EF

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a, der er nødvendige for:

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 22a med henblik på at supplere dette direktiv med følgende mål for øje:

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 43 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/21/EF

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udarbejdelsen af de tekniske krav i forbindelse med artikel 13, stk. 6, herunder de tekniske krav vedrørende definitionen af cyanid dissocierbart med svag syre og metoden til måling heraf

a)  at udarbejde de tekniske krav i forbindelse med artikel 13, stk. 6, herunder de tekniske krav vedrørende definitionen af cyanid dissocierbart med svag syre og metoden til måling heraf

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 43 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/21/EF

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  færdiggørelsen af de tekniske krav til specificering af affald i bilag II

b)  at færdiggøre de tekniske krav til specificering af affald i bilag II

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 43 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/21/EF

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fortolkningen af definitionen i artikel 3, nr. 3)

c)  at fortolke definitionen i artikel 3, nr. 3)

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 43 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/21/EF

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fastlæggelsen af kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i bilag III

d)  at fastlægge kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i bilag III

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 43 – afsnit 3 – nr. 1

Direktiv 2006/21/EF

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  fastlæggelsen af de harmoniserede prøveudtagningsstandarder og analysemetoder, som er nødvendige for den tekniske gennemførelse af direktivet.

e)  at fastlægge de harmoniserede prøveudtagningsstandarder og analysemetoder, som er nødvendige for den tekniske gennemførelse af direktivet.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 43 – afsnit 3 – nr. 2

Direktiv 2006/21/EF

Artikel 22 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 2 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 2 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 44 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2006/118/EF

Artikel 8 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 45 – afsnit 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 166/2006

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  I de tilfælde hvor Kommissionen konstaterer, at der ikke findes data om udledninger fra diffuse kilder, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a for at iværksætte rapportering om relevante forurenende stoffer fra en eller flere diffuse kilder, idet der, hvis det er hensigtsmæssigt, benyttes internationalt anerkendte metoder."

"3.  I de tilfælde hvor Kommissionen konstaterer, at der ikke findes data om udledninger fra diffuse kilder, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at iværksætte rapportering om relevante forurenende stoffer fra en eller flere diffuse kilder, idet der, hvis det er hensigtsmæssigt, benyttes internationalt anerkendte metoder."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 45 – afsnit 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 166/2006

Artikel 18 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, og artikel 18, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 3, og artikel 18 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 46 – afsnit 3 – nr. 2

Direktiv 2007/2/EF

Artikel 7 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester. Relevante brugerkrav, eksisterende initiativer og internationale standarder med henblik på harmonisering af geodatasæt, samt feasibility- og cost-benefit-hensyn tages i betragtning ved udformningen af disse ordninger."

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge tekniske ordninger for interoperabilitet og, hvor det er muligt, harmonisering af geodatasæt og -tjenester. Relevante brugerkrav, eksisterende initiativer og internationale standarder med henblik på harmonisering af geodatasæt, samt feasibility- og cost-benefit-hensyn tages i betragtning ved udformningen af disse ordninger."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 46 – afsnit 3 – nr. 3

Direktiv 2007/2/EF

Artikel 16 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende fastlæggelse af især følgende for at supplere dette kapitel:

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge især følgende:

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 46 – afsnit 3 – nr. 4

Direktiv 2007/2/EF

Artikel 17 – stk. 8 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a vedrørende reglerne for disse vilkår. Disse regler skal fuldt ud overholde principper i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge reglerne for disse vilkår. Disse regler skal fuldt ud overholde principperne i stk. 1, 2 og 3 i denne artikel.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 46 – afsnit 3 – nr. 5

Direktiv 2007/2/EF

Artikel 21 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 7, artikel 7, stk. 1, artikel 16 og artikel 17, stk. 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 7, artikel 7, stk. 1, artikel 16 og artikel 17, stk. 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 47 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2007/60/EF

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 11, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 48 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2008/50/EF

Artikel 28 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 28, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 49 – afsnit 2 – nr. 1

Direktiv 2008/56/EF

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende fastsættelse senest den 15. juli 2010 af kriterier og metodiske standarder, der skal anvendes af medlemsstaterne, og på grundlag af bilag I og III, således at der sikres sammenhæng og det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket omfang der er opnået en god miljøtilstand.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere dette direktiv ved senest den 15. juli 2010 at fastsætte kriterier og metodiske standarder, der skal anvendes af medlemsstaterne, og på grundlag af bilag I og III, således at der sikres sammenhæng og det gøres muligt at foretage sammenligninger mellem havregioner eller subregioner med hensyn til, i hvilket omfang der er opnået en god miljøtilstand.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 49 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2008/56/EF

Artikel 11 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a vedrørende specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsresultater."

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge specifikationer og standardmetoder for overvågning og vurdering, der tager hensyn til eksisterende forpligtelser og sikrer sammenlignelighed mellem overvågnings- og vurderingsresultater."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 49 – afsnit 2 – nr. 4

Direktiv 2008/56/EF

Artikel 24 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 4, og artikel 24, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9, stk. 3, artikel 11, stk. 4, og artikel 24, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 50 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Artikel 53 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 37, stk. 5, artikel 45, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 37, stk. 5, artikel 45, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 51 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2009/126/EF

Artikel 8 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 52 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2009/147/EF

Artikel 15 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 53 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at ajourføre forordning (EF) nr. 1221/2009 og indføre evalueringsprocedurer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af bilagene til nævnte forordning og for at supplere dem med procedurer for den gensidige evaluering af de kompetente EMAS-organer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

For at ajourføre forordning (EF) nr. 1221/2009 og indføre evalueringsprocedurer bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af bilagene til nævnte forordning og for at supplere dem med procedurer for den gensidige evaluering af de kompetente EMAS-organer samt tilvejebringe sektorreferencedokumenter og retningslinjer vedrørende registrering af organisationer og harmoniseringsprocedurer. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Begrundelse

Er på linje med ændringsforslagene til andre artikler om tilpasning af foranstaltninger, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 53 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1221/2009 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser vedrørende harmoniseringen af visse procedurer og sektorreferencedokumenter. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

udgår

Begrundelse

Er på linje med ændringsforslagene til andre artikler om tilpasning af foranstaltninger, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 53 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1221/2009

Artikel 16 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et forslag til retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af registreringsorganer, vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 49, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af registreringsorganer.

Begrundelse

Ændring for at tilpasse en foranstaltning, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 53 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1221/2009

Artikel 17 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a vedrørende procedurer for den gensidige evaluering af EMAS-kompetente organer, herunder passende procedurer for appel af afgørelser, der træffes som følge af den gensidige evaluering."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge procedurer for den gensidige evaluering af EMAS-kompetente organer, herunder passende procedurer for appel af afgørelser, der træffes som følge af den gensidige evaluering."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 53 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1221/2009

Artikel 30 – stk. 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager et forslag til retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 49, stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge retningslinjer vedrørende de harmoniseringsprocedurer, der er godkendt af forummet af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer.

Begrundelse

Ændring for at tilpasse en foranstaltning, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 53 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1221/2009

Artikel 46 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"6.  Kommissionen vedtager de sektorreferencedokumenter, der er omhandlet i stk. 1, og den vejledning, der er omhandlet i stk. 4, ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med den i artikel 49, stk. 2, omhandlede procedure."

"6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 48a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage de sektorreferencedokumenter, der er omhandlet i stk. 1, og den vejledning, der er omhandlet i stk. 4."

Begrundelse

Ændring for at tilpasse en foranstaltning, der tidligere er indført under forskriftsproceduren med kontrol, til delegerede retsakter.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 53 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1221/2009

Artikel 48a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Artikel 48a

"Artikel 48a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 17, stk. 3, og artikel 48, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 17, stk. 3, og artikel 48 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 3, og artikel 48 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 16, stk. 4, artikel 17, stk. 3, artikel 30, stk. 6, artikel 46, stk. 6, og artikel 48 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

_______________

_______________

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9) og ajourføring af henvisningerne på linje med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 54 – afsnit 4 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 66/2010

Artikel 6 – stk. 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For specifikke kategorier af varer, der indeholder de i stk. 6 omhandlede stoffer, og kun i tilfælde hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte dem som sådan eller via anvendelse af alternative materialer eller design, eller i tilfælde af produkter, der har en væsentlig højere generel miljøpræstation sammenlignet med andre varer af samme kategori, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende undtagelser fra denne artikels stk. 6.

For specifikke kategorier af varer, der indeholder de i stk. 6 omhandlede stoffer, og kun i tilfælde hvor det ikke er teknisk muligt at erstatte dem som sådan eller via anvendelse af alternative materialer eller design, eller i tilfælde af produkter, der har en væsentlig højere generel miljøpræstation sammenlignet med andre varer af samme kategori, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge foranstaltninger vedrørende indrømmelse af undtagelser fra denne artikels stk. 6.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 54 – afsnit 4 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 66/2010

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende fastlæggelsen senest ni måneder efter høring af Miljømærkenævnet af foranstaltninger til fastsættelse af specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved senest ni måneder efter høring af Miljømærkenævnet at fastlægge foranstaltninger til fastsættelse af specifikke EU-miljømærkekriterier for hver produktgruppe. Sådanne foranstaltninger offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 54 – afsnit 4 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 66/2010

Artikel 15 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 7, artikel 8, stk. 2, og artikel 15, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den .... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 55 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EØF) nr. 3924/91

Artikel 2 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"6.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ajourføring af Prodcom-listen og de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik."

"6.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at ajourføre Prodcom-listen og de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 55 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EØF) nr. 3924/91

Artikel 3 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nærmere regler for anvendelsen af stk. 3 i denne artikel, herunder tilpasning til den tekniske udvikling."

"5.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere regler for anvendelsen af stk. 3 i denne artikel, herunder tilpasning til den tekniske udvikling."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 55 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EØF) nr. 3924/91

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For bestemte rubrikker på Prodcom-listen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fastsættelse af, at undersøgelsesperioden skal være en måned eller et kvartal.

For bestemte rubrikker på Prodcom-listen tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte, at undersøgelsesperioden skal være en måned eller et kvartal.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 55 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EØF) nr. 3924/91

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.   De nødvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, hvis indhold skal være i overensstemmelse med de ordninger, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende ændringer af disse ordninger."

"1.   De nødvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjælp af spørgeskemaer, hvis indhold skal være i overensstemmelse med de ordninger, der fastsættes af Kommissionen. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge ændringer af disse ordninger."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 55 – afsnit 3 – nr. 5

Forordning (EØF) nr. 3924/91

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fastsættelse af de nærmere regler, i henhold til hvilke medlemsstaterne skal bearbejde oplysningerne i de udfyldte spørgeskemaer, jf. artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, jf. artikel 5, stk. 3."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de nærmere regler, i henhold til hvilke medlemsstaterne skal bearbejde oplysningerne i de udfyldte spørgeskemaer, jf. artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, jf. artikel 5, stk. 3."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 55 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EØF) nr. 3924/91

Artikel 9 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 6, artikel 3, stk. 5, artikel 4, artikel 5, stk. 1, og artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 56 – afsnit 2 – nr. 1

Forordning (EØF) nr. 696/93

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af navnlig de statistiske enheder vedrørende det produktive system, de anvendte kriterier og definitionerne i bilaget med henblik på at tilpasse dem til den økonomiske og tekniske udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af de statistiske enheder vedrørende det produktive system, de anvendte kriterier og definitionerne i bilaget med henblik på at tilpasse dem til den økonomiske og tekniske udvikling.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 56 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EØF) nr. 696/93

Artikel 6 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  at supplere nævnte forordning med kriterierne for kvalitetsmåling

-  at supplere nævnte forordning med kriterierne for kvalitetsmåling af variablerne

Begrundelse

Tilpasning af den indledende tekst (betragtning) til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1165/98.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Bilag I – del VI – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Artikel 4, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

2)  Artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, affattes således:

Begrundelse

I henhold til nylig retspraksis fra Domstolen er det tilrådeligt, at bemyndigelsen klart angiver, om beføjelsen skal supplere eller ændre retsakten. Dette er blevet angivet konsekvent i hele teksten.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1165/98

Artikel 4 – stk. 2 – første afsnit – litra d) – andet afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"De stikprøveprogrammer, som er nævnt i første afsnit, er nærmere beskrevet i bilagene. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende godkendelsen og anvendelsen deraf."

"De stikprøveprogrammer, som er nævnt i første afsnit, er nærmere beskrevet i bilagene. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved yderligere at specificere godkendelsen og anvendelsen deraf."

Begrundelse

I henhold til nylig retspraksis fra Domstolen er det tilrådeligt, at bemyndigelsen klart angiver, om beføjelsen skal supplere eller ændre retsakten. Dette er blevet angivet konsekvent i hele teksten.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1165/98

Artikel 10 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende kriterierne for kvalitetsmålingen."

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at specificere kriterierne for kvalitetsmålingen af variablerne."

Begrundelse

Ændringsforslaget specificerer beføjelsen (til at supplere) og det præcise emne for den delegerede retsakt.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1165/98

Artikel 18 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 18, stk. 3, udgår.

Begrundelse

Stk. 3 er en proceduremæssig bestemmelse vedrørende forskriftsproceduren med kontrol, som nu er overflødig og dermed udgår.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1165/98

Artikel 18 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9,bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt specifikt at angive alle bestemmelser, der giver delegerede beføjelser. Delegationen af beføjelser ændres fra ubestemt tid til en periode på fem år i overensstemmelse med den etablerede lovgivningspraksis inden for ECON-udvalgets ansvarsområde og med Parlamentets generelle holdning. Dette er angivet konsekvent i hele teksten.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1165/98

Artikel 18 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9,bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt specifikt at angive alle bestemmelser, der giver delegerede beføjelser.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1165/98

Artikel 18 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, artikel 10, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9,bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d), andet afsnit, artikel 10, stk. 5, bilag A, litra a), litra b), nr. 3, litra c), nr. 2, litra c), nr. 10, litra d), nr. 2, litra f), nr. 8 og 9, bilag B, litra b), nr. 4, og litra d), nr. 2, bilag C, litra b), nr. 2, litra d), nr. 2, og litra g), nr. 2, og bilag D, litra b), nr. 2, og litra d), nr. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

For at sikre retssikkerheden er det nødvendigt specifikt at angive alle bestemmelser, der giver delegerede beføjelser. Kontrolperioden er fastsat til tre måneder, der kan forlænges én gang med yderligere tre måneder i overensstemmelse med den etablerede lovgivningspraksis inden for ECON-udvalgets ansvarsområde. Dette er angivet konsekvent i hele teksten.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. ii

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag A – litra b – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. iii

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag A – litra c – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Oplysningerne om produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) og importpriser (nr. 340) kan beregnes ved hjælp af enhedsværdier fra udenrigshandelsstatistikken eller andre kilder, hvis der ikke sker nogen væsentlig forringelse i datakvaliteten sammenlignet med specifikke prisdata. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende sikring af den nødvendige datakvalitet."

"2.  Oplysningerne om produktionspriser på andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 312) og importpriser (nr. 340) kan beregnes ved hjælp af enhedsværdier fra udenrigshandelsstatistikken eller andre kilder, hvis der ikke sker nogen væsentlig forringelse i datakvaliteten sammenlignet med specifikke prisdata. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte betingelserne for sikring af den nødvendige datakvalitet.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. vi

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag A – litra d – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Desuden indberettes produktionsvariablen (nr. 110) og variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

"2.  Desuden indberettes produktionsvariablen (nr. 110) og variablen præsterede arbejdstimer (nr. 220) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. vii

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag A – litra f – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"8.  For variablen importpriser (nr. 340) tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for iværksættelse af et europæisk stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d)."

"8.  For variablen importpriser (nr. 340) tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere retningslinjer for iværksættelse af et europæisk stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d)."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 6 – nr. viii

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag A – litra f – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"9.  Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendig for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende fastlæggelse af de nærmere retningslinjer for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. Medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 312 og 340."

"9.  Variablerne vedrørende andre markeder end hjemmemarkedet (nr. 122 og 312) indberettes efter euroområde og ikke-euroområde. Denne sondring skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i NACE rev. 2, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i NACE rev. 2. Oplysningerne om D og E i NACE rev. 2 er ikke nødvendig for variabel 122. Variablen importpriser (nr. 340) indberettes også efter euroområde og ikke-euroområde. Sondringen skal anvendes for den samlede industri defineret som hovedafdeling B til E i CPA, industrihovedgrupperne, hovedafdelings- (1 bogstav) og hovedgruppeniveau (2 cifre) i CPA. For sondringen mellem euroområde og ikke-euroområde tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nærmere retningslinjer for iværksættelse af det europæiske stikprøveprogram som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Det europæiske stikprøveprogram kan begrænse importprisvariablens dækningsområde til import af produkter fra lande uden for euroområdet. Medlemsstater, som ikke har indført euroen, skal ikke foretage nogen sondring mellem euroområde og ikke-euroområde for variablerne 122, 312 og 340.

Begrundelse

Termen ”euroområde” er den officielle betegnelse for gruppen af lande, der har indført euroen som deres fælles valuta. (Denne del af ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst). Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 7 – nr. i

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag B – litra b – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 7 – nr. iv

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag B – litra d – nr. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. i

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag C – litra b – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

(Nummereringen i Kommissionens forslag bør rettes. Nr. 9 er egentlig nr. 8.)

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iii

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag C – litra c – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  I litra c), nr. 4), udgår tredje afsnit.

iii)  (Vedrører ikke den danske tekst,)

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. iv

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag C – litra d – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Desuden indberettes variablerne omsætning (nr. 120) og salgsmængde (nr. 123) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

"2.  Desuden indberettes variablerne omsætning (nr. 120) og salgsmængde (nr. 123) i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

(Nummereringen i Kommissionens forslag bør rettes. Nr. 9 er egentlig nr. 8.)

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 8 – nr. v

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag C – litra g – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende retningslinjerne for fordelingen i det europæiske stikprøvesystem."

"2.  Variablerne omsætning (nr. 120) og salgsdeflator/salgsmængde (nr. 330/123) indberettes inden for en måned på de niveauer, som er specificeret i dette bilags litra f), nr. 3). Medlemsstaterne kan vælge at indberette variablerne vedrørende omsætningen (nr. 120) og salgsdeflatoren/salgsmængden (nr. 330/123) efter fordelingen i det europæiske stikprøvesystem som defineret i artikel 4, stk. 2, første afsnit, litra d). Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte retningslinjerne for fordelingen i det europæiske stikprøvesystem."

(Nummereringen i Kommissionens forslag bør rettes. Nr. 9 er egentlig nr. 8.)

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. i

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag D – litra b – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende anvendelsen af andre observationsenheder."

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a med henblik på at supplere denne forordning ved at give mulighed for at anvende andre observationsenheder."

(Nummereringen i Kommissionens forslag bør rettes. Nr. 10 er egentlig nr. 9.)

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 57 – afsnit 4 – nr. 9 – nr. iv

Forordning (EF) nr. 1165/98

Bilag D – litra d – nr. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes også i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a vedrørende listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage, kan ændres af Kommissionen."

"2.  Omsætningsvariablen (nr. 120) indberettes også i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage. Andre variabler, der påvirkes af antallet af arbejdsdage, kan også indberettes af medlemsstaterne i arbejdsdagskorrigeret form. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a til ændring af listen over variabler, som indberettes i angivelser korrigeret for antal arbejdsdage."

(Nummereringen i Kommissionens forslag bør rettes. Nr. 10 er egentlig nr. 9.)

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 58 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at tilpasse forordning (EF) nr. 530/1999 for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere nævnte forordning med definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes, og kriterierne for evaluering af kvaliteten. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

For at tilpasse forordning (EF) nr. 530/1999 for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere nævnte forordning med definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes, og kriterierne for evaluering af statistikkernes kvalitet. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 530/1999.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 58 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 530/1999

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikels stk. 1 og 2." Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge definitionen og opdelingen af de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikels stk. 1 og 2. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 58 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 530/1999

Artikel 10 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende kriterierne for evaluering af kvaliteten. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at angive kriterierne for evaluering af statistikkernes kvalitet. Disse delegerede retsakter vedtages for hver referenceperiode mindst ni måneder før referenceperiodens begyndelse."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 58 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 530/1999

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af delegationens varighed til den etablerede lovgivningspraksis inden for ECON-udvalgets ansvarsområde og til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 58 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 530/1999

Artikel 10 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 3, og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden for kontrolperioden til den etablerede lovgivningspraksis inden for ECON-udvalget ansvarsområde.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 59 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2150/2002 vedrørende produktion af resultater, det tekniske format, der er egnet til fremsendelse af resultaterne, og indholdet af kvalitetsrapporterne bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2150/2002 vedrørende produktion af resultater, det tekniske format, der er egnet til fremsendelse af resultaterne, samt strukturen i og de nærmere retningslinjer for kvalitetsrapporterne bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

Begrundelse

På linje med ændringsforslag til andre artikler om tilpasning af ordlyden til den seneste lovgivning på det statistiske område.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 59 – afsnit 5 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 2150/2002

Artikel 1 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b vedrørende opstilling af en ækvivalenstabel mellem statistiknomenklaturen i bilag III til denne forordning og affaldslisten i Kommissionens beslutning 2000/532/EF.*

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b med henblik på at supplere denne forordning ved at opstille en ækvivalenstabel mellem statistiknomenklaturen i bilag III til denne forordning og affaldslisten i Kommissionens beslutning 2000/532/EF.*

____________________

____________________

* Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).

* Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3)."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 59 – afsnit 5 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 2150/2002

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b vedrørende definitionen af kravene med hensyn til kvalitet og nøjagtighed."

"Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kravene med hensyn til kvalitet og nøjagtighed."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 59 – afsnit 5 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 2150/2002

Artikel 5 a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b vedrørende tilpasning til økonomiske og tekniske forbedringer af indsamling og statistisk behandling af data samt behandling og fremsendelse af resultater og tilpasning af de i bilagene anførte specifikationer.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5b med henblik på at ændre denne forordning ved at tilpasse den til den økonomiske og tekniske udvikling inden for indsamling og statistisk behandling af data samt behandling og fremsendelse af resultater og tilpasse de i bilagene anførte specifikationer.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 59 – afsnit 5 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 2150/2002

Artikel 5 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 5, artikel 3, stk. 1 og 4, og artikel 5a tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 1, stk. 5, artikel 3, stk. 1 og 4, og artikel 5a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 59 – afsnit 5 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 2150/2002

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  indholdet af de kvalitetsrapporter, der er anført i afdeling 7 i bilag I og i afdeling 7 i bilag II.

c)  strukturen i og de nærmere retningslinjer for de kvalitetsrapporter, der er anført i afdeling 7 i bilag I og i afdeling 7 i bilag II.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i tråd med andre ændringsforslag til dette forslag og med nyere lovgivning på det statistiske område. Da det mest hensigtsmæssige anvendelsesområde for og formål med dette afsnit må være at fastlægge strukturen i og de nærmere retningslinjer for rapporten, præciseres dette med den foreslåede ændring. Ud fra et ønske om et godt samarbejde med de øvrige institutioner er dette ændringsforslag også udtryk for Europa-Parlamentets vilje til at nå til enighed om denne sag ved at acceptere den foreslåede procedure.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 60 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 437/2003

Artikel 5 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende fastlæggelsen af andre standarder for nøjagtighed."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge andre standarder for nøjagtighed.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 60 – afsnit 3 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 437/2003

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, og artikel 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  at supplere nævnte forordning ved at vedtage foranstaltninger vedrørende levering af data i henhold til resultaterne af feasibility-undersøgelserne.

Begrundelse

Tilpasning af indledningen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 5, i forordning (EF) nr. 450/2003.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 450/2003 vedrørende indholdet af datakvalitetsrapporten bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 450/2003 vedrørende strukturen i og retningslinjerne for datakvalitetsrapporten bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.

Begrundelse

Tilpasning af indledningen til ændringsforslaget til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 450/2003.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 2 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændringer for at omdefinere indeksets tekniske specifikation og revidere vægtningsstrukturen ved at indbefatte visse økonomiske aktiviteter."

"4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a til ændring af bilaget for at omdefinere indeksets tekniske specifikation og revidere vægtningsstrukturen."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende ændringer for at medtage økonomiske aktiviteter som defineret i hovedafdeling O til S i NACE rev. 2, inden for anvendelsesområdet for denne forordning, idet der tages højde for resultaterne af feasibility-undersøgelserne i artikel 10."

"2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at ændre denne forordning for at medtage økonomiske aktiviteter som defineret i hovedafdeling O til S i NACE rev. 2 inden for denne forordnings anvendelsesområde, idet der tages højde for resultaterne af feasibility-undersøgelserne i artikel 10."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål. Artikel 10 i forordning (EF) nr. 450/2003 fastlægger udarbejdelse af feasibility-undersøgelser, men definerer dem ikke. (Denne del af ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under hensyntagen til bidrag til den samlede beskæftigelse og til lønomkostninger på EU-plan og nationalt plan tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelse af de økonomiske aktiviteter i henhold til NACE rev. 2-hovedafdelingerne og ved yderligere underopdelinger, dog ikke ud over niveauet for NACE rev. 2 (2-cifret niveau) eller grupper af afdelinger, som dataene opdeles i, under hensyntagen til den økonomiske og sociale udvikling.

Under hensyntagen til bidrag til den samlede beskæftigelse og til lønomkostninger på EU-plan og nationalt plan tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning med hensyn til opdeling af de økonomiske aktiviteter i henhold til NACE rev. 2-hovedafdelingerne og ved yderligere underopdelinger, dog ikke ud over niveauet for NACE rev. 2 (2-cifret niveau) eller grupper af afdelinger, som dataene opdeles i, under hensyntagen til den økonomiske og sociale udvikling.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af disse økonomiske aktiviteter, idet der tages hensyn til feasibility-undersøgelserne i artikel 10."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge disse økonomiske aktiviteter, idet der tages hensyn til feasibility-undersøgelserne i henhold til artikel 10."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af den metodologi, der skal anvendes til at kæde indekset."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge den metodologi, der skal anvendes til at kæde indekset."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 8 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende fastlæggelsen af særskilte kvalitetskriterier. De fremsendte nuværende og tilbageregnede data skal opfylde disse kvalitetskriterier."

"1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge særskilte kvalitetskriterier. De fremsendte nuværende og tilbageregnede data skal opfylde disse kvalitetskriterier."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Medlemsstaterne udarbejder hvert år en rapport om datakvaliteten til Kommissionen, første gang i 2003. Indholdet af rapporterne fastlægges af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2."

"2.  Medlemsstaterne udarbejder hvert år en rapport om datakvaliteten til Kommissionen, første gang i 2003. Rapporternes struktur og retningslinjer fastlægges af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2."

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge indholdet af sådanne rapporter ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Da det mest hensigtsmæssige anvendelsesområde for og formål med dette afsnit må være at fastlægge rapportens struktur og retningslinjer, præciseres dette med den foreslåede ændring. Dette er også i overensstemmelse med nyere lovgivning på statistikområdet.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a)  Artikel 9 udgår.

Begrundelse

Artikel 9 vedrører gennemførelsesperioder og undtagelser, der er udløbet i mellemtiden. Denne artikel er derfor overflødig og bør udgå.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 10 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen vedtager foranstaltninger på grundlag af resultaterne af feasibility-undersøgelserne ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 12, stk. 2. Disse foranstaltninger skal være i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet, jf. artikel 2 forordning (EF) nr. 223/2009, herunder minimering af byrden for respondenterne."

"5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende levering af de i denne artikels stk. 2 omhandlede data på grundlag af resultaterne af de feasibility-undersøgelser, der er omhandlet i denne artikel. Disse delegerede retsakter skal være i overensstemmelse med princippet om omkostningseffektivitet, jf. artikel 2 forordning (EF) nr. 223/2009, herunder minimering af byrden for respondenterne."

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at sådanne foranstaltninger vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, da beføjelsen går videre end "ensartede betingelser for gennemførelse af retligt bindende EU-retsakter" som beskrevet i artikel 291 i TEUF. Beføjelsen bør derfor tage sigte på delegerede retsakter.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 11 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, og artikel 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, stk. 1, og artikel 10, stk. 5, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af referencer og varighed af beføjelsen (se Parlamentets beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 11 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, og artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, stk. 1, og artikel 10, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

Tilpasning af referencer.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 61 – afsnit 4 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 450/2003

Artikel 11 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, og artikel 4 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 4, artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 1, 2 og 3, artikel 8, stk. 1, og artikel 10, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af referencer, kontrolperiode og forlængelse heraf.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 62 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 808/2004

Artikel 8 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 8, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 63 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  at ændre nævnte forordning for at tilpasse andelen af EU-totalen

-  at ændre nævnte forordning for at justere andelen af EU-totalen

Begrundelse

Tilpasning til ændringsforslaget til artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 63 – afsnit 3 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 1161/2005

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende tidsplanen for indberetning af posterne P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 og B.4G og enhver beslutning om at kræve en opdeling af de i bilaget anførte transaktioner efter modsektor. En sådan beslutning må kun vedtages, efter at Kommissionen i henhold til artikel 9 har aflagt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning."

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge tidsplanen for indberetning af posterne P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 og B.4G og ved at kræve en opdeling af de i bilaget anførte transaktioner efter modsektor. En sådan delegeret retsakt må kun vedtages, efter at Kommissionen i henhold til artikel 9 har aflagt rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne forordning."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og anvendelsesområde.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 63 – afsnit 3 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1161/2005

Artikel 2 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  stk. 5 udgår.

Begrundelse

Stk. 5 henviser til datatransmission i 2004 og er således forældet. Det bør udgå.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 63 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1161/2005

Artikel 3 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende ændring af stk. 1 i denne artikel for så vidt angår andelen af EU-totalen."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende ændring af stk. 1 i denne artikel for at justere andelen (1 %) af EU-totalen."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (og anvendelsesområde).

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 63 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1161/2005

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende vedtagelsen af fælles kvalitetsstandarder.

"1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at etablere fælles kvalitetsstandarder.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 63 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1161/2005

Artikel 7 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 63 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1161/2005

Artikel 7 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2 og 4, artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 64 – afsnit 4 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1552/2005

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Endvidere tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende udvidelsen af nævnte definition, hvis en sådan udvidelse i betydelig grad vil øge undersøgelsesresultaternes repræsentativitet og kvalitet i de pågældende medlemsstater."

Endvidere tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at vedtage udvidelsen af nævnte definition, hvis en sådan udvidelse i betydelig grad vil øge undersøgelsesresultaternes repræsentativitet og kvalitet i de pågældende medlemsstater."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 64 – afsnit 4 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1552/2005

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende fastlæggelse af kravene til stikprøveudtagning og præcision og størrelsesordenen for de stikprøver, der er nødvendige for at opfylde disse krav, samt NACE Rev. 2-specifikationer og de størrelseskategorier, som resultaterne skal opdeles i."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kravene til stikprøveudtagning og præcision og størrelsesordenen for de stikprøver, der er nødvendige for at opfylde disse krav, samt NACE Rev. 2-specifikationer og de størrelseskategorier, som resultaterne skal opdeles i."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 64 – afsnit 4 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1552/2005

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende de specifikke oplysninger, der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, og om de forskellige former for efter- og videreuddannelse."

"2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte, hvilke specifikke oplysninger der skal indsamles om henholdsvis virksomheder, der tilbyder uddannelse, og virksomheder, der ikke tilbyder uddannelse, og om de forskellige former for efter- og videreuddannelse."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 64 – afsnit 4 – nr. 4 – litra a

Forordning (EF) nr. 1552/2005

Artikel 9 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende kvalitetskravene til de oplysninger, der skal indsamles og indberettes med henblik på opstilling af europæiske statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder, og de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at vurdere eller forbedre oplysningernes kvalitet."

"4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kvalitetskravene til de oplysninger, der skal indsamles og indberettes med henblik på opstilling af europæiske statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder, og ved at vedtage de foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at vurdere eller forbedre oplysningernes kvalitet."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 64 – afsnit 4 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 1552/2005

Artikel 9 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5. Kommissionen fastlægger strukturen for de i stk. 2 omhandlede kvalitetsrapporter ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2."

"5. I forbindelse med udarbejdelsen af de i stk. 2 omhandlede kvalitetsrapporter skal medlemsstaterne opfylde de kvalitetskrav og enhver anden foranstaltning, der er fastsat i henhold til stk. 4. Med henblik på at vurdere kvaliteten af de fremsendte data anvender de det format, der er fastlagt af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 14, stk. 2."

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det klart, at strukturen i de kvalitetsrapporter, der vedtages ved hjælp af gennemførelsesretsakter, henviser til det format, som medlemsstaterne skal anvende, når de skal vurdere kvaliteten af de indberettede data, og at denne vurdering er baseret på kvalitetskriterier, der allerede er vedtaget ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 64 – afsnit 4 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1552/2005

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a vedrørende fastlæggelsen af det første referenceår, for hvilket der skal indsamles oplysninger."

"2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det første referenceår, for hvilket der skal indsamles oplysninger."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 64 – afsnit 4 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1552/2005

Artikel 13 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 2, og artikel 13, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 2, artikel 7, stk. 3, artikel 8, stk. 2, artikel 9, stk. 4, artikel 10, stk. 2, og artikel 13, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 65 – afsnit 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1893/2006

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af bilaget for at tage hensyn til den teknologiske eller økonomiske udvikling eller bringe det i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer."

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af bilag I for at tage hensyn til den teknologiske eller økonomiske udvikling eller bringe det i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer."

Begrundelse

Specifikation af referencen (da der er mere end ét bilag).

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 65 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1893/2006

Artikel 6 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 65 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1893/2006

Artikel 6 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 66 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 458/2007

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende fastlæggelse af det første år, der indsamles komplette data for, og vedtagelse af foranstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data og de definitioner, der skal anvendes.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det første år, der indsamles komplette data for, og ved at vedtage foranstaltninger vedrørende den detaljerede klassificering af de omfattede data og de definitioner, der skal anvendes.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 66 – afsnit 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 458/2007

Artikel 7 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, og bilag I, punkt 1.1.2.4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 3, og bilag I, punkt 1.1.2.4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 67 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at tilpasse forordning (EF) nr. 716/2007 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre definitionerne i bilag I og II og detaljeringsniveauet i bilag III og supplere nævnte forordning med foranstaltninger vedrørende statistikkerne over udenlandske datterselskaber i ind- og udland.

For at tilpasse forordning (EF) nr. 716/2007 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre definitionerne i bilag I og II og detaljeringsniveauet i bilag III og supplere nævnte forordning med foranstaltninger vedrørende statistikkerne over udenlandske datterselskaber i ind- og udland og fælles kvalitetsstandarder.

Begrundelse

Mere specifik beskrivelse af beføjelsen; se desuden ændringsforslaget til artikel 6, stk. 3, i denne forordning (EF) nr. 716/2007.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 67 – afsnit 4 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 716/2007

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende de nødvendige foranstaltninger for statistikker over udenlandske datterselskaber i ind- og udland på grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de nødvendige foranstaltninger for statistikker over udenlandske datterselskaber i ind- og udland på grundlag af konklusionerne af pilotundersøgelserne.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 67 – afsnit 4 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 716/2007

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende fælles kvalitetsstandarder."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fælles kvalitetsstandarder som omhandlet i stk. 1."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og anvendelsesområde for at gøre dem mere specifikke.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 67 – afsnit 4 – nr. 4 – litra a – nr. ii

Forordning (EF) nr. 716/2007

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"c)  fastsættelse af kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed."

"c)  fastsættelse af kvalitetsrapporternes struktur, retningslinjer og hyppighed, jf. artikel 6, stk. 2."

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge indholdet af sådanne rapporter ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Da det mest hensigtsmæssige anvendelsesområde for og formål med dette afsnit må være at fastlægge rapportens struktur og retningslinjer, præciseres dette med den foreslåede ændring. Dette er også i overensstemmelse med nyere lovgivning på statistikområdet.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 67 – afsnit 4 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 716/2007

Artikel 9 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den … [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 67 – afsnit 4 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 716/2007

Artikel 9 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

Teknisk ændring.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 67 – afsnit 4 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 716/2007

Artikel 9 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 68 – afsnit 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 9 a – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende:

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at:

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 68 – afsnit 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 862/2007

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 69 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1445/2007

Artikel 3 – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende ændringer af definitionerne og ændringer af listen over basisgrupper i bilag II for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, for så vidt det ikke indebærer en uforholdsmæssig forøgelse af omkostningerne for medlemsstaterne."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende de i stk. 1 nævnte ændringer af definitionerne og ændringer af listen over basisgrupper i bilag II for at tage hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, for så vidt det ikke indebærer en uforholdsmæssig forøgelse af omkostningerne for medlemsstaterne."

Begrundelse

Beføjelsen skal være mere præcis, og dens anvendelsesområde skal defineres klart, jf. traktatens artikel 290.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 69 – afsnit 3 – nr. 2 – litra a

Forordning (EF) nr. 1445/2007

Artikel 7 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende de fælles kriterier, som kvalitetskontrollen bygger på."

"4.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte de fælles kriterier, som den i stk. 1 omtalte kvalitetskontrol bygger på."

Begrundelse

Beføjelsen skal være mere præcis, og dens anvendelsesområde skal defineres klart, jf. traktatens artikel 290.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 69 – afsnit 3 – nr. 2 – litra b

Forordning (EF) nr. 1445/2007

Artikel 7 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"5.  Kommissionen fastlægger strukturen for de kvalitetsrapporter, der er anført i punkt 5.3 i bilag I, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2."

"5.  Kommissionen fastlægger strukturen og retningslinjerne for de kvalitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 3 og anført i punkt 5.3 i bilag I, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2."

Begrundelse

Beføjelsens anvendelsesområde skal defineres klart.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 69 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1445/2007

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3 og artikel 7, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 69 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1445/2007

Artikel 10 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 3 og artikel 7, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Begrundelse

Teknisk ændring.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 69 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1445/2007

Artikel 10 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3 og artikel 7, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, og artikel 7, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 70 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at tilpasse forordning (EF) nr. 177/2008 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre listen over kendetegn, definitionerne heraf og kontinuitetsreglerne herfor i bilaget til nævnte forordning og supplere nævnte forordning med fælles kvalitetsstandarder og regler for ajourføring af registrene og fastlæggelse af, i hvilket omfang visse virksomheder og virksomhedsgrupper skal registreres, med angivelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

For at tilpasse forordning (EF) nr. 177/2008 til den økonomiske og tekniske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på at ændre listen over kendetegn, definitionerne heraf og kontinuitetsreglerne herfor i bilaget til nævnte forordning og supplere nævnte forordning med fælles standarder for kvaliteten af virksomhedsregistre og regler for ajourføring af registrene og fastlæggelse af, i hvilket omfang visse virksomheder og virksomhedsgrupper skal registreres, med angivelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Begrundelse

Tilpasning til det foreslåede ændringsforslag til artikel 6, stk. 3, i forordning (EF) nr. 177/2008.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 70 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 177/2008

Artikel 3 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende fastlæggelse af, i hvilket omfang foretagender med mindre end en halv ansat og residente grupper af foretagender, som er uden statistisk betydning for medlemsstaterne, skal registreres, og fastsættelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker."

"6.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge, i hvilket omfang foretagender med mindre end en halv ansat og residente grupper af foretagender, som er uden statistisk betydning for medlemsstaterne, skal registreres, og fastsættelse af enheder i overensstemmelse med dem, der anvendes i landbrugsstatistikker."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 70 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 177/2008

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende fælles kvalitetsstandarder.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fælles standarder for kvaliteten af virksomhedsregistre som omhandlet i stk. 1.

Begrundelse

Beføjelsen skal være mere præcis, og dens anvendelsesområde skal defineres klart, jf. traktatens artikel 290.

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 70 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 177/2008

Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager afgørelser vedrørende kvalitetsrapporternes indhold og hyppighed ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

Kommissionen vedtager afgørelser vedrørende kvalitetsrapporternes struktur, retningslinjer og hyppighed som omhandlet i stk. 2 ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 16, stk. 2.

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlægge indholdet af sådanne rapporter ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Da det mest hensigtsmæssige anvendelsesområde for og formål med dette afsnit må være at fastlægge rapportens struktur og retningslinjer, præciseres dette med den foreslåede ændring. Dette er også i overensstemmelse med nyere lovgivning på statistikområdet.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 70 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 177/2008

Artikel 8 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a vedrørende reglerne for ajourføring af registrene."

"3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 15a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge reglerne for ajourføring af registrene."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 70 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 177/2008

Artikel 15 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 70 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 177/2008

Artikel 15 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakter vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 6, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 3, og artikel 8, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Brugen af det fleksible modul, der er omhandlet i stk. 2, litra j), planlægges i nært samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende anvendelsesområdet, listen over variabler, referenceperioden, de omfattede aktiviteter og kvalitetskravene. Den delegerede retsakt vedtages mindst 12 måneder før referenceperiodens begyndelse. Kommissionen specificerer ligeledes behovet for informationer og indvirkningen af dataindsamlingen på virksomhedernes byrde og medlemsstaternes omkostninger."

"Brugen af det fleksible modul, der er omhandlet i stk. 2, litra j), planlægges i nært samarbejde med medlemsstaterne. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge anvendelsesområdet for det fleksible modul, listen over variabler, referenceperioden, de omfattede aktiviteter og kvalitetskravene. Den delegerede retsakt vedtages mindst 12 måneder før referenceperiodens begyndelse. Kommissionen specificerer ligeledes behovet for informationer og indvirkningen af dataindsamlingen på virksomhedernes byrde og medlemsstaternes omkostninger."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og dens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 4 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11a vedrørende de nødvendige foranstaltninger på grundlag af vurderingen af pilotundersøgelserne."

"4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de nødvendige foranstaltninger på grundlag af vurderingen af pilotundersøgelserne."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 7 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  For at der kan opstilles statistikker på EU-niveau, udarbejder medlemsstaterne deres nationale resultater i overensstemmelse med niveauerne i NACE rev. 2 som anført i bilagene til denne forordning eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b."

"2.  Med henblik på opstilling af statistikker på EU-niveau udarbejder medlemsstaterne deres nationale resultater i overensstemmelse med niveauerne i NACE rev. 2 som anført i bilagene til denne forordning eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de relevante niveauer i NACE rev. 2."

Begrundelse

Beføjelsen skal være mere præcis, og dens anvendelsesområde skal defineres klart, jf. traktatens artikel 290.

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 4 – litra a

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Resultaterne indberettes i et hensigtsmæssigt teknisk format inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende referenceperioden for moduler som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a)-h) og j), og denne periode må ikke overstige 18 måneder. For det i artikel 3, stk. 2, litra i), omhandlede modul, kan perioden ikke overstige 30 måneder eller 18 måneder som fastsat i bilag IX, afsnit 9. Derudover skal der indberettes nogle få foreløbige resultater, som er fremkommet ved skøn, inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden, som fastsættes efter nævnte procedure for de i artikel 3, stk. 2, litra a)-g), omhandlede moduler, og som ikke kan overstige ti måneder.

Resultaterne indberettes i et hensigtsmæssigt teknisk format inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge referenceperioden for moduler som omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a)-h) og j), og denne periode må ikke overstige 18 måneder. For det i artikel 3, stk. 2, litra i), omhandlede modul, kan perioden ikke overstige 30 måneder eller 18 måneder som fastsat i bilag IX, afsnit 9. Derudover skal der indberettes nogle få foreløbige resultater, som er fremkommet ved skøn, inden for en frist efter afslutningen af referenceperioden. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge den periode for de i artikel 3, stk. 2, litra a)-g), omhandlede moduler, som ikke kan overstige ti måneder.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering). Da udtrykket "... nævnte procedure ..." henviste til forskriftsproceduren med kontrol, bør ordlyden tilpasses, således at den refererer til proceduren for vedtagelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende revision af reglerne for CETO-mærkning og opdelingen af medlemsstaterne i grupper senest den 29. april 2013 og hvert femte år derefter."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at revidere reglerne for CETO-mærkning og opdele medlemsstaterne i grupper senest den 29. april 2013 og hvert femte år derefter."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 11 a – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende:

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning vedrørende følgende:

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 11 b – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk.4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, bilag I, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, afsnit 6, i bilag II, III og IV, bilag VI, afsnit 7, bilag VIII, afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, og bilag IX, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, i bilag I, afsnit 6 i bilag II, III og IV, afsnit 7 i bilag VI, afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, i bilag VIII, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, i bilag IX, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 295/2008

Artikel 11 b – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk.4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, bilag I, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, afsnit 6, i bilag II, III og IV, bilag VI, afsnit 7, bilag VIII , afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, og bilag IX, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk.4, artikel 7, stk. 2, artikel 8, stk. 2 og 3, artikel 11a, afsnit 5, 6, 8, punkt 1 og 2, i bilag I, afsnit 6 i bilag II, III og IV, afsnit 7 i bilag VI, afsnit 3, 4, punkt 2 og 3, i bilag VIII, afsnit 8, punkt 2 og 3, og afsnit 10, punkt 2, i bilag IX, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra a

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag I – afsnit 5 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det første referenceår, der udarbejdes årlige statistikker for, er kalenderåret 2008. Dataene udarbejdes efter opdelingen i afsnit 9. Kommissionen tillægges dog beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende det første referenceår, for hvilket der udarbejdes statistikker over de aktivitetskategorier, der er omfattet af NACE rev. 2, gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66.

Det første referenceår, der udarbejdes årlige statistikker for, er kalenderåret 2008. Dataene udarbejdes efter opdelingen i afsnit 9. Kommissionen tillægges dog beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge det første referenceår, for hvilket der udarbejdes statistikker over de aktivitetskategorier, der er omfattet af NACE rev. 2, gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra a

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag I – afsnit 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtigheden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne."

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtigheden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge hovedvariablerne."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra b – nr. i

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag I – afsnit 8 – punkt 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.  Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår undtagen for aktiviteterne i undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2. For resultaterne vedrørende undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2 er indberetningsfristen 10 måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende indberetningsfristen for resultaterne vedrørende de aktivitetskategorier, der er omfattet af gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66 i NACE rev. 2."

"1.  Resultaterne indberettes inden 18 måneder efter udgangen af referenceperiodens kalenderår undtagen for aktiviteterne i undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2. For resultaterne vedrørende undergruppe 64.11 og 64.19 i NACE rev. 2 er indberetningsfristen 10 måneder. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge indberetningsfristen for resultaterne vedrørende de aktivitetskategorier, der er omfattet af gruppe 64.2, 64.3 og 64.9 og hovedgruppe 66 i NACE rev. 2."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 8 – litra b – nr. ii

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag I – afsnit 8 – punkt 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Disse foreløbige resultater eller skøn opdeles efter det trecifrede niveau (gruppe) i NACE rev. 2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedgruppe 66 i NACE rev. 2, fristen for indberetning af foreløbige resultater eller skøn."

"Disse foreløbige resultater eller skøn opdeles efter det trecifrede niveau (gruppe) i NACE rev. 2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fristen for indberetningen af foreløbige resultater eller skøn for hovedgruppe 66 i NACE rev. 2."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og anvendelsesområde.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag II – afsnit 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne.

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte sådanne hovedvariabler.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag III – afsnit 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne.

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte sådanne hovedvariabler.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 11

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag IV – afsnit 6 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende hovedvariablerne.

For hver enkelt hovedvariabel skal medlemsstaterne opgive nøjagtighedsgraden i form af et 95 % sikkerhedsinterval, og Kommissionen medtager denne oplysning i sin beretning, jf. artikel 13, under hensyntagen til gennemførelsen i medlemsstaterne af denne artikel. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte sådanne hovedvariabler.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag VI – afsnit 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende fristen for indberetning af resultaterne, som højst må være 10 måneder regnet fra udgangen af referenceåret.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge fristen for indberetning af resultaterne, som højst må være 10 måneder regnet fra udgangen af referenceåret.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 13 – litra a

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag VIII – afsnit 3 – punkt 1 – 5. punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"På grundlag af denne undersøgelse tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende ændring af den nedre grænse."

"På grundlag af denne undersøgelse tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på tilpasning af denne forordning ved at ændre den nedre grænse for referencepopulationen."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og anvendelsesområde.

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 13 – litra b

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag VIII – afsnit 4 – punkt 2 og 3 – tabel

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende opdelingen af produkter."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge opdelingen af produkter."

(Dette ændringsforslag vedrører tabellen "Opdeling af omsætningen efter produkttype", punktummet i kolonnen "Kommentar".)

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 14 – litra a

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag IX – afsnit 8 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende visse resultater, som også opdeles i størrelsesklasser på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge, at visse resultater også opdeles i størrelsesklasser på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 14 – litra a

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag IX – afsnit 8 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende visse resultater, som også opdeles efter retlig form på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau."

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge, at visse resultater også opdeles efter retlig form på det detaljeringsniveau, som er anvendt i afsnit 10, undtagen for aktiviteterne i hovedafdeling L, M og N i NACE rev. 2, hvor der kun kræves en opdeling på gruppeniveau."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 71 – afsnit 3 – nr. 14 – litra b

Forordning (EF) nr. 295/2008

Bilag IX – afsnit 10 – punkt 2 – underafsnit "Særlige aggregater"

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at gøre det muligt at udarbejde erhvervsdemografistatistikker på EU-plan vedrørende informations- og kommunikationsteknologisektoren tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b vedrørende en række særlige aggregater af kategorier i NACE rev. 2, der skal indberettes.".

For at gøre det muligt at udarbejde erhvervsdemografistatistikker på EU-plan vedrørende informations- og kommunikationsteknologisektoren tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 11b med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge en række særlige aggregater af kategorier i NACE rev. 2, der skal indberettes."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 72 – afsnit 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 451/2008

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af bilaget:

"2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende ændring af bilaget for at tage hensyn til den teknologiske eller økonomiske udvikling og for at bringe det i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer."

a)  for at tage hensyn til den teknologiske eller økonomiske udvikling

 

b)  for at bringe det i overensstemmelse med andre socioøkonomiske nomenklaturer."

 

Begrundelse

Tilpasning af ordlyden, eftersom opdelingen i a) og b) ikke er nødvendig.

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 72 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 451/2008

Artikel 6 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 72 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 451/2008

Artikel 6 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 73 – afsnit 3 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 452/2008

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a vedrørende:

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 6a med henblik på at supplere denne forordning vedrørende følgende:

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 73 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 452/2008

Artikel 6 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 74 – afsnit 3 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 453/2008

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"For så vidt angår nr. 1, første afsnit, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende definitionen af begreberne "aktive skridt til at besætte med en egnet ansøger" og "nærmere angivet periode"."

"For så vidt angår nr. 1, første afsnit, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at definere begreberne "aktive skridt til at besætte med en egnet ansøger" og "nærmere angivet periode"."

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 74 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 453/2008

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1.  Medlemsstaterne udarbejder kvartalsdata ud fra bestemte referencedatoer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastlæggelsen af de bestemte referencedatoer."

"1.  Medlemsstaterne udarbejder kvartalsdata ud fra bestemte referencedatoer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de bestemte referencedatoer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 74 – afsnit 3 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 453/2008

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastlæggelsen af datoen for det første referencekvartal samt fristerne for indberetning." Eventuelle revisioner af kvartalsdata vedrørende tidligere kvartaler indberettes samtidigt.

"1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge datoen for det første referencekvartal samt de frister for indberetning, der finder anvendelse på medlemsstaterne. Eventuelle revisioner af kvartalsdata vedrørende tidligere kvartaler indberettes samtidigt.

Medlemsstaterne indberetter data og metadata til Kommissionen (Eurostat) i et format, der fastsættes af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 3."

Medlemsstaterne indberetter data og metadata til Kommissionen (Eurostat) med angivelse af deres kilde, i et teknisk format, der fastsættes af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 3."

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører udelukkende det tekniske format og fristerne for indberetning af data fra medlemsstaterne. Datakilderne bør præciseres.

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 74 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 453/2008

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a vedrørende fastlæggelsen af passende rammebetingelser for en række gennemførlighedsundersøgelser.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 8a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge passende rammebetingelser for en række gennemførlighedsundersøgelser.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 74 – afsnit 3 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 453/2008

Artikel 8 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 2, artikel 3, stk. 1, artikel 5, stk. 1, og artikel 7, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 75 – afsnit 2 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 763/2008

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende fastlæggelsen af de efterfølgende referenceår. Referenceårene skal ligge i begyndelsen af hvert årti."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge de efterfølgende referenceår. Referenceårene skal ligge i begyndelsen af hvert årti."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 75 – afsnit 2 – nr. 1 – litra b

Forordning (EF) nr. 763/2008

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a vedrørende fastlæggelsen af et program for de statistiske data og metadata, der skal indberettes for at opfylde kravene i denne forordning."

3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 7a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge et program for de statistiske data og metadata, der skal indberettes for at opfylde kravene i denne forordning."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 75 – afsnit 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 763/2008

Artikel 7 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 76 – afsnit 3 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1099/2008

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a for yderligere at præcisere terminologien ved at tilføje relevante NACE-referencer, når en revision af NACE-nomenklaturen er trådt i kraft.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at ændre denne forordning og præcisere terminologien ved at tilføje relevante NACE-referencer, når en revision af NACE-nomenklaturen er trådt i kraft.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. ændring).

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 76 – afsnit 3 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1099/2008

Artikel 8 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende sættet af årlige statistikker om kernekraftanlæg."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge sættet af årlige statistikker om kernekraftanlæg."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 76 – afsnit 3 – nr. 5 – litra a

Forordning (EF) nr. 1099/2008

Artikel 9 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende sættet af statistikker om vedvarende energi og sættet af statistikker om endeligt energiforbrug."

"2.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge sættet af statistikker om vedvarende energi og sættet af statistikker om endeligt energiforbrug."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 76 – afsnit 3 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1099/2008

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 9, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2 og 3, artikel 5, stk. 3, artikel 8 og artikel 9, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dataene leveres inden for den fastsatte tidsfrist og med den fastsatte hyppighed under iagttagelse af referenceperioderne, der er angivet i bilagene eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage sådanne delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a."

Dataene leveres inden for den fastsatte tidsfrist og med den fastsatte hyppighed under iagttagelse af referenceperioderne, der er angivet i bilagene eller i delegerede retsakter. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage sådanne delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a ved at supplere denne forordning."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Artikel 9 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende:

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge følgende:

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Artikel 9 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, og litra c), d) og e) i bilag I, II, III, IV og V, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, stk. 2, artikel 7, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, og litra c), d) og e) i bilag I, II, III, IV og V, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 6 – litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag I – litra c – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Statistikkerne udarbejdes hvert femte år fra EHIS. Det kan være nødvendigt med hyppigere indsamlinger af andre bestemte oplysninger, f.eks. vedrørende sygelighed eller ulykker og personskader samt for specifikke undersøgelsesmoduler; Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."

Statistikkerne udarbejdes hvert femte år fra EHIS. Det kan være nødvendigt med hyppigere indsamlinger af andre bestemte oplysninger, f.eks. vedrørende sygelighed eller ulykker og personskader samt for specifikke undersøgelsesmoduler; Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 6 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag I – litra d – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Det er ikke nødvendigt, at alle emner er omfattet hver gang, der leveres data. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

"Det er ikke nødvendigt, at alle emner er omfattet hver gang, der leveres data. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 6 – litra c

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag I – litra e – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte undersøgelser og andre kilder, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte undersøgelser og andre kilder, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 7 – litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag II – litra c – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende det første referenceår, hyppigheden og tidsfristen for levering af oplysningerne."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 7 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag II – litra d – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 7 – litra c

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag II – litra e – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte kilder og samlinger, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata vedrørende karakteristika ved de anvendte kilder og samlinger, den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 8 – litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag III – litra c – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 24 måneder efter referenceårets udgang. Der kan fremsendes foreløbige eller skønnede data tidligere. Hvad folkesundhed angår, kan der arrangeres yderligere særlige dataindsamlinger, enten for alle dødsfald eller for bestemte dødsårsager."

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 24 måneder efter referenceårets udgang. Der kan fremsendes foreløbige eller skønnede data tidligere. Hvad folkesundhed angår, kan der arrangeres yderligere særlige dataindsamlinger, enten for alle dødsfald eller for bestemte dødsårsager."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 8 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag III – litra d – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 8 – litra c

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag III – litra e – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 9 – litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag IV – litra c – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 18 måneder efter referenceårets udgang."

Statistikkerne udarbejdes hvert år. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende første referenceår. Oplysningerne fremsendes senest 18 måneder efter referenceårets udgang."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 9 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag IV – litra d – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 9 – litra c

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag IV – litra e – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, anmeldelsesprocenten for arbejdsulykker, og hvor det er relevant, en beskrivelse af stikprøveudsnittet samt information om eventuelle nationale særtræk, der er væsentlig for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, anmeldelsesprocenten for arbejdsulykker, og hvor det er relevant, en beskrivelse af stikprøveudsnittet samt information om eventuelle nationale særtræk, der er væsentlig for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 10 – litra a

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag V – litra c – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For erhvervssygdomme skal statistikker udarbejdes årligt og fremsendes senest 15 måneder efter referenceårets udgang. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende referenceperioderne, hyppigheden og tidsfristen for levering af de øvrige datasamlinger."

For erhvervssygdomme skal statistikker udarbejdes årligt og fremsendes senest 15 måneder efter referenceårets udgang. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende referenceperioderne, hyppigheden og tidsfristen for levering af de øvrige datasamlinger.

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 10 – litra b

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag V – litra d – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

"Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge foranstaltninger vedrørende karakteristika, dvs. variabler, definitioner og klassifikationer af ovennævnte emner og opdelingen af karakteristika."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 77 – afsnit 2 – nr. 10 – litra c

Forordning (EF) nr. 1338/2008

Bilag V – litra e – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a vedrørende foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte regler for foranstaltninger vedrørende levering af metadata, herunder metadata om den befolkning, der er omfattet, og oplysninger om ethvert nationalt særtræk, der er væsentligt for fortolkningen og udarbejdelsen af sammenlignelige statistikker og indikatorer."

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering).

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Bilag I – del VII – nr. 78 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1185/2009

Artikel 5 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1a, 2 og 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5, stk. 1a, 2 og 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a vedrørende anvendelse af de internationale regnskabsstandarder i Unionen.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge anvendelsen af de internationale regnskabsstandarder i Unionen ("vedtagne internationale regnskabsstandarder").

Begrundelse

Præcisering af delegationens formål (dvs. supplering) og forbindelserne til bestemmelserne i de øvrige afsnit i basisretsakten.

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 1 – litra a

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det ved mulige umiddelbare risici for stabiliteten på de finansielle markeder er påkrævet af særligt hastende årsager, anvendes proceduren i artikel 5b på delegerede retsakter vedtaget i henhold til dette stykke.

udgår

Begrundelse

Anvendelse af hasteproceduren forekommer ikke berettiget. Om nødvendigt kan Europa-Parlamentet og Rådet på et tidligt tidspunkt erklære, at de ikke vil gøre indsigelse (se ændringsforslag om at slette artikel 5b til forordning (EF) nr. 1606/2002).

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 1 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 4 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1a)  Artikel 4, stk. 1, affattes således:

For hvert regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere, udarbejder selskaber, der reguleres af en medlemsstats lovgivning, deres koncernregnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2, hvis deres værdipapirer på balancetidspunktet omsættes på et reguleret marked i en medlemsstat som defineret i artikel 1, nr. 13, i Rådets direktiv 93/22/EØF af 10. maj 1993 om investeringsservice i forbindelse med værdipapirer(1).

" For hvert regnskabsår, der starter den 1. januar 2005 eller senere, udarbejder selskaber, der reguleres af en medlemsstats lovgivning, deres koncernregnskaber i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages i henhold til artikel 3, stk. 1, hvis deres værdipapirer på balancetidspunktet omsættes på et reguleret marked som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 21, i direktiv 2014/65/EU."

Begrundelse

Der er ingen grund til at henvise til "i en medlemsstat", fordi definitionen på et reguleret marked i artikel 44 MiFID kun omfatter dem, der er godkendt i EU.

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 1 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 5

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

1b)  Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

"Artikel 5

Muligheder med hensyn til årsregnskaber og ikke-børsnoteredeselskaber

 

Muligheder med hensyn til årsregnskaber og ikke-børsnoteredeselskaber

 

Medlemsstaterne kan tillade eller kræve

Medlemsstaterne kan tillade eller kræve

a)   at de selskaber, der er omhandlet i artikel 4, udarbejder deres årsregnskaber

a)   at de selskaber, der er omhandlet i artikel 4, udarbejder deres årsregnskaber

b)   at andre selskaber end de i artikel 4 omhandlede udarbejder deres koncernregnskaber og/eller årsregnskaber

b)   at andre selskaber end de i artikel 4 omhandlede udarbejder deres koncernregnskaber og/eller årsregnskaber

i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages efter proceduren i artikel 6, stk. 2.

i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder, der vedtages i henhold til artikel 3, stk. 1."

Begrundelse

Tilpasning af den gældende procedure (artikel 6 i forordning (EF) nr. 166/2002 udgår; beføjelsen til vedtagelse af delegerede retsakter er nu i artikel 3).

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 5 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 1, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 5 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 1, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Begrundelse

Tilpasning af kontrolperioden og dens forlængelse.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 5b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5b

udgår

Hasteprocedure

 

1.  Delegerede retsakter vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og finder anvendelse, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet af en delegeret retsakt anføres begrundelsen for anvendelsen af hasteproceduren.

 

2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 5a, stk. 6, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.

 

Begrundelse

Anvendelse af hasteproceduren forekommer ikke berettiget. Om nødvendigt kan Europa-Parlamentet og Rådet på et tidligt tidspunkt erklære, at de ikke vil gøre indsigelse.

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 6 og 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  Artikel 6 og 7 udgår.

3)  Artikel 6 udgår.

Begrundelse

Kun artikel 6 udgår, fordi der ikke længere findes nogen udvalgsprocedure.

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 79 – afsnit 2 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1606/2002

Artikel 7

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a)  Artikel 7 affattes således:

"Artikel 7

"Artikel 7

Rapportering og samordning

Rapportering og samordning

1.   Kommissionen samarbejder løbende med udvalget vedrørende igangværende IASB-projekters status og de dokumenter, som IASB i denne forbindelse udarbejder, for at samordne holdningerne og fremme drøftelser vedrørende vedtagelse af standarder, der vil kunne blive resultatet af disse projekter og dokumenter.

1.   Kommissionen informerer løbende Europa-Parlamentet og Rådet om igangværende IASB-projekters status og de dokumenter, som IASB i denne forbindelse udarbejder, for at samordne holdningerne og fremme drøftelser vedrørende vedtagelse af standarder, der vil kunne blive resultatet af disse projekter og dokumenter.

2.   Kommissionen underretter hurtigst muligt udvalget, hvis den ikke agter at foreslå vedtagelse af en standard.

2.   Kommissionen underretter hurtigst muligt Europa-Parlamentet og Rådet, hvis den ikke agter at foreslå vedtagelse af en standard."

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at indføre bestemmelser om forpligtelser til underretning af Parlamentet og Rådet, for så vidt angår udarbejdelsen af udkast til internationale regnskabsstandarder. Dette vil være i tråd med Parlamentets anmodninger (Stolojan-betænkningen) og teksten i artikel 9, stk. 6a, i EFRAG-finansieringsrapporten.

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 80 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at tilpasse direktiv 2009/110/EF for at tage hensyn til inflationen eller den teknologiske udvikling og markedsudviklingen og for at sikre en ensartet anvendelse af visse undtagelser, der er fastsat i nævnte direktiv, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen med henblik på ændring af nævnte direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Direktiv 2009/110/EF tillægger i artikel 14 Kommissionen beføjelse til at vedtage foranstaltninger, der er nødvendige for at ajourføre bestemmelserne i direktivet "under hensyntagen til inflationen eller den teknologiske udvikling og markedsudviklingen" i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol. Hvis en sådan beføjelse er tilpasset en beføjelse til at vedtage delegerede retsakter uden yderligere ændringer, ville den ikke opfylde kravene i artikel 290 i TEUF med hensyn til den nødvendige specifikation af målsætninger, indhold og anvendelsesområde for delegationen af beføjelser. I betragtning af at Kommissionen hidtil ikke har brugt beføjelsen, bør den udgå.

Begrundelse

Forklaring på, hvorfor beføjelsen i dette direktiv udgår helt.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 80 – afsnit 2 – nr. 1

Direktiv 2009/110/EF

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Artikel 14 affattes således:

1)  Artikel 14 udgår.

Artikel 14

 

Delegerede retsakter

 

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14 a vedrørende:

 

a)  ændringer af dette direktiv for at tage hensyn til inflationen eller den teknologiske udvikling og markedsudviklingen

 

b)  ændringer af artikel 1, stk. 4, og 5, for at sikre en ensartet anvendelse af undtagelserne i disse bestemmelser."

 

Begrundelse

Beføjelsen er for bred til at være hensigtsmæssig til en delegeret retsakt i henhold til artikel 290 i TEUF, og den er endnu ikke blevet anvendt. Den bør derfor udgå.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Bilag I – del VIII – nr. 80 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 2009/110/EF

Artikel 14a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  Der indsættes følgende artikel 14a:

udgår

"Artikel 14a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 14, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode [fra datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 14 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016*.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 14 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

 

________________

 

* EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. "

 

Begrundelse

Efter ovenstående ændringer er der ikke længere bestemmelser, der giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter. Denne proceduremæssige bestemmelse bør derfor udgå.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Bilag I – del IV – nr. 81 – afsnit 2 – nr. 4

Direktiv 75/324/EØF

Artikel 10 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5 og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [datoen for denne Omnibus' ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 5 og artikel 10, stk. 3, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Tilpasning af varigheden af bemyndigelsen til Parlamentets generelle holdning (se beslutning af 25. februar 2014, punkt 9).

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Bilag I – del IX – nr. 81 – afsnit 2 – nr. 4

Direktiv 75/324/EØF

Artikel 10 a – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ. EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1."

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 5 og artikel 10, stk. 3, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Bilag I – del IX – nr. 82 – afsnit 2 – nr. 2

Direktiv 76/211/EØF

Artikel 6 a – stk. 2