Postupak : 2016/0400A(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0020/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0020/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0410

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 3745kWORD 385k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: József Szájer

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0799),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 33., članak 43. stavak 2., članak 53. stavak 1., članak 62., članak 64. stavak 2., članak 91., članak 100. stavak 2., članak 114., članak 153. stavak 2. točku (b), članak 168. stavak 4. točku (a), članak 168. stavak 4. točku (b), članak 172., članak 192. stavak 1., članak 207., članak 214. stavak 3. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0524/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 1. lipnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 12 prosinca 2017.(2),

–  uzimajući u obzir pisma Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja te mišljenja i stajališta u obliku amandmana Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za promet i turizam i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0020/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Ugovorom iz Lisabona uvedena je razlika između ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu ključni (delegirani akti) i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti).

(1)  Ugovorom iz Lisabona znatno je izmijenjen pravni okvir kojim su uređene ovlasti koje zakonodavac dodjeljuje Komisiji tako što je uvedena jasna razlika između ovlasti delegiranih Komisiji za donošenje nezakonodavnih akata opće primjene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta (delegirani akti) koji nisu ključni i ovlasti dodijeljenih Komisiji za donošenje akata kojima se osiguravaju jedinstveni uvjeti za provedbu pravno obvezujućih akata Unije (provedbeni akti).

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Grupiranjem i predstavljanjem ovlasti koje nisu međusobno blisko povezane u jednom delegiranom aktu Komisije Parlament se ometa pri provođenju kontrole jer je prisiljen prihvatiti ili odbiti cijeli delegirani akt i stoga nema mogućnost izraziti mišljenje o svakoj ovlasti pojedinačno.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 1. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 2009/31/EZ

Članak 29. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se izmjenjuju prilozi.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se izmjenjuju prilozi ovoj Direktivi radi prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.

Obrazloženje

Potrebno kako bi se osigurala dosljednost s formulacijom upotrijebljenom u Prijedlogu Komisije br. COM(2016)0789, posebno njegovim člankom 2. stavkom 2.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 1. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2009/31/EZ

Članak 29.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 29. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 1. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 2009/31/EZ

Članak 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  članak 30. briše se.

(3)  članak 30. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 30.

 

Postupak u odboru

 

1.  Komisiji pomaže Odbor za klimatske promjene osnovan člankom 26. Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća*. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća**.

 

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”

 

___________________

 

* Uredba (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama na nacionalnoj razini i razini Unije te stavljanju izvan snage Odluke br. 280/2004/EZ (SL L 165, 18.6.2013., str. 13.).

 

**Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Obrazloženje

Potrebno kako bi se osigurala dosljednost s formulacijom upotrijebljenom u Prijedlogu Komisije COM(2016)0789, posebno s njegovim člankom 2. stavkom 4.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 2. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Obrazloženje

Budući da odabir delegiranja ovlasti s regulatornog postupka s kontrolom na delegirane/provedbene akte u pogledu Odluke o raspodjeli tereta nije nesporan i da će obveze iz te Odluke zamijeniti druga Uredba za razdoblje 2021. – 2030., bilo bi poželjno ne uvrstiti Odluku 406/2009/EZ u ovaj prijedlog skupne Uredbe.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.”

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.”

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 3. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s oblikom i sadržajem oznake koja će se upotrebljavati.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 3. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 10. – stavak 6. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s mehanizmom za raspodjelu kvota proizvođačima i uvoznicima.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mehanizmom za raspodjelu kvota proizvođačima i uvoznicima.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 19. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s dodatnim mjerama za praćenje kontroliranih tvari ili novih tvari te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, koji su pohranjeni u privremenom skladištu, carinskom skladištu ili slobodnoj zoni ili su u provozu kroz carinsko područje Unije te se kasnije ponovno izvoze, na temelju ocjene potencijalnog rizika nezakonite trgovine povezanog s takvim kretanjima, uzimajući u obzir korist za okoliš i društveno-gospodarski utjecaj tih mjera.”

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s dodatnim mjerama za praćenje kontroliranih tvari ili novih tvari te proizvoda i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili o njima ovise, koji su pohranjeni u privremenom skladištu, carinskom skladištu ili slobodnoj zoni ili su u provozu kroz carinsko područje Unije te se kasnije ponovno izvoze, na temelju ocjene potencijalnog rizika nezakonite trgovine povezanog s takvim kretanjima, uzimajući u obzir korist za okoliš i društveno-gospodarski utjecaj tih mjera.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 20. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s pravilima, u skladu s odlukama koje donesu stranke, primjenjivima na puštanje u slobodan promet unutar Unije proizvoda i opreme uvezenih iz bilo koje države koja nije stranka Protokola i za čiju su proizvodnju korištene kontrolirane tvari, ali koji ne sadrže tvari koje se sa sigurnošću mogu identificirati kao kontrolirane tvari. Identifikacija takvih proizvoda i opreme mora biti u skladu s tehničkim preporukama koje stranke periodički dobivaju.”

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila, u skladu s odlukama koje donesu stranke, primjenjivih na puštanje u slobodan promet unutar Unije proizvoda i opreme uvezenih iz bilo koje države koja nije stranka Protokola i za čiju su proizvodnju korištene kontrolirane tvari, ali koji ne sadrže tvari koje se sa sigurnošću mogu identificirati kao kontrolirane tvari. Identifikacija takvih proizvoda i opreme mora biti u skladu s tehničkim preporukama koje stranke periodički dobivaju.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 8. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 22. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s popisom proizvoda i opreme, u skladu s odlukama koje donesu stranke, za koje se prikupljanje kontroliranih tvari ili uništavanje proizvoda i opreme bez prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari smatra tehnički i ekonomski izvedivima, u kojima prema potrebi navodi tehnologije koje pritom treba koristiti.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s popisom proizvoda i opreme, u skladu s odlukama koje donesu stranke, za koje se prikupljanje kontroliranih tvari ili uništavanje proizvoda i opreme bez prethodnog prikupljanja kontroliranih tvari smatra tehnički i ekonomski izvedivima, u kojima prema potrebi navodi tehnologije koje pritom treba koristiti.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 8. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 22. – stavak 5. − podstavci 2. i 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija ocjenjuje mjere koje poduzimaju države članice i ovlaštena je donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s minimalnim zahtjevima u pogledu kvalifikacija s obzirom na te ocjene i tehničke i druge relevantne informacije.”

„Komisija ocjenjuje mjere koje poduzimaju države članice i ovlaštena je donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s minimalnim zahtjevima u pogledu kvalifikacija s obzirom na te ocjene i tehničke i druge relevantne informacije.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 9. – podtočka a – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Države članice utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje obavlja aktivnosti iz stavka 2. S obzirom na ocjenu tih mjera koje poduzimaju države članice te tehničke i druge relevantne informacije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s usklađivanjem tih minimalnih zahtjeva u pogledu kvalifikacija.”

„Države članice utvrđuju minimalne zahtjeve u pogledu kvalifikacija za osoblje koje obavlja aktivnosti iz stavka 2. S obzirom na ocjenu tih mjera koje poduzimaju države članice te tehničke i druge relevantne informacije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s usklađivanjem tih minimalnih zahtjeva u pogledu kvalifikacija.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 9. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 23. – stavak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„7.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se uspostavlja popis tehnologija ili praksi koje poduzeća trebaju primjenjivati radi sprečavanja i što većeg smanjenja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.”

„7.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe uspostavom popisa tehnologija ili praksi koje poduzeća trebaju primjenjivati radi sprečavanja i što većeg smanjenja propuštanja i emisija kontroliranih tvari.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 24.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 3. i 5., članka 10. stavaka 3. i 6., članka 13. stavka 2., članka 18. stavka 9., članka 19., članka 20. stavka 2., članka 22. stavaka 3., 4. i 5., članka 23. stavaka 4. i 7., članka 24. stavaka 2. i 3., članka 26 stavka 3. i članka 27. stavka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 3. i 5., članka 10. stavaka 3. i 6., članka 13. stavka 2., članka 18. stavka 9., članka 19., članka 20. stavka 2., članka 22. stavaka 3., 4. i 5., članka 23. stavaka 4. i 7., članka 24. stavaka 2. i 3., članka 26 stavka 3. i članka 27. stavka 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio I. – točka 3. – stavak 3. – točka 14.

Uredba (EZ) br. 1005/2009

Članak 27. – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„10.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a u vezi s izmjenama zahtjeva za izvješćivanje utvrđenih u stavcima 1. do 7. ovog članka kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola ili olakšala njihova primjena.”

„10.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi izmjene zahtjeva za izvješćivanje utvrđenih u stavcima 1. do 7. ovog članka kako bi se ispunile obveze u okviru Protokola ili olakšala njihova primjena.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 4. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 2002/58/EZ

Članak 4. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.b u vezi s okolnostima, formatom i postupcima koji se primjenjuju na zahtjeve o podacima i obavijestima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka nakon savjetovanja s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), Radnom skupinom za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koja je osnovana na temelju članka 29. Direktive 95/46/EZ i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.”

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.b radi dopune ove Uredbe u vezi s okolnostima, formatom i postupcima koji se primjenjuju na zahtjeve o podacima i obavijestima iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka nakon savjetovanja s Europskom agencijom za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA), Radnom skupinom za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka koja je osnovana na temelju članka 29. Direktive 95/46/EZ i Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 4. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 2002/58/EZ

Članak 2.b – stavak 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 5. – stavak 2. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 733/2002

Članak 3. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(a) donosi delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se utvrđuju kriteriji i postupci za određivanje registra.

„(a)  donosi delegirane akte u skladu s člankom 5.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem kriterija i postupaka za određivanje registra.

Kada, u slučaju utvrđivanja kriterija i postupaka za određivanje registra, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 5.b;”

Kada, u slučaju utvrđivanja kriterija i postupaka za određivanje registra, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 5.b;”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 5. – stavak 2. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 733/2002

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Nakon savjetovanja s registrom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a kojima se određuju pravila javne politike za uvođenje i djelovanje vršne .eu domene i načela javne politike o registraciji.”

„Nakon savjetovanja s registrom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a radi dopune ove Uredbe određivanjem pravila javne politike za uvođenje i djelovanje vršne .eu domene i načela javne politike o registraciji.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 5. – stavak 2. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 733/2002

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Kad država članica ili Komisija u roku od 30 dana od objave uloži prigovor u pogledu određene stavke uključene u dostavljeni popis, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a radi rješavanja te situacije.”

„Kad država članica ili Komisija u roku od 30 dana od objave uloži prigovor u pogledu određene stavke uključene u dostavljeni popis, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a radi rješavanja te situacije dopunom ove Uredbe.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio II. – točka 5. – stavak 2. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 733/2002

Članak 5.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. i članka 5. stavaka 1. i 2. dodjeljuje se Komisiji razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 8. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 89/391/EEZ

Članak 2.b – stavak 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 9. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 89/654/EEZ

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 10. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 89/656/EEZ

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 11. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 90/269/EEZ

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 12. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 90/270/EEZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 13. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 92/29/EEZ

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 14. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 92/57/EEZ

Članak 13.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 15. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 92/58/EEZ

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 16. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 92/91/EEZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 17. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 92/104/EEZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 18. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 93/103/EZ

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 19. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 94/33/EZ

Članak 15.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 20. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 98/24/EZ

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a u vezi s utvrđivanjem ili revidiranjem indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti, uzimajući u obzir raspoloživost mjernih tehnika.”

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 12.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem ili revidiranjem indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti, uzimajući u obzir raspoloživost mjernih tehnika.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 20. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 98/24/EZ

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 12. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 12. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 21. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 1999/92/EZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 22. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2000/54/EZ

Članak 19.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 23. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2002/44/EZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 24. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2003/10/EZ

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 25. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2004/37/EZ

Članak 17.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 26. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2006/25/EZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 27. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2009/104/EZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IV. – točka 28. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 2009/148/EZ

Članak 18.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice za regionalnu suradnju u duhu solidarnosti.”

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica za regionalnu suradnju u duhu solidarnosti.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 11. – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„10.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu ovog članka.”

„10.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu ovog članka.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 15. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima bi se osigurala potpuna i djelotvorna usklađenost vlasnika transportnog sustava i operatora sustava skladišta plina sa stavkom 2. ovog članka.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima bi se osigurala potpuna i djelotvorna usklađenost vlasnika transportnog sustava i operatora sustava skladišta plina sa stavkom 2. ovog članka.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 4.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 36. – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„10.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice za primjenu uvjeta utvrđenih u stavku 1. ovog članka i kojima se određuje postupak koji treba slijediti za primjenu stavaka 3., 6., 8. i 9. ovog članka.”

„10.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica za primjenu uvjeta utvrđenih u stavku 1. ovog članka i kojima se određuje postupak koji treba slijediti za primjenu stavaka 3., 6., 8. i 9. ovog članka.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 5.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 42. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice o opsegu dužnosti regulatornih tijela da surađuju međusobno i s Agencijom.”

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica o opsegu dužnosti regulatornih tijela da surađuju međusobno i s Agencijom.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 6.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 43. – stavak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„9.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji trebaju slijediti regulatorna tijela, Agencija i Komisija u pogledu usklađenosti odluka regulatornih tijela sa smjernicama iz ovog članka.”

„9.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji trebaju slijediti regulatorna tijela, Agencija i Komisija u pogledu usklađenosti odluka regulatornih tijela sa smjernicama iz ovog članka.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 7.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 44. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se definiraju metode i modaliteti vođenja evidencije, kao i oblik i sadržaj podataka koji se trebaju čuvati.”

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 50.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem smjernica kojima se definiraju metode i modaliteti vođenja evidencije, kao i oblik i sadržaj podataka koji se trebaju čuvati.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 29. – stavak 2. – točka 8.

Direktiva 2009/73/EZ

Članak 50.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 15. stavka 3., članka 36. stavka 10., članka 42. stavka 5., članka 43. stavka 9. i članka 44. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 4., članka 11. stavka 10., članka 15. stavka 3., članka 36. stavka 10., članka 42. stavka 5., članka 43. stavka 9. i članka 44. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 715/2009

Članak 3. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se utvrđuju smjernice kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu stavaka 1. i 2. ovog članka.”

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem smjernica kojima se utvrđuju pojedinosti o postupku koji treba slijediti za primjenu stavaka 1. i 2. ovog članka.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 715/2009

Članak 6. – stavak 11. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ako Komisija predloži donošenje mrežnog kodeksa na vlastitu inicijativu, ona se tijekom razdoblja koje nije kraće od dva mjeseca savjetuje s Agencijom, ENTSO-om za plin i svim zainteresiranim stranama u pogledu nacrta mrežnog kodeksa. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se donose takvi mrežni kodeksi.”

„Ako Komisija predloži donošenje mrežnog kodeksa na vlastitu inicijativu, ona se tijekom razdoblja koje nije kraće od dva mjeseca savjetuje s Agencijom, ENTSO-om za plin i svim zainteresiranim stranama u pogledu nacrta mrežnog kodeksa. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe donošenjem takvih mrežnih kodeksa.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 715/2009

Članak 12. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Za potrebe ostvarivanja ciljeva iz stavaka 1. i 2. ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se definira zemljopisno područje na koje se odnosi pojedina regionalna struktura za suradnju, uzimajući u obzir postojeće regionalne strukture za suradnju. U tu se svrhu Komisija savjetuje s Agencijom i ENTSO-om za plin.”

„Za potrebe ostvarivanja ciljeva iz stavaka 1. i 2. ovog članka, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe definiranjem zemljopisnog područja na koje se odnosi pojedina regionalna struktura za suradnju, uzimajući u obzir postojeće regionalne strukture za suradnju. U tu se svrhu Komisija savjetuje s Agencijom i ENTSO-om za plin.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 715/2009

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a kojima se utvrđuju smjernice o pitanjima iz stavka 1. ovog članka te izmjenjuju smjernice iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka.”;

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 27.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem smjernica o pitanjima iz stavka 1. ovog članka te izmjene smjernica iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) ovog članka.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune i tj. radi izmjene).

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 30. – stavak 2. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 715/2009

Članak 27.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 11., članka 7. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 5., članka 6. stavka 11., članka 7. stavka 3., članka 12. stavka 3. i članka 23. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio V. – točka 31. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1222/2009

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 32. – stavak 2. – točka 6.

Direktiva 91/271/EEZ

Članak 17.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 4. stavka 3., članka 5. stavka 3., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 33. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 91/676/EEZ

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 34. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 94/63/EZ

Članak 7.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 1. i članka 7. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 1. i članka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 35. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 96/59/EZ

Članak 10. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.b:

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.b radi dopune ove Direktive u sljedeće svrhe:

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 35. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 96/59/EZ

Članak 2.b – stavak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 10. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 36. – stavak 4. – točka 2.

Direktiva 98/83/EZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 2.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 5. – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju.;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Direktive uspostavom minimalnih zahtjeva za potvrdu o uništenju.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 4.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s iscrpnim pravilima potrebnima kako bi se moglo nadzirati poštuju li države članice ciljeve utvrđene u prvom podstavku. Pri izradi tih pravila Komisija uzima u obzir sve relevantne faktore, među ostalim dostupnost podataka i pitanje izvoza i uvoza otpadnih vozila.”;

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem iscrpnih pravila potrebnih kako bi se moglo nadzirati poštuju li države članice ciljeve utvrđene u prvom podstavku. Pri izradi tih pravila Komisija uzima u obzir sve relevantne faktore, među ostalim dostupnost podataka i pitanje izvoza i uvoza otpadnih vozila.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 5.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi sa standardima iz stavka 1. U izradi tih standarda Komisija prema potrebi uzima u obzir rad relevantnih međunarodnih foruma u tom području i daje svoj doprinos njihovu radu.”

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Direktive uspostavom standarda iz stavka 1. U izradi tih standarda Komisija prema potrebi uzima u obzir rad relevantnih međunarodnih foruma u tom području i daje svoj doprinos njihovu radu.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 37. – stavak 3. – točka 6.

Direktiva 2000/53/EZ

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 6., članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. točke (b), članka 5. stavka 5., članka 6. stavka 6., članka 7. stavka 2. i članka 8. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 38. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2000/60/EZ

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20.a kojima se utvrđuju tehničke specifikacije i standardizirane metode za provođenje analiza i praćenja stanja voda.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem tehničkih specifikacija i standardiziranih metoda za provođenje analiza i praćenja stanja voda.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 38. – stavak 3. – točka 3.

Direktiva 2000/60/EZ

Članak 20.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3., članka 20. stavka 1. prvog podstavka i Priloga V. točke 1.4.1. podtočke ix. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3., članka 20. stavka 1. prvog podstavka i Priloga V. točke 1.4.1. podtočke ix. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 38. – stavak 3. – točka 5.

Direktiva 2000/60/EZ

Prilog V. – stavak 1.4.1. – točka ix.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„ix.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20.a kojima se utvrđuju rezultati interkalibracije i vrijednosti za klasifikaciju po sustavima praćenja u državama članicama u skladu s točkama i. do viii. Oni se objavljuju u roku od šest mjeseci od dovršetka interkalibracije.”.

„ix.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 20.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem rezultata interkalibracije i utvrđivanjem vrijednosti za klasifikaciju po sustavima praćenja u državama članicama u skladu s točkama i. do viii. Oni se objavljuju u roku od šest mjeseci od dovršetka interkalibracije.”.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 39. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 2002/49/EZ

Članak 12.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavaka 2. i 3. i članka 12. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavaka 2. i 3. i članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 40. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2004/42/EZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 41. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2004/107/EZ

Članak 5.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/7/EZ

Članak 15. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  kojima se određuju EN/ISO norme o ekvivalentnosti mikrobioloških metoda za potrebe članka 3. stavka 9.;

(a)  radi dopune ove Direktive određivanjem EN/ISO norme o ekvivalentnosti mikrobioloških metoda za potrebe članka 3. stavka 9.;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/7/EZ

Članak 15. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kojima se izmjenjuje Prilog I., ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, u vezi s metodama analize parametara utvrđenih tim Prilogom;

(b)  radi izmjene Priloga I., ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, u vezi s metodama analize parametara utvrđenih tim Prilogom;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/7/EZ

Članak 15. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  kojima se izmjenjuje Prilog V. ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.;

(c)  radi izmjene Priloga V. ako je to potrebno s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 42. – stavak 3. – točka 2.

Direktiva 2006/7/EZ

Članak 15.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/21/EZ

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.a koji su potrebni za sljedeće:

2. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.a radi dopune ove Direktive u sljedeće svrhe:

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/21/EZ

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izradu tehničkih zahtjeva za potrebe članka 13. stavka 6., uključujući tehničke zahtjeve koji su povezani s definicijom lako topiva cijanida i metodu njegova mjerenja;

(a)  radi izrade tehničkih zahtjeva za potrebe članka 13. stavka 6., uključujući tehničke zahtjeve koji su povezani s definicijom lako topiva cijanida i metodu njegova mjerenja;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/21/EZ

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dopunu tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada iz Priloga II.;

(b)  radi dopune tehničkih zahtjeva za karakterizaciju otpada iz Priloga II.;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/21/EZ

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  tumačenje definicije iz članka 3. točke 3.;

(c)  radi tumačenja definicije iz članka 3. točke 3.;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/21/EZ

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  definiciju kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III.;

(d)  radi utvrđivanja kriterija za klasifikaciju postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s Prilogom III.;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 1.

Direktiva 2006/21/EZ

Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1. – točka e

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  utvrđivanje usklađenih normi za metode uzorkovanja i analize koje su potrebne za tehničku provedbu ove Direktive.

(e)  radi utvrđivanja usklađenih normi za metode uzorkovanja i analize koje su potrebne za tehničku provedbu ove Direktive.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 43. – stavak 3. – točka 2.

Direktiva 2006/21/EZ

Članak 22.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 22. stavaka 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 22. stavaka 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 44. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2006/118/EZ

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 45. – stavak 2. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 166/2006

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Ako utvrdi da ne postoje podaci o ispuštanju iz raspršenih izvora, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kako bi se započelo izvješćivanje o ispuštanju dotičnih onečišćujućih tvari iz jednog ili više raspršenih izvora koristeći, prema potrebi, međunarodno priznate metode.”

„3.  Ako utvrdi da ne postoje podaci o ispuštanju iz raspršenih izvora, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe započinjanjem izvješćivanja o ispuštanju dotičnih onečišćujućih tvari iz jednog ili više raspršenih izvora koristeći, prema potrebi, međunarodno priznate metode.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 45. – stavak 2. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 166/2006

Članak 18.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3. i članka 18. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 3. i članka 18. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 2.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se utvrđuju tehnička rješenja za interoperabilnost i, ako je izvedivo, usklađivanje skupova i usluga prostornih podataka. Prilikom izrade takvih rješenja u obzir se uzimaju relevantni zahtjevi korisnika, postojeće inicijative i međunarodne norme za usklađivanje skupova prostornih podataka, kao i izvedivost i isplativost.”

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem tehničkih rješenja za interoperabilnost i, ako je izvedivo, usklađivanje skupova i usluga prostornih podataka. Prilikom izrade takvih rješenja u obzir se uzimaju relevantni zahtjevi korisnika, postojeće inicijative i međunarodne norme za usklađivanje skupova prostornih podataka, kao i izvedivost i isplativost.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 3.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 16. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a u vezi s pravilima, kojima se posebno utvrđuje sljedeće kako bi se dopunilo ovo poglavlje:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a radi dopune ove Direktive time što će se posebno utvrditi sljedeće:

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 4.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 17. – stavak 8. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se utvrđuju pravila primjenjiva na te uvjete. Ta pravila moraju u potpunosti poštovati načela predviđena u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem pravila primjenjivih na te uvjete. Ta pravila moraju u potpunosti poštovati načela predviđena u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 46. – stavak 3. – točka 5.

Direktiva 2007/2/EZ

Članak 21.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 7., članka 7. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 7., članka 7. stavka 1., članka 16. i članka 17. stavka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 47. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2007/60/EZ

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 48. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2008/50/EZ

Članak 28.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 28. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 28. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 49. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 2008/56/EZ

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se do 15. srpnja 2010. utvrđuju kriteriji i metodološki standardi koje bi države članice trebale primjenjivati na temelju priloga I. i III. tako da se osigura dosljednost između morskih regija ili podregija i omogući usporedba opsega u kojem je postignuto dobro stanje okoliša.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem do 15. srpnja 2010. kriterija i metodoloških standarda koje bi države članice trebale primjenjivati na temelju priloga I. i III. tako da se osigura dosljednost između morskih regija ili podregija i omogući usporedba opsega u kojem je postignuto dobro stanje okoliša.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 49. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2008/56/EZ

Članak 11. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a kojima se utvrđuju specifikacije i standardizirane metode praćenja i procjene u kojima se uzimaju u obzir postojeće obveze i osigurava usporedivost rezultata praćenja i procjene.”

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem specifikacija i standardiziranih metoda praćenja i procjene u kojima se uzimaju u obzir postojeće obveze i osigurava usporedivost rezultata praćenja i procjene.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 49. – stavak 2. – točka 4.

Direktiva 2008/56/EZ

Članak 24.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 4. i članka 24. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 3., članka 11. stavka 4. i članka 24. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 50. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1272/2008

Članak 53.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 37. stavka 5., članka 45. stavka 4. i članka 53. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 37. stavka 5., članka 45. stavka 4. i članka 53. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 51. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2009/126/EZ

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 52. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2009/147/EZ

Članak 15.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1221/2009 i utvrdili postupci evaluacije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi i kako bi se ona dopunila postupcima za provedbu stručnih evaluacija nadležnih tijela u okviru EMAS-a. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se ažurirala Uredba (EZ) br. 1221/2009 i utvrdili postupci evaluacije, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenili prilozi toj Uredbi i kako bi se ona dopunila postupcima za provedbu stručnih evaluacija nadležnih tijela u okviru EMAS-a te kako bi se osigurali sektorski referentni dokumenti i dokumenti koji sadržavaju smjernice za registraciju organizacija i usklađivanje postupaka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Obrazloženje

Usklađivanje s izmjenama članaka kojima se mjere prethodno podnesene u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom usklađuju s delegiranim aktima.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 1221/2009, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s usklađivanjem određenih postupaka i u pogledu sektorskih referentnih dokumenata. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Briše se.

Obrazloženje

Usklađivanje s izmjenama članaka kojima se mjere prethodno podnesene u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom usklađuju s delegiranim aktima.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1221/2009

Članak 16. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dokumente koji sadržavaju smjernice, a odnose se na postupke usklađivanja koje je odobrio Forum nadležnih tijela, Komisija donosi provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dokumenata koji sadrže smjernice o postupcima usklađivanja koje je odobrio Forum nadležnih tijela.

Obrazloženje

Izmjena kako bi se mjera prethodno podnesena u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom uskladila s delegiranim aktima.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1221/2009

Članak 17. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a u vezi s postupcima za provedbu stručne evaluacije nadležnih tijela u okviru EMAS-a , uključujući odgovarajuće postupke za podnošenje žalbe na odluke donesene kao rezultat stručne evaluacije.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem postupaka za provedbu stručne evaluacije nadležnih tijela u okviru EMAS-a, uključujući odgovarajuće postupke za podnošenje žalbe na odluke donesene kao rezultat stručne evaluacije.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1221/2009

Članak 30. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktima donosi dokumente koji sadržavaju smjernice, a odnose se na postupke usklađivanja koje je odobrio Forum tijela za akreditaciju i izdavanje dozvola. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem dokumenata koji sadrže smjernice o postupcima usklađivanja koje je odobrio Forum tijela za akreditaciju i izdavanje dozvola.

Obrazloženje

Izmjena kako bi se mjera prethodno podnesena u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom uskladila s delegiranim aktima.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1221/2009

Članak 46. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„6.  U skladu s postupkom iz članka 49. stavka 2. Komisija provedbenim aktima donosi sektorske referentne dokumente iz stavka 1. i vodič iz stavka 4.”

„6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 48.a radi dopune ove Uredbe donošenjem sektorskih referentnih dokumenata iz stavka 1. i vodiča iz stavka 4.”

Obrazloženje

Izmjena kako bi se mjera prethodno podnesena u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom uskladila s delegiranim aktima.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 53. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1221/2009

Članak 48.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Članak 48.a

„Članak 48.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 17. stavka 3. i članka 48. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 17. stavka 3. i članka 48. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva*.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 17. stavka 3. i članka 48. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 16. stavka 4., članka 17. stavka 3., članka 30. stavka 6., članka 46. stavka 6. i članka 48. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

_______________

_______________

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1.”;

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.) i ažuriranje upućivanja u skladu s prethodnim amandmanima.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 54. – stavak 4. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 66/2010

Članak 6. – stavak 7. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za posebne kategorije robe koja sadržava tvari iz stavka 6., ali samo u slučaju kada ih tehnički nije moguće zamijeniti drugim tvarima izravno ili kroz primjenu alternativnih materijala ili dizajna, ili kada je riječ o proizvodima koji imaju daleko višu razinu okolišne učinkovitosti od druge robe iste kategorije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se odobravaju odstupanja od stavka 6. ovog članka.

Za posebne kategorije robe koja sadržava tvari iz stavka 6., ali samo u slučaju kada ih tehnički nije moguće zamijeniti drugim tvarima izravno ili primjenom alternativnih materijala ili dizajna, ili kada je riječ o proizvodima koji imaju daleko višu razinu okolišne učinkovitosti od druge robe iste kategorije, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem mjera kojima se odobravaju odstupanja od stavka 6. ovog članka.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 54. – stavak 4. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 66/2010

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena, najkasnije devet mjeseci nakon savjetovanja s EUEB-om, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se određuju mjere za utvrđivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za svaku skupinu proizvoda. Te se mjere objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Komisija je ovlaštena, najkasnije devet mjeseci nakon savjetovanja s EUEB-om, donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe, kojima se određuju mjere za utvrđivanje posebnih mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za svaku skupinu proizvoda. Te se mjere objavljuju u Službenom listu Europske unije.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 54. – stavak 4. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 66/2010

Članak 15.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 2. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 7., članka 8. stavka 2. i članka 15. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EEZ) br. 3924/91

Članak 2. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„6.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se ažurira popis Prodcom i informacije stvarno prikupljene za svaki naslov.”;

„6.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe, kojima se ažurira popis Prodcom i informacije stvarno prikupljene za svaki naslov.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EEZ) br. 3924/91

Članak 3. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s detaljnim pravilima za primjenu stavka 3. ovog članka, uključujući prilagodbu tehničkom napretku.”;

„5.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe donošenjem detaljnih pravila za primjenu stavka 3. ovog članka, uključujući prilagodbu tehničkom napretku.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EEZ) br. 3924/91

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Međutim, za određene naslove iz popisa Prodcom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a kojima se predviđa provedba mjesečnih ili tromjesečnih istraživanja.”;

„Međutim, za određene naslove iz popisa Prodcom Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe, kojima se predviđa provedba mjesečnih ili tromjesečnih istraživanja.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EEZ) br. 3924/91

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.   Potrebne informacije prikuplja država članica koja za istraživanje koristi upitnike čiji je sadržaj u skladu s modalitetima koje je definirala Komisija. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s tim modalitetima.”

„1.   Potrebne informacije prikuplja država članica koja za istraživanje koristi upitnike čiji je sadržaj u skladu s modalitetima koje je definirala Komisija. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe definiranjem tih modaliteta.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 5.

Uredba (EEZ) br. 3924/91

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice obrađuju ispunjene upitnike iz članka 5. stavka 1. ili informacije iz drugih izvora iz članka 5. stavka 3.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u radi dopune ove Uredbe definiranjem detaljnih pravila u skladu s kojima države članice obrađuju ispunjene upitnike iz članka 5. stavka 1. ili informacije iz drugih izvora iz članka 5. stavka 3.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 55. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EEZ) br. 3924/91

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 5., članka 4., članka 5. stavka 1. i članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 6., članka 3. stavka 5., članka 4., članka 5. stavka 1. i članka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 56. – stavak 2. – točka 1.

Uredba (EEZ) br. 696/93

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuju konkretno statističke jedinice proizvodnog sustava, primijenjeni kriteriji i definicije utvrđene u Prilogu radi njihove prilagodbe ekonomskom i tehničkom napretku.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuju statističke jedinice proizvodnog sustava, primijenjeni kriteriji i definicije utvrđene u Prilogu radi njihove prilagodbe ekonomskom i tehničkom napretku.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 56. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EEZ) br. 696/93

Članak 6.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima za mjerenje kakvoće;

-  kako bi se ta Uredba dopunila kriterijima za mjerenje kakvoće varijabli;

Obrazloženje

Usklađivanje uvodnog teksta (teksta uvodne izjave) s izmjenom predloženom za članak 10. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 1165/98.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  u članku 4. stavku 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

(2)  u točki (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Obrazloženje

Na temelju najnovije sudske prakse Suda Europske unije preporučljivo je da se pri dodjeli ovlasti jasno odredi dodjeljuje li se ovlast radi dopune ili izmjene pravnog akta. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Pojedinosti programa iz prvog podstavka navedene su u prilozima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s njihovim odobravanjem i provedbom.”;

„Pojedinosti programa iz prvog podstavka navedene su u prilozima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem njihova odobravanja i provedbe.”;

Obrazloženje

Na temelju najnovije sudske prakse Suda Europske unije preporučljivo je da se pri dodjeli ovlasti jasno odredi dodjeljuje li se ovlast radi dopune ili izmjene pravnog akta. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Članak 10. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s kriterijima za mjerenje kakvoće.”;

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe preciznijim utvrđivanjem kriterija za mjerenje kakvoće varijabli.”;

Obrazloženje

Izmjenom se specificiraju dodjela ovlasti (radi dopune) i konkretan predmet delegiranog akta.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1165/98

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  u članku 18. briše se stavak 3.;

Obrazloženje

Stavak 3. postupovna je odredba koja se odnosi na regulatorni postupak s kontrolom i koja je sad suvišna i zbog toga se briše.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Članak 18.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2., članka 10., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Da bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je posebno navesti sve odredbe kojima se odobravaju delegirane ovlasti. Trajanje delegiranja ovlasti promijenjeno je iz neodređenog razdoblja u razdoblje od pet godina u skladu s ustaljenom praksom u zakonodavstvu u području odgovornosti Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i s općenitim pristupom Parlamenta. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Članak 18.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2., članka 10., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Obrazloženje

Da bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je posebno navesti sve odredbe kojima se odobravaju delegirane ovlasti.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Članak 18.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2., članka 10., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 3., drugog podstavka točke (d) prvog podstavka članka 4. stavka 2., članka 10. stavka 5., točke (a), točke (b) podtočke 3., točke (c) podtočaka 2. i 10., točke (d) podtočke 2., točke (f) podtočaka 8. i 9. Priloga A, točke (b) podtočke 4. i točke (d) podtočke 2. Priloga B, točke (b) podtočke 2., točke (d) podtočke 2. i točke (g) podtočke 2. Priloga C te točke (b) podtočke 2. i točke (d) podtočke 2. Priloga D stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Da bi se zajamčila pravna sigurnost, potrebno je posebno navesti sve odredbe kojima se odobravaju delegirane ovlasti. Razdoblje kontrole utvrđeno je na tri mjeseca, s mogućnošću produljenja za dodatna tri mjeseca u skladu s ustaljenom praksom u zakonodavstvu u području nadležnosti Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku. Ova izmjena provedena je dosljedno u cijelom tekstu.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka ii.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog A – točka b – podtočka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka iii.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog A – točka c – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Podaci o proizvodnim cijenama za inozemna tržišta (br. 312) i uvoznim cijenama (br. 340) mogu se prikupiti korištenjem jediničnih vrijednosti za proizvode podrijetlom iz vanjskotrgovinskih ili drugih izvora samo ako ne postoji znatan pad kvalitete u usporedbi s konkretnim podacima o cijeni. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s uvjetima kojima se osigurava potrebna kvaliteta podataka.”;

„2.  Podaci o proizvodnim cijenama za inozemna tržišta (br. 312) i uvoznim cijenama (br. 340) mogu se prikupiti korištenjem jediničnih vrijednosti za proizvode podrijetlom iz vanjskotrgovinskih ili drugih izvora samo ako ne postoji znatan pad kvalitete u usporedbi s konkretnim podacima o cijeni. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta kojima se osigurava potrebna kvaliteta podataka.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka vi.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog A – točka d – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Nadalje, varijabla o proizvodnji (br. 110) i varijabla o odrađenim radnim satima (br. 220) šalju se u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

„2.  Nadalje, varijabla o proizvodnji (br. 110) i varijabla o odrađenim radnim satima (br. 220) šalju se u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka vii.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog A – točka f – podtočka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„8.  Za varijablu o uvoznoj cijeni (br. 340) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi sutvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).”;

„8.  Za varijablu o uvoznoj cijeni (br. 340) Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 6. – podtočka viii.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog A – točka f – podtočka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„9.  Varijable koje se odnose na inozemna tržišta (br. 122 i 312) dostavljaju se u skladu s podjelom na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E NACE-a Rev. 2, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) NACE-a Rev. 2. Podaci za dijelove D i E NACE-a Rev. 2 nisu potrebni za varijablu 122. Nadalje, varijabla o uvoznoj cijeni (br. 340) šalje se prema podjeli na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E CPA-a, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) CPA-a. Za podjelu na države unutar i izvan europodručja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18. a u vezi sutvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).; Europski program uzorkovanja može ograničiti područje primjene varijable o uvoznoj cijeni na uvoz proizvoda iz država koje nisu u europodručju. Države članice koje nisu uvele euro kao svoju valutu ne moraju dostaviti podjelu varijabli 122, 312 i 340 prema državama unutar i izvan europodručja.”;

„9.  Varijable koje se odnose na inozemna tržišta (br. 122 i 312) dostavljaju se u skladu s podjelom na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E NACE-a Rev. 2, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) NACE-a Rev. 2. Podaci za dijelove D i E NACE-a Rev. 2 nisu potrebni za varijablu 122. Nadalje, varijabla o uvoznoj cijeni (br. 340) šalje se prema podjeli na države unutar i izvan europodručja. Ta se podjela primjenjuje na čitavu industriju koja je utvrđena kao dijelovi B do E CPA-a, na glavne industrijske grupacije (MIG-ove), te na dio (1 slovo) i odjeljak (2 znamenke) CPA-a. Za podjelu na države unutar i izvan europodručja Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za primjenu europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d).; Europski program uzorkovanja može ograničiti područje primjene varijable o uvoznoj cijeni na uvoz proizvoda iz država koje nisu u europodručju. Države članice koje nisu uvele euro kao svoju valutu ne moraju dostaviti podjelu varijabli 122, 312 i 340 prema državama unutar i izvan europodručja.”;

Obrazloženje

Pojam „europodručje” službeni je pojam za skupinu zemalja koje su uvele euro kao svoju jedinstvenu valutu. Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 7. – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog B – točka b – podtočka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 7. – podtočka iv.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog B – točka d – podtočka 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.

Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog C – točka b – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

(U Prijedlogu Komisije trebalo bi ispraviti numeriranje. Točka 9. zapravo je točka 8.)

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka iii.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog C – točka c – podtočka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  u točki (c) podtočki 4. briše se zadnji stavak;

iii.  u točki (c) podtočki 4. briše se treći podstavak;

(U Prijedlogu Komisije trebalo bi ispraviti numeriranje. Točka 9. zapravo je točka 8.)

Obrazloženje

Usklađivanje teksta sa standardima izrade nacrta zakonodavstva Unije.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka iv.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog C – točka d – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Varijabla o prihodu (br. 120) i varijabla o vrijednosti prodaje (br. 123) također se šalju u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

„2.  Varijabla o prihodu (br. 120) i varijabla o vrijednosti prodaje (br. 123) također se šalju u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

(U Prijedlogu Komisije trebalo bi ispraviti numeriranje. Točka 9. zapravo je točka 8.)

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 8. – podtočka v.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog C – točka g – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Varijable o prihodu (br. 120) i deflatoru prodaje/vrijednosti prodaje (br. 330/123) šalju se u roku od mjesec dana za razinu detalja iz stavka 3. rubrike (f) ovog Priloga. Države članice mogu odlučiti da za varijablu br. 120 – prihod i varijablu br. 330/123 – deflator prodaje/vrijednost prodaje sudjeluju s doprinosima u skladu s raspodjelom europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s uvjetima za raspodjelu europskog programa uzorkovanja.”;

„2.  Varijable o prihodu (br. 120) i deflatoru prodaje/vrijednosti prodaje (br. 330/123) šalju se u roku od mjesec dana za razinu detalja iz stavka 3. rubrike (f) ovog Priloga. Države članice mogu odlučiti da za varijablu br. 120 – prihod i varijablu br. 330/123 – deflator prodaje/vrijednost prodaje sudjeluju s doprinosima u skladu s raspodjelom europskog programa uzorkovanja, kako je utvrđeno u članku 4. stavku 2. prvom podstavku točki (d). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem uvjeta za raspodjelu europskog programa uzorkovanja.”;

(U Prijedlogu Komisije trebalo bi ispraviti numeriranje. Točka 9. zapravo je točka 8.)

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 9. – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog D – točka b – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s upotrebom ostalih jedinica promatranja.”;

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a radi dopune ove Uredbe omogućavanjem upotrebe ostalih jedinica promatranja.”;

(U Prijedlogu Komisije trebalo bi ispraviti numeriranje. Točka 10. zapravo je točka 9.)

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 57. – stavak 4. – točka 9. – podtočka iv.

Uredba (EZ) br. 1165/98

Prilog D – točka d – podtočka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Varijabla o prihodu (br. 120) također se šalje u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a u vezi s izmjenom popisa varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

„2.  Varijabla o prihodu (br. 120) također se šalje u obliku prilagođenom radnim danima. Ako su iz drugih varijabli vidljivi učinci radnih dana, države članice mogu i te varijable poslati u obliku prilagođenom radnim danima. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 18.a kojima se izmjenjuje popis varijabli koje se šalju u obliku prilagođenom radnim danima.”;

(U Prijedlogu Komisije trebalo bi ispraviti numeriranje. Točka 10. zapravo je točka 9.)

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se Uredba (EZ) br. 530/1999 prilagodila ekonomskim i tehničkim promjenama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila definicijom i raščlanjivanjem informacija koje se moraju dostaviti i mjerilima za ocjenu kvalitete. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se Uredba (EZ) br. 530/1999 prilagodila ekonomskim i tehničkim promjenama, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se ta Uredba dopunila definicijom i raščlanjivanjem informacija koje se moraju dostaviti i mjerilima za ocjenu kvalitete statističkih podataka. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Obrazloženje

Usklađivanje s izmjenom predloženom za članak 10. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 530/1999.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 530/1999

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s definicijom i raščlanjivanjem informacija koje se moraju dostaviti u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”;

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem definicije i raščlanjivanja informacija koje se moraju dostaviti u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 530/1999

Članak 10. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s mjerilima za ocjenu kvalitete. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”;

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem mjerila za ocjenu kvalitete statističkih podataka. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 3. – točka 4.

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3. i članka 10. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 3. i članka 10. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje trajanja ovlasti s ustaljenom praksom u zakonodavstvu u području nadležnosti Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i s općenitim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 58. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 530/1999

Članak 10.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3. i članka 10. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 3. i članka 10. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje trajanja razdoblja kontrole s ustaljenom praksom u zakonodavstvu u području nadležnosti Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 59. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s pripremom rezultata, odgovarajućim formatom za prijenos rezultata i sadržajem izvješća o kakvoći. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi s pripremom rezultata, odgovarajućim formatom za prijenos rezultata te strukturom i detaljnom organizacijom izvješća o kakvoći. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Obrazloženje

U skladu s izmjenom članka kojim se usklađuje tekst najnovijeg zakonodavstva u području statistike.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 59. – stavak 5. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 2150/2002

Članak 1. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b u vezi s utvrđivanjem tablice ekvivalenata između statističke nomenklature iz Priloga III. ovoj Uredbi i popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ.*

„5.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem tablice ekvivalenata između statističke nomenklature iz Priloga III. ovoj Uredbi i popisa otpada utvrđenog Odlukom Komisije 2000/532/EZ.*

____________________

____________________

* Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.). ”

* Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.). ”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 59. – stavak 5. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 2150/2002

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b u vezi s definiranjem uvjeta kakvoće i točnosti.”

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b radi dopune ove Uredbe definiranjem uvjeta kakvoće i točnosti.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 59. – stavak 5. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 2150/2002

Članak 5.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b u vezi s prilagodbom ekonomskom i tehničkom napretku u sakupljanju i statističkoj obradi podataka te u vezi s obradom i prijenosom rezultata i prilagodbom specifikacija navedenih u prilozima.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.b radi izmjene ove Uredbe njezinom prilagodbom ekonomskom i tehničkom napretku u sakupljanju i statističkoj obradi podataka te obradi i prijenosu rezultata, kao i prilagodbom specifikacijama navedenima u prilozima.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 59. – stavak 5. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 2150/2002

Članak 2.b – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 1. stavka 5., članka 3. stavaka 1. i 4. i članka 5.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 1. stavka 5., članka 3. stavaka 1. i 4. i članka 5.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 59. – stavak 5. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 2150/2002

Članak 6. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sadržajem izvješća o kakvoći kako se navodi u odjeljku 7. Priloga I. i odjeljku 7. Priloga II.

(c)  strukturom i detaljnom organizacijom izvješća o kakvoći kako se navodi u odjeljku 7. Priloga I. i odjeljku 7. Priloga II.

Obrazloženje

Ova je izmjena u skladu s ostalim izmjenama ovoga Prijedloga, kao i s novijim zakonodavstvom u području statistike. S obzirom na to da se čini da je prikladno područje primjene i namjera ovoga stavka definiranje strukture i modaliteta izvješća, to je objašnjeno u predloženoj izmjeni. U duhu dobre suradnje s ostalim institucijama ova izmjena pokazuje i napore Europskog parlamenta da postigne dogovor o tom predmetu prihvaćanjem predloženog postupka.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 60. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 437/2003

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi s utvrđivanjem drugih standarda točnosti.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem drugih standarda točnosti.”;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 60. – stavak 3. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 437/2003

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. i članka 5. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. i članka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 1. – alineja 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  kako bi se ta Uredba dopunila donošenjem mjera u pogledu dostavljanja podataka u skladu s rezultatima studija izvedivosti.

Obrazloženje

Usklađivanje uvoda s izmjenama predloženima za članak 10. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 450/2003.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 450/2003 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi sa sadržajem izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EZ) br. 450/2003 Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u vezi sa strukturom i detaljnom organizacijom izvješća o kvaliteti. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011.

Obrazloženje

Usklađivanje uvoda s izmjenama predloženima za članak 8. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 450/2003.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 2. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s izmjenama za ponovno utvrđivanje tehničke specifikacije indeksa i reviziju strukture ponderiranja.”;

„4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje Prilog radi ponovnog utvrđivanja tehničke specifikacije indeksa i revizije strukture ponderiranja.”;

Obrazloženje

Pojašnjenje ovlasti.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s izmjenama kako bi se ekonomske djelatnosti definirane u dijelovima O i S NACE-a Rev.2 uključile u područje primjene ove Uredbe, uzimajući u obzir studije izvedivosti definirane u članku 10.”;

„2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a kojima se izmjenjuje ova Uredba u pogledu uključivanja ekonomskih djelatnosti definiranih u dijelovima O i S NACE-a Rev.2 u područje primjene ove Uredbe, uzimajući u obzir studije izvedivosti utvrđene u članku 10.”;

Obrazloženje

Pojašnjenje ovlasti. Člankom 10. Uredbe (EZ) br. 450/2003 utvrđuje se izrada studija izvedivosti, ali se one ne definiraju.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uzimajući u obzir doprinose ukupnoj zaposlenosti i troškovima rada na razini Unije i na nacionalnoj razini, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s određivanjem ekonomskih djelatnosti definiranih u dijelovima NACE-a Rev.2 i daljnjim podjelama, no ne ispod razina odjeljaka u okviru NACE-a Rev.2 (dvoznamenkasta razina) ili skupina odjeljaka u kojima se podaci raščlanjuju uzimajući u obzir ekonomski i društveni napredak.

Uzimajući u obzir doprinose ukupnoj zaposlenosti i troškovima rada na razini Unije i na nacionalnoj razini, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Uredbe u vezi s raščlambom po ekonomskim djelatnostima definiranima u dijelovima NACE-a Rev.2 i daljnjim podjelama, no ne ispod razina odjeljaka u okviru NACE-a Rev.2 (dvoznamenkasta razina) ili skupina odjeljaka u kojima se podaci raščlanjuju uzimajući u obzir ekonomski i društveni napredak.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s određivanjem tih ekonomskih djelatnosti uzimajući u obzir studije izvedivosti definirane u članku 10.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Uredbe određivanjem tih ekonomskih djelatnosti uzimajući u obzir studije izvedivosti iz članka 10.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s utvrđivanjem metodologije za lančano povezivanje indeksa.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije za lančano povezivanje indeksa.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a u vezi s definicijom zasebnih kriterija kvalitete. Dostavljeni tekući i povijesni podaci ispunjavaju te kriterije kvalitete.”

„1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Uredbe definiranjem zasebnih kriterija kvalitete. Dostavljeni tekući i povijesni podaci ispunjavaju te kriterije kvalitete.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Države članice dostavljaju Komisiji godišnja izvješća o kvaliteti, počevši od 2003. Komisija provedbenim aktom utvrđuje sadržaj tih izvješća. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.”

„2.  Države članice dostavljaju Komisiji godišnja izvješća o kvaliteti, počevši od 2003. Komisija provedbenim aktima utvrđuje strukturu i detaljne modalitete tih izvješća. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2.”

Obrazloženje

Nije primjereno utvrđivati sadržaj takvih izvješća provedbenim aktom. S obzirom na to da se čini da je prikladno područje primjene i namjera ovoga stavka definiranje strukture i modaliteta izvješća, to je objašnjeno u predloženoj izmjeni. Ovo je ujedno u skladu s novijim zakonodavstvom u području statistike.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 4.a (nova)

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  članak 9. briše se.

Obrazloženje

Članak 9. odnosi se na razdoblja prijenosa zakonodavstva i odstupanja koja su u međuvremenu istekla. Stoga je taj članak suvišan i trebalo bi ga izbrisati.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 10. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.  Komisija provedbenim aktom donosi mjere na temelju rezultata studija izvedivosti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 12. stavka 2. Tim se mjerama poštuje načelo troškovne učinkovitosti, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 322/97, uključujući smanjenje troškova za ispitanike na najmanju moguću mjeru.”

„5.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 11.a radi dopune ove Uredbe u pogledu pružanja podataka iz stavka 2. ovog članka u skladu s rezultatima studija izvedivosti iz ovog članka. Tim se delegiranim aktima poštuje načelo troškovne učinkovitosti, kako je definirano u članku 2. Uredbe (EZ) br. 223/2009, uključujući smanjenje troškova za ispitanike na najmanju moguću mjeru.”

Obrazloženje

Nije primjereno da se takve mjere donose provedbenim aktima jer su ovlasti veće od uspostave „jedinstvenih uvjeta za provedbu pravno obvezujućih akata Unije”, kako je opisano u članku 291. UFEU‑a. Stoga te ovlasti moraju biti u obliku delegiranog akta.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 11.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2. i članka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2., članka 4. stavaka 1., 2. i 3., članka 8. stavka 1. i članka 10. stavka 5. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje upućivanja i razdoblja trajanja dodjele ovlasti (vidi Rezoluciju Parlamenta od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 11.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2. i članka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2., članka 4. stavaka 1., 2. i 3., članka 8. stavka 1. i članka 10. stavka 5. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Obrazloženje

Usklađivanje upućivanja.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 61. – stavak 4. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 450/2003

Članak 11.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2. i članka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 2., članka 4. stavaka 1., 2. i 3., članka 8. stavka 1. i članka 10. stavka 5. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje upućivanja, razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VI. – točka 62. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 808/2004

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 8. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 63. – stavak 1. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  ta Uredba izmijenila radi prilagodbe omjera ukupnog iznosa za Uniju;

-  ta Uredba izmijenila radi usklađivanja omjera ukupnog iznosa za Uniju;

Obrazloženje

Usklađivanje s izmjenom predloženom za članak 3. stavak 3.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 63. – stavak 3. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1161/2005

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a u vezi s rasporedom za dostavljanje stavki P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4G i odluke o zahtjevima za raščlambu transakcija iz Priloga na suprotne sektore. Svaka se takva odluka donosi tek nakon što Komisija obavijesti Europski Parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe u skladu s člankom 9.”

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem rasporeda za dostavljanje stavki P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4G i zahtijevanjem raščlambe transakcija iz Priloga na suprotne sektore. Svaki se takav delegirani akt donosi tek nakon što Komisija obavijesti Europski parlament i Vijeće o provedbi ove Uredbe u skladu s člankom 9.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i područja primjene.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 63. – stavak 3. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Uredba (EZ) br. 1161/2005

Članak 2. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  stavak 5. briše se;

Obrazloženje

Stavak 5. odnosi se na prijenos podataka 2004. i stoga je zastario; trebalo bi ga izbrisati.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 63. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1161/2005

Članak 3. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuje stavak 1. ovog članka u vezi s omjerom ukupnog iznosa za Uniju.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se izmjenjuje stavak 1. ovog članka radi usklađivanja omjera (1 %) ukupnog iznosa za Uniju.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (i njezina područja primjene).

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 63. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1161/2005

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a u vezi s donošenjem zajedničkih standarda kvalitete.”

„1.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih standarda kvalitete.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 63. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1161/2005

Članak 7.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavaka 2. i 4., članka 3. stavka 3. i članka 6. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavaka 2. i 4., članka 3. stavka 3. i članka 6. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 63. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1161/2005

Članak 7.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavaka 2. i 4., članka 3. stavka 3. i članka 6. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavaka 2. i 4., članka 3. stavka 3. i članka 6. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 64. – stavak 4. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1552/2005

Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadalje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s proširenjem te definicije ako bi se tim proširenjem znatno povećala reprezentativnost i kvaliteta rezultata ankete u dotičnim državama članicama.

Nadalje, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe usvajanjem proširenja te definicije ako bi se tim proširenjem znatno povećala reprezentativnost i kvaliteta rezultata ankete u dotičnim državama članicama.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 64. – stavak 4. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1552/2005

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a kojima se određuju zahtjevi za uzorkovanje i preciznost, veličina uzorka koja je potrebna za ispunjavanje tih zahtjeva i detaljne specifikacije NACE-a Rev. 2 te kategorije veličine u koje se rezultati mogu svrstati.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe određivanjem zahtjeva za uzorkovanje i preciznost, veličine uzorka koja je potrebna za ispunjavanje tih zahtjeva i detaljnih specifikacija NACE-a Rev. 2 te kategorija veličine u koje se rezultati mogu svrstati.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 64. – stavak 4. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1552/2005

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s određenim podacima koji se trebaju prikupljati o poduzećima koja provode i poduzećima koja ne provode strukovno osposobljavanje te o različitim oblicima strukovnog osposobljavanja.”

„2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem određenih podataka koji se trebaju prikupljati o poduzećima koja provode i poduzećima koja ne provode strukovno osposobljavanje te o različitim oblicima strukovnog osposobljavanja.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 64. – stavak 4. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1552/2005

Članak 9. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi sa zahtjevima o kvaliteti podataka koje treba prikupiti i dostaviti za izradu europske statistike o strukovnom osposobljavanju u poduzećima i svim potrebnim mjerama neophodnima za procjenu i poboljšanje kvalitete podataka.”

„4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem zahtjeva o kvaliteti podataka koje treba prikupiti i dostaviti za izradu europske statistike o strukovnom osposobljavanju u poduzećima i usvajanjem svih potrebnih mjera neophodnih za procjenu i poboljšanje kvalitete podataka.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 64. – stavak 4. – točka 4. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1552/2005

Članak 9. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5. Komisija provedbenim aktom utvrđuje strukturu izvješća o kvaliteti iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2.”

„5. Pri sastavljanju izvješća o kvaliteti iz stavka 2. države članice ispunjavaju zahtjeve u pogledu kvalitete i sve druge mjere donesene u skladu sa stavkom 4. Kako bi se ocijenila kvaliteta dostavljenih podataka, one koriste format koji Komisija utvrđuje provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 14. stavka 2.”

Obrazloženje

Ovom se izmjenom pojašnjava da se struktura izvješća o kvaliteti, donesenih provedbenim aktom, odnosi na format koji države članice koriste kad moraju ocijeniti kvalitetu prenesenih podataka i da se ta ocjena temelji na kriterijima kvalitete koji su već doneseni delegiranim aktima.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 64. – stavak 4. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1552/2005

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a u vezi s utvrđivanjem prve referentne godine za koju je potrebno prikupiti podatke.”

„2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 13.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem prve referentne godine za koju je potrebno prikupiti podatke.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 64. – stavak 4. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1552/2005

Članak 13.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. i članka 13. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2., članka 9. stavka 4., članka 10. stavka 2. i članka 13. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 65. – stavak 2. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1893/2006

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuje Prilog kako bi se uzeli u obzir tehnološki ili ekonomski napredak ili kako bi se uskladio s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama.”

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuje Prilog I. kako bi se uzeli u obzir tehnološki ili ekonomski napredak ili kako bi se uskladio s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama.”

Obrazloženje

Preciziranje upućivanja (jer postoji više od jednog priloga).

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 65. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1893/2006

Članak 6.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 65. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1893/2006

Članak 6.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 66. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 458/2007

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se utvrđuje prva godina za koju se prikupljaju cjeloviti podaci i donose mjere koje se odnose na detaljnu klasifikaciju obuhvaćenih podataka i definicije koje će se koristiti.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a radi dopune ove Urede utvrđivanjem prve godine za koju se prikupljaju cjeloviti podaci i donošenjem mjera koje se odnose na detaljnu klasifikaciju obuhvaćenih podataka i definicija koje će se koristiti.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 66. – stavak 2. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 458/2007

Članak 7.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 3. i Priloga I. točke 1.1.2.4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. stavka 3. i Priloga I. točke 1.1.2.4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 67. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se Uredba (EZ) br. 716/2007 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile definicije iz priloga I. i II. i razina detaljnosti iz Priloga III. te kako bi se ta Uredba dopunila mjerama u vezi s internom i eksternom statistikom o stranim povezanim poduzećima.

Kako bi se Uredba (EZ) br. 716/2007 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenile definicije iz priloga I. i II. i razina detaljnosti iz Priloga III. te kako bi se ta Uredba dopunila mjerama u vezi s internom i eksternom statistikom o stranim povezanim poduzećima i zajedničkim standardima kvalitete.

Obrazloženje

Pobliži opis ovlasti, vidi također izmjenu članka 6. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 716/2007.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 67. – stavak 4. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 716/2007

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s potrebnim mjerama za internu i eksternu statistiku o stranim povezanim poduzećima na temelju zaključaka pilot-studija.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem potrebnih mjera za internu i eksternu statistiku o stranim povezanim poduzećima na temelju zaključaka pilot-studija.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 67. – stavak 4. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 716/2007

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi sa zajedničkim standardima kvalitete.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih standarda kvalitete iz stavka 1.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i područja primjene radi njihova pobližeg utvrđivanja.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 67. – stavak 4. – točka 4. – podtočka a – podtočka ii.

Uredba (EZ) br. 716/2007

Članak 9. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(c)  definiranje sadržaja i periodičnosti izvješća o kvaliteti.”

„(c)  definiranje strukture, detaljnih modaliteta i periodičnosti izvješća o kvaliteti iz članka 6. stavka 2.”

Obrazloženje

Nije primjereno utvrditi sadržaj takvih izvješća provedbenim aktom. S obzirom na to da se čini da je prikladno područje primjene i namjera ovoga stavka definiranje strukture i modaliteta izvješća, to je objašnjeno u predloženoj izmjeni. Ovo je ujedno u skladu s novijim zakonodavstvom u području statistike.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 67. – stavak 4. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 716/2007

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 67. – stavak 4. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 716/2007

Članak 9.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Obrazloženje

Tehnički ispravak.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 67. – stavak 4. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 716/2007

Članak 9.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka 2., članka 5. stavka 4. i članka 6. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 68. – stavak 2. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 9.a – podstavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se radi dopune ove Uredbe:

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 68. – stavak 2. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 862/2007

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9.dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 69. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 1445/2007

Članak 3. – stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju definicije i popis osnovnih kategorija iz Priloga II. kako bi se u obzir uzele ekonomske i tehničke promjene, u mjeri u kojoj to ne uključuje nerazmjeran rast troškova za države članice.”

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju definicije utvrđene u prvom stavku i popis osnovnih kategorija iz Priloga II. kako bi se u obzir uzele ekonomske i tehničke promjene, u mjeri u kojoj to ne uključuje nerazmjeran rast troškova za države članice.”

Obrazloženje

Dodjela ovlasti mora biti preciznija i njezino područje primjene mora se jasno definirati, u skladu sa zahtjevom iz članka 290. Ugovora.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 69. – stavak 3. – točka 2. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1445/2007

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi sa zajedničkim kriterijima na kojima se temelji kontrola kvalitete.”

„4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih kriterija na kojima se temelji kontrola kvalitete iz stavka 1.”

Obrazloženje

Dodjela ovlasti mora biti preciznija i njezino područje primjene mora se jasno definirati, u skladu sa zahtjevom iz članka 290. Ugovora.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 69. – stavak 3. – točka 2. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1445/2007

Članak 7. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5.  Komisija provedbenim aktima donosi strukturu izvješća o kvaliteti kako se navodi u Prilogu I. točki 5.3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.”

„5.  Komisija provedbenim aktima utvrđuje strukturu i detaljne modalitete izvješća o kvaliteti iz stavka 3. i navedenih u Prilogu I. točki 5.3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.”

Obrazloženje

Područje primjene dodjele ovlasti mora biti jasno definirano.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 69. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1445/2007

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. i članka 7. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 69. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1445/2007

Članak 10.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. i članka 7. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Obrazloženje

Tehnički ispravak.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 69. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1445/2007

Članak 10.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. i članka 7. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2. i članka 7. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 70. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se Uredba (EZ) br. 177/2008 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio popis obilježja registra, njihovih definicija i pravila o kontinuitetu iz Priloga toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila zajedničkim standardima kvalitete i pravilima za ažuriranje registara te određivanjem opsega u kojem se određena poduzeća i skupine poduzeća uključuju u registre, utvrđivanjem jedinica usklađenih s jedinicama poljoprivrednih statistika. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Kako bi se Uredba (EZ) br. 177/2008 prilagodila ekonomskom i tehničkom napretku, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenio popis obilježja registra, njihovih definicija i pravila o kontinuitetu iz Priloga toj Uredbi i kako bi se ta Uredba dopunila zajedničkim standardima za kvalitetu poslovnih registara i pravilima za ažuriranje registara te određivanjem opsega u kojem se određena poduzeća i skupine poduzeća uključuju u registre, utvrđivanjem jedinica usklađenih s jedinicama poljoprivrednih statistika. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Obrazloženje

Usklađivanje s izmjenom predloženom za članak 6. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 177/2008.

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 70. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 177/2008

Članak 3. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a kojima se utvrđuje opseg u kojem se poduzeća s manje od jedne osobe zaposlene na pola radnog vremena i potpuno rezidentne skupine poduzeća bez statističkog značaja za države članice uključuju u registre, te definicija jedinica usklađenih s jedinicama poljoprivrednih statistika.”

„6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem opsega u kojem se poduzeća s manje od jedne osobe zaposlene na pola radnog vremena i potpuno rezidentne skupine poduzeća bez statističkog značaja za države članice uključuju u registre, te definicije jedinica usklađenih s jedinicama poljoprivrednih statistika.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 70. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 177/2008

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u vezi sa zajedničkim standardima kvalitete.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe uspostavom zajedničkih standarda za kvalitetu poslovnih registara iz stavka 1.

Obrazloženje

Dodjela ovlasti mora biti preciznija i njezino područje primjene mora se jasno definirati, u skladu sa zahtjevom iz članka 290. Ugovora.

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 70. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 177/2008

Članak 6. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija provedbenim aktom donosi odluke o sadržaju i periodičnosti izvješća o kvaliteti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 2.

Komisija provedbenim aktima donosi odluke o strukturi, detaljnim modalitetima i periodičnosti izvješća o kvaliteti iz stavka 2. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 16. stavka 2.

Obrazloženje

Nije primjereno utvrđivati sadržaj takvih izvješća provedbenim aktom. S obzirom na to da se čini da je prikladno područje primjene i namjera ovoga stavka definiranje strukture i modaliteta izvješća, to je objašnjeno u predloženoj izmjeni. Ovo je ujedno u skladu s novijim zakonodavstvom u području statistike.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 70. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 177/2008

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a u vezi s pravilima za ažuriranje registara.”

„3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 15.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem pravila za ažuriranje registara.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 70. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 177/2008

Članak 15.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 6., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 6., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja dodjele ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 70. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 177/2008

Članak 15.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 6., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 6., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 3. i članka 8. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 3. – stavak 4. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Uporaba fleksibilnog modula iz stavka 2. točke (j) planira se u bliskoj suradnji s državama članicama. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s njegovim područjem primjene, popisom obilježja, referentnim razdobljem, djelatnostima koje treba obuhvatiti i zahtjevima za kvalitetu. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem dvanaest mjeseci prije početka referentnog razdoblja. Komisija utvrđuje i potrebe za informacijama i utjecaj prikupljanja podataka na izvještajno opterećenje poduzetnika i izdatke država članica.”

„Uporaba fleksibilnog modula iz stavka 2. točke (j) planira se u bliskoj suradnji s državama članicama. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem područja primjene fleksibilnog modula, njegova popisa obilježja, referentnog razdoblja, djelatnosti koje treba obuhvatiti i zahtjeva za kvalitetu. Ti se delegirani akti donose za svako referentno razdoblje barem dvanaest mjeseci prije početka referentnog razdoblja. Komisija utvrđuje i potrebe za informacijama i utjecaj prikupljanja podataka na izvještajno opterećenje poduzetnika i izdatke država članica.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i njezina područja primjene.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 4. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s potrebnim mjerama na temelju vrednovanja pilot studija.”

„4.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe definiranjem potrebnih mjera na temelju vrednovanja pilot studija.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 7. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Kako bi se mogli kompilirati ukupni rezultati na razini Unije, države članice proizvode sastavne rezultate na nacionalnoj razini u skladu s razinama NACE-a Rev. 2 kako je utvrđeno u prilozima ovoj Uredbi ili delegiranim aktima. Komisija je ovlaštena donijeti takve delegirane akte u skladu s člankom 11.b.”

„2.  U svrhu kompiliranja ukupnih rezultata na razini Unije, države članice proizvode sastavne rezultate na nacionalnoj razini u skladu s razinama NACE-a Rev. 2 kako je utvrđeno u prilozima ovoj Uredbi ili delegiranim aktima. Komisija je ovlaštena donijeti takve delegirane akte u skladu s člankom 11.b kojima se dopunjuje ova Uredba utvrđivanjem relevantnih razina NACE-a Rev. 2.”

Obrazloženje

Dodjela ovlasti mora biti preciznija i njezino područje primjene mora se jasno definirati, u skladu sa zahtjevom iz članka 290. Ugovora.

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 4. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Rezultati se šalju u odgovarajućem tehničkom formatu unutar razdoblja koje započinje po završetku referentnoga razdoblja. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s referentnim razdobljem za module iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (h) i točke (j), a to razdoblje ne smije biti dulje od 18 mjeseci. Za modul iz članka 3. stavka 2. točke (i) to razdoblje ne smije biti dulje od 30 mjeseci ili 18 mjeseci, kako je utvrđeno u Prilogu IX. odjeljku 9. Nadalje, mali se broj procijenjenih preliminarnih rezultata šalje unutar razdoblja koje započinje po završetku referentnoga razdoblja, koje se utvrđuje u skladu s tim postupkom za module iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (g) te ne smije biti dulje od 10 mjeseci.

Rezultati se šalju u odgovarajućem tehničkom formatu unutar razdoblja koje započinje po završetku referentnoga razdoblja. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem referentnog razdoblja za module iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (h) i točke (j), koje ne smije biti dulje od 18 mjeseci. Za modul iz članka 3. stavka 2. točke (i) to razdoblje ne smije biti dulje od 30 mjeseci ili 18 mjeseci, kako je utvrđeno u Prilogu IX. odjeljku 9. Nadalje, mali se broj procijenjenih preliminarnih rezultata šalje unutar razdoblja koje započinje po završetku referentnoga razdoblja. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem tog razdoblja za module iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (g), koje ne smije biti dulje od 10 mjeseci.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune). Budući da se izraz „...tim postupkom...” odnosi na regulatorni postupak s kontrolom, to je potrebno prilagoditi kako bi se odnosio na postupak za donošenje delegiranih akata.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 4. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s preispitivanjem pravila o oznaci CETO i razvrstavanju država članica u skupine, do 29. travnja 2013. i svakih pet godina nakon toga.”;

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe preispitivanjem pravila o oznaci CETO i razvrstavanju država članica u skupine, do 29. travnja 2013. i svakih pet godina nakon toga.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 11.a – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s:

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim:

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 2.b – stavak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 3., članka 11.a, Priloga I. odjeljaka 5. i 6. i odjeljka 8. stavaka 1. i 2., odjeljka 6. priloga II., III. i IV., Priloga VI. odjeljka 7., Priloga VIII. odjeljka 3. i odjeljka 4. stavaka 2. i 3., Priloga IX. odjeljka 8. stavaka 2. i 3. i odjeljka 10. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 3., članka 11.a, odjeljaka 5. i 6. i odjeljka 8. stavaka 1. i 2. Priloga I., odjeljka 6. priloga II., III. i IV., odjeljka 7. Priloga VI., odjeljka 3. i odjeljka 4. stavaka 2. i 3. Priloga VIII., odjeljka 8. stavaka 2. i 3. i odjeljka 10. stavka 2. Priloga IX. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Članak 6.b – stavak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 3., članka 11.a, Priloga I. odjeljaka 5. i 6. i odjeljka 8. stavaka 1. i 2., odjeljka 6. priloga II., III. i IV., Priloga VI. odjeljka 7., Priloga VIII. odjeljka 3. i odjeljka 4. stavaka 2. i 3., Priloga IX. odjeljka 8. stavaka 2. i 3. i odjeljka 10. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 4., članka 7. stavka 2., članka 8. stavaka 2. i 3., članka 11.a, odjeljaka 5. i 6. i odjeljka 8. stavaka 1. i 2. Priloga I., odjeljka 6. priloga II., III. i IV., odjeljka 7. Priloga VI., odjeljka 3. i odjeljka 4. stavaka 2. i 3. Priloga VIII., odjeljka 8. stavaka 2. i 3. i odjeljka 10. stavka 2. Priloga IX. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 8. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog I. – odjeljak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prva referentna godina za koju se kompiliraju statistički podaci jest kalendarska godina 2008. Podaci će se kompilirati u skladu s raščlambom iz odjeljka 9. Međutim, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s prvom referentnom godinom za koju će se kompilirati statistički podaci za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9 i odjeljka 66 NACE-a Rev. 2.

Prva referentna godina za koju se kompiliraju statistički podaci jest kalendarska godina 2008. Podaci će se kompilirati u skladu s raščlambom iz odjeljka 9. Međutim, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom prve referentne godine za koju će se kompilirati statistički podaci za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9 i odjeljka 66 NACE-a Rev. 2.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 8. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog I. – odjeljak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima.

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom ključnih obilježja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 8. – podtočka b – podtočka i.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog I. – odjeljak 8. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.  Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja, uz iznimku razreda djelatnosti 64.11 i 64.19 NACE-a Rev. 2. Za razrede djelatnosti 64.11 i 64.19 NACE-a Rev. 2. rok za slanje rezultata je 10 mjeseci. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s rokom za slanje rezultata za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9 te iz odjeljka 66 NACE-a Rev. 2.

„1.  Rezultati se šalju u roku od 18 mjeseci od kraja kalendarske godine referentnoga razdoblja, uz iznimku razreda djelatnosti 64.11 i 64.19 NACE-a Rev. 2. Za razrede djelatnosti 64.11 i 64.19 NACE-a Rev. 2. rok za slanje rezultata je 10 mjeseci. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom roka za slanje rezultata za razrede djelatnosti iz skupina 64.2, 64.3 i 64.9 te iz odjeljka 66 NACE-a Rev. 2.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 8. – podtočka b – podtočka ii.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog I. – odjeljak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ti preliminarni rezultati ili procjene raščlanjuju se do troznamenkaste razine NACE-a Rev. 2 (skupina). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s odjeljkom 66 NACE-a Rev. 2, slanjem preliminarnih rezultata ili procjena.”;

„Ti preliminarni rezultati ili procjene raščlanjuju se do troznamenkaste razine NACE-a Rev. 2 (skupina). Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom slanja preliminarnih rezultata ili procjena za odjeljak 66 NACE-a Rev. 2.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i područja primjene.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 9.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog II. – odjeljak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima.

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom takvih ključnih obilježja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 10.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog III. – odjeljak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima.

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom takvih ključnih obilježja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 11.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog IV. – odjeljak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s ključnim obilježjima.

Za svako ključno obilježje države članice naznačit će stupanj preciznosti u odnosu na stupanj pouzdanosti od 95 %, što će Komisija zatim unijeti u izvješće iz članka 13. uzimajući u obzir primjenu toga članka u svakoj državi članici. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom takvih ključnih obilježja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog VI. – odjeljak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 11.b u vezi s rokom za slanje rezultata koji nije dulji od 10 mjeseci počevši od završetka referentne godine.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirani akt u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom roka za slanje rezultata koji nije dulji od 10 mjeseci počevši od završetka referentne godine.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 13. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog VIII. – odjeljak 3. – stavak 1. – rečenica 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Na temelju te studijeKomisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s promjenom donje granice.”;

„Na temelju te studije Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi izmjene ove Uredbe promjenom donje granice referentne populacije.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i područja primjene.

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 13. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog VIII. – odjeljak 4. – stavci 2. i 3. – tablica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s utvrđivanjem raščlambe prema proizvodu.”;

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom raščlambe prema proizvodu.”

(Ova izmjena odnosi se na tablicu „Raščlamba prometa prema vrsti proizvoda”, rečenicu u stupcu „Napomena”.)

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 14. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog IX. – odjeljak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s određenim rezultatima koji se raščlanjuju prema veličini razreda do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku odjeljaka L, M i N NACE-a Rev. 2., ako je raščlamba potrebna samo do razine skupine.

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom raščlambe određenih rezultata prema veličini razreda do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku odjeljaka L, M i N NACE-a Rev. 2., ako je raščlamba potrebna samo do razine skupine.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 14. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog IX. – odjeljak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s određenim rezultatima koji se raščlanjuju na temelju pravnog oblika do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku odjeljaka L, M i N NACE-a Rev. 2., ako je raščlamba potrebna samo do razine skupine.;

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom11.b radi dopune ove Uredbe uspostavom raščlambe određenih rezultata na temelju pravnog oblika do razine podrobnosti iz odjeljka 10., uz iznimku odjeljaka L, M i N NACE-a Rev. 2., ako je raščlamba potrebna samo do razine skupine.;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 71. – stavak 3. – točka 14. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 295/2008

Prilog IX. – odjeljak 10. – stavak 2. – pododjeljak „Posebni agregati”

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za izradu statistika na razini Unije o demografiji poduzeća za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b u vezi s brojem posebnih agregata NACE-a Rev. 2 koji se šalju.”.

Za izradu statistika na razini Unije o demografiji poduzeća za sektor informacijskih i komunikacijskih tehnologija Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 11.b radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem broja posebnih agregata NACE-a Rev. 2 koji se šalju.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune).

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 72. – stavak 2. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 451/2008

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 29.a kojima se izmjenjuju prilozi.”

„2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuje Prilog kako bi se u obzir uzeli tehnološki i ekonomski napredak ili kako bi se on uskladio s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama.”

(a)  kako bi se u obzir uzeli tehnološki i ekonomski napredak;

 

(b)  kako bi se uskladio s drugim ekonomskim i društvenim klasifikacijama.”;

 

Obrazloženje

Oblikovanje teksta kao (a) i (b) nije potrebno.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 72. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 451/2008

Članak 6.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 72. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 451/2008

Članak 6.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 73. – stavak 3. – točka 1.

Uredba (EZ) br. 452/2008

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a u vezi s:

1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a radi dopune ove Uredbe u vezi sa sljedećim:

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 73. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 452/2008

Članak 6.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 74. – stavak 3. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 453/2008

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Za potrebe prvog stavka točke 1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se definiraju koncepti „aktivne mjere za pronalazak odgovarajućeg kandidata” i „određeno vremensko razdoblje.”;

„Za potrebe prvog stavka točke 1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a radi dopune ove Uredbe definiranjem koncepata „aktivne mjere za pronalazak odgovarajućeg kandidata” i „određeno vremensko razdoblje.”;

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 74. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 453/2008

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.  Države članice prikupljaju tromjesečne podatke s upućivanjem na određene referentne datume. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se utvrđuju ti određeni referentni datumi.”;

„1.  Države članice prikupljaju tromjesečne podatke s upućivanjem na određene referentne datume. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem tih određenih referentnih datuma.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 74. – stavak 3. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 453/2008

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a kojima se utvrđuje prvo referentno tromjesečje te rokovi za prijenos. Svaka revizija tromjesečnih podataka za prethodna tromjesečja dostavlja se istodobno.

„1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem prvog referentnog tromjesečja te rokova za prijenos mjerodavnih za države članice. Svaka revizija tromjesečnih podataka za prethodna tromjesečja dostavlja se istodobno.

Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke u formatu koji je Komisija odredila provedbenim aktom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 3.”;

Države članice prenose Komisiji (Eurostatu) podatke i metapodatke te navode njihov izvor u tehničkom formatu koji je Komisija odredila provedbenim aktima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 9. stavka 3.”

Obrazloženje

Ova odredba trebala bi se odnositi isključivo na tehnički format i rokove za slanje podataka država članica. Trebao bi se točno odrediti izvor podataka.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 74. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 453/2008

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a u vezi s odgovarajućim okvirom za provođenje niza studija izvedivosti.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 8.a radi dopune ove Uredbe uspostavom odgovarajućeg okvira za provođenje niza studija izvedivosti.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 74. – stavak 3. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 453/2008

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2., članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. i članka 7. stavaka 1. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2., članka 3. stavka 1., članka 5. stavka 1. i članka 7. stavaka 1. i 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 75. – stavak 2. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 763/2008

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a u vezi s određivanjem narednih referentnih godina. Referentne godine moraju biti na početku svakog desetljeća”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a radi dopune ove Uredbe određivanjem narednih referentnih godina. Referentne godine moraju biti na početku svakog desetljeća;

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 75. – stavak 2. – točka 1. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 763/2008

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a kojima se utvrđuje program statističkih podataka i metapodataka koji se trebaju poslati kako bi se ispunili zahtjevi iz ove Uredbe.”;

3.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem programa statističkih podataka i metapodataka koji se trebaju poslati kako bi se ispunili zahtjevi iz ove Uredbe.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 75. – stavak 2. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 763/2008

Članak 7.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavaka 1. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavaka 1. i 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 76. – stavak 3. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1099/2008

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se detaljnije objašnjavaju pojmovi dodavanjem relevantnih oznaka NACE nakon stupanja na snagu revidirane klasifikacije NACE.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi izmjene ove Uredbe kako bi se detaljnije objasnili pojmovi dodavanjem relevantnih oznaka NACE nakon stupanja na snagu revidirane klasifikacije NACE.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi izmjene).

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 76. – stavak 3. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1099/2008

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi sa skupom godišnjih statistika o nuklearnoj energiji.”;

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem skupa godišnjih statistika o nuklearnoj energiji.”

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 76. – stavak 3. – točka 5. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1099/2008

Članak 9. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a u vezi sa skupom statistika o obnovljivoj energiji i skupom statistika o krajnjoj potrošnji energije.”;

2.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem skupa statistika o obnovljivoj energiji i skupa statistika o krajnjoj potrošnji energije.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 76. – stavak 3. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1099/2008

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 9. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavaka 2. i 3., članka 5. stavka 3., članka 8. i članka 9. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci se dostavljaju u skladu s utvrđenim rokovima, u predviđenim vremenskim razdobljima i poštujući referentna razdoblja navedena u prilozima ili delegiranim aktima. Komisija je ovlaštena donijeti te delegirane akte u skladu s člankom 9.a.”;

Podaci se dostavljaju u skladu s utvrđenim rokovima, u predviđenim vremenskim razdobljima i poštujući referentna razdoblja navedena u prilozima ili delegiranim aktima. Komisija je ovlaštena donijeti te delegirane akte u skladu s člankom 9.a. dopunom ove Uredbe.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Članak 9. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a u vezi s:

1. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe time što će se utvrditi sljedeće:

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Članak 9.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 1. te točaka (c), (d) i (e) iz priloga I., II., III., IV. i V. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 2. i članka 9. stavka 1. te točaka (c), (d) i (e) iz priloga I., II., III., IV. i V. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 6. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog I. – točka c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistički podaci na temelju EHIS-a dostavljaju se svakih pet godina; za druge skupove podataka, poput onih o morbiditetu ili nezgodama i ozljedama, kao i za neke posebne anketne module, može biti potrebna drukčija učestalost. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje podataka.”;

Statistički podaci na temelju EHIS-a dostavljaju se svakih pet godina; za druge skupove podataka, poput onih o morbiditetu ili nezgodama i ozljedama, kao i za neke posebne anketne module, može biti potrebna drukčija učestalost. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje podataka.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 6. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog I. – točka d – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Prilikom dostave podataka nije potrebno svaki puta obuhvatiti sve teme. „Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”;

Prilikom dostave podataka nije potrebno svaki puta obuhvatiti sve teme. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 6. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog I. – točka e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o značajkama anketa i drugih korištenih izvora te obuhvaćenoj populaciji kao i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o značajkama anketa i drugih korištenih izvora te obuhvaćenoj populaciji kao i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 7. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog II. – točka c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje podataka.”;

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje podataka.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 7. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog II. – točka d – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 7. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog II. – točka e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o značajkama korištenih izvora i prikupljanja te obuhvaćenoj populaciji, kao i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o značajkama korištenih izvora i prikupljanja te obuhvaćenoj populaciji, kao i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 8. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog III. – točka c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu. Podaci se dostavljaju najkasnije 24 mjeseca nakon završetka referentne godine. Privremeni ili procijenjeni podaci mogu se dostaviti i ranije. U slučaju događaja koji predstavljaju opasnost za javno zdravlje mogu se uspostaviti dodatna posebna prikupljanja podataka, ili za sve smrti ili za posebne uzroke smrti.

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu. Podaci se dostavljaju najkasnije 24 mjeseca nakon završetka referentne godine. Privremeni ili procijenjeni podaci mogu se dostaviti i ranije. U slučaju događaja koji predstavljaju opasnost za javno zdravlje mogu se uspostaviti dodatna posebna prikupljanja podataka, ili za sve smrti ili za posebne uzroke smrti.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 8. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog III. – točka d – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 8. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog III. – točka e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 9. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog IV. – točka c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu. Podaci se dostavljaju najkasnije 18 mjeseci nakon završetka referentne godine.”;

Statistički podaci dostavljaju se jedanput godišnje. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na prvu referentnu godinu. Podaci se dostavljaju najkasnije 18 mjeseci nakon završetka referentne godine.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 9. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog IV. – točka d – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 9. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog IV. – točka e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji, stopi prijavljenih informacija o nesrećama na radu i, prema potrebi, značajkama uzorkovanja te informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji, stopi prijavljenih informacija o nesrećama na radu i, prema potrebi, značajkama uzorkovanja te informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 10. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog V. – točka c – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Statistički podaci za profesionalne bolesti dostavljaju se jedanput godišnje najkasnije 15 mjeseci nakon završetka referentne godine. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje drugih prikupljenih podataka.”;

Statistički podaci za profesionalne bolesti dostavljaju se jedanput godišnje najkasnije 15 mjeseci nakon završetka referentne godine. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na referentna razdoblja, vremenska razdoblja i rokove za dostavljanje drugih prikupljenih podataka.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 10. – podtočka b

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog V. – točka d – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem mjera koje se odnose na karakteristike, tj. promjenjive vrijednosti, definicije i klasifikacije prethodno navedenih tema te raščlanjivanje karakteristika.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 77. – stavak 2. – točka 10. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1338/2008

Prilog V. – točka e – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.”;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 9.a radi dopune ove Uredbe uspostavom pravila u vezi s mjerama koje se odnose na pružanje metapodataka, uključujući metapodatke o obuhvaćenoj populaciji i informacije o svim nacionalnim posebnostima koje su bitne za tumačenje i prikupljanje usporedivih statističkih podataka i pokazatelja.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VII. – točka 78. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1185/2009

Članak 5.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavaka 1.a, 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavaka 1.a, 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a u vezi s primjenjivosti međunarodnih računovodstvenih standarda unutar Unije.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 5.a radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem primjenjivosti međunarodnih računovodstvenih standarda unutar Unije („doneseni međunarodni računovodstveni standardi”).

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (radi dopune) i poveznice s odredbama u drugim stavcima temeljnog akta.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 1. – podtočka a

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kada, u slučaju mogućih neposrednih rizika za stabilnost financijskih tržišta, to zahtijevaju krajnje hitni razlozi, na delegirane akte donesene na temelju ovog članka primjenjuje se postupak predviđen u članku 5.b.”;

Briše se.

Obrazloženje

Primjena hitnog postupka ne čini se opravdana. Ako je potrebno, Europski parlament i Vijeće mogu u ranoj fazi priopćiti da neće uložiti prigovor (vidi predloženu izmjenu za brisanje članka 5.b Uredbe (EZ) br. 1606/2002).

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1 a)  u članku 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Za svaku financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2005. ili nakon tog datuma trgovačka društva regulirana zakonom neke od država članica dužna su sastaviti svoje konsolidirane izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s postupkom predviđenim u članku 6. stavku 2. ako je na njihov datum bilance dopušteno trgovati njihovim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu bilo koje od država članica u smislu članka 1. stavka 13. Direktive Vijeća 93/22/EEZ od 10. svibnja 1993. o investicijskim uslugama u području vrijednosnih papira.”

„Za svaku financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 2005. ili nakon tog datuma trgovačka društva regulirana zakonom neke od država članica dužna su sastaviti svoje konsolidirane izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s člankom 3. stavkom 1. ako je na njihov datum bilance dopušteno trgovati njihovim vrijednosnim papirima na uređenom tržištu kako je definirano člankom 4. stavkom 1. točkom 21. Direktive 2014/65/EU.”

Obrazloženje

Nema potrebe za upućivanjem na „bilo koju od država članica” jer su definicijom uređenog tržišta u članku 44. Direktive o tržištima financijskih instrumenata uključene samo one odobrene u EU-u.

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 1.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1 b)  članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

„Članak 5.

Mogućnosti u pogledu godišnjih financijskih izvještaja i trgovačkih društava čije dionice ne kotiraju na burzi

Mogućnosti u pogledu godišnjih financijskih izvještaja i trgovačkih društava čije dionice ne kotiraju na burzi

Države članice mogu dopustiti ili zatražiti:

Države članice mogu dopustiti ili zatražiti:

(a)   da društva navedena u članku 4. sastavljaju svoje godišnje financijske izvještaje,

(a)   da društva navedena u članku 4. sastavljaju svoje godišnje financijske izvještaje,

(b)   da društva osim onih navedenih u članku 4. sastavljaju svoje konsolidirane financijske izvještaje i/ili svoje godišnje financijske izvještaje,

(b)   da društva osim onih navedenih u članku 4. sastavljaju svoje konsolidirane financijske izvještaje i/ili svoje godišnje financijske izvještaje,

u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s postupkom predviđenim u članku 6. stavku 2.”

u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima usvojenima u skladu s člankom 3. stavkom 1.”

Obrazloženje

Usklađivanje mjerodavnog postupka (briše se članak 6. Uredbe (EZ) br. 1606/2002; ovlast za donošenje delegiranih akata sada se nalazi u njezinu članku 3.).

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 5.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 1. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 5.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 1. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 5.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.b

Briše se.

Hitni postupak

 

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka stupaju na snagu bez odgode i primjenjuju se sve dok nije podnesen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. Prilikom priopćenja delegiranog akta Europskom parlamentu i Vijeću navode se razlozi za primjenu hitnog postupka.

 

2.  2. Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 5.a stavka 6. U takvom slučaju Komisija bez odgode stavlja dotični akt izvan snage nakon što joj Europski parlament ili Vijeće priopći svoju odluku o podnošenju prigovora.

 

Obrazloženje

Primjena hitnog postupka ne čini se opravdana. Ako je potrebno, Europski parlament i Vijeće mogu u ranoj fazi priopćiti da neće uložiti prigovor.

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 3.

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članci 6. i 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  članci 6. i 7. brišu se.

(3)  članak 6. briše se.

Obrazloženje

Briše se samo članak 6. jer više nema postupka komitologije.

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 79. – stavak 2. – točka 1.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1606/2002

Članak 7.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3 a)  članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

„Članak 7.

Izvješćivanje i koordinacija

Izvješćivanje i koordinacija

1.   Komisija mora redovito surađivati s Odborom po pitanju statusa aktivnih projekata IASB-a i svih povezanih dokumenata koje izdaje IASB u svrhu koordiniranja stajališta i omogućavanja rasprava u vezi s usvajanjem standarda koji bi mogli rezultirati iz tih projekata i dokumenata.

1.   Komisija redovito obavješćuje Europski parlament i Vijeće o statusu aktivnih projekata IASB-a i svih povezanih dokumenata koje izdaje IASB u svrhu koordiniranja stajališta i omogućavanja rasprava u vezi s usvajanjem standarda koji bi mogli rezultirati iz tih projekata i dokumenata.

2.   Komisija mora uredno i pravovremeno izvijestiti Odbor ako ne namjerava predložiti usvajanje nekog standarda.”

2.   Komisija uredno i pravovremeno izvješćuje Europski parlament i Vijeće ako ne namjerava predložiti usvajanje nekog standarda.”

Obrazloženje

Prikladno je uspostaviti određene obveze izvješćivanja Parlamenta i Vijeća u vezi s pripremom nacrta međunarodnih računovodstvenih standarda. To bi bilo u skladu sa zahtjevima Parlamenta (izvješće Stolojan) i tekstom dogovorenim u članku 9. stavku 6.a Financijskog izvještaja Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje.

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 80. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se Direktiva 2009/110/EZ prilagodila kako bi se uzeli u obzir inflacija i tehnološka i tržišna kretanja te osigurala usklađena primjena određenih izuzeća utvrđenih tom Direktivom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora kako bi se izmijenila ta Direktiva. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

Člankom 14. Direktive 2009/110/EZ Komisiji se dodjeljuju ovlasti za donošenje mjera potrebnih za ažuriranje odredbi te Direktive „s ciljem uzimanja u obzir inflacije i tehnoloških ili tržišnih kretanja” u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom. Takvom se dodjelom ovlasti, ako je usklađena s dodjelom ovlasti za donošenje delegiranih akata bez dodatnih promjena, ne bi ispunili zahtjevi iz članka 290. UFEU‑a u pogledu potrebne specifikacije ciljeva, sadržaja i područja primjene delegiranja ovlasti. S obzirom na to da Komisija dosad nije iskoristila tu dodjelu ovlasti, trebalo bi je izbrisati.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom objašnjava zašto je dodjela ovlast u ovoj Direktivi u cijelosti izbrisana.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 80. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 2009/110/EZ

Članak 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

(1)  članak 14. briše se.

Članak 14.

 

Delegirani akti

 

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 14.a kojima se:

 

a)  izmjenjuje ova Direktiva kako bi se uzeli u obzir inflacija i tehnološka i tržišna kretanja;

 

b)  izmjenjuju članak 1. stavci 4. i 5. kako bi se osigurala usklađena primjena određenih izuzeća utvrđenih tim odredbama.”;

 

Obrazloženje

Dodjela ovlasti je preširoka da bi bila primjerena delegiranom aktu u skladu s člankom 290. UFEU‑a i dosad nije iskorištena. Zbog toga bi je trebalo izbrisati.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio VIII. – točka 80. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 2009/110/EZ

Članak 14.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  umeće se sljedeći članak 14.a:

Briše se.

„Članak 14.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 14. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 14. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.*.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 14. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

 

________________

 

* SL L 123, 12.5.2016., str. 1. ’

 

Obrazloženje

U skladu s navedenim ma više ne postoje odredbe kojima se Komisiji dodjeljuju ovlasti za donošenje delegiranih akata; stoga bi trebalo izbrisati ovu postupovnu odredbu.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 81. – stavak 2. – točka 4.

Direktiva 75/324/EEZ

Članak 10.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. i članka 10. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. i članka 10. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 81. – stavak 2. – točka 4.

Direktiva 75/324/EEZ

Članak 10.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. i članka 10. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 5. i članka 10. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 82. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 76/211/EEZ

Članak 6.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 82. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 76/211/EEZ

Članak 6.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 83. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 80/181/EEZ

Članak 6.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 6.c kojima se utvrđuju dodatne oznake.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.c radi dopune ove Direktive utvrđivanjem dodatnih oznaka.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 83. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 80/181/EEZ

Članak 6.c – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 83. – stavak 2. – točka 2.

Direktiva 80/181/EEZ

Članak 6.c – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja kontrole i njegova produljenja.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 84. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 97/67/EZ

Članak 16. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a kojima se određuju takvi standardizirani uvjeti.;

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 21.a radi dopune ove Uredbe određivanjem takvih standardiziranih uvjeta.

Obrazloženje

Objašnjenje dodjele ovlasti (tj. radi dopune).

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 84. – stavak 2. – točka 3.

Direktiva 97/67/EZ

Članak 20.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Obrazloženje

Usklađivanje razdoblja trajanja ovlasti s općim pristupom Parlamenta (vidi Rezoluciju od 25. veljače 2014., stavak 9.).

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio IX. – točka 85. – stavak 2. – točka 1.

Direktiva 2000/14/EZ

Članak 17.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datuma stupanja na snagu ove skupne Uredbe].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 18.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datuma s