Menetlus : 2016/0400A(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0020/2018

Esitatud tekstid :

A8-0020/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 17/04/2019 - 16.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0410

RAPORT     ***I
PDF 3424kWORD 533k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: József Szájer

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI KIRI
 LISA: TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI KIRI
 LISA: SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI KIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0799),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti a, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0524/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 1. juuni 2017. aasta arvamust(1),

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 12. detsembri 2017. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni kirju,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi ja muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0020/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Lissaboni lepingu järgselt eristatakse selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid).

(1)  Lissaboni lepinguga on oluliselt muudetud seadusandja poolt komisjonile antavate volituste õigusraamistikku, eristades selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid).

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Üksteisega tihedalt sidumata volituste liitmine ja esitamine ühes komisjoni delegeeritud õigusaktis takistab Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse kasutamist, sest parlament on sunnitud lihtsalt kogu delegeeritud õigusakti heaks kiitma või tagasi lükkama, ilma et tal oleks võimalust iga volituse kohta eraldi arvamust avaldada.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 1

Direktiiv 2009/31/EÜ

Artikkel 29 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks.“;

Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva direktiivi lisade muutmiseks, et kohandada neid tehnika ja teaduse arenguga.“;

Selgitus

Vajalik selleks, et tagada kooskõla sõnastusega, mida on kasutatud komisjoni ettepanekus COM(2016)0789, nimelt selle artikli 2 punktis 2.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2009/31/EÜ

Artikkel 29a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 29 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 2009/31/EÜ

Artikkel 30

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  artikkel 30 jäetakse välja.

(3)  artikkel 30 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 30

 

Komiteemenetlus

 

1.  Komisjoni abistab kliimamuutuste komitee, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 525/2013* artikliga 26. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011** tähenduses.

 

2.  Kui on viidatud käesolevale lõikele, kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.“

 

___________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 13).

 

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Selgitus

Vajalik selleks, et tagada kooskõla sõnastusega, mida on kasutatud komisjoni ettepanekus COM(2016)0789, nimelt selle artikli 2 punktis 4.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Selgitus

Arvestades, et volituste delegeerimise üleminek kontrolliga regulatiivmenetluselt delegeeritud õigusaktidele või rakendusaktidele jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse osas on vastuoluline ning et sellest otsusest tulenevad kohustused asendatakse ajavahemikuks 2021–2030 teise määrusega, oleks parem jätta 406/2009/EÜ käesolevast koondettepanekust välja.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad märgistamise viisi ja sisu kohta.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 10 – lõige 6 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte sellise mehhanismi kohta, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad sellise mehhanismi kohta, mille kohaselt antakse tootjatele ja importijatele kvoodid.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 19 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse täiendavaid seiremeetmeid kontrollitavate või uute ainete ning kontrollitavaid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete ja seadmete kohta, mis on suunatud ajutise ladustamise, tolliladustamise või vabatsooniprotseduurile või on transiidil läbi liidu tolliterritooriumi ja mis seejärel reeksporditakse; meetmete võtmisel tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd võivad sellised liikumised olla seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning võtab arvesse meetmete kasulikkust keskkonnale ja sotsiaal-majanduslikku mõju.“;

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, milles käsitletakse täiendavaid seiremeetmeid kontrollitavate või uute ainete ning kontrollitavaid aineid sisaldavate või nendel põhinevate toodete ja seadmete kohta, mis on suunatud ajutise ladustamise, tolliladustamise või vabatsooniprotseduurile või on transiidil läbi liidu tolliterritooriumi ja mis seejärel reeksporditakse; meetmete võtmisel tugineb komisjon hinnangule, kuivõrd võivad sellised liikumised olla seotud ebaseadusliku kaubanduse ohuga, ning võtab arvesse meetmete kasulikkust keskkonnale ja sotsiaal-majanduslikku mõju.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 20 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, mis protokolliosaliste otsuste kohaselt kehtivad protokolliga ühinemata riikidest imporditud selliste toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis on valmistatud kontrollitavate ainete abil, kuid ei sisalda aineid, mida saab selgesti pidada kontrollitavaks aineks. Sellised tooted ja seadmed tehakse kindlaks protokolliosalistele korrapäraselt antavate tehniliste nõuannete põhjal.“;

„2.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad, mis protokolliosaliste otsuste kohaselt kehtivad protokolliga ühinemata riikidest imporditud selliste toodete ja seadmete liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis on valmistatud kontrollitavate ainete abil, kuid ei sisalda aineid, mida saab selgesti pidada kontrollitavaks aineks. Sellised tooted ja seadmed tehakse kindlaks protokolliosalistele korrapäraselt antavate tehniliste nõuannete põhjal.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse selliste toodete ja seadmete loetelu, mille puhul kontrollitavate ainete kokkukogumist või toodete ja seadmete hävitamist ilma kontrollitavate ainete eelneva kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks, ning täpsustatakse vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb kasutada.

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad selliste toodete ja seadmete loetelu kohta, mille puhul kontrollitavate ainete kokkukogumist või toodete ja seadmete hävitamist ilma kontrollitavate ainete eelneva kokkukogumiseta peetakse tehniliselt ja majanduslikult otstarbekaks, ning täpsustatakse vajaduse korral, millist tehnoloogiat tuleb kasutada.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikli 22 – lõige 5 – teine ja kolmas lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Komisjon annab hinnangu liikmesriikide võetud meetmetele ning kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus selle hinnangu ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal vastu võtta delegeeritud õigusakte kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.“;

„Komisjon annab hinnangu liikmesriikide võetud meetmetele ning kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta selle hinnangu ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kvalifikatsiooni miinimumnõuete kohta.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 9 – punkt a – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad lõikes 2 osutatud tegevusega tegeleva personali jaoks kvalifikatsiooni miinimumnõuded. „Liikmesriikide võetud meetmete hindamise ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuste kvalifikatsiooni miinimumnõuete ühtlustamise kohta.“;

Liikmesriigid kehtestavad lõikes 2 osutatud tegevusega tegeleva personali jaoks kvalifikatsiooni miinimumnõuded. „Liikmesriikide võetud meetmete hindamise ning tehnilise ja muu asjakohase teabe põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 24a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad kõnealuste kvalifikatsiooni miinimumnõuete ühtlustamise kohta.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 23 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„7.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tehnoloogiate või tavade loetelud, mida ettevõtjad peavad kasutama või järgima, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.“;

„7.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tehnoloogiate või tavade loetelud, mida ettevõtjad peavad kasutama või järgima, et vältida ja minimeerida kontrollitavate ainete mis tahes leket ja heidet.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 24a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 3 ja 5, artikli 10 lõigetes 3 ja 6, artikli 13 lõikes 2, artikli 18 lõikes 9, artiklis 19, artikli 20 lõikes 2, artikli 22 lõigetes 3, 4 ja 5, artikli 23 lõigetes 4 ja 7, artikli 24 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 3 ja artikli 27 lõikes 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – I osa – punkt 3 – lõik 3 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 1005/2009

Artikkel 27 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„10.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 1–7 sätestatud aruandlusnõuete muutmise kohta, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“

„10.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõigetes 1–7 sätestatud aruandlusnõudeid, et protokolliga võetud kohustusi täita või nende kohaldamisele kaasa aidata.“

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 2 – punkt 1

Direktiiv 2002/58/EÜ

Artikkel 4 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.  Kooskõlas artikliga 14b on komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA), direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 kohaselt loodud töörühmaga üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolude, vormide ja korda kohta.“;

„5.  Kooskõlas artikliga 14b on komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA), direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 kohaselt loodud töörühmaga üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega ja Euroopa Andmekaitseinspektoriga õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 2, 3 ja 4 osutatud teabe- ja teavitamisnõuetega seotud asjaolude, vormide ja korra kohta.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 4 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 2002/58/EÜ

Artikkel 14b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 4 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [alates käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 4 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 5 – lõik 2 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 733/2002

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„a) võtab kooskõlas artikliga 5a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse registri määramise kriteeriumid ja menetluskord.

„a)  võtab kooskõlas artikliga 5a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse registri määramise kriteeriumid ja menetluskord.

Kui see on registri määramise kriteeriumide ja menetluskorra kehtestamisel olukorra kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli kohaste delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5b sätestatud korda;“;

Kui see on registri määramise kriteeriumide ja menetluskorra kehtestamisel olukorra kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli kohaste delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5b sätestatud korda;“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 5 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 733/2002

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Pärast registriga konsulteerimist on komisjonil kooskõlas artikliga 5a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tippdomeeni.eu kasutuselevõtu ja eesmärkidega seotud avaliku korra eeskirjade ja avalike registreerimispõhimõtete kohta.“;

„Pärast registriga konsulteerimist on komisjonil kooskõlas artikliga 5a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tippdomeeni.eu kasutuselevõtu ja eesmärkidega seotud avaliku korra eeskirjad ja avalikud registreerimispõhimõtted.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 5 – lõik 2 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 733/2002

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kui liikmesriik või komisjon esitab 30 päeva jooksul pärast avaldamist loendis oleva nimetuse osas vastuväite, on komisjonil kooskõlas artikliga 5a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte olukorra lahendamiseks.“;

„Kui liikmesriik või komisjon esitab 30 päeva jooksul pärast avaldamist loendis oleva nimetuse osas vastuväite, on komisjonil kooskõlas artikliga 5a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte olukorra lahendamiseks käesoleva määruse täiendamise teel.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – II osa – punkt 5 – lõik 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 733/2002

Artikkel 5a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 8 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 89/391/EMÜ

Artikkel 17b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 16a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 16a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 9 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 89/654/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 10 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 89/656/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 11 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 90/269/EMÜ

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 12 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 90/270/EMÜ

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 13 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 92/29/EMÜ

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 14 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 92/57/EMÜ

Artikkel 13a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 15 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 92/58/EMÜ

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 16 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 92/91/EMÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 17 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 92/104/EMÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 18 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 93/103/EÜ

Artikkel 12a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 19 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 94/33/EÜ

Artikkel 15a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 20 – lõik 2 – punkt 1

Direktiiv 98/24/EÜ

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse või vaadatakse läbi ohtlike ainete soovituslikud piirnormid töökeskkonnas, võttes arvesse kasutatavaid mõõtmismeetodeid.

„Kooskõlas artikliga 12a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse või vaadatakse läbi ohtlike ainete soovituslikud piirnormid töökeskkonnas, võttes arvesse kasutatavaid mõõtmismeetodeid.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 20 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 98/24/EÜ

Artikkel 12a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 21 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 1999/92/EÜ

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 22 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2000/54/EÜ

Artikkel 19a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 19 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 23 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2002/44/EÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 24 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2003/10/EÜ

Artikkel 12a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 25 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2004/37/EÜ

Artikkel 17a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 26 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2006/25/EÜ

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 27 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2009/104/EÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IV osa – punkt 28 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 2009/148/EÜ

Artikkel 18a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 18 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 18 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 1

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 6 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised piirkondliku solidaarsuse vaimus koostöö kohta.“;

„4.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised piirkondliku solidaarsuse vaimus koostöö kohta.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 11 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„10.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli rakendamise korra üksikasjad.“;

„10.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli rakendamise korra üksikasjad.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 15 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine ülekandesüsteemi omaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt.“;

„3.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et tagada käesoleva artikli lõike 2 täielik ja tõhus järgimine ülekandesüsteemi omaniku ja hoidlatevõrgu halduri poolt.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 4

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 36 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„10.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamise kohta ning sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida käesoleva artikli lõigete 3, 6, 8 ja 9 kohaldamisel.“;

„10.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud tingimuste kohaldamise kohta ning sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida käesoleva artikli lõigete 3, 6, 8 ja 9 kohaldamisel.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 5

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 42 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise ja ametiga tehtava koostööga.“;

„5.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised reguleerivate asutuste kohustuste ulatuse kohta seoses nende omavahelise ja ametiga tehtava koostööga.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 6

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 43 – lõige 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„9.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada menetluse üksikasjad, mida reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad järgima seoses reguleerivate asutuste poolt võetud otsuste vastavusega käesolevas artiklis viidatud suunistele.“;

„9.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada menetluse üksikasjad, mida reguleerivad asutused, amet ja komisjon peavad järgima seoses reguleerivate asutuste poolt võetud otsuste vastavusega käesolevas artiklis viidatud suunistele.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 7

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 44 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, milles täpsustatakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu.“;

„4.  Kooskõlas artikliga 50a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, milles täpsustatakse andmete säilitamise meetodid ja kord, samuti säilitatavate andmete vorm ja sisu.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 29 – lõik 2 – punkt 8

Direktiiv 2009/73/EÜ

Artikkel 50a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 4, artikli 11 lõikes 10, artikli 15 lõikes 3, artikli 36 lõikes 10, artikli 42 lõikes 5, artikli 43 lõikes 9 ja artikli 44 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 715/2009

Artikkel 3 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.  Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 rakendusmenetluse üksikasjad.“;

„5.  Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised, et sätestada käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 rakendusmenetluse üksikasjad.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 715/2009

Artikkel 6 – lõige 11 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kui komisjon teeb omal algatusel ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, konsulteerib komisjon võrgueeskirja kavandi osas ameti, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja teiste asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe kuu jooksul. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste võrgueeskirjade vastuvõtmiseks.“;

„Kui komisjon teeb omal algatusel ettepaneku võrgueeskirja vastuvõtmiseks, konsulteerib komisjon võrgueeskirja kavandi osas ameti, Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustiku ja teiste asjaomaste sidusrühmadega vähemalt kahe kuu jooksul. Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu sellised võrgueeskirjad.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 715/2009

Artikkel 12 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 27a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks iga piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud geograafiline piirkond, võttes arvesse olemasolevaid piirkondlikke koostööstruktuure. Selleks konsulteerib komisjon ameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga.

Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 27a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks iga piirkondliku koostööstruktuuriga hõlmatud geograafiline piirkond, võttes arvesse olemasolevaid piirkondlikke koostööstruktuure. Selleks konsulteerib komisjon ameti ja Euroopa maagaasi ülekandesüsteemi haldurite võrgustikuga.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 715/2009

Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 loetletud küsimuste kohta ja muudetakse selle punktides a, b ja c osutatud suuniseid.“;

„Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunised käesoleva artikli lõikes 1 loetletud küsimuste kohta ja muudetakse selle punktides a, b ja c osutatud suuniseid.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamis- ja muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 30 – lõik 2 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 715/2009

Artikkel 27a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 11, artikli 7 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3 ja artikli 23 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – V osa – punkt 31 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1222/2009

Artikkel 12a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 32 – lõik 2 – punkt 6

Direktiiv 91/271/EMÜ

Artikkel 17a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõikes 3, artikli 11 lõikes 2 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 33 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 91/676/EMÜ

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 34 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 94/63/EÜ

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 35 – lõik 2 – punkt 1

Direktiiv 96/59/EÜ

Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et

2. Kooskõlas artikliga 10b on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte järgmistel eesmärkidel:

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 35 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 96/59/EÜ

Artikkel 10b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 10 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 36 – lõik 4 – punkt 2

Direktiiv 98/83/EÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 2

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lammutustõendile esitatavate miinimumnõuete kohta.“;

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades lammutustõendile esitatavad miinimumnõuded.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 4

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mis on vajalikud, et kontrollida esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmist liikmesriikide poolt. Selliste eeskirjade koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi.“;

„Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis on vajalikud, et kontrollida esimeses lõigus sätestatud eesmärkide täitmist liikmesriikide poolt. Selliste eeskirjade koostamisel võtab komisjon arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sealhulgas andmete kättesaadavust ning kasutuselt kõrvaldatud sõidukite ekspordi ja impordi küsimusi.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 5

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lõikes 1 osutatud standardite kohta. Selliste standardite koostamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral.“;

„2.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud standardid. Selliste standardite koostamisel võtab komisjon arvesse asjaomaste rahvusvaheliste foorumite tööd ning toetab seda vajaduse korral.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 37 – lõik 3 – punkt 6

Direktiiv 2000/53/EÜ

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 4 lõike 2 punktis b, artikli 5 lõikes 5, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 2 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2000/60/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse vee seisundi analüüsimise ning seire tehnilised näitajad ja standardmeetodid.“;

„3.  Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse vee seisundi analüüsimise ning seire tehnilised näitajad ja standardmeetodid.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 3

Direktiiv 2000/60/EÜ

Artikkel 20a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 8 lõikes 3, artikli 20 lõike 1 esimeses lõigus ja V lisa punkti 1.4.1 punktis ix osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 38 – lõik 3 – punkt 5

Direktiiv 2000/60/EÜ

V lisa – punkt 1.4.1 – punkt ix

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„ix)  Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles kooskõlas punktidega i–viii sätestatakse interkalibreerimise tulemused ning kehtestatakse liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused. See avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.“.

„ix)  Kooskõlas artikliga 20a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles kooskõlas punktidega i–viii sätestatakse interkalibreerimise tulemused ning kehtestatakse liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused. Need avaldatakse kuue kuu jooksul pärast interkalibreerimise lõpuleviimist.“.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 39 – lõik 2 – punkt 3

Direktiiv 2002/49/EÜ

Artikkel 12a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõigetes 2 ja 3 ning artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõigetes 2 ja 3 ning artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 40 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2004/42/EÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 41 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2004/107/EÜ

Artikkel 5a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 4 lõikes 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 4 lõikes 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/7/EÜ

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  määrata artikli 3 lõike 9 kohaldamiseks kindlaks mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standard;

a)  täiendada käesolevat direktiivi, määrates artikli 3 lõike 9 kohaldamiseks kindlaks mikrobioloogiliste meetodite võrdväärsuse EN/ISO standardi;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/7/EÜ

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  muuta I lisa seoses kõnealuses lisas sätestatud näitajate analüüsimeetoditega, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/7/EÜ

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  muuta V lisa, kui see on teaduse ja tehnika arengu tõttu vajalik.“;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 42 – lõik 3 – punkt 2

Direktiiv 2006/7/EÜ

Artikkel 15a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 15 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 15 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/21/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, kui see on vajalik, et

2. Kooskõlas artikliga 22a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte järgmistel eesmärkidel:

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/21/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  täpsustada artikli 13 lõike 6 kohaldamiseks tehnilisi nõudeid, sealhulgas nõrga happe dissotsieeruva tsüaniidi määratlemise ja mõõtmise meetodiga seotud tehnilisi nõudeid;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Volituse täpsustamine.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/21/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  lõpule viia II lisas esitatud jäätmete iseloomustuse tehniliste nõuete koostamine;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Volituse täpsustamine.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/21/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  tõlgendada artikli 3 punktis 3 esitatud mõistet;

c)  esitada artikli 3 punktis 3 esitatud mõiste tõlgendus;

Selgitus

Volituse täpsustamine.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/21/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  määratleda III lisa kohased jäätmehoidlate klassifitseerimise kriteeriumid;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Volituse täpsustamine.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 1

Direktiiv 2006/21/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  määratleda käesoleva direktiivi tehniliseks rakendamiseks vajaminevate proovivõtu- ja analüüsimeetodite ühtlustatud standardid.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Selgitus

Volituse täpsustamine.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 43 – lõik 3 – punkt 2

Direktiiv 2006/21/EÜ

Artikkel 22a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 22 lõigetes 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 44 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2006/118/EÜ

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 45 – lõik 2 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 166/2006

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kui komisjon otsustab, et andmed heidete kohta hajureostusallikatest puuduvad, siis kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmeesituse alustamiseks asjakohaste saasteainete kohta ühest või enamast hajureostusallikast, kasutades vajaduse korral rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.“;

„3.  Kui komisjon otsustab, et andmed heidete kohta hajureostusallikatest puuduvad, siis kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte andmeesituse alustamiseks asjakohaste saasteainete kohta ühest või enamast hajureostusallikast, kasutades vajaduse korral rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 45 – lõik 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 166/2006

Artikkel 18a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 8 lõikes 3 ja artiklis 18 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 8 lõikes 3 ja artiklis 18 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 2

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord. Nimetatud korra väljatöötamisel võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustamiseks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid.

„1. Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste koostalitlusvõime ja vajaduse korral ühtlustamise tehniline kord. Nimetatud korra väljatöötamisel võetakse arvesse asjakohaseid kasutajate vajadusi, olemasolevaid algatusi ja rahvusvahelisi standardeid ruumiandmekogumite ühtlustamiseks, teostatavus- ja tasuvusuuringuid.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 –punkt 3

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 16 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, millega sätestatakse käesoleva peatüki täiendamiseks eelkõige:

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse eelkõige:

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 4

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 17 – lõige 8 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste tingimuste suhtes kohaldatavad eeskirjad. Need eeskirjad vastavad täielikult käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhimõtetele.“;

Kooskõlas artikliga 21a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste tingimuste suhtes kohaldatavad eeskirjad. Need eeskirjad vastavad täielikult käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhimõtetele.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 46 – lõik 3 – punkt 5

Direktiiv 2007/2/EÜ

Artikkel 21a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 4 lõikes 7, artikli 7 lõikes 1, artiklis 16 ja artikli 17 lõikes 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 47 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2007/60/EÜ

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 48 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2008/50/EÜ

Artikkel 28a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 28 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 28 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 1

Direktiiv 2008/56/EÜ

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse I ja II lisa alusel hiljemalt 15. juuliks 2010 liikmesriikide kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid viisil, mis tagaks kooskõla ning võimaldaks võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas.

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse I ja II lisa alusel hiljemalt 15. juuliks 2010 liikmesriikide kasutatavad kriteeriumid ja metoodikastandardid viisil, mis tagaks kooskõla ning võimaldaks võrdlusi eri merepiirkondades ja allpiirkondades hea keskkonnaseisundi saavutamise ulatuse osas.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2008/56/EÜ

Artikkel 11 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selliste seire ja hindamise spetsifikatsioonide ja standarditud meetodite sätestamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse.“;

„4.  Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil õigus võtta käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte selliste seire ja hindamise spetsifikatsioonide ja standarditud meetodite sätestamiseks, mis arvestavad olemasolevate kohustustega ja tagavad seire- ja hindamistulemuste võrreldavuse.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 49 – lõik 2 – punkt 4

Direktiiv 2008/56/EÜ

Artikkel 24a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 9 lõikes 3, artikli 11 lõikes 4 ja artikli 24 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 50 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1272/2008

Artikkel 53a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 37 lõikes 5, artikli 45 lõikes 4 ja artikli 53 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 37 lõikes 5, artikli 45 lõikes 4 ja artikli 53 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 51 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2009/126/EÜ

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 52 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2009/147/EÜ

Artikkel 15a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusseviimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 ajakohastamiseks ja hindamiskorra kehtestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse seda EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlusega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 ajakohastamiseks ja hindamiskorra kehtestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja täiendatakse seda EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlusega ning esitatakse sektorite võrdlusdokumente ja suunisdokumente organisatsioonide registreerimise ja ühtlustamismenetluste kohta. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13.aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused teatavate menetluste ühtlustamiseks ja sektorite võrdlusdokumentide suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

välja jäetud

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1221/2009

Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab pädevate asutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, kehtestades suunisdokumente pädevate asutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetluste kohta.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1221/2009

Artikkel 17 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetluste kohta, sealhulgas nõuetekohased menetlused vastastikuse hindamise tulemusena vastu võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks.“;

„3.  Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse EMASi pädevate asutuste vastastikuse hindamise menetlused, sealhulgas nõuetekohased menetlused vastastikuse hindamise tulemusena vastu võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1221/2009

Artikkel 30 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumi poolt heakskiidetud ühtlustamismenetlustega seotud suunisdokumendid vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse suunisdokumendid akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste foorumi poolt heaks kiidetud ühtlustamismenetluste kohta.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1221/2009

Artikkel 46 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„6.  Komisjon võtab lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 osutatud juhise vastu rakendusaktidega kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

„6.  Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu lõikes 1 osutatud sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 osutatud juhis.“

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1221/2009

Artikkel 48a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Artikkel 48a

„Artikkel 48a

Delegeeritud volituste rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 ja artiklis 48 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 17 lõike 3 ja artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 16 lõike 4, artikli 17 lõike 3, artikli 30 lõike 6, artikli 46 lõike 6 ja artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

_______________

_______________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9) ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 66/2010

Artikkel 6 – lõige 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, on komisjonil kooskõlas artikliga 15a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks.

Lõikes 6 osutatud aineid sisaldavate teatavate kaupade puhul ja ainult juhul, kui nende ainete asendamine või alternatiivse materjali või alternatiivse disaini kasutamine ei ole tehniliselt teostatav, või toodete puhul, mille üldine keskkonnatoime on teiste sama kategooria toodetega võrreldes märgatavalt suurem, on komisjonil kooskõlas artikliga 15a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse meetmed käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud korrast erandite tegemiseks.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 66/2010

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse hiljemalt üheksa kuud pärast EUEBiga konsulteerimist meetmed ELi ökomärgise konkreetsete kriteeriumide kehtestamiseks iga tooterühma jaoks. Need meetmed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 54 – lõik 4 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 66/2010

Artikkel 15a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 7, artikli 8 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EMÜ) nr 3924/91

Artikkel 2 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„6.   Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega ajakohastatakse PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid.“

„6.   Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega ajakohastatakse PRODCOM-loetelu ja iga rubriigi kohta tegelikult kogutavaid andmeid.“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EMÜ) nr 3924/91

Artikkel 3 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.   Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise üksikasjalike eeskirjade kohta, sealhulgas tehnika arenguga kohandamiseks.“

„5.   Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega võetakse vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli lõike 3 kohaldamise kohta, sealhulgas tehnika arenguga kohandamiseks.“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 3924/91

Artikkel 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas on komisjonil siiski kooskõlas artikliga 9a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse vaatluste korraldamine üks kord kuus või üks kord kvartalis.

PRODCOM-loetelu teatavate rubriikide osas on komisjonil siiski kooskõlas artikliga 9a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse vaatluste korraldamine üks kord kuus või üks kord kvartalis.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EMÜ) nr 3924/91

Artikkel 5 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.   Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende eeskirjade kohta.“

„1.   Liikmesriigid kasutavad vajaliku teabe kogumiseks küsimustikku, mille sisu on kooskõlas komisjoni kehtestatud eeskirjadega. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega need eeskirjad kindlaks määratakse.“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 5

Määrus (EMÜ) nr 3924/91

Artikkel 6 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte üksikasjalike eeskirjade kohta, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 osutatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 osutatud muudest allikatest saadud teavet.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks üksikasjalikud eeskirjad, mille kohaselt liikmesriigid töötlevad artikli 5 lõikes 1 osutatud täidetud küsimustikke või artikli 5 lõikes 3 osutatud muudest allikatest saadud teavet.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 55 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EMÜ) nr 3924/91

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 2 lõikes 6, artikli 3 lõikes 5, artiklis 4, artikli 5 lõikes 1 ja artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 56 – lõik 2 – punkt 1

Määrus (EMÜ) nr 696/93

Artikkel 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse eelkõige tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja lisas määratletud mõisteid, et kohandada neid majanduse ja tehnika arenguga.

Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tootmissüsteemi statistilisi üksusi, kasutatud kriteeriume ja lisas määratletud mõisteid, et kohandada neid majanduse ja tehnika arenguga.

Selgitus

Volituse täpsustamine.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 56 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EMÜ) nr 696/93

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  täiendatakse kõnealust määrust kvaliteedi hindamise kriteeriumidega;

–  täiendatakse kõnealust määrust muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumidega;

Selgitus

Sissejuhatava teksti (põhjenduse) kooskõlla viimine määruse (EÜ) nr 1165/98 artikli 10 lõike 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  artikli 4 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

(2)  artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teine lõik asendatakse järgmisega:

Selgitus

Euroopa Kohtu hiljutisest kohtupraktikast tulenevalt on volitamisel soovitatav selgelt täpsustada, kas see puudutab õigust õigusakti täiendamiseks või muutmiseks. Seda on tehtud järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1165/98

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üksikasjad esimeses lõigus nimetatud skeemide kohta täpsustatakse lisades. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende heakskiitmise ja kohaldamise kohta.

Üksikasjad esimeses lõigus nimetatud skeemide kohta täpsustatakse lisades. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse täpsemalt kindlaks nende heakskiitmine ja kohaldamine.

Selgitus

Euroopa Kohtu hiljutisest kohtupraktikast tulenevalt on volitamisel soovitatav selgelt täpsustada, kas see puudutab õigust õigusakti täiendamiseks või muutmiseks. Seda on tehtud järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1165/98

Artikkel 10 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta.“

„5.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks muutujate kvaliteedi hindamise kriteeriumid.“

Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse volitust (täiendamisvolitus) ja delegeeritud õigusakti konkreetset sisu.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1165/98

Artikkel 18 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  artikli 18 lõige 3 jäetakse välja;

Selgitus

Lõige 3 on kontrolliga regulatiivmenetlust käsitlev menetlussäte, mis on nüüd ülearune ja jäetakse seega välja.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1165/98

Artikkel 18a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes 2, artiklis 10, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb konkreetselt loetleda kõik sätted, millega antakse delegeeritud volitused. Volituste delegeerimise määramata ajavahemik asendatakse viieaastase ajavahemikuga, mis on kooskõlas väljakujunenud tavaga majandus- ja rahanduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide puhul ning parlamendi üldise lähenemisviisiga. Seda tehakse järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1165/98

Artikkel 18a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõikes 2, artiklis 10, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teises lõigus, artikli 10 lõikes 5, A lisa punktis a, punkti b alapunktis 3, punkti c alapunktides 2 ja 10, punkti d alapunktis 2, punkti f alapunktides 8 ja 9, B lisa punkti b alapunktis 4 ja punkti d alapunktis 2, C lisa punkti b alapunktis 2, punkti d alapunktis 2 ja punkti g alapunktis 2 ning D lisa punkti b alapunktis 2 ja punkti d alapunktis 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb konkreetselt loetleda kõik sätted, millega antakse delegeeritud volitused.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1165/98

Artikkel 18a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõike 2, artikli 10, A lisa punkti a, punkti b alapunkti 3, punkti c alapunktide 2 ja 10, punkti d alapunkti 2, punkti f alapunktide 8 ja 9, B lisa punkti b alapunkti 4 ja punkti d alapunkti 2, C lisa punkti b alapunkti 2, punkti d alapunkti 2 ja punkti g alapunkti 2 ning D lisa punkti b alapunkti 2 ja punkti d alapunkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikli 3 lõike 3, artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti d teise lõigu, artikli 10 lõike 5, A lisa punkti a, punkti b alapunkti 3, punkti c alapunktide 2 ja 10, punkti d alapunkti 2, punkti f alapunktide 8 ja 9, B lisa punkti b alapunkti 4 ja punkti d alapunkti 2, C lisa punkti b alapunkti 2, punkti d alapunkti 2 ja punkti g alapunkti 2 ning D lisa punkti b alapunkti 2 ja punkti d alapunkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb konkreetselt loetleda kõik sätted, millega antakse delegeeritud volitused. Kontrolliajaks määratakse kolm kuud, mida saab üks kord pikendada täiendavaks kolmeks kuuks, mis on kooskõlas väljakujunenud tavaga majandus- ja rahanduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide puhul. Seda tehakse järjepidevalt kogu teksti ulatuses.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 1165/98

A lisa – punkt b – alapunkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„3.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt iii

Määrus (EÜ) nr 1165/98

A lisa – punkt c – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Välisturu tootjahindade (312) ja impordihindade (340) andmed võib arvutada väliskaubandusest või muudest allikatest saadud toodete ühikuväärtuse alusel ainult juhul, kui see ei too kaasa olulist kvaliteedi langust võrreldes konkreetse teabega hindade kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimuste kohta.“

„2.  Välisturu tootjahindade (312) ja impordihindade (340) andmed võib arvutada väliskaubandusest või muudest allikatest saadud toodete ühikuväärtuse alusel ainult juhul, kui see ei too kaasa olulist kvaliteedi langust võrreldes konkreetse teabega hindade kohta. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vajaliku andmekvaliteedi tagamise tingimused.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt vi

Määrus (EÜ) nr 1165/98

A lisa – punkt d – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Lisaks sellele tuleb toodangut väljendav muutuja (110) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta, nagu komisjon võib muutmisel otsustada.“

„2.  Lisaks sellele tuleb toodangut väljendav muutuja (110) ja töötunde väljendav muutuja (220) edastada tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt vii

Määrus (EÜ) nr 1165/98

A lisa – punkt f – alapunkt 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„8.  Komisjonil on kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et määrata kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud tingimused Euroopa valimiskeemi kohaldamiseks impordihinda väljendava muutuja suhtes (340).“

„8.  Komisjonil on kooskõlas artikliga 18a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud tingimused Euroopa valimiskeemi kohaldamiseks impordihinda väljendava muutuja suhtes (340).“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt viii

Määrus (EÜ) nr 1165/98

A lisa – punkt f – alapunkt 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„9.  Välisturu tootjahindu väljendavad muutujad (122 ja 312) tuleb edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada NACE Rev. 2 B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Muutuja 122 puhul ei nõuta teavet NACE Rev. 2 jagude D ja E kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinda väljendav muutuja (340) edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada CPA B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Euroala ja eurovälise ala eristamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 18a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimuste kohta. Euroopa valimiskeem võib impordihinda väljendava muutuja kohaldamisel piirduda toodete impordiga euroalavälistest riikidest. Muutujate 122, 312 ja 340 andmeid ei tule euroala ja eurovälise ala kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.“

„9.  Välisturu tootjahindu väljendavad muutujad (122 ja 312) tuleb edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada NACE Rev. 2 B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, NACE Rev. 2 jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Muutuja 122 puhul ei nõuta teavet NACE Rev. 2 jagude D ja E kohta. Lisaks sellele tuleb impordihinda väljendav muutuja (340) edastada eraldi euroala ja eurovälise ala kohta. Eraldi tuleb esitada CPA B–E jagu hõlmav kogutööstus, tööstuse põhirühmad, CPA jagude (ühetähelisel) ja osade (kahenumbrilisel) tasemel. Euroala ja eurovälise ala eristamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 18a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi kohaldamise tingimused. Euroopa valimiskeem võib impordihinda väljendava muutuja kohaldamisel piirduda toodete impordiga euroalavälistest riikidest. Muutujate 122, 312 ja 340 andmeid ei tule euroala ja eurovälise ala kohta eraldi esitada neil riikidel, kes ei ole eurot oma vääringuna kasutusele võtnud.“

Selgitus

Termin „euroala“ tähistab ametlikult nende riikide rühma, kes on euro ühisrahana kasutusele võtnud. Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1165/98

B lisa – punkt b – alapunkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„4.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt iv

Määrus (EÜ) nr 1165/98

B lisa – punkt d – alapunkt 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.

Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1165/98

C lisa – punkt b – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„2.   Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

(Komisjoni ettepaneku numeratsiooni tuleb parandada. Punkt 9 on tegelikult punkt 8.)

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iii

Määrus (EÜ) nr 1165/98

C lisa – punkt c – alapunkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iii)  punkti c alapunkti 4 viimane lõige jäetakse välja;

iii)  punkti c alapunkti 4 kolmas lõik jäetakse välja;

(Komisjoni ettepaneku numeratsiooni tuleb parandada. Punkt 9 on tegelikult punkt 8.)

Selgitus

Sõnastuse kooskõlla viimine liidu õigusaktide koostamise nõuetega.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt iv

Määrus (EÜ) nr 1165/98

C lisa – punkt d – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Käivet (120) ja müügimahtu (123) väljendavad muutujad tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.“

„2.  Käivet (120) ja müügimahtu (123) väljendavad muutujad tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“

(Komisjoni ettepaneku numeratsiooni tuleb parandada. Punkt 9 on tegelikult punkt 8.)

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 8 – alapunkt v

Määrus (EÜ) nr 1165/98

C lisa – punkt g – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Käivet (120) ning müügi deflaatorit / müügimahtu (330/123) väljendavate muutujate kohta edastatakse ühe kuu jooksul käesoleva lisa jao f lõikes 3 kindlaks määratud üksikasjad. Liikmesriigid võivad osaleda käivet ning müügi deflaatorit / müügimahtu väljendavate muutujate (120 ja 330/123) edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimuste kohta.“

„2.  Käivet (120) ning müügi deflaatorit / müügimahtu (330/123) väljendavate muutujate kohta edastatakse ühe kuu jooksul käesoleva lisa jao f lõikes 3 kindlaks määratud üksikasjad. Liikmesriigid võivad osaleda käivet ning müügi deflaatorit / müügimahtu väljendavate muutujate (120 ja 330/123) edastamisel vastavalt artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punktis d määratletud Euroopa valimiskeemi jaotusele. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks Euroopa valimiskeemi jaotuse tingimused.“

(Komisjoni ettepaneku numeratsiooni tuleb parandada. Punkt 9 on tegelikult punkt 8.)

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 1165/98

D lisa – punkt b – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude vaatlusüksuste kasutamise kohta.“

„2.  Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega nähakse ette võimalus kasutada muid vaatlusüksusi.“

(Komisjoni ettepaneku numeratsiooni tuleb parandada. Punkt 10 on tegelikult punkt 9.)

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 57 – lõik 4 – punkt 9 – alapunkt iv

Määrus (EÜ) nr 1165/98

D lisa – punkt d – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Käivet väljendav muutuja (120) tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatava muutujate loendi muutmise kohta.“

„2.  Käivet väljendav muutuja (120) tuleb edastada ka tööpäevade arvu järgi korrigeerituna. Liikmesriigid võivad edastada ka muid muutujaid tööpäevade arvu järgi korrigeerituna, kui need muutujad on tööpäevade arvust mõjutatud. Kooskõlas artikliga 18a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse tööpäevade arvu järgi korrigeerituna edastatavat muutujate loendit.“

(Komisjoni ettepaneku numeratsiooni tuleb parandada. Punkt 10 on tegelikult punkt 9.)

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et määrust (EÜ) nr 530/1999 majanduslike ja tehniliste muutustega kohandada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse ning kvaliteedi hindamise kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Selleks et määrust (EÜ) nr530/1999 majanduslike ja tehniliste muutustega kohandada, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust määrust nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse ning statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13.aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Selgitus

Kooskõlla viimine määruse (EÜ) nr 530/1999 artikli 10 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 530/1999

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt nõutava informatsiooni määratluse ja jaotuse kohta.“; Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

„3.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega täpsustatakse käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 kohaselt nõutava informatsiooni määratlust ja jaotust. Sellised delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 530/1999

Artikkel 10 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi hindamise kriteeriumide kohta. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

„3.  Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks statistika kvaliteedi hindamise kriteeriumid. Need delegeeritud õigusaktid võetakse vastu igaks vaatlusperioodiks vähemalt üheksa kuud enne vaatlusperioodi algust.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 4

Nõukogu määrus (EÜ) nr 530/1999

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 3 ning artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse kooskõlla viimine väljakujunenud tavaga majandus- ja rahanduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide puhul ning parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 58 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 530/1999

Artikkel 10a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 6 lõike 3 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 6 lõike 3 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja kestuse kooskõlla viimine väljakujunenud tavaga majandus- ja rahanduskomisjoni pädevusvaldkonda kuuluvate õigusaktide puhul.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused tulemuste koostamiseks ning tulemuste edastamise asjakohase vormi ja kvaliteediaruannete sisu suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused tulemuste koostamiseks ning tulemuste edastamise asjakohase vormi ja kvaliteediaruannete struktuuri ja üksikasjaliku korra suhtes. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli kohta esitatud muudatusettepanekuga, et viia sõnastus vastavusse statistika valdkonna uuemate õigusaktidega.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 2150/2002

Artikkel 1 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.  Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse III lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ* kehtestatud jäätmete nimistu vahelise vastavustabeli kehtestamise kohta.

„5.  Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse määruse III lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja komisjoni otsusega 2000/532/EÜ* kehtestatud jäätmete nimistu vaheline vastavustabel.

____________________

____________________

* Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).“

* Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 2150/2002

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedi- ja täpsustingimuste määratlemise kohta.“

„Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kvaliteedi- ja täpsustingimused.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2150/2002

Artikkel 5a – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmete kogumise ja statistilise töötlemise, samuti tulemuste töötlemise ja edastamise majandusliku ja tehnilise arenguga kohandamise ning lisades loetletud spetsifikatsioonide kohandamise kohta.

Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse seda andmete kogumise ja statistilise töötlemise, samuti tulemuste töötlemise ja edastamise majandusliku ja tehnilise arenguga ning millega kohandatakse lisades loetletud spetsifikatsioone.

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 2150/2002

Artikkel 5b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 1 ja 4 ning artiklis 5a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 1 ja 4 ning artiklis 5a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 2150/2002

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  I lisa 7. jaos ja II lisa 7. jaos osutatud kvaliteediaruannete sisu.

c)  I lisa 7. jaos ja II lisa 7. jaos osutatud kvaliteediaruannete struktuur ja üksikasjalik kord.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas teiste muudatusettepanekutega selle ettepaneku kohta, samuti statistika valdkonna uuemate õigusaktidega. Kuna kõnealuse lõike asjakohane kohaldamisala ja eesmärk näib olevat aruande struktuuri ja üksikasjade kindlaksmääramine, täpsustatakse seda esitatud muudatusettepanekuga. Muudatusettepanek on tehtud hea koostöö vaimus teiste institutsioonidega ja näitab ka Euroopa Parlamendi püüdlusi saavutada selle dokumendi osas kokkulepe, nõustudes esildatud menetlusega.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 60 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 437/2003

Artikkel 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teistsuguste täpsusnõuete kehtestamise kohta.

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse teistsugused täpsusnõuded.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 60 – lõik 3 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 437/2003

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 1 ja artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  kõnealust määrust täiendada, võttes vastu meetmeid seoses andmete esitamisega vastavalt otstarbekusuuringute tulemustele.

Selgitus

Sissejuhatuse kooskõlla viimine määruse (EÜ) nr 450/2003 artikli 10 lõike 5 kohta esitatud muudatustega.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 450/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteediaruande sisu suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Määruse (EÜ) nr 450/2003 rakendamisel ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile anda kvaliteediaruande struktuuri ja üksikasjaliku korra suhtes rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

Selgitus

Sissejuhatuse kooskõlla viimine määruse (EÜ) nr 450/2003 artikli 8 lõike 2 kohta esitatud muudatustega.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 437/2003

Artikkel 2 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.   Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte indeksi tehnilise kirjelduse uuesti kindlaks määramise ja kaalumise struktuuri uuesti läbi vaatamise kohta.“

„4.   Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta lisa muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, et määrata uuesti kindlaks indeksi tehniline kirjeldus ja vaadata uuesti läbi kaalumise struktuur.“

Selgitus

Volituse täpsustamine.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 437/2003

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.   Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muudatuste kohta, millega lülitatakse NACE Rev. 2 jagudes O–S määratletud majandustegevusalad käesoleva määruse kohaldamisalasse, võttes arvesse artiklis 10 nimetatud otstarbekusuuringuid.“

„2.   Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega lülitatakse NACE Rev. 2 jagudes O–S määratletud majandustegevusalad käesoleva määruse kohaldamisalasse, võttes arvesse artiklis 10 ette nähtud otstarbekusuuringuid.“

Selgitus

Volituse täpsustamine. Määruse (EÜ) nr 450/2003 artiklis 10 nähakse ette otstarbekusuuringute koostamine, kuid ei määratleta neid.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 437/2003

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Võttes arvesse panuseid kogu tööhõivesse ja tööjõukuludesse liidu ning siseriiklikul tasandil, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et kindlaks määrata majandustegevused andmete liigitamiseks NACE Rev. 2 jagude tasandil ja edasiste alajaotuste kaupa, kuid mitte rohkem kui NACE Rev. 2 osade (kahenumbriline tasand) või osade rühmade tasandil, võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

Võttes arvesse panuseid kogu tööhõivesse ja tööjõukuludesse liidu ning siseriiklikul tasandil, on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses majandustegevuste jaotusega andmete liigitamiseks NACE Rev. 2 jagude tasandil ja edasiste alajaotuste kaupa, kuid mitte rohkem kui NACE Rev. 2 osade (kahenumbriline tasand) või osade rühmade tasandil, võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 437/2003

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuste majandustegevuste kindlaksmääramise kohta, võttes arvesse artiklis 10 määratletud otstarbekusuuringuid.

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks kõnealused majandustegevused, võttes arvesse artiklis 10 ette nähtud otstarbekusuuringuid.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ahelindeksi leidmise metoodika kehtestamise kohta.“

„3.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse ahelindeksi leidmise metoodika.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 8 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte eraldi kvaliteedikriteeriumide kindlaksmääramise kohta. Edastatavad jooksvad andmed ja tagasiulatuvad andmed peavad vastama nendele kvaliteedikriteeriumidele.“

„1.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks eraldi kvaliteedikriteeriumid. Edastatavad jooksvad andmed ja tagasiulatuvad andmed peavad vastama nendele kvaliteedikriteeriumidele.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Liikmesriigid esitavad alates aastast 2003 komisjonile iga-aastased kvaliteediaruanded. Nende aruannete sisu määrab komisjon kindlaks rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

„2.  Liikmesriigid esitavad alates aastast 2003 komisjonile iga-aastased kvaliteediaruanded. Nende aruannete vormi ja üksikasjalikud tingimused määrab komisjon kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

Selgitus

Selliste aruannete sisu ei ole asjakohane kindlaks määrata rakendusaktiga. Kuna kõnealuse lõike asjakohane kohaldamisala ja eesmärk näib olevat aruande struktuuri ja üksikasjade kindlaksmääramine, täpsustatakse seda esitatud muudatusettepanekuga. See on ka kooskõlas statistika valdkonna uuemate õigusaktidega.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 4 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  artikkel 9 jäetakse välja;

Selgitus

Artiklis 9 käsitletakse üleminekuperioode ja erandeid, mis on vahepeal aegunud. Seetõttu on see artikkel ülearune ning tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 10 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.  Komisjon võtab otstarbekusuuringu tulemustest lähtuvad meetmed vastu rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud menetlusega. Kõnealused meetmed vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 2 määratletud kulutasuvuse põhimõttele, sealhulgas andmeesitajate koormuse vähendamise suhtes.“

„5.  Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte seoses käesoleva artikli lõikes 2 osutatud andmete esitamisega vastavalt käesolevas artiklis osutatud otstarbekusuuringute tulemustele. Kõnealused delegeeritud õigusaktid vastavad määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklis 2 määratletud kulutasuvuse põhimõttele, sealhulgas andmeesitajate koormuse vähendamise suhtes.“

Selgitus

Selliseid meetmeid ei ole asjakohane vastu võtta rakendusaktidega, kuna volitus ei piirdu liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks ühetaoliste tingimuste kehtestamisega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 291. Volitus peab seetõttu olema delegeeritud õigusaktide vormis.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 11a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 3, artikli 8 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Viidete ning volituste kestuse vastavusse viimine (vt parlamendi 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 11a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 lõikes 4, artikli 3 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 3, artikli 8 lõikes 1 ja artikli 10 lõikes 5 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Selgitus

Viidete kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 61 – lõik 4 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 450/2003

Artikkel 11a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 2 lõike 4, artikli 3 lõike 2 ja artikli 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 2 lõike 4, artikli 3 lõike 2, artikli 4 lõigete 1, 2 ja 3, artikli 8 lõike 1 ja artikli 10 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Viidete, kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VI osa – punkt 62 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 808/2004

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  muudetakse kõnealust määrust, et kohandada liidu kogusumma osa;

–  muudetakse kõnealust määrust, et korrigeerida liidu kogusumma osa;

Selgitus

Kooskõlla viimine artikli 3 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1161/2005

Artikkel 2 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte punktidele P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G vastavate andmete edastamise ajakava ja ning lisas loetletud tehingute asjakohaste sektorite lõikes jaotamise nõudmise mis tahes otsuse kohta. Sellise otsuse võib vastu võtta alles siis, kui komisjon on artikli 9 alusel andnud aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamisest.“

„2.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks punktidele P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G vastavate andmete edastamise ajakava ning nõutakse lisas loetletud tehingute asjakohaste sektorite lõikes jaotamist. Sellise delegeeritud õigusakti võib vastu võtta alles siis, kui komisjon on artikli 9 alusel andnud aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule käesoleva määruse rakendamisest.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1161/2005

Artikkel 2 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  lõige 5 jäetakse välja;

Selgitus

Lõikes 5 osutatakse andmete edastamisele 2004. aastal ja seega on see aegunud; see tuleks välja jätta.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1161/2005

Artikkel 3 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõikes 1 liidu kogusumma osa.“

„3.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõiget 1, et korrigeerida liidu kogusumma osa (1 %).“

Selgitus

Volituse (ulatuse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1161/2005

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite vastuvõtmise kohta.

„1.  Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse ühised kvaliteedistandardid.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1161/2005

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 2 lõigetes 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 2 lõigetes 2 ja 4, artikli 3 lõikes 3 ja artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 63 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1161/2005

Artikkel 7a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 2 lõigete 2 ja 4, artikli 3 lõike 3 ja artikli 6 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 2 lõigete 2 ja 4, artikli 3 lõike 3 ja artikli 6 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1552/2005

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil lisaks õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kõnealuse määratluse laiendamise kohta, kui seeläbi paraneks oluliselt uurimistulemuste representatiivsus ja kvaliteet asjaomastes liikmesriikides.

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil lisaks õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega laiendatakse kõnealust määratlust, kui seeläbi paraneks oluliselt uurimistulemuste representatiivsus ja kvaliteet asjaomastes liikmesriikides.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1552/2005

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määrata kindlaks valimi- ja täpsusnõuded, nende nõuete täitmiseks vajalikud valimimahud ning NACE Rev. 2 ja suuruskategooriate, millesse tulemused saab liigitada, üksikasjalik kirjeldus.“

„3.  Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks valimi- ja täpsusnõuded, nende nõuete täitmiseks vajalikud valimimahud ning NACE Rev. 2 ja suuruskategooriate, millesse tulemused saab liigitada, üksikasjalik kirjeldus.“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1552/2005

Artikkel 8 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.   Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitleda eriandmeid koolitust pakkuvate ettevõtete ja nende ettevõtete kohta, kes ei paku koolitust, ning kutseõppe eri vormide kohta.“

„2.   Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse kogutavad eriandmed koolitust pakkuvate ettevõtete ja nende ettevõtete kohta, kes ei paku koolitust, ning kutseõppe eri vormide kohta.“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1552/2005

Artikkel 9 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.   Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva Euroopa statistika jaoks kogutavate ja edastatavate andmete kvaliteedinõuete ning andmete kvaliteedi hindamiseks või parandamiseks vajalike meetmete kohta.“

„4.   Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva Euroopa statistika jaoks kogutavate ja edastatavate andmete kvaliteedinõuded ning võetakse vastu andmete kvaliteedi hindamiseks või parandamiseks vajalikud meetmed.“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1552/2005

Artikkel 9 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5. Komisjon määrab lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete ülesehituse kindlaks rakendusaktiga. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

„5. Liikmesriigid järgivad lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete koostamisel kvaliteedinõudeid ja mis tahes muid meetmeid, mis on kehtestatud lõike 4 kohaselt. Edastatud andmete kvaliteedi hindamiseks kasutavad nad komisjoni poolt rakendusaktidega kindlaks määratud formaati. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga selgitatakse, et kvaliteediaruannete ülesehitus, mis määratakse kindlaks rakendusaktiga, osutab formaadile, mida liikmesriigid kasutavad siis, kui nad peavad hindama edastatud andmete kvaliteeti, ning et see hindamine põhineb kvaliteedikriteeriumidel, mis on juba delegeeritud õigusaktidega vastu võetud.

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1552/2005

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.   Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte andmete kogumise esimese aruandeaasta kindlaksmääramise kohta.“

„2.   Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks andmete kogumise esimene aruandeaasta.“

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 64 – lõik 4 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1552/2005

Artikkel 13a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 3, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 2 ja artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 5 lõikes 2, artikli 7 lõikes 3, artikli 8 lõikes 2, artikli 9 lõikes 4, artikli 10 lõikes 2 ja artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 65 – lõik 2 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1893/2006

Artikkel 6 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et võtta arvesse majanduslikku ja tehnoloogia arengut või ühtlustada seda teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega.“

„2.  Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I lisa muutmiseks, et võtta arvesse majanduslikku ja tehnoloogia arengut või ühtlustada seda teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega.“

Selgitus

Viite täpsustamine (kuna lisasid on rohkem kui üks).

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 65 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1893/2006

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 65 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1893/2006

Artikkel 6a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 66 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 458/2007

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimene aasta, mille kohta täieulatuslikke andmeid tuleks koguda, ning võetakse vastu hõlmatud andmete üksikasjaliku klassifitseerimisega seotud meetmed ja kasutatavad määratlused.

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse esimene aasta, mille kohta täieulatuslikke andmeid tuleks koguda, ning võetakse vastu hõlmatud andmete üksikasjaliku klassifitseerimisega seotud meetmed ja kasutatavad määratlused.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 66 – lõik 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 458/2007

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 7 lõikes 3 ja I lisa punktis 1.1.2.4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 7 lõikes 3 ja I lisa punktis 1.1.2.4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 716/2007 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud mõisteid ja III lisa detailsusastet ning täiendatakse kõnealust määrust meetmetega koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika kohta.

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr716/2007 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse I ja II lisas esitatud mõisteid ja III lisa detailsusastet ning täiendatakse kõnealust määrust meetmetega koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika kohta ja ühiste kvaliteedistandarditega.

Selgitus

Volituse täpsem kirjeldus, vt ka muudatusettepanekut määruse (EÜ) nr 716/2007 artikli 6 lõike 3 kohta.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 716/2007

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse prooviuuringute järelduste põhjal vajalikud meetmeid, mida on vaja koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika jaoks.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse prooviuuringute järelduste põhjal kindlaks meetmed, mida on vaja koostavas riigis ja välisriigis asuvate välismaiste tütarettevõtete statistika jaoks.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) täpsustamine.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 716/2007

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite kohta.“

„3.  Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud ühised kvaliteedistandardid.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja ulatuse täpsustamine, et need konkreetsemaks muuta.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 4 – alapunkt a – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 716/2007

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„c)  kvaliteediaruannete sisu ja sageduse kindlaksmääramine.“

„c)  artikli 6 lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete ülesehituse, üksikasjalike tingimuste ja sageduse kindlaksmääramine.“

Selgitus

Selliste aruannete sisu ei ole asjakohane kindlaks määrata rakendusaktiga. Kuna kõnealuse lõike asjakohane kohaldamisala ja eesmärk näib olevat aruande ülesehituse ja üksikasjade kindlaksmääramine, täpsustatakse seda esitatud muudatusettepanekuga. See on ka kooskõlas statistika valdkonna uuemate õigusaktidega.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 716/2007

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 2, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 716/2007

Artikkel 9a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 2, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 2 teises lõigus, artikli 5 lõikes 4 ja artikli 6 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Selgitus

Tehniline parandus.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 67 – lõik 4 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 716/2007

Artikkel 9a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 2, artikli 5 lõike 4 ja artikli 6 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 2 teise lõigu, artikli 5 lõike 4 ja artikli 6 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 68 – lõik 2 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 9a – lõik 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, et:

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 68 – lõik 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 862/2007

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 1445/2007

Artikkel 3 – lõik 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse mõisteid ja muudetakse II lisas nimetatud alajaotusi, et arvestada majandusliku ja tehnilise arenguga, kui see ei põhjusta liikmesriikide kulude ebaproportsionaalset suurenemist.“

„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega kohandatakse esimeses lõigus sätestatud mõisteid ja muudetakse II lisas nimetatud alajaotusi, et arvestada majandusliku ja tehnilise arenguga, kui see ei põhjusta liikmesriikide kulude ebaproportsionaalset suurenemist.“

Selgitus

Volitus peab olema täpsem ja selle ulatus tuleb selgelt kindlaks määrata, nagu on ette nähtud aluslepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1445/2007

Artikkel 7 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.   Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte kvaliteedikontrolli aluseks olevate ühiste kriteeriumide kohta.“

„4.   Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud kvaliteedikontrolli aluseks olevad ühised kriteeriumid.“

Selgitus

Volitus peab olema täpsem ja selle ulatus tuleb selgelt kindlaks määrata, nagu on ette nähtud aluslepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 2 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1445/2007

Artikkel 7 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„5.  Komisjon võtab I lisa punktis 5.3 osutatud kvaliteediaruannete vormi vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

„5.  Komisjon määrab lõikes 3 osutatud ja I lisa punktis 5.3 täpsustatud kvaliteediaruannete vormi ja üksikasjalikud tingimused kindlaks rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

Selgitus

Volituse ulatus tuleb selgelt kindlaks määrata.

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1445/2007

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 3 ja artikli 7 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 teises lõigus ja artikli 7 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1445/2007

Artikkel 10a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 3 ja artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 teises lõigus ja artikli 7 lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Selgitus

Tehniline parandus.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 69 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1445/2007

Artikkel 10a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 3 ja artikli 7 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 3 teise lõigu ja artikli 7 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 177/2008 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisas esitatud registriandmete loetelu, nende määratlusi ja järjepidevuse tagamise korda ning täiendada kõnealust määrust ühiste kvaliteedistandarditega ja registrite ajakohastamise eeskirjadega ning määrates kindlaks teatavate ettevõtete ja ettevõtete gruppide registrisse lisamise juhud, määrates kindlaks põllumajandusstatistikas käsitletud vastavad üksused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 177/2008 majandusliku ja tehnilise arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse määruse lisas esitatud registriandmete loetelu, nende määratlusi ja järjepidevuse tagamise korda ning täiendada kõnealust määrust ettevõtlusregistrite ühiste kvaliteedistandarditega ja registrite ajakohastamise eeskirjadega ning määrates kindlaks teatavate ettevõtete ja ettevõtete gruppide registrisse lisamise juhud, määrates kindlaks põllumajandusstatistikas käsitletud vastavad üksused. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13.aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Selgitus

Kooskõlla viimine määruse (EÜ) nr 177/2008 artikli 6 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 177/2008

Artikkel 3 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„6.  Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vähem kui poole tööga hõivatud isikuga ettevõtete ja ühes riigis asuvate ettevõtete gruppide, millel ei ole liikmesriikide seisukohast statistilist väärtust, registritesse lisamise juhud ning määratletakse üksused, määratletakse vastavad üksused, mida on käsitletud põllumajandusstatistikas.“;

„6.  Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks vähem kui poole tööga hõivatud isikuga ettevõtete ja ühes riigis asuvate ettevõtete gruppide, millel ei ole liikmesriikide seisukohast statistilist väärtust, registritesse lisamise juhud ning määratletakse vastavad üksused, mida on käsitletud põllumajandusstatistikas.“;

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 177/2008

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte ühiste kvaliteedistandardite kohta.

Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud ettevõtlusregistrite ühised kvaliteedistandardid.

Selgitus

Volitus peab olema täpsem ja selle ulatus tuleb selgelt kindlaks määrata, nagu on ette nähtud aluslepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 177/2008

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab kvaliteediaruannete sisu ja esitamise aega käsitlevad otsused vastu rakendusaktiga. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Komisjon võtab lõikes 2 osutatud kvaliteediaruannete ülesehitust, üksikasjalikke tingimusi ja esitamise aega käsitlevad otsused vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 16 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Selgitus

Selliste aruannete sisu ei ole asjakohane kindlaks määrata rakendusaktiga. Kuna kõnealuse lõike asjakohane kohaldamisala ja eesmärk näib olevat aruande struktuuri ja üksikasjade kindlaksmääramine, täpsustatakse seda esitatud muudatusettepanekuga. See on ka kooskõlas statistikavaldkonna uuemate õigusaktidega.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 177/2008

Artikkel 8 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3.  Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte registrite ajakohastamise eeskirjade kohta.“;

„3.  Kooskõlas artikliga 15a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse registrite ajakohastamise eeskirjad.“;

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 177/2008

Artikkel 15a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 6, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 6, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 70 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 177/2008

Artikkel 15a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 3 lõike 6, artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 3 lõike 6, artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Lõike 2 punktis j nimetatud paindliku mooduli kasutamine kavandatakse tihedas koostöös liikmesriikidega. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte selle ulatuse, näitajate loendi, vaatlusperioodi, hõlmatavate tegevusalade ja kvaliteedinõuete kohta. Delegeeritud õigusakt võetakse vastu vähemalt 12 kuud enne võrdlusperioodi algust. Komisjon määrab kindlaks ka teabevajaduse ning andmekogumise mõju ettevõtete koormusele ja liikmesriikide kulutustele.“;

„Lõike 2 punktis j nimetatud paindliku mooduli kasutamine kavandatakse tihedas koostöös liikmesriikidega. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks paindliku mooduli ulatus, selle näitajate loend, vaatlusperiood, hõlmatavad tegevusalad ja kvaliteedinõuded. Delegeeritud õigusakt võetakse vastu vähemalt 12 kuud enne võrdlusperioodi algust. Komisjon määrab kindlaks ka teabevajaduse ning andmekogumise mõju ettevõtete koormusele ja liikmesriikide kulutustele.“;

Selgitus

Volituse (täiendamisvolitus) ja selle ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 4 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„4.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte pilootuuringutele antud hinnangu alusel vajalike meetmete kohta.“;

„4.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks pilootuuringutele antud hinnangu alusel vajalikud meetmed.“;

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 7 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Liidu koondandmete koostamiseks esitavad liikmesriigid NACE Rev. 2 tasanditele vastavaid siseriiklikke tulemusi, mis on ette nähtud käesoleva määruse lisades või delegeeritud õigusaktides. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte.“;

„2.  Liidu koondandmete koostamiseks esitavad liikmesriigid NACE Rev. 2 tasanditele vastavaid siseriiklikke tulemusi, mis on ette nähtud käesoleva määruse lisades või delegeeritud õigusaktides. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks asjakohased NACE Rev. 2 tasandid.“;

Selgitus

Volitus peab olema täpsem ja selle ulatus tuleb selgelt kindlaks määrata, nagu on ette nähtud aluslepingu artiklis 290.

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tulemused edastatakse asjakohases tehnilises vormingus ajavahemiku jooksul, mis algab võrdlusperioodi lõpust. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte artikli 3 lõike 2 punktides a–h ja j sätestatud moodulite jaoks ette nähtud vaatlusperioodi kohta, kusjuures kõnealune periood ei ületa 18 kuud. Artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud mooduli jaoks ettenähtud ajavahemik ei ületa 30 kuud või IX lisa 9. jaos sätestatud 18 kuud. Lisaks edastatakse väike kogus prognoositud esialgseid tulemusi ajavahemiku jooksul, mis algab selle vaatlusperioodi lõpust, mis nähakse ette vastavalt kõnealusele korrale artikli 3 lõike 2 punktides a kuni g sätestatud moodulite jaoks ja mis ei ületa 10 kuud.

Tulemused edastatakse asjakohases tehnilises vormingus ajavahemiku jooksul, mis algab vaatlusperioodi lõpust. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 3 lõike 2 punktides a–h ja j sätestatud moodulite jaoks ette nähtud vaatlusperiood, mis ei ületa 18 kuud. Artikli 3 lõike 2 punktis i sätestatud mooduli jaoks ettenähtud ajavahemik ei ületa 30 kuud või IX lisa 9. jaos sätestatud 18 kuud. Lisaks edastatakse väike kogus prognoositud esialgseid tulemusi ajavahemiku jooksul, mis algab vaatlusperioodi lõpust. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks artikli 3 lõike 2 punktides a kuni g sätestatud moodulite jaoks ette nähtud periood, mis ei ületa 10 kuud.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine. Kuna sõnastus „...kõnealusele korrale...“ viitas kontrolliga regulatiivmenetlusele, tuleb seda kohandada, et sõnastus viitaks delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise menetlusele.

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte CETO tähise kasutamise eeskirjade ja liikmesriikide rühmitamise läbivaatamise kohta 29. aprilliks 2013 ning edaspidi iga viie aasta järel.“;

„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega vaadatakse 29. aprilliks 2013 ning edaspidi iga viie aasta järel läbi CETO tähise kasutamise eeskirjad ja liikmesriikide rühmitamine.“;

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 11a – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 11b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 2 ja 3, artiklis 11a, I lisa 5. ja 6. jaos, 8. jao punktides 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jaos, VI lisa 7. jaos, VIII lisa 3. jaos, 4. jao punktides 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktides 2 ja 3 ning 10. jao punktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 4, artikli 7 lõikes 2, artikli 8 lõigetes 2 ja 3, artiklis 11a, I lisa 5. ja 6. jaos, 8. jao punktides 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jaos, VI lisa 7. jaos, VIII lisa 3. jaos, 4. jao punktides 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktides 2 ja 3 ning 10. jao punktis 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 295/2008

Artikkel 11b – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 4, artikli 7 lõike 2, artikli 8 lõigete 2 ja 3, artikli 11a, I lisa 5. ja 6. jao, 8. jao punktide 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jao, VI lisa 7. jao, VIII lisa 3. jao, 4. jao punktide 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktide 2 ja 3 ning 10. jao punkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

6.  Artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 4, artikli 7 lõike 2, artikli 8 lõigete 2 ja 3, artikli 11a, I lisa 5. ja 6. jao, 8. jao punktide 1 ja 2, II, III ja IV lisa 6. jao, VI lisa 7. jao, VIII lisa 3. jao, 4. jao punktide 2 ja 3, IX lisa 8. jao punktide 2 ja 3 ning 10. jao punkti 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.“

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 295/2008

I lisa – 5. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimene vaatlusaasta, mille kohta statistika koostatakse, on kalendriaasta 2008. Andmeid kogutakse 9. jaos esitatud jaotuse kohaselt. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil siiski õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvate tegevusklasside statistika koostamise esimese vaatlusaasta kohta.

Esimene vaatlusaasta, mille kohta statistika koostatakse, on kalendriaasta 2008. Andmeid kogutakse 9. jaos esitatud jaotuse kohaselt. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil siiski õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvate tegevusklasside statistika koostamise esimene vaatlusaasta.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 295/2008

I lisa – 6. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ettenähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ettenähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse põhinäitajad.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt b – alapunkt i

Määrus (EÜ) nr 295/2008

I lisa – 8. jagu – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.  Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest, välja arvatud NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul. NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul pikendatakse tulemuste edastamise tähtaega kümne kuu võrra. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvaid tegevusklasse käsitlevate tulemuste edastamise tähtaja pikendamise kohta.“;

„1.  Tulemused edastatakse 18 kuu jooksul alates vaatlusperioodi kalendriaasta lõppemisest, välja arvatud NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul. NACE Rev. 2 tegevusklasside 64.11 ja 64.19 puhul pikendatakse tulemuste edastamise tähtaega kümne kuu võrra. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse NACE Rev. 2 gruppidesse 64.2, 64.3 ja 64.9 ning osasse 66 kuuluvaid tegevusklasse käsitlevate tulemuste edastamise tähtaja pikendamine.“;

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 8 – alapunkt b – alapunkt ii

Määrus (EÜ) nr 295/2008

I lisa – 8. jagu – punkt 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Esialgsed tulemused ja prognoosid jaotatakse vastavalt NACE Rev. 2 kolmekohalisele tasandile (grupid). Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte NACE Rev. 2 osa 66, esialgsete tulemuste ja prognooside esitamise kohta.“;

„Esialgsed tulemused ja prognoosid jaotatakse vastavalt NACE Rev. 2 kolmekohalisele tasandile (grupid). Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse NACE Rev. 2 osa 66 esialgsete tulemuste ja prognooside esitamine.“;

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) ja ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 295/2008

II lisa – 6. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 10

Määrus (EÜ) nr 295/2008

III lisa – 6. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 11

Määrus (EÜ) nr 295/2008

IV lisa – 6. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte põhinäitajate kohta.

Iga põhinäitaja kohta märgivad liikmesriigid täpsusastme 95 % usaldusnivoo suhtes, mille komisjon lisab artikliga 13 ette nähtud aruandesse, võttes arvesse kõnealuse artikli kohaldamist igas liikmesriigis. Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse sellised põhinäitajad.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 295/2008

VI lisa – 7. jagu – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte tulemuste edastamise tähtaja pikendamise kohta, ületamata 10 kuud alates vaatlusaasta lõppemisest.

Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse tulemuste edastamise tähtaja pikendamine, ületamata 10 kuud alates vaatlusaasta lõppemisest.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 13 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 295/2008

VIII lisa – 3. jagu – lõik 1 – lause 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Selle uurimuse põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte alammäära muutmise kohta.“

„Selle uurimuse põhjal on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega muudetakse uuritavate üksuste suuruse alammäära.“

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) ja ulatuse täpsustamine.

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 13 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 295/2008

VIII lisa – 4. jagu – punktid 2 ja 3 – tabel

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte toodete jaotuse kehtestamise kohta.“

„Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse toodete jaotus.“

(Muudatusettepanek puudutab tabeli „Käibe jaotus tooteliigi järgi“ veerus „Märkused“ esitatud lauset).

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 14 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 295/2008

IX lisa – 8. jagu – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teatavate tulemuste kohta, mis tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.

2.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks, et teatavad tulemused tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 14 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 295/2008

IX lisa – 8. jagu – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte teatavate tulemuste kohta, mis tuleb esitada ka suurusjärkudesse jaotatud kujul 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.

3.  Kooskõlas artikliga 11b on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks, et teatavad tulemused tuleb esitada ka õigusliku vormi järgi 10. jaos nimetatud detailsusastmel, välja arvatud NACE Rev. 2 L, M ja N jagu, kus nõutakse jaotamist ainult grupi tasandile.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 71 – lõik 3 – punkt 14 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 295/2008

IX lisa – 10. jagu – punkt 2 – alajagu „Spetsiaalsed koondandmed“

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et koostada info- ja sidetehnoloogia sektori kohta ettevõtluse demograafiat käsitlevat liidu statistikat, on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte mitmete spetsiaalsete NACE Rev. 2 koondandmete edastamise kohta.

Selleks et koostada info- ja sidetehnoloogia sektori kohta ettevõtluse demograafiat käsitlevat liidu statistikat, on komisjonil kooskõlas artikliga 11b õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks mitmete spetsiaalsete NACE Rev. 2 koondandmete edastamine.

Selgitus

Volituse (täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 72 – lõik 2 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 451/2008

Artikkel 6 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„2.  Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et

„2.  Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa muutmiseks, et võtta arvesse tehnoloogia või majanduse arengut või viia see vastavusse muude majanduslike ja sotsiaalsete klassifikaatoritega.“;

a)  võtta arvesse tehnoloogia või majanduse arengut;

 

b)  viia see vastavusse muude majanduslike ja sotsiaalsete klassifikaatoritega.“;

 

Selgitus

Sõnastuse liigendamine punktideks a ja b ei ole vajalik.

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 72 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 451/2008

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 72 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 451/2008

Artikkel 6a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 73 – lõik 3 – punkt 1

Määrus (EÜ) nr 452/2008

Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

1. Kooskõlas artikliga 6a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 73 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 452/2008

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 453/2008

Artikkel 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Esimese lõigu punkti 1 kohaldamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 8a õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte mõistete „aktiivne tegutsemine sobiva kandidaadi leidmiseks“ ja „kindlaksmääratud aja jooksul“ määratlemiseks.“;

„Esimese lõigu punkti 1 kohaldamiseks on komisjonil kooskõlas artikliga 8a õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratletakse mõisted „aktiivne tegutsemine sobiva kandidaadi leidmiseks“ ja „kindlaksmääratud aja jooksul“.“;

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 453/2008

Artikkel 3 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.  Liikmesriigid koostavad kvartaliandmed vastavalt konkreetsetele võrdluskuupäevadele. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte nende konkreetsete võrdluskuupäevade kindlaksmääramiseks.“;

„1.  Liikmesriigid koostavad kvartaliandmed vastavalt konkreetsetele võrdluskuupäevadele. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks need konkreetsed võrdluskuupäevad.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 453/2008

Artikkel 5 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatluskvartali kuupäeva ja edastustähtaegade kindlaksmääramiseks. Samal ajal edastatakse ka eelmiste kvartalite läbivaadatud andmed.

„1. Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks esimese vaatluskvartali kuupäev ja liikmesriikide suhtes kohaldatavad edastustähtajad. Samal ajal edastatakse ka eelmiste kvartalite läbivaadatud andmed.

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) andmed ja metaandmed komisjon poolt rakendusaktiga kindlaks määratud formaadis. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 3 osutatud menetlusega.“;

Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostat) andmed ja metaandmed ning täpsustavad nende allika komisjoni poolt rakendusaktidega kindlaks määratud tehnilises formaadis. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 lõikes 3 osutatud menetlusega.“;

Selgitus

See säte peaks käsitlema ainult tehnilist formaati ja liikmesriikide andmete edastamiseks ette nähtud tähtaegu. Andmete allikat tuleks täpsustada.

Muudatusettepanek  240

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 453/2008

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte otstarbekusuuringute asjakohase raamistiku sätestamise kohta.

Kooskõlas artikliga 8a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse otstarbekusuuringute kindlaks määramiseks asjakohane raamistik.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 74 – lõik 3 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 453/2008

Artikkel 8a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 2, artikli 3 lõikes 1, artikli 5 lõikes 1 ning artikli 7 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 75 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 763/2008

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte edasiste võrdlusaastate kindlaksmääramise kohta. Võrdlusaastad langevad iga kümnendi algusesse.

Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks edasised võrdlusaastad. Võrdlusaastad langevad iga kümnendi algusesse.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 75 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 763/2008

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte käesoleva määruse nõuete järgimiseks edastatavate statistiliste andmete ja metaandmete programmi loomise kohta.

3.   Kooskõlas artikliga 7a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega luuakse käesoleva määruse nõuete järgimiseks edastatavate statistiliste andmete ja metaandmete programm.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 75 – lõik 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 763/2008

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 5 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 5 lõigetes 1 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1099/2008

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega mõisteid täpsemalt selgitada, lisades asjakohased viiteid NACE klassifikatsioonile pärast seda, kui on jõustunud nimetatud klassifikatsiooni läbivaatamine.

Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse muutmiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega selgitatakse mõisteid täpsemalt, lisades asjakohased viited NACE klassifikatsioonile pärast seda, kui on jõustunud nimetatud klassifikatsiooni läbivaatamine.

Selgitus

Volituse (st muutmisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1099/2008

Artikkel 8 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte iga-aastase tuumaenergia statistika kogumi kohta.“;

„Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks iga-aastane tuumaenergia statistika kogum.“;

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 5 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1099/2008

Artikkel 9 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte taastuvenergia statistika kogumi ja energia lõpptarbimise statistika kogumi kohta.

2.   Kooskõlas artikliga 10a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks taastuvenergia statistika kogum ja energia lõpptarbimise statistika kogum.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 76 – lõik 3 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1099/2008

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 3, artikli 4 lõigetes 2 ja 3, artikli 5 lõikes 3, artiklis 8 ja artikli 9 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Andmed esitatakse sellistel tähtaegadel, niisuguse sagedusega ja nende vaatlusperioodide kohta, nagu lisades või delegeeritud õigusaktides sätestatud. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta selliseid delegeeritud õigusakte.

Andmed esitatakse sellistel tähtaegadel, niisuguse sagedusega ja nende vaatlusperioodide kohta, nagu lisades või delegeeritud õigusaktides sätestatud. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu selliseid delegeeritud õigusakte.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse järgmist:

1. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse:

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    251

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

Artikkel 9a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 1 ning I, II, III, IV ja V lisa punktides c, d, ja e osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 2, artikli 9 lõikes 1 ning I, II, III, IV ja V lisa punktides c, d, ja e osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    252

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 6 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

I lisa – punkt c – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EHISega kogutakse statistikat iga viie aasta järel; muude andmete kogumiseks, näiteks haigestumuse või õnnetuste ja vigastuste kohta, ning konkreetsete küsitlusuuringumoodulite puhul võib osutuda vajalikuks kasutada erinevat sagedust. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.

EHISega kogutakse statistikat iga viie aasta järel; muude andmete kogumiseks, näiteks haigestumuse või õnnetuste ja vigastuste kohta, ning konkreetsete küsitlusuuringumoodulite puhul võib osutuda vajalikuks kasutada erinevat sagedust. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    253

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 6 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

I lisa – punkt d – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Iga andmeesituse ajal ei ole tingimata vaja kõikide teemade kohta andmeid esitada. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    254

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 6 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

I lisa – punkt e – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud uuringute ja muude kasutatud allikate karakteristikutega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud uuringute ja muude kasutatud allikate karakteristikutega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    255

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 7 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

II Lisa – punkt c – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaasta, andmete esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    256

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 7 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

II lisa – punkt d – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    257

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 7 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

II lisa – punkt e – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud kasutatud allikate ja karakteristikutega ja andmete kogumisega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud kasutatud allikate ja karakteristikutega ja andmete kogumisega, rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    258

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 8 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

III lisa – punkt c – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 24 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Esialgseid andmeid ja prognoose võib esitada varem. Rahvatervist käsitlevate uuringute puhul võib ette näha täiendava andmete kogumise kõikide surmapõhjuste või spetsiifiliste surmapõhjuste kohta.

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 24 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Esialgseid andmeid ja prognoose võib esitada varem. Rahvatervist käsitlevate uuringute puhul võib ette näha täiendava andmete kogumise kõikide surmapõhjuste või spetsiifiliste surmapõhjuste kohta.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    259

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 8 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

III lisa – punkt d – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    260

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 8 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

III lisa – punkt e – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    261

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 9 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

IV lisa – punkt c – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 18 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist.

Statistika esitatakse igal aastal. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad esimese vaatlusaastaga seotud meetmete kohta. Andmed esitatakse hiljemalt 18 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    262

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 9 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

IV lisa – punkt d – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    263

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 9 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

IV lisa – punkt e – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega, tööõnnetustest teatamise määraga ja vajaduse korral valimi karakteristikutega, samuti teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega, tööõnnetustest teatamise määraga ja vajaduse korral valimi karakteristikutega, samuti teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    264

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 10 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

V lisa – punkt c – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kutsehaigusi käsitlev statistika esitatakse igal aastal ja hiljemalt 15 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte muude andmete kogumise vaatlusaastate, esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.

Kutsehaigusi käsitlev statistika esitatakse igal aastal ja hiljemalt 15 kuud pärast vaatlusaasta lõppemist. Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad muude andmete kogumise vaatlusaastate, esitamise sageduse ja tähtaegadega seotud meetmete kohta.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    265

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 10 – alapunkt b

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

V lisa – punkt d – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte meetmete kohta, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks meetmed, mis on seotud eespool loetletud teemade karakteristikute, nimelt muutujate, mõistete ja klassifikatsioonidega, ning karakteristikute lõigetega.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    266

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 77 – lõik 2 – punkt 10 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1338/2008

V lisa – punkt e – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Kooskõlas artikliga 9a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse eeskirjad metaandmete esitamisega seotud meetmete kohta, hõlmates metaandmed, mis on seotud rahvastiku kaetusega ja teabega riigi kõikide eripärade kohta, mis on võrreldavate statistiliste andmete ja näitajate tõlgendamise ja kogumise seisukohast olulised.

Selgitus

Volituse (st täiendamisvolituse) täpsustamine.

Muudatusettepanek    267

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VII osa – punkt 78 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1185/2009

Artikkel 5a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 5 lõigetes 1a, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 5 lõigetes 1a, 2 ja 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    268

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite liidus kohaldamise kohta.

Kooskõlas artikliga 5a on komisjonil õigus võtta käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega määratakse kindlaks rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite („vastuvõetud rahvusvahelised raamatupidamisstandardid“) liidus kohaldamine.

Selgitus

Täpsustatakse volitust (täiendamisvolitus) ja seoseid alusakti muude lõigete sätetega.

Muudatusettepanek    269

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 – alapunkt a

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui see on otsese ohu tõttu finantsturgude stabiilsuse jaoks hädavajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5b sätestatud menetlust.

välja jäetud

Selgitus

Kiirmenetluse kasutamine ei tundu olevat põhjendatud. Vajaduse korral võivad Euroopa Parlament ja nõukogu teatada varajasest vastuväidetest loobumisest (vt määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikli 5b väljajätmiseks esitatud muudatusettepanekut).

Muudatusettepanek    270

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 4 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 a)  artikli 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, koostavad äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded kooskõlas artikli 6 lõikes 2 sätestatud korras vastuvõetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, kui bilansikuupäeval on nende väärtpaberitega lubatud kaubelda mõne liikmesriigi reguleeritud turul nõukogu 10. mai 1993. aasta direktiivi 93/22/EMÜ (väärtpaberiturul pakutavate investeerimisteenuste kohta) (1) artikli 1 punkti 13 tähenduses.“

„Iga majandusaasta kohta, mis algab 1. jaanuaril 2005 või pärast seda, koostavad äriühingud, kelle suhtes kohaldatakse mõne liikmesriigi õigust, oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded kooskõlas artikli 3 lõike 1 kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega, kui bilansikuupäeval on nende väärtpaberitega lubatud kaubelda direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 21 määratletud reguleeritud turul.“

Selgitus

Puudub vajadus viidata „mõnele liikmesriigile“, kuna finantsinstrumentide turgude direktiivi artiklis 44 esitatud reguleeritud turu määratlus hõlmab ainult ELis tegevusloa saanud turge.

Muudatusettepanek    271

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 1 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

1 b)  Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

„Artikkel 5

Raamatupidamise aastaaruannete ja börsil noteerimata äriühingutega seotud valikuvõimalused

Raamatupidamise aastaaruannete ja börsil noteerimata äriühingutega seotud valikuvõimalused

Liikmesriigid võivad lubada või nõuda, et:

Liikmesriigid võivad lubada või nõuda, et:

a)   artiklis 4 osutatud äriühingud koostavad oma raamatupidamise aastaaruanded,

a)   artiklis 4 osutatud äriühingud koostavad oma raamatupidamise aastaaruanded,

b)   muud äriühingud kui artiklis 4 osutatud koostavad oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded ja/või raamatupidamise aastaaruanded

b)   muud äriühingud kui artiklis 4 osutatud koostavad oma raamatupidamise konsolideeritud aastaaruanded ja/või raamatupidamise aastaaruanded

kooskõlas artikli 6 lõikes 2 sätestatud korras vastuvõetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.“

kooskõlas artikli 3 lõike 1 kohaselt vastu võetud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega.“

Selgitus

Kohaldatava menetluse vastavusse viimine (määruse (EÜ) nr 1606/2002 artikkel 6 jäetakse välja; delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitused on nüüd selle artiklis 3).

Muudatusettepanek    272

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 5a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 3 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    273

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 5a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 3 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 3 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Selgitus

Kontrolliaja ja selle pikendamise kooskõlla viimine.

Muudatusettepanek    274

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 5b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 5b

välja jäetud

Kiirmenetlus

 

1.  Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

 

2.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kooskõlas artikli 5a lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

 

Selgitus

Kiirmenetluse kasutamine ei tundu olevat põhjendatud. Vajaduse korral võivad Euroopa Parlament ja nõukogu teatada varajasest vastuväidetest loobumisest.

Muudatusettepanek    275

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artiklid 6 ja 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  artiklid 6 ja 7 jäetakse välja.

(3)  artikkel 6 jäetakse välja.

Selgitus

Ainult artikkel 6 jäetakse välja, sest komiteemenetlust enam ei ole.

Muudatusettepanek    276

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 79 – lõik 2 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1606/2002

Artikkel 7

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

3 a)  Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

„Artikkel 7

Aruandlus ja kooskõlastamine

Aruandlus ja kooskõlastamine

1.   Komisjon vahetab komiteega korrapäraselt teavet IASB käimasolevate projektide ja IASB väljaantud seonduvate dokumentide kohta, et kooskõlastada seisukohti ja edendada nendest projektidest ja dokumentidest tuleneda võivate standardite vastuvõtmist käsitlevaid arutelusid.

1.   Komisjon edastab Euroopa Parlamendile ja nõukogule korrapäraselt teavet IASB käimasolevate projektide ja IASB väljaantud seonduvate dokumentide kohta, et kooskõlastada seisukohti ja edendada nendest projektidest ja dokumentidest tuleneda võivate standardite vastuvõtmist käsitlevaid arutelusid.

2.   Komisjon teatab komiteele nõuetekohaselt ja aegsasti, kui ta ei kavatse standardi vastuvõtmise ettepanekut teha.

2.   Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja nõukogule nõuetekohaselt ja aegsasti, kui ta ei kavatse standardi vastuvõtmise ettepanekut teha.

Selgitus

Asjakohane on kehtestada teatavad kohustused anda Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite eelnõu ettevalmistamisest. See oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi taotlustega (Stolojani raport) ja EFRAGi rahastamise aruande artikli 9 lõikes 6a kokku lepitud tekstiga.

Muudatusettepanek    277

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 80 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et kohandada direktiivi 2009/110/EÜ inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arenguga ning tagada teatavate kõnealuse direktiivi alusel lubatud erandite ühtne kohaldamine, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Direktiivi 2009/110/EÜ artiklis 14 on komisjonile antud õigus võtta kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt meetmeid, mis on vajalikud direktiivi sätete ajakohastamiseks, „et võtta arvesse inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arengut“. Selline õigus, kui see kohandada õiguseks võtta vastu delegeeritud õigusakte ilma täiendavate muudatusteta, ei vastaks ELi toimimise lepingu artikli 290 nõuetele, mille kohaselt on vaja kindlaks määrata volituste delegeerimise eesmärgid, sisu ja ulatus. Võttes arvesse asjaolu, et komisjon ei ole seda õigust siiani kasutanud, tuleks see välja jätta.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga selgitatakse, miks jäetakse selles direktiivis kõnealune volitus täielikult välja.

Muudatusettepanek    278

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 80 – lõik 2 – punkt 1

Direktiiv 2009/110/EÜ

Artikkel 14

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

(1)  Artikkel 14 jäetakse välja.

„Artikkel 14

 

Delegeeritud õigusaktid

 

Kooskõlas artikliga 14a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega:

 

a)  muudetakse käesolevat direktiivi, et võtta arvesse inflatsiooni või tehnoloogia ja turu arengut;

 

b)  muudetakse artikli 1 lõikeid 4 ja 5, et tagada kõnealustes sätetes osutatud erandite ühetaoline kohaldamine.“

 

Selgitus

Volitus on liiga ulatuslik selleks, et see sobiks ELi toimimise lepingu artikli 290 alusel delegeeritud õigusakti vastuvõtmiseks, ja seda ei ole seni kasutatud. Seepärast tuleks see välja jätta.

Muudatusettepanek    279

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – VIII osa – punkt 80 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 2009/110/EÜ

Artikkel 14a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Lisatakse järgmine artikkel 14a:

välja jäetud

„Artikkel 14 a

 

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2.  Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

 

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 14 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

 

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

6.  Artikli 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

________________

 

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

 

Selgitus

Eespool esitatud muudatusettepanekutest tulenevalt ei ole enam sätteid, millega antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte; seetõttu tuleks see menetluslik säte välja jätta.

Muudatusettepanek    280

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IX osa – punkt 81 – lõik 2 – punkt 4

Direktiiv 75/324/EMÜ

Artikkel 10a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 5 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 5 ja artikli 10 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    281

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IX osa – punkt 81 – lõik 2 – punkt 4

Direktiiv 75/324/EMÜ

Artikkel 10a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 5 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 5 ja artikli 10 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Muudatusettepanek    282

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IX osa – punkt 82 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 76/211/EMÜ

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva koondõigusakti jõustumise kuupäev].

2.  Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek    283

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – IX osa – punkt 82 – lõik 2 – punkt 2

Direktiiv 76/211/EMÜ

Artikkel 6a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Artikli 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6.  Artikli 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega