Proċedura : 2016/0400A(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0020/2018

Testi mressqa :

A8-0020/2018

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 17/04/2019 - 16.2

Testi adottati :

P8_TA(2019)0410

RAPPORT     ***I
PDF 4302kWORD 376k
2.2.2018
PE 612.228v01-00 A8-0020/2018

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Rapporteur: József Szájer

ERRATA/ADDENDA
ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 POŻIZZJONI FIL-FORMA TA’ EMENDI tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
 OPINJONI tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
 ANNESS: ITTRA MILL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI
 ANNESS: ITTRA MILL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL
 ANNESS: ITTRA MILL-KUMITAT GĦALL-INDUSTRIJA, IR-RIĊERKA U L-ENERĠIJA
 ANNESS: ITTRA MILL-KUMITAT GĦAS-SUQ INTERN U L-ĦARSIEN TAL-KONSUMATUR
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti ġuridiċi li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0799),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 33, l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 53(1), l-Artikolu 62, l-Artikolu 64(2), l-Artikolu 91, l-Artikolu 100(2), l-Artikolu 114, l-Artikolu 153(2)(b), l-Artikolu 168(4) (a), l-Artikolu 168(4)(b), l-Artikolu 172, l-Artikolu 192(1), l-Artikolu 207, l-Artikolu 214(3) u l-Artikolu 338(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0524/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-1 ta' Ġunju 2017(1),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tat-12 ta' Diċembru 2017(2),

–  wara li kkunsidra l-ittri tal-Kumitat għall-Affarijiet għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali u wkoll l-opinjonijiet u l-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A8-0020/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sostanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sostanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  It-Trattat ta' Lisbona introduċa distinzjoni bejn is-setgħat iddelegati lill-Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' att leġiżlattiv (atti delegati), u s-setgħat li ġew mogħtija lill-Kummissjoni biex tadotta atti biex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti (atti implimentattivi).

(1)  It-Trattat ta' Lisbona mmodifika b'mod sostanzjali l-qafas ġuridiku li jirregola s-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni mil-leġiżlatur, billi jintroduċi distinzjoni ċara bejn is-setgħat iddelegati lill-Kummissjoni biex tadotta atti mhux leġiżlattivi ta' applikazzjoni ġenerali sabiex tissupplimenta jew temenda ċerti elementi mhux essenzjali ta' att leġiżlattiv (atti delegati), u s-setgħat li ġew mogħtija lill-Kummissjoni biex tadotta atti biex tiżgura kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-atti tal-Unjoni legalment vinkolanti (atti implimentattivi).

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a)  Il-ġbir f'daqqa u l-preżentazzjoni ta' għotjiet ta' setgħa li mhumiex marbuta mill-qrib ma' xulxin f'att delegat wieħed tal-Kummissjoni jxekklu l-eżerċitar tad-dritt ta' skrutinju tal-Parlament, peress li dan ma jkollux għażla ħlief li sempliċiment jaċċetta jew jirrifjuta l-att delegat kollu, u dan ma jħallix lok lill-Parlament li jesprimi opinjoni dwar kull għotja ta' setgħa b'mod individwali.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 1 – paragrafu 2 – punt 1

Direttiva 2009/31/KE

Artikolu 29 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29a sabiex jiġu emendati l-Annessi."

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 29a sabiex jiġu emendati l-Annessi għal din id-Direttiva sabiex ikun hemm adattament għall-progress tekniku u xjentifiku."

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija neċessarja sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-kliem użat fil-proposta tal-Kummissjoni Nru COM(2016)0789, b'mod partikolari l-Artikolu 2(2) tagħha.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 1 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2009/31/KE

Artikolu 29a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 29 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 29 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    5

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 1 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 2009/31/KE

Artikolu 30

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  l-Artikolu 30 jitħassar.

(3)  l-Artikolu 30 jiġi sostitwit b'li ġej:

 

"Artikolu 30

 

Proċedura ta' kumitat

 

1.  Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima stabbilit bl-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill**.

 

2.  Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011."

 

___________________

 

* Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013 p. 13).

 

**Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija neċessarja sabiex tiġi żgurata l-konsistenza mal-kliem użat fil-proposta tal-Kummissjoni Nru COM(2016)0789, b'mod partikolari l-Artikolu 2(4) tagħha.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

[...]

imħassar

Ġustifikazzjoni

Peress li l-għażla tad-delega ta' setgħa mill-proċedura regolatorja għal atti delegati/atti ta' implimentazzjoni rigward id-Deċiżjoni dwar il-Kondiviżjoni tal-Isforzi hija kontroversjali u li l-obbligi taħt din id-Deċiżjoni se jiġu sostitwiti b'Regolament ieħor għall-perjodu 2021-2030, ikun aħjar jekk id-Deċiżjoni 406/2009/KE ma tiġix inkluża f'din il-Proposta Omnibus.

Emenda    7

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 1

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.";

"Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    8

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 2 – punt a

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.";

"Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    9

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 3 – punt a

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.

"Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-forma u l-kontenut tat-tikketta li trid tintuża.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    10

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 3 – punt b

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 10 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar mekkaniżmu għall-allokazzjoni ta' kwoti lil produtturi u importaturi.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar mekkaniżmu għall-allokazzjoni ta' kwoti lil produtturi u importaturi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    11

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 6

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 19 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar miżuri addizzjonali għall-monitoraġġ ta' sustanzi kkontrollati jew sustanzi ġodda u ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu minn sustanzi kkontrollati mqiegħda taħt ħażna temporanja, ħażna doganali jew proċedura ta' żona ħielsa jew fi tranżitu mit-territorju doganali tal-Unjoni u sussegwentement esportati mill-ġdid, abbażi ta' evalwazzjoni tar-riskji potenzjali ta' kummerċ illegali marbut ma' ċaqliq ta' dan it-tip, wara li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-benefiċċji ambjentali u l-impatti soċjo-ekonomiċi ta' tali miżuri.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar miżuri addizzjonali għall-monitoraġġ ta' sustanzi kkontrollati jew sustanzi ġodda u ta' prodotti u tagħmir li fihom jew li jiddipendu minn sustanzi kkontrollati mqiegħda taħt ħażna temporanja, ħażna doganali jew proċedura ta' żona ħielsa jew fi tranżitu mit-territorju doganali tal-Unjoni u sussegwentement esportati mill-ġdid, abbażi ta' evalwazzjoni tar-riskji potenzjali ta' kummerċ illegali marbut ma' ċaqliq ta' dan it-tip, wara li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-benefiċċji ambjentali u l-impatti soċjoekonomiċi ta' tali miżuri.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    12

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 7

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 20 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar ir-regoli, skont id-deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet, applikabbli għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni ta' prodotti u tagħmir li jiġu importati minn kwalunkwe Stat li mhuwiex parti għall-Protokoll, li ġew manifatturati bl-użu ta' sustanzi kkontrollati, iżda li ma fihomx sustanzi li jistgħu jiġu identifikati b'mod pożittiv bħala sustanzi kkontrollati. L-identifikazzjoni ta' prodotti bħal dawn u tagħmir għandha tkun konformi mal-parir tekniku perjodiku mogħti lill-Partijiet.";

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar ir-regoli, skont id-deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet, applikabbli għar-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera fl-Unjoni ta' prodotti u tagħmir li jiġu importati minn kwalunkwe Stat li mhuwiex parti għall-Protokoll, li ġew manifatturati bl-użu ta' sustanzi kkontrollati, iżda li ma fihomx sustanzi li jistgħu jiġu identifikati b'mod pożittiv bħala sustanzi kkontrollati. L-identifikazzjoni ta' prodotti bħal dawn u tagħmir għandha tkun konformi mal-parir tekniku perjodiku mogħti lill-Partijiet.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    13

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 8 – punt b

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 22 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar lista ta' prodotti u tagħmir, skont id-deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet, li għalihom l-irkupru ta' sustanzi kkontrollati jew il-qirda ta' prodotti u tagħmir mingħajr l-irkupru minn qabel ta' sustanzi kkontrollati għandhom jitqiesu bħala teknikament u ekonomikament fattibbli, billi tispeċifika, jekk ikun xieraq, it-teknoloġiji li jridu jiġu applikati.

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar lista ta' prodotti u tagħmir, skont id-deċiżjonijiet meħuda mill-Partijiet, li għalihom l-irkupru ta' sustanzi kkontrollati jew il-qirda ta' prodotti u tagħmir mingħajr l-irkupru minn qabel ta' sustanzi kkontrollati għandhom jitqiesu bħala teknikament u ekonomikament fattibbli, billi tispeċifika, jekk ikun xieraq, it-teknoloġiji li jridu jiġu applikati.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    14

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 8 – punt c

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 22 – paragrafu 5 – subparagrafi 2 u 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar dawk ir-rekwiżiti minimi ta' kwalifika, fid-dawl ta' dik l-evalwazzjoni u tal-informazzjoni teknika u informazzjoni rilevanti oħra.";

"Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-miżuri meħuda mill-Istati Membri u għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar dawk ir-rekwiżiti minimi ta' kwalifika, fid-dawl ta' dik l-evalwazzjoni u tal-informazzjoni teknika u informazzjoni rilevanti oħra.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    15

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 9 – punt a – punt i

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 23 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-rekwiżiti minimi ta' kwalifika għall-persunal li jwettaq l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2. Fid-dawl ta' evalwazzjoni ta' dawk il-miżuri meħuda mill-Istati Membri u tal-informazzjoni teknika u informazzjoni rilevanti oħra, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar l-armonizzazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti minimi ta' kwalifika.";

"L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu r-rekwiżiti minimi ta' kwalifika għall-persunal li jwettaq l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2. Fid-dawl ta' evalwazzjoni ta' dawk il-miżuri meħuda mill-Istati Membri u tal-informazzjoni teknika u informazzjoni rilevanti oħra, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi dwar l-armonizzazzjoni ta' dawk ir-rekwiżiti minimi ta' kwalifika.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    16

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 9 – punt b

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 23 – paragrafu 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"7.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a li jistabbilixxi lista ta' teknoloġiji jew prattiki li għandhom jintużaw minn impriżi sabiex jevitaw u jnaqqsu kwalunkwe tnixxija u emissjoni ta' sustanzi kontrollati."

"7.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi lista ta' teknoloġiji jew prattiki li għandhom jintużaw minn impriżi sabiex jevitaw u jnaqqsu kwalunkwe tnixxija u emissjoni ta' sustanzi kontrollati.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    17

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 11

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 24 a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(3) u (5), fl-Artikolu 10(3) u (6), fl-Artikolu 13(2), fl-Artikolu 18(9), fl-Artikolu 19, fl-Artikolu 20(2), fl-Artikolu 22(3), (4) u (5), fl-Artikolu 23(4) u (7), fl-Artikolu 24(2) u (3), fl-Artikolu 26(3) u fl-Artikolu 27(10) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(3) u (5), fl-Artikolu 10(3) u (6), fl-Artikolu 13(2), fl-Artikolu 18(9), fl-Artikolu 19, fl-Artikolu 20(2), fl-Artikolu 22(3), (4) u (5), fl-Artikolu 23(4) u (7), fl-Artikolu 24(2) u (3), fl-Artikolu 26(3) u fl-Artikolu 27(10) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    18

Proposta għal regolament

Anness I – parti I – punt 3 – paragrafu 3 – punt 14

Regolament (KE) Nru 1005/2009

Artikolu 27 – paragrafu 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"10.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a dwar l-emendi għar-rekwiżiti tar-rapportar stipulati fil-paragrafi 1 sa 7 ta' dan l-Artikolu sabiex tissodisfa l-impenji skont il-Protokoll jew tiffaċilita l-applikazzjoni tagħhom.".

"10.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a li jemenda r-rekwiżiti tar-rapportar stipulati fil-paragrafi 1 sa 7 ta' dan l-Artikolu sabiex tissodisfa l-impenji skont il-Protokoll jew tiffaċilita l-applikazzjoni tagħhom.".

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    19

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – punt 4 – paragrafu 2 – punt 1

Direttiva 2002/58/KE

Artikolu 4 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14b dwar iċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri applikabbli għar-rekwiżiti tan-notifika u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu, wara konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA), mal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Protezzjoni ta' Individwi fl-Ipproċessar ta' Data Personali stabbilit mill-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE u mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.";

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14b sabiex tissupplimenta din id-Direttiva dwar iċ-ċirkostanzi, il-format u l-proċeduri applikabbli għar-rekwiżiti tan-notifika u l-informazzjoni msemmija fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu, wara konsultazzjoni mal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA), mal-Grupp ta' Ħidma dwar il-Protezzjoni ta' Individwi fl-Ipproċessar ta' Data Personali stabbilit mill-Artikolu 29 tad-Direttiva 95/46/KE u mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    20

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – punt 4 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 2002/58/KE

Artikolu 14b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(5) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(5) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    21

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – punt 5 – paragrafu 2 – punt 1

Regolament (KE) Nru 733/2002

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"(a) tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a li jistabbilixxi l-kriterji u l-proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru.

"(a)  tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi jistabbilixxi l-kriterji u l-proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru.

Meta, fil-każ tal-istabbiliment tal-kriterji u l-proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru jkun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 5b għandha tapplika għall-atti delegati skont dan l-Artikolu;";

Meta, fil-każ tal-istabbiliment tal-kriterji u l-proċedura għad-deżinjazzjoni tar-Reġistru jkun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 5b għandha tapplika għall-atti delegati skont dan l-Artikolu;";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    22

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – punt 5 – paragrafu 2 – punt 2 – punt a

Regolament (KE) Nru 733/2002

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Wara li tikkonsulta dan ir-Reġistru, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a li jistabbilixxi regoli tal-politika pubblika dwar l-implimentazzjoni u l-funzjoni tat-TLD .eu u l-prinċipji tal-politika pubblika dwar ir-reġistrazzjoni.";

"Wara li tikkonsulta dan ir-Reġistru, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi jistabbilixxi regoli tal-politika pubblika dwar l-implimentazzjoni u l-funzjoni tat-TLD .eu u l-prinċipji tal-politika pubblika dwar ir-reġistrazzjoni.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    23

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – punt 5 – paragrafu 2 – punt 2 – punt b

Regolament (KE) Nru 733/2002

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqajmu oġġezzjoni, fi żmien 30 jum mill-pubblikazzjoni, għal oġġett inkluż f'lista nnotifikata, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a sabiex tirrimedja s-sitwazzjoni.";

"Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni jqajmu oġġezzjoni, fi żmien 30 jum mill-pubblikazzjoni, għal oġġett inkluż f'lista nnotifikata, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a sabiex tirrimedja s-sitwazzjoni billi tissupplimenta dan ir-Regolament.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    24

Proposta għal regolament

Anness I – parti II – punt 5 – paragrafu 2 – punt 3

Regolament (KE) Nru 733/2002

Artikolu 5a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(1) u (2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5(1) u (2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    25

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 8 – paragrafu 2 – punt 3

Id-Direttiva 89/391/KEE

Artikolu 17b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16a għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16a għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    26

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 9 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 89/654/KEE

Artikolu 9a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    27

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 10 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 89/656/KEE

Artikolu 9a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    28

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 11 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 90/269/KEE

Artikolu 8a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    29

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 12 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 90/270/KEE

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    30

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 13 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 92/29/KEE

Artikolu 8a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    31

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 14 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 92/57/KEE

Artikolu 13a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 13 għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    32

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 15 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 92/58/KEE

Artikolu 9a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9 għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    33

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 16 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 92/91/KEE

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    34

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 17 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 92/104/KEE

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    35

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 18 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 93/103/KE

Artikolu 12a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    36

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 19 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 94/33/KE

Artikolu 15a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    37

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 20 – paragrafu 2 – punt 1

Direttiva 98/24/KE

Artikolu 3 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 12a dwar l-istabbiliment jew ir-reviżjoni ta' valuri limiti indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol, billi tittieħed f'kunsiderazzjoni d-disponibbiltà tat-tekniki tal-kejl.

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 12a biex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi jew tirrevedi valuri limiti indikattivi tal-espożizzjoni fuq il-post tax-xogħol, billi tittieħed f'kunsiderazzjoni d-disponibbiltà tat-tekniki tal-kejl.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    38

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 20 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 98/24/KE

Artikolu 12a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 12(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 12(1) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    39

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 21 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 1999/92/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    40

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 22 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2000/54/KE

Artikolu 19a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 19 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 19 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    41

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 23 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2002/44/KE

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    42

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 24 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2003/10/KE

Artikolu 12a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    43

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 25 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2004/37/KE

Artikolu 17a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    44

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 26 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2006/25/KE

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    45

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 27 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2009/104/KE

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    46

Proposta għal regolament

Anness I – parti IV – punt 28 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 2009/148/KE

Artikolu 18a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 18(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 18(2) għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    47

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 1

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 6 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi Linji Gwida għal kooperazzjoni reġjonali fi spirtu ta' solidarjetà.";

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida għal kooperazzjoni reġjonali fi spirtu ta' solidarjetà.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    48

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 11 – paragrafu 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"10.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.";

"10.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    49

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 15 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi Linji Gwida sabiex tiġi żgurata l-konformità sħiħa u effettiva tas-sid tas-sistema ta' trażmissjoni u tal-operatur tas-sistema tal-ħażna mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida sabiex tiġi żgurata l-konformità sħiħa u effettiva tas-sid tas-sistema ta' trażmissjoni u tal-operatur tas-sistema tal-ħażna mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    50

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 4

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 36 – paragrafu 10

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"10.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi Linji Gwida għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u li jistabbilixxi l-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 3, 6, 8 u 9 ta' dan l-Artikolu.";

"10.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida għall-applikazzjoni tal-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u li jistabbilixxi l-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 3, 6, 8 u 9 ta' dan l-Artikolu.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    51

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 5

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 42 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi Linji Gwida dwar il-firxa tad-doveri tal-awtoritajiet regolatorji sabiex jikkooperaw ma' xulxin u mal-Aġenzija.";

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida dwar il-firxa tad-doveri tal-awtoritajiet regolatorji sabiex jikkooperaw ma' xulxin u mal-Aġenzija.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    52

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 6

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 43 – paragrafu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"9.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita mill-awtoritajiet regolatorji, mill-Aġenzija u mill-Kummissjoni fir-rigward tal-konformità tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet regolatorji mal-Linji Gwida msemmija f'dan l-Artikolu.";

"9.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita mill-awtoritajiet regolatorji, mill-Aġenzija u mill-Kummissjoni fir-rigward tal-konformità tad-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet regolatorji mal-Linji Gwida msemmija f'dan l-Artikolu.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    53

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 7

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 44 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a li jistabbilixxi Linji Gwida li jispeċifikaw il-metodi u l-arranġamenti għaż-żamma tar-rekords, kif ukoll il-forma u l-kontenut tad-dejta li għandha tinżamm.";

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 50a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi Linji Gwida li jispeċifikaw il-metodi u l-arranġamenti għaż-żamma tar-rekords, kif ukoll il-forma u l-kontenut tad-dejta li għandha tinżamm.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    54

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 29 – paragrafu 2 – punt 8

Direttiva 2009/73/KE

Artikolu 50a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(4), fl-Artikolu 11(10), fl-Artikolu 15(3), fl-Artikolu 36(10), fl-Artikolu 42(5), fl-Artikolu 43(9) u fl-Artikolu 44(4) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(4), fl-Artikolu 11(10), fl-Artikolu 15(3), fl-Artikolu 36(10), fl-Artikolu 42(5), fl-Artikolu 43(9) u fl-Artikolu 44(4) għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    55

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 30 – paragrafu 2 – punt 1

Regolament (KE) Nru 715/2009

Artikolu 3 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a li jistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.";

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament li jistabbilixxi Linji Gwida li jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedura li trid tiġi segwita għall-applikazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    56

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 30 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 715/2009

Artikolu 6 – paragrafu 11 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Meta l-Kummissjoni tipproponi l-adozzjoni ta' kodiċi ta' network fuq inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO għall-Gass u mal-partijiet interessati rilevanti kollha dwar l-abbozz ta' kodiċi tan-network matul perijodu ta' mhux anqas minn xahrejn. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a li jadotta tali kodiċijiet ta' network.";

"Meta l-Kummissjoni tipproponi l-adozzjoni ta' kodiċi ta' network fuq inizjattiva tagħha, hija għandha tikkonsulta mal-Aġenzija, mal-ENTSO għall-Gass u mal-partijiet interessati rilevanti kollha dwar l-abbozz ta' kodiċi tan-network matul perijodu ta' mhux anqas minn xahrejn. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta tali kodiċijiet ta' network.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    57

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 30 – paragrafu 2 – punt 4

Regolament (KE) Nru 715/2009

Artikolu 12 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet tal-kisba tal-miri stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a li jiddetermina ż-żona ġeografika koperta minn kull struttura ta' kooperazzjoni reġjonali, wara li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-istrutturi ta' kooperazzjoni reġjonali eżistenti. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Aġenzija u mal-ENTSO tal-Gass.

Għall-finijiet tal-kisba tal-miri stabbiliti fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina ż-żona ġeografika koperta minn kull struttura ta' kooperazzjoni reġjonali, wara li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-istrutturi ta' kooperazzjoni reġjonali eżistenti. Għal dak l-għan, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-Aġenzija u mal-ENTSO tal-Gass.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    58

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 30 – paragrafu 2 – punt 5

Regolament (KE) Nru 715/2009

Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a li jistabbilixxi Linji Gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u li jemenda l-Linji Gwida msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tiegħu.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 27a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi Linji Gwida dwar il-kwistjonijiet elenkati fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu u sabiex temenda l-Linji Gwida msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tiegħu.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta u jiġifieri biex temenda).

Emenda    59

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 30 – paragrafu 2 – punt 6

Regolament (KE) Nru 715/2009

Artikolu 27a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(11), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 12(3) u fl-Artikolu 23(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 6(11), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 12(3) u fl-Artikolu 23(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    60

Proposta għal regolament

Anness I – parti V – punt 31 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1222/2009

Artikolu 12a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    61

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 32 – paragrafu 2 – punt 6

Id-Direttiva 91/271/KEE

Artikolu 17a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 11(2) u fl-Artikolu 12(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 11(2) u fl-Artikolu 12(3) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    62

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 33 – paragrafu 2 – punt 2

Id-Direttiva 91/676/KEE

Artikolu 8a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    63

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 34 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 94/63/KE

Artikolu 7a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(1) u fl-Artikolu 7 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(1) u fl-Artikolu 7 għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    64

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 35 – paragrafu 2 – punt 1

Direttiva 96/59/KE

Artikolu 10 – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10b:

2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10b sabiex tissupplimenta din id-Direttiva għall-iskopijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    65

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 35 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 96/59/KE

Artikolu 10b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 10(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    66

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 36 – paragrafu 4 – punt 2

Direttiva 98/83/KE

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    67

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 37 – paragrafu 3 – punt 2

Direttiva 2000/53/KE

Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-rekwiżiti minimi għaċ-ċertifikat tal-qirda.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi rekwiżiti minimi għaċ-ċertifikat tal-qirda.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    68

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 37 – paragrafu 3 – punt 4

Direttiva 2000/53/KE

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-regoli dettaljati meħtieġa għall-kontroll tal-konformità tal-Istati Membri mal-miri stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. Meta tipprepara tali regoli, il-Kummissjoni għandha tikkonsidra fatturi rilevanti, inter alia d-disponibbiltà tad-data u l-kwistjoni ta' esportazzjoni u importazzjoni ta' vetturi li m'għadhomx jintużaw.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi r-regoli dettaljati meħtieġa għall-kontroll tal-konformità tal-Istati Membri mal-miri stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. Meta tipprepara tali regoli, il-Kummissjoni għandha tikkonsidra fatturi rilevanti, inter alia d-disponibbiltà tad-data u l-kwistjoni ta' esportazzjoni u importazzjoni ta' vetturi li m'għadhomx jintużaw.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    69

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 37 – paragrafu 3 – punt 5

Direttiva 2000/53/KE

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar l-istandards imsemmija fil-paragrafu 1. Meta tipprepara tali standards, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra x-xogħol li qed isir f'dan il-qasam fil-fora internazzjonali rilevanti u tikkontribwixxi għal dan ix-xogħol kif xieraq.";

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi l-istandards imsemmija fil-paragrafu 1. Meta tipprepara tali standards, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra x-xogħol li qed isir f'dan il-qasam fil-fora internazzjonali rilevanti u tikkontribwixxi għal dan ix-xogħol kif xieraq.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    70

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 37 – paragrafu 3 – punt 6

Direttiva 2000/53/KE

Artikolu 9a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2)(b), fl-Artikolu 5(5), fl-Artikolu 6(6), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(2)(b), fl-Artikolu 5(5), fl-Artikolu 6(6), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 8(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    71

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 38 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2000/60/KE

Artikolu 8 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 20a li jistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-metodi standardizzati għall-analiżi u l-monitoraġġ tal-istat tal-ilma.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 20a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi u l-metodi standardizzati għall-analiżi u l-monitoraġġ tal-istat tal-ilma.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    72

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 38 – paragrafu 3 – punt 3

Direttiva 2000/60/KE

Artikolu 20a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(3), fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20(1) u fl-Anness V, il-paragrafu 1.4.1., il-punt (ix) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(3), fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 20(1) u fl-Anness V, il-paragrafu 1.4.1., il-punt (ix) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    73

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 38 – paragrafu 3 – punt 5

Direttiva 2000/60/KE

Anness V – paragrafu 1.4.1 – punt ix

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"(ix)  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 20a li jistabbilixxi r-riżultati tal-eżerċizzju ta' interkalibrazzjoni u li jistabbilixxi l-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistema ta' monitoraġġ tal-Istati Membri f'konformità mal-punti (i) sa (viii). Dawn għandhom jiġu ppubblikati fi żmien sitt xhur mit-tlestija tal-eżerċizzju ta' interkalibrazzjoni."

"(ix)  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 20a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistabbilixxi r-riżultati tal-eżerċizzju ta' interkalibrazzjoni u billi tistabbilixxi l-valuri tal-klassifikazzjonijiet tas-sistema ta' monitoraġġ tal-Istati Membri f'konformità mal-punti (i) sa (viii). Huma għandhom jiġu ppubblikati fi żmien sitt xhur mit-tlestija tal-eżerċizzju ta' interkalibrazzjoni."

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    74

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 39 – paragrafu 2 – punt 3

Direttiva 2002/49/KE

Artikolu 12a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) u (3) u fl-Artikolu 12 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) u (3) u fl-Artikolu 12 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    75

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 40 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2004/42/KE

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11 għal perjodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    76

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 41 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2004/107/KE

Artikolu 5a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(15) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(15) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    77

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 42 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/7/KE

Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  li jispeċifika l-istandard tal-EN/ISO fuq l-ekwivalenza tal-metodi mikrobijoloġiċi għall-finijiet tal-Artikolu 3(9);

(a)  sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tispeċifika l-istandard tal-EN/ISO fuq l-ekwivalenza tal-metodi mikrobijoloġiċi għall-finijiet tal-Artikolu 3(9);

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    78

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 42 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/7/KE

Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  li jemenda l-Anness I, fejn meħtieġ fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku, fir-rigward tal-metodi ta' analiżi għall-parametri stabbiliti f'dak l-Anness;

(b)  sabiex temenda l-Anness I, fejn meħtieġ fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku, fir-rigward tal-metodi ta' analiżi għall-parametri stabbiliti f'dak l-Anness;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    79

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 42 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/7/KE

Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  li jemenda l-Anness V, fejn meħtieġ fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku.";

(c)  sabiex temenda l-Anness V, fejn meħtieġ fid-dawl tal-progress tekniku u xjentifiku.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    80

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 42 – paragrafu 3 – punt 2

Direttiva 2006/7/KE

Artikolu 15a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    81

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 43 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 22a kif meħtieġ għal dawn li ġejjin:

"2 Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 22a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva għar-raġunijiet li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    82

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 43 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  l-elaborazzjoni tar-rekwiżiti tekniċi għall-finijiet tal-Artikolu 13(6), inklużi rekwiżiti tekniċi li jirrigwardjaw id-definizzjoni ta' ċjanur dissoċjabbli b'aċidu dgħajjef u l-metodu ta' kejl tiegħu;

(a)  sabiex telabora r-rekwiżiti tekniċi għall-finijiet tal-Artikolu 13(6), inklużi rekwiżiti tekniċi li jirrigwardjaw id-definizzjoni ta' ċjanur dissoċjabbli b'aċidu dgħajjef u l-metodu ta' kejl tiegħu;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa.

Emenda    83

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 43 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b)  l-ikkompletar tar-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni tal-iskart li jinsabu fl-Anness II;

(b)  sabiex tikkompleta r-rekwiżiti tekniċi għall-karatterizzazzjoni tal-iskart li jinsabu fl-Anness II;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa.

Emenda    84

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 43 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  l-interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab fil-punt 3 tal-Artikolu 3;

(c)  sabiex tipprovdi interpretazzjoni tad-definizzjoni li tinsab fil-punt 3 tal-Artikolu 3;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa.

Emenda    85

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 43 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(d)  id-definizzjoni tal-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet tal-iskart f'konformità mal-Anness III;

(d)  sabiex tiddefinixxi l-kriterji għall-klassifikazzjoni tal-faċilitajiet tal-iskart f'konformità mal-Anness III;

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa.

Emenda    86

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 43 – paragrafu 3 – punt 1

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(e)  id-determinazzjoni ta' kwalunkwe standards armonizzati għall-metodi tal-analiżi u tal-kampjunar meħtieġa għall-implimentazzjoni teknika ta' din id-Direttiva.

(e)  sabiex tiddetermina kwalunkwe standard armonizzat għall-metodi tal-analiżi u tal-kampjunar meħtieġ għall-implimentazzjoni teknika ta' din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa.

Emenda    87

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 43 – paragrafu 3 – punt 2

Direttiva 2006/21/KE

Artikolu 22a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 22(2) u (3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 22(2) u (3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    88

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 44 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2006/118/KE

Artikolu 8a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    89

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 45 – paragrafu 2 – punt 1

Regolament (KE) Nru 166/2006

Artikolu 8 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Meta tiddetermina li ma teżisti ebda dejta dwar ir-rilaxxi minn sorsi diffużi, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tibda rapportar dwar ir-rilaxxi ta' inkwinanti rilevanti minn sors diffuż wieħed jew aktar billi jintużaw, fejn ikunu xierqa, metodoloġiji approvati f'livell internazzjonali.";

"3.  Meta tiddetermina li ma teżisti ebda dejta dwar ir-rilaxxi minn sorsi diffużi, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tibda rapportar dwar ir-rilaxxi ta' inkwinanti rilevanti minn sors diffuż wieħed jew aktar billi jintużaw, fejn ikunu xierqa, metodoloġiji approvati f'livell internazzjonali.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    90

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 45 – paragrafu 2 – punt 3

Regolament (KE) Nru 166/2006

Artikolu 18a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(3) u fl-Artikolu 18 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(3) u fl-Artikolu 18 għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    91

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 46 – paragrafu 3 – punt 2

Direttiva 2007/2/KE

Artikolu 7 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21a li jistipula arranġamenti tekniċi għall-interoperabbiltà u, fejn ikun prattikabbli, għall-armonizzazzjoni tas-servizzi u s-settijiet ta' dejta spazjali. Ir-rekwiżiti rilevanti tal-utenti, l-inizjattivi eżistenti u l-istandards internazzjonali għall-armonizzazzjoni ta' settijiet ta' dejta spazjali, kif ukoll il-fattibbiltà u l-kunsiderazzjonijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fl-iżvilupp ta' dawk l-arranġamenti.

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta l-atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula arranġamenti tekniċi għall-interoperabbiltà u, fejn ikun prattikabbli, għall-armonizzazzjoni tas-servizzi u s-settijiet ta' dejta spazjali. Ir-rekwiżiti rilevanti tal-utenti, l-inizjattivi eżistenti u l-istandards internazzjonali għall-armonizzazzjoni ta' settijiet ta' dejta spazjali, kif ukoll il-fattibbiltà u l-kunsiderazzjonijiet tal-ispejjeż imqabbla mal-benefiċċji għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni fl-iżvilupp ta' dawk l-arranġamenti.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    92

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 46 – paragrafu 3 – punt 3

Direttiva 2007/2/KE

Artikolu 16 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21a dwar ir-regoli li jistipulaw, b'mod partikolari, dawn li ġejjin sabiex jissupplimentaw dan il-Kapitolu:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula, b'mod partikolari, dawn li ġejjin:

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    93

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 46 – paragrafu 3 – punt 4

Direttiva 2007/2/KE

Artikolu 17 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21a li jistipula regoli li jirregolaw dawk il-kundizzjonijiet. Dawk ir-regoli għandhom jirrispettaw b'mod sħiħ il-prinċipji stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 21a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula regoli li jirregolaw dawk il-kundizzjonijiet. Dawk ir-regoli għandhom jirrispettaw b'mod sħiħ il-prinċipji stabbiliti fil-paragrafi 1, 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    94

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 46 – paragrafu 3 – punt 5

Direttiva 2007/2/KE

Artikolu 21a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(7), fl-Artikolu 7(1), fl-Artikolu 16 u fl-Artikolu 17(8) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 4(7), fl-Artikolu 7(1), fl-Artikolu 16 u fl-Artikolu 17(8) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    95

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 47 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2007/60/KE

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 11(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    96

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 48 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2008/50/KE

Artikolu 28a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 28(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 28(1) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    97

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 49 – paragrafu 2 – punt 1

Direttiva 2008/56/KE

Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a li jistipula, sal-15 ta' Lulju 2010, il-kriterji u l-istandards metodoloġiċi li għandhom jintużaw mill-Istati Membri, abbażi tal-Annessi I u III, b'tali mod li tiġi żgurata l-konsistenza u jkun permess li jsir paragun bejn ir-reġjuni jew is-subreġjuni marini sabiex jiġi stabbilit kemm qed jintlaħaq status ambjentali tajjeb.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula, sal-15 ta' Lulju 2010, il-kriterji u l-istandards metodoloġiċi li għandhom jintużaw mill-Istati Membri, abbażi tal-Annessi I u III, b'tali mod li tiġi żgurata l-konsistenza u jkun permess li jsir paragun bejn ir-reġjuni jew is-subreġjuni marini sabiex jiġi stabbilit kemm qed jintlaħaq status ambjentali tajjeb.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    98

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 49 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2008/56/KE

Artikolu 11 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a li jistipula speċifikazzjonijiet u metodi standardizzati għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni, li jieħdu f'kunsiderazzjoni l-impenji eżistenti u jiżguraw il-komparabbiltà bejn ir-riżultati tal-monitoraġġ u tal-valutazzjoni.";

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 24a sabiex tissupplimenta din id-Direttiva billi tistipula speċifikazzjonijiet u metodi standardizzati għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni, li jieħdu f'kunsiderazzjoni l-impenji eżistenti u jiżguraw il-komparabbiltà bejn ir-riżultati tal-monitoraġġ u tal-valutazzjoni.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    99

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 49 – paragrafu 2 – punt 4

Direttiva 2008/56/KE

Artikolu 24a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(3), fl-Artikolu 11(4) u fl-Artikolu 24(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9(3), fl-Artikolu 11(4) u fl-Artikolu 24(1) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    100

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 50 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1272/2008

Artikolu 53a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 37(5), fl-Artikolu 45(4) u fl-Artikolu 53(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 37(5), fl-Artikolu 45(4) u fl-Artikolu 53(1) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    101

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 51 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2009/126/KE

Artikolu 8a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8 għal perjodu ta' ħames snin minn … [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    102

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 52 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2009/147/KE

Artikolu 15a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    103

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 jiġi aġġornat u sabiex jiġu stabbiliti proċeduri ta' evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament u tissupplimentah bi proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni bejn il-pari tal-Korpi Kompetenti tal-EMAS. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 jiġi aġġornat u sabiex jiġu stabbiliti proċeduri ta' evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-Annessi għal dak ir-Regolament u tissupplimentah bi proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni bejn il-pari tal-Korpi Kompetenti tal-EMAS u sabiex tipprovdi dokumenti ta' referenza settorjali kif ukoll dokumenti ta' gwida li jirreferu għar-reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet u għall-proċeduri ta' armonizzazzjoni. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emendi mressqa għall-Artikoli li jallinjaw miżuri mressqa preċedentement skont il-Proċedura Regolatorja bi Skrutinju għal atti delegati.

Emenda    104

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1221/2009, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-armonizzazzjoni ta' ċerti proċeduri u b'rabta mad-dokumenti ta' referenza settorjali. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

imħassar

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-emendi mressqa għall-Artikoli li jallinjaw miżuri mressqa preċedentement skont il-Proċedura Regolatorja bi Skrutinju għal atti delegati.

Emenda    105

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 53 – paragrafu 3 – punt 1

Regolament (KE) Nru 1221/2009

Artikolu 16 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dokument ta' gwida li jirreferu għall-proċeduri ta' armonizzazzjoni approvati mill-Forum ta' Korpi Kompetenti għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi dokumenti ta' gwida dwar il-proċeduri ta' armonizzazzjoni approvati mill-Forum ta' Korpi Kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Emenda għall-allinjament ta' miżura mressqa preċedentement skont il-Proċedura Regolatorja bi Skrutinju għal atti delegati.

Emenda    106

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 53 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1221/2009

Artikolu 17 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a dwar il-proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni bejn il-pari tal-Korpi Kompetenti tal-EMAS, inklużi proċeduri ta' appelli xierqa kontra deċiżjonijiet meħuda bħala riżultat tal-evalwazzjoni bejn il-pari.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament bl-istabbiliment tal-proċeduri għat-twettiq tal-evalwazzjoni bejn il-pari tal-Korpi Kompetenti tal-EMAS, inklużi proċeduri ta' appelli xierqa kontra deċiżjonijiet meħuda bħala riżultat tal-evalwazzjoni bejn il-pari.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    107

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 53 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1221/2009

Artikolu 30 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta d-dokumenti ta' gwida li jirreferu għall-proċeduri ta' armonizzazzjoni approvati mill-Forum tal-Korpi ta' Akkreditazzjoni u Ħruġ ta' Liċenzji permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi dokumenti ta' gwida dwar il-proċeduri ta' armonizzazzjoni approvati mill-Forum tal-Korpi ta' Akkreditazzjoni u Ħruġ ta' Liċenzji.

Ġustifikazzjoni

Emenda għall-allinjament ta' miżura mressqa preċedentement skont il-Proċedura Regolatorja bi Skrutinju għal atti delegati.

Emenda    108

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 53 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1221/2009

Artikolu 46 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"6.  Il-Kummissjoni għandha tadotta d-dokumenti ta' referenza settorjali msemmija fil-paragrafu 1 u l-gwida msemmija fil-paragrafu 4 permezz ta' atti ta' implimentazzjoni f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 49(2).";

"6.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 48a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta d-dokumenti ta' referenza settorjali msemmija fil-paragrafu 1 u l-gwida msemmija fil-paragrafu 4.";

Ġustifikazzjoni

Emenda għall-allinjament ta' miżura mressqa preċedentement skont il-Proċedura Regolatorja bi Skrutinju għal atti delegati.

Emenda    109

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 53 – paragrafu 3 – punt 6

Regolament (KE) Nru 1221/2009

Artikolu 48a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Artikolu 48a

"Artikolu 48a

Eżerċitar tad-delega

Eżerċitar tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 48 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 16(4), fl-Artikolu 17(3), fl-Artikolu 30(6), fl-Artikolu 46(6) u fl-Artikolu 48 għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 48 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 16(4), fl-Artikolu 17(3), fl-Artikolu 30(6), fl-Artikolu 46(6) u fl-Artikolu 48 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016*.

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 17(3) u l-Artikolu 48 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 16(4), l-Artikolu 17(3), l-Artikolu 30(6), l-Artikolu 46(6) u l-Artikolu 48 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew il-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

_______________

_______________

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1."

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1."

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9) u aġġornament tar-referenzi f'konformità mal-emendi preċedenti.

Emenda    110

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 54 – paragrafu 4 – punt 1 – punt b

Regolament (KE) Nru 66/2010

Artikolu 6 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal kategoriji speċifiċi ta' oġġetti li fihom is-sustanzi msemmija fil-paragrafu 6, u biss fejn ma jkunx teknikament fattibbli li dawn ikunu sostitwiti bħala tali, jew permezz tal-użu ta' materjali jew disinji alternattivi, jew fil-każ ta' prodotti li għandhom prestazzjoni ambjentali b'mod ġenerali ferm ogħla meta mqabbla ma' oġġetti oħrajn tal-istess kategorija, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a li jagħti derogi mill-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

Għal kategoriji speċifiċi ta' oġġetti li fihom is-sustanzi msemmija fil-paragrafu 6, u biss fejn ma jkunx teknikament fattibbli li dawn ikunu sostitwiti bħala tali, jew permezz tal-użu ta' materjali jew disinji alternattivi, jew fil-każ ta' prodotti li għandhom prestazzjoni ambjentali b'mod ġenerali ferm ogħla meta mqabbla ma' oġġetti oħrajn tal-istess kategorija, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi miżuri li jagħtu derogi mill-paragrafu 6 ta' dan l-Artikolu.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    111

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 54 – paragrafu 4 – punt 2

Regolament (KE) Nru 66/2010

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a li jistipula, sa mhux aktar tard minn disa' xhur wara l-konsultazzjoni mal-EUEB, miżuri maħsuba biex jistabbilixxu kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE għal kull grupp ta' prodotti. Dawn il-miżuri għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula, sa mhux aktar tard minn disa' xhur wara l-konsultazzjoni mal-EUEB, miżuri maħsuba biex jistabbilixxu kriterji speċifiċi tal-Ekotikketta tal-UE għal kull grupp ta' prodotti. Dawn il-miżuri għandhom jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    112

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 54 – paragrafu 4 – punt 4

Regolament (KE) Nru 66/2010

Artikolu 15a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(7), fl-Artikolu 8(2) u fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(7), fl-Artikolu 8(2) u fl-Artikolu 15 għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    113

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 55 – paragrafu 3 – punt 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Artikolu 2 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"6.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a li jaġġorna l-lista ta' Prodcom u l-informazzjoni effettivament miġbura għal kull intestatura.";

"6.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi taġġorna l-lista ta' Prodcom u l-informazzjoni effettivament miġbura għal kull intestatura.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    114

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 55 – paragrafu 3 – punt 2

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Artikolu 3 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, inkluż għall-aġġustament għall-progress tekniku.";

"5.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, inkluż għall-aġġustament għall-progress tekniku.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    115

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 55 – paragrafu 3 – punt 3

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Artikolu 4 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Madankollu, għal ċerti intestaturi fil-lista ta' Prodcom, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a li jistabbilixxi li għandu jitwettaq stħarriġ ta' kull xahar jew kull tliet xhur.";

"Madankollu, għal ċerti intestaturi fil-lista ta' Prodcom, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi li għandu jitwettaq stħarriġ ta' kull xahar jew kull tliet xhur.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    116

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 55 – paragrafu 3 – punt 4

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Artikolu 5 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1.   L-informazzjoni meħtieġa għandha tinġabar mill-Istati Membri permezz ta' kwestjonarji għall-istħarriġ li l-kontenut tagħhom għandu jkun konformi mal-arranġamenti definiti mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar dawk l-arranġamenti.";

"1.   L-informazzjoni meħtieġa għandha tinġabar mill-Istati Membri permezz ta' kwestjonarji għall-istħarriġ li l-kontenut tagħhom għandu jkun konformi mal-arranġamenti definiti mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi dawk l-arranġamenti.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    117

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 55 – paragrafu 3 – punt 5

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Artikolu 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar ir-regoli dettaljati li f'konformità magħhom l-Istati Membri għandhom jipproċessaw il-kwestjonarji kkompletati msemmija fl-Artikolu 5(1) jew l-informazzjoni minn sorsi oħrajn imsemmija fl-Artikolu 5(3).";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi regoli dettaljati li f'konformità magħhom l-Istati Membri għandhom jipproċessaw il-kwestjonarji kkompletati msemmija fl-Artikolu 5(1) jew l-informazzjoni minn sorsi oħrajn imsemmija fl-Artikolu 5(3).";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    118

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 55 – paragrafu 3 – punt 6

Ir-Regolament (KEE) Nru 3924/91

Artikolu 9a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(6), fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 4, fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 6 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(6), fl-Artikolu 3(5), fl-Artikolu 4, fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 6 għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    119

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 56 – paragrafu 2 – punt 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 696/93

Artikolu 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a li jemenda b'mod partikolari l-unitajiet tal-istatistika tas-sistema ta' produzzjoni, il-kriterji użati u d-definizzjonijiet speċifikati fl-Anness sabiex tadattahom għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-unitajiet tal-istatistika tas-sistema ta' produzzjoni, il-kriterji użati u d-definizzjonijiet speċifikati fl-Anness sabiex tadattahom għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa.

Emenda    120

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 56 – paragrafu 2 – punt 2

Ir-Regolament (KEE) Nru 696/93

Artikolu 6a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6 għal perjodu ta' ħames snin minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    121

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 1 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  tissupplimenta dak ir-Regolament bil-kriterji għall-kejl tal-kwalità;

-  tissupplimenta dak ir-Regolament bil-kriterji għall-kejl tal-kwalità tal-fatturi varjabbli;

Ġustifikazzjoni

Allinjament ta' test introduttorju (premessa) mal-emenda proposta għall-Artikolu 10(5) tar-Regolament (KE) Nru.1165/98.

Emenda    122

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  fl-Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b'li ġej:

(2)  fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2), it-tieni subparagrafu jiġi sostitwit b'li ġej:

Ġustifikazzjoni

Wara każistika reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, huwa rakkomandabbli li l-għoti tas-setgħa jispeċifika b'mod ċar jekk is-setgħa tkunx li jiġi supplimentat jew emendat l-att legali. Dan kien konsistentement magħmul fit-test kollu.

Emenda    123

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1165/98

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Id-dettalji tal-iskemi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu kif speċifikat fl-Annessi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18a dwar l-approvazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom.";

"Id-dettalji tal-iskemi msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom ikunu kif speċifikat fl-Annessi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika ulterjorment l-approvazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom.";

Ġustifikazzjoni

Wara każistika reċenti tal-Qorti tal-Ġustizzja, huwa rakkomandabbli li l-għoti tas-setgħa jispeċifika b'mod ċar jekk is-setgħa tkunx li jiġi supplimentat jew emendat l-att legali. Dan kien konsistentement magħmul fit-test kollu.

Emenda    124

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1165/98

Artikolu 10 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar il-kriterji għall-kejl tal-kwalità.";

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-kriterji għall-kejl tal-kwalità tal-fatturi varjabbli.";

Ġustifikazzjoni

L-emenda tispeċifika s-setgħa (li tissupplimenta) u s-suġġett preċiż tal-att delegat.

Emenda    125

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – inċiż 4a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1165/98

Artikolu 18 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  fl-Artikolu 18, jitħassar il-paragrafu 3;

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 3 huwa dispożizzjoni proċedurali li għandha x'taqsam mal-Proċedura Regolatorja bi Skrutinju, li issa hija żejda u għalhekk imħassra.

Emenda    126

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 5

Regolament (KE) Nru 1165/98

Artikolu 18a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(3), fl-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 10, fil-punti (a), (b) 3, (c) 2, (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, fil-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, fil-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness C u fil-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(3), fit-tieni subparagrafu tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 10(5), fil-punti (a), (b) 3, (c) 2, (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, fil-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, fil-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness C u fil-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D għal perjodu ta' ħames snin minn ...[data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, huwa meħtieġ li jiġu elenkati speċifikament id-dispożizzjonijiet li jagħtu setgħat iddelegati. Id-delega ta' setgħa qed tinbidel minn żmien indeterminat għal perjodu ta' ħames snin b'mod konsistenti mal-prattika stabbilita f'leġiżlazzjoni fil-qasam tar-responsabbiltajiet ECON u fl-approċċ ġenerali tal-Parlament. Dan kien konsistentement magħmul fit-test kollu.

Emenda    127

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 5

Regolament (KE) Nru 1165/98

Artikolu 18a – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(3), fl-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 10, fil-punti (a), (b) 3, (c) 2, (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, fil-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, fil-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness C u fil-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3(3), fit-tieni subparagrafu tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2), fl-Artikolu 10(5), fil-punti (a), (b) 3, (c) 2, (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, fil-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, fil-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness C u fil-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, huwa meħtieġ li jiġu elenkati speċifikament id-dispożizzjonijiet li jagħtu setgħat iddelegati.

Emenda    128

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 5

Regolament (KE) Nru 1165/98

Artikolu 18a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(3), l-Artikolu 4(2), l-Artikolu 10, il-punti (a), (b) 3, (c) 2, (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, il-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, il-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness C u l-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(3), it-tieni subparagrafu tal-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2), l-Artikolu 10(5), il-punti (a), (b) 3, (c) 2, (c) 10, (d) 2, (f) 8 u 9 tal-Anness A, il-punti (b) 4 u (d) 2 tal-Anness B, il-punti (b) 2, (d) 2 u (g) 2 tal-Anness C u l-punti (b) 2 u (d) 2 tal-Anness D għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali, huwa meħtieġ li jiġu elenkati speċifikament id-dispożizzjonijiet li jagħtu setgħat iddelegati. Il-perjodu ta' skrutinju hu ta' tliet xhur u jista' jiġi estiż darba għal perjodu ieħor ta' tliet xhur f'konformità mal-prattika stabbilita f'leġiżlazzjoni fil-qasam tar-responsabbiltajiet ECON. Dan kien konsistentement magħmul fit-test kollu.

Emenda    129

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 6 – punt ii

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness A – punt b – punt 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà ta' użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    130

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 6 – punt iii

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness A – punt c – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  L-informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-produzzjoni għas-swieq mhux domestiċi (Nru 312) u l-prezzijiet tal-importazzjoni (Nru 340) tista' tiġi kkompilata billi jintużaw il-valuri tal-unità għall-prodotti li joriġinaw mill-kummerċ barrani jew sorsi oħrajn biss jekk ma jkun hemm ebda deterjorament sinifikanti fil-kwalità, meta mqabbla ma' informazzjoni speċifika dwar il-prezzijiet. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar il-kundizzjonijiet għall-iżgurar tal-kwalità tad-dejta meħtieġa.";

"2.  L-informazzjoni dwar il-prezzijiet tal-produzzjoni għas-swieq mhux domestiċi (Nru 312) u l-prezzijiet tal-importazzjoni (Nru 340) tista' tiġi kkompilata billi jintużaw il-valuri tal-unità għall-prodotti li joriġinaw mill-kummerċ barrani jew sorsi oħrajn biss jekk ma jkun hemm ebda deterjorament sinifikanti fil-kwalità, meta mqabbla ma' informazzjoni speċifika dwar il-prezzijiet. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-kundizzjonijiet għall-iżgurar tal-kwalità tad-dejta meħtieġa.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    131

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 6 – punt vi

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness A – punt d – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Barra minn hekk, il-varjabbli tal-produzzjoni (Nri 110, 115, 116) u l-varjabbli tas-sigħat maħduma (Nru 220) għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.";

"2.  Barra minn hekk, il-varjabbli tal-produzzjoni (Nri 110, 115, 116) u l-varjabbli tas-sigħat maħduma (Nru 220) għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a li jemendaw il-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    132

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 6 – punt vii

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness A – punt f – punt 8

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"8.  Għall-varjabbli tal-prezz tal-importazzjoni (Nru 340), il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar id-determinazzjoni tat-termini għall-applikazzjoni ta' skema ta' kampjuni Ewropea kif definita fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2).";

"8.  Għall-varjabbli tal-prezz tal-importazzjoni (Nru 340), il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tiddetermina t-termini għall-applikazzjoni ta' skema ta' kampjuni Ewropea kif definita fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2).";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    133

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 6 – punt viii

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness A – punt f – punt 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"9.  Il-fatturi varjabbli dwar is-swieq mhux domestiċi (Nri 122 u 312) għandhom jiġu trażmessi skont id-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro. Id-distinzjoni għandha tiġi applikata għat-total tal-industrija definita bħala t-Taqsimiet minn B sa E tan-NACE Rev. 2, l-MIGs, il-livell ta' Taqsima (ittra waħda), u tad-Diviżjoni b'żewġ ċifri tan-NACE Rev. 2. It-tagħrif dwar in-NACE Rev. 2 D u E ma huwiex meħtieġ fir-rigward tal-fattur 122. Barra minn hekk, il-fattur varjabbli tal-prezz ta' importazzjoni (Nru 340) għandu jiġi trażmess skont id-distinzjoni bejn żona tal-euro u żona mhux tal-euro. Id-distinzjoni għandha tiġi applikata għat-total tal-industrija definita bħala t-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA, l-MIGs, il-livell ta' Taqsima (ittra waħda) u tad-Diviżjoni b'żewġ ċifri tas-CPA. Għad-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar id-determinazzjoni tat-termini għall-applikazzjoni ta' skema ta' kampjuni Ewropea kif definita fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2). L-iskema ta' kampjuni Ewropea tista' tillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-fattur varjabbli tal-prezz ta' importazzjoni għall-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro. Id-distinzjoni bejn iż-żona tal-ewro u ż-żona mhux tal-ewro għall-fatturi varjabbli 122, 312 u 340 ma għandhiex għalfejn tkun trażmessa minn dawk l-Istati Membri li ma adottawx l-euro bħala l-munita tagħhom.";

"9.  Il-fatturi varjabbli dwar is-swieq mhux domestiċi (Nri 122 u 312) għandhom jiġu trażmessi skont id-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro. Id-distinzjoni għandha tiġi applikata għat-total tal-industrija definita bħala t-Taqsimiet minn B sa E tan-NACE Rev. 2, l-MIGs, il-livell ta' Taqsima (ittra waħda), u tad-Diviżjoni b'żewġ ċifri tan-NACE Rev. 2. It-tagħrif dwar in-NACE Rev. 2 D u E ma huwiex meħtieġ fir-rigward tal-fattur 122. Barra minn hekk, il-fattur varjabbli tal-prezz ta' importazzjoni (Nru 340) għandu jiġi trażmess skont id-distinzjoni bejn żona tal-euro u żona mhux tal-euro. Id-distinzjoni għandha tiġi applikata għat-total tal-industrija definita bħala t-Taqsimiet minn B sa E tas-CPA, l-MIGs, il-livell ta' Taqsima (ittra waħda) u tad-Diviżjoni b'żewġ ċifri tas-CPA. Għad-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina t-termini għall-applikazzjoni ta' skema ta' kampjuni Ewropea kif definita fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2). L-iskema ta' kampjuni Ewropea tista' tillimita l-kamp ta' applikazzjoni tal-fattur varjabbli tal-prezz ta' importazzjoni għall-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi li mhumiex fiż-żona tal-euro. Id-distinzjoni bejn iż-żona tal-euro u ż-żona mhux tal-euro għall-fatturi varjabbli 122, 312 u 340 ma għandhiex għalfejn tkun trażmessa minn dawk l-Istati Membri li ma adottawx l-euro bħala l-munita tagħhom.";

Ġustifikazzjoni

It-terminu "żona tal-euro" hi t-terminu uffiċjali għall-grupp ta' pajjiżi li adottaw l-euro bħala l-munita unika tagħhom. Għalhekk din il-parti tal-emenda ma taffettwax il-verżjoni Maltija. Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    134

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 7 – punt i

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness B – punt b – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà ta' użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    135

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 7 – punt iv

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness B – punt d – punt 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.";

Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a li jemendaw il-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    136

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 8 – punt i

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness C – punt b – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà ta' użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

(In-numerazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi kkoreġuta. Il-punt (9) huwa fil-fatt punt (8))

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    137

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 8 – punt iii

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness C – punt c – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(iii)  fil-punt 4(c), jitħassar l-aħħar paragrafu;

(iii)  fil-punt 4(c), jitħassar it-tielet subparagrafu;

(In-numerazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi kkoreġuta. Il-punt (9) huwa fil-fatt punt (8))

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-formulazzjoni mal-istandards ta' abbozzar legali tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

Emenda    138

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 8 – punt iv

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness C – punt d – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-varjabbli tal-fatturat (Nru 120) u l-varjabbli tal-volum tal-bejgħ (Nru 123) għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata ta' ġurnata tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.";

"2.  Il-varjabbli tal-fatturat (Nru 120) u l-varjabbli tal-volum tal-bejgħ (Nru 123) għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata ta' ġurnata tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a li jemendaw il-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol.";

(In-numerazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi kkoreġuta. Il-punt (9) huwa fil-fatt punt (8))

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    139

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 8 – punt v

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness C – punt g – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-fatturi varjabbli għandhom jiġu trażmessi għall-fatturat (Nru 120) u d-deflator tal-bejgħ/volum ta' bejgħ (Nri 330/123) fi żmien xahar għal-livell ta' dettall speċifikat fil-paragrafu 3 taħt l-intestatura (f) ta' dan l-Anness. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jipparteċipaw għall-fatturi varjabbli tat-turnover u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ No 120 u 330/123 b'kontribuzzjonijiet skont l-allokazzjoni ta' kampjun ta' skema Ewropea kif imfisser fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2). Il-Kummissjoni għandu s-setgħa li jadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar it-termini tal-allokazzjoni ta' skema ta' kampjuni Ewropea.";

"2.  Il-fatturi varjabbli għandhom jiġu trażmessi għall-fatturat (Nru 120) u d-deflator tal-bejgħ/volum ta' bejgħ (Nri 330/123) fi żmien xahar għal-livell ta' dettall speċifikat fil-paragrafu 3 taħt l-intestatura (f) ta' dan l-Anness. L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jipparteċipaw għall-fatturi varjabbli tat-turnover u d-deflator tal-bejgħ/tal-volum tal-bejgħ No 120 u 330/123 b'kontribuzzjonijiet skont l-allokazzjoni ta' kampjun ta' skema Ewropea kif imfisser fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 4(2). Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina t-termini tal-allokazzjoni ta' skema ta' kampjuni Ewropea.";

(In-numerazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi kkoreġuta. Il-punt (9) huwa fil-fatt punt (8))

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    140

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 9 – punt i

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness D – punt b – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tipprevedi l-possibbiltà ta' użu ta' unitajiet ta' osservazzjoni oħrajn.";

(In-numerazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi kkoreġuta. Il-punt (10) huwa fil-fatt punt (9))

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    141

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 57 – paragrafu 4 – punt 9 – punt iv

Regolament (KE) Nru 1165/98

Anness D – punt d – punt 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-varjabbli tal-fatturat (Nru 120) għandu jiġi trażmess f'forma aġġustata ta' ġurnata tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a dwar l-emenda tal-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata tista' tiġi emendata mill-Kummissjoni.";

"2.  Il-varjabbli tal-fatturat (Nru 120) għandu jiġi trażmess f'forma aġġustata ta' ġurnata tax-xogħol. Kull fejn varjabbli oħrajn juru effetti ta' jiem tax-xogħol, l-Istati Membri jistgħu wkoll jittrażmettu dawk il-varjabbli f'forma aġġustata għall-jiem tax-xogħol. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 18a li jemendaw il-lista ta' varjabbli li għandhom jiġu trażmessi f'forma aġġustata.";

(In-numerazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tiġi kkoreġuta. Il-punt (10) huwa fil-fatt punt (9))

Emenda    142

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 530/1999 jiġi adattat bil-għan li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-bidliet tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bid-definizzjoni u t-tqassim tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta u l-kriterji tal-evalwazzjoni tal-kwalità. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 530/1999 jiġi adattat bil-għan li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-bidliet tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bid-definizzjoni u t-tqassim tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta u l-kriterji għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda proposta għall-Artikolu 10(3) tar-Regolament (UE) Nru 530/1999.

Emenda    143

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 58 – paragrafu 3 – punt 1

Regolament (KE) Nru 530/1999

Artikolu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a dwar id-definizzjoni u t-tqassim tal-informazzjoni li trid tiġi pprovduta taħt il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati għal kull perjodu ta' referenza mill-inqas disa' xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika d-definizzjoni u t-tqassim tal-informazzjoni li trid tiġi pprovduta taħt il-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati għal kull perjodu ta' referenza mill-inqas disa' xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    144

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 58 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 530/1999

Artikolu 10 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a dwar il-kriterji ta' evalwazzjoni tal-kwalità. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati għal kull perjodu ta' referenza mill-inqas disa' xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-kriterji għall-evalwazzjoni tal-kwalità tal-istatistika. Dawk l-atti delegati għandhom jiġu adottati għal kull perjodu ta' referenza mill-inqas disa' xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    145

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 58 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 530/1999

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 10(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 10(3) għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-prattika stabbilita fil-leġiżlazzjoni fil-qasam tar-responsabilitajiet ECON u mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    146

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 58 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 530/1999

Artikolu 10a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 10(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 10(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-prattika stabbilita fil-leġiżlazzjoni fil-qasam tar-responsabilitajiet ECON.

Emenda    147

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 59 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 dwar il-produzzjoni tar-riżultati, il-format xieraq għat-trażmissjoni tar-riżultati u l-kontenut tar-rapporti ta' kwalità, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2150/2002 dwar il-produzzjoni tar-riżultati, il-format xieraq għat-trażmissjoni tar-riżultati u l-istruttura u l-arranġamenti dettaljati tar-rapporti ta' kwalità, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Ġustifikazzjoni

Bi qbil mal-emenda għall-Artikolu li tallinja l-kliem għal-leġiżlazzjoni riċenti fil-qasam tal-istatistika.

Emenda    148

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 59 – paragrafu 5 – punt 1

Regolament (KE) Nru 2150/2002

Artikolu 1 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5b dwar it-twaqqif ta' tabella ta' ekwivalenza bejn in-nomenklatura tal-istatistika tal-Anness III għal dan ir-Regolament u l-lista ta' skart stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE.*

"5.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tabella ta' ekwivalenza bejn in-nomenklatura tal-istatistika tal-Anness III għal dan ir-Regolament u l-lista ta' skart stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE.*

____________________

____________________

* Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3).

* Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta' skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta' skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3).

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    149

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 59 – paragrafu 5 – punt 2 – punt a

Regolament (KE) Nru 2150/2002

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5b dwar id-definizzjoni tal-kundizzjonijiet tal-kwalità u tal-preċiżjoni.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kundizzjonijiet tal-kwalità u tal-preċiżjoni.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    150

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 59 – paragrafu 5 – punt 4

Regolament (KE) Nru 2150/2002

Artikolu 5a – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5b dwar l-aġġustament għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi fil-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-dejta, kif ukoll l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati u l-adattament tal-ispeċifikazzjonijiet elenkati fl-Annessi.

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5b sabiex temenda dan ir-Regolament billi taġġustah għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi fil-ġbir u l-ipproċessar statistiku tad-dejta, kif ukoll l-ipproċessar u t-trażmissjoni tar-riżultati u billi tadatta l-ispeċifikazzjonijiet elenkati fl-Annessi.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    151

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 59 – paragrafu 5 – punt 4

Regolament (KE) Nru 2150/2002

Artikolu 5b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 1(5), fl-Artikolu 3(1) u (4) u fl-Artikolu 5a għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 1(5), fl-Artikolu 3(1) u (4) u fl-Artikolu 5a għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    152

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 59 – paragrafu 5 – punt 5

Regolament (KE) Nru 2150/2002

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  il-kontenut tar-rapporti ta' kwalità msemmija fit-Taqsima 7 tal-Anness I u fit-Taqsima 7 tal-Anness II.

(c)  l-istruttura u l-arranġamenti dettaljati tar-rapporti ta' kwalità msemmija fit-Taqsima 7 tal-Anness I u fit-Taqsima 7 tal-Anness II.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsistenti ma' emendi oħra għal din il-proposta kif ukoll ma' leġiżlazzjoni aktar riċenti fil-qasam tal-istatistika. Peress li l-ambitu u l-intenzjoni xierqa ta' dan il-paragrafu jidhru li huma li jiġu definiti l-istruttura u l-modalitajiet ta' dan ir-rapport, dan huwa ċċarat fl-emenda proposta. Fl-ispirtu ta' kooperazzjoni tajba mal-istituzzjonijiet l-oħra, din l-emenda qed turi wkoll l-isforz tal-Parlament Ewropew biex jintlaħaq qbil dwar dan il-fajl billi jaċċetta l-proċedura proposta.

Emenda    153

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 60 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 437/2003

Artikolu 5 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delgati f'konformità mal-Artikolu 10a dwar l-istabbiliment ta' standards oħrajn ta' preċiżjoni.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi standards oħrajn ta' preċiżjoni.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    154

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 60 – paragrafu 3 – punt 5

Regolament (KE) Nru 437/2003

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) u fl-Artikolu 5 għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    155

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 1 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

-  tissupplimenta dak ir-Regolament billi tadotta miżuri rigward il-forniment tad-data skont ir-riżultati tal-istudji tal-fattibbiltà.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda proposta fl-Artikolu 10(5) tar-Regolament (UE) Nru 450/2003.

Emenda    156

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 450/2003 dwar il-kontenut tar-rapporti ta' kwalità, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 450/2003 dwar l-istruttura u l-arranġamenti dettaljati għar-rapporti ta' kwalità, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda proposta fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (UE) Nru 450/2003.

Emenda    157

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 1

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 2 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a dwar l-emendi għad-definizzjoni mill-ġdid tal-ispeċifikazzjoni teknika tal-indiċi u r-reviżjoni tal-istruttura ta' ponderazzjoni.";

"4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a li jemendaw l-Anness għad-definizzjoni mill-ġdid tal-ispeċifikazzjoni teknika tal-indiċi u r-reviżjoni tal-istruttura ta' ponderazzjoni.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti ta' setgħa.

Emenda    158

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 2

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 3 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a dwar l-emendi għall-inklużjoni tal-attivitajiet ekonomiċi definiti mit-taqsimiet O sa S ta' NACE Rev. 2 fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-istudji tal-fattibbiltà definiti fl-Artikolu 10.";

"2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a sabiex temenda r-Regolament fir-rigward tal-inklużjoni tal-attivitajiet ekonomiċi definiti mit-taqsimiet O sa S ta' NACE Rev. 2 fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-istudji tal-fattibbiltà previsti fl-Artikolu 10.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti ta' setgħa. L-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 450/2003 jistabbilixxi t-tfassil ta' studji ta' fattibbiltà, iżda ma jagħtix definizzjoni tagħhom.

Emenda    159

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 3

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-ispejjeż totali tal-impjiegi u tax-xogħol fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a dwar l-identifikazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi definiti mit-taqsimiet ta' NACE Rev. 2 u minn diżaggreggazzjonijiet ulterjuri, mhux 'lil hinn mil-livell tad-diviżjonijiet ta' NACE Rev. 2 (livell ta' 2 ċifri) jew gruppi ta' diviżjonijiet li fihom għandha tinqasam id-dejta, billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali.

Billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-ispejjeż totali tal-impjiegi u tax-xogħol fil-livell nazzjonali u fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward tal-qsim skont l-attivitajiet ekonomiċi definiti mit-taqsimiet ta' NACE Rev. 2 u minn diżaggregazzjonijiet ulterjuri, mhux 'lil hinn mil-livell tad-diviżjonijiet ta' NACE Rev. 2 (livell ta' 2 ċifri) jew gruppi ta' diviżjonijiet li fihom għandha tinqasam id-dejta, billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-iżviluppi ekonomiċi u soċjali.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    160

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 3

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a dwar id-determinazzjoni ta' dawn l-attivitajiet ekonomiċi, billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-istudji tal-fattibbiltà definiti fl-Artikolu 10.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina dawn l-attivitajiet ekonomiċi, billi jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-istudji tal-fattibbiltà previsti fl-Artikolu 10.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    161

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 3

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 4 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a dwar l-istabbiliment tal-metodoloġija għall-ikkatenar tal-indiċi.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament bl-istabbiliment tal-metodoloġija għall-ikkatenar tal-indiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    162

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 4

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 8 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a dwar id-definizzjoni ta' kriterji ta' kwalità separati. Id-dejta attwali u d-dejta b'lura trażmessi għandhom jissodisfaw dawn il-kriterji ta' kwalità."

"1.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kriterji ta' kwalità separati. Id-dejta attwali u d-dejta b'lura trażmessi għandhom jissodisfaw dawn il-kriterji ta' kwalità."

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    163

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 4

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti annwali tal-kwalità lill-Kummissjoni, li jibdew fl-2003. Il-kontenut tar-rapporti għandu jiġi definit mill-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).";

"2.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu rapporti annwali tal-kwalità lill-Kummissjoni, li jibdew fl-2003. L-istruttura u l-arranġamenti dettaljati għar-rapporti għandhom jiġu definiti mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2).";

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li l-kontenut ta' dawn ir-rapporti jiġi stabbilit permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Peress li l-ambitu u l-intenzjoni xierqa ta' dan il-paragrafu jidhru li huma li jiġu definiti l-istruttura u l-modalitajiet ta' dan ir-rapport, dan huwa ċċarat fl-emenda proposta. Dan huwa konsistenti wkoll ma' leġiżlazzjoni aktar reċenti fil-qasam tal-istatistika.

Emenda    164

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 4a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 9

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a)  jitħassar l-Artikolu 9.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9 jirreferi għal perjodi ta' traspożizzjoni u derogi li skadew minn dak iż-żmien 'l hawn. Għalhekk, dan l-artikolu huwa superfluwu u għandu jitħassar.

Emenda    165

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 5 – punt a

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 10 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.  Il-Kummissjoni għandha tadotta miżuri skont ir-riżultati tal-istudji tal-fattibbiltà permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 12(2). Dawk il-miżuri għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-kosteffettività, kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, inkluża l-minimizzazzjoni tal-oneru tar-risposta.";

"5.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11a biex tissupplimenta dan ir-Regolament fir-rigward tal-forniment tad-data msemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu skont ir-riżultati tal-istudji ta' fattibbiltà msemmija f'dan l-Artikolu. Dawk l-atti delegati għandhom jirrispettaw il-prinċipju tal-kosteffettività, kif definit fl-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009, inkluża l-minimizzazzjoni tal-oneru tar-risposta.";

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li miżuri bħal dawn jiġu adottati permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, billi s-setgħa tmur lil hinn mill-istabbiliment ta' kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' atti legalment vinkolanti tal-Unjoni, kif deskritt fl-Artikolu 291 TFUE. Dan l-għoti ta' setgħa għandu għalhekk ikun f'forma ta' att delegat.

Emenda    166

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 7

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 11a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(4), fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 4 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(4), fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(1), (2) u (3), fl-Artikolu 8(1) u fl-Artikolu 10(5) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tar-referenzi u t-tul ta' żmien tal-għoti ta' setgħa (ara r-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    167

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 7

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 11a – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2(4), fl-Artikolu 3(2) u fl-Artikolu 4 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2(4), fl-Artikolu 3(2), fl-Artikolu 4(1), (2) u (3), fl-Artikolu 8(1) u fl-Artikolu 10(5) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Allinjament ta' referenzi.

Emenda    168

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 61 – paragrafu 4 – punt 7

Regolament (KE) Nru 450/2003

Artikolu 11a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(4), l-Artikolu 3(2) u l-Artikolu 4 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(4), l-Artikolu 3(2), l-Artikolu 4(1), (2) u (3), l-Artikolu 8(1) u l-Artikolu 10(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tar-referenzi, tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    169

Proposta għal regolament

Anness I – parti VI – punt 62 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 808/2004

Artikolu 8a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 8(1) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    170

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 63 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

-  temenda dak ir-Regolament sabiex tadatta l-proporzjon tat-total tal-Unjoni;

-  temenda dak ir-Regolament sabiex taġġusta l-proporzjon tat-total tal-Unjoni;

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda proposta għall-Artikolu 3(3).

Emenda    171

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 63 – paragrafu 3 – punt 1 – punt a

Regolament (KE) Nru 1161/2005

Artikolu 2 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a dwar l-iskeda ta' żmien għat-trażmissjoni tal-entrati P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 u B.4G u kwalunkwe deċiżjoni li titlob li jsir tqassim tat-tranżazzjonijiet elenkati fl-Anness skont is-settur tal-kontroparti. Kwalunkwe deċiżjoni bħal din għandha tiġi adottata biss wara li l-Kummissjoni tkun irrapportat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament skont l-Artikolu 9.";

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-iskeda ta' żmien għat-trażmissjoni tal-entrati P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 u B.4G u billi tirrikjedi tqassim tat-tranżazzjonijiet elenkati fl-Anness skont is-settur tal-kontroparti. Kwalunkwe att delegat bħal dan għandu jiġi adottat biss wara li l-Kummissjoni tkun irrapportat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament skont l-Artikolu 9.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u tal-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda    172

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 63 – paragrafu 3 – punt 1 – punt ba (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1161/2005

Artikolu 2 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba)  jitħassar il-paragrafu 5;

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu 5 jirreferi għal trażmissjoni tad-dejta fl-2004 u huwa għalhekk skadut; dan għandu jitħassar.

Emenda    173

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 63 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1161/2005

Artikolu 3 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a li jemenda l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fir-rigward tal-proporzjon tat-total tal-Unjoni.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a li jemenda l-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu biex jiġi aġġustat il-proporzjon (1 %) tat-total tal-Unjoni.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika (tal-kamp ta' applikazzjoni) tal-għoti tas-setgħa.

Emenda    174

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 63 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1161/2005

Artikolu 6 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a dwar l-adozzjoni ta' standards ta' kwalità komuni.";

"1.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi standards ta' kwalità komuni.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    175

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 63 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1161/2005

Artikolu 7a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(2) u (4), fl-Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 6(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2(2) u (4), fl-Artikolu 3(3) u fl-Artikolu 6(1) għal perjodu ta' ħames snin minn... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    176

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 63 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1161/2005

Artikolu 7a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2) u (4), l-Artikolu 3(3) u l-Artikolu 6(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2(2) u (4), l-Artikolu 3(3) u l-Artikolu 6(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    177

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 64 – paragrafu 4 – punt 1

Regolament (KE) Nru 1552/2005

Artikolu 5 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a dwar l-estensjoni ta' dik id-definizzjoni, jekk tali estensjoni ttejjeb sostanzjalment ir-rappreżentattività u l-kwalità tar-riżultat tal-istħarriġ fl-Istati Membri kkonċernati.";

Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tadotta l-estensjoni ta' dik id-definizzjoni, jekk tali estensjoni ttejjeb sostanzjalment ir-rappreżentattività u l-kwalità tar-riżultat tal-istħarriġ fl-Istati Membri kkonċernati.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    178

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 64 – paragrafu 4 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1552/2005

Artikolu 7 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a li jiddetermina r-rekwiżiti tal-kampjunar u tal-preċiżjoni, id-daqsijiet tal-kampjuni meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati dawk ir-rekwiżiti u l-ispeċifikazzjonijiet iddettaljati tan-NACE Rev. 2 u l-kategoriji tad-daqsijiet li fihom jistgħu jinqasmu r-riżultati.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina r-rekwiżiti tal-kampjunar u tal-preċiżjoni, id-daqsijiet tal-kampjuni meħtieġa sabiex jiġu ssodisfati dawk ir-rekwiżiti u l-ispeċifikazzjonijiet iddettaljati tan-NACE Rev. 2 u l-kategoriji tad-daqsijiet li fihom jistgħu jinqasmu r-riżultati.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    179

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 64 – paragrafu 4 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1552/2005

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a dwar id-dejta speċifika li trid tinġabar fir-rigward tal-intrapriżi li joffru taħriġ u dawk li ma joffrux taħriġ u l-forom differenti ta' taħriġ vokazzjonali.";

"2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a sabiex tussupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi d-dejta speċifika li trid tinġabar fir-rigward tal-intrapriżi li joffru taħriġ u dawk li ma joffrux taħriġ u l-forom differenti ta' taħriġ vokazzjonali.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    180

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 64 – paragrafu 4 – punt 4 – punt a

Regolament (KE) Nru 1552/2005

Artikolu 9 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a dwar ir-rekwiżiti tal-kwalità għad-dejta li trid tinġabar u tiġi trażmessa għall-istatistika Ewropea dwar it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi u kwalunkwe miżuri meħtieġa għall-valutazzjoni jew għat-titjib tal-kwalità tad-dejta.";

"4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi r-rekwiżiti tal-kwalità għad-dejta li trid tinġabar u tiġi trażmessa għall-istatistika Ewropea dwar it-taħriġ vokazzjonali fl-intrapriżi, u billi tadotta kwalunkwe miżura meħtieġa għall-valutazzjoni jew għat-titjib tal-kwalità tad-dejta.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    181

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 64 – paragrafu 4 – punt 4 – punt b

Regolament (KE) Nru 1552/2005

Artikolu 9 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5. Il-Kummissjoni għandha tiddetermina l-istruttura tar-rapporti tal-kwalità msemmija fil-paragrafu 2 permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2).";

"5. Meta jkunu qed ifasslu r-rapporti tal-kwalità msemmija fil-paragrafu 2, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-kwalità u kull miżura oħra stabbilita skont il-paragrafu 4. Sabiex tiġi vvalutata l-kwalità tad-dejta trażmessa, huma għandhom jużaw il-format determinat mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2).";

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħmilha ċara li l-istruttura tar-rapporti tal-kwalità, adottati permezz ta' att ta' implimentazzjoni, tirreferi għall-format li l-Istati Membri għandhom jużaw meta jkollhom jivvalutaw il-kwalità tad-dejta trażmessa, u li din il-valutazzjoni tkun ibbażata fuq il-kriterji ta' kwalità diġà adottati permezz ta' atti delegati.

Emenda    182

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 64 – paragrafu 4 – punt 5

Regolament (KE) Nru 1552/2005

Artikolu 10 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a dwar id-determinazzjoni tal-ewwel sena ta' referenza li għaliha għandha tinġabar id-dejta.";

"2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 13a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-ewwel sena ta' referenza li għaliha għandha tinġabar id-dejta.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    183

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 64 – paragrafu 4 – punt 7

Regolament (KE) Nru 1552/2005

Artikolu 13a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 8(2), fl-Artikolu 9(4), fl-Artikolu 10(2) u fl-Artikolu 13 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 7(3), fl-Artikolu 8(2), fl-Artikolu 9(4) u fl-Artikolu 10(2) u fl-Artikolu 13 għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    184

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 65 – paragrafu 2 – punt 1

Regolament (KE) Nru 1893/2006

Artikolu 6 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-Anness sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi jew sabiex tallinjah ma' klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn.";

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-Anness I sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi jew sabiex tallinjah ma' klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn.";

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni tar-referenza (peress li hemm aktar minn Anness wieħed).

Emenda    185

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 65 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1893/2006

Artikolu 6a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    186

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 65 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1893/2006

Artikolu 6a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    187

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 66 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 458/2007

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a li jistabbilixxi l-ewwel sena li għaliha għandha tinġabar id-dejta sħiħa u li jadotta miżuri li jirrigwardjaw il-klassifikazzjoni dettaljata tad-dejta koperta u d-definizzjonijiet li jridu jintużaw.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-ewwel sena li għaliha għandha tinġabar id-dejta sħiħa, u billi tadotta miżuri li jirrigwardjaw il-klassifikazzjoni dettaljata tad-dejta koperta u d-definizzjonijiet li jridu jintużaw.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    188

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 66 – paragrafu 2 – punt 3

Regolament (KE) Nru 458/2007

Artikolu 7a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(3) u fil-punt 1.1.2.4. tal-Anness I għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 7(3) u fil-punt 1.1.2.4. tal-Anness I għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    189

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 716/2007 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda d-definizzjonijiet fl-Annessi I u II u l-livell ta' dettall fl-Anness III u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b'miżuri li jikkonċernaw l-istatistika inward u outward dwar l-affiljati barranin.

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 716/2007 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda d-definizzjonijiet fl-Annessi I u II u l-livell ta' dettall fl-Anness III u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament b'miżuri li jikkonċernaw l-istatistika inward u outward dwar l-affiljati barranin u l-istandards ta' kwalità komuni.

Ġustifikazzjoni

Deskrizzjoni aktar speċifika tal-għoti tas-setgħa; ara wkoll l-emenda għall-Artikolu 6(3) ta' dan ir-Regolament (KE) Nru 716/2007).

Emenda    190

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 67 – paragrafu 4 – punt 2

Regolament (KE) Nru 716/2007

Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri meħtieġa għall-istatistika inward u outward dwar l-affiljati barranin, abbażi tal-konklużjonijiet tal-istudji pilota.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-miżuri meħtieġa għall-istatistika inward u outward dwar l-affiljati barranin, abbażi tal-konklużjonijiet tal-istudji pilota.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    191

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 67 – paragrafu 4 – punt 3

Regolament (KE) Nru 716/2007

Artikolu 6 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar l-istandards ta' kwalità komuni.";

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-istandards ta' kwalità komuni msemmija fil-paragrafu 1.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex ir-regolament jiġi supplementat) u tal-kamp ta' applikazzjoni, sabiex isiru iktar speċifiċi.

Emenda    192

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 67 – paragrafu 4 – punt 4 – punt a – punt ii

Regolament (KE) Nru 716/2007

Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"(c)  id-definizzjoni tal-kontenut u tal-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità.";

"(c)  id-definizzjoni tal-istruttura, l-arranġamenti dettaljati u l-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità msemmija fl-Artikolu 6(2).";

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li l-kontenut ta' tali rapporti jiġi stipulat permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Peress li l-ambitu u l-intenzjoni xierqa ta' dan il-paragrafu jidhru li huma li jiġu definiti l-istruttura u l-modalitajiet ta' dan ir-rapport, dan huwa ċċarat mill-emenda proposta. Dan huwa konsistenti wkoll ma' leġiżlazzjoni aktar reċenti fil-qasam tal-istatistika.

Emenda    193

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 67 – paragrafu 4 – punt 5

Regolament (KE) Nru 716/2007

Artikolu 9a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 6(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, l-Artikolu 5(4) u l-Artikolu 6(3) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    194

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 67 – paragrafu 4 – punt 5

Regolament (KE) Nru 716/2007

Artikolu 9a – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 6(3) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, fl-Artikolu 5(4) u fl-Artikolu 6(3) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni teknika.

Emenda    195

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 67 – paragrafu 4 – punt 5

Regolament (KE) Nru 716/2007

Artikolu 9a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 2, l-Artikolu 5(4) u l-Artikolu 6(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 2, l-Artikolu 5(4) u l-Artikolu 6(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    196

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 68 – paragrafu 2 – punt 1

Regolament (KE) Nru 862/2007

Artikolu 9a – subparagrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament:

Emenda    197

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 68 – paragrafu 2 – punt 3

Regolament (KE) Nru 862/2007

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9a għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 9a għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    198

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 69 – paragrafu 3 – punt 1

Regolament (KE) Nru 1445/2007

Artikolu 3 – paragrafu 1a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a li jemenda d-definizzjonijiet u li jemenda l-lista ta' intestaturi bażiċi fl-Anness II sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet tekniċi u ekonomiċi, sakemm dan ma jkunx jinvolvi żieda sproporzjonata fl-ispejjeż għall-Istati Membri.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a li jemenda d-definizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel paragrafu u li jemenda l-lista ta' intestaturi bażiċi fl-Anness II sabiex jiġu kkunsidrati l-bidliet tekniċi u ekonomiċi, sakemm dan ma jkunx jinvolvi żieda sproporzjonata fl-ispejjeż għall-Istati Membri.";

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-għoti tas-setgħa jkun aktar preċiż, u l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu jrid ikun definit b'mod ċar, kif rikjest mill-Artikolu 290 tat-Trattat.

Emenda    199

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 69 – paragrafu 3 – punt 2 – punt a

Regolament (KE) Nru 1445/2007

Artikolu 7 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a dwar il-kriterji komuni li fuqhom huwa bbażat il-kontroll tal-kwalità.";

"4.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi kriterji komuni li fuqhom huwa bbażat il-kontroll tal-kwalità msemmi fil-paragrafu 1.";

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-għoti tas-setgħa jkun aktar preċiż, u l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu jrid ikun definit b'mod ċar, kif rikjest mill-Artikolu 290 tat-Trattat.

Emenda    200

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 69 – paragrafu 3 – punt 2 – punt b

Regolament (KE) Nru 1445/2007

Artikolu 7 – paragrafu 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"5.  Il-Kummissjoni għandha tadotta l-istruttura tar-rapporti tal-kwalità, kif speċifikat fil-punt 5.3 tal-Anness I, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2).";

"5.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-istruttura u l-arranġamenti dettaljati għar-rapporti tal-kwalità, kif imsemmi fil-paragrafu 3 u kif speċifikat fil-punt 5.3 tal-Anness I, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 11(2).";

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-kamp ta' applikazzjoni tal-għoti tas-setgħa jiġi definit b'mod ċar.

Emenda    201

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 69 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1445/2007

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3 u fl-Artikolu 7(4) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 u fl-Artikolu 7(4) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    202

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 69 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1445/2007

Artikolu 10a – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 3 u fl-Artikolu 7(4) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fit-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 u fl-Artikolu 7(4) tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni teknika.

Emenda    203

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 69 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1445/2007

Artikolu 10a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3 u l-Artikolu 7(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 3 u l-Artikolu 7(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    204

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-lista ta' karatteristiċi tar-reġistri, id-definizzjoni tagħhom u r-regoli ta' kontinwità tagħhom fl-Anness għal dak ir-Regolament u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bi standards ta' kwalità komuni u regoli għall-aġġornament tar-reġistri u billi tiddetermina l-firxa ta' kemm ċerti intrapriżi u gruppi ta' intrapriżi għandhom jiġu inklużi fir-reġistri, billi tispeċifika unitajiet konsistenti ma' dawk għall-istatistika agrikola. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Sabiex ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 jiġi adattat għall-iżviluppi tekniċi u ekonomiċi, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda l-lista ta' karatteristiċi tar-reġistri, id-definizzjoni tagħhom u r-regoli ta' kontinwità tagħhom fl-Anness għal dak ir-Regolament u sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament bi standards komuni għall-kwalità tar-reġistri tan-negozju u regoli għall-aġġornament tar-reġistri u billi tiddetermina sa liema punt ċerti intrapriżi u gruppi ta' intrapriżi għandhom jiġu inklużi fir-reġistri, filwaqt li tispeċifika unitajiet konsistenti ma' dawk għall-istatistika agrikola. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-emenda proposta fl-Artikolu 6(3) tar-Regolament (UE) Nru 177/2008.

Emenda    205

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 70 – paragrafu 3 – punt 1

Regolament (KE) Nru 177/2008

Artikolu 3 – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"6.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a li jiddetermina l-firxa safejn l-intrapriżi b'inqas minn nofs persuna impjegata u l-gruppi ta' intrapriżi residenti kollha mingħajr ebda importanza statistika għall-Istati Membri għandhom jiġu inklużi fir-reġistri, u d-definizzjoni ta' unitajiet konsistenti ma' dawk għall-istatistika agrikola.";

"6.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-firxa safejn l-intrapriżi b'inqas minn nofs persuna impjegata u l-gruppi ta' intrapriżi residenti kollha mingħajr ebda importanza statistika għall-Istati Membri għandhom jiġu inklużi fir-reġistri, u d-definizzjoni ta' unitajiet konsistenti ma' dawk għall-istatistika agrikola.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    206

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 70 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 177/2008

Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a dwar l-istandards ta' kwalità komuni.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi standards komuni għall-kwalità tar-reġistri tan-negozju kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-għoti tas-setgħa jkun aktar preċiż, u l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu jrid ikun definit b'mod ċar, kif rikjest mill-Artikolu 290 tat-Trattat.

Emenda    207

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 70 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 177/2008

Artikolu 6 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-kontenut u l-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2).".

Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-istruttura, l-arranġamenti dettaljati u l-perjodiċità tar-rapporti ta' kwalità msemmija fil-paragrafu 2 permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 16(2).".

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li l-kontenut ta' dawn ir-rapporti jiġi stabbilit permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Peress li l-ambitu u l-intenzjoni xierqa ta' dan il-paragrafu jidhru li huma li jiġu definiti l-istruttura u l-modalitajiet ta' dan ir-rapport, dan huwa ċċarat fl-emenda proposta. Dan huwa konsistenti wkoll ma' leġiżlazzjoni aktar reċenti fil-qasam tal-istatistika.

Emenda    208

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 70 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 177/2008

Artikolu 8 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a dwar ir-regoli għall-aġġornament tar-reġistri.";

“3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 15a sabiex tissupplimenta dak ir-Regolament billi tistabbilixxi r-regoli għall-aġġornament tar-reġistri.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    209

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 70 – paragrafu 3 – punt 6

Regolament (KE) Nru 177/2008

Artikolu 15a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(6), fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 8(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ tal-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(6), fl-Artikolu 5(2), fl-Artikolu 6(3) u fl-Artikolu 8(3) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    210

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 70 – paragrafu 3 – punt 6

Regolament (KE) Nru 177/2008

Artikolu 15a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(6), l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 8(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(6), l-Artikolu 5(2), l-Artikolu 6(3) u l-Artikolu 8(3) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    211

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 1

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"L-użu tal-modulu flessibbli msemmi fil-punt (j) tal-paragrafu 2 għandu jkun ippjanat b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar il-kamp ta' applikazzjoni tiegħu, il-lista ta' karatteristiċi, il-perjodu ta' referenza, l-attivitajiet li jridu jiġu koperti u r-rekwiżiti tal-kwalità. L-att delegat għandu jiġi adottat mill-inqas 12-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha wkoll tispeċifika l-ħtieġa għall-informazzjoni u l-impatt tal-ġbir tad-dejta fir-rigward tal-piż fuq in-negozji u l-ispejjeż għall-Istati Membri.";

"L-użu tal-modulu flessibbli msemmi fil-punt (j) tal-paragrafu 2 għandu jkun ippjanat b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-kamp ta' applikazzjoni tal-modulu flessibbli, il-lista ta' karatteristiċi tiegħu, il-perjodu ta' referenza, l-attivitajiet li jridu jiġu koperti u r-rekwiżiti tal-kwalità. L-att delegat għandu jiġi adottat mill-inqas 12-il xahar qabel il-bidu tal-perjodu ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha wkoll tispeċifika l-ħtieġa għall-informazzjoni u l-impatt tal-ġbir tad-dejta fir-rigward tal-piż fuq in-negozji u l-ispejjeż għall-Istati Membri.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha.

Emenda    212

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 4 – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar il-miżuri meħtieġa abbażi tal-evalwazzjoni tal-istudji pilota.";

"4.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-miżuri meħtieġa abbażi tal-evalwazzjoni tal-istudji pilota.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    213

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 7 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Sabiex ikunu jistgħu jiġu kkumpilati l-aggregati tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jipproduċu riżultati nazzjonali kompetenti skont il-livelli ta' NACE Rev. 2 stipulati fl-Annessi għal dan ir-Regolament jew fl-atti delegati. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta tali atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b.";

"2.  Għall-finijiet li jiġu kkumpilati l-aggregati tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jipproduċu riżultati nazzjonali kompetenti skont il-livelli ta' NACE Rev. 2 stipulati fl-Annessi għal dan ir-Regolament jew fl-atti delegati. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta tali atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b biex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina l-livelli rilevanti ta' NACE Rev.2.";

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li l-għoti tas-setgħa jkun aktar preċiż, u l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu jrid ikun definit b'mod ċar, kif rikjest mill-Artikolu 290 tat-Trattat.

Emenda    214

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 4 – punt a

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi f'format tekniku xieraq, f'perijodu ta' żmien li jibda mit-tmiem tal-perjodu ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar il-perjodu ta' referenza għall-moduli previsti fl-Artikolu 3(2)(a) sa (h) u (j) u dan il-perjodu ma għandux ikun itwal minn 18-il xahar. Għall-modulu previst fl-Artikolu 3(2)(i), il-perjodu ta' żmien ma għandux ikun itwal minn 30 xahar jew 18-il xahar, kif stipulat fit-Taqsima 9 tal-Anness IX. Barra minn hekk, numru żgħir ta' estimi ta' riżultati preliminari għandhom ikunu trażmessi f'perjodu ta' żmien li jibda mit-tmiem tal-perjodu ta' referenza, li għandu jkun stipulat f'konformità ma' dik il-proċedura għall-moduli previsti fl-Artikolu 3(2)(a) sa (g) u ma għandux ikun itwal minn 10 xhur.

Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi f'format tekniku xieraq, f'perijodu ta' żmien li jibda mit-tmiem tal-perjodu ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika l-perjodu ta' referenza għall-moduli previsti fl-Artikolu 3(2)(a) sa (h) u (j) liema perjodu ma għandux ikun itwal minn 18-il xahar. Għall-modulu previst fl-Artikolu 3(2)(i), il-perjodu ta' żmien ma għandux ikun itwal minn 30 xahar jew 18-il xahar, kif stipulat fit-Taqsima 9 tal-Anness IX. Barra minn hekk, numru żgħir ta' estimi ta' riżultati preliminari għandhom ikunu trażmessi f'perjodu ta' żmien li jibda mit-tmiem tal-perjodu ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tispeċifika dak il-perjodu għall-moduli previsti fl-Artikolu 3(2)(a) sa (g), liema perjodu ma għandux ikun itwal minn 10 xhur.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta). Peress li l-kliem "... dik il-proċedura..." rriferew għall-Proċedura Regolatorja bi Skrutinju, dan jeħtieġ li jiġi adattat sabiex jirreferi għall-proċedura għall-adozzjoni tal-atti delegati.

Emenda    215

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 4 – punt b

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 8 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar ir-reviżjoni tar-regoli għall-bandiera CETO u r-raggruppament tal-Istati Membri sad-29 ta' April 2013 u kull ħames snin minn hemm 'il quddiem.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tirrevedi r-regoli għall-bandiera CETO u r-raggruppament tal-Istati Membri sad-29 ta' April 2013 u kull ħames snin minn hemm 'il quddiem.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    216

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 6

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 11a – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar:

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament f'dak li jikkonċerna dan li ġej:

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    217

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 6

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 11b – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(4), fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(2) u (3), fl-Artikolu 11a, fit-Taqsimiet 5, 6, 8(1) u (2) tal-Anness I, fit-Taqsima 6 tal-Annessi II, III u IV, fit-Taqsima 7 tal-Anness VI, fit-Taqsimiet 3, 4(2) u (3) tal-Anness VIII u fit-Taqsimiet 8(2) u (3) u 10(2) tal-Anness IX għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(4), fl-Artikolu 4(4), fl-Artikolu 7(2), fl-Artikolu 8(2) u (3), fl-Artikolu 11a, fit-Taqsimiet 5, 6, 8(1) u (2) tal-Anness I, fit-Taqsima 6 tal-Annessi II, III u IV, fit-Taqsima 7 tal-Anness VI, fit-Taqsimiet 3, 4(2) u (3) tal-Anness VIII u fit-Taqsimiet 8(2) u (3) u 10(2) tal-Anness IX għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    218

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 6

Regolament (KE) Nru 295/2008

Artikolu 11b – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(4), l-Artikolu 4(4), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(2) u (3), l-Artikolu 11a, it-Taqsimiet 5, 6, 8(1) u (2) tal-Anness I, it-Taqsima 6 tal-Annessi II, III u IV, it-Taqsima 7 tal-Anness VI, it-Taqsimiet 3, 4(2) u (3) tal-Anness VIII, it-Taqsimiet 8(2) u (3) u 10(2) tal-Anness IX għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill."

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(4), l-Artikolu 4(4), l-Artikolu 7(2), l-Artikolu 8(2) u (3), l-Artikolu 11a, it-Taqsimiet 5, 6, 8(1) u (2) tal-Anness I, it-Taqsima 6 tal-Annessi II, III u IV, it-Taqsima 7 tal-Anness VI, it-Taqsimiet 3, 4(2) u (3) tal-Anness VIII, it-Taqsimiet 8(2) u (3) u 10(2) tal-Anness IX għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn li huma għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill."

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    219

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 8 – punt a

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness I – taqsima 5 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-ewwel sena ta' referenza li għaliha tiġi kkompilata l-istatistika hija s-sena kalendarja 2008. Id-dejta se tiġi kkompilata skont it-tqassim fit-Taqsima 9. Madankollu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar l-ewwel sena ta' referenza li għaliha għandha tiġi kkumpilata l-istatistika dwar il-klassijiet ta' attività koperti mill-gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 ta' NACE Rev. 2.

L-ewwel sena ta' referenza li għaliha tiġi kkompilata l-istatistika hija s-sena kalendarja 2008. Id-dejta se tiġi kkompilata skont it-tqassim fit-Taqsima 9. Madankollu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-ewwel sena ta' referenza li għaliha għandha tiġi kkumpilata l-istatistika dwar il-klassijiet ta' attività koperti mill-gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 ta' NACE Rev. 2.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    220

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 8 – punt a

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness I – taqsima 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal kull waħda mill-karatteristiċi ewlenin, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi ewlenin."

Għal kull waħda mill-karatteristiċi ewlenin, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-karatteristiċi ewlenin."

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    221

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 8 – punt b – punt i

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness I – taqsima 8 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1.  Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta' referenza, ħlief għall-klassijiet ta' attività 64.11 u 64.19 ta' NACE Rev. 2. Għall-klassijiet ta' attività 64.11 u 64.19 ta' NACE Rev. 2, id-dewmien fit-trażmissjoni huwa ta' 10 xhur. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar id-dewmien fit-trażmissjoni tar-riżultati dwar il-klassijiet ta' attività koperti mill-gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 ta' NACE Rev. 2."

"1.  Ir-riżultati għandhom jiġu trażmessi fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena kalendarja tal-perjodu ta' referenza, ħlief għall-klassijiet ta' attività 64.11 u 64.19 ta' NACE Rev. 2. Għall-klassijiet ta' attività 64.11 u 64.19 ta' NACE Rev. 2, id-dewmien fit-trażmissjoni huwa ta' 10 xhur. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi d-dewmien fit-trażmissjoni tar-riżultati dwar il-klassijiet ta' attività koperti mill-gruppi 64.2, 64.3 u 64.9 u d-diviżjoni 66 ta' NACE Rev. 2."

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    222

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 8 – punt b – punt ii

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness I – taqsima 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Dawn ir-riżultati preliminarji jew stimi għandhom jinqasmu skont NACE Rev.2 livell ta' tliet figuri (grupp). Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar id-diviżjoni 66 ta' NACE Rev. 2, it-trażmissjoni tal-estimi jew tar-riżultati preliminari.";

"Dawn ir-riżultati preliminarji jew stimi għandhom jinqasmu skont NACE Rev.2 livell ta' tliet figuri (grupp). Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi t-trażmissjoni tar-riżultati preliminari jew tal-istimi għad-diviżjoni 66 ta' NACE Rev.2.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u tal-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda    223

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 9

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness II – taqsima 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi ewlenin.";

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tali karatteristiċi ewlenin.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    224

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 10

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness III – taqsima 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi ewlenin.";

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tali karatteristiċi ewlenin.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    225

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 11

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness IV – taqsima 6 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar il-karatteristiċi ewlenin.";

Għal kull karatteristika ewlenija, l-Istati Membri se jindikaw il-grad ta' preċiżjoni b'referenza għal livell ta' fiduċja ta' 95 %, li l-Kummissjoni tinkludi fir-rapport previst fl-Artikolu 13, wara li jittieħed kont tal-applikazzjoni ta' dak l-Artikolu f'kull wieħed mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi tali karatteristiċi ewlenin.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    226

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 12

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness VI – taqsima 7 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar id-dewmien fit-trażmissjoni tar-riżultati li ma jkunx itwal minn 10 xhur mit-tmiem tas-sena ta' referenza.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi d-dewmien fit-trażmissjoni tar-riżultati li ma jkunx itwal minn 10 xhur mit-tmiem tas-sena ta' referenza.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    227

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 13 – punt a

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness VIII – taqsima 3 – paragrafu 1 – sentenza 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Abbażi ta' dan l-istudju, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar it-tibdil tal-limitu l-aktar baxx.";

"Abbażi ta' dan l-istudju, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b biex temenda dan ir-Regolament billi tibdel il-limitu l-aktar baxx tal-popolazzjoni ta' riferiment.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta) u tal-kamp ta' applikazzjoni.

Emenda    228

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 13 – punt b

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness VIII – taqsima 4 – paragrafu 2 u 3 – tabella

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar id-determinazzjoni tat-tqassim tal-prodotti.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi t-tqassim tal-prodotti.";

(Din l-emenda tirrigwarda t-tabella "Analiżi tal-fatturat skont it-tip ta' prodott", is-sentenza fil-kolonna "Kummenti".)

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    229

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 14 – punt a

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness IX – taqsima 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar xi riżultati li għandhom jitqassmu wkoll fi klassijiet ta' daqsijiet għal-livell ta' dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn it-tqassim ikun meħtieġ biss għal-livell tal-grupp.

2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi li xi riżultati għandhom jitqassmu wkoll fi klassijiet ta' daqsijiet għal-livell ta' dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn it-tqassim ikun meħtieġ biss għal-livell tal-grupp.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    230

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 14 – punt a

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness IX – taqsima 8 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  "Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar xi riżultati li għandhom jitqassmu wkoll skont il-forma legali għal-livell ta' dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn it-tqassim ikun meħtieġ biss għal-livell tal-grupp.";

3.  "Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi li xi riżultati għandhom jitqassmu wkoll skont il-forma legali għal-livell ta' dettall elenkat fit-Taqsima 10, ħlief għat-Taqsimiet L, M u N tan-NACE Rev. 2, fejn it-tqassim ikun meħtieġ biss għal-livell tal-grupp.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    231

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 71 – paragrafu 3 – punt 14 – punt b

Regolament (KE) Nru 295/2008

Anness IX – taqsima 10 – paragrafu 2 – sottotaqsima "Aggregati speċjali"

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex tkun tista' tiġi kkompilata l-istatistika tal-Unjoni dwar id-demografija tan-negozju għas-settur tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b dwar għadd ta' aggregati speċjali tan-NACE Rev. 2 li jridu jiġu trażmessi.".

Sabiex tkun tista' tiġi kkompilata l-istatistika tal-Unjoni dwar id-demografija tan-negozju għas-settur tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 11b sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi għadd ta' aggregati speċjali tan-NACE Rev. 2 li jridu jiġu trażmessi.".

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (biex tissupplimenta).

Emenda    232

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 72 – paragrafu 2 – punt 1

Regolament (KE) Nru 451/2008

Artikolu 6 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-Anness:

"2.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a li jemenda l-Anness sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi u sabiex tallinjah ma' klassifikazzjonijiet ekonomiċi u soċjali oħrajn".

(a)  sabiex jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-iżviluppi ekonomiċi jew teknoloġiċi;

 

(b)  sabiex jiġi allinjat ma' klassifikazzjonjiet ekonomiċi u soċjali oħrajn.";

 

Ġustifikazzjoni

Allinjament tad-diċitura, peress li (a) u (b) mhumiex meħtieġa.

Emenda    233

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 72 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 451/2008

Artikolu 6a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    234

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 72 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 451/2008

Artikolu 6a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 6(2) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    235

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 73 – paragrafu 3 – punt 1

Regolament (KE) Nru 452/2008

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a dwar:

1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 6a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament f'dak li jikkonċerna dan li ġej:

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    236

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 73 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 452/2008

Artikolu 6a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(1) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    237

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 74 – paragrafu 3 – punt 1 – punt b

Regolament (KE) Nru 453/2008

Artikolu 2 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Għall-finijiet tal-punt 1 tal-ewwel paragrafu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a li jiddefinixxi l-kunċetti "passi attivi sabiex jinstab kandidat addattat" u "perjodu ta' żmien speċifiku.";

"Għall-finijiet tal-punt 1 tal-ewwel paragrafu, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddefinixxi l-kunċetti "passi attivi sabiex jinstab kandidat addattat" u "perjodu ta' żmien speċifiku".";

Emenda    238

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 74 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 453/2008

Artikolu 3 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1.  L-Istati Membri għandhom jikkumpilaw id-dejta trimestrali b'referenza għad-dati ta' referenza speċifiċi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a li jiddetermina dawk id-dati ta' referenza speċifiċi.";

"1.  L-Istati Membri għandhom jikkumpilaw id-dejta trimestrali b'referenza għad-dati ta' referenza speċifiċi. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina dawk id-dati ta' referenza speċifiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    239

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 74 – paragrafu 3 – punt 3

Regolament (KE) Nru 453/2008

Artikolu 5 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a li jiddetermina d-data tal-ewwel kwart tas-sena ta' referenza, kif ukoll l-iskadenzi tat-trażmissjoni. Kwalunkwe reviżjoni tad-dejta trimestrali għal kwarti tas-sena preċedenti għandha tintbagħat fl-istess żmien.

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tiddetermina d-data tal-ewwel kwart tas-sena ta' referenza, kif ukoll l-iskadenzi tat-trażmissjoni applikabbli għall-Istati Membri. Kwalunkwe reviżjoni tad-dejta trimestrali għal kwarti tas-sena preċedenti għandha tintbagħat fl-istess żmien.

L-Istati Membri għandhom jibagħtu d-dejta u l-metadejta lill-Kummissjoni (l-Eurostat) skont format iddeterminat mill-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(3).";

L-Istati Membri għandhom jibagħtu d-dejta u l-metadejta lill-Kummissjoni (l-Eurostat), u jispeċifikaw is-sors tagħhom, skont format tekniku determinat mill-Kummissjoni permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli immedjatament għandhom jiġu adottati f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(3).";

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha tikkonċerna esklussivament il-format tekniku u l-iskadenzi għat-trażmissjoni tad-dejta mill-Istati Membri. Is-sors tad-dejta għandu jkun speċifikat.

Emenda    240

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 74 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 453/2008

Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a dwar il-qafas xieraq għall-istabbiliment ta' serje ta' studji tal-fattibbiltà.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 8a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi qafas xieraq għall-istabbiliment ta' serje ta' studji tal-fattibbiltà.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    241

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 74 – paragrafu 3 – punt 5

Regolament (KE) Nru 453/2008

Artikolu 8a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 3(1), fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 7(1) u (3) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 2, fl-Artikolu 3(1), fl-Artikolu 5(1) u fl-Artikolu 7(1) u (3) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    242

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 75 – paragrafu 2 – punt 1 – punt a

Regolament (KE) Nru 763/2008

Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a dwar l-istabbiliment tas-snin ta' referenza sussegwenti. Is-snin ta' referenza għandhom jaqgħu matul il-bidu ta' kull deċennju";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi s-snin ta' referenza sussegwenti. Is-snin ta' referenza għandhom jaqgħu matul il-bidu ta' kull deċennju";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    243

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 75 – paragrafu 2 – punt 1 – punt b

Regolament (KE) Nru 763/2008

Artikolu 5 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"3.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a dwar l-istabbiliment ta' programm tad-dejta statistika u tal-metadejta li trid tiġi trażmessa sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.";

"3.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 7a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi programm tad-dejta statistika u tal-metadejta li trid tiġi trażmessa sabiex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    244

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 75 – paragrafu 2 – punt 3

Regolament (KE) Nru 763/2008

Artikolu 7a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Is-setgħa li jiġu adottati l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(1) u (3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(1) u (3) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    245

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 76 – paragrafu 3 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1099/2008

Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a li jikkjarifika aktar it-terminoloġija permezz taż-żieda ta' referenzi rilevanti għal NACE wara d-dħul fis-seħħ ta' reviżjoni tal-klassifikazzjoni ta' NACE.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a sabiex temenda dan ir-Regolament ħalli tikkjarifika t-terminoloġija permezz taż-żieda ta' referenzi rilevanti għal NACE wara li tkun daħlet fis-seħħ reviżjoni tal-klassifikazzjoni ta' NACE.

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex temenda).

Emenda    246

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 76 – paragrafu 3 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1099/2008

Artikolu 8 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a rigward is-sett ta' statistika nukleari annwali.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi s-sett ta' statistika nukleari annwali.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    247

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 76 – paragrafu 3 – punt 5 – punt a

Regolament (KE) Nru 1099/2008

Artikolu 9 – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a rigward is-sett ta' statistika dwar l-enerġija rinnovabbli u s-sett ta' statistika dwar il-konsum finali tal-enerġija.";

2.   Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 10a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi s-sett ta' statistika dwar l-enerġija rinnovabbli u s-sett ta' statistika dwar il-konsum finali tal-enerġija.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    248

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 76 – paragrafu 3 – punt 7

Regolament (KE) Nru 1099/2008

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(3), fl-Artikolu 4(2) u (3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 8 u fl-Artikolu 9(2) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(3), fl-Artikolu 4(2) u (3), fl-Artikolu 5(3), fl-Artikolu 8 u fl-Artikolu 9(2) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    249

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Artikolu 7 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-dejta għandha tiġi pprovduta f'konformità mal-limiti ta' żmien stabbiliti, fl-intervalli previsti u fir-rigward tal-perjodi ta' referenza li huma indikati fl-Annessi jew f'atti delegati. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta tali atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a.";

Id-dejta għandha tiġi pprovduta f'konformità mal-limiti ta' żmien stabbiliti, fl-intervalli previsti u fir-rigward tal-perjodi ta' referenza li huma indikati fl-Annessi jew f'atti delegati. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta tali atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a billi tissupplimenta dan ir-Regolament.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    250

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Artikolu 9 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar:

"1. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistipula dan li ġej:

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    251

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 4

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Artikolu 9a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 9(1) u fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-Annessi I, II, III, IV u V għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 6(2), fl-Artikolu 7(2) u fl-Artikolu 9(1) u fil-punti (ċ), (d) u (e) tal-Annessi I, II, III, IV u V għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    252

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 6 – punt a

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness I – punt c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull ħames snin mill-EHIS; tista' tkun meħtieġa frekwenza differenti għal ġabriet ta' dejta oħrajn, bħal dawk dwar il-morbidità jew l-aċċidenti u l-korrimenti, kif ukoll għal xi moduli speċifiċi tal-istħarriġ. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza, l-intervall u l-limitu ta' żmien għall-provvista tad-dejta.";

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull ħames snin mill-EHIS; tista' tkun meħtieġa frekwenza differenti għal ġabriet ta' dejta oħrajn, bħal dawk dwar il-morbidità jew l-aċċidenti u l-korrimenti, kif ukoll għal xi moduli speċifiċi tal-istħarriġ. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza, l-intervall u l-limitu ta' żmien għall-provvista tad-dejta.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    253

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 6 – punt b

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness I – punt d – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Mhux is-suġġetti kollha għandhom neċessarjament ikunu koperti ma' kull forniment ta' dejta. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

"Mhux is-suġġetti kollha għandhom neċessarjament ikunu koperti ma' kull forniment ta' dejta. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    254

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 6 – punt c

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness I – punt e – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-karatteristiċi tal-istħarriġ u ta' sorsi oħrajn użati, il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-karatteristiċi tal-istħarriġ u ta' sorsi oħrajn użati, il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    255

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 7 – punt a

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness II – punt c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza, l-intervall u l-limitu ta' żmien għall-provvista tad-dejta.";

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza, l-intervall u l-limitu ta' żmien għall-provvista tad-dejta.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    256

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 7 – punt b

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness II – punt (d) – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    257

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 7 – punt c

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness II – punt e – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-karatteristiċi tas-sorsi u tal-kumpilazzjonijiet użati, il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-karatteristiċi tas-sorsi u tal-kumpilazzjonijiet użati, il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    258

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 8 – punt a

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness III – punt c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza. Id-dejta għandha tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 24 xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza. Id-dejta stmata jew provviżorja tista' tiġi pprovduta aktar kmieni. Fil-każ ta' inċidenti fis-settur tas-saħħa pubblika, jistgħu jiġu stabbiliti ġabriet ta' dejta speċjali addizzjonali, jew għall-imwiet kollha jew inkella għal kawżi speċifiċi ta' mewt.";

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza. Id-dejta għandha tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 24 xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza. Id-dejta stmata jew provviżorja tista' tiġi pprovduta aktar kmieni. Fil-każ ta' inċidenti fis-settur tas-saħħa pubblika, jistgħu jiġu stabbiliti ġabriet ta' dejta speċjali addizzjonali, jew għall-imwiet kollha jew inkella għal kawżi speċifiċi ta' mewt.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    259

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 8 – punt b

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness III – punt d – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    260

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 8 – punt c

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness III – punt e – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissuplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    261

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 9 – punt a

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness IV – punt c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza. Id-dejta għandha tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 18-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza.";

L-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw l-ewwel sena ta' referenza. Id-dejta għandha tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 18-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    262

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 9 – punt b

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness IV – punt d – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    263

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 9 – punt c

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness IV – punt e – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-popolazzjoni koperta, ir-rati tad-dikjarazzjoni għall-aċċidenti fuq ix-xogħol u, meta jkunu rilevanti, il-karatteristiċi tal-kampjunar, kif ukoll informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-popolazzjoni koperta, ir-rati tad-dikjarazzjoni għall-aċċidenti fuq ix-xogħol u, meta jkunu rilevanti, il-karatteristiċi tal-kampjunar, kif ukoll informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni ta' statistika u indikaturi komparabbli.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    264

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 10 – punt a

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness V – punt c – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-marda okkupazzjonali, l-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena u tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 15-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-perjodi ta' referenza, l-intervalli u l-limiti ta' żmien għall-provvista tal-ġabriet tad-dejta l-oħrajn.";

Għall-marda okkupazzjonali, l-istatistika għandha tiġi pprovduta kull sena u tiġi sottomessa mhux aktar tard minn 15-il xahar wara t-tmiem tas-sena ta' referenza. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-perjodi ta' referenza, l-intervalli u l-limiti ta' żmien għall-provvista tal-ġabriet tad-dejta l-oħrajn.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    265

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 10 – punt b

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness V – punt d – paragrafu 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

"Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-miżuri li jirrigwardjaw il-karatteristiċi, jiġifieri l-varjabbli, id-definizzjonijiet u l-klassifikazzjonijiet tas-suġġetti elenkati hawn fuq, kif ukoll it-tqassim tal-karatteristiċi.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    266

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 77 – paragrafu 2 – punt 10 – punt c

Regolament (KE) Nru 1338/2008

Anness V – punt e – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 9a sabiex tissuplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi regoli dwar il-miżuri li jirrigwardjaw il-provvista ta' metadejta, inkluża metadejta dwar il-popolazzjoni koperta u informazzjoni dwar kwalunkwe speċifiċità nazzjonali essenzjali għall-interpretazzjoni u l-kumpilazzjoni tal-istatistika u l-indikaturi komparabbli.";

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-għoti tas-setgħa (jiġifieri biex tissupplimenta).

Emenda    267

Proposta għal regolament

Anness I – parti VII – punt 78 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1185/2009

Artikolu 5a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(1a), (2) u (3) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5(1a), (2) u (3) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    268

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 1 – punt a

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a dwar l-applikabbiltà fi ħdan l-Unjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità.

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 5a sabiex tissupplimenta dan ir-Regolament billi tistabbilixxi l-applikabbiltà fi ħdan l-Unjoni ta' standards internazzjonali tal-kontabilità ("standards internazzjonali tal-kontabilità adottati").

Ġustifikazzjoni

Kjarifika ta' għoti ta' setgħa (biex ir-Regolament jiġi supplimentat) u tal-konnessjonijiet mad-dispożizzjonijiet fil-paragrafi l-oħra ta' dan l-att bażiku.

Emenda    269

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 1 – punt a

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta, fil-każ ta' riskji imminenti possibbli għall-istabbiltà tas-swieq finanzjarji, ikun hemm raġunijiet imperattivi ta' urġenza li jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura prevista fl-Artikolu 5b għandha tapplika għall-atti delegati adottati skont dan il-paragrafu.";

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-proċedura ta' urġenza ma jidhirx ġustifikat. Jekk ikun meħtieġ, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jiddikjaraw f'mument bikri li mhux se joġġezzjonaw (ara l-emenda proposta biex jitħassar l-Artikolu 5b tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002).

Emenda    270

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 1a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 4 – paragrafu 1

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1a)  fl-Artikolu 4, il-paragrafu 1 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Għall-kull sena finanzjarja li tibda fil, jew wara l-1 ta' Jannar 2005, kumpanniji rregolati bil-liġi ta' Stat Membru għandhom jippreparaw il-kontijiet ikkonsolidati tagħhom b'konformità mal-proċedura stabbilita f'Artikolu 6(2) jekk, fid-data tal-balance sheet tagħhom, it-titoli tagħhom ikunu aċċettati għall-kummerċ f'suq regolat ta' xi Stat Membru fi ħdan it-tifsira ta' Artikolu 1(13) tad-Direttiva tal-Kunsill 93/22/KEE tad-19 ta' Mejju 1993 dwar is-servizzi ta' l-investiment fil-qasam tat-titoli (1)."

"Għal kull sena finanzjarja li tibda fl-1 ta' Jannar 2005, kumpaniji regolati bil-liġi ta' Stat Membru għandhom jippreparaw il-kontijiet ikkonsolidati tagħhom b'konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabilità adottati skont l-Artikolu 3(1), jekk, fid-data tal-karta tal-bilanċ tagħhom, it-titoli tagħhom ikunu aċċettati għall-kummerċ f'suq regolat kif definit fil-punt (21) tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2014/65/UE."

Ġustifikazzjoni

M'hemmx bżonn li ssir referenza għal "ta' xi Stat Membru" peress li d-definizzjoni ta' suq regolat fl-Artikolu 44 tal-MiFID tinkludi biss dawk awtorizzati fl-UE.

Emenda    271

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 1b (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 5

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(1b)  l-Artikolu 5 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 5

"Artikolu 5

Għażliet fir-rigward ta' kontijiet annwali u ta' kumpanniji mhux negozjati pubblikament

Għażliet fir-rigward ta' kontijiet annwali u ta' kumpanniji mhux negozjati pubblikament

L-Istati Membri jistgħu jippermettu jew jeħtieġu:

L-Istati Membri jistgħu jippermettu jew jirrikjedu:

(a)   il-kumpaniji riferiti fl-Artikolu 4 biex jippreparaw il-kontijiet annwali tagħhom.

(a)   il-kumpaniji riferiti fl-Artikolu 4 biex jippreparaw il-kontijiet annwali tagħhom.

(b)   Il-kumpaniji, apparti minn dawk riferiti f'Artikolu 4 biex jippreparaw il-kontijiet konsolidati tagħhom u/jew il-kontijiet annwali tagħhom,

(b)   Il-kumpaniji, apparti minn dawk riferiti f'Artikolu 4 biex jippreparaw il-kontijiet konsolidati tagħhom u/jew il-kontijiet annwali tagħhom,

b'konformità ma' l-istandards internazzjonali tal-kontabilità adottati bi qbil mal-proċedura stabbilita f'Artikolu 6(2)."

b'konformità mal-istandards internazzjonali tal-kontabilità adottati bi qbil mal-Artikolu 3(1)."

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-proċedura applikabbli (l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1606/2002 jitħassar; l-għoti tas-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati issa tinsab fl-Artikolu 3 tiegħu).

Emenda    272

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 5a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 3(1) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel tmiem il-perjodu ta' ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża b'mod taċitu għal perjodi ta' tul ta' żmien identiku, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jopponu tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tat-tul ta' żmien tal-għoti tas-setgħa mal-approċċ ġenerali tal-Parlament (ara r-Riżoluzzjoni tal-25 ta' Frar 2014, paragrafu 9).

Emenda    273

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 5a – paragrafu 6

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 3(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien tliet xhur min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Allinjament tal-perjodu ta' skrutinju u l-estensjoni tiegħu.

Emenda    274

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 2

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 5b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 5b

imħassar

Proċedura ta' urġenza

 

1.  L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ mingħajr dewmien u għandhom japplikaw sakemm ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni f'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għandha tagħti r-raġunijiet għall-użu tal-proċedura ta' urġenza.

 

2.  Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jista' joġġezzjona għal att delegat f'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5a(6). F'każ bħal dan, il-Kummissjoni għandha tħassar l-att minnufih wara n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

 

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-proċedura ta' urġenza ma jidhirx ġustifikat. Jekk ikun meħtieġ, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistgħu jiddikjaraw f'mument bikri li mhux se joġġezzjonaw.

Emenda    275

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 3

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikoli 6 u 7

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  jitħassru l-Artikoli 6 u 7.

(3)  jitħassar l-Artikolu 6.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 6 biss jitħassar għax m'għadx hemm proċedura ta' komitoloġija.

Emenda    276

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 79 – paragrafu 2 – punt 3a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 1606/2002

Artikolu 7

 

Test fis-seħħ

Emenda

 

(3a)  l-Artikolu 7 jiġi sostitwit b'li ġej:

"Artikolu 7

"Artikolu 7

Rapportaġġ u koordinazzjoni

Rapportaġġ u koordinazzjoni

1.   Il-Kummissioni għandha żżomm kuntatt fuq bażi regolari mal-Kumitat rigward l-istat tal-proġetti attivi tal-IASB u dwar kull dokument relatat maħruġ mill-IASB sabiex tikkoordina l-pożizzjonijiet u biex tiffaċilita d-diskussjonijiet li jikkonċernaw l-adozzjoni ta' standards li jistgħu jirriżultaw minn dawn il-proġetti u dokumenti.

1.   Il-Kummissioni għandha tinforma fuq bażi regolari lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rigward l-istat tal-proġetti attivi tal-IASB u dwar kull dokument relatat maħruġ mill-IASB sabiex tikkoordina l-pożizzjonijiet u biex tiffaċilita d-diskussjonijiet li jikkonċernaw l-adozzjoni ta' standards li jistgħu jirriżultaw minn dawn il-proġetti u dokumenti.

2.   Il-Kummissjoni tħejji debitament rapport lill-Kumitat fi żmien xieraq jekk ikollha l-intenzjoni li ma tipproponiex l-adozzjoni ta' standard."

2.   Il-Kummissjoni għandha debitament tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fi żmien xieraq jekk ikollha l-intenzjoni li ma tipproponiex l-adozzjoni ta' standard."

Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li jiġu stabbiliti ċerti obbligi ta' rappurtar lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fir-rigward tat-tħejjija ta' abbozzi ta' standards internazzjonali tal-kontabilità. Dan ikun konformi mat-talbiet mill-Parlament (Rapport Stolojan) u t-test miftiehem fl-Artikolu 9(6a) tar-rapport dwar il-Finanzjament maħruġ mill-EFRAG.

Emenda    277

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 80 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Sabiex id-Direttiva 2009/110/KE tiġi adattata bil-għan li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-inflazzjoni jew l-iżviluppi tas-suq u dawk teknoloġiċi, kif ukoll sabiex tkun żgurata applikazzjoni konverġenti ta' ċerti eżenzjonijiet stabbiliti f'dik id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat sabiex temenda dik id-Direttiva. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, sabiex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati.

Id-Direttiva 2009/110/KE tinkludi, fl-Artikolu 14, l-għoti ta' setgħa lill-Kummissjoni biex tadotta miżuri li huma neċessarji għall-aġġornament tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva "sabiex tieħu kont tal-inflazzjoni jew tal-iżviluppi teknoloġiċi u tas-suq" skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju. Għoti tas-setgħa bħal dan, jekk jiġi adattat għal għoti tas-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati mingħajr tibdil ulterjuri, ma jkunx jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 290 tat-TFUE rigward l-ispeċifikazzjoni neċessarja tal-objettivi, il-kontenut u l-kamp ta' applikazzjoni tad-delega tas-setgħa. Meta jitqies li sal-lum il-Kummissjoni ma użatx din is-setgħa, dan għandu titħassar.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tispjega għaliex l-għoti ta' setgħa f'din id-Direttiva jitħassar għalkollox.

Emenda    278

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 80 – paragrafu 2 – punt 1

Direttiva 2009/110/KE

Artikolu 14

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  l-Artikolu 14 jiġi sostitwit b'li ġej:

(1)  l-Artikolu 14 huwa mħassar .

Artikolu 14

 

Atti delegati

 

Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f'konformità mal-Artikolu 14a:

 

a)  li jemenda din id-Direttiva sabiex jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-inflazzjoni jew l-iżviluppi tas-suq u dawk teknoloġiċi;

 

b)  li jemenda l-Artikolu 1(4) u (5) sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni konverġenti tal-eżenzjonijiet imsemmija f'dawk id-dispożizzjonijiet.”;

 

Ġustifikazzjoni

L-għoti tas-setgħa huwa wiesa' wisq biex ikun xieraq għal att delegat skont l-Artikolu 290 tat-Trattat u s'issa ma ntużax. Għalhekk, għandu jitħassar.

Emenda    279

Proposta għal regolament

Anness I – parti VIII – punt 80 – paragrafu 2 – punt 2

Direttiva 2009/110/KE

Artikolu 14a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  jiddaħħal l-Artikolu 14a li ġej:

imħassar

"Artikolu 14a

 

Eżerċitar tad-delega

 

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati f'dan l-Artikolu.

 

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 14 għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

 

3.  Id-delega tas-setgħat msemmija fl-Artikolu 14 tista' tiġi rrevokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Hija għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata hemm. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat diġà fis-seħħ.

 

4.  Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016*.

 

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

 

________________

 

* ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1."; ’

 

Ġustifikazzjoni

Wara l-emendi ta' hawn fuq, m'għadx hemm dispożizzjonijiet li jagħtu s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta atti delegati; għaldaqstant, din id-dispożizzjoni proċedurali għandha titħassar.

Emenda    280

Proposta għal regolament

Anness I – Parti IX – punt 81 – paragrafu 2 – punt 4

Id-Direttiva 75/324/KEE

Artikolu 10a – paragrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5 u fl-Artikolu 10(3) għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan l-Omnibus].

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 5 u fl-Artikolu 10(3) għal perjodu ta' ħames snin minn ... [data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament emendatorju]. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar id-delega tas-setgħa mhux aktar tard