Procedūra : 2016/0400A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0020/2018

Pateikti tekstai :

A8-0020/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 17/04/2019 - 16.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0410

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 3664kWORD 375k
2.2.2018
PE 612.228v02-00 A8-0020/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

(COM(2016) 0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: József Szájer

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: PRAMONĖS, MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR ENERGETIKOS KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

(COM(2016) 0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0799),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies a punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0524/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 1 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 12 d. Regionų komiteto nuomonę (2),

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto laiškus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones ir pozicijas pakeitimų forma (A8-0020/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Lisabonos sutartimi nustatytas skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);

(1)  Lisabonos sutartimi padaryti esminiai teisinės sistemos, reglamentuojančios teisės aktų leidėjo Komisijai suteiktus įgaliojimus, pakeitimai, nustatytas aiškus skirtumas tarp Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotuosius aktus), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktus);

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  sujungiant ir pateikiant glaudžiai vienas su kitu nesusijusius įgaliojimus viename Komisijos deleguotajame akte, Parlamentui trukdoma pasinaudoti teise tikrinti, nes jis yra priverstas tiesiog pritarti visam deleguotajam aktui arba jį atmesti, todėl nelieka galimybių pareikšti nuomonės dėl kiekvieno įgaliojimo atskirai;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos i punktas

Direktyva 2009/31/EB

29 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai.

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priedų suderinimo su mokslo ir technikos pažanga.

Pagrindimas

Būtina užtikrinti nuoseklumą su Komisijos pasiūlymo COM(2016)0789, visų pirma jo 2 straipsnio 2 dalies, formuluote.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2009/31/EB

29 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  29 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 1 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2009/31/EB

30 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  30 straipsnis išbraukiamas.

3)  30 straipsnis pakeičiamas taip:

 

„30 straipsnis

 

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda Klimato kaitos komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 525/2013* 26 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011**.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.“

 

___________________

 

* 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

 

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pagrindimas

Būtina užtikrinti nuoseklumą su Komisijos pasiūlymo COM(2016)0789, visų pirma jo 2 straipsnio 4 dalies, formuluote.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi sprendimas suteikiant įgaliojimus pereiti nuo reguliavimo procedūros su tikrinimu (RPS) prie deleguotųjų ir (arba) įgyvendinimo aktų, atsižvelgiant į Sprendimą dėl pastangų pasidalijimo, yra vertinamas prieštaringai, ir kadangi įsipareigojimus pagal šį Sprendimą 2021–2030 m. laikotarpiu pakeis kitas reglamentas, būtų tikslinga neįtraukti Sprendimo 406/2009/EB į šį „Omnibus“ pasiūlymą.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.“

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naudotino ženklinimo formos ir turinio.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos naudotino ženklinimo formos ir turinio taisyklės.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 3 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

10 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos kvotų paskirstymo gamintojams ir importuotojams mechanizmo taisyklės.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“

„Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl kontroliuojamų arba naujų medžiagų ir produktų bei įrangos, kuriuose yra kontroliuojamų medžiagų ar kurių veikimas nuo jų priklauso ir kuriems įforminta laikino saugojimo, muitinio sandėliavimo ar laisvosios zonos procedūra arba kurie vežami tranzitu per Sąjungos muitų teritoriją ir vėliau reeksportuojami, papildomų stebėsenos priemonių, remiantis su tokiu prekių judėjimu susijusios galimos neteisėtos prekybos rizikos vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tokių priemonių naudą aplinkai ir socialinį bei ekonominį poveikį.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

20 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, taikytinų į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“

„2.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės, taikytinos į laisvą apyvartą Sąjungoje išleidžiant iš bet kurios valstybės, nesančios Protokolo šalimi, importuotus produktus bei įrangą, pagamintus naudojant kontroliuojamas medžiagas, tačiau kuriuose nėra medžiagų, kurios gali būti identifikuotos kaip kontroliuojamos medžiagos. Tokie produktai ir įranga identifikuojami remiantis Šalims periodiškai teikiamomis techninio pobūdžio rekomendacijomis.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

22 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodyti taikytinas technologijas.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis Šalių priimtais sprendimais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl produktų ir įrangos, iš kurių kontroliuojamas medžiagas surinkti arba sunaikinti produktus ir įrangą prieš tai nesurinkus kontroliuojamų medžiagų laikoma techniškai ir ekonomiškai įmanoma, sąrašo, ir prireikus nurodyti taikytinas technologijas.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 8 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

22 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 pastraipos

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“

„Komisija įvertina priemones, kurių ėmėsi valstybės narės, ir jai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į šio vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto a papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.“

„Valstybės narės nustato būtiniausius kvalifikacinius reikalavimus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą vykdantiems darbuotojams. Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į tų priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, vertinimo rezultatus ir techninę bei kitą atitinkamą informaciją, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl tų būtiniausių kvalifikacinių reikalavimų suderinimo.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 9 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

23 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„7.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“

„7.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis sudaromas technologijų ar būdų, kuriuos turėtų taikyti įmonės, siekdamos išvengti kontroliuojamų medžiagų nuotėkio bei išmetimo į aplinką ir jį kuo labiau sumažinti, sąrašas.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

24 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 10 straipsnio 3 ir 6 dalyse, 13 straipsnio 2 dalyje, 18 straipsnio 9 dalyje, 19 straipsnyje, 20 straipsnio 2 dalyje, 22 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, 23 straipsnio 4 ir 7 dalyse, 24 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 3 dalyje ir 27 straipsnio 10 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo I dalies 3 punkto 3 pastraipos 14 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009

27 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„10.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Protokolą ar sudaryti palankesnes sąlygas juos įgyvendinti, iš dalies keičiami šio straipsnio 1–7 dalyse nustatyti ataskaitų teikimo reikalavimai.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2002/58/EB

4 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“

„5.  Komisijai pagal 14b straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), pagal Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnį įsteigta Asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis darbo grupe ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų informavimo ir pranešimo reikalavimams taikomų aplinkybių, formos ir tvarkos.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 4 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2002/58/EB

14 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  4 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...[šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 5 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 733/2002

3 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„pagal 5a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi registro paskyrimo kriterijai ir procedūra.

„a)  pagal 5a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi registro paskyrimo kriterijai ir procedūra.

Jeigu su registro paskyrimo kriterijų ir procedūros nustatymu susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 5b straipsnyje numatyta procedūra;“

Jeigu su registro paskyrimo kriterijų ir procedūros nustatymu susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį deleguotiesiems aktams taikoma 5b straipsnyje numatyta procedūra;“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 5 punkto 2 pastraipos 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 733/2002

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su registru, priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos viešosios tvarkos taisyklės, reglamentuojančios .eu ALD įdiegimą ir funkcijas, taip pat registracijai taikomus viešosios tvarkos principus.“

„Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su registru, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos viešosios tvarkos taisyklės, reglamentuojančios .eu ALD įdiegimą ir funkcijas, taip pat registracijai taikomus viešosios tvarkos principus.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 5 punkto 2 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 733/2002

5 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jeigu per 30 dienų po paskelbimo valstybė narė arba Komisija pareiškia prieštaravimą dėl kurio nors pateikto sąrašo įrašo, Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ištaisoma padėtis.“

„Jeigu per 30 dienų po paskelbimo valstybė narė arba Komisija pareiškia prieštaravimą dėl kurio nors pateikto sąrašo įrašo, Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas siekiant ištaisyti padėtį.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo II dalies 5 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 733/2002

5 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 8 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 89/391/EEB

17 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  16a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 9 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 89/654/EEB

9 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 10 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 89/656/EEB

9 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių me laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 11 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 90/269/EEB

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 12 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 90/270/EEB

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 13 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 92/29/EEB

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 14 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 92/57/EEB

13 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 15 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 92/58/EEB

9 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 16 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 92/91/EEB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 17 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 92/104/EEB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 18 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 93/103/EB

12 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 19 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 94/33/EB

15 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 20 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Direktyva 98/24/EB

3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į turimas matavimo metodų galimybes, priimti deleguotuosius aktus dėl orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių nustatymo ar peržiūros.“

„Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į turimas matavimo metodų galimybes, priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis dėl orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių nustatymo ar peržiūros.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 20 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 98/24/EB

12 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 21 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 1999/92/EB

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 22 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2000/54/EB

19 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  19 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 23 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2002/44/EB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 24 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2003/10/EB

12 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 25 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2004/37/EB

17 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 26 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2006/25/EB

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 27 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2009/104/EB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IV dalies 28 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2009/148/EB

18 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  18 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  18 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2009/73/EB

6 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“

„4.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos solidaraus regioninio bendradarbiavimo gairės.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2009/73/EB

11 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„10.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“

„10.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose išdėstoma išsami procedūra, kurios reikia laikytis taikant šį straipsnį.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2009/73/EB

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“

„3.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad perdavimo sistemos savininkas ir laikymo sistemos operatorius visiškai ir veiksmingai laikytųsi šio straipsnio 2 dalies.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2009/73/EB

36 straipsnio 10 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„10.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“

„10.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo gairės ir nustatoma šio straipsnio 3, 6, 8 ir 9 dalių taikymo tvarka.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2009/73/EB

42 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“

„5.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kokiu mastu reguliavimo institucijos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir su Agentūra.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 6 punktas

Direktyva 2009/73/EB

43 straipsnio 9 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„9.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“

„9.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reguliavimo institucijos, Agentūra ir Komisija turi laikytis nustatydamos, ar reguliavimo institucijų priimti sprendimai atitinka šiame straipsnyje nurodytas gaires.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 7 punktas

Direktyva 2009/73/EB

44 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“

„4.  Komisijai pagal 50a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nurodomi duomenų saugojimo metodai ir priemonės, taip pat saugomų duomenų forma ir turinys.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 29 punkto 2 pastraipos 8 punktas

Direktyva 2009/73/EB

50 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 4 dalyje, 11 straipsnio 10 dalyje, 15 straipsnio 3 dalyje, 36 straipsnio 10 dalyje, 42 straipsnio 5 dalyje, 43 straipsnio 9 dalyje ir 44 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009

3 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“

„5.  Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės, kuriose nustatoma išsami tvarka, kurios reikia laikytis taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009

6 straipsnio 11 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinami tokie kodeksai.“

„Jei Komisija siūlo priimti tinklo kodeksą savo iniciatyva, bent du mėnesius Komisija dėl tinklo kodekso projekto konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-G ir visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais. Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinami tokie kodeksai.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009

12 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“

„Siekiant įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus, Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamas kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinis veiklos regionas. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-G.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009

23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“

„Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas patvirtinamas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos gairės dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų klausimų ir iš dalies keičiamos jos a, b ir c punktuose nurodytos gairės.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti reglamentą).

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 30 punkto 2 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 715/2009

27 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 11 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3 dalyje ir 23 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo V dalies 31 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009

12 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 32 punkto 2 pastraipos 6 punktas

Direktyva 91/271/EEB

17 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 33 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 91/676/EEB

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 34 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 94/63/EB

7 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Direktyva 96/59/EB

10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

2. Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis:

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 35 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 96/59/EB

10 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  10 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...[šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 36 punkto 4 pastraipos 2 punktas

Direktyva 98/83/EB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2000/53/EB

5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl sunaikinimo pažymėjimui keliamų būtiniausių reikalavimų.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi sunaikinimo pažymėjimui keliami būtiniausi reikalavimai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2000/53/EB

7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“

„Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Rengdama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2000/53/EB

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 1 dalyje nurodytų standartų. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“

„2.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi 1 dalyje nurodyti standartai. Rengdama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 37 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Direktyva 2000/53/EB

9 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  4 straipsnio 2 dalies b punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 6 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2000/60/EB

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“

„3.  Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos techninės specifikacijos ir standartizuoti analizės ir vandens būklės stebėjimo metodai.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2000/60/EB

20 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir V priedo 1.4.1 skirsnio ix punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 38 punkto 3 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2000/60/EB

V priedo 1.4.1 punkto ix papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„ix)  Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“

„ix)  Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriose nurodomi bendro kalibravimo rezultatai ir pagal i–viii punktus nustatomos valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės. Jie paskelbiami per šešis mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 39 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2002/49/EB

12 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 2 ir 3 dalyse ir 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 40 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2004/42/EB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 41 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2004/107/EB

5 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  4 straipsnio 15 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/7/EB

15 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;

a)  ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nurodomas konkretus EN/ISO standartas dėl mikrobiologinių metodų lygiavertiškumo taikant 3 straipsnio 9 dalį;

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/7/EB

15 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamos I priedo nuostatos dėl tame priede išdėstytų parametrų tyrimų metodų;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/7/EB

15 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  prireikus, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamas V priedas.;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 42 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2006/7/EB

15 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  15 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/21/EB

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kurie reikalingi:

2. Komisijai pagal 22a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma siekiant:

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/21/EB

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  techniniams reikalavimams, kurie reikalingi taikant 13 straipsnio 6 dalį, įskaitant techninius reikalavimus, susijusius su silpnąja rūgštimi skaidomo cianido apibrėžimu ir jo matavimo metodu, parengti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/21/EB

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  II priede pateikto atliekų apibūdinimo techniniams reikalavimams galutinai nustatyti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/21/EB

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  3 straipsnio 3 punkte pateiktam apibrėžimui aiškinti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/21/EB

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  III priede pateiktiems atliekų įrenginių kategorijos nustatymo kriterijams apibrėžti;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2006/21/EB

22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  mėginių ėmimo ir analizės metodų, būtinų šios direktyvos techniniam įgyvendinimui užtikrinti, visiems suderintiems standartams nustatyti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 43 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2006/21/EB

22 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  22 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 44 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2006/118/EB

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 45 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, nustačiusi, kad duomenų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus nėra, ir atitinkamais atvejais taikydama tarptautiniu mastu pripažintas metodologijas, ji inicijuoja ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus teikimą.“

„3.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis Komisija, nustačiusi, kad duomenų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus nėra, ir atitinkamais atvejais taikydama tarptautiniu mastu pripažintas metodologijas, inicijuoja ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus teikimą.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 45 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006

18 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2007/2/EB

7 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“

„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų interoperabilumo techninės priemonės ir, kur tikslinga, erdvinių duomenų rinkinių suderinamumas. Rengiant tas priemones atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, esamas iniciatyvas ir tarptautinius standartus, skirtus erdvinių duomenų rinkinių suderinamumui užtikrinti, taip pat atsižvelgiama į pagrįstumo ir kaštų bei naudos veiksnius.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Direktyva 2007/2/EB

16 straipsnio įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl taisyklių, kuriose, siekiant papildyti šį skyrių, išdėstoma visų pirma:

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis išdėstoma visų pirma:

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2007/2/EB

17 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.;

Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos tas sąlygas reglamentuojančios taisyklės. Tos taisyklės turi visapusiškai atitikti šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išdėstytus principus.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 46 punkto 3 pastraipos 5 punktas

Direktyva 2007/2/EB

21 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  4 straipsnio 7 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 47 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2007/60/EB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 48 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2008/50/EB

28 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2008/56/EB

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.

Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis, remiantis I ir III priedais, iki 2010 m. liepos 15 d. nustatomi kriterijai ir metodikos standartai, kuriuos turi taikyti valstybės narės, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad būtų galima palyginti, kokiu mastu skirtinguose jūrų regionuose ar paregioniuose pasiekta gera aplinkos būklė.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2008/56/EB

11 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“

„4.  Komisijai pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomos specifikacijos bei standartizuoti metodai, kuriuose atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus ir kuriais užtikrinamas stebėsenos bei vertinimo rezultatų palyginamumas.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 49 punkto 2 pastraipos 4 punktas

Direktyva 2008/56/EB

24 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 4 dalyje ir 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 50 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

53 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  37 straipsnio 5 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  37 straipsnio 5 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 51 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2009/126/EB

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 52 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2009/147/EB

15 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 53 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 ir nustatyti vertinimo procedūras, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai ir jis papildomas nuostatomis dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, o taip pat pateikiami konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai bei rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos organizacijų registravimo tvarka ir derinimo procedūros. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Pagrindimas

Suderinama su straipsnių pakeitimais, kuriais priemonės, kurioms anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, pritaikomos prie nuostatų dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 53 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 1221/2009 įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su tam tikrų procedūrų suderinimu ir konkretiems sektoriams skirtais informaciniais dokumentais. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinama su straipsnių pakeitimais, kuriais priemonės, kurioms anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, pritaikomos prie nuostatų dėl deleguotųjų aktų.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009

16 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos kompetentingų įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti priemonę, kuriai anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, su deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009

17 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarkos, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“

„3.  Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant EMAS kompetentingų įstaigų tarpusavio vertinimo atlikimo tvarką, įskaitant tinkamą sprendimų, priimtų atlikus tarpusavio vertinimą, apskundimo tvarką.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009

30 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami rekomendaciniai dokumentai, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rekomendacinius dokumentus, kuriuose nurodomos akreditavimo ir leidimus išduodančių įstaigų forumo patvirtintos derinimo procedūros.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti priemonę, kuriai anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, su deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009

46 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6.  Laikydamasi 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinami 1 dalyje nurodyti konkretiems sektoriams skirti informaciniai dokumentai ir 4 dalyje nurodytas vadovas.“

„6.  Komisijai pagal 48a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas patvirtinant 1 dalyje nurodytus konkretiems sektoriams skirtus informacinius dokumentus ir 4 dalyje nurodytą vadovą.“

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinti priemonę, kuriai anksčiau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, su deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 53 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009

48 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„48a straipsnis

„48a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 3 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 4 dalyje, 17 straipsnio 3 dalyje, 30 straipsnio 6 dalyje, 46 straipsnio 6 dalyje ir 48 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 17 straipsnio 3 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 16 straipsnio 4 dalį, 17 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 6 dalį, 46 straipsnio 6 dalį ir 48 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________

_______________

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“

Pagrindimas

Įgaliojimų laikotarpis suderinamas su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį), o nuorodos patikslinamos pagal ankstesnius pakeitimus.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 66/2010

6 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais leidžiama tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, leidžiančiomis tam tikroms prekių, kurių sudėtyje yra 6 dalyje nurodytų medžiagų, kategorijoms taikyti nuo šio straipsnio 6 dalies nukrypti leidžiančias nuostatas, tačiau tik tada, kai techniškai neįmanoma tų medžiagų pakeisti arba kai toks pakeitimas neįmanomas naudojant alternatyvias medžiagas ar konstrukcijas, arba kai bendras produktų aplinkosauginis veiksmingumas gerokai didesnis, palyginti su kitomis tos pačios kategorijos prekėmis.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 66/2010

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV, patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis ne vėliau negu per devynis mėnesius nuo konsultacijų su ESEŽV patvirtinamos priemonės, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai. Šios priemonės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 54 punkto 4 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 66/2010

15 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 7 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 3924/91

2 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6.   Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“

„6.   Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis atnaujinamas Prodcom sąrašas ir kiekvienai antraštei faktiškai renkama informacija.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 3924/91

3 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.   Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklių, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“

„5.   Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos išsamios šio straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, įskaitant derinimo su technikos pažanga taisykles.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 3924/91

4 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių PRODCOM sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.

Tačiau Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kad turi būti atlikti kai kurių PRODCOM sąrašo antraščių mėnesio ar ketvirčio tyrimai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 3924/91

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.   Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų priemonių.“

„1.   Reikiamą informaciją valstybės narės renka naudodamos klausimyną, kurio turinys atitinka Komisijos nustatytas priemones. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos tos priemonės.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 3924/91

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl išsamių taisyklių, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.;

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamios taisyklės, kurių laikydamosi valstybės narės apdoroja užpildytus 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimynus ar 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą kitų šaltinių informaciją.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 55 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 3924/91

9 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 ir 4 dalyse, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  2 straipsnio 6 dalyje, 3 straipsnio 5 dalyje, 4 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 696/93

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daroma visų pirma priede pateiktų gamybos sistemos statistinių vienetų, naudojamų kriterijų ir apibrėžčių pakeitimų, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.;

Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami priede pateikti gamybos sistemos statistiniai vienetai, naudojami kriterijai ir apibrėžtys, siekiant juos suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 56 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 696/93

6 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 1 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl kokybės vertinimo kriterijų;

–  tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl rodiklių kokybės vertinimo kriterijų;

Pagrindimas

Įžanginės (konstatuojamosios dalies) teksto suderinimas su siūlomu Reglamento (EB) Nr. 1165/98 10 straipsnio 5 dalies pakeitimu.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

2)  4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

Pagrindimas

Remiantis naujausia Teisingumo Teismo praktika, patariama, kad nustatant įgaliojimus būtų aiškiai nurodyta, ar suteikiami įgaliojimai papildyti ar iš dalies pakeisti teisės aktą. Šis pakeitimas nuosekliai atliekamas visame tekste.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jų patvirtinimo ir taikymo.;

Pirmojoje pastraipoje nurodytų schemų detalizavimas yra toks, kaip nurodyta prieduose. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos išsamesnės jų patvirtinimo ir taikymo sąlygos.

Pagrindimas

Remiantis naujausia Teisingumo Teismo praktika, patariama, kad nustatant įgaliojimus būtų aiškiai nurodyta, ar suteikiami įgaliojimai papildyti ar iš dalies pakeisti teisės aktą. Šis pakeitimas nuosekliai atliekamas visame tekste.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

10 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų.“

„5.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rodiklių kokybės vertinimo kriterijus.“

Pagrindimas

Šiame pakeitime nurodomi įgaliojimai (papildyti reglamentą) ir tikslus deleguotojo akto dalykas.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

18 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  18 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pagrindimas

3 dalis yra procedūrinė nuostata dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu, kuri dabar yra nereikalinga, todėl išbraukiama.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

18 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina konkrečiai nurodyti visas nuostatas, kuriomis suteikiami deleguotieji įgaliojimai. Įgaliojimų delegavimo laikotarpis pakeičiamas nuo neriboto iki penkerių metų, laikantis nusistovėjusios praktikos, susijusios su ECON komiteto atsakomybės srities teisės aktais, ir bendro Parlamento požiūrio. Šis pakeitimas nuosekliai taikomas visam tekstui.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

18 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antroje pastraipoje, 10 straipsnio 5 dalyje, A priedo a punkte, b punkto 3 dalyje, c punkto 2 ir 10 dalyse, d punkto 2 dalyje ir f punkto 8 ir 9 dalyse, B priedo b punkto 4 dalyje ir d punkto 2 dalyje, C priedo b punkto 2 dalyje, d punkto 2 dalyje ir g punkto 2 dalyje ir D priedo b punkto 2 dalyje ir d punkto 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina konkrečiai nurodyti visas nuostatas, kuriomis suteikiami deleguotieji įgaliojimai.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

18 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pagal 3 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto antrą pastraipą, 10 straipsnio 5 dalį, A priedo a punktą, b punkto 3 dalį, c punkto 2 ir 10 dalis, d punkto 2 dalį ir f punkto 8 ir 9 dalis, B priedo b punkto 4 dalį ir d punkto 2 dalį, C priedo b punkto 2 dalį, d punkto 2 dalį ir g punkto 2 dalį ir D priedo b punkto 2 dalį ir d punkto 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina konkrečiai nurodyti visas nuostatas, kuriomis suteikiami deleguotieji įgaliojimai. Nustatomas trijų mėnesių tikrinimo laikotarpis, kurį galima vieną kartą pratęsti dar trejiems mėnesiams, laikantis nusistovėjusios praktikos, susijusios su ECON komiteto atsakomybės srities teisės aktais. Šis pakeitimas nuosekliai taikomas visam tekstui.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto ii papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

A priedo b punkto 3 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„3.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto iii papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

A priedo c punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygų.“

„2.  Informacija apie produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainas (Nr. 312) ir importo kainas (Nr. 340) gali būti rengiama panaudojant iš užsienio prekybos ar kitų šaltinių kilusių produktų vieneto vertes tik tuo atveju, jei žymiai nepablogėja kokybė, palyginti su konkrečia informacija apie kainas. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinos duomenų kokybės užtikrinimo sąlygas.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vi papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

A priedo b punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Be to, produkcijos rodiklis (Nr. 110) ir dirbtų valandų rodiklis (Nr. 220) turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto vii papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

A priedo f punkto 8 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

“8.  Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.

“8.  Importo kainų rodiklio (Nr. 340) atveju Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 6 punkto viii papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

A priedo f punkto 9 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„9.  Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“

„9.  Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122 ir 312) turi būti perduodami pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijomis, PPG ir NACE 2 red. sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. 122 rodiklio atveju nereikalaujama informacijos apie NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Skirstymas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijomis, PPG, CPA sekcijoms (1 raidė) ir skyriams dviženkliu lygiu. Skirstant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, taikymo sąlygos. Europinėje atrankų schemoje gali būti nustatoma, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktams, importuojamiems iš ne euro zonos šalių. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal skirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.“

Pagrindimas

Terminas „euro zona“ yra oficialus šalių, kurios įsivedė eurą kaip savo bendrą valiutą, grupei pavadinti skirtas terminas (taikoma tekstui anglų k.). Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto i papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

B priedo b punkto 4 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„4.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 7 punkto iv papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

B priedo d punkto 2 papunkčio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto i papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

C priedo b punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

(Reikėtų ištaisyti Komisijos pasiūlymo numeraciją. 9 punktas iš tikrųjų yra 8 punktas).

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iii papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

C priedo c punkto 4 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(iii)  c punkto 4 dalies paskutinė pastraipa išbraukiama;

(iii)  c punkto 4 dalies trečia pastraipa išbraukiama;

(Reikėtų ištaisyti Komisijos pasiūlymo numeraciją. 9 punktas iš tikrųjų yra 8 punktas).

Pagrindimas

Formuluotė suderinama su Sąjungos teisės aktų projektų rengimo standartais.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto iv papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

C priedo b punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Apyvartos rodiklis (Nr. 120) ir pardavimų apimties rodiklis (Nr. 123) taip pat turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

(Reikėtų ištaisyti Komisijos pasiūlymo numeraciją. 9 punktas iš tikrųjų yra 8 punktas).

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 8 punkto v papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

C priedo g punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl europinės atrankos schemos paskyrimų.“

„2.  Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties (Nr. 330 / 123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus / pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330 / 123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant europinės atrankos schemos paskyrimus.“

(Reikėtų ištaisyti Komisijos pasiūlymo numeraciją. 9 punktas iš tikrųjų yra 8 punktas).

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto i papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

D priedo b punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų stebimų vienetų naudojimo.“

„2.  Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant galimybę naudoti kitus stebimus vienetus.“

(Reikėtų ištaisyti Komisijos pasiūlymo numeraciją. 10 punktas iš tikrųjų yra 9 punktas).

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 57 punkto 4 pastraipos 9 punkto iv papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98

D priedo d punkto 2 papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Apyvartos rodiklis (Nr. 120) taip pat turi būti perduodamas išlygintas pagal dirbtų dienų skaičių. Jei kituose rodikliuose atsispindi dirbtų dienų poveikis, valstybės narės taip pat gali perduoti tuos rodiklius išlygintus pagal dirbtų dienų skaičių. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas rodiklių, kurie turi būti perduodami išlyginti pagal dirbtų dienų skaičių, sąrašas.“

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

(Reikėtų ištaisyti Komisijos pasiūlymo numeraciją. 10 punktas iš tikrųjų yra 9 punktas).

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 58 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 530/1999 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir statistikos kokybės vertinimo kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Pagrindimas

Suderinimas su siūlomu Reglamento (EB) Nr. 530/1999 10 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 530/1999

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijų. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

„3.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis reikalaujamos pateikti informacijos apibrėžties ir suskirstymo ir kokybės vertinimo kriterijai. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio deleguotieji aktai priimami likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 530/1999

10 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės vertinimo kriterijų. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

„3.  Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi statistikos kokybės vertinimo kriterijai. Tie deleguotieji aktai priimami kiekvienam ataskaitiniam laikotarpiui likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ataskaitinio laikotarpio pradžios.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 530/1999

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 3 dalyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama, laikantis nusistovėjusios praktikos, susijusios su ECON komiteto atsakomybės srities teisės aktais, ir bendro Parlamento požiūrio (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 58 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 530/1999

10 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Tikrinimo laikotarpio trukmė suderinama, laikantis nusistovėjusios praktikos, susijusios su ECON komiteto atsakomybės srities teisės aktais.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 59 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su rezultatų rengimu, atitinkamu rezultatų perdavimo formatu ir kokybės ataskaitų turiniu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su rezultatų rengimu, atitinkamu rezultatų perdavimo formatu ir kokybės ataskaitų struktūra ir išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Pagrindimas

Atitinka straipsnio, kuriuo tekstas suderinamas to naujausiais teises aktais statistikos srityje, pakeitimą.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002

1 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB* nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelės nustatymo.

„5.  Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir Komisijos sprendimu 2000/532/EB* nustatyto atliekų sąrašo atitikmenų lentelė.

____________________

____________________

* 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

* 2000 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas, keičiantis sprendimą 94/3/EB, nustatantį atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 1 straipsnio a dalį, ir Tarybos sprendimą 94/904/EB, nustatantį pavojingų atliekų sąrašą pagal Tarybos direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų medžiagų 1 straipsnio 4 dalį (OL L 226, 2000 9 6, p. 3).

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kokybės ir tikslumo reikalavimų apibrėžties.“

„Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kokybės ir tikslumo reikalavimai.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002

5 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl reglamento suderinimo su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat dėl rezultatų apdorojimo bei perdavimo ir prieduose išvardytų specifikacijų pritaikymo.

Komisijai pagal 5b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šis reglamentas siekiant jį suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga renkant atliekų statistikos duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat apdorojant bei perduodant rezultatus ir siekiant pritaikyti prieduose išvardytas specifikacijas.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002

5 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  1 straipsnio 5 dalyje, 3 straipsnio 1 ir 4 dalyse ir 5a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkeriems metams nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 59 punkto 5 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002

6 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  I priedo 7 skirsnyje ir II priedo 7 skirsnyje nurodytų kokybės ataskaitų turinio.

c)  I priedo 7 skirsnyje ir II priedo 7 skirsnyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūros ir išsamios jų rengimo tvarkos.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka kitus šio pasiūlymo pakeitimus ir naujesnius teisės aktus statistikos srityje. Kadangi atrodo, kad tinkama šios dalies taikymo sritis ir tikslas turėtų apibrėžti ataskaitos struktūrą ir jų rengimo tvarką, todėl siūlomu pakeitimu tai patikslinama. Šiuo pakeitimu siekiama sklandaus bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, taip pat rodomos Europos Parlamento pastangos siekiant susitarti dėl šio dokumentų rinkinio, nes EP priėmė siūlomą procedūrą.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 60 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 437/2003

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kitų tikslumo standartų nustatymo.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi kiti tikslumo standartai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 60 punkto 3 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 437/2003

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 1 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis patvirtinamos priemonės, susijusios su duomenų teikimu pagal galimybių studijų rezultatus.

Pagrindimas

Įžanginė dalis suderinama su siūlomais Reglamento (EB) Nr. 450/2003 10 straipsnio 5 dalies pakeitimais.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 450/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų turiniu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Siekiant užtikrinti vienodas Reglamento (EB) Nr. 450/2003 įgyvendinimo sąlygas, susijusias su kokybės ataskaitų struktūra ir išsamia jų rengimo tvarka, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Pagrindimas

Įžanginė dalis suderinama su siūlomais Reglamento (EB) Nr. 450/2003 8 straipsnio 2 dalies pakeitimais.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

2 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.   Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais patikslinami indekso techniniai reikalavimai ir svorių struktūra.“

„4.   Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas siekiant patikslinti indekso techninius reikalavimus ir svorių struktūrą.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.   Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas, į šio reglamento taikymo sritį įtraukiamos ekonominės veiklos rūšys, apibrėžtos NACE 2 red. O–S sekcijose.

„2.   Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pakeitimų, kuriais, atsižvelgiant į 10 straipsnyje numatytas įgyvendinimo galimybių studijas, į šio reglamento taikymo sritį įtraukiamos ekonominės veiklos rūšys, apibrėžtos NACE 2 red. O–S sekcijose.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai. Reglamento (EB) Nr. 450/2003 10 straipsnyje numatomas galimybių studijų rengimas, bet jos nėra apibrėžiamos.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atsižvelgiant į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Sąjungos ir nacionaliniu lygiais, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę pažangą, nustatomos NACE 2 red. sekcijose ir kitais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų (2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, apibrėžtos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias skirstomi duomenys.

Atsižvelgiant į indėlius į bendruosius užimtumo ir darbo kaštus Sąjungos ir nacionaliniu lygiais, Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir, atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę pažangą, nustatomos NACE 2 red. sekcijose ir kitais pjūviais, neviršijant NACE 2 red. skyrių suskirstymų (2 skaitmenų lygis) arba skyrių grupavimų lygio, apibrėžtos ekonominės veiklos rūšys, pagal kurias skirstomi duomenys.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tų ekonominės veiklos rūšių nustatymo, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas.

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos tos ekonominės veiklos rūšys, atsižvelgiant į 10 straipsnyje numatytas įgyvendinimo galimybių studijas.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl indekso sujungimo metodologijos nustatymo.“

„3.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant indekso sujungimo metodologiją.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

8 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl atskirų kokybės kriterijų nustatymo. Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus.“

„1.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi atskiri kokybės kriterijai. Perduodami dabartiniai ir atgaliniai duomenys turi tenkinti atskirus kokybės kriterijus.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų turinį įgyvendinimo aktu nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“

„2.  Nuo 2003 m. valstybės narės Komisijai turi pateikti metines kokybės ataskaitas. Ataskaitų struktūrą ir išsamią jų rengimo tvarką įgyvendinimo aktu nustato Komisija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“

Pagrindimas

Netikslinga apibrėžti tokių ataskaitų turinį priimant įgyvendinimo aktą. Kadangi atrodo, kad tinkama šios dalies taikymo sritis ir tikslas turėtų apibrėžti ataskaitos struktūrą ir jų rengimo tvarką, todėl siūlomu pakeitimu tai patikslinama. Tai taip pat atitinka naujausius statistikos srities teisės aktus.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a)  9 straipsnis išbraukiamas.

Pagrindimas

9 straipsnis susijęs su pereinamaisiais laikotarpiais ir nukrypti leidžiančiomis nuostatomis, kurie laikui bėgant nustojo galioti. Todėl šis straipsnis yra perteklinis ir turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

10 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Komisija, atsižvelgdama į galimybių studijų rezultatus, įgyvendinimo aktu nustato priemones. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros. Tos priemonės turi atitikti ekonominio veiksmingumo principą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams sumažinimą.“

„5.  Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų teikimo, atsižvelgiant į šiame straipsnyje numatytų galimybių studijų rezultatus. Tie deleguotieji aktai turi atitikti ekonominio veiksmingumo principą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 2 straipsnyje, įskaitant naštos respondentams sumažinimą.“

Pagrindimas

Netinkama, kad tokios priemonės yra priimamos įgyvendinimo aktais, nes įgaliojimai viršija „vienodų teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygų“ nustatymą, kaip nurodyta SESV 291 straipsnyje. Todėl įgaliojimai turi būti vykdomi deleguotojo akto forma.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Suderinamos nuorodos ir įgaliojimų trukmė (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

11 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pagrindimas

Suderinamos nuorodos.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 61 punkto 4 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003

11 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 2 straipsnio 4 dalį, 3 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 2 straipsnio 4 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 8 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamos nuorodos, tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 62 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 808/2004

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 63 punkto 1 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant pakoreguoti Sąjungos bendrosios sumos dalį;

–  tas reglamentas iš dalies keičiamas, siekiant patikslinti Sąjungos bendrosios sumos dalį;

Pagrindimas

Suderinta su siūlomu 3 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraščio ir bet kokio sprendimo reikalauti priede išvardytų sandorių suskirstymo pagal analogiškus sektorius. Komisija tokį sprendimą priima tik pagal 9 straipsnį pranešusi Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“

„2.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 ir B.4G rodiklių duomenų perdavimo tvarkaraštį ir reikalaujant priede išvardytus sandorius suskirstyti pagal analogiškus sektorius. Komisija tokį sprendimą priima tik pagal 9 straipsnį pranešusi Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio reglamento įgyvendinimą.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir taikymo sritis.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005

2 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ba)  5 dalis išbraukiama;

Pagrindimas

5 dalyje nurodomi duomenys, perduoti 2004 m., todėl ji yra pasenusi; ją reikėtų išbraukti.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005

3 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 1 dalies nuostata dėl Sąjungos bendrosios sumos dalies.“

„3.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiama šio straipsnio 1 dalies nuostata dėl Sąjungos bendrosios sumos dalies (1 proc.) patikslinimo.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (taikymo sritis).

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės kriterijų nustatymo.“

„1.  Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant bendrus kokybės kriterijus.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005

7 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  2 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 3 straipsnio 3 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 63 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1161/2005

7 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 2 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 2 straipsnio 2 ir 4 dalis, 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005

5 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl to apibrėžimo išplėtimo, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.;

Be to, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl to apibrėžimo išplėtimo, jei tai gerokai padidintų tyrimų rezultatų atitinkamose valstybėse narėse reprezentatyvumą ir kokybę.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas.“

„3.  Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi imties ir tikslumo reikalavimai, šiuos reikalavimus atitinkantys imties dydžiai, NACE 2 red. ir dydžių kategorijų, į kurias galima suskirstyti rezultatus, išsamus aprašymas.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005

8 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.   Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti.“

„2.   Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma, kokius konkrečius duomenis, susijusius su mokymą vykdančiomis ir nevykdančiomis įmonėmis ir įvairiomis profesinio mokymo formomis, reikia rinkti.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 4 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.   Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimų ir visų priemonių, būtinų duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti.“

„4.   Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi renkamų ir pateikiamų duomenų, skirtų Europos statistikai apie profesinį mokymą įmonėse rengti, kokybės reikalavimai ir patvirtinamos visos priemonės, būtinos duomenų kokybei įvertinti ar pagerinti.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 4 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005

9 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“

„5. Valstybės narės, rengdamos kokybės ataskaitas, nurodytas 2 dalyje, laikosi kokybės reikalavimų ir kitų priemonių, nustatytų pagal 4 dalį. Valstybės narės, norėdamos įvertinti perduotų duomenų kokybę, naudoja Komisijos įgyvendinimo aktais nustatytą formatą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad kokybės ataskaitų struktūra patvirtinta priėmus įgyvendinimo aktą, nurodo, kad valstybės narės naudoja formatą, kai jos turi įvertinti perduotų duomenų kokybę, ir kad šis vertinimas grindžiamas kokybės kriterijais jau priimtais deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.   Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių duomenys turi būti surinkti, nustatymo.“

„2.   Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių duomenys turi būti surinkti, nustatymo.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 64 punkto 4 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005

13 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  5 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 4 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 65 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant atsižvelgti į technikos ar ekonomikos pažangą arba jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.“

„2.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant atsižvelgti į technikos ar ekonomikos pažangą arba jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.“

Pagrindimas

Patikslinama nuoroda (nes yra daugiau nei vienas priedas).

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 65 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006

6 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...[šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 65 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006

6 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 66 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 458/2007

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi pirmi metai, kurių išsamūs duomenys turi būti renkami, ir patvirtinamos priemonės, susijusios su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamos sąvokos.

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pirmi metai, kurių išsamūs duomenys turi būti renkami, ir patvirtinamos priemonės, susijusios su išsamia kaupiamų duomenų klasifikacija, ir vartojamos sąvokos.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 66 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 458/2007

7 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  7 straipsnio 3 dalyje ir I priedo 1.1.2.4 punkte nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 67 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 716/2007 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys bei III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai ir tas reglamentas papildomas priemonėmis dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 716/2007 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos I ir II priedų apibrėžtys bei III priede pateikti informacijos išsamumo lygiai ir tas reglamentas papildomas priemonėmis dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones ir bendrais kokybės kriterijais.

Pagrindimas

Tiksliau apibrėžiami įgaliojimai; taip pat žr. šio reglamento (EB) Nr. 716/2007 6 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 716/2007

5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų rezultatais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos būtinos priemonės dėl vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 716/2007

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės standartų.“

„3.  Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri kokybės standartai, nurodyti 1 dalyje.“

Pagrindimas

Siekiant konkretumo, patikslinami įgaliojimai (papildyti) ir taikymo sritis.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 4 punkto a papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 716/2007

9 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

“(c)  nustatyti kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą.

"(c)  nustatyti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūrą, išsamią jų rengimo tvarką ir periodiškumą.

Pagrindimas

Netinkama apibrėžti tokių ataskaitų turinį įgyvendinimo aktu. Kadangi atrodo, kad tinkama šios dalies taikymo sritis ir tikslas turėtų apibrėžti ataskaitos struktūrą ir jų rengimo tvarką, todėl siūlomu pakeitimu tai patikslinama. Tai taip pat atitinka naujausius statistikos srities teisės aktus.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 716/2007

9 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  2 straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 716/2007

9 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnio antroje pastraipoje, 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pataisymas.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 67 punkto 4 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 716/2007

9 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 2 straipsnį, 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 2 straipsnio antrą pastraipą, 5 straipsnio 4 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 68 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

9 a straipsnio 2 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis:

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 68 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 862/2007

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007

3 straipsnio 1 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į ekonomikos ir technikos pokyčius, iš dalies keičiamos apibrėžtys ir II priede pateiktas pagrindinių kategorijų sąrašas, jeigu dėl to neproporcingai nepadidėja valstybių narių išlaidos.“

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į ekonomikos ir technikos pokyčius, iš dalies keičiamos pirmoje pastraipoje nurodytos apibrėžtys ir II priede pateiktas pagrindinių kategorijų sąrašas, jeigu dėl to neproporcingai nepadidėja valstybių narių išlaidos.“

Pagrindimas

Įgaliojimai turi būti tikslesni ir jų taikymo sritis turi būti aiškiai apibrėžta, kaip reikalaujama pagal Sutarties 290 straipsnį.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 2 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007

7 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.   Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kriterijų, kuriais grindžiama kokybės kontrolė.

„4.   Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant bendrus kriterijus, kuriais grindžiama 1 dalyje nurodyta kokybės kontrolė.

Pagrindimas

Įgaliojimai turi būti tikslesni ir jų taikymo sritis turi būti aiškiai apibrėžta, kaip reikalaujama pagal Sutarties 290 straipsnį.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 2 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007

7 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma I priedo 5.3 punkte nurodytų kokybės ataskaitų struktūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“

„5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma 3 dalyje ir I priedo 5.3 punkte nurodytų kokybės ataskaitų struktūra ir išsami rengimo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“

Pagrindimas

Turi būti aiškiai apibrėžta įgaliojimų taikymo sritis.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio antroje pastraipoje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007

10 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnyje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio antroje pastraipoje ir 7 straipsnio 4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pagrindimas

Techninio pobūdžio pataisymas.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 69 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1445/2007

10 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 3 straipsnį ir 7 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 3 straipsnio antrą pastraipą ir 7 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 70 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 177/2008 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priede pateiktas registro charakteristikų sąrašas, jų apibrėžimai ir jų nuoseklumo taisyklės, tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl bendrų kokybės standartų ir registro duomenų atnaujinimo taisyklių ir nustatoma, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos tam tikros įmonės ir įmonių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 177/2008 suderinti su ekonomikos ir technikos pažanga, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento priede pateiktas registro charakteristikų sąrašas, jų apibrėžimai ir jų nuoseklumo taisyklės, tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl bendrų verslo duomenų registrų kokybės standartų ir registro duomenų atnaujinimo taisyklių ir nustatoma, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos tam tikros įmonės ir įmonių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Pagrindimas

Suderinimas su siūlomu Reglamento (EB) Nr. 177/2008 6 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 177/2008

3 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„6.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos asmenį mažiau nei puse etato įdarbinančios įmonės ir valstybėms narėms statistiškai nereikšmingos visos įmonių rezidenčių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai.“

„6.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant, kokiu mastu į registrus turi būti įtrauktos asmenį mažiau nei puse etato įdarbinančios įmonės ir valstybėms narėms statistiškai nereikšmingos visos įmonių rezidenčių grupės, taip pat nustatomi vienetai, suderinami su tais, kurie naudojami žemės ūkio statistikai.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 177/2008

6 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bendrų kokybės standartų.

Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi bendri verslo duomenų registrų kokybės standartai, nurodyti 1 dalyje.

Pagrindimas

Įgaliojimai turi būti tikslesni ir jų taikymo sritis turi būti aiškiai apibrėžta, kaip reikalaujama pagal Sutarties 290 straipsnį.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 177/2008

6 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato 2 dalyje nurodytų kokybės ataskaitų struktūrą, išsamią jų rengimo tvarką ir periodiškumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Pagrindimas

Netikslinga apibrėžti tokių ataskaitų turinį priimant įgyvendinimo aktą. Kadangi atrodo, kad tinkama šios dalies taikymo sritis ir tikslas turėtų apibrėžti ataskaitos struktūrą ir jų rengimo tvarką, todėl siūlomu pakeitimu tai patikslinama. Tai taip pat atitinka naujausius statistikos srities teisės aktus.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 177/2008

8 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl registrų atnaujinimo taisyklių.

„3.  Komisijai pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant registrų atnaujinimo taisykles.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 177/2008

15 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 6 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 6 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 70 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 177/2008

15 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 3 straipsnio 6 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 3 straipsnio 6 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

3 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio panaudojimas planuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl jo taikymo srities, rodiklių sąrašo, ataskaitinio laikotarpio, tirtinų veiklos rūšių ir kokybės reikalavimų. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Komisija taip pat nurodo informacijos poreikį ir duomenų rinkimo poveikį, susijusį su įmonėms tenkančia našta ir valstybių narių išlaidomis.“

„2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio panaudojimas planuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriasi šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma lankstaus modulio taikymo sritis, jo rodiklių sąrašas, ataskaitinis laikotarpis, tirtinos veiklos rūšys ir kokybės reikalavimai. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki ataskaitinio laikotarpio pradžios. Komisija taip pat nurodo informacijos poreikį ir duomenų rinkimo poveikį, susijusį su įmonėms tenkančia našta ir valstybių narių išlaidomis.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir jų taikymo sritis.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

4 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„4.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų vertinimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių.

„4.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis bandomųjų tyrimų vertinimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant būtinas priemones.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

7 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Kad Sąjunga parengtų suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal šio reglamento prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nurodytus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus.

„2.  Siekiant parengti Sąjungos suvestinius duomenis, valstybės narės pateikia nacionalinius rezultatus pagal šio reglamento prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nurodytus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant atitinkamus NACE 2 red. klasifikatoriaus lygius.“

Pagrindimas

Įgaliojimai turi būti tikslesni ir jų taikymo sritis turi būti aiškiai apibrėžta, kaip reikalaujama pagal Sutarties 290 straipsnį.

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 4 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 3 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytų modulių ataskaitinio laikotarpio; šis laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodyto modulio atveju laikotarpis nėra ilgesnis kaip 30 mėnesių arba 18 mėnesių, kaip nustatyta IX priedo 9 skirsnyje. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kuris nustatomas pagal tą tvarką 3 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodytiems moduliams, ir nėra ilgesnis kaip 10 mėnesių.

Rezultatai perduodami naudojant tinkamą techninį formatą per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriose nustatomas 3 straipsnio 2 dalies a–h ir j punktuose nurodytų modulių ataskaitinis laikotarpis; jis turi būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. 3 straipsnio 2 dalies i punkte nurodyto modulio atveju laikotarpis nėra ilgesnis kaip 30 mėnesių arba 18 mėnesių, kaip nustatyta IX priedo 9 skirsnyje. Be to, nedidelė dalis preliminariai įvertintų rezultatų perduodami per tam tikrą laikotarpį, prasidedantį pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tas 3 straipsnio 2 dalies a–g punktuose nurodytų modulių laikotarpis, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 10 mėnesių.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą). Kadangi formuluotė „...ta tvarka...“ reiškia reguliavimo procedūrą su tikrinimu, todėl formuluotė suderinta taip, kad būtų nuoroda į deleguotuosius aktus.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 4 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2013 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas penkerius metus priimti deleguotuosius aktus dėl CETO žymėjimo taisyklių peržiūros ir valstybių narių skirstymo į grupes.“

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai iki 2013 m. balandžio 29 d. ir vėliau kas penkerius metus priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis peržiūrimos CETO žymėjimo taisyklės ir valstybių narių skirstymas į grupes.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

11 a straipsnio įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

11 b straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 11a straipsnyje, I priedo 5 ir 6 skirsniuose ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalyse, II, III ir IV priedo 6 skirsnyje, VI priedo 7 skirsnyje, VIII priedo 3 skirsnyje ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalyse ir 10 skirsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 11a straipsnyje, I priedo 5 ir 6 skirsniuose ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalyse, II, III ir IV priedo 6 skirsnyje, VI priedo 7 skirsnyje, VIII priedo 3 skirsnyje ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalyse, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalyse ir 10 skirsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

11 b straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 ir 3 dalis, 11a straipsnį, I priedo 5 ir 6 skirsnius ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalis, II, III ir IV priedo 6 skirsnį, VI priedo 7 skirsnį, VIII priedo 3 skirsnį ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalis, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalis ir 10 skirsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 3 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 2 ir 3 dalis, 11a straipsnį, I priedo 5 ir 6 skirsnius ir 8 skirsnio 1 ir 2 dalis, II, III ir IV priedo 6 skirsnį, VI priedo 7 skirsnį, VIII priedo 3 skirsnį ir 4 skirsnio 2 ir 3 dalis, IX priedo 8 skirsnio 2 ir 3 dalis ir 10 skirsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

I priedo 5 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistikos duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Duomenys bus rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pirmųjų ataskaitinių metų, kurių statistikos duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti.

Pirmieji ataskaitiniai metai, kurių statistikos duomenys rengiami, yra 2008 kalendoriniai metai. Duomenys bus rengiami pagal 9 skirsnyje pateikiamą suskirstymą. Tačiau Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, nustatančiomis pirmuosius ataskaitinius metus, kurių statistikos duomenis apie veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, reikia parengti.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

I priedo 6 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į šio reglamento 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į šio reglamento 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi pagrindiniai rodikliai.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunkčio i punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

I priedo 8 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klases. NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klasių rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl veiklos rūšių, priskiriamų NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimo.“

„1.  Rezultatai perduodami per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio kalendorinių metų pabaigos, išskyrus NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klases. NACE 2 red. 64.11 ir 64.19 veiklos klasių rezultatų perdavimo terminas yra atidedamas 10 mėnesių. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant veiklos rūšių, priskiriamų NACE 2 red. 64.2, 64.3 ir 64.9 grupėms ir 66 skyriui, rezultatų perdavimo atidėjimą.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 8 punkto b papunkčio ii punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

Priedo 8 skirsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 2 red. trijų ženklų lygį (grupes). Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl preliminarių rezultatų arba įvertinimų, susijusių su NACE 2 red. 66 skyriumi, perdavimo.“

„Šie preliminarūs rezultatai arba vertinimai turi būti suskirstyti pagal NACE 2 red. trijų ženklų lygį (grupes). Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant preliminarių rezultatų arba įvertinimų, susijusių su NACE 2 red. 66 skyriumi, perdavimą.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir taikymo sritis.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

II priedo 6 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 10 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

III priedo 6 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 11 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

IV priedo 6 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl pagrindinių rodiklių.

Visiems pagrindiniams rodikliams valstybės narės tikslumo laipsnį nustatys remdamosi 95 % pasikliovimo lygmeniu, kurį Komisija įtrauks į 13 straipsnyje numatytą ataskaitą, atsižvelgdama į tai, kaip kiekviena valstybė narė šį straipsnį taiko. Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi tokie pagrindiniai rodikliai.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

VI priedo 7 skirsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl rezultatų perdavimo termino atidėjimo; šis terminas yra ne ilgesnis kaip 10 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas rezultatų perdavimo termino atidėjimas; šis terminas yra ne ilgesnis kaip 10 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 13 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

VIII priedo 3 skirsnio 1 dalies 5 sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis šio tyrimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus dėl žemutinės ribos pakeitimo.“

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai, remiantis šio tyrimo rezultatais, priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas pakeičiant tiriamos populiacijos žemutinę ribą.“

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą) ir taikymo sritis.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 13 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

VIII priedo 4 skirsnio 2 ir 3 dalių lentelės

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl produktų suskirstymo nustatymo.“

„Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant produktų suskirstymą.“

(Šis pakeitimas susijęs su lentelėje „Apyvarta pagal produktų rūšis“ skiltyje „Pastabos“ esančiu sakiniu.)

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 14 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

IX priedo 8 skirsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

2.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, nustatančiomis kai kuriuos rezultatus, kurie taip pat skirstomi į dydžio kategorijas 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 14 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

IX priedo 8 skirsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kai kurių rezultatų, kurie taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.;

3.  Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant kai kuriuos rezultatus, kurie taip pat skirstomi pagal teisinę formą 10 skirsnyje nurodytu lygiu, išskyrus NACE 2 red. L, M ir N skirsnius, kur suskirstymas reikalingas tik grupių lygiu.;

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 71 punkto 3 pastraipos 14 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 295/2008

IX priedo 10 skirsnio 2 dalies poskirsnis „Specialūs suvestiniai duomenys“

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Sąjungos statistiką, Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl kai kurių perduodamų NACE 2 red. specialių suvestinių rodiklių.

Kad būtų galima parengti informacijos ir komunikacijos technologijų sektoriaus verslo demografijos Sąjungos statistiką, Komisijai pagal 11b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant kai kuriuos perduodamus NACE 2 red. specialius suvestinius rodiklius.

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 72 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 451/2008

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„2.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant:

„2.  Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas, siekiant atsižvelgti į technikos ar ekonomikos pažangą ir jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.“

a)  atsižvelgti į technikos ar ekonomikos pažangą;

 

b)  jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.“

 

Pagrindimas

Formuluotės išdėstymas a ir b punktais nebūtinas.

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 72 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 451/2008

6 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...[šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 72 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 451/2008

6 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 73 punkto 3 pastraipos 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 452/2008

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

1. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl:

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 73 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 452/2008

6 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...[šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 453/2008

2 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Pirmos pastraipos 1 punkto taikymo tikslais Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais apibrėžiamos „aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato“ ir „tam tikro laikotarpio“ sampratos.“

„Pirmos pastraipos 1 punkto taikymo tikslais Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis apibrėžiamos „aktyvių veiksmų ieškant tinkamo kandidato“ ir „tam tikro laikotarpio“ sampratos.“

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 453/2008

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.  Valstybės narės kaupia ketvirtinius duomenis nurodydamos konkrečias ataskaitines datas. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tos konkrečios ataskaitinės datos.“

„1.  Valstybės narės kaupia ketvirtinius duomenis nurodydamos konkrečias ataskaitines datas. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos tos konkrečios ataskaitinės datos.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 453/2008

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma pirmojo ataskaitinio ketvirčio data ir duomenų perdavimo terminai. Visi patikslinti ankstesnių ketvirčių ketvirtiniai duomenys perduodami tuo pačiu metu.

„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant pirmojo ataskaitinio ketvirčio datą ir duomenų perdavimo terminus, taikomus valstybėse narėse. Visi patikslinti ankstesnių ketvirčių ketvirtiniai duomenys perduodami tuo pačiu metu.

Duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) Komisijos įgyvendinimo aktu nustatyta forma. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“

Duomenis ir metaduomenis valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) Komisijos įgyvendinimo aktais nustatyta technine forma ir nurodo duomenų šaltinį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“

Pagrindimas

Ši nuostata turėtų būti išimtinai susijusi su techniniu formatu ir duomenų perdavimo iš valstybių narių terminais. Reikėtų konkrečiai nurodyti ir duomenų šaltinį.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 453/2008

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl ekonominio pagrįstumo tyrimams atlikti tinkamos sistemos.

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl ekonominio pagrįstumo tyrimams atlikti tinkamos sistemos nustatymo.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 74 punkto 3 pastraipos 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 453/2008

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  2 straipsnyje, 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  2 straipsnyje, 3 straipsnio 1 dalyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 75 punkto 2 pastraipos 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 763/2008

5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tolesnių surašymo metų nustatymo. Surašymo metais pasirenkami kiekvieno dešimtmečio pradžioje esantys metai.

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl tolesnių surašymo metų nustatymo. Surašymo metais pasirenkami kiekvieno dešimtmečio pradžioje esantys metai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 75 punkto 2 pastraipos 1 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 763/2008

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, programos nustatymo.

3.   Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl statistinių duomenų ir metaduomenų, kurie turi būti perduodami siekiant įgyvendinti šio reglamento reikalavimus, programos nustatymo.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 75 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 763/2008

7 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  5 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, įsigaliojus patikslintam NACE klasifikatoriui, išsamiau paaiškinami terminai, papildant atitinkamomis NACE nuorodomis.

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas siekiant, įsigaliojus patikslintam NACE klasifikatoriui, išsamiau paaiškinti terminus, papildant atitinkamomis NACE nuorodomis.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. iš dalies pakeisti teisės aktą).

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008

8 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl metinių branduolinės energetikos statistikos duomenų.“

„Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl metinių branduolinės energetikos statistikos duomenų nustatymo.“

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 5 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl atsinaujinančios energijos statistikos duomenų ir galutinio energijos naudojimo statistikos duomenų.

2.   Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomi atsinaujinančios energijos statistikos duomenys ir galutinio energijos naudojimo statistikos duomenys.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 76 punkto 3 pastraipos 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1099/2008

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenys pateikiami laikantis prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nustatytų terminų, juose nustatytais intervalais ir atsižvelgiant į juose nurodytus ataskaitinius laikotarpius. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus.

Duomenys pateikiami laikantis prieduose arba deleguotuosiuose aktuose nustatytų terminų, juose nustatytais intervalais ir atsižvelgiant į juose nurodytus ataskaitinius laikotarpius. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti tokius deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

1. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatoma:

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

9 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir I, II, III, IV ir V priedų c, d ir e punktuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 9 straipsnio 1 dalyje ir I, II, III, IV ir V priedų c, d ir e punktuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 6 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

I priedo 5 punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Statistiniai duomenys iš EHIS teikiami kas penkeri metai; kitiems duomenų rinkiniams, pavyzdžiui, apie sergamumą ar nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus, taip pat specialiems tyrimų moduliams gali prireikti skirtingo dažnumo. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.

Statistiniai duomenys iš EHIS teikiami kas penkeri metai; kitiems duomenų rinkiniams, pavyzdžiui, apie sergamumą ar nelaimingus atsitikimus ir sužalojimus, taip pat specialiems tyrimų moduliams gali prireikti skirtingo dažnumo. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 6 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

I priedo d punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pateikiant duomenis nebūtina kiekvieną kartą teikti visų temų duomenis. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Pateikiant duomenis nebūtina kiekvieną kartą teikti visų temų duomenis. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 6 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

I priedo e punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie tyrimų ir kitų naudotų šaltinių charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie tyrimų ir kitų naudotų šaltinių charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 7 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

II priedo c punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais ir duomenų pateikimo intervalu ir terminu.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 7 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

I priedo d punkto 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 7 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

II priedo e punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie naudotų šaltinių ir kompiliacijų charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie naudotų šaltinių ir kompiliacijų charakteristikas, tyrimo populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 8 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

III priedo c punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 24 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos. Negalutinius arba vertinimų duomenis galima pateikti anksčiau. Su visuomenės sveikata susijusių incidentų atveju gali būti sudaromi specialūs papildomi duomenų rinkiniai arba apie visus mirties atvejus, arba apie specifines mirties priežastis.

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 24 mėnesius po ataskaitinių metų pabaigos. Negalutinius arba vertinimų duomenis galima pateikti anksčiau. Su visuomenės sveikata susijusių incidentų atveju gali būti sudaromi specialūs papildomi duomenų rinkiniai arba apie visus mirties atvejus, arba apie specifines mirties priežastis.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 8 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

I priedo d punkto 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 8 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

III priedo e punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 9 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

IV priedo c punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 18 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos.

Statistiniai duomenys teikiami kasmet. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmaisiais ataskaitiniais metais. Duomenys pateikiami ne vėliau kaip per 18 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 9 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

IV priedo d punkto 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 9 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

IV priedo e punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją, pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe dažnį ir, kai tai reikalinga, imties charakteristikas, taip pat informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją, pranešimų apie nelaimingus atsitikimus darbe dažnį ir, kai tai reikalinga, imties charakteristikas, taip pat informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 10 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

V priedo c punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Profesinių ligų statistika pateikiama kasmet ne vėliau kaip per 15 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su kitų duomenų teikimo ataskaitiniais laikotarpiais, intervalais ir terminais.

Profesinių ligų statistika pateikiama kasmet ne vėliau kaip per 15 mėnesių po ataskaitinių metų pabaigos. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su kitų duomenų teikimo ataskaitiniais laikotarpiais, intervalais ir terminais.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 10 punkto b papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

V priedo d punkto 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos priemonės, susijusios su pirmiau išvardytų temų charakteristikomis, būtent su kintamaisiais, apibrėžtimis ir klasifikacijomis, taip pat su charakteristikų klasifikacija.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 77 punkto 2 pastraipos 10 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1338/2008

V priedo e punkto 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomos taisyklės dėl priemonių, susijusių su metaduomenų teikimu, įskaitant metaduomenis apie apimamą populiaciją ir informaciją apie nacionalinę specifiką, kuri yra svarbi lyginamųjų statistinių duomenų bei rodiklių interpretavimui ir kompiliacijai.

Pagrindimas

Paaiškinami įgaliojimai (t. y. papildyti teisės aktą).

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VII dalies 78 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1185/2009

5 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnio 1a, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  5 straipsnio 1a, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo Sąjungoje.

Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis nustatomas tarptautinių apskaitos standartų taikymas Sąjungoje („priimti tarptautiniai apskaitos standartai“).

Pagrindimas

Patikslinami įgaliojimai (papildyti) ir nuorodos į nuostatas, esančias kitose pagrindinio akto dalyse.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 punkto a papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu su galimu neišvengiamu pavojumi finansų rinkų stabilumui susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 5b straipsnyje numatyta procedūra.

Išbraukta.

Pagrindimas

Skubos procedūros taikymas neatrodo pagrįstas. Prireikus Europos Parlamentas ir Taryba gali paskelbti išankstinį neprieštaravimą (žr. siūlomą pakeitimą dėl Reglamento (EB)1606/2002 5b straipsnio išbraukimo).

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

4 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„Kiekvieniems finansiniams metams, prasidedantiems nuo 2005 m. sausio 1 d. arba vėliau, bendrovės, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisė, rengia savo konsoliduotą finansinę atskaitomybę laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jei balanso pateikimo dieną jų vertybiniais popieriais yra leista prekiauti kurios nors valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta 1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyvos 93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje1 1 straipsnio 13 dalyje.“

„Kiekvieniems finansiniams metams, prasidedantiems nuo 2005 m. sausio 1 d. arba vėliau, bendrovės, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisė, rengia savo konsoliduotą finansinę atskaitomybę laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, priimtų pagal 3 straipsnio 1 dalį, jei balanso pateikimo dieną jų vertybiniais popieriais yra leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte.“

Pagrindimas

Nebūtina nuoroda į „valstybę narę“, nes FPRD 44 straipsnyje pateikta reguliuojamos rinkos apibrėžtis apima tik tas, kurioms leidžiama prekiauti ES.

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 1 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

5 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1b)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

„5 straipsnis

Pasirinkimo galimybės dėl metinės finansinės atskaitomybės ir bendrovių, kurių akcijomis viešai neprekiaujama

Pasirinkimo galimybės dėl metinės finansinės atskaitomybės ir bendrovių, kurių akcijomis viešai neprekiaujama

Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, kad:

Valstybės narės gali leisti arba reikalauti, kad:

a)   4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų metinę finansinę atskaitomybę,

a)   4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų metinę finansinę atskaitomybę,

b)   kitos nei 4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų konsoliduotą ir (arba) metinę finansinę atskaitomybę

 

b)   kitos nei 4 straipsnyje minimos bendrovės rengtų konsoliduotą ir/arba metinę finansinę atskaitomybę

pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.“

pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus remiantis 3 straipsnio 1 dalimi.“

Pagrindimas

Suderinama taikytina tvarka (Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 6 straipsnis išbraukiamas; įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus šiuo metu nurodyti 3 straipsnyje).

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

5 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  3 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  3 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...[šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VI dalies 79 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

5 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 3 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 3 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pagrindimas

Suderinamas tikrinimo laikotarpis ir jo pratęsimas.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

5 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5b straipsnis

Išbraukta.

Skubos procedūra

 

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

 

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 5a straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

 

Pagrindimas

Skubos procedūros taikymas neatrodo pagrįstas. Prireikus Europos Parlamentas ir Taryba gali paskelbti išankstinį neprieštaravimą.

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

6 ir 7 straipsniai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  6 ir 7 straipsniai išbraukiami.

3)  6 straipsnis išbraukiamas.

Pagrindimas

Išbraukiamas tik 6 straipsnis, nes komitologijos procedūros jau nebėra.

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 79 punkto 2 pastraipos 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1606/2002

7 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

„7 straipsnis

Pranešimai ir koordinavimas

Pranešimai ir koordinavimas

1.   Komisija palaiko reguliarius ryšius su komitetu dėl vykdomų IASB projektų statuso ir visų su tuo susijusių IASB išleistų dokumentų, kad koordinuotų pozicijas ir palengvintų diskusijas dėl standartų, galinčių atsirasti iš šių projektų ir dokumentų, priėmimo.

1.   Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie vykdomų IASB projektų statusą ir visus su tuo susijusius IASB išleistus dokumentus, kad koordinuotų pozicijas ir palengvintų diskusijas dėl standartų, galinčių atsirasti iš šių projektų ir dokumentų, priėmimo.

2.   Komisija tinkamai laiku praneša Komitetui, jei ketina nesiūlyti priimti standarto.“

2.   Komisija tinkamai laiku praneša Europos Parlamentui ir Tarybai, jei ketina nesiūlyti priimti standarto.“

Pagrindimas

Tikslinga nustatyti tam tikras pareigas teikti ataskaitas Parlamentui ir Tarybai dėl tarptautinių apskaitos standartų projektų rengimo. Tai atitiktų Parlamento prašymus (T. D. Stolojano pranešimas) ir tekstą, dėl kurio susitarta Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) finansavimo ataskaitos 9 straipsnio 6a dalyje.

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 80 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant suderinti Direktyvą 2009/110/EB, kad būtų atsižvelgta į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius, ir užtikrinti darnų šioje direktyvoje numatytų išimčių taikymą, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiama ta direktyva. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Direktyvos 2009/110/EB 14 straipsnyje Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti priemones, kurios yra būtinos siekiant atnaujinti direktyvos nuostatas, kad būtų „atsižvelgta į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius“ pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Toks įgaliojimų suteikimas, jei būtų pritaikytas įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus suteikimui be tolesnių pakeitimų, neatitiktų SESV 290 straipsnio reikalavimų dėl būtino deleguotųjų įgaliojimų tikslų, turinio ir apimties nurodymo. Atsižvelgiant į tai, kad Komisija iki šiol nepasinaudojo įgaliojimais, jie turėtų būti panaikinti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kodėl šioje direktyvoje visiškai panaikinami įgaliojimai.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 80 punkto 2 pastraipos 1 punktas

Direktyva 2009/110/EB

14 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  14 straipsnis pakeičiamas taip:

1)  14 straipsnis išbraukiamas.

14 straipsnis

 

Deleguotieji aktai

 

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais:

 

a)  siekiant atsižvelgti į infliaciją ar technologinius ir rinkos pokyčius, iš dalies keičiama ši direktyva;

 

b)  iš dalies keičiamos 1 straipsnio 4 ir 5 dalys, siekiant užtikrinti darnų jose nurodytų išimčių taikymą.;

 

Pagrindimas

Įgaliojimų suteikimas yra pernelyg platus, kad juos būtų galima taikyti deleguotajam aktui pagal SESV 290 straipsnį, ir iki šiol nebuvo taikomas. Todėl šį straipsnį reikia išbraukti.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo VIII dalies 80 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 2009/110/EB

14 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  Įterpiamas 14a straipsnis:

Išbraukta.

„14a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros* nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 14 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

 

________________

 

* OL L 123, 2016 5 12, p. 1. ’

 

Pagrindimas

Vadovaujantis aukščiau pateiktais pakeitimais, nuostatos, pagal kurias Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus, panaikinamos; todėl šią procedūrinę nuostatą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IX dalies 81 punkto 2 pastraipos 4 punktas

Direktyva 75/324/EEB

10 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  5 straipsnyje ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Pagrindimas

Įgaliojimų trukmė suderinama su bendru Parlamento požiūriu (žr. 2014 m. vasario 25 d. rezoliucijos 9 dalį).

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IX dalies 81 punkto 2 pastraipos 4 punktas

Direktyva 75/324/EEB

10 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 5 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 5 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo IX dalies 82 punkto 2 pastraipos 2 punktas

Direktyva 76/211/EEB

6 a straipsnio 2 dalis

<

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio Omnibus reglamento įsigaliojimo diena].

2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių me laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.