Procedura : 2016/0400A(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0020/2018

Teksty złożone :

A8-0020/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/04/2019 - 16.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0410

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 3889kWORD 583k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: József Szájer

ERRATY/ADDENDA
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Gospodarczej i Monetarnej
 Opinia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Transportu i Turystyki
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ZDROWIA PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0799),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 33, art. 43 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 62, art. 64 ust.2, art. 91, art. 100 ust. 2, art. 114, art. 153 ust. 2 lit. b), art. 168 ust. 4 lit. a), art. 168 ust. 4 lit. b), art. 172, art. 192 ust. 1, art. 207, art. 214 ust. 3 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0524/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r.(1),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 12 grudnia 2017 r.(2),

–  uwzględniając pisma Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jak również Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej, a także opinie i stanowiska w formie poprawek Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8 0020/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Traktat z Lizbony wprowadził rozróżnienie między uprawnieniami przekazywanymi Komisji w celu przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), a uprawnieniami powierzanymi Komisji w celu przyjmowania aktów zapewniających jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii (aktów wykonawczych).

(1)  Traktat z Lizbony w znaczący sposób zmienił ramy prawne dotyczące uprawnień powierzanych Komisji przez ustawodawcę, wprowadzając wyraźne rozróżnienie między uprawnieniami przekazywanymi Komisji w celu przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego (aktów delegowanych), a uprawnieniami powierzanymi Komisji w celu przyjmowania aktów zapewniających jednolite warunki wykonywania prawnie wiążących aktów Unii (aktów wykonawczych).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Połączenie i przedstawienie uprawnień, które nie są ze sobą ściśle związane, w ramach jednego aktu delegowanego Komisji uniemożliwia Parlamentowi wykonywanie uprawnień kontrolnych, gdyż zmusza go do zwykłego przyjęcia albo odrzucenia całego aktu delegowanego, co nie pozwala na wyrażenie opinii na temat każdego uprawnienia z osobna.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 1

Dyrektywa 2009/31/WE

Artykuł 29 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 29a, aktów delegowanych zmieniających załączniki.

Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania, zgodnie z art. 29a, aktów delegowanych zmieniających załączniki do niniejszej dyrektywy w celu dostosowania ich do postępu naukowo-technicznego.

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność z terminologią stosowaną we wniosku Komisji COM(2016)0789, w szczególności z jego art. 2 ust. 2.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2009/31/WE

Artykuł 29 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 29, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 29, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 1 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 2009/31/WE

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3)  uchyla się art. 30.

3)  art. 30 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 30

 

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Zmian Klimatu ustanowiony na mocy art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013*. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011**.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.”

 

___________________

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13).

 

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność z terminologią stosowaną we wniosku Komisji COM(2016)0789, w szczególności jego art. 2 ust. 4.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że zmiana procedury przekazania uprawnień z procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą na akty delegowane i akty wykonawcze w odniesieniu do decyzji dotyczącej wspólnego wysiłku redukcyjnego budzi kontrowersje oraz że zobowiązania wynikające z tej decyzji zostaną w latach 2021–2030 zastąpione innym rozporządzeniem, lepiej byłoby nie uwzględniać rozporządzenia 406/2009/WE w niniejszym wniosku zbiorczym.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 3 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych określających formę i treść stosowanej etykiety.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów określających formę i treść stosowanej etykiety.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 3 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących mechanizmu przyznawania kwot producentom i importerom.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących mechanizmu przyznawania kwot producentom i importerom.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 19 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących dodatkowych środków monitorowania substancji kontrolowanych lub nowych substancji oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych, objętych procedurą czasowego składowania, składowania celnego lub wolnego obszaru celnego lub znajdujących się w tranzycie przez obszar celny Unii, a następnie ponownie wywożonych, na podstawie oceny potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu związanego z takim przepływem towarów, z uwzględnieniem korzyści dla środowiska i społeczno-gospodarczego wpływu takich środków.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących dodatkowych środków monitorowania substancji kontrolowanych lub nowych substancji oraz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych, objętych procedurą czasowego składowania, składowania celnego lub wolnego obszaru celnego lub znajdujących się w tranzycie przez obszar celny Unii, a następnie ponownie wywożonych, na podstawie oceny potencjalnego ryzyka nielegalnego handlu związanego z takim przepływem towarów, z uwzględnieniem korzyści dla środowiska i społeczno-gospodarczego wpływu takich środków.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 20 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących zasad, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, odnoszących się do dopuszczania do swobodnego obrotu w Unii produktów i urządzeń przywożonych z państw niebędących stronami Protokołu, wytworzonych przy zastosowaniu substancji kontrolowanych, ale niezawierających substancji identyfikowanych jako substancje kontrolowane. Identyfikacja takich produktów i urządzeń jest zgodna z okresowymi technicznymi wytycznymi dla stron.”

„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zasad, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, odnoszących się do dopuszczania do swobodnego obrotu w Unii produktów i urządzeń przywożonych z państw niebędących stronami Protokołu, wytworzonych przy zastosowaniu substancji kontrolowanych, ale niezawierających substancji identyfikowanych jako substancje kontrolowane. Identyfikacja takich produktów i urządzeń jest zgodna z okresowymi technicznymi wytycznymi dla stron.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 8 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących wykazu produktów i urządzeń, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, w których przypadku odzysk substancji kontrolowanych lub zniszczenie produktów i urządzeń bez wcześniejszego odzysku substancji kontrolowanych są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących wykazu produktów i urządzeń, zgodnie z decyzjami podjętymi przez strony, w których przypadku odzysk substancji kontrolowanych lub zniszczenie produktów i urządzeń bez wcześniejszego odzysku substancji kontrolowanych są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosować.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 8 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 22 – ustęp 5 – akapity 2 i 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja dokonuje oceny środków podjętych przez państwa członkowskie i posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w świetle tej oceny oraz informacji technicznych, a także innych istotnych informacji.”

„Komisja dokonuje oceny środków podjętych przez państwa członkowskie i jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych, w świetle tej oceny oraz informacji technicznych, a także innych istotnych informacji.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 9 – litera a – podpunkt i

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Państwa członkowskie określają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 2. W świetle oceny tych środków podjętych przez państwa członkowskie, a także informacji technicznych i innych istotnych informacji Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących harmonizacji wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.”;

„Państwa członkowskie określają minimalne wymagania kwalifikacyjne wobec personelu wykonującego zadania, o których mowa w ust. 2. W świetle oceny tych środków podjętych przez państwa członkowskie, a także informacji technicznych i innych istotnych informacji, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących harmonizacji wskazanych minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 9 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 23 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„7.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających listę technologii lub praktyk, które przedsiębiorstwa mają stosować w celu zapobiegania wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i w celu ich minimalizowania.”

„7.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie listy technologii lub praktyk, które przedsiębiorstwa mają stosować w celu zapobiegania wszelkim wyciekom i emisjom substancji kontrolowanych i w celu ich minimalizowania.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 24 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i 5, art. 10 ust. 3 i 6, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 9, art. 19, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 3, 4 i 5, art. 23 ust. 4 i 7, art. 24 ust. 2 i 3, art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i 5, art. 10 ust. 3 i 6, art. 13 ust. 2, art. 18 ust. 9, art. 19, art. 20 ust. 2, art. 22 ust. 3, 4 i 5, art. 23 ust. 4 i 7, art. 24 ust. 2 i 3, art. 26 ust. 3 i art. 27 ust. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część I – punkt 3 – ustęp 3 – punkt 14

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

Artykuł 27 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„10.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych dotyczących zmian w zakresie wymagań sprawozdawczych ustanowionych w ust. 1–7 niniejszego artykułu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Protokołu lub w celu ułatwienia ich stosowania.

„10.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu wprowadzenia zmian w wymaganiach sprawozdawczych ustanowionych w ust. 1–7 niniejszego artykułu, aby wywiązać się z zobowiązań wynikających z Protokołu lub ułatwić ich stosowanie.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – punkt 4 – ustęp 2 – punkt 1

Dyrektywa 2002/58/WE

Artykuł 4 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 14b, aktów delegowanych dotyczących okoliczności, formy i trybu mających zastosowanie do wymogów dotyczących informowania i powiadamiania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”

„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14b w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w odniesieniu do okoliczności, formy i trybu mających zastosowanie do wymogów dotyczących informowania i powiadamiania, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu, po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), Grupą Roboczą ds. Ochrony Osób Fizycznych w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, utworzoną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE oraz Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – punkt 4 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 2002/58/WE

Artykuł 14 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – punkt 5 – ustęp 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„a) przyjmuje, zgodnie z art. 5a, akty delegowane ustanawiające kryteria i procedurę wyznaczania Rejestru;

„a)  przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 5a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w drodze ustanowienia kryteriów i procedury wyznaczania Rejestru;

W przypadku gdy w odniesieniu do ustanowienia kryteriów i procedury wyznaczania Rejestru, jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 5b.”

W przypadku gdy w odniesieniu do ustanowienia kryteriów i procedury wyznaczania Rejestru, jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego artykułu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 5b.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – punkt 5 – ustęp 2 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Po konsultacji z Rejestrem Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 5a, aktów delegowanych określających zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzania i funkcji TLD.eu i zasady porządku publicznego dotyczące rejestracji.”

„Po konsultacji z Rejestrem Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w drodze określenia zasad porządku publicznego dotyczących wprowadzania i funkcji TLD.eu i zasad porządku publicznego dotyczących rejestracji.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – punkt 5 – ustęp 2 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W przypadku gdy państwo członkowskie lub Komisja w ciągu 30 dni od publikacji wniesie sprzeciw do pozycji objętej notyfikowaną listą, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 5 a, aby zaradzić zaistniałej sytuacji.”

„W przypadku gdy państwo członkowskie lub Komisja w ciągu 30 dni od publikacji wniesie sprzeciw do pozycji objętej notyfikowaną listą, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5a, aby zaradzić zaistniałej sytuacji przez uzupełnienie rozporządzenia.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – punkt 5 – ustęp 2 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 733/2002

Artykuł 5 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 8 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 89/391/EWG

Artykuł 17 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 9 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 89/654/EWG

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 10 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 89/656/EWG

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 11 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 90/269/EWG

Artykuł 8 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 12 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 90/270/EWG

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 13 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 92/29/EWG

Artykuł 8 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 14 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 92/57/EWG

Artykuł 13 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 15 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 92/58/EWG

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 16 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 92/91/EWG

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 17 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 92/104/EWG

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 18 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 93/103/WE

Artykuł 12 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 19 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 94/33/WE

Artykuł 15 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 20 – ustęp 2 – punkt 1

Dyrektywa 98/24/WE

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 12a, aktów delegowanych dotyczących ustalania lub weryfikacji wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, biorąc pod uwagę dostępność technik pomiarowych.”

„W celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 12a, aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy dzięki ustalaniu lub weryfikowaniu wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego, biorąc pod uwagę dostępność technik pomiarowych.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 20 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 98/24/WE

Artykuł 12 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 12 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 12 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 21 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 1999/92/WE

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 22 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2000/54/WE

Artykuł 19 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 19, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 23 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2002/44/WE

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 24 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2003/10/WE

Artykuł 12 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 25 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2004/37/WE

Artykuł 17 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 17, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 26 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2006/25/WE

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 27 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2009/104/WE

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część IV – punkt 28 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 2009/148/WE

Artykuł 18 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 18 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 18 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 1

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 6 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące współpracy regionalnej w duchu solidarności.”

„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących współpracy regionalnej w duchu solidarności.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 11 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„10.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne określające szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania niniejszego artykułu.”

„10.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych określających szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania niniejszego artykułu.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne w celu zapewnienia pełnego i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu przez właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu magazynowania.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych w celu zapewnienia pełnego i rzeczywistego przestrzegania ust. 2 niniejszego artykułu przez właściciela systemu przesyłowego i operatora systemu magazynowania.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 4

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 36 – ustęp 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„10.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące stosowania warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz określających procedurę, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 3, 6, 8i 9 niniejszego artykułu.”

„10.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących stosowania warunków określonych w ust. 1 niniejszego artykułu oraz określających procedurę, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 3, 6, 8 i 9 niniejszego artykułu.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 5

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 42 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące zakresu obowiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajemnej oraz z Agencją.”

„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych dotyczących zakresu obowiązków organów regulacyjnych w ramach współpracy wzajemnej oraz z Agencją.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 6

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 43 – ustęp 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„9.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne ustalające szczegółowe zasady procedury, która ma być stosowana przez organy regulacyjne, Agencję oraz Komisję w odniesieniu do zgodności decyzji podjętych przez organy regulacyjne z wytycznymi, o których mowa w niniejszym artykule.”

„9.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych ustalających szczegółowe zasady procedury, która ma być stosowana przez organy regulacyjne, Agencję oraz Komisję w odniesieniu do zgodności decyzji podjętych przez organy regulacyjne z wytycznymi, o których mowa w niniejszym artykule.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 7

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 44 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 50a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne określające metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać.”

„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 50a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie wytycznych określających metody i uzgodnienia w zakresie prowadzenia dokumentacji, jak również formę i treść danych, które należy przechowywać.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 29 – ustęp 2 – punkt 8

Dyrektywa 2009/73/WE

Artykuł 50 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 10, art. 15 ust. 3, art. 36 ust. 10, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 9 i art. 44 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 4, art. 11 ust. 10, art. 15 ust. 3, art. 36 ust. 10, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 9 i art. 44 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe zasady procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.”

„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych zasad procedury, zgodnie z którą należy postępować do celów stosowania ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009

Artykuł 6 – ustęp 11 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci z własnej inicjatywy, Komisja konsultuje się w sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, ENTSO gazu i ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami przez okres nie krótszy niż dwa miesiące. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych wprowadzających takie kodeksy sieci.”

„W przypadku gdy Komisja proponuje przyjęcie kodeksu sieci z własnej inicjatywy, Komisja konsultuje się w sprawie projektu kodeksu sieci z Agencją, ENTSO gazu i ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami przez okres nie krótszy niż dwa miesiące. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wprowadzenie takich kodeksów sieci.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009

Artykuł 12 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych określających obszar geograficzny objęty każdą z regionalnych struktur współpracy, z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.”

„Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie obszaru geograficznego objętego każdą z regionalnych struktur współpracy, z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO gazu.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 27a, aktów delegowanych ustanawiających wytyczne dotyczące kwestii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz zmieniających wytyczne, o których mowa w jego lit. a), b) i c).”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wytycznych dotyczących kwestii, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz w celu zmiany wytycznych, o których mowa w jego lit. a), b) i c).”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia i do zmiany aktu).

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 30 – ustęp 2 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 715/2009

Artykuł 27 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 11, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 23 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 6 ust. 11, art. 7 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 23 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część V – punkt 31 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1222/2009

Artykuł 12 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 32 – ustęp 2 – punkt 6

Dyrektywa 91/271/EWG

Artykuł 17 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 3, art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 33 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 91/676/EWG

Artykuł 8 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 34 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 94/63/WE

Artykuł 7 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 7, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 35 – ustęp 2 – punkt 1

Dyrektywa 96/59/WE

Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10b, aktów delegowanych w zakresie:

2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10b w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w następujących celach:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 35 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 96/59/WE

Artykuł 10 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 36 – ustęp 4 – punkt 2

Dyrektywa 98/83/WE

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 2

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących minimalnych wymagań dotyczących certyfikatu złomowania.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie minimalnych wymagań dotyczących certyfikatu złomowania.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 4

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia szczegółowych zasad niezbędnych do kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie celów wskazanych w akapicie pierwszym. Proponując te zasady, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi, dostępność danych oraz kwestię wywozu i przywozu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie szczegółowych zasad niezbędnych do kontroli przestrzegania przez państwa członkowskie celów wskazanych w akapicie pierwszym. Proponując te zasady, Komisja bierze pod uwagę wszystkie istotne czynniki, między innymi, dostępność danych oraz kwestię wywozu i przywozu pojazdów wycofanych z eksploatacji.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 5

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących norm, o których mowa w ust. 1. Proponując te normy, Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone w tej dziedzinie na odpowiednich forach międzynarodowych i wnosi odpowiedni wkład do tych prac.”

„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie norm, o których mowa w ust. 1. Proponując te normy, Komisja bierze pod uwagę prace prowadzone w tej dziedzinie na odpowiednich forach międzynarodowych i wnosi odpowiedni wkład do tych prac.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 37 – ustęp 3 – punkt 6

Dyrektywa 2000/53/WE

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. b), art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2000/60/WE

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 20a, aktów delegowanych ustanawiających specyfikacje techniczne i znormalizowane metody analizy i monitorowania stanu wód.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji technicznych i znormalizowanych metod analizy i monitorowania stanu wód.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 3

Dyrektywa 2000/60/WE

Artykuł 20 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy oraz w załączniku V pkt 1.4.1 ppkt (ix) powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3, w art. 20 ust. 1 akapit pierwszy oraz w załączniku V pkt 1.4.1 ppkt (ix), powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 38 – ustęp 3 – punkt 5

Dyrektywa 2000/60/WE

Załącznik V – ustęp 1.4.1 – podpunkt ix

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„(ix)  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 20a, aktów delegowanych w zakresie przedstawienia wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz ustalenia wartości liczbowych do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich zgodnie z ppkt (i)–(viii). Wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego publikowane są w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia.”

„(ix)  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 20a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez przedstawienie wyników ćwiczenia interkalibracyjnego oraz ustalenie wartości liczbowych do celów klasyfikacji w systemach monitorowania państw członkowskich zgodnie z ppkt (i)–(viii). Wyniki ćwiczenia interkalibracyjnego publikowane są w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 39 – ustęp 2 – punkt 3

Dyrektywa 2002/49/WE

Artykuł 12 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 12, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 oraz art. 12, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 40 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2004/42/WE

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 41 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2004/107/WE

Artykuł 5 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/7/WE

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określenia normy EN/ISO dotyczącej równoważności metod mikrobiologicznych dla celów art. 3 ust. 9;

a)  uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie normy EN/ISO dotyczącej równoważności metod mikrobiologicznych dla celów art. 3 ust. 9;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/7/WE

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, zmiany załącznika I w odniesieniu do analizy parametrów ustanowionych w tym załączniku;

b)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, wprowadzenia zmian do załącznika I w odniesieniu do metod analizy parametrów ustanowionych w tym załączniku;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/7/WE

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, zmiany załącznika V.;

c)  o ile jest to niezbędne w świetle postępu naukowego i technicznego, wprowadzenia zmian do załącznika V.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 42 – ustęp 3 – punkt 2

Dyrektywa 2006/7/WE

Artykuł 15 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/21/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 22a, aktów delegowanych niezbędnych w celu:

2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 22a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy w następujących celach:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/21/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  opracowania wymagań technicznych dla osiągnięcia celów określonych w art. 13 ust. 6, w tym wymagań technicznych odnoszących się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz metod jego pomiaru;

a)  opracowania wymagań technicznych do celów określonych w art. 13 ust. 6, w tym wymagań technicznych odnoszących się do określenia cyjanku dysocjującego w słabym kwasie oraz metod jego pomiaru;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/21/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skompletowania wymagań technicznych odnoszących do charakterystyki odpadów zawartej w załączniku II;

b)  zakończenia formułowania wymagań technicznych odnoszących do charakterystyki odpadów zawartej w załączniku II;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/21/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  interpretacji definicji zawartej w art. 3 pkt. 3;

c)  przedstawienia interpretacji definicji zawartej w art. 3 ust. 3;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/21/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zdefiniowania kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III;

d)  określenia kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem III;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 1

Dyrektywa 2006/21/WE

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  określenia wszelkich zharmonizowanych norm odnoszących się do metod pobierania próbek i wykonywania analiz niezbędnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy.

e)  ustalenia wszelkich zharmonizowanych norm odnoszących się do metod pobierania próbek i wykonywania analiz niezbędnych do technicznego wykonania niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 43 – ustęp 3 – punkt 2

Dyrektywa 2006/21/WE

Artykuł 22 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 44 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2006/118/WE

Artykuł 8 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 45 – ustęp 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  W przypadku stwierdzenia, że nie istnieją dane dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych w celu zainicjowania sprawozdawczości w zakresie uwolnień istotnych zanieczyszczeń z jednego lub więcej źródeł rozproszonych, przy wykorzystaniu, jeżeli to konieczne, metodyk uznanych na poziomie międzynarodowym.”

„3.  W przypadku stwierdzenia, że nie istnieją dane dotyczące uwolnień ze źródeł rozproszonych, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zainicjowanie sprawozdawczości w zakresie uwolnień istotnych zanieczyszczeń z jednego lub więcej źródeł rozproszonych, przy wykorzystaniu, jeżeli to konieczne, metodyk uznanych na poziomie międzynarodowym.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 45 – ustęp 2 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 166/2006

Artykuł 18 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3 i art. 18, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 3 i art. 18, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 2

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych określających rozwiązania techniczne dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Przy opracowywaniu aktów delegowanych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści.”

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie rozwiązań technicznych dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych. Przy opracowywaniu aktów delegowanych uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników, istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 3

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 16 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych dotyczących przepisów ustanawiających, w szczególności, uzupełnienie tego rozdziału o następujące elementy:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie w szczególności:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 4

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 17 – ustęp 8 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 21a, aktów delegowanych ustanawiających przepisy regulujące te wymagania. Przepisy te są w pełni zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 21a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie przepisów regulujących te wymagania. Przepisy te są w pełni zgodne z zasadami określonymi w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 46 – ustęp 3 – punkt 5

Dyrektywa 2007/2/WE

Artykuł 21 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 1, art. 16 i art. 17 ust. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 7 ust. 1, art. 16 i art. 17 ust. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 47 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2007/60/WE

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 11 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 48 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2008/50/WE

Artykuł 28 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 28 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 28 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 1

Dyrektywa 2008/56/WE

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających, w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., kryteria i standardy metodologiczne, które mają być stosowane przez państwa członkowskie na podstawie załączników I i III, w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach i podregionach morskich.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie, w terminie do dnia 15 lipca 2010 r., kryteriów i standardów metodologicznych, które mają być stosowane przez państwa członkowskie na podstawie załączników I i III, w taki sposób, aby zapewnić spójność i umożliwić porównanie, w jakim stopniu udaje się osiągnąć dobry stan środowiska w regionach i podregionach morskich.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2008/56/WE

Artykuł 11 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 24a, aktów delegowanych ustanawiających specyfikacje i ujednolicone metody monitorowania i oceny, które uwzględniają istniejące zobowiązania i zapewniają porównywalność wyników monitorowania i oceny.”

„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 24a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji i ujednoliconych metod monitorowania i oceny, które uwzględniają istniejące zobowiązania i zapewniają porównywalność wyników monitorowania i oceny.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 49 – ustęp 2 – punkt 4

Dyrektywa 2008/56/WE

Artykuł 24 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 4 i art. 24 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 4 i art. 24 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 50 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Artykuł 53 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 37 ust. 5, art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 37 ust. 5, art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 51 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2009/126/WE

Artykuł 8 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 52 – ustęp 2 – punkt 2

Dyrektywa 2009/147/WE

Artykuł 15 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 oraz ustanowienia procedur oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go o procedury przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

W celu aktualizacji rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 oraz ustanowienia procedur oceny należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie zmiany załączników do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia go o procedury przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, a także zapewnienia sektorowych dokumentów referencyjnych i dokumentów zawierających wytyczne dotyczące rejestracji organizacji i procedur harmonizacji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w artykułach dostosowującymi do aktów delegowanych środki przedłożone uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonania rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w zakresie harmonizacji niektórych procedur oraz w odniesieniu do sektorowych dokumentów referencyjnych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

skreśla się

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w artykułach dostosowującymi do aktów delegowanych środki przedłożone uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009

Artykuł 16 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dokumenty zawierające wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących Komisja przyjmuje w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do aktów delegowanych środka przedłożonego uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009

Artykuł 17 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 48a, aktów delegowanych dotyczących procedur przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, w tym odpowiednich procedur odwoławczych od decyzji podjętych w wyniku oceny wzajemnej.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie procedur przeprowadzania oceny wzajemnej organów właściwych EMAS, w tym odpowiednich procedur odwoławczych od decyzji podjętych w wyniku oceny wzajemnej.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009

Artykuł 30 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje dokumenty zawierające wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące procedur harmonizacji zatwierdzonych przez forum jednostek akredytujących i jednostek licencjonujących.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do aktów delegowanych środka przedłożonego uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009

Artykuł 46 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„6.  Komisja przyjmuje sektorowe dokumenty referencyjne, o których mowa w ust. 1, oraz przewodnik, o którym mowa w ust. 4, w drodze aktów wykonawczych, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 49 ust. 2.”

„6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 48a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie sektorowych dokumentów referencyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz przewodnika, o którym mowa w ust. 4.”

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dostosowanie do aktów delegowanych środka przedłożonego uprzednio w ramach procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 53 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1221/2009

Artykuł 48 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Artykuł 48a

„Artykuł 48a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 17 ust. 3 i art. 48, powierza się Komisji na pięć lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 17 ust. 3 i art. 48, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa*.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 17 ust. 3 i art. 48 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 ust. 4, art. 17 ust. 3, art. 30 ust. 6, art. 46 ust. 6 i art. 48 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

_______________

_______________

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”

* Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.”

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9) i aktualizacja odniesień zgodnie z poprzednimi poprawkami.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010

Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku szczególnych kategorii towarów zawierających substancje, o których mowa w ust. 6, i tylko w przypadku, gdy z technicznego punktu widzenia nie jest wykonalne zastąpienie ich samych lub zastosowanie alternatywnych materiałów lub projektów lub w przypadku produktów, które mają znacząco wyższą całkowitą efektywność ekologiczną w porównaniu z innymi towarami tej samej kategorii, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych przyznających odstępstwa od ust. 6 niniejszego artykułu.

W przypadku szczególnych kategorii towarów zawierających substancje, o których mowa w ust. 6, i tylko w przypadku, gdy z technicznego punktu widzenia nie jest wykonalne zastąpienie ich samych lub zastosowanie alternatywnych materiałów lub projektów, lub w przypadku produktów, które mają znacząco wyższą całkowitą efektywność ekologiczną w porównaniu z innymi towarami tej samej kategorii, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie środków przyznających odstępstwa od ust. 6 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych ustanawiających, nie później niż dziewięć miesięcy po konsultacji z KUEOE, środki w celu określenia szczegółowych kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla każdej z grup produktów. Środki te publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie, nie później niż dziewięć miesięcy po konsultacji z KUEOE, środków w celu określenia szczegółowych kryteriów oznakowania ekologicznego UE dla każdej z grup produktów. Środki te publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 54 – ustęp 4 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 66/2010

Artykuł 15 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i art. 15, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 7, art. 8 ust. 2 i art. 15, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 3924/91

Artykuł 2 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„6.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych aktualizujących listę Prodcom oraz informacje zgromadzone dla każdej pozycji.”

„6.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez aktualizację listy Prodcom oraz informacji zgromadzonych dla każdej pozycji.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 3924/91

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad stosowania ust. 3 niniejszego artykułu, w tym w celu dostosowania do postępu technicznego.”

„5.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie szczegółowych zasad stosowania ust. 3 niniejszego artykułu, w tym w celu dostosowania do postępu technicznego.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 3924/91

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku niektórych pozycji listy Prodcom Komisja jest jednak uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9a, o ile konieczne jest przeprowadzenie badań miesięcznych lub kwartalnych dla tych pozycji.

W przypadku niektórych pozycji listy Prodcom Komisja jest jednak uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie prowadzenia badań miesięcznych lub kwartalnych dla tych pozycji.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 3924/91

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.   Wymagane informacje są gromadzone przez państwa członkowskie stosujące w tym celu kwestionariusze badań, których treść odpowiada ustaleniom określonym przez Komisję. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących tych ustaleń.”

„1.   Wymagane informacje są gromadzone przez państwa członkowskie stosujące w tym celu kwestionariusze badań, których treść odpowiada ustaleniom określonym przez Komisję. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tych ustaleń.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 3924/91

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących szczegółowych zasad, zgodnie z którymi państwa członkowskie przetwarzają dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub informacje pochodzące z innych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 3.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie szczegółowych zasad, zgodnie z którymi państwa członkowskie przetwarzają dane zawarte w wypełnionych kwestionariuszach, o których mowa w art. 5 ust. 1, lub informacje pochodzące z innych źródeł, o których mowa w art. 5 ust. 3.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 55 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 3924/91

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 5, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 6, art. 3 ust. 5, art. 4, art. 5 ust. 1 i art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 56 – ustęp 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 696/93

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych zmieniających, w szczególności, jednostki statystyczne systemu produkcyjnego, stosowane kryteria i definicje określone w załączniku w celu dostosowania ich do rozwoju gospodarczego i technicznego.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6a zmieniających jednostki statystyczne systemu produkcyjnego, stosowane kryteria i definicje określone w załączniku w celu dostosowania ich do rozwoju gospodarczego i technicznego.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 56 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 696/93

Artykuł 6 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria dotyczące pomiaru jakości;

-  uzupełnienia tego rozporządzenia o kryteria dotyczące pomiaru jakości zmiennych;

Uzasadnienie

Dostosowanie tekstu wprowadzającego (motywu) do proponowanej zmiany art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1165/98.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  art. 4 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

(2)  art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Uzasadnienie

W związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości wskazane jest, aby uprawnienia wyraźnie określały, czy dotyczą uzupełnienia, czy zmiany aktu prawnego. Jest to konsekwentnie stosowane w całym tekście.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczegółowe informacje dotyczące systemów, o których mowa w akapicie pierwszym, zawarte są w załącznikach. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących ich zatwierdzenia i stosowania.;

Szczegółowe informacje dotyczące systemów, o których mowa w akapicie pierwszym, zawarte są w załącznikach. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez dokładniejsze określenie ich zatwierdzenia i stosowania.

Uzasadnienie

W związku z niedawnym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości wskazane jest, aby uprawnienia wyraźnie określały, czy dotyczą uzupełnienia, czy zmiany aktu prawnego. Jest to konsekwentnie stosowane w całym tekście.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Artykuł 10 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących kryteriów pomiaru jakości.”

„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie kryteriów pomiaru jakości zmiennych.”

Uzasadnienie

Poprawka określa uprawnienia (do uzupełnienia) i doprecyzowuje przedmiot aktu delegowanego.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Artykuł 18 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  w art. 18 uchyla się ust. 3;

Uzasadnienie

Ustęp 3 jest postanowieniem proceduralnym odnoszącym się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, które jest obecnie zbędne i w związku z tym zostaje skreślone.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Artykuł 18 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załączniku A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załączniku A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów przyznających uprawnienia delegowane. Należy dokonać zmiany okresu przekazania uprawnień z nieokreślonego na pięć lat zgodnie z praktyką ustaloną w przepisach będących przedmiotem kompetencji komisji ECON oraz zgodnie z ogólnym podejściem Parlamentu. Zmiana dotyczy całości tekstu.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Artykuł 18 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załączniku A lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załączniku A lit. a), b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załączniku B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załączniku C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załączniku D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów przyznających uprawnienia delegowane.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Artykuł 18 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2, art. 10, załącznika A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d) akapit drugi, art. 10 ust. 5, załącznika A lit. a), lit. b) ppkt 3, lit. c) ppkt 2, lit. c) ppkt 10, lit. d) ppkt 2, lit. f) ppkt 8 i 9, załącznika B lit. b) ppkt 4 i lit. d) ppkt 2, załącznika C lit. b) ppkt 2, lit. d) ppkt 2 i lit. g) ppkt 2 oraz załącznika D lit. b) ppkt 2 i lit. d) ppkt 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawa konieczne jest wyszczególnienie wszystkich przepisów przyznających uprawnienia delegowane. Okres kontroli wynosi trzy miesiące, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne trzy miesiące zgodnie z ustaloną praktyką w prawodawstwie w obszarze kompetencji komisji ECON. Zmiana dotyczy całości tekstu.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt ii

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik A – litera b – podpunkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt iii

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik A – litera c – podpunkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Informacje dotyczące cen produkcji rynku niekrajowego (nr 312) i cen importowych (nr 340) mogą być podawane przy wykorzystaniu wartości jednostkowych dla produktów pochodzących z handlu zagranicznego lub innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie prowadzi to do znaczącego obniżenia jakości w porównaniu do poszczególnych informacji dotyczących cen. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących warunków zapewniających niezbędną jakość danych.”

„2.  Informacje dotyczące cen produkcji rynku niekrajowego (nr 312) i cen importowych (nr 340) mogą być podawane przy wykorzystaniu wartości jednostkowych dla produktów pochodzących z handlu zagranicznego lub innych źródeł jedynie wtedy, gdy nie prowadzi to do znaczącego obniżenia jakości w porównaniu do poszczególnych informacji dotyczących cen. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie warunków zapewniających niezbędną jakość danych.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt vi

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik A – litera d – podpunkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Dodatkowo zmienną dotyczącą produkcji (nr 110) i zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) należy przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”

„2.  Dodatkowo zmienną dotyczącą produkcji (nr 110) i zmienną dotyczącą przepracowanych godzin (nr 220) należy przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt vii

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik A – litera f – podpunkt 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„8.  W odniesieniu do zmiennej dotyczącej ceny importowej (nr 340)Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących określenia zasad stosowania europejskiego systemu doboru prób, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d).”

„8.  W odniesieniu do zmiennej dotyczącej ceny importowej (nr 340) Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad stosowania europejskiego systemu doboru prób, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d).”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 6 – podpunkt viii

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik A – litera f – podpunkt 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„9.  Zmienne dotyczące rynków niekrajowych (nr 122 i 312) należy przekazywać zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo należy przekazać zmienną dotyczącej ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących określenia zasad stosowania europejskich systemów doboru prób zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Podział na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i 340 nie musi być stosowany przez państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty.”

„9.  Zmienne dotyczące rynków niekrajowych (nr 122 i 312) należy przekazywać zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. To rozróżnienie należy stosować dla przemysłu ogółem określonego jako NACE Rev. 2 sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie NACE Rev. 2. Nie wymaga się informacji dotyczącej NACE Rev. 2 D i E w przypadku zmiennej 122. Dodatkowo należy przekazać zmienną dotyczącą ceny importowej (nr 340) zgodnie z podziałem na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro. Należy stosować to rozróżnienie dla przemysłu ogółem określonego jako CPA sekcje B–E, MIGs, na jednoliterowym (sekcja) i dwucyfrowym (dział) poziomie CPA. W odniesieniu do podziału na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad stosowania europejskich systemów doboru prób zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Europejski system doboru prób może ograniczyć zakres zmiennej dotyczącej ceny importowej do importu produktów z państw spoza strefy euro. Podział na strefę euro i strefę, która nie przyjęła euro, dla zmiennych 122, 312 i 340 nie musi być stosowany przez państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty.”

Uzasadnienie

„Strefa euro” to oficjalna nazwa grupy państw, które przyjęły euro jako swoją jedną walutę. Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 7 – podpunkt i

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik B – litera b – podpunkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 7 – podpunkt iv

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik B – litera d – podpunkt 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.

Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt i

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik C – litera b – podpunkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

(Należy dokonać korekty numeracji we wniosku Komisji. Pkt 9 to w rzeczywistości pkt 8)

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt iii

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik C – litera c – podpunkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  w lit. c) ppkt 4 skreśla się ostatni akapit;

(iii)  w lit. c) ppkt 4 skreśla się akapit trzeci;

(Należy dokonać korekty numeracji we wniosku Komisji. Pkt 9 to w rzeczywistości pkt 8)

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia do standardów sporządzania aktów prawnych Unii.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt iv

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik C – litera d – podpunkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Zmienną obrotu (nr 120) oraz zmienną wolumenu sprzedaży (nr 123) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”;

„2.  Zmienną obrotu (nr 120) oraz zmienną wolumenu sprzedaży (nr 123) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”

(Należy dokonać korekty numeracji we wniosku Komisji. Pkt 9 to w rzeczywistości pkt 8)

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 8 – podpunkt v

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik C – litera g – podpunkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  W przypadku obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123) zmienne należy przesłać w terminie jednego miesiąca, przy zachowaniu poziomów szczegółowości określonych w lit. f) ppkt 3 niniejszego załącznika. Państwa członkowskie mogą wybrać uczestnictwo w zmiennych dotyczących obrotu oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży nr 120 i 330/123 z wkładem zgodnym z przypisaniem do europejskiego systemu doboru prób zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących zasad przypisania do europejskiego systemu doboru prób.”

„2.  W przypadku obrotu (nr 120) oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży (nr 330/123) zmienne należy przesłać w terminie jednego miesiąca, przy zachowaniu poziomów szczegółowości określonych w lit. f) ppkt 3 niniejszego załącznika. Państwa członkowskie mogą wybrać uczestnictwo w zmiennych dotyczących obrotu oraz deflatora sprzedaży/wolumenu sprzedaży nr 120 i 330/123 z wkładem zgodnym z przypisaniem do europejskiego systemu doboru prób zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy lit. d). Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zasad przypisania do europejskiego systemu doboru prób.”

(Należy dokonać korekty numeracji we wniosku Komisji. Pkt 9 to w rzeczywistości pkt 8)

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt i

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik D – litera b – podpunkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych dotyczących wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zapewnienie możliwości wykorzystywania innych jednostek obserwacji.”

(Należy dokonać korekty numeracji we wniosku Komisji. Pkt 10 to w rzeczywistości pkt 9)

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 57 – ustęp 4 – punkt 9 – podpunkt iv

Rozporządzenie (WE) nr 1165/98

Załącznik D – litera d – podpunkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Zmienną obrotu (nr 120) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 18a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”

„2.  Zmienną obrotu (nr 120) należy również przekazywać w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Jeżeli pozostałe zmienne pokazują wpływ dni roboczych, państwa członkowskie mogą również przekazywać takie zmienne w postaci wyrównanej dniami roboczymi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 18a wprowadzających zmiany w wykazie zmiennych podlegających przekazywaniu w postaci dostosowanej ze względu na dni robocze.”

(Należy dokonać korekty numeracji we wniosku Komisji. Pkt 10 to w rzeczywistości pkt 9)

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 530/1999 do zmian w dziedzinie gospodarki i techniki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o definicję i podział informacji, które mają być dostarczone, jak również o kryteria oceny jakości. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 530/1999 do zmian w dziedzinie gospodarki i techniki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie uzupełnienia tego rozporządzenia o definicję i podział informacji, które mają być dostarczone, jak również o kryteria oceny jakości statystyk. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Dostosowanie do proponowanej zmiany art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 530/1999.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 530/1999

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących wprowadzenia definicji i podziału informacji, które mają być dostarczone zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie definicji i podziału informacji, które mają być dostarczone zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 530/1999

Artykuł 10 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących kryteriów oceny jakości. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie kryteriów oceny jakości statystyk. Te akty delegowane przyjmuje się dla każdego okresu odniesienia co najmniej dziewięć miesięcy przed rozpoczęciem okresu odniesienia.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie Rady (WE) nr 530/1999

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie okresu obowiązywania uprawnień do utrwalonej praktyki w prawodawstwie w obszarze kompetencji komisji ECON oraz do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 58 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 530/1999

Artykuł 10 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 10 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu dostosowanie obowiązywania okresu kontroli do utrwalonej praktyki w prawodawstwie w obszarze kompetencji komisji ECON.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w zakresie przedłożenia wyników, ustanowienia właściwego formatu przekazywania wyników oraz treści sprawozdań jakościowych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 w zakresie przedłożenia wyników, ustanowienia właściwego formatu przekazywania wyników oraz struktury i szczegółowych ustaleń dotyczących sprawozdań jakościowych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawką do artykułu dostosowującego brzmienie do najnowszych przepisów w dziedzinie statystyki.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002

Artykuł 1 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5b, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia tabeli równoważności między nomenklaturą statystyczną z załącznika III do niniejszego rozporządzenia a wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE.*

„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie tabeli równoważności między nomenklaturą statystyczną z załącznika III do niniejszego rozporządzenia a wykazem odpadów ustanowionym decyzją Komisji 2000/532/WE.*

____________________

____________________

* Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).”

* Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część II – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5b, aktów delegowanych dotyczących zdefiniowania warunków określających jakość i dokładność.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zdefiniowanie warunków określających jakość i dokładność.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002

Artykuł 5 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5b, aktów delegowanych dotyczących dostosowania do postępu ekonomicznego i technicznego w dziedzinie gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych, jak również przetwarzania i przesyłania wyników oraz dostosowania specyfikacji wymienionych w załącznikach.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez dostosowanie go do postępu ekonomicznego i technicznego w dziedzinie gromadzenia i statystycznego przetwarzania danych, jak również przetwarzania i przesyłania wyników oraz przez dostosowanie specyfikacji wymienionych w załącznikach.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002

Artykuł 5 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 5, art. 3 ust. 1 i 4 oraz art. 5a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 1 ust. 5, art. 3 ust. 1 i 4 oraz art. 5a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 59 – ustęp 5 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zdefiniowaniu treści sprawozdań jakościowych, o których mowa w sekcji 7 załącznika I i sekcji 7 załącznika II.

c)  zdefiniowaniu struktury i szczegółowych ustaleń dotyczących sprawozdań jakościowych, o których mowa w sekcji 7 załącznika I i sekcji 7 załącznika II.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest spójna z innymi poprawkami do niniejszego wniosku, a także z nowszymi aktami prawnymi w dziedzinie statystyki. Z uwagi na to, że odpowiednim zakresem i zamierzeniem tego ustępu wydaje się być zdefiniowanie struktury i formy sprawozdania, wyjaśniono to w proponowanej poprawce. W duchu dobrej współpracy z innymi instytucjami niniejsza poprawka jest także wyrazem wysiłków Parlamentu Europejskiego mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie tego dossier przez przyjęcie proponowanej procedury.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 60 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 437/2003

Artykuł 5 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia innych norm dokładności.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie innych norm dokładności.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 60 – ustęp 3 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 437/2003

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  uzupełnienia tego rozporządzenia przez przyjęcie środków dotyczących przekazywania danych na podstawie wyników analiz wykonalności.

Uzasadnienie

Dostosowanie wprowadzenia do proponowanej zmiany art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 450/2003.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 450/2003 w zakresie treści sprawozdań dotyczących jakości danych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania rozporządzenia (WE) nr 450/2003 w zakresie struktury i szczegółowych ustaleń w sprawie sprawozdań dotyczących jakości danych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011.

Uzasadnienie

Dostosowanie wprowadzenia do proponowanej zmiany art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 450/2003.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 2 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany w celu ponownego zdefiniowania specyfikacji technicznej wskaźnika oraz skorygowania struktury wagowej.”

„4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a wprowadzających zmiany do załącznika w celu ponownego zdefiniowania specyfikacji technicznej wskaźnika oraz skorygowania struktury wagowej.”

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu wyjaśnienie uprawnień.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 3 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych wprowadzających zmiany służące włączeniu działalności gospodarczej zdefiniowanej przez NACE Rev.2 sekcje od O do S w zakres niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem analizy wykonalności zdefiniowanej w art. 10.”

„2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a wprowadzających zmiany do niniejszego rozporządzenia służące włączeniu działalności gospodarczej zdefiniowanej przez NACE Rev.2 sekcje od O do S w zakres niniejszego rozporządzenia, z uwzględnieniem analizy wykonalności, o której mowa w art. 10.”

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu wyjaśnienie uprawnień. Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 450/2003 przewiduje sporządzanie analiz wykonalności, lecz ich nie definiuje.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uwzględniając składki na całość zatrudnienia oraz na koszty pracy na poziomie unijnym oraz krajowym, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w zakresie zidentyfikowania działalności gospodarczej zdefiniowanej w sekcjach NACE Rev.2 oraz poprzez dalsze dezagregacje, niewychodzące poza poziom działów NACE Rev.2 (poziom 2-cyfrowy) lub grup działów, w których dane klasyfikowane są z uwzględnieniem rozwoju ekonomiczno-społecznego.

Uwzględniając składki na całość zatrudnienia oraz na koszty pracy na poziomie unijnym oraz krajowym, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do podziału w oparciu o rodzaje działalności gospodarczej zdefiniowanej w sekcjach NACE Rev.2 oraz poprzez dalsze dezagregacje, niewychodzące poza poziom działów NACE Rev.2 (poziom 2-cyfrowy) lub grup działów, w których dane klasyfikowane są z uwzględnieniem rozwoju ekonomiczno-społecznego.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dotyczących określenia tej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem analizy wykonalności zdefiniowanej w art. 10.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem analizy wykonalności, o której mowa w art. 10.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dotyczących ustanowienia metodologii dla wskaźnika łańcuchowego.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie metodologii dla wskaźnika łańcuchowego.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11a, aktów delegowanych dotyczących zdefiniowania oddzielnych kryteriów dotyczących jakości. Przekazywane dane bieżące oraz dane historyczne spełniają te kryteria.”

„1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie oddzielnych kryteriów dotyczących jakości. Przekazywane dane bieżące oraz dane historyczne spełniają te kryteria.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Począwszy od 2003 r., państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdania dotyczące jakości. Treść sprawozdań definiuje Komisja w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”

„2.  Począwszy od 2003 r., państwa członkowskie przekazują Komisji roczne sprawozdania dotyczące jakości. Strukturę i szczegółowe ustalenia w odniesieniu do sprawozdań określa Komisja w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2.”

Uzasadnienie

Nie należy określać treści takich sprawozdań za pomocą aktu wykonawczego. Z uwagi na to, że odpowiednim zakresem i zamierzeniem tego ustępu wydaje się być zdefiniowanie struktury i formy sprawozdania, wyjaśniono to w proponowanej poprawce. Jest to również zgodne z nowszymi aktami prawnymi w dziedzinie statystyki.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a)  uchyla się art. 9.

Uzasadnienie

Art. 9 odnosi się do okresów transpozycji i odstępstw, które w międzyczasie wygasły. W związku z tym artykuł ten jest zbędny i należy go skreślić.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 5 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 10 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja przyjmuje środki stosownie do wyników analiz wykonalności, w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 12 ust. 2. Środki te uwzględniają zasadę efektywności kosztowej, zdefiniowanej w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, w tym zmniejszenie do minimum obciążenia respondentów.”

„5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przekazywania danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zgodnie z wynikami analiz wykonalności określonych w niniejszym artykule. Te akty delegowane uwzględniają zasadę efektywności kosztowej, zdefiniowanej w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, w tym zmniejszenie do minimum obciążenia respondentów.”

Uzasadnienie

Nie należy przyjmować takich środków w drodze aktów wykonawczych, ponieważ uprawnienia wykraczają poza ustalenie jednolitych warunków wykonywania prawnie wiążących aktów Unii, jak określono w art. 291 TFUE. Uprawnienia te muszą w związku z tym mieć formę aktu delegowanego.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 11 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 5, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 11 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 5, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania odniesień.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 61 – ustęp 4 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 450/2003

Artykuł 11 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2 i art. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania odniesień, okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VI – punkt 62 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004

Artykuł 8 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 8, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-  zmiany tego rozporządzenia dostosowującej udział w kwocie dla całej Unii;

-  zmiany tego rozporządzenia w celu dostosowania udziału w kwocie dla całej Unii;

Uzasadnienie

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z proponowaną zmianą art. 3 ust. 3.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych dotyczących harmonogramu przekazywania sprawozdań dla punktów P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4 oraz wszelkich decyzji wymagających wykazu transakcji określonych w załączniku przez równoważny sektor. Taka decyzja nie zostaje przyjęta, zanim Komisja nie przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9.”

„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie harmonogramu przekazywania sprawozdań dla punktów P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 i B.4G oraz wprowadzenie wymogu przekazywania wykazu transakcji określonych w załączniku przez równoważny sektor. Taki akt delegowany nie zostaje przyjęty, zanim Komisja nie przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania dotyczącego wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 9.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz zakresu.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 1 – litera b a

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005

Artykuł 2 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  uchyla się ust. 5;

Uzasadnienie

Ustęp 5 odnosi się do przekazywania danych w 2004 r. i w związku z tym jest nieaktualny; należy go zatem skreślić.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005

Artykuł 3 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych zmieniających ust. 1 niniejszego artykułu w odniesieniu do udziału w kwocie dla całej Unii.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a zmieniających ust. 1 niniejszego artykułu w celu dostosowania udziału (1 %) w kwocie dla całej Unii.”

Uzasadnienie

Poprawka w celu doprecyzowania (zakresu) uprawnień.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych dotyczących przyjęcia wspólnych norm jakości.

„1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych norm jakości.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005

Artykuł 7 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 63 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005

Artykuł 7 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. 2 i 4, art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005

Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących rozszerzenia tej definicji, jeżeli rozszerzenie takie znacząco polepszy reprezentatywność i jakość wyników badania w danych państwach członkowskich.;

Ponadto Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przyjęcie rozszerzenia tej definicji, jeżeli rozszerzenie takie znacząco polepszy reprezentatywność i jakość wyników badania w danych państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych określających wymogi dotyczące reprezentatywności i dokładności, wielkości badanej próby wymaganej w celu spełnienia tych wymogów i szczegółowych specyfikacji NACE Rev.2 oraz kategorii wielkości, według których można dokonywać podziału wyników.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie wymogów dotyczących reprezentatywności i dokładności, wielkości badanej próby wymaganej w celu spełnienia tych wymogów i szczegółowych specyfikacji NACE Rev.2 oraz kategorii wielkości, według których można dokonywać podziału wyników.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych określających szczegółowe dane, które mają być gromadzone w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia oraz do różnych form kształcenia zawodowego.”

„2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie szczegółowych danych, które mają być gromadzone w odniesieniu do przedsiębiorstw zapewniających kształcenie i niezapewniających kształcenia oraz do różnych form kształcenia zawodowego.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005

Artykuł 9 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących wymagań jakościowych wobec danych zbieranych i przekazywanych w celu opracowania statystyk Unii dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz wszelkich środków koniecznych do oceny lub poprawy jakości danych.”

„4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wymagań jakościowych wobec danych zbieranych i przekazywanych w celu opracowania statystyk Unii dotyczących kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach oraz przyjęcie wszelkich środków koniecznych do oceny lub poprawy jakości danych.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 4 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005

Artykuł 9 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5. Komisja określa strukturę sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 2 w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”

„5. Przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 2, państwa członkowskie przestrzegają wymogów jakości oraz wszelkich innych środków ustanowionych zgodnie z ust. 4. W celu oceny jakości przekazanych danych państwa członkowskie stosują format określony przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2.”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wyjaśnia, że struktura sprawozdań dotyczących jakości przyjętych w drodze aktów wykonawczych odnosi się do formatu, który stosują państwa członkowskie przy ocenie jakości przekazanych danych, i że ocena ta opiera się na kryteriach jakości już przyjętych w drodze aktów delegowanych.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005

Artykuł 10 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 13a, aktów delegowanych dotyczących określenia pierwszego roku referencyjnego, za który powinny być gromadzone dane.”

„2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 13a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie pierwszego roku referencyjnego, za który powinny być gromadzone dane.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 64 – ustęp 4 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1552/2005

Artykuł 13 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 2 i art. 13, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 4, art. 10 ust. 2 i art. 13, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 65 – ustęp 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych zmieniających załącznik w celu uwzględnienia rozwoju techniki i gospodarki lub dopasowania go do innych gospodarczych i społecznych klasyfikacji.”

„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6a zmieniających załącznik I w celu uwzględnienia rozwoju techniki i gospodarki lub dopasowania go do innych gospodarczych i społecznych klasyfikacji.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie odniesienia (ponieważ istnieje kilka załączników).

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 65 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006

Artykuł 6 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 65 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006

Artykuł 6 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 66 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 458/2007

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych ustanawiających pierwszy rok, za który gromadzone mają być dane, i przyjmujących środki dotyczące dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych oraz definicji, jakie należy stosować.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie pierwszego roku, za który gromadzone mają być dane, i przyjęcie środków dotyczących dokładnej klasyfikacji gromadzonych danych oraz definicji, jakie należy stosować.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 66 – ustęp 2 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 458/2007

Artykuł 7 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 3 i pkt 1.1.2.4 załącznika I, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7 ust. 3 i pkt 1.1.2.4 załącznika I, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 do rozwoju techniki i gospodarki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie dostosowania definicji zawartych w załącznikach I i II oraz poziomu szczegółowości załącznika III i uzupełnienia tego rozporządzenia o środki odnoszące się do wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych.

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 716/2007 do rozwoju techniki i gospodarki należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie dostosowania definicji zawartych w załącznikach I i II oraz poziomu szczegółowości załącznika III i uzupełnienia tego rozporządzenia o środki odnoszące się do wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych i wspólnych standardów jakości.

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowy opis uprawnień; zob. również poprawka do art. 6 ust. 3 niniejszego rozporządzenia (WE) nr 716/2007.

Poprawka    190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków niezbędnych dla wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych, na podstawie wniosków wyciągniętych z badań pilotażowych.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie środków niezbędnych dla wewnętrznych i zewnętrznych statystyk dotyczących zagranicznych podmiotów zależnych, na podstawie wniosków wyciągniętych z badań pilotażowych.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007

Artykuł 6 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących wspólnych norm jakości.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych norm jakości, o których mowa w ust. 1.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia) oraz zakresu, by były bardziej szczegółowe.

Poprawka    192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 4 – litera a – podpunkt ii

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„c)  określenie treści i częstotliwości sprawozdań w sprawie jakości.”

„c)  określenie struktury, szczegółowych ustaleń i częstotliwości sprawozdań w sprawie jakości, o których mowa w art. 6 ust. 2.”

Uzasadnienie

Nie należy określać treści takich sprawozdań za pomocą aktu wykonawczego. Z uwagi na to, że odpowiednim zakresem i zamierzeniem tego ustępu wydaje się być zdefiniowanie struktury i formy sprawozdania, wyjaśniono to w proponowanej poprawce. Jest to również zgodne z nowszymi aktami prawnymi w dziedzinie statystyki.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007

Artykuł 9 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Korekta techniczna.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 67 – ustęp 4 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007

Artykuł 9 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 akapit drugi, art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 68 – ustęp 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 9 a – akapit 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w zakresie:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez:

Poprawka    197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 68 – ustęp 2 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 862/2007

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 9a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 9a, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007

Artykuł 3 – ustęp 1 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dostosowujących definicje i korygujących wykaz podstawowych grup w załączniku II w celu uwzględnienia zmian ekonomicznych i technicznych w zakresie, w jakim nie wiążą się one z nieproporcjonalnym wzrostem kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie.”

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a dostosowujących definicje określone w akapicie pierwszym i korygujących wykaz podstawowych grup w załączniku II w celu uwzględnienia zmian ekonomicznych i technicznych w zakresie, w jakim nie wiążą się one z nieproporcjonalnym wzrostem kosztów ponoszonych przez państwa członkowskie.”

Uzasadnienie

Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007

Artykuł 7 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących wspólnych kryteriów kontroli jakości.”

„4.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych kryteriów, na których opiera się kontrola jakości, o której mowa w ust. 1.”

Uzasadnienie

Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.

Poprawka    200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 2 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007

Artykuł 7 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„5.  Komisja przyjmuje strukturę sprawozdań na temat jakości zgodnie z pkt 5.3 załącznika I w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”

„5.  Komisja określa strukturę i szczegółowe ustalenia w odniesieniu do sprawozdań dotyczących jakości, o których mowa w ust. 3 i zgodnie pkt 5.3 załącznika I, w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2.”

Uzasadnienie

Należy jasno zdefiniować zakres uprawnień.

Poprawka    201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 i art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 akapit drugi i art. 7 ust. 4, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007

Artykuł 10 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 i art. 7 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 akapit drugi i w art. 7 ust. 4, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Korekta techniczna.

Poprawka    203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 69 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1445/2007

Artykuł 10 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 i art. 7 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 akapit drugi i art. 7 ust. 4 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 177/2008 do rozwoju ekonomicznego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie aktualizacji wykazu cech rejestru, ich definicji i zasad ciągłości w załączniku do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia tego rozporządzenia o wspólne normy jakości i zasady aktualizacji rejestrów a także poprzez określenie zakresu, w jakim niektóre przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw podlegają włączeniu do rejestrów, przy określeniu jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.*. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 177/2008 do rozwoju ekonomicznego i technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w zakresie aktualizacji wykazu cech rejestru, ich definicji i zasad ciągłości w załączniku do tego rozporządzenia oraz uzupełnienia tego rozporządzenia o wspólne standardy jakości rejestrów przedsiębiorstw i zasady aktualizacji rejestrów, a także poprzez określenie zakresu, w jakim niektóre przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorstw podlegają włączeniu do rejestrów, przy określeniu jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Dostosowanie do proponowanej zmiany art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 177/2008.

Poprawka    205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 177/2008

Artykuł 3 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„6.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych określających zakres, w jakim przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy przedsiębiorstw, których wszyscy członkowie mają siedzibę w tym samym kraju, nieistotne statystycznie w państwie członkowskim, podlegają włączeniu do rejestrów, a także w zakresie definicji jednostek zgodnej z definicją jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych.”;

„6.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie zakresu, w jakim przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie wynosi mniej niż pół etatu, oraz grupy przedsiębiorstw, których wszyscy członkowie mają siedzibę w tym samym kraju, nieistotne statystycznie w państwie członkowskim, podlegają włączeniu do rejestrów, a także w zakresie definicji jednostek zgodnej z definicją jednostek wykorzystywanych w statystykach rolnych.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 177/2008

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych dotyczących wspólnych norm jakości.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie wspólnych norm jakości rejestrów biznesowych, o których mowa w ust. 1.

Uzasadnienie

Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.

Poprawka    207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 177/2008

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przyjmuje decyzje dotyczące treści i częstotliwości sporządzania sprawozdań o jakości w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Komisja przyjmuje decyzje dotyczące struktury, szczegółowych ustaleń i częstotliwości sporządzania sprawozdań o jakości, o których mowa w ust. 2, w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2.

Uzasadnienie

Nie należy określać treści takich sprawozdań za pomocą aktu wykonawczego. Z uwagi na to, że odpowiednim zakresem i zamierzeniem tego ustępu wydaje się być zdefiniowanie struktury i formy sprawozdania, wyjaśniono to w proponowanej poprawce. Jest to również zgodne z nowszymi aktami prawnymi w dziedzinie statystyki.

Poprawka    208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 177/2008

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 15a, aktów delegowanych dotyczących zasad aktualizacji rejestrów.”

„3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 15a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zasad aktualizacji rejestrów.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 177/2008

Artykuł 15 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 70 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 177/2008

Artykuł 15 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 3 i art. 8 ust. 3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Stosowanie modułu elastycznego, o którym mowa w ust. 2 lit. j), jest planowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących jego zakresu, wykazu cech, okresu sprawozdawczego, rodzajów działalności, które mają zostać objęte, oraz norm jakości. Akt delegowany przyjmuje się co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego. Komisja określa także potrzebę informacji i wpływ gromadzenia danych na obciążenie przedsiębiorstw oraz koszty ponoszone przez państwa członkowskie.”;

„Stosowanie modułu elastycznego, o którym mowa w ust. 2 lit. j), jest planowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zakresu modułu elastycznego, jego wykazu cech, okresu sprawozdawczego, rodzajów działalności, które mają zostać objęte, oraz norm jakości. Akt delegowany przyjmuje się co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu sprawozdawczego. Komisja określa także potrzebę informacji i wpływ gromadzenia danych na obciążenie przedsiębiorstw oraz koszty ponoszone przez państwa członkowskie.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz ich zakresu.

Poprawka    212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 4 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„4.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących środków niezbędnych na podstawie oceny badań pilotażowych.”

„4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie środków niezbędnych na podstawie oceny badań pilotażowych.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 7 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Na potrzeby opracowywania danych zagregowanych na poziomie unijnym państwa członkowskie przedstawiają wyniki krajowe w podziale dostosowanym do poziomów klasyfikacji NACE wersja 2 znajdujących się w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub w aktach delegowanych. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia takich aktów delegowanych zgodnie z art. 11 b.”

„2.  Do celów opracowywania danych zagregowanych na poziomie unijnym państwa członkowskie przedstawiają wyniki krajowe w podziale dostosowanym do poziomów klasyfikacji NACE wersja 2 znajdujących się w załącznikach do niniejszego rozporządzenia lub w aktach delegowanych. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie odnośnych poziomów klasyfikacji NACE wersja 2.”

Uzasadnienie

Uprawnienia muszą być bardziej precyzyjne, a ich zakres musi być jasno określony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 290 Traktatu.

Poprawka    214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 4 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyniki przekazywane są w odpowiednim formacie technicznym, w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących okresu sprawozdawczego dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–h) i j), a okres ten nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Dla modułu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. i), okres ten nie jest dłuższy niż 30 miesięcy lub 18 miesięcy, zgodnie z przepisami załącznika IX sekcja 9. Ponadto niewielka liczba wyników wstępnych jest przekazywana w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego, który określony jest zgodnie z wymienioną procedurą dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–g) i nie jest dłuższy niż 10 miesięcy.

Wyniki przekazywane są w odpowiednim formacie technicznym, w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wyznaczenie okresu sprawozdawczego dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–h) i j), który to okres nie może być dłuższy niż 18 miesięcy. Dla modułu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. i), okres ten nie jest dłuższy niż 30 miesięcy lub 18 miesięcy, zgodnie z przepisami załącznika IX sekcja 9. Ponadto niewielka liczba wyników wstępnych jest przekazywana w okresie rozpoczynającym się od końca okresu sprawozdawczego. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez wyznaczenie tego okresu dla modułów określonych w art. 3 ust. 2 lit. a)–g), który to okres nie może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu). Ponieważ sformułowanie „[...] wymienioną procedurą [...]” odnosiło się do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą, należy je dostosować tak, aby odnosiło się do procedury przyjmowania aktów delegowanych.

Poprawka    215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 4 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących przeglądu zasad oznaczania CETO oraz grupowania państw członkowskich do dnia 29 kwietnia 2013 r., a następnie co pięć lat.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez przeprowadzenie przeglądu zasad oznaczania CETO oraz grupowania państw członkowskich do dnia 29 kwietnia 2013 r., a następnie co pięć lat.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 11 a – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w zakresie:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 11 b – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III, IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony [od dnia wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III i IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Artykuł 11 b – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III, IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 4, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 i 3 oraz art. 11a, załączniku I sekcje 5, 6 i sekcja 8 ust. 1 i 2, załącznikach II, III i IV sekcje 6, załączniku VI sekcja 7, załączniku VIII sekcja 3, sekcja 4 ust. 2 i 3, załączniku IX sekcja 8 ust. 2 i 3 oraz sekcja 10 ust. 2, wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik I – sekcja 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008. Dane opracowuje się zgodnie z podziałem wskazanym w sekcji 9. Komisja posiada jednakże uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących pierwszego roku sprawozdawczego, dla którego opracowywane są dane statystyczne dla klas rodzajów działalności objętych grupą 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2.

Pierwszym rokiem sprawozdawczym, dla którego opracowywane są dane statystyczne, jest rok kalendarzowy 2008. Dane opracowuje się zgodnie z podziałem wskazanym w sekcji 9. Komisja jest jednakże uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie pierwszego roku sprawozdawczego, dla którego opracowywane są dane statystyczne dla klas rodzajów działalności objętych grupą 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik I – sekcja 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odniesieniu do każdej kluczowej cechy państwa członkowskie określają stopień dokładności przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.

W odniesieniu do każdej kluczowej cechy państwa członkowskie określają stopień dokładności przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13 niniejszego rozporządzenia, mając na uwadze stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie kluczowych cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera b – podpunkt i

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik I – sekcja 8 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.  Wyniki należy przekazać w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2. W przypadku klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu wynosi 10 miesięcy. Komisja posiada jednakże uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących pierwszego roku sprawozdawczego, dla którego opracowywane są dane statystyczne dla klas rodzajów działalności objętych grupą 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działem 66 klasyfikacji NACE wersja 2.”

„1.  Wyniki należy przekazać w terminie 18 miesięcy od końca roku kalendarzowego danego okresu sprawozdawczego, z wyjątkiem klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2. W przypadku klas działalności 64.11 i 64.19 klasyfikacji NACE wersja 2 opóźnienie w przekazaniu wynosi 10 miesięcy. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie opóźnienia w przekazaniu wyników w zakresie klas działalności 64.2, 64.3 i 64.9 oraz działu 66 klasyfikacji NACE wersja 2.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 8 – litera b – podpunkt ii

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik I – sekcja 8 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Te wstępne wyniki lub dane szacunkowe są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupy) klasyfikacji NACE wersja 2. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących działu 66 klasyfikacji NACE wersja 2, przekazania wstępnych wyników lub danych szacunkowych.”

„Te wstępne wyniki lub dane szacunkowe są przedstawiane w podziale na poziomie trzycyfrowym (grupy) klasyfikacji NACE wersja 2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie przekazania wstępnych wyników lub danych szacunkowych dotyczących działu 66 klasyfikacji NACE wersja 2.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz zakresu.

Poprawka    223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik II – sekcja 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie takich kluczowych cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik III – sekcja 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie takich kluczowych cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 11

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik IV – sekcja 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących kluczowych cech.

Państwa członkowskie określają stopień dokładności dla każdej kluczowej cechy, przez odniesienie do poziomu ufności równego 95 %, który Komisja włącza do sprawozdania, określonego w art. 13, biorąc pod uwagę stosowanie tego artykułu w każdym państwie członkowskim. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie takich kluczowych cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik VI – sekcja 7 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących opóźnienia w przekazaniu wyników, które nie może być dłuższe niż 10 miesięcy od końca roku sprawozdawczego.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie opóźnienia w przekazaniu wyników, które nie może być dłuższe niż 10 miesięcy od końca roku sprawozdawczego.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 13 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik VIII – sekcja 3 – ustęp 1 – zdanie 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Na podstawie takiego badania Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących zmiany dolnej granicy.”

„Na podstawie takiego badania Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu zmiany niniejszego rozporządzenia przez zmianę dolnej granicy populacji odniesienia.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz zakresu.

Poprawka    228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 13 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik VIII – sekcja 4 – ustęp 2 i 3 – tabela

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących określenia podziału produktów.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie podziału produktów.”

(niniejsza poprawka odnosi się do tabeli „Podział obrotów według rodzaju produktu”, fragment w kolumnie „Uwagi”).

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 14 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik IX – sekcja 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących niektórych wyników, które przedstawia się również w podziale na klasy wielkości na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.

2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie, że niektóre wyniki przedstawia się również w podziale na klasy wielkości na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 14 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik IX – sekcja 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących niektórych wyników, które przedstawia się również w podziale na formy prawne na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.;

3.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie, że niektóre wyniki przedstawia się również w podziale na formy prawne na poziomie szczegółowości określonym w sekcji 10, z wyjątkiem sekcji L, M i N klasyfikacji NACE wersja 2, w przypadku których podział wymagany jest jedynie do poziomu grupy.;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 71 – ustęp 3 – punkt 14 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 295/2008

Załącznik IX – sekcja 10 – ustęp 2 – podsekcja „Specjalne dane zagregowane”

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Unii dotyczących demografii przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora technologii informacyjnej i komunikacyjnej, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 11b, aktów delegowanych dotyczących przekazywania wielu specjalnych danych zagregowanych klasyfikacji NACE wersja 2.

Aby umożliwić opracowywanie statystyk Unii dotyczących demografii przedsiębiorstw w odniesieniu do sektora technologii informacyjnej i komunikacyjnej, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 11b w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie wolumenu przekazywanych specjalnych danych zagregowanych klasyfikacji NACE wersja 2.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (do uzupełnienia aktu).

Poprawka    232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 72 – ustęp 2 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 451/2008

Artykuł 6 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych zmieniających załącznik w celu:

„2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6a zmieniających załącznik w celu uwzględnienia rozwoju technologicznego lub gospodarczego oraz dostosowania go do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.”

a)  uwzględnienia rozwoju technologicznego lub gospodarczego;

 

b)  dostosowania go do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.”

 

Uzasadnienie

Dostosowanie brzmienia, ponieważ lit. a) i b) nie są konieczne.

Poprawka    233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 72 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 451/2008

Artykuł 6 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 72 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 451/2008

Artykuł 6 a – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Poprawka w celu dostosowania okresu kontroli i jego przedłużenia.

Poprawka    235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 73 – ustęp 3 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 452/2008

Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 6a, aktów delegowanych dotyczących:

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 73 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 452/2008

Artykuł 6 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 1, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 453/2008

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Dla celów określonych w akapicie pierwszym pkt 1 Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w zakresie zdefiniowania pojęć »aktywne działania w celu znalezienia odpowiedniego kandydata« i »określony czas«.”

„Dla celów określonych w akapicie pierwszym pkt 1 Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez zdefiniowanie pojęć »aktywne działania w celu znalezienia odpowiedniego kandydata« i »określony czas«.”

Poprawka    238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 453/2008

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.  Państwa członkowskie zestawiają dane kwartalne w odniesieniu do konkretnych dat odniesienia. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych dotyczących określenia tych konkretnych dat odniesienia.”

„1.  Państwa członkowskie zestawiają dane kwartalne w odniesieniu do konkretnych dat odniesienia. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie tych konkretnych dat odniesienia.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 453/2008

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych określających termin pierwszego kwartału odniesienia, jak również terminy przekazywania. Wszelkie zmiany danych kwartalnych dla poprzednich kwartałów przesyła się w tym samym czasie.

„1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie terminu pierwszego kwartału odniesienia, jak również terminów przekazywania mających zastosowanie do państw członkowskich. Wszelkie zmiany danych kwartalnych dla poprzednich kwartałów przesyła się w tym samym czasie.

Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane zgodnie z formatem określonym przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”

Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane, a także precyzują ich źródło, zgodnie z formatem technicznym określonym przez Komisję w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 9 ust. 3.”

Uzasadnienie

Przepis ten powinien dotyczyć wyłącznie formatu technicznego oraz terminów przekazywania danych z państw członkowskich. Powinno zostać wskazane źródło danych.

Poprawka  240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 453/2008

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 8a, aktów delegowanych dotyczących określenia odpowiednich ram dla opracowania szeregu analiz wykonalności.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 8a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie odpowiednich ram dla opracowania szeregu analiz wykonalności.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 74 – ustęp 3 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 453/2008

Artykuł 8 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 75 – ustęp 2 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 763/2008

Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych dotyczących określenia kolejnych lat referencyjnych. Lata referencyjne przypadają na początek każdej dekady;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie kolejnych lat referencyjnych. Lata referencyjne przypadają na początek każdej dekady;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 75 – ustęp 2 – punkt 1 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 763/2008

Artykuł 5 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 7a, aktów delegowanych ustanawiających program danych statystycznych i metadanych, które należy przedłożyć, aby spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia.

3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 7a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie programu danych statystycznych i metadanych, które należy przedłożyć, aby spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 75 – ustęp 2 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 763/2008

Artykuł 7 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w zakresie dalszego doprecyzowania terminologii, podając stosowne odniesienia do nomenklatury NACE, po wejściu w życie zrewidowanej klasyfikacji NACE.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu zmiany niniejszego rozporządzenia, aby doprecyzować terminologię, podając stosowne odniesienia do nomenklatury NACE, po wejściu w życie zrewidowanej klasyfikacji NACE.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do zmiany aktu).

Poprawka    246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych dotyczących zestawu rocznych statystyk w zakresie energii jądrowej.”

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zestawu rocznych statystyk w zakresie energii jądrowej.”

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 5 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008

Artykuł 9 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 10a, aktów delegowanych w zakresie zbioru statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i zestawu statystyk dotyczących finalnego zużycia energii.

2.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie zbioru statystyk dotyczących energii ze źródeł odnawialnych i zestawu statystyk dotyczących finalnego zużycia energii.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 76 – ustęp 3 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1099/2008

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 3, art. 8 i art. 9 ust. 2, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 3, art. 8 i art. 9 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane przekazywane są w określonych terminach i odstępach czasu, o których mowa w załącznikach lub aktach delegowanych, oraz dotyczą określonych tam okresów odniesienia. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9a.

Dane przekazywane są w określonych terminach i odstępach czasu, o których mowa w załącznikach lub aktach delegowanych, oraz dotyczą określonych tam okresów odniesienia. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w drodze uzupełnienia niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących:

1. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie:

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Artykuł 9 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 1 oraz w lit. c), d) i e) załączników I, II, III, IV i V, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 1 oraz w lit. c), d) i e) załączników I, II, III, IV i V, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 6 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik I – litera c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dane statystyczne z europejskich badań ankietowych dotyczących zdrowia dostarcza się raz na pięć lat; inna częstotliwość może być konieczna dla innych zbiorów danych, takich jak dane o zachorowalności lub wypadkach i urazach, jak również dla niektórych szczególnych modułów do badań. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.

Dane statystyczne z europejskich badań ankietowych dotyczących zdrowia dostarcza się raz na pięć lat; inna częstotliwość może być konieczna dla innych zbiorów danych, takich jak dane o zachorowalności lub wypadkach i urazach, jak również dla niektórych szczególnych modułów do badań. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 6 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik I – litera d – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przy każdorazowym dostarczeniu danych nie wszystkie tematy muszą być uwzględnione. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Przy każdorazowym dostarczeniu danych nie wszystkie tematy muszą być uwzględnione. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 6 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik I – litera e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 7 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik II – litera c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.

Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia danych.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 7 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik II – litera d – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 7 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik II – litera e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących dostarczania metadanych, w tym metadanych odnoszących się do charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących charakterystyki wykorzystywanych zestawień i innych źródeł, ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 8 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik III – litera c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 24 miesiące po zakończeniu roku odniesienia. Tymczasowe lub szacunkowe dane można dostarczyć wcześniej. W przypadku zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego można ustanowić dodatkowe specyficzne zbiory danych dla wszystkich zgonów lub poszczególnych przyczyn zgonów.

Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 24 miesiące po zakończeniu roku odniesienia. Tymczasowe lub szacunkowe dane można dostarczyć wcześniej. W przypadku zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego można ustanowić dodatkowe specyficzne zbiory danych dla wszystkich zgonów lub poszczególnych przyczyn zgonów.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 8 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik III – litera d – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 8 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik III – litera e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 9 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik IV – litera c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 18 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia.

Statystyki dostarcza się corocznie. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do pierwszego roku odniesienia. Dane składa się najpóźniej 18 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 9 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik IV – litera d – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 9 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik IV – litera e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem, oświadczenia w sprawie wskaźnika wypadków przy pracy oraz – w stosownych przypadkach – charakterystyki próby, jak również informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem, oświadczenia w sprawie wskaźnika wypadków przy pracy oraz – w stosownych przypadkach – charakterystyki próby, jak również informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i zestawiania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 10 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik V – litera c – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku chorób zawodowych dane dostarcza się corocznie i składa się je najpóźniej 15 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do okresów odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia innych zbiorów danych.

W przypadku chorób zawodowych dane dostarcza się corocznie i składa się je najpóźniej 15 miesięcy po zakończeniu roku odniesienia. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do okresów odniesienia, częstotliwości i terminu dostarczenia innych zbiorów danych.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    265

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 10 – litera b

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik V – litera d – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie środków odnoszących się do charakterystyki, tj. zmiennych, definicji i klasyfikacji tematów wymienionych powyżej oraz grupowania cech.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    266

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 77 – ustęp 2 – punkt 10 – litera c

Rozporządzenie (WE) nr 1338/2008

Załącznik V – litera e – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 9a, aktów delegowanych dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie przepisów dotyczących środków odnoszących się do dostarczania metadanych, w tym metadanych dotyczących ludności objętej badaniem oraz informacji dotyczących jakiejkolwiek specyfiki krajowej niezbędnej do interpretacji i opracowania porównywalnych statystyk i wskaźników.

Uzasadnienie

Doprecyzowanie uprawnień (uprawnienia do uzupełnienia aktu).

Poprawka    267

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 78 – ustęp 2 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 1185/2009

Artykuł 5 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, 2 i 3, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [data wejścia w życie niniejszego zbiorczego aktu prawnego].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1a, 2 i 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniającego]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Dostosowanie czasu obowiązywania uprawnień do ogólnego podejścia Parlamentu (zob. rezolucja z dnia 25 lutego 2014 r., ust. 9).

Poprawka    268

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia, zgodnie z art. 5a, aktów delegowanych dotyczących stosowania w Unii międzynarodowych standardów rachunkowości.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 5a w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustanowienie stosowania w Unii międzynarodowych standardów rachunkowości („przyjętych międzynarodowych standardów rachunkowości”).

Uzasadnienie

Poprawka w celu doprecyzowania uprawnień (do uzupełnienia aktu) oraz odniesień do przepisów w innych ustępach aktu podstawowego.

Poprawka    269

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 1 – litera a

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy w odniesieniu do ewentualnego bezpośredniego zagrożenia stabilności rynków finansowych jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą, do aktów delegowanych przyjmowanych na podstawie niniejszego ustępu ma zastosowanie procedura przewidziana w art. 5b.;

skreśla się

Uzasadnienie

Zastosowanie trybu pilnego nie wydaje się uzasadnione. W stosownych przypadkach Parlament Europejski i Rada mogą wydać wczesne oświadczenie o braku sprzeciwu (zob. proponowana poprawka dotycząca skreślenia art. 5b rozporządzenia (WE) nr 1606/2002).

Poprawka    270

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część VIII – punkt 79 – ustęp 2 – punkt 1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

1a)  art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie spółki regulowane prawem Państwa Członkowskiego sporządzą swe skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 ust. 2 jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery wartościowe były dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku każdego z Państw Członkowskich w rozumieniu art. 1 ust. 13 dyrektywy Rady 93/22/EWG z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych(1).”

„Za każdy rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 r. lub po tej dacie spółki regulowane prawem Państwa Członkowskiego sporządzą swe skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z art. 3 ust. 1 jeżeli, na dzień bilansowy, ich papiery wartościowe były dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy 2014/65/UE.”

Uzasadnienie