Procedure : 2016/0400A(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0020/2018

Ingediende teksten :

A8-0020/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2019 - 16.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0410

VERSLAG     ***I
PDF 3422kWORD 530k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: József Szájer

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN VAN DE COMMISSIE ECONOMISCHE EN MONETAIRE ZAKEN
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme
 ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE MILIEUBEHEER, VOLKSGEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE
 BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE INTERNE MARKT EN CONSUMENTENBESCHERMING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0799),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 33, artikel 43, lid 2, artikel 53, lid 1, artikel 62, artikel 64, lid 2, artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 114, artikel 153, lid 2, onder b), artikel 168, lid 4, onder a), artikel 168, lid 4, onder b), artikel 172, artikel 192, lid 1, artikel 207, artikel 214, lid 3, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0524/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 juni 2017(1),

–   gezien het advies van het Comité van de Regio's van 12 december 2017(2),

–  gezien de brieven van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken en de adviezen en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0020/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het Verdrag van Lissabon maakt een onderscheid tussen aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen).

(1)  Bij het Verdrag van Lissabon werd het rechtskader voor de bevoegdheden die door de wetgever aan de Commissie kunnen worden toegekend ingrijpend gewijzigd en werd een duidelijk onderscheid ingevoerd tussen aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om niet-wetgevingshandelingen van algemene strekking vast te stellen ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling (gedelegeerde handelingen), en aan de Commissie overgedragen bevoegdheden om handelingen vast te stellen teneinde eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie te waarborgen (uitvoeringshandelingen).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Het bundelen en presenteren van bevoegdheden die geen nauwe onderlinge samenhang vertonen in één enkele gedelegeerde handeling van de Commissie belemmert de uitoefening door het Parlement van zijn recht van toetsing, daar het Parlement hierdoor gedwongen wordt de volledige gedelegeerde handeling ofwel simpelweg te aanvaarden ofwel te verwerpen, en geen mogelijkheid heeft om ten aanzien van elke afzonderlijke bevoegdheid een standpunt te bepalen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 1

Richtlijn 2009/31/EG

Artikel 29 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 29 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlagen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 29 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlagen bij deze richtlijn om deze aan te passen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang.

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de samenhang met de formulering in het voorstel van de Commissie COM(2016)0789, en met name artikel 2, lid 2, daarvan.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2009/31/EG

Artikel 29 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 29 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 29 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 1 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 2009/31/EG

Artikel 30

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Artikel 30 wordt geschrapt.

(3)  Artikel 30 wordt vervangen door:

 

"Artikel 30

 

Comitéprocedure

 

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 26 van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad* ingestelde Comité klimaatverandering. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad**.

 

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing."

 

___________________

 

* Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 van 18.6.2013, blz. 13).

 

** Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Motivering

Noodzakelijk met het oog op de samenhang met de formulering in het voorstel van de Commissie COM(2016)0789, en met name artikel 2, lid 4, daarvan.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Motivering

Omdat de keuze om de bevoegdheidsdelegatie voor de RPT om te zetten in een bevoegdheidsdelegatie voor gedelegeerde handelingen/uitvoeringshandelingen in het kader van de Beschikking inzake de verdeling van de inspanningen niet onomstreden is en de verplichtingen uit hoofde van deze beschikking voor de periode 2021-2030 vervangen zullen worden door een andere wetgevingshandeling, verdient het de voorkeur Beschikking 406/2009/EG niet op te nemen in dit omnibusvoorstel.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 2 - letter a

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 3 - letter a

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften met betrekking tot de vorm en de inhoud van het te gebruiken etiket vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 3 - letter b

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 10 – lid 6 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een mechanisme voor het toewijzen van quota aan producenten en importeurs.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften voor een mechanisme voor het toewijzen van quota aan producenten en importeurs vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 19 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot aanvullende maatregelen voor de controle van gereguleerde stoffen of nieuwe stoffen, alsook producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten of nodig hebben, die in het douanegebied van de Unie onder tijdelijke opslag, onder douane-entrepot of in een vrije zone worden geplaatst of worden doorgevoerd en vervolgens worden wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij op een inschatting van het mogelijke risico van illegale handel in samenhang met die goederenbewegingen, rekening houdend met de milieuvoordelen en de sociaaleconomische gevolgen van dergelijke maatregelen."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot aanvullende maatregelen voor de controle van gereguleerde stoffen of nieuwe stoffen, alsook producten en apparaten die gereguleerde stoffen bevatten of nodig hebben, die in het douanegebied van de Unie onder tijdelijke opslag, onder douane-entrepot of in een vrije zone worden geplaatst of worden doorgevoerd en vervolgens worden wederuitgevoerd; zij baseert zich daarbij op een inschatting van het mogelijke risico van illegale handel in samenhang met die goederenbewegingen, rekening houdend met de milieuvoordelen en de sociaaleconomische gevolgen van dergelijke maatregelen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 20 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorschriften voor het in de Unie in het vrije verkeer brengen van producten en apparaten die uit een staat die geen partij is bij het protocol zijn ingevoerd en die met gereguleerde stoffen zijn vervaardigd doch geen stoffen bevatten welke met zekerheid als gereguleerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met besluiten van de partijen. De identificatie van dergelijke producten en apparaten geschiedt in overeenstemming met periodieke technische aanwijzingen aan de partijen."

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorschriften vast te stellen voor het in de Unie in het vrije verkeer brengen van producten en apparaten die uit een staat die geen partij is bij het protocol zijn ingevoerd en die met gereguleerde stoffen zijn vervaardigd doch geen stoffen bevatten welke met zekerheid als gereguleerde stoffen kunnen worden geïdentificeerd, mits deze voorschriften in overeenstemming zijn met besluiten van de partijen. De identificatie van dergelijke producten en apparaten geschiedt in overeenstemming met periodieke technische aanwijzingen aan de partijen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 8 - letter b

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 22 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een lijst van producten en apparaten waarvoor het technisch en economisch haalbaar wordt geacht gereguleerde stoffen terug te winnen, dan wel deze producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen te vernietigen, in voorkomend geval met opgave van de toe te passen technologieën, mits deze lijst in overeenstemming is met besluiten van de partijen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot een lijst van producten en apparaten waarvoor het technisch en economisch haalbaar wordt geacht gereguleerde stoffen terug te winnen, dan wel deze producten en apparaten zonder voorafgaande terugwinning van gereguleerde stoffen te vernietigen, in voorkomend geval met opgave van de toe te passen technologieën, mits deze lijst in overeenstemming is met besluiten van de partijen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 8 - letter c

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 22 – lid 5 – alinea's 2 en 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie beoordeelt de door de lidstaten getroffen maatregelen en is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot die minimumkwalificatie-eisen, in het licht van die beoordeling en van technische en andere van belang zijnde gegevens."

"De Commissie beoordeelt de door de lidstaten getroffen maatregelen en is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot die minimumkwalificatie-eisen, in het licht van die beoordeling en van technische en andere van belang zijnde gegevens."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 9 - letter a - punt i

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De lidstaten stellen de minimumeisen vast voor de kwalificatie van het personeel dat de in lid 2 bedoelde werkzaamheden uitvoert. In het licht van een beoordeling van deze door de lidstaten genomen maatregelen en van technische en andere van belang zijnde gegevens is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de harmonisatie van die minimumkwalificatie-eisen."

"De lidstaten stellen de minimumeisen vast voor de kwalificatie van het personeel dat de in lid 2 bedoelde werkzaamheden uitvoert. In het licht van een beoordeling van deze door de lidstaten genomen maatregelen en van technische en andere van belang zijnde gegevens is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften met betrekking tot de harmonisatie van die minimumkwalificatie-eisen vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 9 - letter b

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 23 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"7.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een lijst van technologieën of praktijken die de ondernemingen dienen te gebruiken om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen of tot een minimum te beperken."

"7.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een lijst vast te stellen van technologieën of praktijken die de ondernemingen dienen te gebruiken om lekkage en emissies van gereguleerde stoffen te voorkomen of tot een minimum te beperken."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 11

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 24 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 3 en 5, artikel 10, leden 3 en 6, artikel 13, lid 2, artikel 18, lid 9, artikel 19, artikel 20, lid 2, artikel 22, leden 3, 4 en 5, artikel 23, leden 4 en 7, artikel 24, leden 2 en 3, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 10, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 3 en 5, artikel 10, leden 3 en 6, artikel 13, lid 2, artikel 18, lid 9, artikel 19, artikel 20, lid 2, artikel 22, leden 3, 4 en 5, artikel 23, leden 4 en 7, artikel 24, leden 2 en 3, artikel 26, lid 3, en artikel 27, lid 10, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel I – punt 3 – alinea 3 – punt 14

Verordening (EG) nr. 1005/2009

Artikel 27 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"10.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bedoelde rapportagevoorschriften, om te voldoen aan de in het kader van het protocol aangegane verbintenissen of om de toepassing daarvan te vergemakkelijken."

"10.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde de in de leden 1 tot en met 7 van dit artikel bedoelde rapportagevoorschriften te wijzigen, om te voldoen aan de in het kader van het protocol aangegane verbintenissen of om de toepassing daarvan te vergemakkelijken."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel II – punt 4 – alinea 2 – punt 1

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 4 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de omstandigheden, het formaat en de procedures voor de vereiste informatieverstrekking en kennisgeving als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, na raadpleging van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen met betrekking tot de omstandigheden, het formaat en de procedures voor de vereiste informatieverstrekking en kennisgeving als bedoeld in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, na raadpleging van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel II – punt 4 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 14 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 4, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 4, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel II – punt 5 – alinea 2 – punt 1

Verordening (EG) nr. 733/2002

Artikel 3 – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"a) voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 5 bis, waarin de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register worden vastgelegd.

"a)  voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 5 bis ter aanvulling van deze verordening, waarin de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register worden vastgelegd.

Indien dit in geval van de vaststelling van de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 5 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen."

Indien dit in geval van de vaststelling van de criteria en de procedure voor de aanwijzing van het register om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 5 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handelingen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel II – punt 5 – alinea 2 – punt 2 - letter a

Verordening (EG) nr. 733/2002

Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Na raadpleging van het register is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein (TLD), en inzake de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie."

"Na raadpleging van het register is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door regels vast te stellen met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het.eu-topniveaudomein (TLD), en inzake de beginselen van het overheidsbeleid inzake registratie."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel II – punt 5 – alinea 2 – punt 2 - letter b

Verordening (EG) nr. 733/2002

Artikel 5 – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Wanneer een lidstaat of de Commissie binnen 30 dagen na de bekendmaking bezwaar maakt tegen een naam op een meegedeelde lijst, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de situatie te verhelpen."

"Wanneer een lidstaat of de Commissie binnen 30 dagen na de bekendmaking bezwaar maakt tegen een naam op een meegedeelde lijst, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen om de situatie te verhelpen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel II – punt 5 – alinea 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 733/2002

Artikel 5 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 1, en artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 1, en artikel 5, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 8 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 89/391/EEG

Artikel 17 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 16 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 16 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 9 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 89/654/EEG

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 10 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 89/656/EEG

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 11 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 90/269/EEG

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 12 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 90/270/EEG

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 13 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 92/29/EEG

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 14 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 92/57/EEG

Artikel 13 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 15 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 92/58/EEG

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 9 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 16 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 92/91/EEG

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 17 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 92/104/EEG

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 18 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 93/103/EG

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 19 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 94/33/EG

Artikel 15 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 20 – alinea 2 – punt 1

Richtlijn 98/24/EG

Artikel 3 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vaststelling of herziening van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, rekening houdend met de beschikbaarheid van meettechnieken."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 12 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vast te stellen of te herzien, rekening houdend met de beschikbaarheid van meettechnieken."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 20 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 98/24/EG

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 2, en artikel 12, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 2, en artikel 12, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 21 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 1999/92/EG

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 22 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2000/54/EG

Artikel 19 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 19 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 23 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2002/44/EG

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 24 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2003/10/EG

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 25 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2004/37/EG

Artikel 17 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 17 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 17 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 26 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2006/25/EG

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 10 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 27 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2009/104/EG

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel IV – punt 28 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 2009/148/EG

Artikel 18 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 18, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 18, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 1

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 6 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren voor regionale samenwerking in een geest van solidariteit."

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen voor regionale samenwerking in een geest van solidariteit."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 11 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"10.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van dit artikel."

"10.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van dit artikel."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 15 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de eigenaar van een transmissiesysteem en de opslagsysteembeheerder lid 2 van dit artikel volledig en daadwerkelijk naleven."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen om ervoor te zorgen dat de eigenaar van een transmissiesysteem en de opslagsysteembeheerder lid 2 van dit artikel volledig en daadwerkelijk naleven."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 4

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 36 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"10.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren voor de toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en ter omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 3, 6, 8 en 9 van dit artikel."

"10.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen voor de toepassing van de in lid 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden en ter omschrijving van de procedure die moet worden gevolgd voor de toepassing van de leden 3, 6, 8 en 9 van dit artikel."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 5

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 42 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren betreffende de omvang van de taken van de regulerende instanties wat hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met het Agentschap betreft."

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen betreffende de omvang van de taken van de regulerende instanties wat hun onderlinge samenwerking en de samenwerking met het Agentschap betreft."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 6

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 43 – lid 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"9.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere omschrijving van de procedure die door de regulerende instanties, het Agentschap en de Commissie moet worden gevolgd met betrekking tot de overeenstemming van de besluiten van de regulerende instanties met de in dit artikel bedoelde richtsnoeren."

"9.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere omschrijving van de procedure die door de regulerende instanties, het Agentschap en de Commissie moet worden gevolgd met betrekking tot de overeenstemming van de besluiten van de regulerende instanties met de in dit artikel bedoelde richtsnoeren."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 7

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 44 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren waarin de methoden en regelingen voor het bijhouden van gegevens en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven."

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 50 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen waarin de methoden en regelingen voor het bijhouden van gegevens en de vorm en inhoud van bedoelde verslagen worden omschreven."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 29 – alinea 2 – punt 8

Richtlijn 2009/73/EG

Artikel 50 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, lid 4, artikel 11, lid 10, artikel 15, lid 3, artikel 36, lid 10, artikel 42, lid 5, artikel 43, lid 9, en artikel 44, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, lid 4, artikel 11, lid 10, artikel 15, lid 3, artikel 36, lid 10, artikel 42, lid 5, artikel 43, lid 9, en artikel 44, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 1

Verordening (EG) nr. 715/2009

Artikel 3 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van richtsnoeren met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel."

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door richtsnoeren vast te stellen met een nadere beschrijving van de procedure voor de toepassing van de leden 1 en 2 van dit artikel."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 715/2009

Artikel 6 – lid 11 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Als de Commissie op eigen initiatief voorstelt een netcode goed te keuren, raadpleegt de Commissie gedurende een termijn van ten minste twee maanden het Agentschap, het ENTSB voor gas en alle betrokken belanghebbende partijen over de ontwerpnetcode. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van dergelijke netcodes."

"Als de Commissie op eigen initiatief voorstelt een netcode goed te keuren, raadpleegt de Commissie gedurende een termijn van ten minste twee maanden het Agentschap, het ENTSB voor gas en alle betrokken belanghebbende partijen over de ontwerpnetcode. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door dergelijke netcodes aan te nemen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 4

Verordening (EG) nr. 715/2009

Artikel 12 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. Met het oog op de verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde doelen is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren, het geografische gebied af te bakenen dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken. Daartoe raadpleegt de Commissie het Agentschap en het ENTSB voor gas.

"3. Met het oog op de verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde doelen is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren, het geografische gebied af te bakenen dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken. Daartoe raadpleegt de Commissie het Agentschap en het ENTSB voor gas.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 5

Verordening (EG) nr. 715/2009

Artikel 23 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om richtsnoeren betreffende de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen aan te nemen en om de in de punten a), b) en c) daarvan bedoelde richtsnoeren te wijzigen."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 27 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door richtsnoeren betreffende de in lid 1 van dit artikel genoemde onderwerpen vast te stellen en teneinde de in de punten a), b) en c) daarvan bedoelde richtsnoeren te wijzigen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling resp. wijziging).

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 30 – alinea 2 – punt 6

Verordening (EG) nr. 715/2009

Artikel 27 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 11, artikel 7, lid 3, artikel 12, lid 3, en artikel 23, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 5, artikel 6, lid 11, artikel 7, lid 3, artikel 12, lid 3, en artikel 23, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel V – punt 31 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1222/2009

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 32 – alinea 2 – punt 6

Richtlijn 91/271/EEG

Artikel 17 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 3, artikel 11, lid 2, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 3, artikel 5, lid 3, artikel 11, lid 2, en artikel 12, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 33 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 91/676/EEG

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 34 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 94/63/EG

Artikel 7 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 4, lid 1, en artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 4, lid 1, en artikel 7 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 35 – alinea 2 – punt 1

Richtlijn 96/59/EG

Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen:

2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen voor de volgende doelen:

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 35 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 96/59/EG

Artikel 10 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 10, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 36 – alinea 4 – punt 2

Richtlijn 98/83/EG

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 2

Richtlijn 2000/53/EG

Artikel 5 – lid 5 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot minimumeisen voor het certificaat van vernietiging.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door minimumeisen vast te stellen voor het certificaat van vernietiging.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 4

Richtlijn 2000/53/EG

Artikel 7 – lid 2 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde voorschriften om na te gaan of de lidstaten voldoen aan de in de eerste alinea vastgestelde streefcijfers. Bij het voorbereiden van dergelijke voorschriften houdt de Commissie rekening met alle relevante factoren, onder meer de beschikbaarheid van gegevens en de kwestie van de in- en uitvoer van autowrakken."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de gedetailleerde voorschriften vast te stellen om na te gaan of de lidstaten voldoen aan de in de eerste alinea vastgestelde streefcijfers. Bij het voorbereiden van dergelijke voorschriften houdt de Commissie rekening met alle relevante factoren, onder meer de beschikbaarheid van gegevens en de kwestie van de in- en uitvoer van autowrakken."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 5

Richtlijn 2000/53/EG

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de in lid 1 bedoelde normen. Bij het voorbereiden van dergelijke normen houdt de Commissie rekening met het werk dat op dit gebied wordt verricht in de bevoegde internationale fora en draagt zij daaraan op passende wijze bij."

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de in lid 1 bedoelde normen vast te stellen. Bij het voorbereiden van dergelijke normen houdt de Commissie rekening met het werk dat op dit gebied wordt verricht in de bevoegde internationale fora en draagt zij daaraan op passende wijze bij."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 37 – alinea 3 – punt 6

Richtlijn 2000/53/EG

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 5, lid 5, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 4, lid 2, onder b), artikel 5, lid 5, artikel 6, lid 6, artikel 7, lid 2, en artikel 8, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2000/60/EG

Artikel 8 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van technische specificaties en gestandaardiseerde methoden voor analyse en monitoring van de watertoestand."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen voor analyse en monitoring van de watertoestand."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 3

Richtlijn 2000/60/EG

Artikel 20 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8, lid 3, artikel 20, lid 1, eerste alinea, en bijlage V, punt 1.4.1, x), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8, lid 3, artikel 20, lid 1, eerste alinea, en bijlage V, punt 1.4.1, x), bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 38 – alinea 3 – punt 5

Richtlijn 2000/60/EG

Bijlage V – punt 1.4.1 – punt ix

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"ix)  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van de resultaten van de intercalibratie en de waarden van het monitoringssysteem van elke lidstaat overeenkomstig de punten i) tot en met viii). Deze worden bekendgemaakt binnen zes maanden na de voltooiing van de intercalibratie."

"ix)  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 20 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de resultaten vast te stellen van de intercalibratie en door de waarden te bepalen van de klassen van het monitoringssysteem van de lidstaten overeenkomstig de punten i) tot en met viii). Deze worden bekendgemaakt binnen zes maanden na de voltooiing van de intercalibratie."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 39 – alinea 2 – punt 3

Richtlijn 2002/49/EG

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, leden 2 en 3, en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, leden 2 en 3, en artikel 12 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 40 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2004/42/EG

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 41 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2004/107/EG

Artikel 5 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 4, lid 15, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 4, lid 15, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/7/EG

Artikel 15 – lid 2 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de EN/ISO-norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden voor de toepassing van artikel 3, lid 9, te specificeren;

a)  deze richtlijn aan te vullen door de EN/ISO-norm inzake de gelijkwaardigheid van microbiologische methoden voor de toepassing van artikel 3, lid 9, te specificeren;

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/7/EG

Artikel 15 – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  waar nodig in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, bijlage I te wijzigen met betrekking tot de analysemethoden voor de in die bijlage genoemde parameters;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/7/EG

Artikel 15 – lid 2 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  waar nodig in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, bijlage V te wijzigen.".

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 42 – alinea 3 – punt 2

Richtlijn 2006/7/EG

Artikel 15 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 15, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 15, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/21/EG

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 22 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen die nodig zijn met het oog op:

"2. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 22 bis gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze richtlijn vast te stellen die nodig zijn met het oog op:

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/21/EG

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de uitwerking van de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 13, lid 6, met inbegrip van technische voorschriften inzake de definitie van in zwak zuur scheidbaar cyanide en de meetmethode hiervoor;

a)  het uitwerken van de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 13, lid 6, met inbegrip van technische voorschriften inzake de definitie van in zwak zuur scheidbaar cyanide en de meetmethode hiervoor;

Motivering

Verheldering van de bevoegdheid.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/21/EG

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  de aanvulling van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering in bijlage II;

b)  het aanvullen van de technische voorschriften voor de afvalkarakterisering in bijlage II;

Motivering

Verheldering van de bevoegdheid.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/21/EG

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de interpretatie van de definitie in artikel 3, punt 3;

c)  het verstrekken van een interpretatie van de definitie in artikel 3, punt 3;

Motivering

Verheldering van de bevoegdheid.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/21/EG

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter d

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  het bepalen van de criteria voor de classificatie van afvalvoorzieningen overeenkomstig bijlage III;

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 1

Richtlijn 2006/21/EG

Artikel 22 – lid 2 – alinea 1 – letter e

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  de vastlegging van geharmoniseerde normen voor de benodigde steekproef- en analysemethoden voor de technische uitvoering van deze richtlijn.

e)  het vastleggen van geharmoniseerde normen voor de benodigde steekproef- en analysemethoden voor de technische uitvoering van deze richtlijn.

Motivering

Verheldering van de bevoegdheid.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 43 – alinea 3 – punt 2

Richtlijn 2006/21/EG

Artikel 22 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 22, leden 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 44 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2006/118/EG

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 45 – alinea 2 – punt 1

Verordening (EG) nr. 166/2006

Artikel 8 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  Wanneer zij vaststelt dat er geen gegevens over de uitstoot vanuit diffuse bronnen bestaan, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om een begin te maken met de rapportage inzake de uitstoot van relevante verontreinigende stoffen vanuit een of meerdere diffuse bronnen, in voorkomend geval met gebruikmaking van internationaal aanvaarde methodologieën."

"3.  Wanneer zij vaststelt dat er geen gegevens over de uitstoot vanuit diffuse bronnen bestaan, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door ervoor te zorgen dat een begin wordt gemaakt met de rapportage inzake de uitstoot van relevante verontreinigende stoffen vanuit een of meerdere diffuse bronnen, in voorkomend geval met gebruikmaking van internationaal aanvaarde methodologieën."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 45 – alinea 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 166/2006

Artikel 18 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8, lid 3, en artikel 18 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8, lid 3, en artikel 18 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 2

Richtlijn 2007/2/EG

Artikel 7 – lid 1 – zinnen 1 en 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om technische voorschriften aan te nemen voor de interoperabiliteit en, waar uitvoerbaar, de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Bij het opstellen van die voorschriften wordt rekening gehouden met gebruikerseisen, bestaande initiatieven en internationale normen om verzamelingen ruimtelijke gegevens te harmoniseren, alsmede met de haalbaarheid en het kosten-batenaspect.

"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door technische voorschriften vast te stellen voor de interoperabiliteit en, waar uitvoerbaar, de harmonisatie van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens. Bij het opstellen van die voorschriften wordt rekening gehouden met gebruikerseisen, bestaande initiatieven en internationale normen om verzamelingen ruimtelijke gegevens te harmoniseren, alsmede met de haalbaarheid en het kosten-batenaspect.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 3

Richtlijn 2007/2/EG

Artikel 16 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot uitvoeringsbepalingen ter aanvulling van dit hoofdstuk die met name het volgende betreffen:

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door met name het volgende te bepalen:

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 4

Richtlijn 2007/2/EG

Artikel 17 – lid 8 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de uitvoeringsbepalingen voor die voorwaarden aan te nemen. Deze uitvoeringsbepalingen zijn volledig in overeenstemming met de beginselen van de leden 1, 2 en 3.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door de uitvoeringsbepalingen voor die voorwaarden vast te stellen. Deze uitvoeringsbepalingen zijn volledig in overeenstemming met de beginselen van de leden 1, 2 en 3.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 46 – alinea 3 – punt 5

Richtlijn 2007/2/EG

Artikel 21 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 1, artikel 16 en artikel 17, lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 4, lid 7, artikel 7, lid 1, artikel 16 en artikel 17, lid 8, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 47 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2007/60/EG

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 11, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 48 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2008/50/EG

Artikel 28 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 28, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 28, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 1

Richtlijn 2008/56/EG

Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd uiterlijk op 15 juli 2010 overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden op basis van de bijlagen I en III, omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in mariene regio's en subregio's de goede milieutoestand wordt bereikt.

De Commissie is bevoegd uiterlijk op 15 juli 2010 overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door het vaststellen van de door de lidstaten te gebruiken criteria en methodologische standaarden op basis van de bijlagen I en III, omwille van de consistentie en om te kunnen vergelijken in welke mate in mariene regio's en subregio's de goede milieutoestand wordt bereikt.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2008/56/EG

Artikel 11 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanneming van specificaties en methodologische standaarden inzake monitoring en beoordeling die rekening houden met de bestaande verplichtingen en de vergelijkbaarheid tussen de monitoring- en beoordelingsresultaten garanderen."

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 24 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze richtlijn aan te vullen door specificaties en methodologische standaarden vast te stellen inzake monitoring en beoordeling die rekening houden met de bestaande verplichtingen en de vergelijkbaarheid tussen de monitoring- en beoordelingsresultaten garanderen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 49 – alinea 2 – punt 4

Richtlijn 2008/56/EG

Artikel 24 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 4, en artikel 24, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 9, lid 3, artikel 11, lid 4, en artikel 24, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 50 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Artikel 53 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 37, lid 5, artikel 45, lid 4, en artikel 53, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 37, lid 5, artikel 45, lid 4, en artikel 53, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 51 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2009/126/EG

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 52 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2009/147/EG

Artikel 15 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009 bij te werken en evaluatieprocedures aan te nemen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met procedures voor de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Teneinde Verordening (EG) nr. 1221/2009 bij te werken en evaluatieprocedures aan te nemen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlagen bij de verordening en tot aanvulling van de verordening met procedures voor de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties en om sectorale referentiedocumenten en richtsnoeren te verstrekken met betrekking tot de registratie van organisaties en harmonisatieprocedures. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Motivering

In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1221/2009 te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde procedures en met betrekking tot sectorale referentiedocumenten. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Schrappen

Motivering

In overeenstemming met amendementen op artikelen ter aanpassing van in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregelen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EG) nr. 1221/2009

Artikel 16 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Door het forum van bevoegde instanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures, worden door de Commissie vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van door het forum van bevoegde instanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures.

Motivering

Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1221/2009

Artikel 17 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de procedures voor de uitvoering van de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties, met inbegrip van passende beroepsprocedures tegen als gevolg van de collegiale toetsing genomen besluiten."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de procedures vast te stellen voor de uitvoering van de collegiale toetsing van de bevoegde EMAS-instanties, met inbegrip van passende beroepsprocedures tegen als gevolg van de collegiale toetsing genomen besluiten."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1221/2009

Artikel 30 – lid 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen documenten vast die richtsnoeren bevatten in verband met door het forum van de accreditatie- en vergunningsinstanties goedgekeurde harmonisatieprocedures. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van door het forum van de accreditatie- en vergunningsinstanties goedgekeurde documenten die richtsnoeren bevatten in verband met harmonisatieprocedures.

Motivering

Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1221/2009

Artikel 46 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6.  De in lid 1 bedoelde sectorale referentiedocumenten en de in lid 4 bedoelde gids worden door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen vastgesteld overeenkomstig de in artikel 49, lid 2, bedoelde procedure.".

"6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 48 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in lid 1 bedoelde sectorale referentiedocumenten en de in lid 4 bedoelde gids aan te nemen."

Motivering

Wijziging om een eerder in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing vastgestelde maatregel aan te passen aan gedelegeerde handelingen.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 53 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 1221/2009

Artikel 48 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Artikel 48 bis

"Artikel 48 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 17, lid 3, en artikel 48 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 17, lid 3, en artikel 48 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016*.

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven*.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.  Een overeenkomstig artikel 17, lid 3, en artikel 48 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 16, lid 4, artikel 17, lid 3, artikel 30, lid 6, artikel 46, lid 6, en artikel 48 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

_______________

_______________

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

* PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.".

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9) en worden de verwijzingen in overeenstemming met eerdere amendementen geactualiseerd.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 1 - letter b

Verordening (EG) nr. 66/2010

Artikel 6 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor bepaalde productcategorieën die de in lid 6 bedoelde stoffen bevatten, en alleen wanneer het technisch niet mogelijk is deze als zodanig of via gebruik van alternatieve materialen of alternatieve ontwerpen te vervangen, of wanneer het producten betreft met een significant hogere algemene milieuprestatie in vergelijking tot andere producten van dezelfde categorie, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis uitzonderingen te verlenen met betrekking tot het bepaalde in lid 6.

Voor bepaalde productcategorieën die de in lid 6 bedoelde stoffen bevatten, en alleen wanneer het technisch niet mogelijk is deze als zodanig of via gebruik van alternatieve materialen of alternatieve ontwerpen te vervangen, of wanneer het producten betreft met een significant hogere algemene milieuprestatie in vergelijking tot andere producten van dezelfde categorie, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door maatregelen vast te stellen om uitzonderingen te verlenen op het bepaalde in lid 6.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 2

Verordening (EG) nr. 66/2010

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om uiterlijk negen maanden na raadpleging van het BMEU maatregelen aan te nemen tot vaststelling van specifieke EU-milieukeurcriteria voor elke productgroep. Die maatregelen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door uiterlijk negen maanden na raadpleging van het BMEU maatregelen vast te stellen tot vaststelling van specifieke EU-milieukeurcriteria voor elke productgroep. Die maatregelen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 54 – alinea 4 – punt 4

Verordening (EG) nr. 66/2010

Artikel 15 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, lid 7, artikel 8, lid 2, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, lid 7, artikel 8, lid 2, en artikel 15 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EEG) nr. 3924/91

Artikel 2 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de Prodcom-lijst en de voor elke rubriek ingewonnen informatie bij te werken."

"6.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de Prodcom-lijst en de voor elke rubriek ingewonnen informatie bij te werken."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EEG) nr. 3924/91

Artikel 3 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot toepassingsbepalingen voor lid 3 van dit artikel, ook met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang."

"5.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door toepassingsbepalingen voor lid 3 van dit artikel vast te stellen, onder meer met het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EEG) nr. 3924/91

Artikel 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Voor bepaalde rubrieken van de Prodcom-lijst is de Commissie evenwel bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen mits maandelijkse of driemaandelijkse gegevens worden opgetekend."

"Voor bepaalde rubrieken van de Prodcom-lijst is de Commissie evenwel bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen dat maandelijkse of driemaandelijkse gegevens moeten worden opgetekend."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EEG) nr. 3924/91

Artikel 5 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.   De benodigde informatie wordt door de lidstaten ingewonnen via vragenlijsten waarvan de inhoud in overeenstemming is met bepalingen die door de Commissie worden vastgesteld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot die bepalingen."

"1.   De benodigde informatie wordt door de lidstaten ingewonnen via vragenlijsten waarvan de inhoud in overeenstemming is met bepalingen die door de Commissie worden vastgesteld. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door die bepalingen vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 5

Verordening (EEG) nr. 3924/91

Artikel 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de gedetailleerde voorschriften volgens welke de lidstaten de in artikel 5, lid 1, bedoelde ingevulde vragenlijsten of de in artikel 5, lid 3, bedoelde informatie uit andere bronnen moeten verwerken."

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gedetailleerde voorschriften vast te stellen volgens welke de lidstaten de in artikel 5, lid 1, bedoelde ingevulde vragenlijsten of de in artikel 5, lid 3, bedoelde informatie uit andere bronnen moeten verwerken."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 55 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EEG) nr. 3924/91

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 2, lid 6, artikel 3, lid 5, artikel 4, artikel 5, lid 1, en artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 2, lid 6, artikel 3, lid 5, artikel 4, artikel 5, lid 1, en artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 56 – alinea 2 – punt 1

Verordening (EEG) nr. 696/93

Artikel 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van met name de statistische eenheden van het productiestelsel, de gehanteerde criteria en de in de bijlage gegeven definities teneinde deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de statistische eenheden van het productiestelsel, de gehanteerde criteria en de in de bijlage gegeven definities teneinde deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen.

Motivering

Verheldering van de bevoegdheid.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 56 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EEG) nr. 696/93

Artikel 6 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de verordening aan te vullen met de criteria voor de kwaliteitsmeting;

-  de verordening aan te vullen met de criteria voor de meting van de kwaliteit van de variabelen;

Motivering

Aanpassing van de inleidende tekst (overweging) aan het voorgestelde amendement op artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1165/98.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 2 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  In artikel 4, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

(2)  In artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), wordt de tweede alinea vervangen door:

Motivering

Volgens recente rechtspraak van het Hof van Justitie, verdient het aanbeveling in de bevoegdheidsdelegatie duidelijk te specificeren of het gaat om bevoegdheid om de rechtshandeling aan te vullen dan wel te wijzigen. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1165/98

Artikel 4 – lid 2 – alinea 1 – letter d – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea genoemde programma’s worden uitgewerkt in de bijlagen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de goedkeuring en toepassing van die programma's.

De in de eerste alinea genoemde programma’s worden uitgewerkt in de bijlagen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de goedkeuring en toepassing van die programma's nader te omschrijven.

Motivering

Volgens recente rechtspraak van het Hof van Justitie, verdient het aanbeveling in de bevoegdheidsdelegatie duidelijk te specificeren of het gaat om bevoegdheid om de rechtshandeling aan te vullen dan wel te wijzigen. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1165/98

Artikel 10 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de criteria voor de kwaliteitsmeting."

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de criteria voor de meting van de kwaliteit van de variabelen nader te omschrijven."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheid (aanvulling) en van het precieze onderwerp van de gedelegeerde handeling.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1165/98

Artikel 18 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  In artikel 18 wordt lid 3 geschrapt;

Motivering

Lid 3 is een procedurele bepaling die verwijst naar de regelgevingsprocedure met toetsing die haar geldigheid heeft verloren en dus wordt geschrapt.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5

Verordening (EG) nr. 1165/98

Artikel 18 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid is het noodzakelijk alle bepalingen waarin bevoegdheden worden gedelegeerd uitdrukkelijk op te noemen. De duur van de bevoegdheidsdelegatie wordt gewijzigd. "Onbepaalde tijd" wordt "een termijn van vijf jaar", in overeenstemming met de gevestigde wetgevingspraktijk op het bevoegdheidsgebied van ECON en in overeenstemming met de algemene aanpak van het Parlement. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5

Verordening (EG) nr. 1165/98

Artikel 18 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid is het noodzakelijk alle bepalingen waarin bevoegdheden worden gedelegeerd uitdrukkelijk op te noemen.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 5

Verordening (EG) nr. 1165/98

Artikel 18 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, artikel 10, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

Een overeenkomstig artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d), tweede alinea, artikel 10, lid 5, bijlage A, onder a), onder b), punt 3, onder c), punten 2 en 10, onder d), punt 2, en onder f), punten 8 en 9, bijlage B, onder b), punt 4, en onder d), punt 2, bijlage C, onder b), punt 2, onder d), punt 2, en onder g), punt 2, en bijlage D, onder b), punt 2, en onder d), punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Met het oog op rechtszekerheid is het noodzakelijk alle bepalingen waarin bevoegdheden worden gedelegeerd uitdrukkelijk op te noemen. De termijn voor het maken van bezwaar wordt vastgesteld op drie maanden en kan één keer met nog eens drie maanden worden verlengd, in overstemming met de vaste praktijk voor wetgeving op het gebied van ECON-bevoegdheden. Dit wordt in de hele tekst consequent doorgevoerd.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt ii

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage A – letter b – punt 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt iii

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage A – letter c – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De informatie over afzetprijzen buitenlandse markt (nr. 312) en invoerprijzen (nr. 340) kan worden opgesteld op basis van de eenheidsprijzen voor producten afkomstig uit de buitenlandse handel of andere bronnen, maar alleen als er geen significant kwaliteitsverlies is ten opzichte van specifieke prijsinformatie. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot bepalingen over hoe de nodige gegevenskwaliteit kan worden gewaarborgd."

"2.  De informatie over afzetprijzen buitenlandse markt (nr. 312) en invoerprijzen (nr. 340) kan worden opgesteld op basis van de eenheidsprijzen voor producten afkomstig uit de buitenlandse handel of andere bronnen, maar alleen als er geen significant kwaliteitsverlies is ten opzichte van specifieke prijsinformatie. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor het waarborgen van de nodige gegevenskwaliteit."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt vi

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage A – letter d – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  Bovendien worden de variabelen productie (nr. 110) en aantal gewerkte uren (nr. 220) in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

"2.  Bovendien worden de variabelen productie (nr. 110) en aantal gewerkte uren (nr. 220) in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt vii

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage A – letter f – punt 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"8.  Wat de invoerprijzenvariabele (nr. 340) betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de voorwaarden voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d)."

"8.  Wat de invoerprijzenvariabele (nr. 340) betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d)."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 6 – punt viii

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage A – letter f – punt 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"9.  Bij de verstrekking van de variabelen voor de buitenlandse markten (nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor variabele 122 is de informatie over de secties D en E van de NACE Rev. 2 niet vereist. Ook bij de verstrekking van de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet onderscheid worden gemaakt tussen eurolanden en niet-eurolanden. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. Wat het onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de voorwaarden voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het Europese steekproefprogramma kan de reikwijdte van de variabele invoerprijzen beperken tot de invoer van producten uit niet-eurolanden. Lidstaten die een andere munteenheid dan de euro hanteren, hoeven voor de variabelen 122, 312 en 340 geen onderscheid tussen eurolanden en niet-eurolanden te maken."

"9.  Bij de verstrekking van de variabelen voor de buitenlandse markten (nrs. 122 en 312) moet onderscheid worden gemaakt tussen euro- en niet-eurozone. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de NACE Rev. 2, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de NACE Rev. 2. Voor variabele 122 is de informatie over de secties D en E van de NACE Rev. 2 niet vereist. Ook bij de verstrekking van de variabele invoerprijzen (nr. 340) moet onderscheid worden gemaakt tussen euro- en niet-eurozone. Dat onderscheid moet worden gemaakt voor de totale nijverheid, gedefinieerd als de secties B tot en met E van de CPA, de BIG's, en het sectie- (1 letter) en afdelingsniveau (2 cijfers) van de CPA. Wat het onderscheid tussen euro- en niet-eurozone betreft, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toepassing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). Het Europese steekproefprogramma kan de reikwijdte van de variabele invoerprijzen beperken tot de invoer van producten uit landen van de niet-eurozone. Lidstaten die een andere munteenheid dan de euro hanteren, hoeven voor de variabelen 122, 312 en 340 geen onderscheid tussen euro- en niet-eurozone te maken."

Motivering

De term "eurozone" is de officiële term voor de groep van landen die de euro als munteenheid hebben aangenomen. Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 7 – punt i

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage B – letter b – punt 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 7 – punt iv

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage B – letter d – punt 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt.";

Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt i

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage C – letter b – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

(De nummering van het Commissievoorstel moet worden gecorrigeerd. Punt 9 is feitelijk punt 8.)

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iii

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage C – letter c – punt 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

iii)  onder c) wordt in punt 4 de laatste alinea geschrapt;

iii)  onder c) wordt in punt 4 de derde alinea geschrapt;

(De nummering van het Commissievoorstel moet worden gecorrigeerd. Punt 9 is feitelijk punt 8.)

Motivering

Aanpassing van de formulering aan de normen voor het redigeren van EU-wetgeving.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt iv

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage C – letter d – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De variabelen voor de omzet (nr. 120) en het verkoopvolume (nr. 123) worden tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

"2.  De variabelen voor de omzet (nr. 120) en het verkoopvolume (nr. 123) worden tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

(De nummering van het Commissievoorstel moet worden gecorrigeerd. Punt 9 is feitelijk punt 8.)

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 8 – punt v

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage C – letter g – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) worden binnen één maand met de onder f), punt 3, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor deelname aan de variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) met bijdragen op basis van de toewijzing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorwaarden voor de toewijzing van een Europees steekproefprogramma."

"2.  De variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) worden binnen één maand met de onder f), punt 3, van deze bijlage vastgestelde mate van gedetailleerdheid verstrekt. Een lidstaat kan opteren voor deelname aan de variabelen nrs. 120 (omzet) en 330/123 (deflator van de verkoop/volume van de verkoop) met bijdragen op basis van de toewijzing van een Europees steekproefprogramma zoals omschreven in artikel 4, lid 2, eerste alinea, onder d). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorwaarden te bepalen voor de toewijzing van een Europees steekproefprogramma."

(De nummering van het Commissievoorstel moet worden gecorrigeerd. Punt 9 is feitelijk punt 8.)

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt i

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage D – letter b – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het gebruik van andere eenheden van waarneming."

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te voorzien in de mogelijkheid om gebruik te maken van andere eenheden van waarneming."

(De nummering van het Commissievoorstel moet worden gecorrigeerd. Punt 10 is feitelijk punt 9.)

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 57 – alinea 4 – punt 9 – punt iv

Verordening (EG) nr. 1165/98

Bijlage D – letter d – punt 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De variabele voor de omzet (nr. 120) wordt tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

"2.  De variabele voor de omzet (nr. 120) wordt tevens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekt. Wanneer andere variabelen door het aantal werkdagen worden beïnvloed, mogen de lidstaten deze variabelen eveneens in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens verstrekken. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 18 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de lijst van variabelen die in de vorm van voor aantal werkdagen gecorrigeerde gegevens moeten worden verstrekt."

(De nummering van het Commissievoorstel moet worden gecorrigeerd. Punt 10 is feitelijk punt 9.)

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 af te stemmen op economische en technische aanpassingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met de definitie en indeling van de te verstrekken gegevens en de criteria voor de kwaliteitsbeoordeling. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Teneinde Verordening (EG) nr. 530/1999 af te stemmen op economische en technische aanpassingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot aanvulling van de verordening met de definitie en indeling van de te verstrekken gegevens en de criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van de statistieken. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Motivering

Aanpassing aan het amendement op artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 530/1999.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EG) nr. 530/1999

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de definitie en indeling van de op grond van de leden 1 en 2 te verstrekken gegevens. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de definitie en indeling van de op grond van de leden 1 en 2 te verstrekken gegevens vast te stellen. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 530/1999

Artikel 10 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de criteria voor de kwaliteitsbeoordeling. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de criteria vast te stellen voor de beoordeling van de kwaliteit van de statistieken. Deze gedelegeerde handelingen worden vastgesteld voor iedere referentieperiode ten minste negen maanden voor het begin ervan."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 530/1999 van de Raad

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Aanpassing van de duur van de bevoegdheidsdelegatie aan de gevestigde wetgevingspraktijk op het bevoegdheidsgebied van ECON en aan de algemene aanpak van het Parlement (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 58 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 530/1999

Artikel 10 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 3, en artikel 10, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de duur van de termijn voor het indienen van bezwaar aan de vaste praktijk voor wetgeving in het gebied van ECON-bevoegdheden.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2150/2002 te waarborgen inzake de opstelling van resultaten, het passende formaat voor de indiening van de resultaten en de inhoud van de kwaliteitsverslagen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2150/2002 te waarborgen inzake de opstelling van resultaten, het passende formaat voor de indiening van de resultaten en de structuur van de kwaliteitsverslagen en de precieze voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Motivering

Aanpassing van de formulering aan de recente wetgeving op het gebied van de statistiek.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 1

Verordening (EG) nr. 2150/2002

Artikel 1 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de opstelling van een equivalentietabel tussen de statistische nomenclatuur van bijlage III bij deze verordening en de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie* vastgestelde lijst van afvalstoffen.

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een equivalentietabel tussen de statistische nomenclatuur van bijlage III bij deze verordening en de bij Beschikking 2000/532/EG van de Commissie* vastgestelde lijst van afvalstoffen vast te stellen.

____________________

____________________

* Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3)."

* Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (PB L 226 van 6.9.2000, blz. 3)."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 2 - letter a

Verordening (EG) nr. 2150/2002

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het definiëren van kwaliteits- en nauwkeurigheidseisen."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door kwaliteits- en nauwkeurigheidseisen te definiëren."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 4

Verordening (EG) nr. 2150/2002

Artikel 5 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanpassing aan economische en technische ontwikkelingen op het gebied van de verzameling en de statistische verwerking van gegevens, alsmede de verwerking en de indiening van resultaten, en de aanpassing van de specificaties in de bijlagen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen door deze aan te passen aan economische en technische ontwikkelingen op het gebied van de verzameling en de statistische verwerking van gegevens, alsmede de verwerking en de indiening van resultaten, en door de specificaties in de bijlagen aan te passen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 4

Verordening (EG) nr. 2150/2002

Artikel 5 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 1, lid 5, artikel 3, leden 1 en 4, en artikel 5 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 1, lid 5, artikel 3, leden 1 en 4, en artikel 5 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 59 – alinea 5 – punt 5

Verordening (EG) nr. 2150/2002

Artikel 6 – alinea 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  het bepalen van de inhoud van de kwaliteitsverslagen, bedoeld in sectie 7 van bijlage I en sectie 7 van bijlage II.

c)  het bepalen van de structuur van de kwaliteitsverslagen en de precieze voorwaarden waaraan deze moeten voldoen, bedoeld in sectie 7 van bijlage I en sectie 7 van bijlage II.

Motivering

Dit amendement sluit aan op andere amendementen in dit wetgevingsdossier en op de recente wetgeving op het gebied van de statistiek. Dit lid lijkt betrekking te hebben op het bepalen van de structuur en de modaliteiten van het verslag. Het voorgestelde amendement is bedoeld om dit te verduidelijken. Uit dit amendement blijkt tevens dat het Europees Parlement, door de voorgestelde procedure te aanvaarden, ernaar streeft overeenstemming te bereiken over dit dossier, een en ander in de geest van goede samenwerking met de andere instellingen.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 60 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 437/2003

Artikel 5 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van andere nauwkeurigheidsnormen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door andere nauwkeurigheidsnormen vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 60 – alinea 3 – punt 5

Verordening (EG) nr. 437/2003

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 1, en artikel 5 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 1, en artikel 5 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 1 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  deze verordening aan te vullen door het vaststellen van maatregelen met betrekking tot het verstrekken van de gegevens naar aanleiding van de resultaten van de haalbaarheidsstudies.

Motivering

Aanpassing aan de wijzigingen die zijn voorgesteld met betrekking tot artikel 10, lid 5, van Verordening (EG) nr. 450/2003.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 te waarborgen inzake de inhoud van het kwaliteitsverslag, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 450/2003 te waarborgen inzake de structuur en de gedetailleerde regelingen van het kwaliteitsverslag, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011.

Motivering

Aanpassing aan de wijzigingen die zijn voorgesteld met betrekking tot artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 450/2003.

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 1

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 2 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot wijzigingen om de technische specificatie van de index te herdefiniëren en de wegingsstructuur te herzien."

"4.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage om de technische specificatie van de index te herdefiniëren en de wegingsstructuur te herzien."

Motivering

Verheldering van de bevoegdheid.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 2

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 3 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot wijzigingen met het oog op de opname van in secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische activiteiten in het toepassingsgebied van deze verordening, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies."

"2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen tot wijziging van deze verordening vast te stellen betreffende de opname van in secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische activiteiten in het toepassingsgebied van deze verordening, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies."

Motivering

Verheldering van de bevoegdheid. Artikel 10 van Verordening (EG) nr. 450/2003 voorziet in het opstellen van haalbaarheidsstudies, maar definieert ze niet.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rekening houdend met de bijdrage aan de totale werkgelegenheid en aan de loonkosten op Unieniveau en op nationaal niveau, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van in de secties en verdere onderverdelingen van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische activiteiten, tot ten hoogste het niveau van de NACE Rev. 2-afdelingen (niveau met twee cijfers) of groepen afdelingen, waarnaar de gegevens worden uitgesplitst met inachtneming van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Rekening houdend met de bijdrage aan de totale werkgelegenheid en aan de loonkosten op Unieniveau en op nationaal niveau, is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot de uitsplitsing van gegevens naar economische activiteit in secties van de NACE Rev. 2 en verdere onderverdelingen daarvan, tot ten hoogste het niveau van de NACE Rev. 2-afdelingen (niveau met twee cijfers) of groepen afdelingen, waarbij de gegevens worden uitgesplitst met inachtneming van economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van deze economische activiteiten, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze economische activiteiten te bepalen, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies.

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 3

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de methoden voor het koppelen van de indexcijfers."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de methoden voor het koppelen van de indexcijfers vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 8 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van afzonderlijke kwaliteitscriteria. De ingediende actuele en oude gegevens moeten beantwoorden aan deze kwaliteitscriteria."

"1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door afzonderlijke kwaliteitscriteria vast te stellen. De ingediende actuele en oude gegevens moeten beantwoorden aan deze kwaliteitscriteria."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De lidstaten moeten vanaf 2003 jaarlijks een verslag over de kwaliteit aan de Commissie voorleggen. De inhoud van deze verslagen wordt vastgesteld door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

"2.  De lidstaten moeten vanaf 2003 jaarlijks een verslag over de kwaliteit aan de Commissie voorleggen. De structuur van en de gedetailleerde regelingen voor deze verslagen worden vastgesteld door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

Motivering

Het is niet wenselijk om de inhoud van deze verslagen te bepalen door middel van een uitvoeringshandeling. Dit lid lijkt betrekking te hebben op het bepalen van de structuur en de modaliteiten van het verslag. Het voorgestelde amendement is bedoeld om dit te verduidelijken. Dit is ook in overeenstemming met recentere wetgeving op het gebied van statistiek.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Artikel 9 wordt geschrapt.

Motivering

Artikel 9 heeft betrekking op omzettingstermijnen en afwijkingen die ondertussen zijn verlopen. Het artikel is zodoende overbodig geworden en moet worden geschrapt.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 5 - letter a

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 10 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen maatregelen vast naar aanleiding van de resultaten van de haalbaarheidsstudies. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 12, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld. Deze maatregelen stroken met het beginsel van de kosteneffectiviteit als omschreven in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 223/2009, met inbegrip van een zo groot mogelijke beperking van de last voor de respondenten."

"5.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot de in lid 2 van dit artikel bedoelde verstrekking van gegevens, naar aanleiding van de resultaten van de in dit artikel bedoelde haalbaarheidsstudies. Deze gedelegeerde handelingen stroken met het beginsel van de kosteneffectiviteit als omschreven in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 223/2009, met inbegrip van een zo groot mogelijke beperking van de last voor de respondenten."

Motivering

Het is niet wenselijk dat deze maatregelen worden vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen, aangezien de bevoegdheidsdelegatie meer inhoudt dan het vaststellen van "eenvormige voorwaarden ter uitvoering van juridisch bindende handelingen van de Unie", zoals omschreven in artikel 291 VWEU. In casu moet daarom de bevoegdheid worden toegekend om gedelegeerde handelingen vast te stellen.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 11 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, en artikel 4 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, artikel 4, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 5, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Aanpassing van de verwijzingen en de duur van de bevoegdheidsdelegatie (zie de resolutie van het Parlement van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 11 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, en artikel 4 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  De in artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, artikel 4, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

Aanpassing van de verwijzingen.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 61 – alinea 4 – punt 7

Verordening (EG) nr. 450/2003

Artikel 11 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, en artikel 4 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 2, lid 4, artikel 3, lid 2, artikel 4, leden 1, 2 en 3, artikel 8, lid 1, en artikel 10, lid 5, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de verwijzingen, termijn voor het maken van bezwaar en verlenging van die termijn.

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VI – punt 62 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 808/2004

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 8, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de verordening te wijzigen om het aandeel van het Unietotaal aan te passen;

-  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 1 - letter a

Verordening (EG) nr. 1161/2005

Artikel 2 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het tijdschema voor de indiening van de posten P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 en B.4G en met betrekking tot een eventueel besluit om een indeling van de in de bijlage opgenomen transacties naar partnersector te verlangen. Een dergelijk besluit wordt pas genomen nadat de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag heeft uitgebracht over de uitvoering van deze verordening, overeenkomstig artikel 9.";

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het tijdschema voor de indiening van de posten P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 en B.4G te bepalen en door een indeling van de in de bijlage opgenomen transacties naar partnersector te verlangen. Een dergelijke gedelegeerde handeling wordt pas vastgesteld nadat de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad verslag heeft uitgebracht over de uitvoering van deze verordening, overeenkomstig artikel 9.";

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (nl. aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 1 - letter b bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1161/2005

Artikel 2 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  lid 5 wordt geschrapt;

Motivering

Lid 5 verwijst naar het indienen van gegevens over 2004 en is derhalve verouderd; het moet worden geschrapt.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1161/2005

Artikel 3 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van lid 1 van dit artikel wat het aandeel van het Unietotaal betreft."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van lid 1 van dit artikel om het aandeel van het Unietotaal (1%) aan te passen."

Motivering

Verduidelijking van (het toepassingsgebied van) de bevoegdheid.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1161/2005

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen."

"1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gemeenschappelijke kwaliteitsnormen vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1161/2005

Artikel 7 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 63 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1161/2005

Artikel 7 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 4, artikel 3, lid 3, en artikel 6, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 1

Verordening (EG) nr. 1552/2005

Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bovendien is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de verruiming van die definitie, als een dergelijke verruiming de representativiteit en de kwaliteit van de enquête in de betrokken lidstaten in belangrijke mate verbetert.".

Bovendien is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een ruimere definitie vast te stellen, als een dergelijke verruiming de representativiteit en de kwaliteit van de enquête in de betrokken lidstaten in belangrijke mate verbetert.".

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1552/2005

Artikel 7 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van de eisen in verband met de steekproeftrekking en de nauwkeurigheid, de omvang van de steekproef die nodig is om aan deze eisen te beantwoorden, en de specificaties van de op grond van de NACE Rev. 2 en van de omvang vastgestelde categorieën waarin de resultaten kunnen worden ingedeeld."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de eisen te bepalen in verband met de steekproeftrekking en de nauwkeurigheid, de omvang van de steekproef die nodig is om aan deze eisen te beantwoorden, en de specificaties van de op grond van de NACE Rev. 2 en van de omvang vastgestelde categorieën waarin de resultaten kunnen worden ingedeeld."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1552/2005

Artikel 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de specifieke gegevens die moeten worden verzameld voor ondernemingen die scholing geven en ondernemingen die dit niet doen, en voor de verschillende vormen van bij- en nascholing."

"2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de specifieke gegevens te bepalen die moeten worden verzameld voor ondernemingen die scholing geven en ondernemingen die dit niet doen, en voor de verschillende vormen van bij- en nascholing."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 4 - letter a

Verordening (EG) nr. 1552/2005

Artikel 9 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de kwaliteitsvereisten voor de gegevens die moeten worden verzameld en ingediend met het oog op het opstellen van Europese statistieken over bij- en nascholing in ondernemingen, en met betrekking tot maatregelen om de kwaliteit van de gegevens te beoordelen of te verbeteren."

"4.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de kwaliteitsvereisten vast te stellen voor de gegevens die moeten worden verzameld en ingediend met het oog op het opstellen van Europese statistieken over bij- en nascholing in ondernemingen, en door maatregelen vast te stellen om de kwaliteit van de gegevens te beoordelen of te verbeteren."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 4 - letter b

Verordening (EG) nr. 1552/2005

Artikel 9 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. De Commissie bepaalt de structuur van de in lid 2 bedoelde kwaliteitsverslagen door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

"5. Bij het opstellen van de in lid 2 bedoelde kwaliteitsverslagen nemen de lidstaten de overeenkomstig lid 4 vastgestelde kwaliteitsvereisten en overige maatregelen in acht. Om de kwaliteit van de verstrekte gegevens te beoordelen, maken zij gebruik van het door de Commissie door middel van uitvoeringshandelingen vastgestelde formaat. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

Motivering

Dit amendement maakt duidelijk dat de structuur van de kwaliteitsverslagen, vastgesteld bij uitvoeringshandelingen, verwijst naar het formaat waarvan de lidstaten gebruik moeten maken als zij de kwaliteit van de verstrekte gegevens moeten beoordelen, en dat deze beoordeling gebaseerd wordt op de kwaliteitscriteria die reeds bij gedelegeerde handelingen zijn vastgesteld.

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 5

Verordening (EG) nr. 1552/2005

Artikel 10 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van het eerste referentiejaar waarvoor gegevens moeten worden verzameld."

"2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 13 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het eerste referentiejaar te bepalen waarvoor gegevens moeten worden verzameld."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 64 – alinea 4 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1552/2005

Artikel 13 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 5, lid 2, artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 2, en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 5, lid 2, artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 2, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 2, en artikel 13 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 65 – alinea 2 – punt 1

Verordening (EG) nr. 1893/2006

Artikel 6 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de bijlage te wijzigen teneinde rekening te houden met technologische of economische ontwikkelingen of teneinde deze in lijn te brengen met andere economische en sociale classificaties."

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage I te wijzigen teneinde rekening te houden met technologische of economische ontwikkelingen of teneinde deze in lijn te brengen met andere economische en sociale classificaties."

Motivering

Omdat er meerdere bijlagen zijn moet de verwijzing worden gespecificeerd.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 65 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1893/2006

Artikel 6 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van .... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 65 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1893/2006

Artikel 6 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 66 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 458/2007

Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het bepalen van het jaar waarvoor voor het eerst volledige gegevens moeten worden verzameld, en van maatregelen inzake de gedetailleerde indeling van de gegevens in kwestie en de te gebruiken definities.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het jaar te bepalen waarvoor voor het eerst volledige gegevens moeten worden verzameld, en door maatregelen vast te stellen inzake de gedetailleerde indeling van de gegevens in kwestie en de te gebruiken definities.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 66 – alinea 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 458/2007

Artikel 7 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 7, lid 3, en punt 1.1.2.4 van bijlage I bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 7, lid 3, en punt 1.1.2.4 van bijlage I bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Verordening (EG) nr. 716/2007 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de definities in de bijlagen I en II en de mate van gedetailleerdheid in bijlage III te wijzigen en om de verordening aan te vullen met maatregelen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland.

Teneinde Verordening (EG) nr. 716/2007 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de definities in de bijlagen I en II en de mate van gedetailleerdheid in bijlage III te wijzigen en om de verordening aan te vullen met maatregelen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland en gemeenschappelijke kwaliteitsnormen.

Motivering

De bevoegdheid moet nauwkeuriger worden omschreven; zie ook het amendement op artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 716/2007.

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 2

Verordening (EG) nr. 716/2007

Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de vereiste maatregelen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland, op basis van de conclusies van de proefstudies.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vereiste maatregelen vast te stellen inzake statistieken van buitenlandse filialen in het binnenland en in het buitenland, op basis van de conclusies van de proefstudies.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 3

Verordening (EG) nr. 716/2007

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke kwaliteitsnormen."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de in het eerste lid bedoelde gemeenschappelijke kwaliteitsnormen vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (nl. aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 4 - letter a - punt ii

Verordening (EG) nr. 716/2007

Artikel 9 – alinea 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"c)  vaststelling van de inhoud en de frequentie van de kwaliteitsrapporten."

"c)  vaststelling van de structuur, de gedetailleerde regelingen en de frequentie van de in artikel 6, lid 2, bedoelde kwaliteitsverslagen."

Motivering

Het is niet wenselijk om de inhoud van deze verslagen te bepalen door middel van een uitvoeringshandeling. Dit lid lijkt betrekking te hebben op het bepalen van de structuur en de modaliteiten van het verslag. Het voorgestelde amendement is bedoeld om dit te verduidelijken. Dit is ook in overeenstemming met recentere wetgeving op het gebied van statistiek.

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5

Verordening (EG) nr. 716/2007

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 2, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 2, tweede alinea, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5

Verordening (EG) nr. 716/2007

Artikel 9 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2, tweede alinea, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

Technische correctie.

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 67 – alinea 4 – punt 5

Verordening (EG) nr. 716/2007

Artikel 9 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 2, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 2, tweede alinea, artikel 5, lid 4, en artikel 6, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 68 – alinea 2 – punt 1

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 9 bis – alinea 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot:

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 68 – alinea 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 862/2007

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EG) nr. 1445/2007

Artikel 3 bis – alinea 1 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de definities te wijzigen en de lijst van de elementaire posten in bijlage II te wijzigen teneinde rekening te houden met economische en technische veranderingen, voor zover dit voor de lidstaten geen onevenredige kostenstijging met zich meebrengt.".

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de in de eerste alinea genoemde definities te wijzigen en de lijst van de elementaire posten in bijlage II te wijzigen teneinde rekening te houden met economische en technische veranderingen, voor zover dit voor de lidstaten geen onevenredige kostenstijging met zich meebrengt."

Motivering

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, overeenkomstig hetgeen in artikel 290 van het Verdrag is bepaald.

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 2 - letter a

Verordening (EG) nr. 1445/2007

Artikel 7 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke criteria waarop de kwaliteitscontrole berust."

"4.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door gemeenschappelijke criteria vast te stellen waarop de in lid 1 bedoelde kwaliteitscontrole berust."

Motivering

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, overeenkomstig hetgeen in artikel 290 van het Verdrag is bepaald.

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 2 - letter b

Verordening (EG) nr. 1445/2007

Artikel 7 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5.  De Commissie stelt de structuur van de in punt 5.3 van bijlage I bedoelde kwaliteitsverslagen vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

"5.  De Commissie stelt de structuur en de gedetailleerde regelingen van de kwaliteitsverslagen, als bedoeld in lid 3 en als vermeld in punt 5.3 van bijlage I, vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

Motivering

Het kader van de bevoegdheidsdelegatie moet duidelijk worden gedefinieerd.

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1445/2007

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3 en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, tweede alinea, en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    202

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1445/2007

Artikel 10 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 3, tweede alinea, en artikel 7, lid 4, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

Technische correctie.

Amendement    203

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 69 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1445/2007

Artikel 10 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 3 en artikel 7, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 3, tweede alinea, en artikel 7, lid 4, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar hebben gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    204

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Verordening (EG) nr. 177/2008 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de in de bijlage bij de verordening opgenomen lijst van registerkenmerken en de desbetreffende definities en continuïteitsregels te wijzigen, om de verordening aan te vullen met gemeenschappelijke kwaliteitsnormen en voorschriften voor de bijwerking van de registers, en om te bepalen in hoeverre bepaalde ondernemingen en ondernemingsgroepen moeten worden opgenomen in de registers, en hoe in dat verband de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Teneinde Verordening (EG) nr. 177/2008 aan te passen aan de economische en technische ontwikkelingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen om de in de bijlage bij de verordening opgenomen lijst van registerkenmerken en de desbetreffende definities en continuïteitsregels te wijzigen, om de verordening aan te vullen met gemeenschappelijke normen inzake de kwaliteit van ondernemingsregisters en voorschriften voor de bijwerking van de registers, en om te bepalen in hoeverre bepaalde ondernemingen en ondernemingsgroepen moeten worden opgenomen in de registers, en hoe in dat verband de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Motivering

Aanpassing aan het amendement op artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 177/2008.

Amendement    205

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EG) nr. 177/2008

Artikel 3 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om te bepalen in hoeverre ondernemingen die minder dan een halve werknemer in dienst hebben en ondernemingengroepen die geheel in één land zijn gevestigd en geen statistisch belang voor de lidstaten hebben, in de registers moeten worden opgenomen en hoe de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd."

"6.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen in hoeverre ondernemingen die minder dan een halve werknemer in dienst hebben en ondernemingengroepen die geheel in één land zijn gevestigd en geen statistisch belang voor de lidstaten hebben, in de registers moeten worden opgenomen en hoe de met de eenheden voor landbouwstatistieken overeenkomende eenheden moeten worden gedefinieerd."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    206

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 177/2008

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot gemeenschappelijke kwaliteitsnormen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met gemeenschappelijke normen inzake de kwaliteit van ondernemingsregisters als bedoeld in lid 1.

Motivering

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, overeenkomstig hetgeen in artikel 290 van het Verdrag is bepaald.

Amendement    207

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 177/2008

Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt besluiten met betrekking tot de inhoud en de frequentie van de kwaliteitsrapporten vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

De Commissie stelt besluiten met betrekking tot de structuur, de gedetailleerde regelingen en de frequentie van de in lid 2 bedoelde kwaliteitsrapporten vast door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 16, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Motivering

Het is niet wenselijk om de inhoud van deze verslagen te bepalen door middel van een uitvoeringshandeling. Dit lid lijkt betrekking te hebben op het bepalen van de structuur en de modaliteiten van het verslag. Het voorgestelde amendement is bedoeld om dit te verduidelijken. Dit is ook in overeenstemming met recentere wetgeving op het gebied van statistiek.

Amendement    208

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 177/2008

Artikel 8 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de voorschriften voor de bijwerking van de registers."

"3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 15 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de voorschriften voor de bijwerking van de registers vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    209

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 177/2008

Artikel 15 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    210

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 70 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 177/2008

Artikel 15 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 6, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 3, en artikel 8, lid 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    211

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 3 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Het gebruik van de flexibele module als bedoeld in lid 2, onder j), wordt gepland in nauwe samenwerking met de lidstaten. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het toepassingsgebied, de lijst van kenmerken, de referentieperiode, de bestreken activiteiten en de kwaliteitsvereisten. Deze gedelegeerde handelingen worden ten minste twaalf maanden voor het begin van de referentieperiode vastgesteld. De Commissie specificeert tevens de behoeften aan informatie alsook de gevolgen van de gegevensverzameling voor de belasting voor de ondernemingen en de kosten voor de lidstaten."

"Het gebruik van de flexibele module als bedoeld in lid 2, onder j), wordt gepland in nauwe samenwerking met de lidstaten. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het vaststellen van het toepassingsgebied van de flexibele module, de lijst van kenmerken, de referentieperiode, de bestreken activiteiten en de kwaliteitsvereisten. Deze gedelegeerde handelingen worden ten minste twaalf maanden voor het begin van de referentieperiode vastgesteld. De Commissie specificeert tevens de behoeften aan informatie alsook de gevolgen van de gegevensverzameling voor de belasting voor de ondernemingen en de kosten voor de lidstaten."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    212

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 4 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de op basis van de evaluatie van de modelstudies noodzakelijk geachte maatregelen."

"4.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de op basis van de evaluatie van de modelstudies noodzakelijk geachte maatregelen vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    213

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 7 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  Om de berekening van Unie-aggregaten mogelijk te maken, produceren de lidstaten nationale resultaten overeenkomstig de niveaus van de NACE Rev. 2, als aangegeven in de bijlagen, dan wel als bepaald in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen."

"2.  Met het oog op de berekening van Unie-aggregaten, produceren de lidstaten nationale resultaten overeenkomstig de niveaus van de NACE Rev. 2, als aangegeven in de bijlagen, dan wel als bepaald in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de desbetreffende niveaus van de NACE Rev. 2. te bepalen."

Motivering

De bevoegdheidsdelegatie moet nauwkeuriger omschreven worden en het toepassingsgebied ervan moet duidelijk gedefinieerd zijn, overeenkomstig hetgeen in artikel 290 van het Verdrag is bepaald.

Amendement    214

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 4 - letter a

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De resultaten worden in een daartoe dienstig geacht technisch formaat bij Eurostat ingediend binnen een vanaf het einde van de referentieperiode berekende termijn. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de referentieperiode voor de modules bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a) tot en met h), en onder j), met dien verstande dat deze periode niet langer is dan 18 maanden. Voor de in artikel 3, lid 2, onder i), bedoelde module bedraagt de termijn ten hoogste 30 maanden of 18 maanden zoals bepaald in bijlage IX, sectie 9. Voorts wordt een klein aantal op schatting berustende voorlopige resultaten ingediend binnen een termijn die voor de modules bedoeld in artikel 3, lid 2, a) tot en met g), volgens die procedure wordt vastgesteld en die vanaf het einde van de referentieperiode ten hoogste tien maanden bedraagt.

De resultaten worden in een daartoe dienstig geacht technisch formaat bij Eurostat ingediend binnen een vanaf het einde van de referentieperiode berekende termijn. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de referentieperiode voor de in artikel 3, lid 2, onder a) tot en met h), en onder j) bedoelde modules te bepalen, met dien verstande dat deze periode niet langer is dan 18 maanden. Voor de in artikel 3, lid 2, onder i), bedoelde module bedraagt de termijn ten hoogste 30 maanden of 18 maanden zoals bepaald in bijlage IX, sectie 9. Voorts wordt een klein aantal op schatting berustende voorlopige resultaten ingediend binnen een vanaf het einde van de referentieperiode berekende termijn. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze termijn voor de in artikel 3, lid 2, a) tot en met g), bedoelde modules te bepalen, met dien verstande dat deze termijn ten hoogste tien maanden bedraagt.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling). Met de woorden "...die procedure..." werd de regelgevingsprocedure met toetsing bedoeld. De formulering is dan ook aangepast om te verwijzen naar gedelegeerde handelingen.

Amendement    215

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 4 - letter b

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de herziening – uiterlijk op 29 april 2013 en vervolgens om de vijf jaar – van de voorschriften voor de CETO-markering en de groepsindeling van lidstaten."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door – uiterlijk op 29 april 2013 en vervolgens om de vijf jaar – de voorschriften voor de CETO-markering en de groepsindeling van lidstaten te herzien."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    216

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 11 bis – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot:

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    217

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 11 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    218

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 6

Verordening (EG) nr. 295/2008

Artikel 11 ter – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 4, artikel 4, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 8, leden 2 en 3, artikel 11 bis, bijlage I, secties 5 en 6 en sectie 8, punten 1 en 2, sectie 6 van de bijlagen II, III en IV, bijlage VI, sectie 7, bijlage VIII, sectie 3 en sectie 4, punten 2 en 3, en bijlage IX, sectie 8, punten 2 en 3, en sectie 10, punt 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    219

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter a

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage I – sectie 5 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het eerste referentiejaar waarvoor de statistieken worden opgesteld, is het kalenderjaar 2008. De gegevens worden opgesteld volgens de indeling in sectie 9. De Commissie is echter bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het eerste referentiejaar waarvoor statistieken moeten worden opgesteld over de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66.

Het eerste referentiejaar waarvoor de statistieken worden opgesteld, is het kalenderjaar 2008. De gegevens worden opgesteld volgens de indeling in sectie 9. De Commissie is echter bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het eerste referentiejaar te bepalen waarvoor statistieken moeten worden opgesteld over de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    220

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter a

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage I – sectie 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor elk van de hoofdkenmerken geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken.

Voor elk van de hoofdkenmerken geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de hoofdkenmerken vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    221

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter b – punt i

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage I – sectie 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.  De resultaten worden toegezonden binnen een termijn van 18 maanden gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode, behalve voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19. Voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19 is de toezendingstermijn tien maanden. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toezendingstermijn voor de resultaten voor de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66."

"1.  De resultaten worden toegezonden binnen een termijn van 18 maanden gerekend vanaf het einde van het kalenderjaar van de referentieperiode, behalve voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19. Voor de NACE Rev. 2-activiteitsklassen 64.11 en 64.19 is de toezendingstermijn tien maanden. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de toezendingstermijn voor de resultaten voor de activiteitsklassen die vallen onder de NACE Rev. 2-groepen 64.2, 64.3 en 64.9 en afdeling 66 vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    222

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 8 – letter b – punt ii

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage I – sectie 8 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Deze voorlopige resultaten of schattingen worden uitgesplitst op het NACE Rev. 2-niveau met drie cijfers (groepen). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toezendingstermijn voor voorlopige resultaten of schattingen voor afdeling 66 van de NACE Rev. 2."

"Deze voorlopige resultaten of schattingen worden uitgesplitst op het NACE Rev. 2-niveau met drie cijfers (groepen). De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de toezendingstermijn voor voorlopige resultaten of schattingen voor afdeling 66 van de NACE Rev. 2. vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (nl. aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    223

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 9

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage II – sectie 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken."

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze hoofdkenmerken vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    224

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 10

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage III – sectie 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken.

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze hoofdkenmerken vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    225

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 11

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage IV – sectie 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de hoofdkenmerken.

Voor elk hoofdkenmerk geven de lidstaten de mate van nauwkeurigheid die overeenkomt met een betrouwbaarheidsniveau van 95 %. De Commissie licht dit toe in het in artikel 13 bedoelde verslag, daarbij rekening houdend met de toepassing van genoemd artikel in iedere lidstaat. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze hoofdkenmerken vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    226

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 12

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage VI – afdeling 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de termijn voor toezending van de resultaten, die niet meer bedraagt dan tien maanden, gerekend vanaf het einde van het referentiejaar.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de termijn voor toezending van de resultaten vast te stellen, die niet meer bedraagt dan tien maanden, gerekend vanaf het einde van het referentiejaar.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    227

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 13 – letter a

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage VIII – sectie 3 – alinea 1 – zin 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd om, op basis van dat onderzoek, overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de ondergrens."

"De Commissie is bevoegd om, op basis van dat onderzoek, overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen door de ondergrens van de referentiepopulatie te wijzigen."

Motivering

Verduidelijking van de delegatie van de bevoegdheid (nl. aanvulling) en het toepassingsgebied daarvan.

Amendement    228

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 13 - letter b

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage VIII – sectie 4 – punten 2 en 3 – tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de uitsplitsing van de producten."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de uitsplitsing van de producten vast te stellen."

(Dit amendement heeft betrekking op de zin in de kolom "Opmerking" bij de tabel "Specificatie van de omzet naar type product".)

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    229

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 – letter a

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage IX – sectie 8 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot sommige resultaten die tevens moeten worden uitgesplitst naar grootteklasse overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.

2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen dat sommige resultaten tevens moeten worden uitgesplitst naar grootteklasse overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    230

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 – letter a

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage IX – sectie 8 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot sommige resultaten die tevens moeten worden uitgesplitst naar rechtsvorm overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.

3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door te bepalen dat sommige resultaten tevens moeten worden uitgesplitst naar rechtsvorm overeenkomstig de in sectie 10 gespecificeerde mate van gedetailleerdheid, behalve voor de secties L, M en N van de NACE Rev. 2, waarvoor de resultaten alleen naar groep moeten worden uitgesplitst.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    231

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 71 – alinea 3 – punt 14 - letter b

Verordening (EG) nr. 295/2008

Bijlage IX – sectie 10 – lid 2 – subsectie "Speciale aggregaten"

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met het oog op de opstelling van Uniestatistieken over de bedrijvendemografie voor de sector informatie- en communicatietechnologie is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot een aantal speciale aggregaten van de NACE Rev. 2.

Met het oog op de opstelling van Uniestatistieken over de bedrijvendemografie voor de sector informatie- en communicatietechnologie is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 11 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door een aantal toe te zenden speciale aggregaten van de NACE Rev. 2. vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    232

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 72 – alinea 2 – punt 1

Verordening (EG) nr. 451/2008

Artikel 6 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage:

"2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van de bijlage om rekening te houden met technologische of economische ontwikkelingen en om deze in lijn te brengen met andere economische en sociale classificaties."

a)  om rekening te houden met technologische of economische ontwikkelingen;

 

b)  om deze in lijn brengen met andere economische en sociale classificaties."

 

Motivering

Aanpassing van de tekst, aangezien de opsplitsing in a) en b) niet noodzakelijk is.

Amendement    233

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 72 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 451/2008

Artikel 6 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van .... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    234

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 72 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 451/2008

Artikel 6 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 6, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    235

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 73 – alinea 3 – punt 1

Verordening (EG) nr. 452/2008

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 6 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met betrekking tot:

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    236

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 73 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 452/2008

Artikel 6 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van .... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    237

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 1 – letter b

Verordening (EG) nr. 453/2008

Artikel 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Voor de toepassing van punt 1 van de eerste alinea is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen voor het definiëren van de begrippen "daadwerkelijk stappen ondernemen om een geschikte kandidaat te vinden" en "bepaalde termijn."

"Voor de toepassing van punt 1 van de eerste alinea is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de begrippen "daadwerkelijk stappen ondernemen om een geschikte kandidaat te vinden" en "bepaalde termijn te definiëren."

Amendement    238

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 453/2008

Artikel 3 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.  De lidstaten stellen de kwartaalgegevens op onder verwijzing naar specifieke referentiedata. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om deze specifieke referentiedata te bepalen."

"1.  De lidstaten stellen de kwartaalgegevens op onder verwijzing naar specifieke referentiedata. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door deze specifieke referentiedata te bepalen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    239

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 3

Verordening (EG) nr. 453/2008

Artikel 5 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de datum van het eerste referentiekwartaal alsmede de indieningstermijnen te bepalen. Eventuele herzieningen van kwartaalgegevens voor voorafgaande kwartalen worden tegelijkertijd ingediend.

"1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de datum van het eerste referentiekwartaal alsmede de voor de lidstaten geldende indieningstermijnen te bepalen. Eventuele herzieningen van kwartaalgegevens voor voorafgaande kwartalen worden tegelijkertijd ingediend.

De lidstaten dienen de gegevens en metagegevens bij de Commissie (Eurostat) in in een formaat dat door de Commissie is vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 3, bedoelde procedure."

De lidstaten dienen de gegevens en metagegevens bij de Commissie (Eurostat) in onder vermelding van de herkomst van die gegevens, in een technisch formaat dat door de Commissie is vastgesteld door middel van uitvoeringshandelingen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 9, lid 3, bedoelde procedure."

Motivering

Dit artikel moet uitsluitend betrekking hebben op het technische formaat en de termijnen die gelden voor toezending van gegevens door de lidstaten. De bron van de verstrekte gegevens moet vermeld worden.

Amendement    240

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 453/2008

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het passende kader voor een reeks haalbaarheidsstudies.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 8 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het passende kader voor een reeks haalbaarheidsstudies te scheppen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    241

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 74 – alinea 3 – punt 5

Verordening (EG) nr. 453/2008

Artikel 8 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 2, artikel 3, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 7, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 2, artikel 3, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 7, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    242

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 75 – alinea 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 763/2008

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot het bepalen van de volgende referentiejaren. De referentiejaren vallen aan het begin van elk decennium;

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de volgende referentiejaren te bepalen. De referentiejaren vallen aan het begin van elk decennium;

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    243

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 75 – alinea 2 – punt 1 – letter b

Verordening (EG) nr. 763/2008

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de aanneming van een programma van statistische gegevens en metagegevens die moeten worden toegezonden om aan de voorschriften van deze verordening te voldoen.

3.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 7 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de vaststelling van een programma van statistische gegevens en metagegevens die moeten worden toegezonden om aan de voorschriften van deze verordening te voldoen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    244

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 75 – alinea 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 763/2008

Artikel 7 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 5, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 5, leden 1 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    245

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1099/2008

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de terminologie verder te verduidelijken door NACE-codes toe te voegen wanneer een herziening van de NACE-classificatie in werking is getreden.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening te wijzigen om de terminologie te verduidelijken door NACE-codes toe te voegen wanneer een herziening van de NACE-classificatie in werking is getreden.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. wijziging).

Amendement    246

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1099/2008

Artikel 8 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de reeks jaarstatistieken over kernenergie."

"De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de reeks jaarstatistieken over kernenergie vast te stellen."

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    247

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 5 – letter a

Verordening (EG) nr. 1099/2008

Artikel 9 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de reeks statistieken over hernieuwbare energie en de reeks statistieken over het eindgebruik.

2.   De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de reeks statistieken over hernieuwbare energie en de reeks statistieken over het eindgebruik vast te stellen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    248

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 76 – alinea 3 – punt 7

Verordening (EG) nr. 1099/2008

Artikel 10 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, leden 2 en 3, artikel 5, lid 3, artikel 8 en artikel 9, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 3, artikel 4, leden 2 en 3, artikel 5, lid 3, artikel 8 en artikel 9, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ...[datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    249

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Artikel 7 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De gegevens worden versterkt binnen de termijnen, met de frequentie en met betrekking tot de referentieperiodes als vastgesteld in de bijlagen of in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen.

De gegevens worden versterkt binnen de termijnen, met de frequentie en met betrekking tot de referentieperiodes als vastgesteld in de bijlagen of in gedelegeerde handelingen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis dergelijke gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    250

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

1. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door het volgende te bepalen:

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    251

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Artikel 9 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 1, en in de punten c), d) en e), van de bijlagen I tot en met V bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 2, artikel 9, lid 1, en in de punten c), d) en e), van de bijlagen I tot en met V bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    252

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 6 – letter a

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage I – letter c – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De statistieken worden elke vijf jaar verstrekt uit het EHIS; voor andere gegevensverzamelingen, zoals over morbiditeit of ongelukken en verwondingen, en voor een aantal specifieke enquêtemodules, is wellicht een andere frequentie nodig. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.

De statistieken worden elke vijf jaar verstrekt uit het EHIS; voor andere gegevensverzamelingen, zoals over morbiditeit of ongelukken en verwondingen, en voor een aantal specifieke enquêtemodules, is wellicht een andere frequentie nodig. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    253

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 6 – letter b

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage I – letter d – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het is niet noodzakelijk dat elke keer dat gegevens worden verstrekt, alle onderwerpen aan de orde komen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

Het is niet noodzakelijk dat elke keer dat gegevens worden verstrekt, alle onderwerpen aan de orde komen. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    254

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 6 – letter c

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage I – letter e – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van enquêtes en andere gebruikte bronnen, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van enquêtes en andere gebruikte bronnen, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    255

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 7 – letter a

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage II – letter c – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor het eerste referentiejaar, de frequentie en de termijnen voor de gegevensverstrekking.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    256

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 7 – letter b

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage II – letter d – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    257

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 7 – letter c

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage II – letter e – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van bronnen en gebruikte compilaties, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over kenmerken van bronnen en gebruikte compilaties, onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    258

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 8 – letter a

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage III – letter c – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 24 maanden na het referentiejaar ingediend. In afwachting hiervan mogen voorlopige gegevens of schattingen worden ingediend. Bij bijzondere voorvallen op het gebied van de volksgezondheid kunnen als aanvulling speciale gegevensverzamelingen worden vastgesteld, hetzij voor alle sterfgevallen, hetzij voor specifieke doodsoorzaken.

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 24 maanden na het referentiejaar ingediend. In afwachting hiervan mogen voorlopige gegevens of schattingen worden ingediend. Bij bijzondere voorvallen op het gebied van de volksgezondheid kunnen als aanvulling speciale gegevensverzamelingen worden vastgesteld, hetzij voor alle sterfgevallen, hetzij voor specifieke doodsoorzaken.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    259

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 8 – letter b

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage III – letter d – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    260

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 8 – letter c

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage II – letter e – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    261

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 9 – letter a

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage IV – letter c – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 18 maanden na het referentiejaar ingediend.

De statistieken worden jaarlijks verstrekt. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen betreffende het eerste referentiejaar. De gegevens worden uiterlijk 18 maanden na het referentiejaar ingediend.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    262

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 9 – letter b

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage IV – letter d – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    263

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 9 – letter c

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage IV – letter e – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, de aangiftepercentages voor arbeidsongevallen en, voor zover relevant, kenmerken van de steekproeven, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, de aangiftepercentages voor arbeidsongevallen en, voor zover relevant, kenmerken van de steekproeven, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    264

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 10 – letter a

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage IV – letter c – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor beroepsziekten worden de statistieken jaarlijks en uiterlijk 15 maanden na het referentiejaar ingediend. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor de referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de verstrekking van de overige gegevensverzamelingen.

Voor beroepsziekten worden de statistieken jaarlijks en uiterlijk 15 maanden na het referentiejaar ingediend. De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen voor de referentieperiodes, frequentie en termijnen voor de verstrekking van de overige gegevensverzamelingen.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    265

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 10 – letter b

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage V – letter d – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de maatregelen vast te stellen inzake de kenmerken, namelijk variabelen, definities en classificaties van bovenstaande onderwerpen en de uitsplitsing van de kenmerken.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    266

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 77 – alinea 2 – punt 10 – letter c

Verordening (EG) nr. 1338/2008

Bijlage V – letter e – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.".

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 9 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door voorschriften vast te stellen met betrekking tot de maatregelen inzake de verstrekking van metagegevens, ook over onderzochte bevolking, alsmede informatie over alle nationale bijzonderheden die nodig zijn voor de uitlegging en de opstelling van vergelijkbare statistieken en indicatoren.

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling).

Amendement    267

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VII – punt 78 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1185/2009

Artikel 5 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 5, leden 1 bis, 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 5, leden 1 bis, 2 en 3, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    268

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toepasbaarheid in de Unie van internationale standaarden voor jaarrekeningen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 5 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen door de toepasbaarheid in de Unie te bepalen van internationale standaarden voor jaarrekeningen (goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen).

Motivering

Verduidelijking van de bevoegdheidsdelegatie (nl. aanvulling) en de verwijzingen naar de bepalingen in de andere paragrafen van de rechtshandeling.

Amendement    269

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 – letter a

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien dit in geval van mogelijke onmiddellijke risico's voor de stabiliteit van de financiële markten om dwingende redenen van urgentie vereist is, is de in artikel 5 ter neergelegde procedure van toepassing op overeenkomstig dit lid vastgestelde gedelegeerde handelingen.;

Schrappen

Motivering

Het gebruik van de spoedprocedure lijkt niet gerechtvaardigd. Indien nodig kunnen het Europees Parlement en de Raad een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar afleggen (zie het amendement tot schrapping van artikel 5 ter van Verordening (EG) nr. 1606/2002).

Amendement    270

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 4 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 bis)  In artikel 4 wordt alinea 1 vervangen door:

"Voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 januari 2005, stellen ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen hun geconsolideerde jaarrekening op overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die volgens de procedure van artikel 6, lid 2, zijn goedgekeurd, indien hun effecten op de balansdatum zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat in de zin van artikel 1, punt 13, van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (1)."

"Voor elk boekjaar, beginnend op of na 1 januari 2005, stellen ondernemingen die onder het recht van een lidstaat vallen hun geconsolideerde jaarrekening op overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, zijn goedgekeurd, indien hun effecten op de balansdatum zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 21 van Richtlijn 2014/65/EU."

Motivering

De woorden "van een lidstaat" kunnen worden geschrapt, aangezien de definitie van een gereglementeerde markt in artikel 44 van de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) alleen betrekking heeft op in de EU toegestane gereglementeerde markten.

Amendement    271

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 1 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(1 ter)  Artikel 5 wordt vervangen door:

"Artikel 5

"Artikel 5

Keuzemogelijkheden aangaande jaarrekeningen en nietbeursgenoteerde ondernemingen

Keuzemogelijkheden aangaande jaarrekeningen en niet-beursgenoteerde ondernemingen

De lidstaten kunnen:

De lidstaten kunnen:

a)   de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun jaarrekening op te stellen,

a)   de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun jaarrekening op te stellen,

b)   andere dan de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun jaarrekening op te stellen,

b)   andere dan de in artikel 4 bedoelde ondernemingen toestaan of verplichten hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun jaarrekening op te stellen,

overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die volgens de procedure van artikel 6, lid 2, zijn goedgekeurd."

overeenkomstig de internationale standaarden voor jaarrekeningen die overeenkomstig artikel 3, lid 1, zijn goedgekeurd."

Motivering

Aanpassing van de toepasselijke procedure (de verwijzing naar artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1606/2002 wordt geschrapt; de bevoegdheidsdelegatie voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen is nu vastgelegd in artikel 3 van die verordening).

Amendement    272

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 5 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 3, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze omnibus].

2.  De in artikel 3, lid 1, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van .... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Motivering

Hiermee wordt de duur van de bevoegdheidsdelegatie in overeenstemming gebracht met de algemene aanpak die het Parlement voorstaat (zie de resolutie van 25 februari 2014, paragraaf 9).

Amendement    273

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 5 bis – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.

6.  Een overeenkomstig artikel 3, lid 1, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van drie maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met drie maanden verlengd.

Motivering

Aanpassing van de termijn voor het maken van bezwaar en de verlenging van die termijn.

Amendement    274

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 2

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 5 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5 ter

Schrappen

Spoedprocedure

 

1.  Een overeenkomstig dit artikel vastgestelde gedelegeerde handeling treedt onverwijld in werking en is van toepassing zolang geen bezwaar wordt gemaakt overeenkomstig lid 2. In de kennisgeving van de gedelegeerde handeling aan het Europees Parlement en de Raad wordt vermeld om welke redenen wordt gebruikgemaakt van de spoedprocedure.

 

2.  Het Europees Parlement of de Raad kan overeenkomstig de in artikel 5 bis, lid 6, bedoelde procedure bezwaar maken tegen een gedelegeerde handeling. In dat geval trekt de Commissie de handeling onmiddellijk in na de kennisgeving van het besluit waarbij het Europees Parlement of de Raad bezwaar maakt.

 

Motivering

Het gebruik van de spoedprocedure lijkt niet gerechtvaardigd. Indien nodig kunnen het Europees Parlement en de Raad een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar afleggen.

Amendement    275

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 3

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikelen 6 en 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De artikelen 6 en 7 worden geschrapt.

(3)  Artikel 6 wordt geschrapt.

Motivering

Alleen artikel 6 wordt geschrapt, omdat de comitologieprocedure niet langer van toepassing is.

Amendement    276

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 79 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1606/2002

Artikel 7

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(3 bis)  Artikel 7 wordt vervangen door:

"Artikel 7

"Artikel 7

Rapportage en coördinatie

Rapportage en coördinatie

1.   De Commissie treedt regelmatig in overleg met het comité over de status van feitelijke IASB-projecten en alle daarmee verband houdende stukken die door de IASB zijn opgesteld, teneinde standpunten te coördineren en besprekingen over de goedkeuring van standaarden die uit deze projecten en documenten zouden kunnen voortvloeien, te vergemakkelijken.

1.   De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad regelmatig in kennis van de status van feitelijke IASB-projecten en alle daarmee verband houdende stukken die door de IASB zijn opgesteld, teneinde standpunten te coördineren en besprekingen over de goedkeuring van standaarden die uit deze projecten en documenten zouden kunnen voortvloeien, te vergemakkelijken.

2.   De Commissie brengt naar behoren en tijdig verslag uit aan het comité, indien zij voornemens is de goedkeuring van een standaard niet voor te stellen.

2.   De Commissie brengt naar behoren en tijdig verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, indien zij voornemens is de goedkeuring van een standaard niet voor te stellen."

Motivering

Het is passend om ten aanzien van de voorbereiding van ontwerpen van internationale standaarden voor jaarrekeningen te voorzien in een rapportageverplichting aan het Parlement en de Raad. Op die manier wordt aangesloten bij de verzoeken van het Parlement (verslag Stolojan) en de overeengekomen tekst van artikel 9, lid 6 bis, van het EFRAG-verslag.

Amendement    277

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII– punt 80 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde Richtlijn 2009/110/EG aan te passen om rekening te houden met inflatie of technologische en marktontwikkelingen, en teneinde te zorgen voor een geharmoniseerde toepassing van bepaalde vrijstellingen in het kader van de richtlijn, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen tot wijziging van de richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadplegingen overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

In artikel 14 van Richtlijn 2009/110/EG wordt aan de Commissie de bevoegdheid toegekend om volgens de regelgevingsprocedure met toetsing maatregelen vast te stellen die noodzakelijk zijn om de bepalingen van de richtlijn bij te werken "teneinde met inflatie of technologische en marktontwikkelingen rekening te houden". Deze bevoegdheidsdelegatie zou, indien zij zonder verdere wijzigingen wordt aangepast aan een bevoegdheidsdelegatie voor de vaststelling van gedelegeerde handelingen, niet voldoen aan de vereisten van artikel 290 VWEU wat betreft de uitdrukkelijke afbakening van de doelstellingen, de inhoud en de strekking van de bevoegdheidsdelegatie. Rekening houdend met het feit dat de Commissie tot op heden geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheidsdelegatie, moet deze worden geschrapt.

Motivering

Dit amendement strekt ertoe te verduidelijken waarom de bevoegdheidsdelegatie in deze richtlijn volledig wordt geschrapt.

Amendement    278

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 80 – alinea 2 – punt 1

Richtlijn 2009/110/EG

Artikel 14

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Artikel 14 wordt vervangen door:

(1)  Artikel 14 wordt geschrapt.

Artikel 14

 

Gedelegeerde handelingen

 

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 14 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om:

 

a)  de richtlijn te wijzigen teneinde rekening te houden met inflatie of technologische en marktontwikkelingen;

 

b)  artikel 1, leden 4 en 5, te wijzigen om te zorgen voor de geharmoniseerde toepassing van de in die bepalingen bedoelde vrijstellingen.

 

Motivering

De bevoegdheidsdelegatie is te ruim om passend te zijn voor een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 290 VWEU. Bovendien is er tot op heden geen gebruik van gemaakt. Ze moet dan ook worden geschrapt.

Amendement    279

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – Deel VIII – punt 80 – alinea 2 – punt 2

Richtlijn 2009/110/EG

Artikel 14 bis