Procedūra : 2016/0400A(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0020/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0020/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 17/04/2019 - 16.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0410

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 3782kWORD 394k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Juridiskā komiteja

Referents: József Szájer

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ekonomikas un monetārāS komitejaS NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS
 Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejaS ATZINUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. IEKŠĒJĀ TIRGUS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0799),

–  ņemot vērā 294. panta 2. punktu, 33. pantu, 43. panta 2. punktu, 53. panta 1. punktu, 62. pantu, 64. panta 2. punktu, 91. pantu, 100. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta a) apakšpunktu, 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu, 172. pantu, 192. panta 1. punktu, 207. pantu, 214. panta 3. punktu un 338. panta 1. punktu Līgumā par Eiropas Savienības darbību, saskaņā ar kuru Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Parlamentam (C8–0524/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 1. jūnija atzinumu(1),

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 12. decembra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas vēstules,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu, kā arī Ekonomikas un monetārās komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumus un nostājas grozījumu veidā (A8-0020/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Ar Lisabonas līgumu ieviesa nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

(1)  Ar Lisabonas līgumu tika būtiski mainīts tiesiskais regulējums, ar ko nosaka pilnvaras, kuras likumdevējs piešķir Komisijai, ieviešot precīzu nošķīrumu starp Komisijai deleģētajām pilnvarām pieņemt vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, lai papildinātu vai grozītu dažus nebūtiskus leģislatīvu aktu elementus (deleģētos aktus), un Komisijai piešķirtajām pilnvarām pieņemt aktus, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai (īstenošanas aktus).

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Vairāku savstarpēji cieši nesaistītu pilnvarojumu apvienošana un iesniegšana ar vienu Komisijas deleģēto aktu liedz Parlamentam iespēju īstenot pārbaudes tiesības, jo tam nav citu iespēju, kā vien apstiprināt vai noraidīt visu dokumentu kopumā, līdz ar to nav iespēju paust viedokli par katru ierosināto pilnvarojumu atsevišķi.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Direktīva 2009/31/EK

29. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu, lai grozītu pielikumus.

Lai pielikumus pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 29.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas pielikumu grozīšanu.

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotību ar formulējumu, kas izmantots Komisijas priekšlikumā COM(2016)0789, jo īpaši tā 2. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/31/EK

29.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 29. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 1. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 2009/31/EK

30. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3)  regulas 30. pantu svītro.

3)  direktīvas 30. pantu aizstāj ar šādu:

 

“30. pants

 

Komiteju procedūra

 

1.  Komisijai palīdz Klimata pārmaiņu komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 525/2013/EK* 26. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011** nozīmē.

 

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.”

 

___________________

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu (OV L 165, 18.6.2013., 13. lpp.).

 

** Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

Pamatojums

Grozījums ir nepieciešams, lai nodrošinātu saskaņotību ar formulējumu, kas izmantots Komisijas priekšlikumā COM(2016)0789, jo īpaši tā 2. panta 4. punktā.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Pamatojums

Ņemot vērā, ka pilnvaru deleģēšana no RKP uz DA/ietekmes novērtējumu attiecībā uz Lēmumu par kopīgiem centieniem nav nepārprotama un no lēmuma izrietošās saistības tiks aizstātas ar citu regulu laikposmam no 2021. gada līdz 2030. gadam, būtu vēlams neiekļaut 406/2009/EK šajā kopotās regulas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

7. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

8. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

10. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par izmantojamā marķējuma formu un saturu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

10. pants – 6. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par mehānismu kvotu piešķiršanai ražotājiem un importētājiem.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par mehānismu kvotu piešķiršanai ražotājiem un importētājiem.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

19. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Pamatojoties uz to nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku novērtējumu, kuri saistīti ar šādu pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu labvēlīgo ietekmi uz vidi un sociālekonomisko ietekmi, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par uzraudzības papildu pasākumiem, ko piemēro kontrolējamām vielām vai jaunām vielām un tādiem ražojumiem un iekārtām, kuras satur kontrolējamās vielas vai ir atkarīgas no tām un kuras nodotas pagaidu glabāšanā, glabāšanā muitas noliktavās vai kurām piemēro brīvās zonas režīmu, vai kuras tiek vestas tranzītā caur Savienības muitas teritoriju un vēlāk reeksportētas.”;

“Pamatojoties uz to nelikumīgas tirdzniecības iespējamo risku novērtējumu, kuri saistīti ar šādu pārvietošanu, un ņemot vērā šo pasākumu labvēlīgo ietekmi uz vidi un sociālekonomisko ietekmi, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par uzraudzības papildu pasākumiem, ko piemēro kontrolējamām vielām vai jaunām vielām un tādiem ražojumiem un iekārtām, kuras satur kontrolējamās vielas vai ir atkarīgas no tām un kuras nodotas pagaidu glabāšanā, glabāšanā muitas noliktavās vai kurām piemēro brīvās zonas režīmu, vai kuras tiek vestas tranzītā caur Savienības muitas teritoriju un vēlāk reeksportētas.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

20. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, kas saskaņā ar pušu pieņemtajiem lēmumiem ir piemērojami tādu ražojumu un iekārtu laišanai brīvā apgrozībā Savienībā, kuras ir importētas no valsts, kas nav parakstījusi Protokolu, un kuru ražošanā izmantotas kontrolējamās vielas, bet kuras pašas nesatur vielas, kas neapšaubāmi norādītas kā kontrolējamās vielas. Šādu ražojumu un iekārtu identifikācija notiek saskaņā ar tehniskām konsultācijām, kas regulāri tiek nodrošinātas pusēm.”;

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus, kas saskaņā ar pušu pieņemtajiem lēmumiem ir piemērojami tādu ražojumu un iekārtu laišanai brīvā apgrozībā Savienībā, kuras ir importētas no valsts, kas nav parakstījusi Protokolu, un kuru ražošanā izmantotas kontrolējamās vielas, bet kuras pašas nesatur vielas, kas neapšaubāmi norādītas kā kontrolējamās vielas. Šādu ražojumu un iekārtu identifikācija notiek saskaņā ar tehniskām konsultācijām, kas regulāri tiek nodrošinātas pusēm.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

22. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par tādu ražojumu un iekārtu sarakstu atbilstīgi pušu pieņemtajiem lēmumiem, no kurām kontrolējamo vielu rekuperācija vai ražojumu un iekārtu iznīcināšana bez kontrolējamo vielu iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un ekonomiski īstenojama, attiecīgos gadījumos konkrēti norādot izmantojamās tehnoloģijas.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par tādu ražojumu un iekārtu sarakstu atbilstīgi pušu pieņemtajiem lēmumiem, no kurām kontrolējamo vielu rekuperācija vai ražojumu un iekārtu iznīcināšana bez kontrolējamo vielu iepriekšējas rekuperācijas ir tehniski un ekonomiski īstenojama, attiecīgos gadījumos konkrēti norādot izmantojamās tehnoloģijas.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 8. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

22. pants – 5. punkts – 2. un 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un ir pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par minētajām obligātajām kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā minēto izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju.”;

“Komisija izvērtē dalībvalstu veiktos pasākumus un tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par minētajām obligātajām kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā minēto izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

23. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Dalībvalstis nosaka obligātās kvalifikācijas prasības personālam, kas veic 2. punktā minētās darbības. Ņemot vērā dalībvalstu veikto pasākumu izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par minēto obligāto kvalifikācijas prasību saskaņošanu.”;

“Dalībvalstis nosaka obligātās kvalifikācijas prasības personālam, kas veic 2. punktā minētās darbības. Ņemot vērā dalībvalstu veikto pasākumu izvērtējumu un tehnisko un citu būtisko informāciju, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par minēto obligāto kvalifikācijas prasību saskaņošanu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

23. pants – 7. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“7.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu tādu tehnoloģiju un paņēmienu sarakstu, kas uzņēmumiem jāizmanto, lai novērstu un samazinātu kontrolējamo vielu noplūdes un emisijas.”;

“7.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot tādu tehnoloģiju un paņēmienu sarakstu, kas uzņēmumiem jāizmanto, lai novērstu un samazinātu kontrolējamo vielu noplūdes un emisijas.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

24.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 3. un 6. punktā, 13. panta 2. punktā, 18. panta 9. punktā, 19. pantā, 20. panta 2. punktā, 22. panta 3., 4. un 5. punktā, 23. panta 4. un 7. punktā, 24. panta 2. un 3. punktā, 26. panta 3. punktā un 27. panta 10. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā, 8. panta 3. un 5. punktā, 10. panta 3. un 6. punktā, 13. panta 2. punktā, 18. panta 9. punktā, 19. pantā, 20. panta 2. punktā, 22. panta 3., 4. un 5. punktā, 23. panta 4. un 7. punktā, 24. panta 2. un 3. punktā, 26. panta 3. punktā un 27. panta 10. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

I pielikums – I daļa – 3. punkts – 3. daļa – 14. punkts

Regula (EK) Nr. 1005/2009

27. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“10.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 24.a pantu pieņemt deleģētos aktus par šā panta 1.–7. punktā noteikto ziņošanas prasības grozījumiem nolūkā izpildīt Protokola saistības vai sekmēt to piemērošanu.”;

“10.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šā panta 1.–7. punktā noteikto ziņošanas prasību grozīšanu nolūkā izpildīt Protokola saistības vai sekmēt to piemērošanu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 4. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Direktīva 2002/58/EK

4. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 14.b pantu pieņemt deleģētos aktus par šā panta 2., 3. un 4. punktā minētajām informācijas un paziņošanas prasībām piemērojamiem nosacījumiem, formātu un procedūrām pēc apspriedes ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu izveidoto Darba grupu fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”;

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu, lai papildinātu šo direktīvu attiecībā uz šā panta 2., 3. un 4. punktā minētajām informācijas un paziņošanas prasībām piemērojamiem nosacījumiem, formātu un procedūrām pēc apspriešanās ar Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA), saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 29. pantu izveidoto Darba grupu fizisku personu aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 4. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 2002/58/EK

14.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 5. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 733/2002

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“a) pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu, paredzot kritērijus un procedūru reģistra noteikšanai.

“a)  pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot kritērijus un procedūru reģistra noteikšanai.

Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, paredzot kritērijus un procedūru reģistra noteikšanai, 5.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu;”;

Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, paredzot kritērijus un procedūru reģistra noteikšanai, 5.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu;”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 5. punkts – 2. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 733/2002

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Pēc apspriedes ar reģistru Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 5.a pantu pieņemt deleģētos aktus, paredzot sabiedriskās kārtības noteikumus par .eu pirmā līmeņa domēna (TLD) ieviešanu un darbību un par sabiedriskās kārtības principiem attiecībā uz reģistrāciju.”;

“Pēc apspriešanās ar reģistru Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot sabiedriskās kārtības noteikumus par .eu pirmā līmeņa domēna (TLD) ieviešanu un darbību un par sabiedriskās kārtības principiem attiecībā uz reģistrāciju.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 5. punkts – 2. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 733/2002

5. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Ja kāda dalībvalsts vai Komisija 30 dienu laikā no publikācijas dienas ceļ iebildumus pret kādu no paziņotajā sarakstā ietvertajām vienībām, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 5.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai situāciju labotu.”;

“Ja kāda dalībvalsts vai Komisija 30 dienu laikā no publikācijas dienas ceļ iebildumus pret kādu no paziņotajā sarakstā ietvertajām vienībām, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai situāciju labotu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

I pielikums – II daļa – 5. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 733/2002

5.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā un 5. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā, 5. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 8. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 89/391/EEK

17.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 16.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 16.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 9. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 89/654/EEK

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 9. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 9. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 10. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 89/656/EEK

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 9. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 9. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 11. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 90/269/EEK

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 12. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 90/270/EEK

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 13. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 92/29/EEK

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 14. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 92/57/EEK

13.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 15. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 92/58/EEK

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 9. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 9. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 16. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 92/91/EEK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 17. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 92/104/EEK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 18. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 93/103/EK

12.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 19. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 94/33/EK

15.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 20. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Direktīva 98/24/EK

3. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 12.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu vai pārskatītu indikatīvās iedarbības darbavietā limita vērtības, ņemot vērā mērījumu tehnoloģiju pieejamību.”

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot vai pārskatot indikatīvās iedarbības darbavietā limita vērtības, ņemot vērā mērījumu tehnoloģiju pieejamību.”

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 20. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 98/24/EK

12.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 12. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā un 12. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 21. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 1999/92/EK

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 22. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2000/54/EK

19.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 19. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 23. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2002/44/EK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 24. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2003/10/EK

12.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 25. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/37/EK

17.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 17. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 26. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/25/EK

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 27. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/104/EK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

I pielikums – IV daļa – 28. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 2009/148/EK

18.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 18. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 18. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Direktīva 2009/73/EK

6. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes reģionālai sadarbībai solidaritātes gaisotnē.”;

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes reģionālai sadarbībai solidaritātes gaisotnē.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/73/EK

11. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“10.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

“10.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz šā panta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 2009/73/EK

15. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas operators pilnībā ievēro šā panta 2. punktu.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, lai nodrošinātu, ka pārvades sistēmas īpašnieks un uzglabāšanas sistēmas operators pilnībā ievēro šā panta 2. punktu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 4. punkts

Direktīva 2009/73/EK

36. pants – 10. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“10.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, lai piemērotu šā panta 1. punktā paredzētos nosacījumus, un izklāstot procedūru šā panta 3., 6., 8. un 9. punkta piemērošanai.”;

“10.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, lai piemērotu šā panta 1. punktā paredzētos nosacījumus, un izklāstot procedūru šā panta 3., 6., 8. un 9. punkta piemērošanai.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 5. punkts

Direktīva 2009/73/EK

42. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes par regulatīvo iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru.”;

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes par regulatīvo iestāžu pienākumu sadarboties savā starpā un ar Aģentūru.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 6. punkts

Direktīva 2009/73/EK

43. pants – 9. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“9.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz procedūru, kas regulatīvajām iestādēm, Aģentūrai un Komisijai ir jāpiemēro jautājumā par regulatīvo iestāžu pieņemto lēmumu atbilstību šajā pantā minētajām pamatnostādnēm.”;

“9.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar ko paredz procedūru, kas regulatīvajām iestādēm, Aģentūrai un Komisijai ir jāpiemēro jautājumā par regulatīvo iestāžu pieņemto lēmumu atbilstību šajā pantā minētajām pamatnostādnēm.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 7. punkts

Direktīva 2009/73/EK

44. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu, nosakot pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes un kārtību, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu.”;

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, ar kurām nosaka lietvedības metodes un kārtību, kā arī saglabājamo datu formātu un saturu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 29. punkts – 2. daļa – 8. punkts

Direktīva 2009/73/EK

50.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 4. punktā, 11. panta 10. punktā, 15. panta 3. punktā, 36. panta 10. punktā, 42. panta 5. punktā, 43. panta 9. punktā un 44. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 4. punktā, 11. panta 10. punktā, 15. panta 3. punktā, 36. panta 10. punktā, 42. panta 5. punktā, 43. panta 9. punktā un 44. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2009

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, nosakot pamatnostādnes, kurās sīki izklāsta šā panta 1. un 2. punkta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pamatnostādnes, kurās sīki izklāsta šā panta 1. un 2. punkta īstenošanai piemērojamo procedūru.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2009

6. pants – 11. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Ja Komisija pēc savas iniciatīvas ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz divus mēnešus par kodeksa projektu apspriežas ar Aģentūru, gāzes PSOET un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, pieņemot šādus tīkla kodeksus.”

“Ja Komisija pēc savas iniciatīvas ierosina pieņemt tīkla kodeksu, tā vismaz divus mēnešus par kodeksa projektu apspriežas ar Aģentūru, gāzes PSOET un visām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot šādus tīkla kodeksus.”

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2009

12. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Lai sasniegtu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos mērķus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai, ņemot vērā pastāvošās reģionālās sadarbības struktūras, noteiktu katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Šajā nolūkā Komisija apspriežas ar Aģentūru un gāzes PSOET.”

“Lai sasniegtu šā panta 1. un 2. punktā noteiktos mērķus, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai, ņemot vērā pastāvošās reģionālās sadarbības struktūras, noteiktu katras reģionālās sadarbības struktūras ģeogrāfisko teritoriju. Šajā nolūkā Komisija apspriežas ar Aģentūru un gāzes PSOET.”

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2009

23. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, paredzot pamatnostādnes par šā panta 1. punktā uzskaitītajiem jautājumiem un grozot attiecīgā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās pamatnostādnes.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot pamatnostādnes par šā panta 1. punktā uzskaitītajiem jautājumiem, un attiecībā uz šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto pamatnostādņu grozīšanu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana un grozīšana).

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 30. punkts – 2. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 715/2009

27.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā, 6. panta 11. punktā, 7. panta 3. punktā, 12. panta 3. punktā un 23. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 5. punktā, 6. panta 11. punktā, 7. panta 3. punktā, 12. panta 3. punktā un 23. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

I pielikums – V daļa – 31. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1222/2009

12.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 32. punkts – 2. daļa – 6. punkts

Direktīva 91/271/EEK

17.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 11. panta 2. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 4. panta 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 11. panta 2. punktā un 12. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 33. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 91/676/EEK

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 34. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 94/63/EK

7.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 1. punktā un 7. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 1. punktā un 7. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 35. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Direktīva 96/59/EK

10. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.b pantu, lai:

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.b pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu šādos nolūkos:

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 35. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 96/59/EK

10.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 36. punkts – 4. daļa – 2. punkts

Direktīva 98/83/EK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Direktīva 2000/53/EK

5. pants – 5. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par likvidācijas sertifikāta minimālajām prasībām.”;

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot likvidācijas sertifikāta minimālās prasības.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Direktīva 2000/53/EK

7. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai kontrolētu, kā dalībvalstis pilda pirmajā daļā noteiktos mērķus. Izstrādājot minētos noteikumus, Komisija ņem vērā visus attiecīgos faktorus, cita starpā datu pieejamību un nolietotu transportlīdzekļu eksporta un importa jautājumus.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus, kas nepieciešami, lai kontrolētu, kā dalībvalstis pilda pirmajā daļā noteiktos mērķus. Izstrādājot šādus noteikumus, Komisija ņem vērā visus attiecīgos faktorus, cita starpā datu pieejamību un nolietotu transportlīdzekļu eksporta un importa jautājumus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 5. punkts

Direktīva 2000/53/EK

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par 1. punktā minētajiem standartiem. Izstrādājot minētos standartus, Komisija ņem vērā darbu, kas šajā jomā risinās attiecīgos starptautiskos forumos, kā arī vajadzības gadījumā piedalās šādā darbā.”;

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētos standartus. Izstrādājot šādus standartus, Komisija ņem vērā darbu, kas šajā jomā risinās attiecīgos starptautiskos forumos, kā arī vajadzības gadījumā piedalās šajā darbā.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 37. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Direktīva 2000/53/EK

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā, 5. panta 5. punktā, 6. panta 6. punktā, 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2000/60/EK

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, lai noteiktu tehniskās specifikācijas un standartizētas metodes ūdens resursu stāvokļa analīzei un monitoringam.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tehniskās specifikācijas un standartizētas metodes ūdens resursu stāvokļa analīzei un monitoringam.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Direktīva 2000/60/EK

20.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 20. panta 1. punkta pirmajā daļā un V pielikuma 1.4.1. punkta ix) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 20. panta 1. punkta pirmajā daļā un V pielikuma 1.4.1. punkta ix) apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 38. punkts – 3. daļa – 5. punkts

Direktīva 2000/60/EK

V pielikums – 1.4.1. punkts – ix apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“ix)  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu, nosakot savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas rezultātus un dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikācijas vērtības saskaņā ar i)–viii) apakšpunktu. To publicē sešu mēnešu laikā pēc savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas pabeigšanas.”.

“ix)  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 20.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, izklāstot savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas rezultātus un nosakot dalībvalstu monitoringa sistēmu klasifikācijas vērtības saskaņā ar i)–viii) apakšpunktu. Tos publicē sešu mēnešu laikā pēc savstarpēji salīdzinošās kalibrēšanas pabeigšanas.”.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 39. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Direktīva 2002/49/EK

12.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. un 3. punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. un 3. punktā un 12. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 40. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/42/EK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 41. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2004/107/EK

5.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 15. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 15. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/7/EK

15. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  noteiktu EN/ISO standartu par mikrobioloģisko metožu līdzvērtību 3. panta 9. punkta piemērošanas nolūkā;

a)  papildinātu šo direktīvu, nosakot EN/ISO standartu par mikrobioloģisko metožu līdzvērtību 3. panta 9. punkta piemērošanas nolūkā;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/7/EK

15. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  vajadzības gadījumā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozītu I pielikumu attiecībā uz minētajā pielikumā noteikto parametru analīzes metodēm;

b)  vajadzības gadījumā grozītu I pielikumu attiecībā uz minētajā pielikumā noteikto parametru analīzes metodēm, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/7/EK

15. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  vajadzības gadījumā, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, grozītu V pielikumu.”;

c)  vajadzības gadījumā grozītu V pielikumu, ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 42. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/7/EK

15.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 15. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/21/EK

22. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22.a pantu, lai:

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 22.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu šādos nolūkos:

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/21/EK

22. pants – 2. punkts – 1. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  izstrādātu tehniskās prasības 13. panta 6. punkta piemērošanas nolūkā, tostarp tehniskās prasības attiecībā uz vāja, skābju iedarbībā sadalāma cianīda noteikšanu un tā mērīšanas metodi;

a)  izstrādāt tehniskās prasības 13. panta 6. punkta piemērošanas nolūkā, tostarp tehniskās prasības attiecībā uz vāja, skābju iedarbībā sadalāma cianīda noteikšanu un tā mērīšanas metodi;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/21/EK

22. pants – 2. punkts – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b)  pabeigtu izstrādāt tehniskās prasības II pielikumā ietvertajai atkritumu klasifikācijai;

b)  pabeigt izstrādāt tehniskās prasības II pielikumā ietvertajai atkritumu klasifikācijai;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/21/EK

22. pants – 2. punkts – 1. daļa – c punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  interpretētu 3. panta 3. punktā sniegto definīciju;

c)  sniegt 3. panta 3. punktā minētās definīcijas interpretāciju;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/21/EK

22. pants – 2. punkts – 1. daļa – d punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  noteiktu kritērijus atkritumu apsaimniekošanas objektu klasifikācijai saskaņā ar III pielikumu;

d)  noteikt kritērijus atkritumu apsaimniekošanas objektu klasifikācijai saskaņā ar III pielikumu;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Direktīva 2006/21/EK

22. pants – 2. punkts – 1. daļa – e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e)  noteiktu saskaņotus paraugu ņemšanas un analīzes standartus, kas vajadzīgi, lai tehniski īstenotu šo direktīvu.

e)  noteikt saskaņotus paraugu ņemšanas un analīzes standartus, kas vajadzīgi, lai tehniski īstenotu šo direktīvu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 43. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/21/EK

22.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 22. panta 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 22. panta 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 44. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2006/118/EK

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 45. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 166/2006

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Ja Komisija nosaka, ka nepastāv nekādi dati par emisijām no difūzajiem piesārņojuma avotiem, Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 18.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai uzsāktu pārskata sniegšanu par attiecīgo piesārņojošo vielu emisijām no viena vai vairākiem difūzajiem piesārņojuma avotiem, attiecīgos gadījumos izmantojot starptautiski atzītu metodoloģiju.”;

“3.  Ja Komisija nosaka, ka nepastāv nekādi dati par emisijām no difūzajiem piesārņojuma avotiem, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, uzsākot pārskata sniegšanu par attiecīgo piesārņojošo vielu emisijām no viena vai vairākiem difūzajiem piesārņojuma avotiem, attiecīgos gadījumos izmantojot starptautiski atzītu metodoloģiju.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 45. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 166/2006

18.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā un 18. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā un 18. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Direktīva 2007/2/EK

7. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1. Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 21.a pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu tehniskus pasākumus sadarbspējai un, ja praktiski iespējams, telpisko datu kopu un pakalpojumu saskaņošanai. Izstrādājot minētos pasākumus, ņem vērā attiecīgās lietotāju prasības, pastāvošās ierosmes un starptautiskos standartus telpisko datu kopu saskaņošanai, kā arī praktisko iespējamību un izmaksu un ieguvumu apsvērumus.”

“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot tehniskus pasākumus sadarbspējai un, ja praktiski iespējams, telpisko datu kopu un pakalpojumu saskaņošanai. Izstrādājot minētos pasākumus, ņem vērā attiecīgās lietotāju prasības, pastāvošās ierosmes un starptautiskos standartus telpisko datu kopu saskaņošanai, kā arī praktisko iespējamību un izmaksu un ieguvumu apsvērumus.”

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Direktīva 2007/2/EK

16. pants – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 21.a pantu pieņemt deleģētos aktus par noteikumiem, kas šīs nodaļas papildināšanas nolūkā paredz it sevišķi:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot:

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Direktīva 2007/2/EK

17. pants – 8. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu, lai paredzētu noteikumus, kas reglamentē minētos nosacījumus. Minētajiem noteikumiem ir pilnībā jāatbilst šā panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem principiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 21.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot noteikumus, kas reglamentē minētos nosacījumus. Minētajiem noteikumiem ir pilnībā jāatbilst šā panta 1., 2. un 3. punktā noteiktajiem principiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 46. punkts – 3. daļa – 5. punkts

Direktīva 2007/2/EK

21.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 7. punktā, 7. panta 1. punktā, 16. pantā un 17. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 7. punktā, 7. panta 1. punktā, 16. pantā un 17. panta 8. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 47. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2007/60/EK

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 11. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 48. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2008/50/EK

28.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 28. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 28. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Direktīva 2008/56/EK

9. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai līdz 2010. gada 15. jūlijam noteiktu kritērijus un metodoloģiskus standartus, kas jāizmanto dalībvalstīm, pamatojoties uz I un III pielikumu, tā, lai nodrošinātu saskanību un ļautu dažādos jūras reģionos un apakšreģionos salīdzināt to, ciktāl ir panākts labs vides stāvoklis.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, līdz 2010. gada 15. jūlijam nosakot kritērijus un metodoloģiskus standartus, kas jāizmanto dalībvalstīm, pamatojoties uz I un III pielikumu, tā, lai nodrošinātu saskanību un ļautu dažādos jūras reģionos un apakšreģionos salīdzināt to, ciktāl ir panākts labs vides stāvoklis.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2008/56/EK

11. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu, lai noteiktu monitoringa un novērtējuma specifikācijas un standartmetodes, kurās ņemtas vērā spēkā esošās saistības un ar kurām nodrošina monitoringa un novērtējuma rezultātu salīdzināmību.”;

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24.a pantu attiecībā uz šīs direktīvas papildināšanu, nosakot monitoringa un novērtējuma specifikācijas un standartmetodes, kurās ņemtas vērā spēkā esošās saistības un ar kurām nodrošina monitoringa un novērtējuma rezultātu salīdzināmību.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 49. punkts – 2. daļa – 4. punkts

Direktīva 2008/56/EK

24.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā un 24. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 9. panta 3. punktā, 11. panta 4. punktā un 24. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 50. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1272/2008

53.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 37. panta 5. punktā, 45. panta 4. punktā un 53. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 37. panta 5. punktā, 45. panta 4. punktā un 53. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 51. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/126/EK

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 52. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/147/EK

15.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai atjauninātu Regulu (EK) Nr. 1221/2009 un noteiktu novērtēšanas procedūras, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu nolūkā grozīt minētās regulas pielikumus un to papildināt ar procedūrām salīdzinošā novērtējuma veikšanai attiecībā uz EMAS kompetentajām iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Lai atjauninātu Regulu (EK) Nr. 1221/2009 un noteiktu novērtēšanas procedūras, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumus un to papildinātu ar procedūrām EMAS kompetento iestāžu salīdzinošā novērtējuma veikšanai, un nodrošinātu nozares atsauces dokumentus, kā arī norādījumus, kas attiecas uz organizāciju reģistrāciju un saskaņošanas procedūrām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Pamatojums

Atbilst to pantu grozījumiem, ar kuriem deleģēto aktu procedūrai pielāgo pasākumus, kurus agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz konkrētu procedūru saskaņošanu un saistībā ar nozaru atsauces dokumentiem. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

svītrots

Pamatojums

Atbilst to pantu grozījumiem, ar kuriem deleģēto aktu procedūrai pielāgo pasākumus, kurus agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1221/2009

16. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem norādījumu dokumentus, kuros atsaucas uz Kompetento iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izstrādājot norādījumu dokumentus par Kompetento iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām.

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai deleģēto aktu procedūrai pielāgotu pasākumu, ko agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1221/2009

17. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu par procedūrām salīdzinošā novērtējuma veikšanai attiecībā uz EMAS kompetentajām iestādēm, ietverot atbilstīgas procedūras salīdzinošā novērtējuma rezultātā pieņemtu lēmumu pārsūdzēšanai.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot procedūras EMAS kompetento iestāžu salīdzinošā novērtējuma veikšanai, ietverot atbilstīgas procedūras salīdzinošā novērtējuma rezultātā pieņemtu lēmumu pārsūdzēšanai.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1221/2009

30. pants – 6. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem norādījumu dokumentus, kuros atsaucas uz Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izstrādājot norādījumus par Akreditācijas un licencēšanas iestāžu foruma apstiprinātajām saskaņošanas procedūrām.

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai deleģēto aktu procedūrai pielāgotu pasākumu, ko agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1221/2009

46. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“6.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem 1. punktā minētos nozares atsauces dokumentus un 4. punktā minētos norādījumus saskaņā ar 49. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

“6.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 48.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot 1. punktā minētos nozares atsauces dokumentus un 4. punktā minētos norādījumus.”;

Pamatojums

Grozījums ir paredzēts, lai deleģēto aktu procedūrai pielāgotu pasākumu, ko agrāk iesniedza, izmantojot regulatīvās kontroles procedūru.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 53. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1221/2009

48.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“48.a pants

“48.a pants

Deleģēšanas īstenošana

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 17. panta 3. punktā un 48. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 16. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 30. panta 6. punktā, 46. panta 6. punktā un 48. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 17. panta 3. punktā un 48. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 4. punktā, 17. panta 3. punktā, 30. panta 6. punktā, 46. panta 6. punktā un 48. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģēta akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu*.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 17. panta 3. punktu un 48. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 16. panta 4. punktu, 17. panta 3. punktu, 30. panta 6. punktu, 46. panta 6. punktu un 48. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

_______________

_______________

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

* OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.”;

Pamatojums

Pilvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu) un atsauču atjaunināšana atbilstoši iepriekšējiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 66/2010

6. pants – 7. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai piešķirtu atkāpes no šā panta 6. punkta attiecībā uz atsevišķu produktu kategorijām, kuri satur 6. punktā minētās vielas, un tikai tādā gadījumā, ja nav tehniski iespējams tos kā tādus aizstāt vai izmantot alternatīvus materiālus vai mainīt dizainu, vai gadījumā, ja produktiem ir ievērojami lielāki vispārējie ekoloģiskie raksturlielumi salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas produktiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, piešķirot atkāpes no šā panta 6. punkta tādu atsevišķu produktu kategorijām, kuri satur 6. punktā minētās vielas, un tikai tādā gadījumā, ja nav tehniski iespējams tos kā tādus aizstāt vai izmantot alternatīvus materiālus vai mainīt dizainu, vai gadījumā, ja produktiem ir ievērojami lielāki vispārējie ekoloģiskie raksturlielumi salīdzinājumā ar citiem tās pašas kategorijas produktiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 66/2010

8. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai vēlākais deviņus mēnešus pēc apspriedes ar ESEK Komisija pieņemtu pasākumus konkrētu ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā produktu grupā. Šos pasākumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, vēlākais, deviņus mēnešus pēc apspriešanās ar ESEK nosakot pasākumus konkrētu ES ekomarķējuma kritēriju noteikšanai katrā produktu grupā. Šos pasākumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 54. punkts – 4. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 66/2010

15.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 7. punktā, 8. panta 2. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 7. punktā, 8. panta 2. punktā un 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EEK) Nr. 3924/91

2. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“6.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai atjauninātu Prodcom sarakstu un par katru pozīciju faktiski savākto informāciju.”;

“6.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, atjauninot Prodcom sarakstu un faktiski savākto informāciju par katru pozīciju.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EEK) Nr. 3924/91

3. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem šā panta 3. punkta piemērošanai, tostarp lai pielāgotos tehnikas attīstībai.”;

“5.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu šā panta 3. punktu, tostarp lai pielāgotos tehnikas attīstībai.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EEK) Nr. 3924/91

4. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, paredzot, ka apsekojumi jāveic katru mēnesi vai katru ceturksni.

Tomēr attiecībā uz dažām Prodcom saraksta pozīcijām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot, ka apsekojumi jāveic katru mēnesi vai katru ceturksni.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EEK) Nr. 3924/91

5. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1.   Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, ko nosaka Komisija. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par minētajiem pasākumiem.”;

“1.   Vajadzīgo informāciju vāc dalībvalstis, izmantojot apsekojuma aptaujas lapas, kuru saturs atbilst pasākumiem, ko nosaka Komisija. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot minētos pasākumus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 5. punkts

Regula (EEK) Nr. 3924/91

6. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par sīki izstrādātiem noteikumiem, ar kuriem saskaņā dalībvalstis apstrādā aizpildītās 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot sīki izstrādātus noteikumus, ar kuriem saskaņā dalībvalstis apstrādā aizpildītās 5. panta 1. punktā minētās aptaujas lapas vai 5. panta 3. punktā minēto informāciju no citiem avotiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 55. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EEK) Nr. 3924/91

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 6. punktā, 3. panta 5. punktā, 4. pantā, 5. panta 1. punktā un 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 56. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Regula (EEK) Nr. 696/93

6. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, it sevišķi lai grozītu ražošanas sistēmas statistikas vienības, izmantotos kritērijus un pielikumā noteiktās definīcijas nolūkā tos pielāgot ekonomikas un tehnikas attīstībai.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu ražošanas sistēmas statistikas vienības, izmantotos kritērijus un pielikumā noteiktās definīcijas nolūkā tos pielāgot ekonomikas un tehnikas attīstībai.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 56. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EEK) Nr. 696/93

6.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 1. daļa – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  papildinātu minēto regulu ar kvalitātes novērtējuma kritērijiem;

–  papildinātu minēto regulu ar mainīgo lielumu kvalitātes novērtējuma kritērijiem;

Pamatojums

Ievaddaļas (apsvēruma) teksta saskaņošana ar ierosināto Regulas (EK) Nr. 1165/98 10. panta 5. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2)  regulas 4. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

2)  regulas 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punktā otro daļu aizstāj ar šādu:

Pamatojums

Saskaņā ar jaunāko Tiesas judikatūru ir vēlams, lai pilnvarojumā būtu skaidri precizēts, vai pilnvaras tiek piešķirtas, lai papildinātu vai grozītu tiesību aktu. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

4. pants – 2. punkts – 1. daļa – d punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija par pirmajā daļā minētajām shēmām ir noteikta pielikumos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par shēmu apstiprināšanu un piemērošanu.

Informācija par pirmajā daļā minētajām shēmām ir noteikta pielikumos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, sīkāk precizējot shēmu apstiprināšanu un piemērošanu.

Pamatojums

Saskaņā ar jaunāko Tiesas judikatūru ir vēlams, lai pilnvarojumā būtu skaidri precizēts, vai pilnvaras tiek piešķirtas, lai papildinātu vai grozītu tiesību aktu. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

10. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par kvalitātes novērtējuma kritērijiem.”;

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot mainīgo lielumu kvalitātes novērtējuma kritērijus.”

Pamatojums

Grozījumā ir precizēts pilnvarojums (papildināšana) un ir noteikts precīzs deleģētā akta priekšmets.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1165/98

18. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a)  regulas 18. panta 3. punktu svītro;

Pamatojums

3. punkts ir procesuālo tiesību norma, kas saistīta ar regulatīvo kontroles procedūru, kura tagad kļuvusi nevajadzīga un tāpēc svītrojama.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

18.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā, 10. pantā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otrajā daļā, 10. panta 5. punktā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ...[šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir īpaši jāuzskaita visi noteikumi par deleģētu pilnvaru piešķiršanu. Pilnvaru deleģēšanas laikposmu maina no nenoteikta laika uz piecu gadu laikposmu, kas saskan ar iedibināto likumdošanas praksi ECON komitejas atbildības jomā un vispārējo Parlamenta pieeju. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

18.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punktā, 10. pantā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otrajā daļā, 10. panta 5. punktā, A pielikuma a) punktā, b) punkta 3. apakšpunktā, c) punkta 2. apakšpunktā, c) punkta 10. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā, f) punkta 8. un 9. apakšpunktā, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā, d) punkta 2. apakšpunktā un g) punkta 2. apakšpunktā, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktā un d) punkta 2. apakšpunktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir īpaši jāuzskaita visi noteikumi par deleģētu pilnvaru piešķiršanu.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

18.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. panta 2. punktu, 10. pantu, A pielikuma a) punktu, b) punkta 3. apakšpunktu, c) punkta 2. apakšpunktu, c) punkta 10. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu, f) punkta 8. un 9. apakšpunktu, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu un g) punkta 2. apakšpunktu, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Saskaņā ar 3. panta 3. punktu, 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) punkta otro daļu, 10. panta 5. punktu, A pielikuma a) punktu, b) punkta 3. apakšpunktu, c) punkta 2. apakšpunktu, c) punkta 10. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu, f) punkta 8. un 9. apakšpunktu, B pielikuma b) punkta 4. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu, C pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu, d) punkta 2. apakšpunktu un g) punkta 2. apakšpunktu, kā arī D pielikuma b) punkta 2. apakšpunktu un d) punkta 2. apakšpunktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trijos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, ir īpaši jāuzskaita visi noteikumi par deleģētu pilnvaru piešķiršanu. Laikposms rūpīgās pārbaudes veikšanai ir trīs mēnešu laikposms, kuru vienu reizi var pagarināt vēl par trim mēnešiem saskaņā ar iedibināto likumdošanas praksi ECON komitejas atbildības jomā. Tas ir konsekventi darīts visā tekstā.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – ii apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

A pielikums – b punkts – 3. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – iii apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

A pielikums – c punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Informāciju par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām (Nr. 312) un importa cenām (Nr. 340) var apkopot, izmantojot vienības vērtības ražojumiem, kuru izcelsme ir ārējā tirdzniecībā vai citos avotos, tikai gadījumos, kad salīdzinājumā ar specifisku informāciju par cenām ievērojami nepazeminās kvalitāte. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par nosacījumiem vajadzīgās datu kvalitātes nodrošināšanai.”

“2.  Informāciju par ārējam tirgum paredzētas produkcijas izlaides cenām (Nr. 312) un importa cenām (Nr. 340) var apkopot, izmantojot vienības vērtības ražojumiem, kuru izcelsme ir ārējā tirdzniecībā vai citos avotos, tikai gadījumos, kad salīdzinājumā ar specifisku informāciju par cenām ievērojami nepazeminās kvalitāte. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot nosacījumus vajadzīgās datu kvalitātes nodrošināšanai.”

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – vi apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

A pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Pie tam ražošanas mainīgo lielumu (Nr. 110.) un nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220.) nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

“2.  Pie tam ražošanas mainīgo lielumu (Nr. 110) un nostrādāto stundu mainīgo lielumu (Nr. 220) nosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – vii apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

A pielikums – f punkts – 8. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“8.  Attiecībā uz importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai paredzētu noteikumus par Eiropas izlases shēmas piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.”;

“8.  Attiecībā uz importa cenu mainīgo lielumu (Nr. 340) Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz minētās regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmas piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 6. punkts – viii apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

A pielikums – f punkts – 9. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“9.  Mainīgie lielumi par ārējo tirgu (Nr. 122 un 312) jānosūta atbilstoši sadalījumam eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas definēta kā NACE 2. red. B līdz E sadaļa, RPG, NACE 2. red. sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Mainīgajam lielumam Nr. 122 nav nepieciešama informācija par NACE 2. red. D un E sadaļu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta saskaņā ar sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo sadalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā CPA B līdz E sadaļa, RPG, CPA sadaļas (1 burts) un nodaļas 2 ciparu līmenis. Attiecībā uz sadalījumu eurozonā un ārpus eurozonas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai paredzētu noteikumus par Eiropas izlases shēmu piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlases shēma var ierobežot importa cenu mainīgā lieluma darbības jomu, attiecinot to uz ražojumu importu no tādām valstīm, kuras ir ārpus eurozonas. Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, mainīgo lielumu Nr. 122, 312 un 340 sadalījums eurozonā un ārpus tās nav jānosūta.”;

“9.  Mainīgie lielumi par ārējo tirgu (Nr. 122 un 312) jānosūta atbilstoši iedalījumam eurozonā un ārpus eurozonas. Šo iedalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas definēta kā NACE 2. red. B līdz E sadaļa, RPG, NACE 2. red. sadaļa (viens burts) un nodaļas divu ciparu līmenis. Mainīgajam lielumam Nr. 122 nav nepieciešama informācija par NACE 2. red. D un E sadaļu. Turklāt importa cenu mainīgais lielums (Nr. 340) jānosūta saskaņā ar iedalījumu eurozonā un ārpus eurozonas. Šo iedalījumu piemēro visai rūpniecības nozarei, kas noteikta kā CPA B līdz E sadaļa, RPG, CPA sadaļas (1 burts) un nodaļas 2 ciparu līmenis. Attiecībā uz iedalījumu eurozonā un ārpus eurozonas Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmu piemērošanu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Eiropas izlases shēma var ierobežot importa cenu mainīgā lieluma darbības jomu, attiecinot to uz ražojumu importu no tādām valstīm, kuras ir ārpus eurozonas. Dalībvalstīm, kuras nav ieviesušas euro, mainīgo lielumu Nr. 122, 312 un 340 iedalījums eurozonā un ārpus eurozonas nav jānosūta.”

Pamatojums

Jēdziens “eurozona” ir oficiāls termins to valstu grupā, kuras ir ieviesušas euro kā savu vienīgo valūtu. Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 7. punkts – i apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

B pielikums – b punkts – 4. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 7. punkts – iv apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

B pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – i apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

C pielikums – b punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”;

(Komisijas priekšlikumā būtu jālabo numerācija. 9. punkts patiesībā ir 8. punkts).

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iii apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

C pielikums – c punkts – 4. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii)  pielikuma c) punkta 4. apakšpunkta pēdējo daļu svītro;

iii)  pielikuma c) punkta 4. apakšpunkta trešo daļu svītro;

(Komisijas priekšlikumā būtu jālabo numerācija. 9. punkts patiesībā ir 8. punkts).

Pamatojums

Formulējuma saskaņošana ar Savienības tiesību aktu izstrādāšanas standartiem.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – iv apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

C pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120.) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123.) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

“2.  Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) un pārdošanas apjoma mainīgais lielums (Nr. 123) jānosūta arī formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

(Komisijas priekšlikumā būtu jālabo numerācija. 9. punkts patiesībā ir 8. punkts).

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 8. punkts – v apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

C pielikums – g punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120.) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123.) nosūta viena mēneša laikā saskaņā ar šā pielikuma f) punkta 3. apakšpunktā noteikto detalizācijas pakāpi. Dalībvalstis var izvēlēties piedalīties mainīgajos lielumos apgrozījumam un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 120. un 330/123.) ar piešķīrumiem saskaņā ar Eiropas izlases shēmu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, paredzot noteikumus par Eiropas izlases shēmas piešķīrumiem.”

“2.  Mainīgos lielumus apgrozījumam (Nr. 120) un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 330/123) nosūta viena mēneša laikā saskaņā ar šā pielikuma f) punkta 3. apakšpunktā noteikto detalizācijas pakāpi. Dalībvalstis var izvēlēties piedalīties mainīgajos lielumos apgrozījumam un noieta deflatoram/pārdošanas apjomam (Nr. 120 un 330/123) ar piešķīrumiem saskaņā ar Eiropas izlases shēmu, kā noteikts 4. panta 2. punkta pirmās daļas d) apakšpunktā. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par Eiropas izlases shēmas piešķīrumiem.”

(Komisijas priekšlikumā būtu jālabo numerācija. 9. punkts patiesībā ir 8. punkts).

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – i apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

D pielikums – b punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu par citu novērojamo vienību izmantošanu.”;

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, paredzot iespēju izmantot citas novērojamās vienības.”;

(Komisijas priekšlikumā būtu jālabo numerācija. 10. punkts patiesībā ir 9. punkts).

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšana) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 57. punkts – 4. daļa – 9. punkts – iv apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1165/98

D pielikums – d punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

“2.  Apgrozījuma mainīgais lielums (Nr. 120) jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Ja citi mainīgie lielumi uzrāda darba dienas efektus, dalībvalstis var arī nosūtīt minētos mainīgos lielumus formā, kas pielāgota darba dienu skaitam. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 18.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu to mainīgo lielumu sarakstu, kuri jānosūta formā, kas pielāgota darba dienu skaitam.”;

(Komisijas priekšlikumā būtu jālabo numerācija. 10. punkts patiesībā ir 9. punkts).

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai pielāgotu Regulu (EK) Nr. 530/1999 nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai minēto regulu papildinātu ar sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu, kā arī ar kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Lai pielāgotu Regulu (EK) Nr. 530/1999 nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz minētās regulas papildināšanu ar sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu, kā arī ar statistikas datu kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Pamatojums

Saskaņošana ar ierosināto Regulas (EK) Nr. 530/1999 10. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 530/1999

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu sniedzamās informācijas noteikšanu un sadalījumu. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 530/1999

10. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot statistikas datu kvalitātes izvērtēšanas kritērijus. Šos deleģētos aktus pieņem katram pārskata laikposmam vismaz deviņus mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Padomes Regula (EK) Nr. 530/1999

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 3. punktā un 10. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 3. punktā un 10. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar iedibināto likumdošanas praksi ECON komitejas kompetenču jomā un Parlamenta vispārējo pieeju (sk. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 58. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 530/1999

10.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 6. panta 3. punktu un 10. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 6. panta 3. punktu un 10. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma saskaņošana ar iedibināto likumdošanas praksi ECON komitejas kompetenču jomā.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 2150/2002 īstenošanai saistībā ar rezultātu sagatavošanu, atbilstošu kārtību rezultātu nosūtīšanai un kvalitātes ziņojumu saturu, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 2150/2002 īstenošanai saistībā ar rezultātu sagatavošanu, atbilstošu kārtību rezultātu nosūtīšanai un kvalitātes ziņojumu struktūru un sīki izstrādātu kārtību, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Pamatojums

Atbilst panta grozījumam, ar ko saskaņo tekstu ar aktuālākajiem tiesību aktiem statistikas jomā.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 2150/2002

1. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu, izveidojot atbilstības tabulu starp šīs regulas III pielikumā ietverto statistikas nomenklatūru un atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK*.

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, izveidojot atbilstības tabulu starp šīs regulas III pielikumā ietverto statistikas nomenklatūru un atkritumu sarakstu, kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2000/532/EK*.

____________________

____________________

* Komisijas Lēmums (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).”

* Komisijas Lēmums (2000. gada 3. maijs), ar ko aizstāj Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta a) punktu Padomes Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem, un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.).”

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 2150/2002

3. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu, paredzot kvalitātes un precizitātes nosacījumus.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot kvalitātes un precizitātes nosacījumus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 2150/2002

5.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu par pielāgošanu ekonomikas un tehnikas attīstībai datu savākšanā un statistiskā apstrādē, kā arī rezultātu apstrādē un nosūtīšanā, un par pielikumos uzskaitīto specifikāciju pielāgošanu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.b pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, pielāgojot to ekonomikas un tehnikas attīstībai datu savākšanā un statistiskā apstrādē, kā arī rezultātu apstrādē un nosūtīšanā, un pielāgojot pielikumos uzskaitītās specifikācijas.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 2150/2002

5.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 5. punktā, 3. panta 1. un 4. punktā un 5.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 1. panta 5.punktā, 3.panta 1. un 4. punktā un 5.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 59. punkts – 5. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 2150/2002

6. pants – 1. daļa – c punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  noteiktu kvalitātes ziņojumu saturu, kā minēts I pielikuma 7. iedaļā un II pielikuma 7. iedaļā.

c)  noteiktu kvalitātes ziņojumu struktūru un sīki izstrādātu kārtību, kā minēts I pielikuma 7. iedaļā un II pielikuma 7. iedaļā.

Pamatojums

Šis grozījums atbilst citiem grozījumiem attiecībā uz šo priekšlikumu, kā arī aktuālākajiem tiesību aktiem statistikas jomā. Tā kā šā punkta attiecīgā piemērošanas joma un nolūks ir noteikt ziņojuma struktūru un iesniegšanas kārtību, tas tiek precizēts ar ierosināto grozījumu. Ievērojot principu par labu sadarbību ar pārējām iestādēm, šis grozījums apliecina arī Eiropas Parlamenta centienus panākt vienošanos par šo jautājumu, akceptējot ierosināto procedūru.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 60. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 437/2003

5. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai noteiktu citus precizitātes standartus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot citus precizitātes standartus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 60. punkts – 3. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 437/2003

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā un 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā un 5. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 1. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  papildinātu minēto regulu, pieņemot pasākumus par datu sniegšanu saistībā ar priekšizpēti.

Pamatojums

Ievaddaļas saskaņošana ar ierosināto Regulas (EK) Nr. 450/2003 10. panta 5. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu vienotus apstākļus Regulas (EK) Nr. 450/2003 īstenošanai saistībā ar kvalitātes ziņojuma saturu, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 450/2003 īstenošanai saistībā ar kvalitātes ziņojuma struktūru un detalizētu sagatavošanas kārtību, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011.

Pamatojums

Ievaddaļas saskaņošana ar ierosināto Regulas (EK) Nr. 450/2003 8. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

2. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai ieviestu grozījumus nolūkā pārstrādāt indeksa tehnisko specifikāciju un pārskatīt svēruma struktūru.”;

“4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu pielikumu nolūkā pārstrādāt indeksa tehnisko specifikāciju un pārskatīt svēruma struktūru.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

3. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai ieviestu grozījumus nolūkā iekļaut šīs regulas darbības jomāNACE 2. red. O–S iedaļā noteiktās saimnieciskās darbības, ņemot vērā 10. pantā definēto priekšizpēti.”;

“2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu šo regulu nolūkā iekļaut šīs regulas darbības jomā NACE 2. red. O–S iedaļā noteiktās saimnieciskās darbības, ņemot vērā 10. pantā paredzēto priekšizpēti.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums. Regulas (EK) Nr. 450/2003 10. pantā ir noteikta priekšizpētes sagatavošana, taču tā nav definēta.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

4. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā ieguldījumu kopējā nodarbinātībā un darbaspēka izmaksās Savienības un valsts līmenī, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai identificētu NACE 2. red. iedaļās un tālākajos iedalījumos definētās saimnieciskās darbības, kurās dati ir jāiedala, nepārsniedzot NACE 2. red. iedalījumu līmeni (divu ciparu līmenis) vai līmeņu grupējumus, ņemot vērā ekonomikas un sociālo attīstību.

Ņemot vērā ieguldījumu kopējā nodarbinātībā un darbaspēka izmaksās Savienības un valsts līmenī, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu nolūkā izveidot to saimniecisko darbību iedalījumu, kuras definētas NACE 2. red. iedaļās un tālākajos iedalījumos un kurās dati ir jāiedala, nepārsniedzot NACE 2. red. iedalījumu līmeni (divu ciparu līmenis) vai līmeņu grupējumus, ņemot vērā ekonomikas un sociālo attīstību.

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

4. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai noteiktu minētās saimnieciskās darbības, ņemot vērā 10. pantā definēto priekšizpēti.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot minētās saimnieciskās darbības un ņemot vērā 10. pantā paredzēto priekšizpēti.

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu par ķēžu indeksa aprēķināšanai piemērojamās metodoloģijas noteikšanu.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, izveidojot ķēžu indeksa aprēķināšanai piemērojamo metodoloģiju.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

8. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1.  Komisija tiek pilnvarota saskaņā ar 11.a pantu pieņemt deleģētos aktus par atsevišķu kvalitātes kritēriju noteikšanu. Pārsūtītajiem pašreizējiem un iepriekšējiem datiem ir jāatbilst šiem kvalitātes kritērijiem.”;

“1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot atsevišķus kvalitātes kritērijus. Pārsūtītajiem pašreizējiem un iepriekšējiem datiem ir jāatbilst šiem kvalitātes kritērijiem.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Sākot ar 2003. gadu, dalībvalstīm ir Komisijai jāsniedz ikgadēji kvalitātes ziņojumi. Ziņojumu saturu Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru:”;

“2.  Sākot ar 2003. gadu, dalībvalstīm ir Komisijai jāsniedz ikgadēji kvalitātes ziņojumi. Ziņojumu struktūru un detalizētu sagatavošanas kārtību Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru:”;

Pamatojums

Nav lietderīgi ar īstenošanas aktiem noteikt šādu ziņojumu saturu. Tā kā šā punkta attiecīgā piemērošanas joma un nolūks ir noteikt ziņojuma struktūru un sagatavošanas kārtību, tas tiek precizēts ar ierosināto grozījumu. Grozījums arī saskan ar vairākiem nesen pieņemtiem tiesību aktiem statistikas jomā.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 450/2003

9. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a)  regulas 9. pantu svītro.

Pamatojums

9. pantā ir noteikti pārejas periodi un atkāpes, kuras pa šo laiku ir zaudējušas spēku. Tāpēc šis pants ir lieks un būtu jāsvītro.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

10. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem pasākumus saskaņā ar priekšizpētes rezultātiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru. Šajos pasākumos ievēro izmaksu lietderības principu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. pantā, ietverot respondentu noslogojuma samazināšanu.”;

“5.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu saistībā ar šā panta 2. punktā minēto datu sniegšanu par šajā pantā minētās priekšizpētes rezultātiem. Šajos deleģētajos aktos ievēro izmaksu lietderības principu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 223/2009 2. pantā, ietverot respondentu noslogojuma samazināšanu.”;

Pamatojums

Nav lietderīgi šādus pasākumus pieņemt ar īstenošanas aktiem, jo deleģējums neattiecas tikai uz vienādu nosacījumu noteikšanu, kas nepieciešami juridiski saistošo Savienības aktu īstenošanai, kā noteikts LESD 291. pantā. Tāpēc šim pilnvarojumam jābūt deleģēta akta veidā.

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

11.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā un 4pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā, 4. panta 1., 2. un 3. punktā, 8. panta 1. punktā un 10panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Atsauču un pilnvarojuma ilguma saskaņošana (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

11.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā un 4pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 4. punktā, 3. panta 2. punktā, 4. panta 1., 2. un 3punktā, 8. panta 1. punktā un 10. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Pamatojums

Atsauču saskaņošana.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 61. punkts – 4. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 450/2003

11.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 2. panta 4. punktu, 3. panta 2. punktu un 4. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 2. panta 4. punktu, 3. panta 2. punktu, 4. panta 1., 2. un 3. punktu, 8. panta 1. punktu un 10. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Atsauču, rūpīgās pārbaudes ilguma un tās pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

I pielikums – VI daļa – 62. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 808/2004

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 8. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 1. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  grozītu minēto regulu nolūkā pielāgot Savienības kopsummas procentuālo īpatsvaru;

–  (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1161/2005

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai noteiktu grafiku kodu P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 un B.4G iesniegšanai un pieņemtu jebkādus lēmumus prasīt pielikumā uzskaitīto darījumu iedalījumu pa partnersektoriem. Šādus lēmumus pieņem tikai pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 9. pantu ir Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegusi ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.”;

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot grafiku kodu P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 un B.4G iesniegšanai un prasot pielikumā uzskaitīto darījumu iedalīšanu pa partnersektoriem. Šādus deleģētos aktus pieņem tikai pēc tam, kad Komisija saskaņā ar 9. pantu ir Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegusi ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1161/2005

2. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  panta 5. punktu svītro;

Pamatojums

Panta 5. punkts attiecas uz datu pārsūtīšanu 2004. gadā, tāpēc tas ir lieks un būtu jāsvītro.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1161/2005

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai grozītu šā panta 1. punktu attiecībā uz Savienības kopsummas procentuālo īpatsvaru.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz to, lai grozītu šā panta 1. punktu nolūkā pielāgot Savienības kopsummas procentuālo īpatsvaru (1 %).”;

Pamatojums

Pilnvarojuma (tā darbības jomas) precizēšana.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1161/2005

6. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai pieņemtu kopējus kvalitātes standartus.”;

“1.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot kopējus kvalitātes standartus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1161/2005

7.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. un 4. punktā, 3. panta 3. punktā un 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. un4. punktā, 3. panta 3. punktā un 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 63. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1161/2005

7.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 2. panta 2. un 4. punktu, 3. panta 3. punktu un 6. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 2. panta 2. un 4. punktu, 3. panta 3. punktu un 6. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1552/2005

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai paplašinātu šo definīciju, ja šāda paplašināšana būtiski uzlabotu pārskata rezultātu reprezentativitāti un kvalitāti attiecīgajās dalībvalstīs.

Turklāt Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pieņemot minētās definīcijas paplašinājumu, ja šāds paplašinājums būtiski uzlabotu pārskata rezultātu reprezentativitāti un kvalitāti attiecīgajās dalībvalstīs.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1552/2005

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai noteiktu prasības attiecībā uz izlasi un precizitāti un šo prasību ievērošanai nepieciešamos izlases apjomus, īpašus norādījumus par NACE 2. red. izmantošanu un lieluma kategorijas, kurās var iedalīt iegūtos rezultātus.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot prasības attiecībā uz izlasi un precizitāti un šo prasību ievērošanai nepieciešamos izlases apjomus, īpašus norādījumus par NACE 2. red. izmantošanu un lieluma kategorijas, kurās var iedalīt iegūtos rezultātus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1552/2005

8. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu par konkrētiem datiem, kas jāvāc attiecībā uz uzņēmumiem, kuri piedāvā arodmācības, un uzņēmumiem, kuri tās nepiedāvā, kā arī dažādiem arodmācību veidiem.”;

“2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildinājumu, nosakot konkrētus datus, kas jāvāc attiecībā uz uzņēmumiem, kuri piedāvā arodmācības, un uzņēmumiem, kuri tās nepiedāvā, kā arī dažādiem arodmācību veidiem.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1552/2005

9. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, nosakot, kādas ir kvalitātes prasības datiem par uzņēmumos notiekošajām arodmācībām, kuri ir jāvāc un jāpārsūta Eiropas statistikas vajadzībām, un visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu vai uzlabotu datu kvalitāti.”;

“4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, kādas ir kvalitātes prasības datiem par uzņēmumos notiekošajām arodmācībām, kuri ir jāvāc un jāpārsūta Eiropas statistikas vajadzībām, un pieņemot visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērtētu vai uzlabotu datu kvalitāti.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1552/2005

9. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5. Komisija ar īstenošanas aktu nosaka 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

“5. Izstrādājot 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu, dalībvalstis ievēro kvalitātes prasības un jebkādus citus pasākumus, kas noteikti saskaņā ar 4. punktu. Lai novērtētu nosūtīto datu kvalitāti, tās izmanto formātu, ko Komisija nosaka, izmantojot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

Pamatojums

Šajā grozījumā ir skaidri pateikts, ka to kvalitātes ziņojumu struktūra, kurus pieņem ar īstenošanas aktu, attiecas uz formātu, kas dalībvalstīm jāizmanto, kad tās novērtē nosūtīto datu kvalitāti, un ka šis vērtējums ir balstīts uz kvalitātes kritērijiem, kas jau pieņemti ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1552/2005

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu, lai noteiktu pirmo apsekojuma gadu, par ko jāvāc dati.”;

“2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 13.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmo apsekojuma gadu, par ko jāvāc dati.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 64. punkts – 4. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1552/2005

13.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 7. panta 3. punktā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 2. punktā un 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 7. panta 3. punktā, 8. panta 2. punktā, 9. panta 4. punktā, 10. panta 2. punktā un 13. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 65. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1893/2006

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnoloģijas un ekonomikas attīstību vai lai nodrošinātu saskaņotību ar citām ekonomiskajām un sociālajām klasifikācijām.”;

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnoloģijas un ekonomikas attīstību vai nodrošināt saskaņotību ar citām ekonomiskajām un sociālajām klasifikācijām.”;

Pamatojums

Atsauces precizējums (jo ir vairāk nekā viens pielikums).

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 65. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1893/2006

6.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 65. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1893/2006

6.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 66. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 458/2007

7. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, nosakot pirmo gadu, kad ir jāvāc pilni dati, un pieņemot pasākumus saistībā ar attiecīgo datu sīki izstrādātu klasifikāciju un izmantojamajām definīcijām.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmo gadu, kad ir jāvāc pilni dati, un pieņemot pasākumus saistībā ar attiecīgo datu sīki izstrādātu klasifikāciju un izmantojamajām definīcijām.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 66. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 458/2007

7.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 3. punktā un I pielikuma 1.1.2.4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 7. panta 3. punktā un I pielikuma 1.1.2.4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai Regulu (EK) Nr. 716/2007 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu I un II pielikumā ietvertās definīcijas un III pielikumā noteiktos detalizētas informācijas līmeņus un lai minēto regulu papildinātu ar pasākumiem saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem.

Lai Regulu (EK) Nr. 716/2007 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz I un II pielikumā ietverto definīciju un III pielikumā noteiktā detalizētas informācijas līmeņa grozīšanu un minētās regulas papildināšanu ar pasākumiem saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem un kopējiem kvalitātes standartiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma sīkāks apraksts. Sk. arī Regulas (EK) Nr. 716/2007 6. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 716/2007

5. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par vajadzīgajiem pasākumiem saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem, pamatojoties uz ievadpētījumiem secinājumiem.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot vajadzīgos pasākumus saistībā ar iekšējo un ārējo statistiku par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem, pamatojoties uz ievadpētījumu secinājumiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 716/2007

6. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai pieņemtu kopējus kvalitātes standartus.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētos kopējos kvalitātes standartus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums, lai to konkretizētu.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Regula (EK) Nr. 716/2007

9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“c)  noteikt kvalitātes ziņojumu saturu un regularitāti.”;

“c)  noteikt 6. panta 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru, detalizētu sagatavošanas kārtību un regularitāti.”;

Pamatojums

Nav atbilstīgi noteikt šādu ziņojumu saturu, izmantojot īstenošanas aktu. Tā kā šā punkta attiecīgā piemērošanas joma un nolūks ir noteikt ziņojuma struktūru un sagatavošanas kārtību, tas tiek precizēts ar ierosināto grozījumu. Grozījums arī saskan ar vairākiem nesen pieņemtiem tiesību aktiem statistikas jomā.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 716/2007

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 2. pantā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 2. panta otrajā daļā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 716/2007

9.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. pantā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta otrajā daļā, 5. panta 4. punktā un 6. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

Pamatojums

Tehnisks labojums.

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 67. punkts – 4. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 716/2007

9.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 2. pantu, 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 2. panta otro daļu, 5.  panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 68. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

9.a pants – 2. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, lai:

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 68. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 862/2007

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 9.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 9.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 1445/2007

3. pants – 1.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai grozītu definīcijas un pamatpozīciju sarakstu II pielikumā nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, ciktāl tas dalībvalstīm nerada nesamērīgu izmaksu palielinājumu.”

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai grozītu pirmajā daļā noteiktās definīcijas un pamatpozīciju sarakstu II pielikumā nolūkā ņemt vērā ekonomikas un tehnikas attīstību, ciktāl tas dalībvalstīm nerada nesamērīgu izmaksu palielinājumu.”

Pamatojums

Pilnvarojumam jābūt precīzākam, un tā darbības joma skaidri jādefinē, kā noteikts Līguma 290. pantā.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1445/2007

7. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par kvalitātes kontroles pamatā esošajiem kopējiem kritērijiem.”;

“4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētās kvalitātes kontroles pamatā esošos kopējos kritērijus.”;

Pamatojums

Pilnvarojumam jābūt precīzākam, un tā darbības joma skaidri jādefinē, kā noteikts Līguma 290. pantā.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1445/2007

7. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“5.  Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem I pielikuma 5.3. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

“5.  Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka kvalitātes ziņojumu struktūru un detalizētu sagatavošanas kārtību, kā minēts 3. punktā un norādīts I pielikuma 5.3. punktā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

Pamatojums

Ir skaidri jānosaka pilnvarojuma darbības joma.

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1445/2007

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. pantā un 7. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta otrajā daļā un 7. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1445/2007

10.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. pantā un 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošus deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta otrajā daļā un 7. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Pamatojums

Tehnisks labojums.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 69. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1445/2007

10.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 3. pantu un 7. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 3. panta otro daļu un 7. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai Regulu (EK) Nr. 177/2008 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumā ietverto reģistra pozīciju sarakstu, to definīcijas un to nepārtrauktības noteikumus un lai minēto regulu papildinātu ar kopējiem kvalitātes standartiem un noteikumiem par reģistru atjaunināšanu, kā arī lai noteiktu, kādā mērā konkrēti uzņēmumi un uzņēmumu grupas ir jāietver reģistros, norādot vienības, kas atbilst lauksaimniecības statistikas vienībām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Lai Regulu (EK) Nr. 177/2008 pielāgotu ekonomikas un tehnikas attīstībai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumā ietverto reģistra pozīciju sarakstu, to definīcijas un to nepārtrauktības noteikumus un lai minēto regulu papildinātu ar kopējiem uzņēmējdarbības reģistru kvalitātes standartiem un noteikumiem par reģistru atjaunināšanu, kā arī lai noteiktu, kādā mērā konkrēti uzņēmumi un uzņēmumu grupas ir jāietver reģistros, norādot vienības, kas atbilst lauksaimniecības statistikas vienībām. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Pamatojums

Saskaņošana ar ierosināto Regulas (EK) Nr. 177/2008 6. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 177/2008

3. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“6.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai noteiktu, ciktāl uzņēmumus, kur nodarbināts mazāk nekā pusslodzes darbinieks, un uzņēmumu grupas, kur ir vienīgi rezidenti un kam nav statistiskas nozīmes dalībvalstīs, iekļauj reģistros, un lai noteiktu vienību definīciju atbilstoši lauksaimniecības statistikas vienībām.”;

“6.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, ciktāl uzņēmumus, kur nodarbināts mazāk nekā pusslodzes darbinieks, un uzņēmumu grupas, kur ir vienīgi rezidenti un kam nav statistiskas nozīmes dalībvalstīs, iekļauj reģistros, un nosakot vienību definīciju atbilstoši lauksaimniecības statistikas vienībām.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 177/2008

6. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai pieņemtu kopējus kvalitātes standartus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot 1. punktā minētos kopējos uzņēmējdarbības reģistru kvalitātes standartus.

Pamatojums

Pilnvarojumam jābūt precīzākam, un tā darbības joma skaidri jādefinē, kā noteikts Līguma 290. pantā.

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 177/2008

6. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumus par kvalitātes ziņojumu saturu un periodiskumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto procedūru.

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem lēmumus par 2. punktā minēto kvalitātes ziņojumu struktūru, detalizētu sagatavošanas kārtību un periodiskumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto procedūru.

Pamatojums

Nav lietderīgi ar īstenošanas aktiem noteikt šādu ziņojumu saturu. Tā kā šā punkta attiecīgā piemērošanas joma un nolūks ir noteikt ziņojuma struktūru un sagatavošanas kārtību, tas tiek precizēts ar ierosināto grozījumu. Grozījums arī saskan ar vairākiem nesen pieņemtiem tiesību aktiem statistikas jomā.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 177/2008

8. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai pieņemtu noteikumus par reģistru atjaunināšanu.”;

“3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par reģistru atjaunināšanu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 177/2008

15.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 6. punktā, 5. panta 2. punktā, 6. panta 3. punktā un 8. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 6. punktā, 5. panta 2. punktā, 6. panta 3. punktā un 8. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 70. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 177/2008

15.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 3. panta 6. punktu, 5. panta 2. punktu, 6. panta 3. punktu un 8. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 3. panta 6. punktu, 5. panta 2. punktu, 6. panta 3. punktu un 8. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

3. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Šā panta 2. punkta j) apakšpunktā minētā elastīgā moduļa izmantošanu plāno ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par tā piemērošanas jomu, raksturlielumu sarakstu, pārskata periodu, aptveramajām darbībām un kvalitātes prasībām. Deleģēto aktu pieņem vismaz 12 mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma. Komisija arī precizē, cik nepieciešama ir informācija un kā datu vākšana ietekmē slogu uzņēmumiem un izmaksas dalībvalstīm.”;

“Šā panta 2. punkta j) apakšpunktā minētā elastīgā moduļa izmantošanu plāno ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot elastīgā moduļa darbības jomu, raksturlielumu sarakstu, pārskata periodu, aptveramās darbības un kvalitātes prasības. Deleģēto aktu pieņem vismaz 12 mēnešus pirms pārskata laikposma sākuma. Komisija arī precizē, cik nepieciešama ir informācija un kā datu vākšana ietekmē slogu uzņēmumiem un izmaksas dalībvalstīm.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

4. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par pasākumiem, kas ir vajadzīgi, pamatojoties uz ievadpētījumu izvērtējumu.”;

“4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pasākumus, kas ir vajadzīgi, pamatojoties uz ievadpētījumu izvērtējumu.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

7. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Lai varētu apkopot kopējos datus par Savienību, dalībvalstis apkopo valstu rezultātu sastāvdaļas atbilstoši NACE 2. red. līmeņiem, kā noteikts šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu.”;

“2.  Nolūkā apkopot kopējos datus par Savienību, dalībvalstis apkopo valstu rezultātu sastāvdaļas atbilstoši NACE 2.red. līmeņiem, kā noteikts šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot attiecīgos NACE 2. red. līmeņus.”;

Pamatojums

Pilnvarojumam jābūt precīzākam, un tā darbības joma skaidri jādefinē, kā noteikts Līguma 290. pantā.

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

8. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Rezultātus nosūta pienācīgā tehniskā formātā termiņā, kas sākas pēc pārskata perioda beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par pārskata periodu 3. panta 2. punkta a) līdz h) un j) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem, un šis periods nav ilgāks par 18 mēnešiem. Saskaņā ar IX pielikuma 9. iedaļu 3. panta 2. punkta i) apakšpunktā paredzētajam modulim termiņš nepārsniedz 30 vai 18 mēnešus. Turklāt nelielu daudzumu provizorisko rezultātu nosūta tādā termiņā pēc pārskata perioda beigām, kas saskaņā ar minēto procedūru noteikts 3. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem un nav ilgāks par 10 mēnešiem.

Rezultātus nosūta pienācīgā tehniskā formātā termiņā, kas sākas pēc pārskata perioda beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot pārskata periodu 3. panta 2. punkta a) līdz h) un j) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem, un šis periods nav ilgāks par 18 mēnešiem. Saskaņā ar IX pielikuma 9. iedaļu 3. panta 2. punkta i) apakšpunktā paredzētajam modulim termiņš nepārsniedz 30 vai 18 mēnešus. Turklāt nelielu daudzumu provizorisko rezultātu nosūta termiņā pēc pārskata perioda beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, precizējot minēto termiņu 3. panta 2. punkta a) līdz g) apakšpunktā paredzētajiem moduļiem, un šis termiņš nav ilgāks par 10 mēnešiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana). Tā kā formulējums „...minēto procedūru...” attiecās uz regulatīvo kontroles procedūru, to ir nepieciešams pielāgot, lai atsauktos uz deleģēto aktu pieņemšanas procedūru.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

8. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par CETO zīmes noteikumu pārskatīšanu un dalībvalstu grupēšanu līdz 2013. gada 29. aprīlim un reizi piecos gados pēc tam.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, pārskatot CETO zīmes un dalībvalstu grupēšanas noteikumus līdz 2013. gada 29. aprīlim un reizi piecos gados pēc tam.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

11.a pants – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz:

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

11.b pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 4. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 2. un 3. punktā, 11.a pantā, I pielikuma 5. un 6. iedaļā, 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļā un 6. iedaļā, II, III un IV pielikumā, VI pielikuma 7. iedaļā, VIII pielikuma 3. iedaļā un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā, IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā un 10. iedaļas 2. apakšiedaļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā, 4. panta 4. punktā, 7. panta 2. punktā, 8. panta 2. un 3. punktā, 11.a pantā, I pielikuma 5., 6. iedaļā un 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļā, II, III un IV pielikuma 6. iedaļā, VI pielikuma 7. iedaļā, VIII pielikuma 3. iedaļā un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā un IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļā un 10. iedaļas 2. apakšiedaļā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

11.b pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 4. panta 4. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. un 3. punktu, 11.a pantu, I pielikuma, 5. un 6. iedaļu, 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļu un 6 iedaļu, II, III un IV pielikumu, VI pielikuma 7. iedaļu, VIII pielikuma 3. iedaļu un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu, kā arī IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu un 10. iedaļas 2. apakšiedaļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktu, 4. panta 4. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 2. un 3. punktu, 11.a pantu, I pielikuma 5. un 6. iedaļu un 8. iedaļas 1. un 2. apakšiedaļu, II, III un IV pielikuma 6. iedaļu, VI pielikuma 7. iedaļu, VIII pielikuma 3. iedaļu un 4. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu, kā arī IX pielikuma 8. iedaļas 2. un 3. apakšiedaļu un 10. iedaļas 2. apakšiedaļu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

I pielikums – 5. iedaļa – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Datus apkopo saskaņā ar 9. iedaļas iedalījumu. Tomēr Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par to, kurš ir pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo statistika par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.

Pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo ikgadējā statistika, ir 2008. kalendārais gads. Datus apkopo saskaņā ar 9. iedaļas iedalījumu. Tomēr Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, kurš ir pirmais pārskata gads, par kuru jāapkopo statistika par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

I pielikums – 6. iedaļa – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis par visiem būtiskajiem raksturlielumiem norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko Komisija ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā šā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.

Dalībvalstis par visiem būtiskajiem raksturlielumiem norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko Komisija ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā šā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot būtiskos raksturlielumus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

I pielikums – 8. iedaļa – 1. apakšiedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1.  Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām, izņemot par NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi. Attiecībā uz NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi nosūtīšanas termiņš ir 10 mēneši. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par rezultātu nosūtīšanas termiņu par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.”;

“1.  Rezultāti jānosūta 18 mēnešos pēc pārskata perioda kalendārā gada beigām, izņemot par NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi. Attiecībā uz NACE 2. red. 64.11. un 64.19. darbības klasi nosūtīšanas termiņš ir 10 mēneši. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulās papildināšanu, nosakot rezultātu nosūtīšanas termiņu par darbības klasēm, uz kurām attiecas NACE 2. red. 64.2., 64.3. un 64.9. grupa un 66. nodaļa.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

I pielikums – 8. iedaļa – 2. apakšiedaļa – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Šie provizoriskie rezultāti vai aprēķini jāiedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai). Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par provizorisko rezultātu vai aprēķinu nosūtīšanu attiecībā uz NACE 2. red. 66. nodaļu.”

“Šie provizoriskie rezultāti vai aprēķini jāiedala atbilstoši NACE 2. red. trīsciparu līmenim (grupai). Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot provizorisko rezultātu vai aprēķinu nosūtīšanu attiecībā uz NACE 2. red. 66. nodaļu.”

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

II pielikums – 6. iedaļa – 1. apakšiedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus būtiskos raksturlielumus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

III pielikums – 6. iedaļa – 1. apakšiedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus būtiskos raksturlielumus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

IV pielikums – 6. iedaļa – 1. apakšiedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par būtiskajiem raksturlielumiem.

Būtiskajiem raksturlielumiem dalībvalstis norāda precizitātes līmeni ar ticamības pakāpi līdz 95 %, ko ietver 13. pantā minētajā ziņojumā, ņemot vērā minētā panta piemērošanu katrā dalībvalstī. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šādus būtiskos raksturlielumus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

VI pielikums – 7. iedaļa – 1. apakšiedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par rezultātu nosūtīšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 mēnešiem, sākot no pārskata gada beigām.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot rezultātu nosūtīšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 mēnešiem, sākot no pārskata gada beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 13. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

VIII pielikums – 3. iedaļa – 1. apakšiedaļa – 5. teikums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Pamatojoties uz šo pētījumu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par minimālā lieluma izmainīšanu.”;

“Pamatojoties uz šo pētījumu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, veicot references populācijas minimālā lieluma izmaiņas.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) un tā apjoma precizējums.

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 13. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

VIII pielikums – 4. iedaļa – 2. un 3. apakšiedaļa – tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu, nosakot produkcijas iedalījumu.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot produkcijas iedalījumu.”;

(Šis grozījums attiecas uz tabulas “Apgrozījuma iedalījums pēc produkcijas veida” teikumu slejā “Piebilde”.)

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

IX pielikums – 8. iedaļa – 2. apakšiedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par dažiem rezultātiem, kas ir jāiedala arī pēc lielumu klasēm atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.

2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, ka daži rezultāti ir jāiedala arī pēc lielumu klasēm atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 14. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

IX pielikums – 8. iedaļa – 3. apakšiedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par dažiem rezultātiem, kas ir jāiedala arī pēc juridiskās formas atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.”;

3.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot, ka daži rezultāti ir jāiedala arī pēc juridiskās formas atbilstoši 10. iedaļā uzskaitītajiem sīki izstrādātajiem datiem, izņemot NACE 2. red. L, M un N sadaļu, kur iedalījums jāveic tikai atbilstoši grupām.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 71. punkts – 3. daļa – 14. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 295/2008

IX pielikums – 10. iedaļa – 2. apakšiedaļa – 2. apakšsadaļa “Īpaši dati”

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai varētu apkopot Savienības statistiku par uzņēmējdarbības demogrāfiju informācijas un sakaru tehnoloģijas nozarē, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu par vairākiem īpašiem NACE 2. red. raksturlielumiem, kas ir jānosūta.

Lai varētu apkopot Savienības statistiku par uzņēmējdarbības demogrāfiju informācijas un sakaru tehnoloģijas nozarē, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.b pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot vairākus īpašus NACE 2. red. raksturlielumus, kas ir jānosūta.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (papildināšana).

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 72. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 451/2008

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu pielikumus nolūkā:

“2.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai grozītu pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnoloģiju un ekonomikas attīstību vai saskaņot to ar citām ekonomikas un sociālām klasifikācijām.”

a)  ņemt vērā tehnoloģiju un ekonomikas attīstību;

 

b)  saskaņot to ar citām ekonomikas un sociālām klasifikācijām.”

 

Pamatojums

Formulējuma saskaņošana, jo a) un b) apakšpunkti nav nepieciešami.

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 72. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 451/2008

6.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 72. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 451/2008

6.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 6. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 73. punkts – 3. daļa – 1. punkts

Regula (EK) Nr. 452/2008

6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu attiecībā uz:

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 6.a pantu, lai papildinātu šo regulu attiecībā uz:

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 73. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 452/2008

6.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 453/2008

2. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Pirmās daļas 1. punkta vajadzībām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai definētu jēdzienus “aktīvi rīkoties, lai sameklētu piemērotu kandidātu” un “noteikts laikposms.”;

“Pirmās daļas 1. punkta vajadzībām Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, definējot jēdzienus “aktīvi rīkoties, lai sameklētu piemērotu kandidātu” un “noteikts laikposms.”;

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 453/2008

3. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1.  Dalībvalstis apkopo ceturkšņa datus ar atsauci uz konkrētiem atsauces datumiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai noteiktu šos konkrētos atsauces datumus.”;

“1.  Dalībvalstis apkopo ceturkšņa datus ar atsauci uz konkrētiem atsauces datumiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot šos konkrētos atsauces datumus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 453/2008

5. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai noteiktu pirmā pārskata ceturkšņa datumu, kā arī nosūtīšanas termiņus. Vienlaikus nosūta jebkādus labojumus attiecībā uz iepriekšējo ceturkšņu datiem.

“1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot pirmā pārskata ceturkšņa datumu, kā arī nosūtīšanas termiņus, kurus piemēro dalībvalstīm. Vienlaikus nosūta jebkādus labojumus attiecībā uz iepriekšējo ceturkšņu datiem.

Datus un metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai (Eurostat) formātā, ko Komisija nosaka ar īstenošanas aktu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto procedūru.”

Datus un metadatus dalībvalstis nosūta Komisijai un precizē to avotu (Eurostat) tehniskajā formātā, ko Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 9. panta 3. punktā minēto procedūru.”

Pamatojums

Šim noteikumam būtu jāattiecas tikai uz tehnisko formātu un datu nosūtīšanas termiņiem no dalībvalstīm. Datu avots būtu jāprecizē.

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 453/2008

7. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu, lai noteiktu piemērotu sistēmu nolūkā veikt virkni priekšizpētes pasākumu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 8.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot piemērotu sistēmu nolūkā veikt virkni priekšizpētes pasākumu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 74. punkts – 3. daļa – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 453/2008

8.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 2. pantā, 3. panta 1. punktā, 5. panta 1. punktā un 7. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 2. pantā, 3. panta 1. punktā, 5. panta 1. punktā un 7. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 75. punkts – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 763/2008

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai noteiktu nākamos pārskata gadus. Pārskata gadi ir gadi katras desmitgades sākumā.”;

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot nākamos pārskata gadus. Pārskata gadi ir gadi katras desmitgades sākumā.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 75. punkts – 2. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 763/2008

5. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu, lai noteiktu to statistikas datu un metadatu programmu, kuri ir jānosūta, lai izpildītu šīs regulas prasības.

3.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot to statistikas datu un metadatu programmu, kuri ir jānosūta, lai izpildītu šīs regulas prasības.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 75. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 763/2008

7.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1099/2008

4. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, lai sīkāk precizētu terminoloģiju, pievienojot attiecīgās NACE atsauces pēc NACE pārskatītās klasifikācijas stāšanās spēkā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas grozīšanu, lai precizētu terminoloģiju, pievienojot attiecīgās NACE atsauces pēc NACE pārskatītās klasifikācijas stāšanās spēkā.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., grozīšana).

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1099/2008

8. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par statistikas datu kopumu kodolenerģijas jomā.”;

“Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot statistikas datu kopumu kodolenerģijas jomā.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1099/2008

9. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu par statistikas datu kopumu par atjaunojamo enerģiju un enerģijas galapatēriņa statistikas datu kopumu.

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot statistikas datu kopumu par atjaunojamo enerģiju un enerģijas galapatēriņa statistikas datu kopumu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 76. punkts – 3. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1099/2008

10.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. un 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 9. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 3. punktā, 4. panta 2. un 3. punktā, 5. panta 3. punktā, 8. pantā un 9. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

7. pants – 2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Datus sniedz atbilstīgi noteiktajiem termiņiem, paredzētajos intervālos un ievērojot pārskata periodus, kas norādīti šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu.

Datus sniedz atbilstīgi noteiktajiem termiņiem, paredzētajos intervālos un ievērojot pārskata periodus, kas norādīti šīs regulas pielikumos vai deleģētajos aktos. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz:

1. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot:

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

9.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā un 9. panta 1. punktā, kā arī I, II, III, IV un V pielikuma c), d) un e) punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 6. panta 2. punktā, 7. panta 2. punktā un 9. panta 1. punktā, kā arī I, II, III, IV un V pielikuma c), d) un e) punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 6. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

I pielikums – c punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

EHIS sniedz statistikas informāciju reizi piecos gados; citiem datu apkopojumiem, piemēram, datu apkopojumiem par saslimstību vai nelaimes gadījumiem un ievainojumiem, kā arī dažiem īpašiem apsekojumu moduļiem, var būt vajadzīgi citi intervāli; Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.

EHIS sniedz statistikas informāciju reizi piecos gados; citiem datu apkopojumiem, piemēram, datu apkopojumiem par saslimstību vai nelaimes gadījumiem un ievainojumiem, kā arī dažiem īpašiem apsekojumu moduļiem, var būt vajadzīgi citi intervāli; Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 6. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

I pielikums – d punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katrā datu sniegšanas reizē nav jāsniedz informācija par visiem tematiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Katrā datu sniegšanas reizē nav jāsniedz informācija par visiem tematiem. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 6. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

I pielikums – e punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptauju un citu izmantoto datu avotu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptauju un citu izmantoto datu avotu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

II pielikums – c punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.

Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz datu sniegšanas pirmo pārskata gadu, intervālu un termiņiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

II pielikums – d punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 7. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

II pielikums – e punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par izmantotajiem datu avotiem un apkopojumu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par izmantotajiem datu avotiem un apkopojumu raksturlielumiem, aptaujāto iedzīvotāju kopumu, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 8. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

III pielikums – c punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Provizoriskus datus vai aplēses var iesniegt agrāk. Par nelaimes gadījumiem, kas skar sabiedrības veselību, var papildus apkopot datus attiecībā uz visiem nāves cēloņiem vai attiecībā uz specifiskiem nāves cēloņiem.

Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 24 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Provizoriskus datus vai aplēses var iesniegt agrāk. Par nelaimes gadījumiem, kas skar sabiedrības veselību, var papildus apkopot datus attiecībā uz visiem nāves cēloņiem vai attiecībā uz specifiskiem nāves cēloņiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 8. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

III pielikums – d punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 8. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

III pielikums – e punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 9. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

IV pielikums – c punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Statistiku sniedz katru gadu. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz pirmo pārskata gadu. Datus iesniedz ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

IV pielikums – d punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 9. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

IV pielikums – e punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu, paziņojumu skaitu par nelaimes gadījumiem darbā un – vajadzības gadījumā – izlases raksturlielumiem, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.”;

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu, paziņojumu skaitu par nelaimes gadījumiem darbā un – vajadzības gadījumā – izlases raksturlielumiem, kā arī informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.”;

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 10. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

V pielikums – c punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Statistiku par arodslimībām sniedz katru gadu, un to nosūta ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz citu datu kopumu sniegšanas pārskata periodiem, intervāliem un termiņiem.

Statistiku par arodslimībām sniedz katru gadu, un to nosūta ne vēlāk kā 15 mēnešus pēc pārskata gada beigām. Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz citu datu kopumu sniegšanas pārskata periodiem, intervāliem un termiņiem.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 10. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

V pielikums – d punkts – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz raksturlielumiem, proti, uz iepriekš uzskaitīto tematu mainīgajiem lielumiem, definīcijām un klasifikācijām, un raksturlielumu sadalījumu.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 77. punkts – 2. daļa – 10. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1338/2008

V pielikums – e punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot noteikumus par pasākumiem attiecībā uz metadatu sniegšanu, tostarp metadatu par aptaujāto iedzīvotāju kopumu un informāciju par visām valstu īpatnībām, kas ir svarīgas, interpretējot un apkopojot salīdzināmu statistiku un rādītājus.

Pamatojums

Pilnvarojuma precizējums (t. i., papildināšana).

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

I pielikums – VII daļa – 78. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1185/2009

5.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1.a, 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 5. panta 1.a, 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1606/2002

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu par starptautisko grāmatvedības standartu piemērojamību Savienībā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 5.a pantu attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, nosakot starptautisko grāmatvedības standartu (“pieņemto starptautisko grāmatvedības standartu”) piemērojamību Savienībā.

Pamatojums

Pilnvarojuma (papildināšanas) precizēšana un sasaiste ar noteikumiem citos pamatakta punktos.

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1606/2002

3. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ iespējamu un nenovēršamu apdraudējumu finanšu tirgus stabilitātei gadījumā, 5.b pantā paredzēto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

svītrots

Pamatojums

Steidzamības procedūra nešķiet pamatota. Nepieciešamības gadījumā Eiropas Parlaments un Padome var paziņot par agrīnu iebildumu neizteikšanu (sk. ierosināto grozījumu svītrot Regulas (EK) Nr. 1606/2002 5.b pantu).

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1606/2002

4. pants – 1. daļa

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1a)  regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“Katram finanšu gadam, kas sākas 2005. gada 1. janvārī vai pēc tā, uzņēmējsabiedrības, uz kurām attiecas kādas dalībvalsts tiesību akti, sagatavo savus konsolidētos pārskatus atbilstoši ieviestajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem saskaņā ar 6. panta 2. punktā noteikto procedūru, ja bilances datumā to vērtspapīri tiek kotēti jebkuras dalībvalsts regulētā tirgū, kā paredzēts 1. panta 13. punktā Padomes Direktīvā 93/22/EEK (1993. gada 10. maijs) par ieguldījumu pakalpojumiem vērtspapīru jomā (1).”

“Katram finanšu gadam, kas sākas 2005. gada 1. janvārī vai pēc tā, uzņēmējsabiedrības, uz kurām attiecas kādas dalībvalsts tiesību akti, sagatavo savus konsolidētos pārskatus atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 3. panta 1. punktu, ja bilances datumā to vērtspapīri tiek kotēti regulētā tirgū, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 21. apakšpunktā.”

Pamatojums

Nav nepieciešamības atsaukties uz “jebkuru dalībvalsti”, jo MiFID 44. pantā noteiktajā regulēta tirgus definīcijā ir ietvertas tikai tās dalībvalstis, kurām Eiropas Savienībā ir izsniegtas atļaujas.

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1606/2002

5. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

1b)  regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

“5. pants

Iespējas attiecībā uz gada pārskatiem un uzņēmējsabiedrībām, kuru kapitāla daļas nav publiskās apgrozības objekts

Iespējas attiecībā uz gada pārskatiem un uzņēmējsabiedrībām, kuru kapitāla daļas nav publiskās apgrozības objekts

Dalībvalstis drīkst atļaut vai pieprasīt:

Dalībvalstis drīkst atļaut vai pieprasīt:

a)   4. pantā minētajām uzņēmējsabiedrībām sagatavot savus gada pārskatus;

a)   4. pantā minētajām uzņēmējsabiedrībām sagatavot savus gada pārskatus;

b)   uzņēmējsabiedrībām, kas 4. pantā nav minētas, sagatavot savus konsolidētos pārskatus un/vai savus gada pārskatus

b)   uzņēmējsabiedrībām, kas 4. pantā nav minētas, sagatavot savus konsolidētos pārskatus un/vai savus gada pārskatus

atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar 6. panta 2. punktā noteikto procedūru.”

atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem, kas ieviesti saskaņā ar 3. panta 1. punktu.”

Pamatojums

Piemērojamās procedūras saskaņošana (Regulas (EK) Nr. 1606/2002 6. pantu svītro; pilnvarojums pieņemt deleģētos aktus tagad ir ietverts tās 3. pantā).

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1606/2002

5.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs kopotās regulas spēkā stāšanās datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 1. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs grozījumu regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Pilnvarojuma ilguma saskaņošana ar Parlamenta vispārējo pieeju (sk. 2014. gada 25. februāra rezolūcijas 9. punktu).

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1606/2002

5.a pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 3. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6.  Saskaņā ar 3. panta 1. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja trīs mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.

Pamatojums

Rūpīgās pārbaudes ilguma un tā pagarinājuma saskaņošana.

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1606/2002

5.b pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.b pants

svītrots

Steidzamības procedūra

 

1.  Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstīgi 2. punktam. Paziņojot deleģētu aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

 

2.  Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 5.a panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ aktu, ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt iebildumus.

 

Pamatojums

Steidzamības procedūra nešķiet pamatota. Nepieciešamības gadījumā Eiropas Parlaments un Padome var paziņot par agrīnu iebildumu neizteikšanu.

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 1606/2002

6. un 7. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3)  regulas 6. un 7. pantu svītro.

3)  regulas 6. pantu svītro.

Pamatojums

Svītro tikai 6. pantu, jo komitoloģijas procedūras vairs nav.

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 79. punkts – 2. daļa – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1606/2002

7. pants

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

3a)  regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

“7. pants

Pārskatu sniegšana un koordinēšana

Pārskatu sniegšana un koordinēšana

1.   Komisija regulāri sazinās ar Komiteju par kārtējo IASB projektu pašreizējo stāvokli un par visiem ar tiem saistītajiem IASB izdotiem dokumentiem, lai saskaņotu viedokļus un veicinātu pārrunas attiecībā uz to standartu pieņemšanu, kuri var izrietēt no šiem projektiem.

1.   Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu un Padomi par kārtējo IASB projektu pašreizējo stāvokli un par visiem ar tiem saistītajiem IASB izdotiem dokumentiem, lai saskaņotu viedokļus un veicinātu pārrunas attiecībā uz to standartu pieņemšanu, kuri var izrietēt no šiem projektiem.

2.   Komisija laikus ziņo Komitejai, ja tā plāno neierosināt standarta pieņemšanu.”

2.   Komisija laikus ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, ja tā plāno neierosināt standarta pieņemšanu.”

Pamatojums

Ir lietderīgi ieviest konkrētus ziņošanas pienākumus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecībā uz starptautisku grāmatvedības standartu projekta sagatavošanu. Tas atbilstu Parlamenta aicinājumiem (Stolojan ziņojums) un saskaņotajam tekstam EFRAG finanšu pārskata 9. panta 6.a punktā.

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 80. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai pielāgotu Direktīvu 2009/110/EK nolūkā ņemt vērā inflāciju vai tehnoloģiju un tirgus attīstību un nodrošināt konkrētu atbrīvojumu vienotu piemērošanu saskaņā ar šo direktīvu, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minēto direktīvu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

Direktīvas 2009/110/EK 14. pantā ir ietverta Komisijas pilnvarošana pieņemt pasākumus, kas nepieciešami, lai atjauninātu direktīvas noteikumus nolūkā “ņemt vērā inflāciju vai tehnoloģiju un tirgus attīstību” atbilstoši regulatīvās kontroles procedūrai. Šāds pilnvarojums, ja to pielāgo pilnvarojumam pieņemt deleģētus aktus, neizdarot turpmākas izmaiņas, neatbilstu LESD 290. pantā noteiktajām prasībām par pilnvaru deleģēšanas mērķu, satura un darbības jomas nepieciešamo precizēšanu. Ņemot vērā to, ka Komisija līdz šim pilnvarojumu nav izmantojusi, tas būtu jāsvītro.

Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro, kādēļ no šīs direktīvas pilnībā tiek svītrots pilnvarojums.

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 80. punkts – 2. daļa – 1. punkts

Direktīva 2009/110/EK

14. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1)  direktīvas 14. pantu aizstāj ar šādu:

1)  direktīvas 14. pantu svītro.

14. pants

 

Deleģētie akti

 

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a pantu, lai:

 

a)  grozītu šo direktīvu nolūkā ņemt vērā inflāciju vai tehnoloģiju un tirgus attīstību;

 

b)  grozītu 1. panta 4. un 5. punktu nolūkā nodrošināt tur minēto atbrīvojumu vienotu piemērošanu.”;

 

Pamatojums

Pilnvarojums ir pārāk plašs, lai tas būtu piemērots deleģēto aktu pieņemšanai saskaņā ar LESD 290. pantu, turklāt līdz šim tas nav ticis izmantots. Tāpēc tas būtu jāsvītro.

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

I pielikums – VIII daļa – 80. punkts – 2. daļa – 2. punkts

Direktīva 2009/110/EK

14.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2)  iekļauj šādu 14.a pantu:

svītrots

“14.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana