Menettely : 2016/0400A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0020/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0020/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0410

MIETINTÖ     ***I
PDF 3391kWORD 550k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: József Szájer

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN KANTA TARKISTUKSINA
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0799),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 64 artiklan 2 kohdan, 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0524/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 1. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. joulukuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja raha-asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot ja kannat tarkistuksina (A8-0020/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Lissabonin sopimuksessa erotetaan toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).

(1)  Lissabonin sopimuksella on muutettu merkittävästi lainsäätäjän komissiolle siirtämää valtaa koskevaa oikeudellista kehystä erottamalla selkeästi toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Toisiinsa kiinteästi liittymättömien valtuutusten yhdistäminen ja esittäminen yhdessä komission delegoidussa säädöksessä estää parlamentin tarkistamisoikeuden käytön, sillä se joutuu pelkästään hyväksymään tai hylkäämään koko delegoidun säädöksen, mikä ei jätä lainkaan mahdollisuutta ilmaista mielipidettä kustakin valtuutuksesta erikseen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2009/31/EY

29 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 29 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Perustelu

Tarvitaan yhdenmukainen sanamuoto komission ehdotuksen COM(2016)0789 ja etenkin sen 2 artiklan 2 kohdan kanssa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/31/EY

29 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/31/EY

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

3)  Poistetaan 30 artikla.

3)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:

 

”30 artikla

 

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013* 26 artiklalla perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011** tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

___________________

 

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).”

Perustelu

Tarvitaan yhdenmukainen sanamuoto komission ehdotuksen COM(2016)0789 ja etenkin sen 2 artiklan 4 kohdan kanssa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Perustelu

Koska on erimielisyyttä siitä, pitäisikö taakanjakopäätöstä koskevan säädösvallan siirron suhteen siirtyä valvonnan käsittävästä sääntelymenettelystä delegoituihin säädöksiin vai täytäntöönpanosäädöksiin, ja koska päätökseen N:o 406/2009/EY perustuvat velvollisuudet korvataan toisella asetuksella, jota sovelletaan kaudella 2021–2030, olisi suotavaa, ettei kyseistä päätöstä sisällytetä tähän koontiasetusta koskevaan ehdotukseen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

10 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla käytettävien etikettien muotoa ja sisältöä koskevat säännöt.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

10 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kiintiöiden jakamiseen tuottajille ja tuojille sovellettavaa mekanismia koskevat säännöt.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

19 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat täydentäviä seurantatoimenpiteitä sellaisia valvottavia aineita tai uusia aineita ja tällaisia valvottavia aineita sisältäviä tai niihin perustuvia tuotteita ja laitteita varten, jotka on asetettu väliaikaisen varastoinnin menettelyyn, tullivarastointimenettelyyn tai vapaa-aluemenettelyyn tai jotka ovat unionin tullialueen läpikulun ja tämän jälkeen tapahtuvan jälleenviennin kohteena, sen jälkeen kun se on arvioinut tällaisiin liikkeisiin liittyvää laittoman kaupan mahdollista riskiä ja ottanut huomioon tällaisten toimenpiteiden ympäristöedut ja sosioekonomiset vaikutukset.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

20 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöistä, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla osapuolten tekemien päätösten mukaisesti säännöt, joita sovelletaan valvottavia aineita käyttäen valmistettujen ja sellaisesta valtiosta, joka ei ole pöytäkirjan osapuoli, tuotujen tuotteiden ja laitteiden, jotka eivät sisällä valvotuiksi aineiksi varmuudella tunnistettavia aineita, luovuttamiseen vapaaseen liikkeeseen unionissa. Näiden tuotteiden ja laitteiden tunnistaminen tapahtuu teknisten lausuntojen perusteella, joita pöytäkirjan osapuolet saavat määräajoin.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

22 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat luetteloa tuotteista ja laitteista, joiden osalta valvottavien aineiden talteenoton tai tuotteiden ja laitteiden hävittämisen ilman sitä edeltävää valvottavien aineiden talteenottoa katsotaan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa, ja jotka vastaavat osapuolten tekemiä päätöksiä ja joissa täsmennetään tarvittaessa sovellettavat tekniset menetelmät.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

22 artikla – 5 kohta – 2 ja 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

”Komissio arvioi jäsenvaltioiden toimet ja sille siirretään valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näitä vähimmäispätevyysvaatimuksia koskevat säännöt tämän arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – a alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevia delegoituja säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

”Jäsenvaltioiden on määriteltävä 2 kohdassa tarkoitettuja toimia suorittavan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset. Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla näiden vähimmäispätevyysvaatimusten yhdenmukaistamista koskevat säännöt jäsenvaltioiden suorittaman toimenpiteiden arvioinnin sekä teknisen ja muun asiaa koskevan tiedon perusteella.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

23 artikla – 7 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”7.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”

”7.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla luettelo teknisistä menetelmistä tai käytännöistä, joita yritysten on käytettävä valvottavien aineiden vuotojen ja päästöjen estämiseksi ja minimoimiseksi.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

24 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa, 10 artiklan 3 ja 6 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 9 kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklan 2 kohdassa, 22 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa, 23 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 24 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 3 kohdassa ja 27 artiklan 10 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Liite I – I osa – 3 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta

Asetus (EY) N:o 1005/2009

27 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”10.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1–7 kohdassa säädettyjä raportointivaatimuksia pöytäkirjan mukaisten sitoumusten täyttämiseksi tai niiden soveltamisen helpottamiseksi.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2002/58/EY

4 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavia olosuhteita, muotoa ja menettelyjä, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 14 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin tiedotus- ja ilmoitusvaatimuksiin sovellettavien olosuhteiden, muodon ja menettelyjen osalta, sen jälkeen kun se on kuullut Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa (ENISA), direktiivin 95/46/EY 29 artiklalla perustettua tietosuojatyöryhmää ja Euroopan tietosuojavaltuutettua.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 4 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2002/58/EY

14 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 5 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 733/2002

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”a) antaa rekisterin nimeämisessä käytettävien perusteiden ja menettelyn vahvistamisesta delegoituja säädöksiä 5 a artiklan mukaisesti.

”a)  antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla rekisterin nimeämisessä käytettävät perusteet ja menettely.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy rekisterin nimeämisessä käytettävien perusteiden ja menettelyn vahvistamiseen;”.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy rekisterin nimeämisessä käytettävien perusteiden ja menettelyn vahvistamiseen;”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 5 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 733/2002

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa rekisteriä kuultuaan 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet.”

”Siirretään komissiolle valta antaa rekisteriä kuultuaan 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla aluetunnuksen ”.eu” perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 5 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 733/2002

5 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa tilanteen korjaamiseksi delegoituja säädöksiä 5 a artiklan mukaisesti, jos jäsenvaltio tai komissio ilmoittaa 30 päivän kuluessa julkaisemisesta vastustavansa ilmoitetun luettelon jotakin kohtaa.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tilanteen korjaamiseksi tätä asetusta täydentämällä, jos jäsenvaltio tai komissio ilmoittaa 30 päivän kuluessa julkaisemisesta vastustavansa ilmoitetun luettelon jotakin kohtaa.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Liite I – II osa – 5 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 733/2002

5 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 8 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 89/391/ETY

17 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 9 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 89/654/ETY

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 10 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 89/656/ETY

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 11 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 90/269/ETY

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 12 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 90/270/ETY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 13 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 92/29/ETY

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 14 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 92/57/ETY

13 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 15 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 92/58/ETY

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 16 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 92/91/ETY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 17 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 92/104/ETY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 18 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 93/103/EY

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 19 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 94/33/EY

15 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 20 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 98/24/EY

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen vahvistamista tai tarkistamista, ottaen huomioon käytettävissä olevat mittaustekniikat.

”Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla työperäisen altistumisen viiteraja-arvot tai tarkistamalla niitä ottaen huomioon käytettävissä olevat mittaustekniikat.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 20 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 98/24/EY

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 21 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 1999/92/EY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 22 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/54/EY

19 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 19 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 23 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2002/44/EY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 24 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2003/10/EY

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 25 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2004/37/EY

17 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 26 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/25/EY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 27 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/104/EY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IV osa – 28 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/148/EY

18 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

6 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevista suuntaviivoista.”

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla alueelliseen solidaarisuuteen perustuvaa yhteistyötä koskevia suuntaviivoja.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

11 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”10.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”

”10.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan soveltamiseksi noudatettava menettely.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

15 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joilla pyritään varmistamaan, että siirtoverkon omistaja ja varastointilaitteiston haltija noudattavat täysimääräisesti ja tosiasiallisesti tämän artiklan 2 kohtaa.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

36 artikla – 10 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”10.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”

”10.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten soveltamista ja tämän artiklan 3, 6, 8 ja 9 kohdan soveltamiseksi noudatettavaa menettelyä.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

42 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja siitä, missä määrin sääntelyviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja viraston kanssa.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

43 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”9.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”

”9.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti menettely, jota sääntelyviranomaisten, viraston ja komission on sovellettava todetakseen, ovatko sääntelyviranomaisten tekemät päätökset tässä artiklassa tarkoitettujen suuntaviivojen mukaisia.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

44 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 50 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla suuntaviivoja, joissa määritellään tietojen säilyttämiseen sovellettavat menettelyt ja järjestelyt sekä säilytettävien tietojen muoto ja sisältö.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 29 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta

Direktiivi 2009/73/EY

50 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 3 kohdassa, 36 artiklan 10 kohdassa, 42 artiklan 5 kohdassa, 43 artiklan 9 kohdassa ja 44 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2009

3 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä suuntaviivoista, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla suuntaviivoja, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisessa noudatettava menettely.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2009

6 artikla – 11 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa tällaisten verkkosääntöjen hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 27 a artiklan mukaisesti.”

”Jos komissio ehdottaa omasta aloitteestaan verkkosäännön hyväksymistä, se kuulee virastoa, Kaasu-ENTSOa ja kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä verkkosääntöluonnoksesta vähintään kahden kuukauden ajan. Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä tällaiset verkkosäännöt.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2009

12 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.

Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kunkin alueellisen yhteistyörakenteen kattama maantieteellinen alue ottaen huomioon olemassa olevat alueelliset yhteistyörakenteet. Komissio kuulee tässä tarkoituksessa virastoa ja Kaasu-ENTSOa.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2009

23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta antamalla suuntaviivoja tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kysymyksistä sekä muutetaan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja suuntaviivoja.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen ja muuttaminen).

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 30 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 715/2009

27 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 11 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa ja 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

Liite I – V osa – 31 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1222/2009

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 32 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta

Direktiivi 91/271/ETY

17 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 33 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 91/676/ETY

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 34 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 94/63/EY

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 96/59/EY

10 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavissa tarkoituksissa:

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 35 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 96/59/EY

10 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 36 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 98/83/EY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa romutustodistuksen vähimmäisvaatimuksia koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla romutustodistuksen vähimmäisvaatimukset.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

7 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat yksityiskohtaisia sääntöjä sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt sen valvomiseksi, että jäsenvaltiot noudattavat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tavoitteita. Näitä sääntöjä laatiessaan komissio ottaa huomioon kaikki asiaan liittyvät tekijät, muun muassa tietojen saatavuuden sekä romuajoneuvojen vientiä ja tuontia koskevan kysymyksen.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettuja standardeja. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut standardit. Komissio ottaa näitä standardeja laatiessaan huomioon tällä alalla asianmukaisilla kansainvälisillä foorumeilla tehtävän työn sekä osallistuu tarvittaessa tähän työskentelyyn.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 37 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Direktiivi 2000/53/EY

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2000/60/EY

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla teknisiä eritelmiä ja veden tilaa koskevia yhtenäistettyjä analysointi- ja seurantamenetelmiä.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2000/60/EY

20 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä I olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja liitteessä V olevan 1.4.1 kohdan ix alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 38 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta

Direktiivi 2000/60/EY

Liite V – 1.4.1 kohta – ix alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”ix)  Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”

”ix)  Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla interkalibrointimenettelyn tulokset ja jäsenvaltioiden seurantajärjestelmien luokittelulle määritellyt arvot i–viii alakohdan mukaisesti. Ne on julkaistava kuuden kuukauden kuluessa interkalibrointimenettelyn päätökseen saattamisesta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 39 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2002/49/EY

12 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 40 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2004/42/EY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 41 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2004/107/EY

5 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/7/EY

15 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  määritetään mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;

a)  täydennetään tätä direktiiviä määrittämällä mikrobiologisten tutkimusmenetelmien vastaavuutta koskeva EN/ISO-standardi 3 artiklan 9 kohtaa varten;

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/7/EY

15 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  muutetaan liitettä I, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella, kyseisessä liitteessä mainittujen muuttujien analysointimenetelmien osalta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/7/EY

15 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  muutetaan liitettä V, jos se on tarpeen tieteen ja tekniikan kehityksen perusteella.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 42 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/7/EY

15 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/21/EY

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 a artiklan mukaisesti seuraavista seikoista:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 22 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä seuraavissa tarkoituksissa:

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/21/EY

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  teknisten vaatimusten määrittely 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;

a)  teknisten vaatimusten määrittelemiseksi 13 artiklan 6 kohtaa varten, mukaan lukien heikkoon happoon liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät tekniset vaatimukset ja sen mittausmenetelmä;

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/21/EY

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b)  liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentäminen;

b)  liitteessä II vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämiseksi;

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/21/EY

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinta;

c)  3 artiklan 3 kohdassa olevan määritelmän tulkinnan vahvistamiseksi;

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/21/EY

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

d)  jätealueiden luokitteluperusteiden määrittäminen liitteen III mukaisesti;

d)  jätealueiden luokitteluperusteiden määrittämiseksi liitteen III mukaisesti;

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2006/21/EY

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

e)  tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittäminen.

e)  tämän direktiivin teknisessä täytäntöönpanossa tarvittavien yhdenmukaistettujen näytteidenottostandardien ja analyysimenetelmien määrittämiseksi.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 43 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/21/EY

22 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 22 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 44 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2006/118/EY

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 45 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 166/2006

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joiden tarkoituksena on aloittaa ilmoittaminen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä, tarvittaessa kansainvälisesti hyväksyttyjä menettelyjä käyttäen, jos komissio toteaa, ettei hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä ole olemassa tietoja.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta aloittamalla ilmoittaminen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä, tarvittaessa kansainvälisesti hyväksyttyjä menettelyjä käyttäen, jos komissio toteaa, ettei hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä ole olemassa tietoja.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 45 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 166/2006

18 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2007/2/EY

7 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä teknisistä järjestelyistä paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tekniset järjestelyt paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuutta ja mahdollisuuksien mukaan niiden yhteensovittamista varten. Järjestelyjen suunnittelussa on otettava huomioon asiaankuuluvat käyttäjien vaatimukset, nykyiset aloitteet ja kansainväliset standardit paikkatietoaineistojen yhdenmukaistamiseksi sekä toteutettavuus ja kustannus-hyötynäkökohdat.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Direktiivi 2007/2/EY

16 artikla – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa annetaan tätä lukua täydentäviä sääntöjä etenkin seuraavista seikoista:

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla etenkin seuraavat seikat:

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Direktiivi 2007/2/EY

17 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa näihin edellytyksiin sovellettavien sääntöjen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”

Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla näihin edellytyksiin sovellettavat säännöt. Näiden sääntöjen on oltava täysin tämän artiklan 1–3 kohdassa säädettyjen periaatteiden mukaiset.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 46 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta

Direktiivi 2007/2/EY

21 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 16 artiklassa ja 17 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 47 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2007/60/EY

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 48 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2008/50/EY

28 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2008/56/EY

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 15 päivään toukokuuta 2010 mennessä vahvistetaan jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.

Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 15 päivään heinäkuuta 2010 mennessä jäsenvaltioissa käytettävät vertailuperusteet ja menetelmästandardit liitteiden I ja III pohjalta siten, että turvataan johdonmukaisuus ja mahdollistetaan se, että merialueita tai osa-alueita voidaan vertailla keskenään siltä osin, missä määrin ympäristön hyvää tilaa ollaan saavuttamassa.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2008/56/EY

11 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisista seurantaan ja arviointiin tarkoitetuista eritelmistä ja standardoiduista menetelmistä, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla sellaiset seurantaan ja arviointiin tarkoitetut eritelmät ja standardoidut menetelmät, joissa on otettu huomioon nykyiset sitoumukset ja joilla varmistetaan seuranta- ja arviointitulosten vertailukelpoisuus.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 49 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta

Direktiivi 2008/56/EY

24 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 50 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1272/2008

53 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 37 artiklan 5 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 37 artiklan 5 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 51 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/126/EY

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 52 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/147/EY

15 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 53 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1221/2009 ajantasaistamiseksi ja arviointimenettelyjen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavilla menettelyillä ja toimitetaan alakohtaisia viiteasiakirjoja sekä organisaatioiden rekisteröintiä ja yhdenmukaistamismenettelyjä koskevia ohjeita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Tämä vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneiden toimenpiteiden menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 53 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 1221/2009 yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tiettyjen menettelyjen yhdenmukaistamista ja alakohtaisia viiteasiakirjoja. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneiden toimenpiteiden menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1221/2009

16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimivaltaisten elinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneen toimenpiteen menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1221/2009

17 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavista menettelyistä, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa sovellettavat menettelyt, joihin kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset muutoksenhakumenettelyt.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1221/2009

30 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla akkreditointi- ja toimilupaelinten yhteistyöfoorumin hyväksymät yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat ohjeet.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneen toimenpiteen menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1221/2009

46 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”6.  Komissio hyväksyy 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

”6.  Siirretään komissiolle valta antaa 48 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä 1 kohdassa tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 kohdassa tarkoitetut ohjeet.”

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluneen toimenpiteen menettelyä vastaamaan delegoituihin säädöksiin sovellettavaa menettelyä.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1221/2009

48 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

”48 a artikla

”48 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 16 artiklan 4 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________

_______________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta) ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 66/2010

6 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa, ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet poikkeusten myöntämiseksi tämän artiklan 6 kohdasta tiettyjen 6 kohdassa tarkoitettuja aineita sisältävien tavararyhmien tapauksessa, ja vain silloin, kun niiden korvaaminen joko sellaisenaan tai käyttämällä vaihtoehtoisia materiaaleja tai suunnittelua ei ole teknisesti mahdollista tai kun on kyse tuotteista, joiden kokonaisvaltainen ympäristönsuojelullinen taso on huomattavasti korkeampi verrattuna muihin samaan ryhmään kuuluviin tavaroihin.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 66/2010

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Siirretään komissiolle valtaa antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua EUEB:n kuulemisesta toimenpiteet erityisten EU-ympäristömerkin myöntämisperusteiden määrittämiseksi kullekin tuoteryhmälle. Nämä toimenpiteet julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 54 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 66/2010

15 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 7 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (ETY) N:o 3924/91

2 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”6.   Siirretään komissiolle valta antaa Prodcom-luettelon ja kustakin nimikkeestä kerättävien tietojen päivittämiseksi delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”

”6.   Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta päivittämällä Prodcom-luetteloa ja kustakin nimikkeestä kerättäviä tietoja.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (ETY) N:o 3924/91

3 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.   Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

”5.   Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan 3 kohdan soveltamiseksi, myös sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (ETY) N:o 3924/91

4 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa edellytetään, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”

”Komissiolle siirretään kuitenkin eräiden Prodcom-luettelon nimikkeiden osalta valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta edellyttämällä, että tiedot kerätään kuukausittain tai neljännesvuosittain.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (ETY) N:o 3924/91

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.   Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä sääntöjä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”

”1.   Jäsenvaltioiden on kerättävä tarpeelliset tiedot kyselylomakkeilla, joiden sisällön on oltava komission määrittelemien yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä kyseiset säännöt.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta

Asetus (ETY) N:o 3924/91

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yksityiskohtaiset säännöt, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden on käsiteltävä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut täytetyt kyselylomakkeet tai 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista muista lähteistä saadut tiedot.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 55 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (ETY) N:o 3924/91

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 6 kohdassa, 3 artiklan 5 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Asetus (ETY) N:o 696/93

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan etenkin asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”

Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan asetuksen liitteessä vahvistettuja tuotantojärjestelmän tilastoyksiköitä, käytettyjä kriteerejä ja määritelmiä niiden mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 56 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (ETY) N:o 696/93

6 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  täydennetään kyseistä asetusta laadun arviointiperusteilla;

–  täydennetään kyseistä asetusta muuttujien laadun arviointiperusteilla;

Perustelu

Yhdenmukaistetaan johdantoteksti (johdanto-osa) asetuksen (EY) N:o 1165/98 10 artiklan 5 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

2)  Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

Perustelu

Unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan vallan siirtämisessä on suositeltavaa mainita tarkasti, annetaanko valta säädöksen täydentämiseen vai muuttamiseen. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa niiden hyväksymistä ja soveltamista koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen järjestelmien yksityiskohtaiset tiedot ovat liitteissä. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä niiden hyväksymistä ja soveltamista.”

Perustelu

Unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan vallan siirtämisessä on suositeltavaa mainita tarkasti, annetaanko valta säädöksen täydentämiseen vai muuttamiseen. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

10 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa laadun arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä muuttujien laadun arviointiperusteet.”

Perustelu

Täsmennetään, että säädösvalta siirretään perussäädöksen täydentämiseksi, ja tarkennetaan delegoidun säädöksen aihetta.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1165/98

18 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Poistetaan 18 artiklan 3 kohta.

Perustelu

Artiklan 3 kohta on menettelyä koskeva säännös, joka liittyy valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn. Se on nyt tarpeeton ja siten poistettavissa.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

18 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viideksi vuodeksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen luetella nimenomaisesti kaikki säännökset, joilla siirretään säädösvaltaa. Säädösvallan siirtäminen muutetaan määräämättömästä ajasta viiteen vuoteen ECON-valiokunnan vastuualueeseen kuuluvan lainsäädännön vakiintuneen käytännön ja parlamentin yleisen lähestymistavan mukaisesti. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

18 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisessa alakohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, liitteessä A olevassa a alakohdassa, b alakohdan 3 alakohdassa, c alakohdan 2 ja 10 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa sekä f alakohdan 8 ja 9 alakohdassa, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdassa, d alakohdan 2 alakohdassa ja g alakohdan 2 alakohdassa sekä liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdassa ja d alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen luetella nimenomaisesti kaikki säännökset, joilla siirretään säädösvaltaa.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

18 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdan toisen alakohdan, 10 artiklan 5 kohdan, liitteessä A olevan a alakohdan, b alakohdan 3 alakohdan, c alakohdan 2 tai 10 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai f alakohdan 8 tai 9 alakohdan, liitteessä B olevan b alakohdan 4 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan, liitteessä C olevan b alakohdan 2 alakohdan, d alakohdan 2 alakohdan tai g alakohdan 2 alakohdan tai liitteessä D olevan b alakohdan 2 alakohdan tai d alakohdan 2 alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen luetella nimenomaisesti kaikki säännökset, joilla siirretään säädösvaltaa. ECON-valiokunnan vastuualueeseen kuuluvan lainsäädännön vakiintuneen käytännön mukaisesti tarkistamisjaksoksi on asetettava kolme kuukautta siten, että määräaikaa voidaan jatkaa kerran vielä kolmella kuukaudella. Tätä noudatetaan tekstissä johdonmukaisesti.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite A – b alakohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – iii alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite A – c alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellytyksistä, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”

”2.  Muiden kuin kotimaan markkinoiden tuottajahintoja (muuttuja 312) ja tuontihintoja (muuttuja 340) kuvaavien tietojen perustana voidaan käyttää ulkomaankaupasta tai muista lähteistä peräisin olevien tuotteiden yksikköarvoja ainoastaan, jos tietojen laatu ei erityisiin hintatietoihin verrattuna heikkene huomattavasti. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä edellytykset, joiden avulla varmistetaan tietojen tarvittava laatu.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vi alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite A – d alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Lisäksi tuotantoa (muuttuja 110) ja tehtyjä työtunteja (muuttuja 220) kuvaavat muuttujat toimitetaan työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – vii alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite A – f alakohta – 8 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”8.  Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä.”

”8.  Siirretään komissiolle tuontihintamuuttujan (muuttuja 340) osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – viii alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite A – f alakohta – 9 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”9.  Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytysten määrittelyä. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”

”9.  Muun kuin kotimaan muuttujat (muuttujat 122 ja 312) toimitetaan eriteltyinä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin NACE Rev. 2:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä NACE Rev. 2:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. NACE Rev. 2:n pääluokkien D ja E tietoja ei vaadita muuttujan 122 osalta. Lisäksi tuontihintamuuttuja (muuttuja 340) toimitetaan eriteltynä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen. Erittelyä sovelletaan kaikkiin CPA:n pääluokissa B–E määriteltyihin teollisuuden aloihin, teollisuuden koontiryhmiin sekä CPA:n pääluokkaan (1 kirjain) ja kaksinumerotasoon. Siirretään komissiolle euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen erittelyn osalta valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määritellyn Euroopan laajuisen otantajärjestelmän soveltamisedellytykset. Euroopan laajuisessa otantajärjestelmässä voidaan rajoittaa tuontihintamuuttujan soveltamisalaa tuotteiden tuontiin euroalueen ulkopuolisista maista. Jäsenvaltion, joka ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttanaan, ei tarvitse toimittaa erittelyä euroalueeseen ja muuhun kuin euroalueeseen muuttujien 122, 312 ja 340 osalta.”

Perustelu

Englanninkielisessä tarkistuksessa muutetaan euroalueesta käytetty sana ”euro-zone” sanaksi ”euro-area”, joka on virallinen nimi ryhmälle maita, jotka ovat valinneet euron yhtenäisvaluutakseen. Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite B – b alakohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – iv alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite B – d alakohta – 2 alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite C – b alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

(Komission ehdotuksen numerointi olisi korjattava. 9 alakohta on oikeastaan 8 alakohta.)

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iii alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite C – c alakohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

iii)  Poistetaan c alakohdan 4 alakohdan viimeinen alakohta.

iii)  Poistetaan c alakohdan 4 alakohdan kolmas alakohta.

(Komission ehdotuksen numerointi olisi korjattava. 9 alakohta on oikeastaan 8 alakohta.)

Perustelu

Mukautetaan sanamuotoa unionin lainsäädännön laatimisohjeiden mukaisesti.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – iv alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite C – d alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin määrää (muuttuja 123) kuvaavat muuttujat toimitetaan myös työpäivätasoitettuina. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

(Komission ehdotuksen numerointi olisi korjattava. 9 alakohta on oikeastaan 8 alakohta.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta – v alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite C – g alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytyksiä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”2.  Liikevaihtoa (muuttuja 120) ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää (muuttujat 330/123) kuvaavat muuttujat on toimitettava kuukauden kuluessa tässä liitteessä olevan f osan 3 kohdassa määritellyillä luokituksen tasoilla. Jäsenvaltiot voivat päättää osallistua liikevaihtoa ja myynnin deflaattoria / myynnin määrää kuvaaviin muuttujiin 120 ja 330/123 antamalla osuutensa 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa määriteltyyn Euroopan laajuiseen otantajärjestelmään. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä Euroopan laajuisen otantajärjestelmän jaon edellytykset.”

(Komission ehdotuksen numerointi olisi korjattava. 9 alakohta on oikeastaan 8 alakohta.)

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite D – b alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa muiden havaintoyksiköiden käyttöä koskevia delegoituja säädöksiä 18 a artiklan mukaisesti.”

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta säätämällä mahdollisuudesta käyttää muita havaintoyksiköitä.”

(Komission ehdotuksen numerointi olisi korjattava. 10 alakohta on oikeastaan 9 alakohta.)

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 57 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta – iv alakohta

Asetus (EY) N:o 1165/98

Liite D – d alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Liikevaihtomuuttuja (muuttuja 120) toimitetaan myös työpäivätasoitettuna. Jos muihin muuttujiin näyttää sisältyvän työpäivävaikutuksia, jäsenvaltiot voivat toimittaa kyseiset muuttujat myös työpäivätasoitettuina. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan työpäivätasoitettuina toimitettavien muuttujien luetteloa.”

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

(Komission ehdotuksen numerointi olisi korjattava. 10 alakohta on oikeastaan 9 alakohta.)

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 58 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Jotta asetusta (EY) N:o 530/1999 voitaisiin mukauttaa taloudessa ja tekniikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta vaadittavien tietojen määritelmillä ja jaottelulla sekä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävillä arviointiperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan teksti asetuksen (EY) N:o 530/1999 10 artiklan 3 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 530/1999

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määrittelyä ja jaottelua koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta täsmentämällä tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen määritelmä ja jaottelu. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 530/1999

10 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa laadunarvioinnissa käytettäviä arviointiperusteita koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 10a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tilastojen laadunarvioinnissa käytettävät arviointiperusteet. Nämä delegoidut säädökset annetaan kutakin viitejaksoa varten viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viitejakson alkamista.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Neuvoston asetus (EY) N:o 530/1999

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto ECON-valiokunnan vastuualueisiin kuuluvassa lainsäädännössä vakiintuneeseen käytäntöön ja parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 58 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 530/1999

10 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Tarkistamisjakson kesto mukautetaan ECON-valiokunnan vastuualueisiin kuuluvassa lainsäädännössä vakiintuneeseen käytäntöön.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 59 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 2150/2002 yhdenmukainen täytäntöönpano tulosten tuottamisen, tulosten toimittamisessa noudatettavan asianmukaisen muodon sekä laatuselvitysten rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Perustelu

Tämä vastaa artiklaan tehtyä tarkistusta, jossa sanamuoto mukautetaan tilastoalan tuoreeseen lainsäädäntöön.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 2150/2002

1 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välisen vastaavuustaulukon vahvistamista.

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja komission päätöksellä 2000/532/EY* perustetun jäteluettelon välinen vastaavuustaulukko.

____________________

____________________

* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”

* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 2150/2002

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa laatu- ja tarkkuusvaatimusten määrittelemiseksi delegoituja säädöksiä 5 b artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä laatu- ja tarkkuusvaatimukset.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 2150/2002

5 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat mukauttamista tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen, tulosten käsittelyä ja toimittamista ja liitteissä lueteltujen määrittelyjen mukauttamista.

Siirretään komissiolle valta antaa 5 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta mukauttamalla sitä tietojen keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä sekä tulosten käsittelyssä ja toimittamisessa tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen ja mukauttamalla liitteissä lueteltuja määrittelyjä.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (muuttaminen).

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 2150/2002

5 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 2150/2002

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c)  liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja liitteessä II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten sisällön määritteleminen.

c)  liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja liitteessä II olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen laatuselvitysten rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen.

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen muiden tähän ehdotukseen tehtyjen tarkistusten ja tilastoalan tuoreemman lainsäädännön kanssa. Koska tämän kohdan asianmukainen soveltamisala ja tarkoitus näyttäisi olevan selvityksen rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen, asiaa selkeytetään ehdotetulla tarkistuksella. Muiden toimielinten kanssa käytävän hyvän yhteistyön hengessä tämä tarkistus on myös osoitus siitä, että Euroopan parlamentti pyrkii pääsemään yhteisymmärrykseen tästä ehdotuksesta hyväksymällä ehdotetun menettelyn.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 60 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 437/2003

5 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa muiden tarkkuusvaatimusten vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla muita tarkkuusvaatimuksia.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 60 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 437/2003

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  täydennetään kyseistä asetusta hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat tietojen toimittamista toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan johdanto asetuksen (EY) N:o 450/2003 10 artiklan 5 kohtaan ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano laatuselvityksen sisällön osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 450/2003 yhdenmukainen täytäntöönpano laatuselvityksen rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan johdanto asetuksen (EY) N:o 450/2003 8 artiklan 2 kohtaan ehdotettujen muutosten kanssa.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

2 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat indeksin teknisen erittelyn uudelleen määrittelemiseksi ja painorakenteen tarkistamiseksi tehtäviä muutoksia.”

”4.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä indeksin teknisen erittelyn uudelleen määrittelemiseksi ja painorakenteen tarkistamiseksi.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

3 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan siten, että sisällyttämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.”

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta NACE Rev. 2:n pääluokissa O–S määriteltyjen toimialojen sisällyttämiseksi tämän asetuksen soveltamisalaan siten, että sisällyttämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa säädetyt toteutettavuustutkimukset.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta. Asetuksen (EY) N:o 450/2003 10 artiklassa säädetään toteutettavuustutkimusten laatimisesta mutta ei määritellä niitä.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tietojen jaottelussa käytettävien NACE Rev. 2:n pääluokissa määriteltyjen toimialojen ja enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten määrittämistä siten, että määrittämisessä otetaan huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin unionin ja kansallisella tasolla sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta siltä osin kuin on kyse tietojen jaottelusta NACE Rev. 2:n pääluokissa määriteltyjen toimialojen ja enintään NACE Rev. 2:n kaksinumerotasojen tai kaksinumerotasoryhmien tasoille asti tehtyjen lisäeriyttämisten mukaan siten, että otetaan huomioon myötävaikutus kokonaistyöllisyyteen ja työvoimakustannuksiin unionin ja kansallisella tasolla sekä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä edellä tarkoitettujen toimialojen määrittämiseksi siten, että määrittämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa määritellyt toteutettavuustutkimukset.

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä edellä tarkoitetut toimialat siten, että määrittämisessä otetaan huomioon 10 artiklassa säädetyt toteutettavuustutkimukset.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa indeksin ketjutuksessa käytettävien menetelmien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla indeksin ketjutuksessa käytettävät menetelmät.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

8 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Siirretään komissiolle valta antaa erillisten laatuvaatimusten määrittelyä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti. Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä nämä laatuvaatimukset.

”1.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä erilliset laatuvaatimukset. Toimitettujen nykyisten ja takautuvien tietojen on täytettävä nämä laatuvaatimukset.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittaiset laatuselvitykset. Komissio määrittelee selvityksen sisällön täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava vuodesta 2003 alkaen komissiolle vuosittaiset laatuselvitykset. Komissio määrittelee selvityksen rakenteen ja yksityiskohtaiset järjestelyt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

Perustelu

Kyseisten selvitysten sisällön määritteleminen täytäntöönpanosäädöksillä ei ole asianmukaista. Koska tämän kohdan asianmukainen soveltamisala ja tarkoitus näyttää olevan selvityksen rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen, asiaa selkeytetään ehdotetulla tarkistuksella. Tämä on myös johdonmukaista tilastoalan tuoreemman lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 4 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 450/2003

9 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a)  Poistetaan 9 artikla.

Perustelu

Asetuksen 9 artikla liittyy siirtymäkausiin ja poikkeuksiin, jotka ovat tällä välin päättyneet. Artikla on näin ollen aiheeton ja olisi siksi poistettava.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

10 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Komissio hyväksyy toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella toimenpiteitä täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Edellä tarkoitettujen toimenpiteiden on oltava asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa määritellyn kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä mahdollisimman paljon.”

”5.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisen osalta tässä artiklassa tarkoitettujen toteutettavuustutkimusten tulosten perusteella. Edellä tarkoitettujen delegoitujen säädösten on oltava asetuksen (EY) N:o 223/2009 2 artiklassa määritellyn kustannustehokkuusperiaatteen mukaisia, myös siltä osin, että vastaajille aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä mahdollisimman paljon.”

Perustelu

Kyseisten toimenpiteiden hyväksyminen täytäntöönpanosäädöksillä ei ole asianmukaista, koska valtuutus ylittää SEUT-sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetun unionin oikeudellisesti velvoittavien säädösten edellyttämän yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmistamisen. Säädösvalta on siksi siirrettävä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

11 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa ja artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan viittaukset ja valtuutuksen kesto (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

11 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa jaartiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 3 artiklan 2 kohdassa,artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Mukautetaan viittauksia.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 61 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 450/2003

11 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan tai 4 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan, 3 artiklan 2 kohdan, 4 artiklan 1, 2 tai 3 kohdan, 8 artiklan 1 kohdan tai 10 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan viittauksia, tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VI osa – 62 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 808/2004

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 63 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  muutetaan kyseistä asetusta mukauttamalla osuutta unionin kokonaismäärästä;

–  muutetaan kyseistä asetusta muuttamalla osuutta unionin kokonaismäärästä;

Perustelu

Mukautetaan 3 artiklan 3 kohtaan esitettyyn tarkistukseen.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1161/2005

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat luokkien P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G tietojen toimittamisaikatauluja ja mahdollisia päätöksiä, joissa edellytetään liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain. Edellä tarkoitetut päätökset voidaan hyväksyä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.”

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä luokkien P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ja B.4G tietojen toimittamisaikataulut ja edellyttämällä liitteessä lueteltujen taloustoimien jaottelemista vastasektoreittain. Edellä tarkoitetut delegoidut säädökset voidaan hyväksyä vasta komission annettua 9 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja soveltamisalaa.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1161/2005

2 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Poistetaan 5 kohta.

Perustelu

Artiklan 5 kohdassa viitataan vuodelta 2004 toimitettaviin tietoihin, ja se on siten vanhentunut. Siksi se olisi poistettava.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1161/2005

3 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohtaa siltä osin kuin on kyse unionin kokonaismäärästä lasketusta osuudesta.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohtaa unionin kokonaismäärästä lasketun osuuden (1 prosentti) muuttamiseksi.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirtoa (sen soveltamisalaa).

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1161/2005

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Siirretään komissiolle valta antaa yhteisten laatustandardien hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti.

”1.  Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä yhteiset laatustandardit.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1161/2005

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa ja 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 63 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1161/2005

7 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 2 artiklan 2 tai 4 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 2 artiklan 2 tai 4 kohdan, 3 artiklan 3 kohdan tai 6 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1552/2005

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kyseisen määritelmän laajentamista, jos laajentaminen parantaisi olennaisesti tutkimustulosten edustavuutta ja laatua kyseisissä jäsenvaltioissa.”

Lisäksi siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä kyseisen määritelmän laajentaminen, jos laajentaminen parantaisi olennaisesti tutkimustulosten edustavuutta ja laatua kyseisissä jäsenvaltioissa.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1552/2005

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valtaa antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2 -luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa.”

”3.  Siirretään komissiolle valtaa antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla otanta- ja tarkkuusvaatimukset, näiden vaatimusten täyttämisen edellyttämät otoskoot, yksityiskohtaiset NACE Rev. 2 -luokitusta koskevat määritykset sekä kokoluokat, joihin tulokset voidaan jakaa.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1552/2005

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityisistä tiedoista, jotka on määrä kerätä koulutusta tarjoavista yrityksistä ja yrityksistä, jotka eivät tarjoa koulutusta, sekä ammatillisen koulutuksen eri muodoista.”

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla erityiset tiedot, jotka on määrä kerätä koulutusta tarjoavista yrityksistä ja yrityksistä, jotka eivät tarjoa koulutusta, sekä ammatillisen koulutuksen eri muodoista.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1552/2005

9 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.   Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä laatuvaatimuksista, jotka koskevat ammatillisesta koulutuksesta yrityksissä laadittavia Euroopan tilastoja varten kerättäviä ja toimitettavia tietoja, ja kaikista toimenpiteistä, joita tarvitaan tietojen laadun arviointia ja parantamista varten.”

”4.   Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla laatuvaatimukset, jotka koskevat ammatillisesta koulutuksesta yrityksissä laadittavia Euroopan tilastoja varten kerättäviä ja toimitettavia tietoja, ja hyväksymällä kaikki toimenpiteet, joita tarvitaan tietojen laadun arviointia ja parantamista varten.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1552/2005

9 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5. Komissio määrittää 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

”5. Jäsenvaltioiden on 2 kohdassa tarkoitettuja laatukertomuksia laatiessaan noudatettava 4 kohdan nojalla vahvistettuja laatuvaatimuksia ja muita toimenpiteitä. Niiden on käytettävä komission täytäntöönpanosäädöksillä määrittelemää muotoa toimitettujen tietojen laadun arvioimista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyttävällä laatukertomusten rakenteella tarkoitetaan muotoa, jota jäsenvaltioiden on käytettävä, kun niiden täytyy arvioida toimitettujen tietojen laatua, ja että arviointi perustuu delegoiduilla säädöksillä jo hyväksyttyihin laatuvaatimuksiin.

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 1552/2005

10 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sen ensimmäisen viitevuoden määrittämistä, jolta tiedot on kerättävä.”

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä ensimmäinen viitevuosi, jolta tiedot on kerättävä.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 64 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1552/2005

13 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 65 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1893/2006

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä teknologian ja talouden kehityksen huomioon ottamiseksi tai sen yhdenmukaistamiseksi muiden taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa.”

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I teknisen tai taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi tai sen yhdenmukaistamiseksi muiden taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa.”

Perustelu

Tarkennetaan viittausta (koska liitteitä on enemmän kuin yksi).

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 65 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1893/2006

6 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 65 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1893/2006

6 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 66 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 458/2007

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään ensimmäinen vuosi, jolta täydelliset tiedot on kerättävä, ja hyväksytään toimenpiteitä, jotka koskevat katettavien tietojen yksityiskohtaista luokitusta ja käytettäviä määritelmiä.

Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä ensimmäinen vuosi, jolta täydelliset tiedot on kerättävä, ja hyväksymällä toimenpiteitä, jotka koskevat katettavien tietojen yksityiskohtaista luokitusta ja käytettäviä määritelmiä.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 66 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 458/2007

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 1.1.2.4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 1.1.2.4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 67 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 716/2007 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteisiin I ja II sisältyviä määritelmiä ja liitteen III yksityiskohtaisuuden tasoa ja joilla täydennetään kyseistä asetusta ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevilla toimenpiteillä.

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 716/2007 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteisiin I ja II sisältyviä määritelmiä ja liitteen III yksityiskohtaisuuden tasoa ja joilla täydennetään kyseistä asetusta ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevia osakkuus- ja tytäryhtiöitä koskevilla toimenpiteillä ja yhteisillä laatustandardeilla.

Perustelu

Valtuutus kuvataan tarkemmin; ks. myös tarkistus asetuksen (EY) N:o 716/2007 6 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 716/2007

5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, joita tarvitaan ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevista osakkuus- ja tytäryhtiöistä laadittavia tilastoja varten ja jotka perustuvat koetutkimusten tuloksiin.

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä toimenpiteet, joita tarvitaan ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa ja kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevista osakkuus- ja tytäryhtiöistä laadittavia tilastoja varten ja jotka perustuvat koetutkimusten tuloksiin.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 716/2007

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa yhteisiä laatustandardeja koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetut yhteiset laatustandardit.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja soveltamisalaa.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 4 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 716/2007

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”c)  toimenpiteet, joilla määritetään laatuselvitysten sisältö ja ajoitus.”

”c)  toimenpiteet, joilla määritetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen laatuselvitysten rakenne, yksityiskohtaiset järjestelyt ja ajoitus.”

Perustelu

Kyseisten selvitysten sisällön määritteleminen täytäntöönpanosäädöksillä ei ole asianmukaista. Koska tämän kohdan asianmukainen soveltamisala ja tarkoitus näyttää olevan selvityksen rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen, asiaa selkeytetään ehdotetulla tarkistuksella. Tämä on myös johdonmukaista tilastoalan tuoreemman lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 716/2007

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklan toisessa kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 716/2007

9 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan toisessa kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Tekninen korjaus.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 67 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 716/2007

9 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 2 artiklan, 5 artiklan 4 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 2 artiklan toisen kohdan, 5 artiklan 4 kohdan tai 6 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 68 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 862/2007

9 a artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta ja jotka koskevat

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 68 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 862/2007

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 1445/2007

3 artikla – 1 a kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan määritelmiä ja liitteessä II olevaa perusnimikkeiden luetteloa taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi, sikäli kuin tämä ei suhteettomasti lisää jäsenvaltioille koituvia kustannuksia.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan ensimmäisessä kohdassa esitettyjä määritelmiä ja liitteessä II olevaa perusnimikkeiden luetteloa taloudellisten ja teknisten muutosten huomioon ottamiseksi, sikäli kuin tämä ei suhteettomasti lisää jäsenvaltioille koituvia kustannuksia.”

Perustelu

Valtuutuksen on oltava täsmällisempi, ja sen soveltamisala on määritettävä selkeästi, kuten perussopimuksen 290 artiklassa edellytetään.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1445/2007

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.   Siirretään komissiolle valta antaa laadunvalvonnan perustana olevia yhteisiä kriteerejä koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

”4.   Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitetun laadunvalvonnan perustana olevat yhteiset kriteerit.”

Perustelu

Valtuutuksen on oltava täsmällisempi, ja sen soveltamisala on määritettävä selkeästi, kuten perussopimuksen 290 artiklassa edellytetään.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1445/2007

7 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”5.  Komissio hyväksyy liitteessä I olevassa 5.3 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

”5.  Komissio vahvistaa 3 kohdassa ja liitteessä I olevassa 5.3 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakenteen ja yksityiskohtaiset järjestelyt täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

Perustelu

Säädösvallan siirron soveltamisala on määriteltävä selkeästi.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1445/2007

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan toisessa kohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1445/2007

10 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan toisessa kohdassa ja 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Perustelu

Tekninen korjaus.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 69 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1445/2007

10 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 3 artiklan tai 7 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 3 artiklan toisen kohdan tai 7 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 70 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 177/2008 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä olevia rekisteröitävien tietojen luetteloa, määritelmiä ja jatkuvuussääntöjä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta yhteisillä laatustandardeilla ja rekisterien päivittämistä koskevilla säännöillä sekä määrittämällä, milloin tietyt yritykset ja yritysten ryhmät on otettava rekisteriin, ja määrittämällä maataloustilastojen yksiköitä vastaavat yksiköt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 177/2008 mukauttamiseksi talouden ja tekniikan kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä olevia rekisteröitävien tietojen luetteloa, määritelmiä ja jatkuvuussääntöjä ja joilla täydennetään kyseistä asetusta yritysrekisterien laatua koskevilla yhteisillä standardeilla ja rekisterien päivittämistä koskevilla säännöillä sekä määrittämällä, milloin tietyt yritykset ja yritysten ryhmät on otettava rekisteriin, ja määrittämällä maataloustilastojen yksiköitä vastaavat yksiköt. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan teksti asetuksen (EY) N:o 177/2008 6 artiklan 3 kohtaan ehdotetun tarkistuksen kanssa.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 177/2008

3 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”6.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritetään, milloin yritykset, jotka työllistävät alle puoli henkilöä, ja täysin kotimaiset konsernit, joilla ei ole tilastollista merkitystä jäsenvaltioille, on otettava rekisteriin, ja joilla vahvistetaan maataloustilastojen yksikköjä vastaavien yksiköiden määritelmät.”

”6.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä, milloin yritykset, jotka työllistävät alle puoli henkilöä, ja täysin kotimaiset konsernit, joilla ei ole tilastollista merkitystä jäsenvaltioille, on otettava rekisteriin, ja joilla vahvistetaan maataloustilastojen yksikköjä vastaavien yksiköiden määritelmät.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 177/2008

6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa yhteisiä laatustandardeja koskevia delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 1 kohdassa tarkoitettua yritysrekisterien laatua koskevat yhteiset standardit.

Perustelu

Valtuutuksen on oltava täsmällisempi, ja sen soveltamisala on määritettävä selkeästi, kuten perussopimuksen 290 artiklassa edellytetään.

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 177/2008

6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Komissio hyväksyy laatukertomusten sisältöä ja toimittamistiheyttä koskevat päätökset täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 2 kohdassa tarkoitettujen laatukertomusten rakennetta, yksityiskohtaisia järjestelyjä ja toimittamistiheyttä koskevat päätökset täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Perustelu

Kyseisten kertomusten sisällön määritteleminen täytäntöönpanosäädöksillä ei ole asianmukaista. Koska tämän kohdan asianmukainen soveltamisala ja tarkoitus näyttää olevan kertomuksen rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen määritteleminen, asiaa selkeytetään ehdotetulla tarkistuksella. Tämä on myös johdonmukaista tilastoalan tuoreemman lainsäädännön kanssa.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 177/2008

8 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa rekisterien päivittämissääntöjä koskevia delegoituja säädöksiä 15 a artiklan mukaisesti.”

”3.  Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla rekisterien päivittämissäännöt.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 177/2008

15 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 6 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 6 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 70 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 177/2008

15 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 3 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan tai 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 6 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan tai 8 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Edellä olevan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun joustavan moduulin käyttö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Siirretään komissiolle valtaa antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä kyseisen moduulin soveltamisalasta, ominaisuustietojen luettelosta, viiteajanjaksosta, käsiteltävistä toimialoista ja laatustandardeista. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen viitejakson alkamista. Komissio myös määrittää tiedon tarpeen sekä tietojen keruusta yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenvaltioille siitä aiheutuvat kustannukset.”

”Edellä olevan 2 kohdan j alakohdassa tarkoitetun joustavan moduulin käyttö suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Siirretään komissiolle valtaa antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla joustavan moduulin soveltamisala, sen ominaisuustietojen luettelo, viiteajanjakso, käsiteltävät toimialat ja laatustandardit. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 12 kuukautta ennen viitejakson alkamista. Komissio myös määrittää tiedon tarpeen sekä tietojen keruusta yrityksille aiheutuvan rasitteen ja jäsenvaltioille siitä aiheutuvat kustannukset.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja sen soveltamisalaa.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

4 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa pilottitutkimusten arvioinnin perusteella tarpeen olevia toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 11 a artiklan mukaisesti.”

”4.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä pilottitutkimusten arvioinnin perusteella tarpeen olevat toimenpiteet.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

7 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Unionin aggregaattien laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava kansalliset osatulokset NACE Rev. 2:n tasojen mukaan, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa tällaisia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.”

”2.  Unionin aggregaattien laatimiseksi jäsenvaltioiden on tuotettava kansalliset osatulokset NACE Rev. 2:n tasojen mukaan, jotka on esitetty tämän asetuksen liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti tällaisia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä asiaankuuluvat NACE Rev. 2:n tasot.”

Perustelu

Valtuutuksen on oltava täsmällisempi, ja sen soveltamisala on määritettävä selkeästi, kuten perussopimuksen 290 artiklassa edellytetään.

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tulokset on toimitettava asianmukaisessa teknisessä muodossa viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 3 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettuihin moduuleihin sovellettavasta määräajasta, joka saa olla enintään 18 kuukautta. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun moduulin osalta määräaika saa olla enintään 30 kuukautta tai 18 kuukautta liitteessä IX olevan 9 jakson mukaisesti. Lisäksi 3 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta on toimitettava pieni määrä estimoituja ennakkotuloksia mainitun menettelyn mukaisesti säädetyssä viitejakson jälkeisessä määräajassa, joka saa olla enintään 10 kuukautta.

Tulokset on toimitettava asianmukaisessa teknisessä muodossa viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 3 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettuihin moduuleihin sovellettava viitejakso, joka saa olla enintään 18 kuukautta. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetun moduulin osalta määräaika saa olla enintään 30 kuukautta tai 18 kuukautta liitteessä IX olevan 9 jakson mukaisesti. Lisäksi on toimitettava pieni määrä estimoituja ennakkotuloksia viitejakson jälkeisessä määräajassa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä 3 artiklan 2 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettujen moduulien osalta kyseinen määräaika, joka saa olla enintään 10 kuukautta.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen). Koska ilmaisu ”... mainitun menettelyn ...” viittasi valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, sanamuotoa on muutettava siten, että viitataan delegoitujen säädösten antamisessa sovellettavaan menettelyyn.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa CETO-merkintään liittyvien sääntöjen tarkistamiseksi ja jäsenvaltioiden ryhmittelemiseksi delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti 29 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tarkistamalla CETO-merkintää koskevia sääntöjä ja ryhmittelemällä jäsenvaltiot 29 päivään huhtikuuta 2013 mennessä ja sen jälkeen viiden vuoden välein.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

11 a artikla – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta:

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

11 b artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 11 a artiklassa, liitteessä I olevassa 5 ja 6 jaksossa ja 8 jakson 1 ja 2 kohdassa, liitteissä II, III ja IV olevassa 6 jaksossa, liitteessä VI olevassa 7 jaksossa, liitteessä VIII olevassa 3 jaksossa ja 4 jakson 2 ja 3 kohdassa sekä liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohdassa ja 10 jakson 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa, 4 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 11 a artiklassa, liitteessä I olevassa 5 ja 6 jaksossa ja 8 jakson 1 ja 2 kohdassa, liitteissä II, III ja IV olevassa 6 jaksossa, liitteessä VI olevassa 7 jaksossa, liitteessä VIII olevassa 3 jaksossa ja 4 jakson 2 ja 3 kohdassa sekä liitteessä IX olevan 8 jakson 2 ja 3 kohdassa ja 10 jakson 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

11 b artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 tai 3 kohdan, 11 a artiklan, liitteessä I olevan 5 tai 6 jakson tai 8 jakson 1 tai 2 kohdan, liitteissä  I, III ja IV olevan 6 jakson, liitteessä VI olevan 7 jakson, liitteessä VIII olevan 3 jakson tai 4 jakson 2 tai 3 kohdan tai liitteessä IX olevan 8 jakson 2 tai 3 kohdan tai 10 jakson 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 2 tai 3 kohdan, 11 a artiklan, liitteessä I olevan 5 tai 6 jakson tai 8 jakson 1 tai 2 kohdan, liitteissä  I, III ja IV olevan 6 jakson, liitteessä VI olevan 7 jakson, liitteessä VIII olevan 3 jakson tai 4 jakson 2 tai 3 kohdan tai liitteessä IX olevan 8 jakson 2 tai 3 kohdan tai 10 jakson 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite I – 5 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008. Tiedot jaotellaan 9 jakson mukaisesti. Komissiolle siirretään kuitenkin valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä ensimmäisestä viitevuodesta, jolta NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 ja kaksinumerotason 66 kattamista toiminnoista laaditaan tilastot.

Ensimmäinen viitevuosi, jolta tilastot laaditaan, on kalenterivuosi 2008. Tiedot jaotellaan 9 jakson mukaisesti. Komissiolle siirretään kuitenkin valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäinen viitevuosi, jolta NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 ja kaksinumerotason 66 kattamista toiminnoista laaditaan tilastot.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite I – 6 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot ilmoittavat kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusasteen suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon kyseisen artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltiot ilmoittavat kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusasteen suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon kyseisen artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla keskeiset ominaisuustiedot.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta – i alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite I – 8 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Tulokset toimitetaan 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintoja. NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintojen osalta toimitusaika on 10 kuukautta. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimitusajasta, jota sovelletaan NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 sekä kaksinumerotason 66 kattamia toimintoja koskeviin tuloksiin.”

”1.  Tulokset toimitetaan 18 kuukauden kuluessa viiteajanjakson kalenterivuoden päättymisestä lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintoja. NACE Rev. 2:n nelinumerotasojen 64.11 ja 64.19 toimintojen osalta toimitusaika on 10 kuukautta. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimitusaika, jota sovelletaan NACE Rev. 2:n kolminumerotasojen 64.2, 64.3 ja 64.9 sekä kaksinumerotason 66 kattamia toimintoja koskeviin tuloksiin.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta – b alakohta – ii alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite – 8 jakso – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Ennakkotulokset tai estimaatit jaotellaan NACE Rev. 2:n kolminumerotason mukaan. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat ennakkotulosten tai estimaattien toimittamista NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 66 osalta.”

”Ennakkotulokset tai estimaatit jaotellaan NACE Rev. 2:n kolminumerotason mukaan. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ennakkotulosten tai estimaattien toimittaminen NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 66 osalta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja soveltamisalaa.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite II – 6 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 10 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite III – 6 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite IV – 6 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa keskeisiä ominaisuustietoja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kunkin keskeisen ominaisuustiedon osalta tarkkuusaste suhteessa 95 prosentin luotettavuustasoon, minkä komissio esittää 13 artiklan mukaisessa kertomuksessaan, ottaen huomioon tämän artiklan soveltaminen kussakin jäsenvaltiossa. Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artikla mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaiset keskeiset ominaisuustiedot.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite VI – 7 jakso – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tulosten toimitusajasta, joka saa olla enintään 10 kuukautta viitevuoden päättymisestä.

Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tulosten toimitusaika, joka saa olla enintään 10 kuukautta viitevuoden päättymisestä.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 13 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite VIII – 3 jakso – 1 kohta – 5 virke

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän tutkimuksen perusteella alarajan muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän tutkimuksen perusteella 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta muuttamalla perusjoukon alarajaa.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja soveltamisalaa.

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 13 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite VIII – 4 jakso – 2 ja 3 kohta – taulukko

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa tuotteiden jaottelun määrittämistä koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.”

Siirretään komissiolle valta antaa 111 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tuotteiden jaottelu.”

(Tämä tarkistus koskee taulukon ”Liikevaihdon jakautuminen tuotetyypeittäin” sarakkeessa ”Huomautukset” olevaa virkettä.)

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite IX – 8 jakso – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tietyistä tuloksista, jotka on lisäksi jaoteltava kokoluokkiin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla, että tietyt tulokset on lisäksi jaoteltava kokoluokkiin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite IX – 8 jakso – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tietyistä tuloksista, jotka on lisäksi jaoteltava oikeudellisiin muotoihin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla, että tietyt tulokset on lisäksi jaoteltava oikeudellisiin muotoihin 10 jaksossa lueteltujen yksityiskohtien mukaan, lukuun ottamatta NACE Rev. 2:n pääluokkia L, M ja N, joiden osalta edellytetään ainoastaan jaottelua kolminumerotason mukaan.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 71 kohta – 3 alakohta – 14 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 295/2008

Liite IX – 10 jakso – 2 kohta – alakohta ”Erityisaggregaatit”

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle yritysdemografiaa koskevien unionin tilastojen laatimiseksi tieto- ja viestintätekniikan alalta valta antaa tiettyjä toimitettavia NACE REV. 2:n erityisaggregaatteja koskevia delegoituja säädöksiä 11 b artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle yritysdemografiaa koskevien unionin tilastojen laatimiseksi tieto- ja viestintätekniikan alalta valta antaa 11 b artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tietyt toimitettavat NACE REV. 2:n erityisaggregaatit.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 72 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 451/2008

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä

”2.  Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä teknisen tai taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten luokitusten kanssa.

a)  teknisen tai taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi;

 

b)  sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten luokitusten kanssa.

 

Perustelu

Tekstin jakaminen a ja b alakohtaan ei ole tarpeen.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 72 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 451/2008

6 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 72 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 451/2008

6 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 73 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta

Asetus (EY) N:o 452/2008

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

1. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta:

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 73 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 452/2008

6 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 453/2008

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään ensimmäisen kohdan 1 alakohdan soveltamiseksi komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään ilmaisut ”etsiä aktiivisesti sopivia ehdokkaita” ja ”tietyn ajan kuluessa”.”

”Siirretään ensimmäisen kohdan 1 alakohdan soveltamiseksi komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä ilmaisut ”etsiä aktiivisesti sopivia ehdokkaita” ja ”tietyn ajan kuluessa”

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 453/2008

3 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1.  Jäsenvaltiot keräävät neljännesvuositiedot sellaisina kuin ne ovat tiettyinä viitepäivämäärinä. Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettujen viitepäivämäärien vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti.”

”1.  Jäsenvaltiot keräävät neljännesvuositiedot sellaisina kuin ne ovat tiettyinä viitepäivämäärinä. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla edellä tarkoitetut viitepäivämäärät.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 453/2008

5 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäistä viitevuosineljännestä koskevan päivämäärän ja toimitusmääräaikojen vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti. Mahdolliset tarkistukset edellisten vuosineljännesten neljännesvuositietoihin on toimitettava samanaikaisesti.

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla ensimmäistä viitevuosineljännestä koskeva päivämäärä ja jäsenvaltioihin sovellettavat toimitusmääräajat. Mahdolliset tarkistukset edellisten vuosineljännesten neljännesvuositietoihin on toimitettava samanaikaisesti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot komissiolle (Eurostat) komission täytäntöönpanosäädöksellä vahvistamassa muodossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

Jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot ja metatiedot komissiolle (Eurostat) ja ilmoitettava niiden lähde komission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamassa teknisessä muodossa. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

Perustelu

Tämän säännöksen olisi koskettava yksinomaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen teknistä muotoa ja toimittamisen määräaikoja. Tietojen lähde olisi ilmoitettava.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 453/2008

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa toteutettavuustutkimuksia varten tarkoitettuja soveltuvia puitteita koskevia delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toteutettavuustutkimuksia varten tarkoitetut soveltuvat puitteet.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 74 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta

Asetus (EY) N:o 453/2008

8 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 2 artiklassa, 3 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 2 artiklassa, 3 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 75 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 763/2008

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa seuraavien viitevuosien vahvistamista koskevia delegoituja säädöksiä 7 a artiklan mukaisesti. Viitevuosien on sijoituttava kunkin vuosikymmenen alkuun.”

Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat viitevuodet. Viitevuosien on sijoituttava kunkin vuosikymmenen alkuun.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 75 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 763/2008

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”3.   Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi toimitettavia tilastotietoja ja metatietoja koskeva ohjelma.”

”3.   Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi toimitettavia tilastotietoja ja metatietoja koskeva ohjelma.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 75 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 763/2008

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1099/2008

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla selvennetään terminologiaa lisäämällä tarvittavia NACE-viitteitä sen jälkeen, kun NACE-luokituksen tarkistus on tullut voimaan.

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta terminologian selventämiseksi lisäämällä tarvittavia NACE-viitteitä sen jälkeen, kun NACE-luokituksen tarkistus on tullut voimaan.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (muuttaminen).

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1099/2008

8 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa vuotuisten ydinenergiatilastojen rakennetta koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla vuotuisten ydinenergiatilastojen rakenne.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1099/2008

9 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa uusiutuvista energialähteistä ja energian loppukäytöstä laadittavien tilastojen rakennetta koskevia delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.”

”2.   Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla uusiutuvista energialähteistä ja energian loppukäytöstä laadittavien tilastojen rakenne.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 76 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1099/2008

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot on toimitettava noudattaen määräaikoja, toimitustiheyttä ja viiteajanjaksoja, joista säädetään liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti.”

Tiedot on toimitettava noudattaen määräaikoja, toimitustiheyttä ja viiteajanjaksoja, joista säädetään liitteissä tai delegoiduissa säädöksissä. Siirretään komissiolle valta antaa edellä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti täydentämällä tätä asetusta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat

”1. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla seuraavat:

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

9 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa sekä liitteissä I, II, III, IV ja V olevassa c, d ja e alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa sekä liitteissä I, II, III, IV ja V olevassa c, d ja e alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite I – c alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tilastoja terveyttä koskevan eurooppalaisen haastattelututkimuksen perusteella laaditaan joka viides vuosi; muiden, kuten sairastuvuutta tai tapaturmia ja vammoja koskevien tietojen kerääminen taikka jotkin erityiset tutkimusmoduulit voivat edellyttää erilaista laatimistiheyttä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”

Tilastoja terveyttä koskevan eurooppalaisen haastattelututkimuksen perusteella laaditaan joka viides vuosi; muiden, kuten sairastuvuutta tai tapaturmia ja vammoja koskevien tietojen kerääminen taikka jotkin erityiset tutkimusmoduulit voivat edellyttää erilaista laatimistiheyttä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite I – d alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

”Kaikkia aiheita ei tarvitse käsitellä jokaisen tietojen toimittamisen yhteydessä. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite I – e alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tutkimusten ominaispiirteistä ja muista käytetyistä lähteistä, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tutkimusten ominaispiirteistä ja muista käytetyistä lähteistä, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite II – c alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät tietojen toimittamisen ensimmäiseen viitevuoteen, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite II – d alakohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 7 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite II – e alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot lähteiden ominaispiirteistä ja muista käytetyistä kokoelmista, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot lähteiden ominaispiirteistä ja muista käytetyistä kokoelmista, tilastojen kattamasta väestöstä sekä mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite III – c alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava viimeistään 24 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä. Tätä aiemmin voidaan toimittaa alustavia tietoja tai arvioita. Kansanterveyden vaaroista voidaan lisäksi järjestää erityinen tietojenkeruu, joka koskee kaikkia kuolemantapauksia tai tiettyjä kuolemansyitä.”

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä. Tiedot on toimitettava viimeistään 24 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä. Tätä aiemmin voidaan toimittaa alustavia tietoja tai arvioita. Kansanterveyden vaaroista voidaan lisäksi järjestää erityinen tietojenkeruu, joka koskee kaikkia kuolemantapauksia tai tiettyjä kuolemansyitä.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite III – d alakohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 8 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite III – e alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 9 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite IV – c alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä koskevia delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä.”

Tilastoja laaditaan vuosittain. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt, jotka koskevat ensimmäiseen viitevuoteen liittyviä toimenpiteitä. Tiedot on toimitettava viimeistään 18 kuukauden kuluttua viitevuoden päättymisestä.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 9 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite IV – d alakohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 9 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite IV – e alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä, työtapaturmien ilmoitusaste ja tarvittaessa otantaa koskevat tiedot sekä tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä, työtapaturmien ilmoitusaste ja tarvittaessa otantaa koskevat tiedot sekä tiedot mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 10 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite V – c alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Ammattitautitilastot laaditaan vuosittain ja toimitetaan viimeistään 15 kuukautta viitevuoden loppumisen jälkeen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät muusta tietojenkeruusta peräisin olevien tietojen toimittamisen viitekausiin, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”

Ammattitautitilastot laaditaan vuosittain ja toimitetaan viimeistään 15 kuukautta viitevuoden loppumisen jälkeen. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt toimenpiteistä, jotka liittyvät muusta tietojenkeruusta peräisin olevien tietojen toimittamisen viitekausiin, toimitustiheyteen ja määräaikoihin.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 10 alakohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite V – d alakohta – 4 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä toimenpiteistä, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

”Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla toimenpiteet, jotka liittyvät edellä lueteltujen aiheiden ominaisuuksiin, kuten muuttujiin, määritelmiin ja luokituksiin, sekä ominaisuuksien jaotteluun.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 77 kohta – 2 alakohta – 10 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1338/2008

Liite V – e alakohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla säännöt metatietojen toimittamiseen liittyvistä toimenpiteistä, mukaan lukien metatiedot tilastojen kattamasta väestöstä ja mahdollisista kansallisista erityispiirteistä, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tilastojen ja indikaattoreiden tulkinnan ja kokoamisen kannalta.”

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VII osa – 78 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1185/2009

5 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 a, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 a, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1606/2002

3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovellettavuutta unionissa.

Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kansainvälisten tilinpäätösstandardien (jäljempänä ’hyväksytyt kansainväliset tilinpäätösstandardit’) sovellettavuus unionissa.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen) ja linkkejä perussäädöksen muiden kohtien säännöksiin.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1606/2002

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 5 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy mahdolliseen rahoitusmarkkinoiden vakauteen kohdistuvaan välittömään riskiin.

Poistetaan.

Perustelu

Kiireellisen menettelyn käyttö ei vaikuta perustellulta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tarvittaessa ilmoittaa vastustamatta jättämisestä varhaisessa vaiheessa (ks. asetuksen (EY) N:o 1606/2002 5 b artiklan poistamista koskeva ehdotettu tarkistus).

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1606/2002

4 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 a)  Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

Jäsenvaltion lainsäädännön alaisten yhtiöiden on 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotka on hyväksytty 6 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, jos niiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisten yhtiöiden tilinpäätöspäivänä sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY(1) 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitetuilla jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla.

Jäsenvaltion lainsäädännön alaisten yhtiöiden on 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, jotka on hyväksytty 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos niiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi kyseisten yhtiöiden tilinpäätöspäivänä direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määritellyillä säännellyillä markkinoilla.

Perustelu

Jäsenvaltioihin ei ole tarpeellista viitata, koska rahoitusmarkkinadirektiivin 44 artiklassa oleva säänneltyjen markkinoiden määritelmä sisältää vain EU:ssa luvan saaneet.

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 1 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1606/2002

5 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

1 b)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

5 artikla

5 artikla

Tilinpäätöksiä ja muita kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat vaihtoehdot

Tilinpäätöksiä ja muita kuin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevat vaihtoehdot

Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että

Jäsenvaltiot voivat sallia tai vaatia, että

a)   4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä,

a)   4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä,

b)   muut kuin 4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä ja/tai konsolidoidut tilinpäätöksensä,

b)   muut kuin 4 artiklassa tarkoitetut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä ja/tai konsolidoidut tilinpäätöksensä,

6 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

3 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Perustelu

Mukautetaan sovellettavaa menettelyä (poistetaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002 6 artikla; säädösvallan siirtäminen delegoitujen säädösten antamista varten on nyt sen 3 artiklassa).

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1606/2002

5 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1606/2002

5 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1606/2002

5 b artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

5 b artikla

Poistetaan.

Kiireellinen menettely

 

1.  Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

 

2.  Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 5 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

 

Perustelu

Kiireellisen menettelyn käyttö ei vaikuta perustellulta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tarvittaessa ilmoittaa vastustamatta jättämisestä varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta

Asetus (EY) N:o 1606/2002

6 ja 7 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

3)  Poistetaan 6 ja 7 artikla.

3)  Poistetaan 6 artikla.

Perustelu

Ainoastaan 6 artikla poistetaan, koska komiteamenettelyä ei enää ole.

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 79 kohta – 2 alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1606/2002

7 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

3 a)  Korvataan 7 artikla seuraavasti:

7 artikla

7 artikla

Raportointi ja yhteensovittaminen

Raportointi ja yhteensovittaminen

1.   Komissio pitää säännöllisesti yhteyttä komiteaan IASB:n meneillään olevien hankkeiden edistymisen ja kaikkien niihin liittyvien IASB:n laatimien asiakirjojen osalta sovittaakseen yhteen kannat ja edistääkseen hankkeista ja asiakirjoista mahdollisesti johtuvien standardien hyväksymistä koskevia keskusteluja.

1.   Komissio tiedottaa säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle IASB:n meneillään olevien hankkeiden edistymisestä ja kaikista niihin liittyvistä IASB:n laatimista asiakirjoista sovittaakseen yhteen kannat ja edistääkseen hankkeista ja asiakirjoista mahdollisesti johtuvien standardien hyväksymistä koskevia keskusteluja.

2.   Komissio ilmoittaa komitealle asianmukaisesti hyvissä ajoin, jos se aikoo olla ehdottamatta jonkin standardin hyväksymistä.

2.   Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asianmukaisesti hyvissä ajoin, jos se aikoo olla ehdottamatta jonkin standardin hyväksymistä.

Perustelu

On asianmukaista säätää tietyistä parlamentille ja neuvostolle tiedottamista koskevista velvoitteista, jotka koskevat kansainvälisten tilinpäätösstandardien luonnoksen valmistelua. Tämä olisi yhdenmukaista parlamentin pyyntöjen (Dumitru Stolojanin mietintö) ja EFRAG:n tilinpäätösraportin 9 artiklan 6 a kohdassa sovitun tekstin kanssa.

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 80 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta direktiiviä 2009/110/EY voitaisiin mukauttaa inflaation tai teknologisen ja markkinakehityksen huomioon ottamiseksi ja varmistaa tiettyjen siinä säädettyjen poikkeusten johdonmukainen soveltaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Direktiivin 2009/110/EY 14 artiklaan sisältyy valtuutus, jonka nojalla komissiolle siirretään valta hyväksyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen direktiivin säännösten ajan tasalle saattamiseksi, ”jotta otetaan huomioon inflaatio tai teknologian ja markkinoiden kehitys”. Jos kyseinen valtuutus muutetaan delegoitujen säädösten antamista koskevaksi valtuutukseksi ilman lisämuutoksia, se ei täytä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan vaatimuksia säädösvallan siirron tavoitteiden, sisällön ja soveltamisalan tarpeellisesta määrittelemisestä. Koska komissio ei ole tähän mennessä käyttänyt sille siirrettyä säädösvaltaa, valtuutus olisi poistettava.

Perustelu

Tarkistuksessa selitetään, miksi tähän direktiiviin sisältyvä valtuutus poistetaan kokonaan.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 80 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 2009/110/EY

14 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

1)  Korvataan 14 artikla seuraavasti:

1)  Poistetaan 14 artikla.

”14 artikla

 

Delegoidut säädökset

 

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla

 

a)  muutetaan tätä direktiiviä inflaation tai teknologisen ja markkinakehityksen huomioon ottamiseksi;

 

b)  muutetaan 1 artiklan 4 ja 5 kohtaa niissä säädettyjen poikkeusten johdonmukaiseksi soveltamiseksi.”

 

Perustelu

Näin laaja valtuutus ei ole asianmukainen SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaiselle delegoidulle säädökselle, eikä sitä ole käytetty tähän mennessä. Tämän vuoksi se olisi poistettava.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

Liite I – VIII osa – 80 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 2009/110/EY

14 a artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

2)  Lisätään 14 a artikla seuraavasti:

Poistetaan.

”14 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

________________

 

* EUVL L 123, 12.5.2016, p. 1.”

 

Perustelu

Edellä esitetyistä tarkistuksista seuraa, että enää ei ole säännöksiä, joilla komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä; siksi tämä menettelyä koskeva säännös olisi poistettava.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IX osa – 81 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta

Direktiivi 75/324/ETY

10 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä alkaen] määräämättömäksi ajaksi 5 artiklassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklassa ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IX osa – 81 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta

Direktiivi 75/324/ETY

10 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 5 artiklan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 5 artiklan tai 10 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IX osa – 82 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 76/211/ETY

6 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IX osa – 82 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 76/211/ETY

6 a artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6.  Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6.  Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

Perustelu

Mukautetaan tarkistamisjaksoa ja sen jatkamista.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IX osa – 83 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta

Direktiivi 80/181/ETY

6 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa lisämerkintöjen vahvistamiseksi 6 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä.

Siirretään komissiolle valta antaa 6 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla lisämerkintöjä.

Perustelu

Selkeytetään säädösvallan siirron tarkoitusta (täydentäminen).

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IX osa – 83 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 80/181/ETY

6 c artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta … [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

Liite I – IX osa – 83 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Direktiivi 80/181/ETY

6 c artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus