Postup : 2016/0400A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0020/2018

Predkladané texty :

A8-0020/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2019 - 16.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0410

SPRÁVA     ***I
PDF 3831kWORD 565k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: József Szájer

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, VEREJNÉ ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝSKUM A ENERGETIKU
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0799),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 33, článok 43 ods. 2, článok 53 ods. 1, článok 62, článok 64 ods. 2, článok 91, článok 100 ods. 2, článok 114, článok 153 ods. 2 písm. b), článok 168 ods. 4 písm. a), článok 168 ods. 4 písm. b), článok 172, článok 192 ods. 1, článok 207, článok 214 ods. 3 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0524/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 1. júna 2017(1),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. decembra 2017(2),

–  so zreteľom na listy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci, ako aj na stanoviská a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0020/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Lisabonskou zmluvou sa zaviedlo rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a zvereným právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).

(1)  Lisabonskou zmluvou sa podstatne zmenil právny rámec, ktorý upravuje právomoci zverené Komisii zákonodarcom, pričom sa zaviedlo jasné rozlíšenie medzi delegovanými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu (delegované akty), a zverenými právomocami, ktoré Komisii umožňujú prijímať akty na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie právne záväzných aktov Únie (vykonávacie akty).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Zlúčenie a predloženie splnomocnení, ktoré nie sú navzájom úzko spojené, v rámci jedného delegovaného aktu Komisie bráni Parlamentu vo výkone jeho kontrolnej právomoci, pretože je tak nútený buď prijať, alebo odmietnuť celý delegovaný akt, čo mu nedáva priestor na vyjadrenie stanoviska ku každému splnomocneniu jednotlivo.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 1

Smernica 2009/31/ES

Článok 29 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 29a prijímať delegované akty, ktorými sa menia prílohy k tejto smernici, s cieľom prispôsobiť ich technickému a vedeckému pokroku.

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, najmä v jeho článku 2 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2009/31/ES

Článok 29 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 29 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 1 – odsek 2 – bod 3

Smernica 2009/31/ES

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Článok 30 sa vypúšťa.

(3)  Článok 30 sa nahrádza takto:

 

„Článok 30

 

Postup výboru

 

1.  Komisii pomáha Výbor pre zmenu klímy zriadený článkom 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013*. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011**.

 

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

 

___________________

 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odôvodnenie

Potrebné na zabezpečenie súladu so znením použitým v návrhu Komisie COM(2016)0789, najmä v jeho článku 2 ods. 4.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že voľba delegovania právomoci z regulačného postupu s kontrolou na delegované akty/vykonávacie akty, pokiaľ ide o rozhodnutie o spoločnom úsilí, nie je nesporná a že povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia budú nahradené iným nariadením na obdobie 2021 – 2030, bolo by vhodnejšie nezahrnúť rozhodnutie č. 406/2009/ES do tohto súhrnného návrhu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“;

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa formy a obsahu označenia, ktoré sa má použiť.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 3 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 10 – odsek 6 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa mechanizmu prideľovania kvót výrobcom a dovozcom.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že stanoví pravidlá týkajúce sa mechanizmu prideľovania kvót výrobcom a dovozcom.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 19 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa dodatočných opatrení na monitorovanie kontrolovaných látok alebo nových látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú v režime dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite cez colné územie Únie a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia prípadného rizika nezákonného obchodu súvisiaceho s takýmto pohybom a zohľadňujúc environmentálne prínosy a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto opatrení.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sadodatočných opatrení na monitorovanie kontrolovaných látok alebo nových látok a výrobkov a zariadení obsahujúcich alebo využívajúcich kontrolované látky, ktoré sú v režime dočasné uskladnenie, colné uskladnenie alebo slobodné pásmo alebo sú v tranzite cez colné územie Únie a opätovne sa potom vyvezú, vychádzajúc z hodnotenia prípadného rizika nezákonného obchodu súvisiaceho s takýmto pohybom a zohľadňujúc environmentálne prínosy a spoločensko-hospodársky vplyv takýchto opatrení.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 20 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať v súlade s rozhodnutiami strán protokolu delegované akty týkajúce sa pravidiel uplatniteľných na prepustenie do voľného obehu v Únii výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky. Identifikácia takýchto výrobkov a zariadení bude v súlade s periodickými technickými posudkami dohodnutými zmluvnými stranami.“

„2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a, a to v súlade s rozhodnutiami strán protokolu, s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel uplatniteľných na prepustenie do voľného obehu v Únii výrobkov a zariadení dovezených z ktoréhokoľvek štátu, ktorý nie je stranou protokolu, ktoré sa vyrobili použitím kontrolovaných látok, ale neobsahujú látky, ktoré by mohli byť pozitívne identifikované ako kontrolované látky. Identifikácia takýchto výrobkov a zariadení bude v súlade s periodickými technickými posudkami dohodnutými zmluvnými stranami.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať v súlade s rozhodnutiami strán protokolu delegované akty týkajúce sa zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie kontrolovaných látok alebo likvidácia výrobkov a zariadení bez predchádzajúceho zhodnotenia kontrolovaných látok považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa majú použiť.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a, a to v súlade s rozhodnutiami strán protokolu, s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel týkajúcich sa zoznamu výrobkov a zariadení, v prípade ktorých sa zhodnotenie kontrolovaných látok alebo likvidácia výrobkov a zariadení bez predchádzajúceho zhodnotenia kontrolovaných látok považujú za technicky a ekonomicky uskutočniteľné, a v prípade potreby aj technológií, ktoré sa majú použiť.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 8 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 22 – odsek 5 – pododseky 2 a 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi a má právomoc v súlade s článkom 24a prijímať na základe tohto vyhodnotenia a technických a iných podstatných informácií delegované akty týkajúce sa uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

„Komisia vyhodnotí opatrenia prijaté členskými štátmi a má právomoc v súlade s článkom 24a prijímať na základe tohto vyhodnotenia a technických a iných podstatných informácií delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím pravidiel týkajúcich sa uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno a – bod i

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení prijatých členskými štátmi a technických a iných podstatných informácií má Komisia právomoc v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa zosúladenia uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“;

„Členské štáty stanovia minimálne kvalifikačné požiadavky pre pracovníkov vykonávajúcich činnosti uvedené v odseku 2. Na základe vyhodnotenia týchto opatrení prijatých členskými štátmi a technických a iných podstatných informácií má Komisia právomoc v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím pravidiel týkajúcich sa zosúladenia uvedených minimálnych kvalifikačných požiadaviek.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 23 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„7.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovuje zoznam technológií alebo postupov, ktoré majú využívať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.“

„7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovím zoznamu technológií alebo postupov, ktoré majú využívať podniky na zabránenie a minimalizáciu akéhokoľvek úniku a emisií kontrolovaných látok.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 24 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 3 a 5, článku 10 ods. 3 a 6, článku 13 ods. 2, článku 18 ods. 9, článku 19, článku 20 ods. 2, článku 22 ods. 3, 4 a 5, článku 23 ods. 4 a 7, článku 24 ods. 2 a 3, článku 26 ods. 3 a článku 27 ods. 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Príloha I – časť I – bod 3 – odsek 3 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1005/2009

Článok 27 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„10.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty týkajúce sa zmien požiadaviek na predkladanie správ stanovených v odseku 1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť ich vykonanie.“

„10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom zmeniť požiadavky na predkladanie správ stanovených v odsekoch 1 až 7 tohto článku, s cieľom splniť záväzky podľa protokolu, resp. zabezpečiť ich vykonanie.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 1

Smernica 2002/58/ES

Článok 4 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14b prijímať delegované akty týkajúce sa okolností, formátupostupov uplatniteľných na požiadavky týkajúce sa informácií a oznamovania v zmysle odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po porade s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

„5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14b s cieľom doplniť túto smernicu, pokiaľ ide o okolnosti, formátpostupy uplatniteľné na požiadavky týkajúce sa informácií a oznamovania v zmysle odsekov 2, 3 a 4 tohto článku, a to po porade s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 4 – odsek 2 – bod 3

Smernica 2002/58/ES

Článok 14 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 5 – odsek 2 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 733/2002

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„a) prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a na stanovenie kritérií a postupu na určenie registra.

„a)  prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením kritérií a postupu na určenie registra.

Ak sa to v prípade stanovovania kritérií a postupu na určenie registra vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, uplatňuje sa na delegované právne akty prijaté podľa tohto článku postup stanovený v článku 5b;“

Ak sa to v prípade stanovovania kritérií a postupu na určenie registra vyžaduje zo závažných naliehavých dôvodov, uplatňuje sa na delegované právne akty prijaté podľa tohto článku postup stanovený v článku 5b;“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 5 – odsek 2 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 733/2002

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia má po porade s registrom právomoc v súlade s článkom 5a prijímať delegované akty stanovujúce pravidlá verejnej politiky týkajúce sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne „.eu“ (TLD) a všeobecných princípov politiky registrácie.“;

„Komisia má po porade s registrom právomoc v súlade s článkom 5a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením pravidiel verejnej politiky týkajúcich sa implementácie a funkcií domény najvyššej úrovne „.eu“ (TLD) a všeobecných princípov politiky registrácie.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 5 – odsek 2 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 733/2002

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Ak členský štát alebo Komisia do 30 dní od uverejnenia vznesie námietky voči pojmu zahrnutému v notifikovanom zozname, Komisia má právomoc v súlade s článkom 5a prijímať delegované akty na nápravu danej situácie.“

„Ak členský štát alebo Komisia do 30 dní od uverejnenia vznesie námietky voči pojmu zahrnutému v notifikovanom zozname, Komisia má právomoc v súlade s článkom 5a prijímať delegované akty na nápravu danej situácie doplnením tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Príloha I – časť II – bod 5 – odsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 733/2002

Článok 5 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 8 – odsek 2 – bod 3

Smernica 89/391/EHS

Článok 17 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 9 – odsek 2 – bod 2

Smernica 89/654/EHS

Článok 9 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 10 – odsek 2 – bod 2

Smernica 89/656/EHS

Článok 9 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 11 – odsek 2 – bod 2

Smernica 90/269/EHS

Článok 8 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 12 – odsek 2 – bod 2

Smernica 90/270/EHS

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 13 – odsek 2 – bod 2

Smernica 92/29/EHS

Článok 8 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 14 – odsek 2 – bod 2

Smernica 92/57/EHS

Článok 13 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 15 – odsek 2 – bod 2

Smernica 92/58/EHS

Článok 9 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 16 – odsek 2 – bod 2

Smernica 92/91/EHS

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 17 – odsek 2 – bod 2

Smernica 92/104/EHS

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 18 – odsek 2 – bod 2

Smernica 93/103/ES

Článok 12 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 19 – odsek 2 – bod 2

Smernica 94/33/ES

Článok 15 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 20 – odsek 2 – bod 1

Smernica 98/24/ES

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 12a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú stanovenia alebo úpravy indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci, a to pri zohľadnení dostupnosti meracích techník.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením alebo úpravou indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci, a to pri zohľadnení dostupnosti meracích techník.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 20 – odsek 2 – bod 3

Smernica 98/24/ES

Článok 12 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 12 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 21 – odsek 2 – bod 2

Smernica 1999/92/ES

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 22 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2000/54/ES

Článok 19 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 23 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2002/44/ES

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 24 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2003/10/ES

Článok 12 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 25 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2004/37/ES

Článok 17 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 26 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2006/25/ES

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 27 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2009/104/ES

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IV – bod 28 – odsek 2 – bod 3

Smernica 2009/148/ES

Článok 18 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 18 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 1

Smernica 2009/73/ES

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia pre regionálnu spoluprácu v duchu solidarity.“

„4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení pre regionálnu spoluprácu v duchu solidarity.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2009/73/ES

Článok 11 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„10.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia upravujúce podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.“

„10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť tuto smernicu stanovením usmernení upravujúcich podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 3

Smernica 2009/73/ES

Článok 15 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa zásobníka.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení na zabezpečenie úplného a efektívneho dodržiavania odseku 2 tohto článku zo strany vlastníka prepravnej siete a prevádzkovateľa zásobníka.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 4

Smernica 2009/73/ES

Článok 36 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„10.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia o uplatňovaní podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku a stanoviť postup, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 a 9 tohto článku.“

„10.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení o uplatňovaní podmienok uvedených v odseku 1 tohto článku a stanoviť postup, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 3, 6, 8 a 9 tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 5

Smernica 2009/73/ES

Článok 42 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia o rozsahu povinností regulačných orgánov, pokiaľ ide o ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s agentúrou.“

„5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení o rozsahu povinností regulačných orgánov, pokiaľ ide o ich vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s agentúrou.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 6

Smernica 2009/73/ES

Článok 43 – odsek 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„9.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia, ktorými ustanoví podrobné pravidlá postupu pre regulačné orgány, agentúru a Komisiu, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu medzi rozhodnutiami regulačných orgánov a usmerneniami uvedenými v tomto článku.“

„9.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení, ktorými ustanoví podrobné pravidlá postupu pre regulačné orgány, agentúru a Komisiu, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu medzi rozhodnutiami regulačných orgánov a usmerneniami uvedenými v tomto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 7

Smernica 2009/73/ES

Článok 44 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 50a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia, v ktorých sa vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa vedenia záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať.“

„4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením usmernení, v ktorých sa vymedzia metódy a opatrenia týkajúce sa vedenia záznamov, ako aj forma a obsah údajov, ktoré sa majú uchovávať.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 29 – odsek 2 – bod 8

Smernica 2009/73/ES

Článok 50 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 4, článku 11 ods. 10, článku 15 ods. 3, článku 36 ods. 10, článku 42 ods. 5, článku 43 ods. 9 a článku 44 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 715/2009

Článok 3 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia stanovujúce podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 tohto článku.“

„5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením usmernení stanovujúcich podrobné pravidlá postupu, ktorý sa má dodržiavať pri uplatňovaní odsekov 1 a 2 tohto článku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 715/2009

Článok 6 – odsek 11 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového predpisu z vlastného podnetu, najmenej dva mesiace konzultuje návrh sieťového predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty, ktorými sa prijímajú takéto sieťové predpisy.

„Ak Komisia navrhuje prijatie sieťového predpisu z vlastného podnetu, najmenej dva mesiace konzultuje návrh sieťového predpisu s agentúrou, ENTSO pre plyn a všetkými relevantnými zainteresovanými stranami. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím takýchto sieťových predpisov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 715/2009

Článok 12 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3. Komisia je na účely dosiahnutia cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty, ktorými sa určuje zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej spolupráce, a to pri zohľadnení existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce. Na tento účel Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO pre plyn.

„3. Komisia je na účely dosiahnutia cieľov stanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením zemepisnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje jednotlivá štruktúra regionálnej spolupráce, a to pri zohľadnení existujúcich štruktúr regionálnej spolupráce. Na tento účel Komisia konzultuje s agentúrou a ENTSO pre plyn.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 715/2009

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 27a prijímať delegované akty stanovujúce usmernenia týkajúce sa záležitostí uvedených v odseku 1 tohto článku a zmeniť usmernenia uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 27a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením usmernení týkajúcich sa záležitostí uvedených v odseku 1 tohto článku a zmeniť usmernenia uvedené v písmenách a), b) a c) uvedeného odseku.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (t. j. doplniť a zmeniť).

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 30 – odsek 2 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 715/2009

Článok 27 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 5, článku 6 ods. 11, článku 7 ods. 3, článku 12 ods. 3 a článku 23 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Príloha I – časť V – bod 31 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1222/2009

Článok 12 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 32 – odsek 2 – bod 6

Smernica 91/271/EHS

Článok 17 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 3, článku 11 ods. 2 a článku 12 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 33 – odsek 2 – bod 2

Smernica 91/676/EHS

Článok 8 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 34 – odsek 2 – bod 3

Smernica 94/63/ES

Článok 7 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 1 a článku 7 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 1 a článku 7 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 1

Smernica 96/59/ES

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10b prijímať delegované akty:

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10b s cieľom doplniť túto smernicu na tieto účely:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 35 – odsek 2 – bod 3

Smernica 96/59/ES

Článok 10 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 36 – odsek 4 – bod 2

Smernica 98/83/ES

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 2

Smernica 2000/53/ES

Článok 5 – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa minimálnych požiadaviek pre osvedčenie o zničení.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením minimálnych požiadaviek pre osvedčenie o zničení.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 4

Smernica 2000/53/ES

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel potrebných na kontrolu plnenia cieľov stanovených v prvom pododseku. Komisia pri príprave týchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť údajov a otázku exportu a importu vozidiel po dobe životnosti.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením podrobných pravidiel potrebných na kontrolu plnenia cieľov stanovených v prvom pododseku. Komisia pri príprave týchto pravidiel zohľadní všetky príslušné faktory, okrem iného dostupnosť údajov a otázku exportu a importu vozidiel po dobe životnosti.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 5

Smernica 2000/53/ES

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa noriem uvedených v odseku 1. Komisia pri príprave týchto noriem zohľadní práce realizované v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a podľa potreby k týmto prácam prispeje.“

„2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť túto smernicu zavedením spoločných noriem uvedených v odseku 1. Komisia pri príprave týchto noriem zohľadní práce realizované v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a podľa potreby k týmto prácam prispeje.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 37 – odsek 3 – bod 6

Smernica 2000/53/ES

Článok 9 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b), článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 6, článku 7 ods. 2 a článku 8 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2000/60/ES

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20a prijímať delegované akty stanovujúce technické špecifikácieštandardizované metódy analýzy a monitorovania stavu vody.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením technických špecifikáciíštandardizovaných metód analýzy a monitorovania stavu vody.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 3

Smernica 2000/60/ES

Článok 20 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 1 v prvom pododseku a v oddiele 1.4.1 bode ix) prílohy V sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 38 – odsek 3 – bod 5

Smernica 2000/60/ES

Príloha V – odsek 1.4.1 – bod ix

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„ix)  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 20a prijímať delegované akty stanovujúce výsledky interkalibračného porovnania a hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch v súlade s bodmi i) až viii). Uverejnia sa do šiestich mesiacov od ukončenia interkalibračného porovnania.“

„ix)  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 20a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením výsledkov interkalibračného porovnania a hodnôt pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch v súlade s bodmi i) až viii). Uverejnia sa do šiestich mesiacov od ukončenia interkalibračného porovnania.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 39 – odsek 2 – bod 3

Smernica 2002/49/ES

Článok 12 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 a 3 a článku 12 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 a 3 a článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 40 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2004/42/ES

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 41 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2004/107/ES

Článok 5 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/7/ES

Článok 15 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  o špecifikovaní normy EN/ISO o rovnocennosti mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;

a)  s cieľom doplniť túto smernicu špecifikovaním normy EN/ISO o rovnocennosti mikrobiologických metód na účely článku 3 ods. 9;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/7/ES

Článok 15 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  o zmene prílohy I, prípadne potrebnej v kontexte vedeckého a technického pokroku, pokiaľ ide o metódy analýzy parametrov stanovené v uvedenej prílohe;

b)  s cieľom zmeniť prílohu I, prípadne potrebnú v kontexte vedeckého a technického pokroku, pokiaľ ide o metódy analýzy parametrov stanovené v uvedenej prílohe;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/7/ES

Článok 15 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  o zmene prílohy V, prípadne potrebnej v kontexte vedeckého a technického pokroku.

c)  s cieľom zmeniť prílohu V, prípadne potrebnú v kontexte vedeckého a technického pokroku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 42 – odsek 3 – bod 2

Smernica 2006/7/ES

Článok 15 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/21/ES

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 22a prijímať delegované akty potrebné na tieto účely:

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 22a s cieľom doplniť túto smernicu na tieto účely:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/21/ES

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  vypracovanie technických požiadaviek na účely článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa definície kyanidu rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy na jeho meranie;

a)  vypracovať technické požiadavky na účely článku 13 ods. 6 vrátane technických požiadaviek týkajúcich sa definície kyanidu rozpustiteľného slabou kyselinou a metódy na jeho meranie;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/21/ES

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dokončenie technických požiadaviek na opis vlastností odpadu obsiahnutého v prílohe II;

b)  dokončiť technické požiadavky na opis vlastností odpadu obsiahnutého v prílohe II;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/21/ES

Článok 22 – odsek 2– pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  výklad definície uvedenej v bode 3 článku 3;

c)  poskytnúť výklad definície uvedenej v bode 3 článku 3;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/21/ES

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  stanovenie kritérií na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III;

d)  vymedziť kritériá na zaradenie zariadení na nakladanie s odpadmi v súlade s prílohou III;

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 1

Smernica 2006/21/ES

Článok 22 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  určenie harmonizovaných noriem na odber vzoriek a metód analýz potrebných na technické vykonávanie tejto smernice.

e)  určiť harmonizované normy na odber vzoriek a metódy analýz potrebné na technické vykonávanie tejto smernice.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 43 – odsek 3 – bod 2

Smernica 2006/21/ES

Článok 22 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 ods. 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 44 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2006/118/ES

Článok 8 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 45 – odsek 2 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 166/2006

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Ak Komisia stanoví, že neexistujú žiadne údaje o únikoch z rozptýlených zdrojov, je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom iniciovať nahlasovanie únikov príslušných znečisťujúcich látok z jedného alebo viacerých rozptýlených zdrojov, a to v prípade potreby pomocou medzinárodne schválených metodík.“

„3.  Ak Komisia stanoví, že neexistujú žiadne údaje o únikoch z rozptýlených zdrojov, je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie iniciovaním nahlasovania únikov príslušných znečisťujúcich látok z jedného alebo viacerých rozptýlených zdrojov, a to v prípade potreby pomocou medzinárodne schválených metodík.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 45 – odsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 166/2006

Článok 18 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3 a článku 18 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 3 a článku 18 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 2

Smernica 2007/2/ES

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú technické dojednania pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb. Pri vypracovaní týchto dojednaní sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch.“

„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením technických dojednaní pre interoperabilitu a tam, kde je to možné, pre harmonizáciu súborov a služieb. Pri vypracovaní týchto dojednaní sa zohľadnia príslušné požiadavky užívateľov, existujúce iniciatívy a medzinárodné normy na harmonizáciu súborov priestorových údajov, ako aj úvahy o uskutočniteľnosti a nákladoch a výnosoch.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 3

Smernica 2007/2/ES

Článok 16 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel, ktoré do tejto kapitoly predovšetkým dopĺňajú toto:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa stanovia:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 4

Smernica 2007/2/ES

Článok 17 – odsek 8 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21a prijímať delegované akty, ktorými sa upravujú tieto podmienky. Tieto pravidlá budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 21a s cieľom doplniť túto smernicu stanovením pravidiel, ktorými sa upravia tieto podmienky. Tieto pravidlá budú v plnom rozsahu dodržiavať zásady ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 46 – odsek 3 – bod 5

Smernica 2007/2/ES

Článok 21 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 7, článku 7 ods. 1, článku 16 a článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 47 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2007/60/ES

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 48 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2008/50/ES

Článok 28 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 28 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 1

Smernica 2008/56/ES

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa k 15. júlu 2010 stanovujú kritériá a metodické normy, ktoré majú používať členské štáty na základe príloh I a III, a to takým spôsobom, aby bola zabezpečená konzistentnosť, a ktoré umožňujú porovnávanie medzi morskými regiónmi alebo subregiónmi, pokiaľ ide o rozsah, v akom bol dosiahnutý dobrý environmentálny stav.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa k 15. júlu 2010 stanovujú kritériá a metodické normy, ktoré majú používať členské štáty na základe príloh I a III, a to takým spôsobom, aby bola zabezpečená konzistentnosť, a ktoré umožňujú porovnávanie medzi morskými regiónmi alebo subregiónmi, pokiaľ ide o rozsah, v akom bol dosiahnutý dobrý environmentálny stav.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2008/56/ES

Článok 11 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 24a prijímať delegované akty, ktorými sa stanovujú špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania, ktoré zohľadňujú existujúce záväzky a zabezpečujú porovnateľnosť medzi výsledkami monitorovania a posudzovania.“

„4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť túto smernicu tým, že sa stanovujú špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania, ktoré zohľadňujú existujúce záväzky a zabezpečujú porovnateľnosť medzi výsledkami monitorovania a posudzovania.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 49 – odsek 2 – bod 4

Smernica 2008/56/ES

Článok 24 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 4 a článku 24 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 50 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1272/2008

Článok 53 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 37 ods. 5, článku 45 ods. 4 a článku 53 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 37 ods. 5, článku 45 ods. 4 a článku 53 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 51 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2009/126/ES

Článok 8 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 52 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2009/147/ES

Článok 15 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) č. 1221/2009 a vytvoriť postupy hodnotenia by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich o postupy uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom aktualizovať nariadenie (ES) č. 1221/2009 a vytvoriť postupy hodnotenia by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu a doplniť ich o postupy uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS a predložiť sektorové referenčné dokumenty, ako aj sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú registrácie organizácií a harmonizačných postupov. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1221/2009 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci v súvislosti s harmonizáciou určitých postupov a vo vzťahu k sektorovým referenčným dokumentom. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi k článkom zosúlaďujúcim opatrenia, ktoré sa predtým predložili v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1221/2009

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum príslušných orgánov prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum príslušných orgánov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1221/2009

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48a prijímať delegované akty týkajúce sa postupov uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS vrátane primeraných odvolacích postupov v prípade rozhodnutí prijímaných na základe partnerského hodnotenia.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením postupov uskutočňovania partnerského hodnotenia príslušných orgánov zodpovedných za EMAS vrátane primeraných odvolacích postupov v prípade rozhodnutí prijímaných na základe partnerského hodnotenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1221/2009

Článok 30 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme sprievodné dokumenty, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum akreditačných a licenčných orgánov prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením sprievodných dokumentov, ktoré sa týkajú harmonizačných postupov a ktoré schvaľuje fórum akreditačných a licenčných orgánov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1221/2009

Článok 46 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„6.  Komisia prijme sektorové referenčné dokumenty uvedené v odseku 1 a sprievodné dokumenty uvedené v odseku 4 prostredníctvom vykonávacích aktov v súlade s postupom podľa článku 49 ods. 2.“

„6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 48a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím sektorových referenčných dokumentov uvedených v odseku 1 a sprievodných dokumentov uvedených v odseku 4.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh na zosúladenie opatrenia, ktoré sa predtým predložilo v rámci regulačného postupu s kontrolou, s delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 53 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1221/2009

Článok 48 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Článok 48a

„Článok 48a

Vykonávanie delegovania právomocí

Vykonávanie delegovania právomocí

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 3 a článku 48 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva*.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 3 a článku 48 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 ods. 4, článku 17 ods. 3, článku 30 ods. 6, článku 46 ods. 6 a článku 48 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

_______________

_______________

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

* Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9) a aktualizácia odkazov v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 66/2010

Článok 6 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade osobitných kategórií tovarov obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 a len v prípade, ak nie je technicky realizovateľná ich náhrada alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom udeliť výnimky z odseku 6 tohto článku.

V prípade osobitných kategórií tovarov obsahujúcich látky uvedené v odseku 6 a len v prípade, ak nie je technicky realizovateľná ich náhrada alebo použitie alternatívnych materiálov alebo dizajnu, alebo v prípade produktov, ktoré majú podstatne lepšie environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi v rovnakej kategórii, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením opatrení, ktorými sa udeľujú výnimky z odseku 6 tohto článku.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 66/2010

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty, ktorými sa najneskôr do deviatich mesiacov po konzultácii s EUEB stanovujú opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa najneskôr do deviatich mesiacov po konzultácii s EUEB stanovujú opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky EÚ pre jednotlivé skupiny produktov. Tieto opatrenia sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 54 – odsek 4 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 66/2010

Článok 15 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 a článku 15 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 7, článku 8 ods. 2 a článku 15 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (EHS) č. 3924/91

Článok 2 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty o aktualizácii zoznamu priemyselných výrobkov Prodcom a informácií aktuálne zbieraných pre každé záhlavie.“

„6.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie aktualizáciou zoznamu priemyselných výrobkov Prodcom a informácií aktuálne zbieraných pre každé záhlavie.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (EHS) č. 3924/91

Článok 3 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel uplatňovania odseku 3 tohto článku, a to aj s cieľom prispôsobenia technickému pokroku.“

„5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím podrobných pravidiel uplatňovania odseku 3 tohto článku, a to aj s cieľom prispôsobenia technickému pokroku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (EHS) č. 3924/91

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je však v prípade niektorých záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty stanovujúce, že sa majú vykonať mesačné alebo štvrťročné zisťovania.

Komisia je však v prípade niektorých záhlaví v zozname Prodcom splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením toho, že sa majú vykonať mesačné alebo štvrťročné zisťovania.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (EHS) č. 3924/91

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.   Požadované informácie budú zbierať členské štáty s použitím dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade s pravidlami určenými Komisiou. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa týchto pravidiel.“

„1.   Požadované informácie budú zbierať členské štáty s použitím dotazníkov, ktorých obsah bude v súlade s pravidlami určenými Komisiou. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením týchto pravidiel.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 5

Nariadenie (EHS) č. 3924/91

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa podrobných pravidiel, v súlade s ktorými členské štáty spracujú vyplnené dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo informácie z iných zdrojov uvedené v článku 5 ods. 3.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel, v súlade s ktorými členské štáty spracujú vyplnené dotazníky uvedené v článku 5 ods. 1 alebo informácie z iných zdrojov uvedené v článku 5 ods. 3.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 55 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (EHS) č. 3924/91

Článok 9 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 6, článku 3 ods. 5, článku 4, článku 5 ods. 1 a článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 1

Nariadenie (EHS) č. 696/93

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, ktorými sa menia najmä štatistické jednotky výrobného systému a kritériá a definície obsiahnuté v prílohe, s cieľom prispôsobiť ich hospodárskemu a technickému vývoju.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, ktorými sa menia štatistické jednotky výrobného systému a kritériá a definície obsiahnuté v prílohe, s cieľom prispôsobiť ich hospodárskemu a technickému vývoju.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 56 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (EHS) č. 696/93

Článok 6 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  doplniť toto nariadenie o kritériá hodnotenia kvality,

-  doplniť toto nariadenie o kritériá hodnotenia kvality premenných,

Odôvodnenie

Zosúladenie úvodného textu (odôvodnenia) s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1165/98.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  V článku 4 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

(2)  V článku 4 ods. 2 písm. d) sa druhý pododsek nahrádza takto:

Odôvodnenie

V nadväznosti na súčasnú judikatúru Súdneho dvora by bolo vhodné, aby sa v rámci splnomocnenia jasne špecifikovalo, či ide o právomoc doplniť, alebo pozmeniť právny akt. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podrobné informácie o programoch uvedených v prvom pododseku sa stanovia v prílohách. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa ich schvaľovania a uplatňovania.

Podrobné informácie o programoch uvedených v prvom pododseku sa stanovia v prílohách. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie bližším špecifikovaním ich schvaľovania a uplatňovania.

Odôvodnenie

V nadväznosti na súčasnú judikatúru Súdneho dvora by bolo vhodné, aby sa v rámci splnomocnenia jasne špecifikovalo, či ide o právomoc doplniť, alebo pozmeniť právny akt. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Článok 10 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality.“

„5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality premenných.“

Odôvodnenie

V pozmeňujúcom návrhu sa špecifikuje splnomocnenie (doplniť) a presný predmet delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Článok 18 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  V článku 18 sa vypúšťa odsek 3.

Odôvodnenie

Odsek 3 je procesné ustanovenie týkajúce sa regulačného postupu s kontrolou, ktoré je teraz nadbytočné, a preto sa vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Článok 18 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 4 ods. 2, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bode 3, písm. c) bode 2, písm. c) bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 a písm. d) bode 2 prílohy B, písm. b) bode 2, písm. d) bode 2 a písm. g) bode 2 prílohy C a písm. b) bode 2 a písm. d) bode 2 prílohy D sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce delegované právomoci. Čas trvania delegovania právomoci sa mení z doby neurčitej na obdobie piatich rokov v súlade so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych predpisoch v oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci a so všeobecným prístupom Parlamentu. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Článok 18 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmene a), písmene b) bode 3, písmene c) bode 2, písmene c) bode 10, písmene d) bode 2 a písmene f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písmene b) bode 4 a písmene d) bode 2 prílohy B, písmene b) bode 2, písmene d) bode 2 a písmene g) bode 2 prílohy C a písmene b) bode 2 a písmene d) bode 2 prílohy D môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bode 3, písm. c) bode 10, písm. d) bode 2 a písm. f) bodoch 8 a 9 prílohy A, písm. b) bode 4 a písm. d) bode 2 prílohy B, písm. b) bode 2, písm. d) bode 2 a písm. g) bode 2 prílohy C a písm. b) bode 2 a písm. d) bode 2 prílohy D môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce delegované právomoci.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Článok 18 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2, článku 10, písmena a), písmena b) bodu 3, písmena c) bodu 2, písmena c) bodu 10, písmena d) bodu 2 a písmena f) bodov 8 a 9 prílohy A, písmena b) bodu 4 a písmena d) bodu 2 prílohy B, písmena b) bodu 2, písmena d) bodu 2 a písmena g) bodu 2 prílohy C a písmena b) bodu 2 a písmena d) bodu 2 prílohy D nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 prvom pododseku písm. d) druhom pododseku, článku 10 ods. 5, písm. a), písm. b) bodu 3, písm. c) bodu 2, písm. c) bodu 10, písm. d) bodu 2 a písm. f) bodov 8 a 9 prílohy A, písm. b) bodu 4 a písm. d) bodu 2 prílohy B, písm. b) bodu 2, písm. d) bodu 2 a písm. g) bodu 2 prílohy C a písm. b) bodu 2 a písm. d) bodu 2 prílohy D nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je nevyhnutné osobitne uviesť všetky ustanovenia zaručujúce delegované právomoci. Obdobie kontroly je stanovené na tri mesiace a možno ho predĺžiť o ďalšie tri mesiace v súlade so zaužívaným postupom uvedeným v právnych predpisoch v oblasti zodpovedností Výboru pre hospodárske a menové veci. Toto sa uvádza jednotne v celom texte.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod ii

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha A – písmeno b – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie zabezpečením možnosti využitia iných štatistických jednotiek.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod iii

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha A – písmeno c – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Informácie o cenách priemyselných výrobcov realizované na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak to nevedie k žiadnemu významnému zhoršeniu kvality v porovnaní s konkrétnymi cenovými informáciami. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa podmienok na zabezpečenie nevyhnutnej kvality údajov.“

„2.  Informácie o cenách priemyselných výrobcov realizované na zahraničnom trhu (č. 312) a o dovozných cenách (č. 340) sa môžu zostaviť použitím jednotkovej ceny výrobkov pochádzajúcich zo zahraničného obchodu alebo iných zdrojov len vtedy, ak to nevedie k žiadnemu významnému zhoršeniu kvality v porovnaní s konkrétnymi cenovými informáciami. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok na zabezpečenie nevyhnutnej kvality údajov.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vi

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha A – písmeno d – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Okrem toho ukazovateľ „produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ „odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

„2.  Okrem toho ukazovateľ „produkcia“ (č. 110) a ukazovateľ „odpracované hodiny“ (č. 220) sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod vii

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha A – písmeno f – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„8.  Pri ukazovateli „dovozná cena“ (č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia podmienok uplatňovania európskeho systému výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku.“

„8.  Pri ukazovateli „dovozná cena“ (č. 340) je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok uplatňovania európskeho systému výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 6 – bod viii

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha A – písmeno f – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„9.  Ukazovatele vzťahujúce sa na zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem toho sa má ukazovateľ dovozná cena (č. 340) zasielať v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia podmienok uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“

„9.  Ukazovatele vzťahujúce sa na zahraničné trhy (122 a 312) sa zasielajú v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E NACE Rev. 2, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) NACE Rev. 2. Pre ukazovateľ 122 sa nevyžadujú informácie o D a E NACE Rev. 2. Okrem toho sa má ukazovateľ dovozná cena (č. 340) zasielať v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny. Toto členenie sa použije v prípade celého priemyslu, t. j. sekcií B až E CPA, MIG, ako aj úrovní sekcií (jednomiestny alfabetický kód) a divízií (dvojmiestny číselný kód) CPA. Pri rozlíšení na krajiny eurozóny a krajiny mimo eurozóny je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením podmienok uplatňovania európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Európsky systém výberových zisťovaní môže obmedziť rozsah ukazovateľa dovozné ceny na dovoz výrobkov z krajín mimo eurozóny. Členské štáty, ktoré nezaviedli euro ako svoju menu, nemusia zasielať ukazovatele 122, 312 a 340 v členení na krajiny eurozóny a krajiny mimo nej.“

Odôvodnenie

Termín eurozóna je úradným termínom označujúcim skupinu krajín, ktoré prijali euro ako svoju jednotnú menu. Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod i

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha B – písmeno b – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie zabezpečením možnosti využitia iných štatistických jednotiek.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 7 – bod iv

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha B – písmeno d – bod 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.

Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod i

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha C – písmeno b – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie zabezpečením možnosti využitia iných štatistických jednotiek.“

(Číslovanie v návrhu Komisie by sa malo opraviť. Bod 9 je v skutočnosti bod 8.)

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iii

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha C – písmeno c – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  V písmene c) bode 4 sa vypúšťa posledný odsek;

iii)  V písmene c) bode 4 sa vypúšťa tretí pododsek;

(Číslovanie v návrhu Komisie by sa malo opraviť. Bod 9 je v skutočnosti bod 8.)

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia s normami pre vypracúvanie právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod iv

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha C – písmeno d – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ „objem predaja“ (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

„2.  Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) a ukazovateľ „objem predaja“ (č. 123) sa majú predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty, ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

(Číslovanie v návrhu Komisie by sa malo opraviť. Bod 9 je v skutočnosti bod 8.)

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 8 – bod v

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha C – písmeno g – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Ukazovatele pre tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami v súlade s prídelmi európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa prídelov európskych systémov výberových zisťovaní.“

„2.  Ukazovatele pre tržby za vlastné výkony a tovar (č. 120) a deflátor predaja/objem predaja (č. 330/123) sa predkladajú do jedného mesiaca na úrovni podrobnosti stanovenej v odseku 3 záhlaví f) tejto prílohy. Členské štáty si môžu zvoliť účasť pri ukazovateľoch pre tržby za vlastné výkony a tovar a deflátor predaja/objem predaja č. 120 a 330/123 s príspevkami v súlade s prídelmi európskych systémov výberových zisťovaní definovaných v článku 4 ods. 2 písm. d) prvom pododseku. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením prídelov európskych systémov výberových zisťovaní.“

(Číslovanie v návrhu Komisie by sa malo opraviť. Bod 9 je v skutočnosti bod 8.)

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod i

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha D – písmeno b – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa využitia iných štatistických jednotiek.“

„2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a s cieľom doplniť toto nariadenie zabezpečením možnosti využitia iných štatistických jednotiek.“

(Číslovanie v návrhu Komisie by sa malo opraviť. Bod 10 je v skutočnosti bod 9.)

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 57 – odsek 4 – bod 9 – bod iv

Nariadenie (ES) č. 1165/98

Príloha D – písmeno d – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) sa má predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 18a prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

„2.  Ukazovateľ „tržby za vlastné výkony a tovar“ (č. 120) sa má predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Ak aj iné ukazovatele vykazujú vplyv počtu pracovných dní, členské štáty môžu tieto ukazovatele predkladať aj vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 18a , ktorými sa mení zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú predkladať vo forme upravenej o vplyv počtu pracovných dní.“

(Číslovanie v návrhu Komisie by sa malo opraviť. Bod 10 je v skutočnosti bod 9.)

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 530/1999 hospodárskym a technickým zmenám by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom doplniť toto nariadenie o definície a rozpis informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj o kritériá hodnotenia kvality. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 530/1999 hospodárskym a technickým zmenám by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom doplniť toto nariadenie o definície a rozpis informácií, ktoré sa majú poskytnúť, ako aj o kritériá hodnotenia kvality štatistiky. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom k článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 530/1999.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 530/1999

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú definície a rozpisu informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 1 a 2 tohto článku. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením definície a rozpisu informácií, ktoré sa majú poskytnúť podľa odseku 1 a 2 tohto článku. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 530/1999

Článok 10 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa kritérií hodnotenia kvality. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie špecifikovaním kritérií hodnotenia kvality štatistiky. Tieto delegované akty Komisia prijíma pre každé referenčné obdobie minimálne deväť mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie Rady (ES) č. 530/1999

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych predpisoch v oblasti zodpovedností výboru ECON a so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 58 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 530/1999

Článok 10 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania obdobia kontroly so zaužívanými postupmi uvedenými v právnych predpisoch v oblasti zodpovedností výboru ECON.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 v súvislosti so získavaním výsledkov, príslušným formátom pre prenos výsledkov a obsahom správ o kvalite by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 2150/2002 v súvislosti so získavaním výsledkov, príslušným formátom pre prenos výsledkov a štruktúrou a podrobnou úpravou správ o kvalite by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku zosúlaďujúcemu znenie s nedávno prijatými právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 2150/2002

Článok 1 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5b prijímať delegované akty týkajúce sa vytvorenia tabuľky zhody medzi štatistickou nomenklatúrou prílohy III k tomuto nariadeniu a katalógom odpadov, ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2000/532/ES.*

„5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5b s cieľom doplniť toto nariadenie vytvorením tabuľky zhody medzi štatistickou nomenklatúrou prílohy III k tomuto nariadeniu a katalógom odpadov, ktorý bol zavedený rozhodnutím Komisie 2000/532/ES.*

____________________

____________________

* Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).“

* Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 2150/2002

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5b prijímať delegované akty týkajúce sa vymedzenia podmienok kvality a presnosti.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5b s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením podmienok kvality a presnosti.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2150/2002

Článok 5 a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5b prijímať delegované akty týkajúce sa prispôsobenia sa hospodárskemu a technickému vývoju v oblasti zberu a štatistického spracovania štatistických údajov, ako aj spracovania a prenosu výsledkov a úpravy špecifikácií uvedených v prílohách.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5b s cieľom zmeniť toto nariadenie tým, že ho prispôsobí hospodárskemu a technickému vývoju v oblasti zberu a štatistického spracovania štatistických údajov, ako aj spracovania a prenosu výsledkov a upraví špecifikácie uvedené v prílohách.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. zmena).

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 2150/2002

Článok 5 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 5, článku 3 ods. 1 a 4 článku 5a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 59 – odsek 5 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 2150/2002

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  obsah správ o kvalite podľa časti 7 prílohy I a časti 7 prílohy II.

c)  štruktúra a podrobná úprava správ o kvalite podľa časti 7 prílohy I a časti 7 prílohy II.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi k tomuto návrhu a s nedávno prijatými právnymi predpismi v oblasti štatistík. Keďže sa zdá, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu správy, objasňuje sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. V duchu dobrej spolupráce s ostatnými inštitúciami svedčí tento pozmeňujúci návrh aj o úsilí Európskeho parlamentu dosiahnuť dohodu v súvislosti s týmto súborom prijatím navrhovaného postupu.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 60 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 437/2003

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia iných noriem presnosti.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením iných noriem presnosti.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 60 – odsek 3 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 437/2003

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 a článku 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 1 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  doplniť toto nariadenie prijatím opatrení týkajúcich sa poskytovania údajov v súlade s výsledkami štúdií uskutočniteľnosti.

Odôvodnenie

Zosúladenie zavedenia navrhovaných zmien so znením článku 10 ods. 5 nariadenia (ES) č. 450/2003.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 v súvislosti s obsahom správ o kvalite by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 450/2003 v súvislosti so štruktúrou a podrobnou úpravou správ o kvalite by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 182/2011.

Odôvodnenie

Zosúladenie zavedenia navrhovaných zmien so znením článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 450/2003.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 2 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú zmien na účely nového vymedzenia technickej špecifikácie indexu a revízií štruktúry štatistického váženia.“

„4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha na účely nového vymedzenia technickej špecifikácie indexu a revízií štruktúry štatistického váženia.“

Odôvodnenie

Objasnenie zverenia právomoci.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú zmien na účely zahrnutia ekonomických činností uvedených v sekciách O až S NACE Rev. 2 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti definovaných v článku 10.“

„2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktorými sa mení toto nariadenie, pokiaľ ide o zahrnutie ekonomických činností uvedených v sekciách O až S NACE Rev. 2 do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti uvedených v článku 10.“

Odôvodnenie

Objasnenie zverenia právomoci. V článku 10 nariadenia (ES) č. 450/2003 sa zavádza vypracúvanie štúdií uskutočniteľnosti, ale nie sú ním vymedzené.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S prihliadnutím na príspevky k celkovej zamestnanosti a k nákladom práce na úrovni Únie a na úrovniach členských štátov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú identifikácie hospodárskych činností definovaných v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších rozdelení, nie mimo úrovne divízií NACE Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení divízií, v rámci ktorých musia byť údaje členené so zreteľom na hospodársky a sociálny vývoj.

S prihliadnutím na príspevky k celkovej zamestnanosti a k nákladom práce na úrovni Únie a na úrovniach členských štátov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie rozpisom hospodárskych činností definovaných v sekciách NACE Rev. 2 a podľa ďalších rozdelení, nie mimo úrovne divízií NACE Rev. 2 (2-číselná úroveň) alebo zoskupení divízií, v rámci ktorých musia byť údaje členené so zreteľom na hospodársky a sociálny vývoj.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty, ktoré sa týkajú určenia týchto hospodárskych činností, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti definovaných v článku 10.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie určením týchto hospodárskych činností, a to pri zohľadnení štúdií o vykonateľnosti uvedených v článku 10.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty týkajúce sa stanovenia metodiky, ktorá sa použije na reťazenie indexu.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením metodiky, ktorá sa použije na reťazenie indexu.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11a prijímať delegované akty týkajúce sa definície osobitných kritérií kvality. Prenesené bežné údaje a spätné údaje musia spĺňať tieto kritériá kvality.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie definovaním osobitných kritérií kvality. Prenesené bežné údaje a spätné údaje musia spĺňať tieto kritériá kvality.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Počnúc rokom 2003 členské štáty poskytnú Komisii výročné správy o kvalite. Obsah týchto správ vymedzí Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 2.

2.  Počnúc rokom 2003 členské štáty poskytnú Komisii výročné správy o kvalite. Štruktúru a podrobnú úpravu týchto správ vymedzí Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 2.

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Keďže sa zdá, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu správy, objasňuje sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. To je tiež v súlade s novšími právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 4 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  Článok 9 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Článok 9 sa týka období transpozície a výnimiek, ktoré medzičasom stratili platnosť. Preto je tento článok nadbytočný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 10 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Komisia prijme opatrenia na základe výsledkov štúdií o vykonateľnosti prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 12 ods. 2. Tieto opatrenia rešpektujú zásadu efektívnosti vynaložených nákladov vymedzenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 223/2009 vrátane minimalizovania zaťaženia respondentov.“

„5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide poskytovanie údajov uvedených v odseku 2 tohto článku na základe výsledkov štúdií o vykonateľnosti uvedených v tomto článku. Tieto delegované akty rešpektujú zásadu efektívnosti vynaložených nákladov vymedzenú v článku 2 nariadenia (ES) č.223/2009 vrátane minimalizovania zaťaženia respondentov.“

Odôvodnenie

Nie je vhodné, aby sa takéto opatrenia prijali prostredníctvom vykonávacích aktov, keďže splnomocnenie prekračuje rámec toho, aby sa stanovili „jednotné podmienky na vykonávanie právne záväzných aktov Únie“, ako sa uvádza v článku 291 ZFEÚ. Toto splnomocnenie preto musí mať formu delegovaného aktu.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 11 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 ods. 5 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov a trvania splnomocnenia (pozri uznesenie Parlamentu z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 11 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 61 – odsek 4 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 450/2003

Článok 11 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2 a článku 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 4, článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1 a článku 10 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie odkazov, obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VI – bod 62 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 808/2004

Článok 8 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 1 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  meniť toto nariadenie s cieľom upraviť celkový podiel Únie,

-  meniť toto nariadenie s cieľom prispôsobiť celkový podiel Únie,

Odôvodnenie

Zosúladenie s pozmeňujúcim návrhom predloženým k článku 3 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1161/2005

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty týkajúce sa časového harmonogramu poskytovanie položiek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, a B.4G, ako aj akého rozhodnutia, ktorým sa vyžaduje rozdelenie transakcií vymenovaných v prílohe podľa zodpovedajúceho sektora. Každé takéto rozhodnutie sa prijme len po tom, ako Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia podľa článku 9.“

„2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie určením časového harmonogramu pre poskytovanie položiek P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 a B.4G, ako aj vyžadovaním rozdelenia transakcií vymenovaných v prílohe podľa zodpovedajúceho sektora. Každý takýto delegovaný akt sa prijme len po tom, ako Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia podľa článku 9.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Nariadenie (ES) č. 1161/2005

Článok 2 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  odsek 5 sa vypúšťa;

Odôvodnenie

Odsek 5 odkazuje na zasielanie údajov v roku 2004, a preto je neplatný a mal by sa vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1161/2005

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty, ktorými sa mení odsek 1 tohto článku, pokiaľ ide o celkový podiel Únie.“

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty, ktorými sa mení odsek 1 tohto článku, s cieľom prispôsobiť celkový podiel (1 %) Únie.“

Odôvodnenie

Objasnenie (rozsahu pôsobnosti) zverenia právomoci.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1161/2005

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty týkajúce sa prijatia spoločných noriem kvality.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných noriem kvality.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1161/2005

Článok 7 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 63 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1161/2005

Článok 7 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 a 4, článku 3 ods. 3 a článku 6 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1552/2005

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je ďalej splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa rozšírenia vymedzenia tohto pojmu, ak by toto rozšírenie významným spôsobom posilnilo reprezentatívnosť a kvalitu výsledkov prieskumu v daných členských štátoch.

Komisia je ďalej splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že prijme rozšírenie vymedzenia tohto pojmu, ak by toto rozšírenie významným spôsobom posilnilo reprezentatívnosť a kvalitu výsledkov prieskumu v daných členských štátoch.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1552/2005

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty o určení výberu vzoriek a požiadaviek na presnosť, veľkosti vzoriek potrebných na splnenie týchto požiadaviek, ako aj podrobných špecifikácií NACE Rev. 2 a kategórií veľkosti, do ktorých sa môžu rozdeliť výsledky.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie určením výberu vzoriek a požiadaviek na presnosť, veľkosti vzoriek potrebných na splnenie týchto požiadaviek, ako aj podrobných špecifikácií NACE Rev. 2 a kategórií veľkosti, do ktorých sa môžu rozdeliť výsledky.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1552/2005

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa konkrétnych údajov, ktoré sa majú zbierať v súvislosti s podnikmi, ktoré poskytujú odbornú prípravu, a s podnikmi, ktoré ju neposkytujú, a v súvislosti s rôznymi formami odbornej prípravy.“

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením konkrétnych údajov, ktoré sa majú zbierať v súvislosti s podnikmi, ktoré poskytujú odbornú prípravu, a s podnikmi, ktoré ju neposkytujú, a v súvislosti s rôznymi formami odbornej prípravy.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1552/2005

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa požiadaviek na kvalitu údajov, ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely európskej štatistiky a akýchkoľvek opatrení na hodnotenie alebo zlepšenie kvality údajov.“

„4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením požiadaviek na kvalitu údajov, ktoré sa majú zbierať a prenášať na účely európskej štatistiky,prijatím akýchkoľvek opatrení na hodnotenie alebo zlepšenie kvality údajov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1552/2005

Článok 9 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5. Komisia určí štruktúru správ o kvalite uvedených v odseku 2 prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.“

„5. Pri vypracúvaní správ o kvalite uvedených v odseku 2 členské štáty dodržiavajú požiadavky na kvalitu a akékoľvek iné opatrenie stanovené podľa odseku 4. S cieľom posúdiť kvalitu prenesených údajov by mali používať formát, ktorý Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2.“

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh objasňuje, že štruktúra správ o kvalite, prijatých prostredníctvom vykonávacieho aktu, odkazuje na formát, ktorý používajú členské štáty, keď sa musia zhodnotiť kvalitu zasielaných údajov, a že toto hodnotenie je založené na kritériách kvality, ktoré už boli prijaté prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1552/2005

Článok 10 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 13a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia prvého referenčného roka, v ktorom sa budú zbierať údaje.“

„2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 13a s cieľom doplniť toto nariadenie určením prvého referenčného roka, v ktorom sa budú zbierať údaje.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 64 – odsek 4 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1552/2005

Článok 13 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 2 a článku 13 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 4, článku 10 ods. 2 a článku 13 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 65 – odsek 2 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1893/2006

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha v záujme technologického alebo hospodárskeho vývoja, resp. v záujme jej zosúladenia s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.“

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha I v záujme technologického alebo hospodárskeho vývoja, resp. v záujme jej zosúladenia s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.“

Odôvodnenie

Spresnenie odkazu (keďže existuje viac než jedna príloha).

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 65 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1893/2006

Článok 6 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 65 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1893/2006

Článok 6 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 66 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 458/2007

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty určujúce prvý rok, za ktorý by sa mali zhromaždiť úplné údaje, ako aj opatrenia o podrobnej klasifikácii sledovaných údajov a vymedzeniach pojmov, ktoré sa majú používať.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie určením prvého roka, za ktorý by sa mali zhromaždiť úplné údaje, ako aj prijatím opatrení o podrobnej klasifikácii sledovaných údajov a vymedzeniach pojmov, ktoré sa majú používať.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 66 – odsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 458/2007

Článok 7 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3 a v časti 1.1.2.4 prílohy I sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3 a v časti 1.1.2.4 prílohy I sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 716/2007 hospodárskemu a technickému vývoju by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť vymedzenia pojmov v prílohách I a II a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 716/2007 hospodárskemu a technickému vývoju by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť vymedzenia pojmov v prílohách I a II a úroveň podrobnosti údajov v prílohe III a doplniť nariadenie o opatrenia týkajúce sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií a o spoločné normy kvality.

Odôvodnenie

Presnejší opis zverenia právomoci, pozri tiež pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 3 tohto nariadenia (ES) č. 716/2007.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 716/2007

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty v súvislosti opatreniami týkajúcimi sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií, a to na základe záverov pilotných štúdií.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie určením potrebných opatrení týkajúcich sa štatistiky vnútorných a vonkajších zahraničných afiliácií, a to na základe záverov pilotných štúdií.

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 716/2007

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa spoločných noriem kvality.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných noriem kvality uvedených v odseku 1.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť) a rozsahu pôsobnosti, aby boli presnejšie.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 4 – písmeno a – bod ii

Nariadenie (ES) č. 716/2007

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

˜„c)  vymedzenie obsahu a periodicity správ o kvalite.“

„c)  vymedzenie štruktúry, podrobnej úpravy a periodicity správ o kvalite uvedených v článku 6 ods. 2.“

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho akt. Keďže sa zdá, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu správy, objasňuje sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. To je tiež v súlade s novšími právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 716/2007

Článok 9 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 716/2007

Článok 9 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Technická oprava.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 67 – odsek 4 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 716/2007

Článok 9 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2, článku 5 ods. 4 a článku 6 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 68 – odsek 2 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 9 a – pododsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie prostredníctvom:

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 68 – odsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 862/2007

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9a sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

Článok 3 – odsek 1 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktorými sa menia definície a zoznam skupín základného členenia v prílohe II s cieľom zohľadniť hospodárske a technické zmeny, ak s tým nie je spojený neúmerný nárast nákladov členských štátov.“

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktorými sa menia definície stanovené v prvom odseku a zoznam skupín základného členenia v prílohe II s cieľom zohľadniť hospodárske a technické zmeny, ak s tým nie je spojený neúmerný nárast nákladov členských štátov.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

Článok 7 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty týkajúce sa spoločných kritérií, na ktorých je založená kontrola kvality.“

„4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných kritérií, na ktorých je založená kontrola kvality uvedená v odseku 1.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 2 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„5.  Komisia prijme štruktúru správ o kvalite uvedených v bode 5.3 prílohy I prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.“

„5.  Komisia stanoví štruktúru a podrobnú úpravu správ o kvalite uvedených v odseku 3 a bode 5.3 prílohy I prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.“

Odôvodnenie

Je potrebné jasne vymedziť rámec zverenia právomoci.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 a článku 7 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

Článok 10 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 a článku 7 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Odôvodnenie

Technická oprava.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 69 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1445/2007

Článok 10 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 a článku 7 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2 a článku 7 ods. 4 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 177/2008 hospodárskemu a technologickému vývoju by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť zoznam charakteristík v registroch, ich vymedzenie a pravidlá kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu a doplniť toto nariadenie o spoločné normy a pravidlá kvality na účely aktualizácie registrov, ako aj určením rozsahu, v akom sa určité podniky a skupiny podnikov zahŕňajú do registrov, a to vymedzením jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

S cieľom prispôsobiť nariadenie (ES) č. 177/2008 hospodárskemu a technologickému vývoju by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť zoznam charakteristík v registroch, ich vymedzenie a pravidlá kontinuity v prílohe k tomuto nariadeniu a doplniť toto nariadenie o spoločné normy kvality obchodných registrov a pravidlá na účely aktualizácie registrov, ako aj určením rozsahu, v akom sa určité podniky a skupiny podnikov zahŕňajú do registrov, a to vymedzením jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Odôvodnenie

Zosúladenie s navrhovaným pozmeňujúcim návrhom k článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 177/2008.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 177/2008

Článok 3 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„6.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty o určení rozsahu, v ktorom sa majú podniky s menej ako polovicou zamestnanej osoby a všetky rezidentné skupiny podnikov, ktoré nemajú pre členské štáty žiadny štatistický význam, zahrnúť do registrov, a o vymedzení jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách.“

„6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie určením rozsahu, v ktorom sa majú podniky s menej ako polovicou zamestnanej osoby a všetky rezidentné skupiny podnikov, ktoré nemajú pre členské štáty žiadny štatistický význam, zahrnúť do registrov, a vymedzenia jednotiek konzistentných s jednotkami používanými v poľnohospodárskych štatistikách.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 177/2008

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty týkajúce sa spoločných noriem kvality.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením spoločných noriem kvality pre obchodné registre, ako sa uvádza v odseku 1.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 177/2008

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa obsahu a periodicity správ o kvalite prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2.

Komisia prijme rozhodnutia týkajúce sa štruktúry, podrobnej úpravy a periodicity správ o kvalite uvedených v odseku 2 prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Nie je vhodné stanoviť obsah takýchto správ prostredníctvom vykonávacieho aktu. Keďže sa zdá, že primeraným rozsahom pôsobnosti a účelom tohto odseku je vymedziť štruktúru a formu správy, objasňuje sa to predloženým pozmeňujúcim návrhom. To je tiež v súlade s novšími právnymi predpismi v oblasti štatistík.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 177/2008

Článok 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 15a prijímať delegované akty týkajúce sa pravidiel aktualizácie registrov.“

„3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel aktualizácie registrov.“

Odôvodnenie

Objasnenie splnomocnenia (doplniť).

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 177/2008

Článok 15 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 70 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 177/2008

Článok 15 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 6, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 3 a článku 8 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Použitie pružného modulu uvedené v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa jeho rozsahu pôsobnosti, zoznamu charakteristík, referenčného obdobia, činností, ktoré majú byť zahrnuté, a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia. Komisia špecifikuje potrebu informácií a vplyv zberu údajov, pokiaľ ide o zaťaženie podnikov a náklady členských štátov.“

„Použitie pružného modulu uvedené v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením rozsahu pôsobnosti pružného modulu, jeho zoznamu charakteristík, referenčného obdobia, činností, ktoré majú byť zahrnuté, a požiadaviek na kvalitu. Tieto delegované akty sa prijmú minimálne 12 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia. Komisia špecifikuje potrebu informácií a vplyv zberu údajov, pokiaľ ide o zaťaženie podnikov a náklady členských štátov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie) a rozsahu jeho pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 4 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„4.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty v súvislosti s opatreniami potrebnými na základe hodnotenia pilotných štúdií.“

„4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením opatrení potrebných na základe hodnotenia pilotných štúdií.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 7 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  S cieľom vypracovať agregáty na úrovni Únie členské štáty zostavia národné výsledky na úrovni klasifikácie NACE Rev. 2 uvedenej v prílohách k tomuto nariadeniu alebo v delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované aktyv súlade s článkom 11b.“

„2.  Na účely vypracovania agregátov na úrovni Únie členské štáty zostavia národné výsledky na úrovni klasifikácie NACE Rev. 2 uvedenej v prílohách k tomuto nariadeniu alebo v delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 11b a doplniť tak toto nariadenie určením príslušných úrovní klasifikácie NACE Rev. 2.“

Odôvodnenie

Je potrebné, aby bolo splnomocnenie presnejšie, a jeho rozsah pôsobnosti treba jasnejšie vymedziť, ako sa požaduje na základe článku 290 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výsledky budú zasielané v primeranom technickom formáte v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa referenčného obdobia pre moduly stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) a j), pričom toto obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 prílohy IX. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa navyše odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia a ktorá sa stanoví v súlade s týmto postupom pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až g) tak, že nepresiahne desať mesiacov.

Výsledky budú zasielané v primeranom technickom formáte v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie určením referenčného obdobia pre moduly stanovené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) a j), pričom toto obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 mesiacov, ako je stanovené v oddiele 9 prílohy IX. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa navyše odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od konca referenčného obdobia. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie určením tohto obdobia pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až g), pričom toto obdobie nepresiahne desať mesiacov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie). Keďže znenie „...týmto postupom...“ odkazovalo na regulačný postup s kontrolou, treba to prispôsobiť, aby sa odkazovalo na postup prijímania delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 4 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa revízie pravidiel označenia CETO a zoskupení členských štátov k 29. aprílu 2013 a potom každých päť rokov.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie revidovaním pravidiel označenia CETO a zoskupení členských štátov k 29. aprílu 2013 a potom každých päť rokov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 11 a – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 11 b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddieloch 6 príloh II, III a IV, oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddiele 5, oddiele 6 a oddiele 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddiele 6 príloh II, III a IV, oddiele 7 prílohy VI, oddiele 3, oddiele 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddiele 8 ods. 2 a 3 a oddiele 10 ods. 2 prílohy IX sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Článok 11 b – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddielov 6 príloh II, III a IV, oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2 a 3, článku 11a, oddielu 5, oddielu 6 a oddielu 8 ods. 1 a 2 prílohy I, oddielu 6 príloh II, III a IV, oddielu 7 prílohy VI, oddielu 3, oddielu 4 ods. 2 a 3 prílohy VIII, oddielu 8 ods. 2 a 3 a oddielu 10 ods. 2 prílohy IX k tomuto nariadeniu nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha I – oddiel 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia uvedeného v oddiele 9. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa prvého referenčného roka, za ktorý sa majú zostavovať štatistiky na úrovni tried činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia uvedeného v oddiele 9. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením prvého referenčného roka, za ktorý sa majú zostavovať štatistiky na úrovni tried činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha I – oddiel 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.

Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením kľúčových ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – bod i

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha I – oddiel 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.  Výsledky sa majú odoslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 mesiacov. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa termínu odoslania výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj divízie 66 NACE. Rev. 2.“

„1.  Výsledky sa majú odoslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia, okrem tried 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2. Pre triedy 64.11 a 64.19 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 mesiacov. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením termínu odoslania výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj divízie 66 NACE. Rev. 2.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 8 – písmeno b – bod ii

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha I – oddiel 8 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 2 a odoslania predbežných výsledkov alebo odhadov.“

„Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev. 2 (skupiny). Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením odoslania predbežných výsledkov alebo odhadov v prípade divízie 66 klasifikácie NACE Rev. 2.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha II – oddiel 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením takýchto kľúčových ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 10

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha III – oddiel 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením takýchto kľúčových ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 11

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha IV – oddiel 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa kľúčových ukazovateľov.

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením takýchto kľúčových ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha VI – oddiel 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa termínu odoslania výsledkov, ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od konca referenčného obdobia.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením termínu odoslania výsledkov, ktorý nebude dlhší ako 10 mesiacov od konca referenčného obdobia.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha VIII – oddiel 3 – odsek 1 – veta 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Na základe takejto štúdie je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny spodnej hranice.“;

„Na základe takejto štúdie je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom zmeniť toto nariadenie zmenou spodnej hranice sledovanej populácie.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie) a rozsahu pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 13 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha VIII – oddiel 4 – odseky 2 a 3 – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa určenia členenia výrobkov.“

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením členenia výrobkov.“

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka tabuľky „Členenie tržieb podľa typu výrobkov“, veta v stĺpci „Poznámka“.)

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha IX – oddiel 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa takisto rozčlenia podľa veľkostných tried na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením, že niektoré výsledky sa takisto rozčlenia podľa veľkostných tried na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha IX – oddiel 8 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa niektorých výsledkov, ktoré sa takisto rozčlenia podľa právnej formy na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.“;

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením, že niektoré výsledky sa takisto rozčlenia podľa právnej formy na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 71 – odsek 3 – bod 14 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 295/2008

Príloha IX – oddiel 10 – odsek 2 – pododdiel „Osobitné súhrny“

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie o demografii podnikov za sektor Informačné a komunikačné technológie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 11b prijímať delegované akty týkajúce sa niektorých osobitných súhrnov NACE Rev. 2, ktoré sa majú zasielať.“

Aby sa mohla zostaviť štatistika Únie o demografii podnikov za sektor Informačné a komunikačné technológie, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 11b s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením niektorých osobitných súhrnov NACE Rev. 2, ktoré sa majú zasielať.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 72 – odsek 2 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 451/2008

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha:

„2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a, ktorými sa mení príloha na účely zohľadnenia technologického alebo hospodárskeho vývoja a na účely zosúladenia s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.“

a)  na účely zohľadnenia technologického alebo hospodárskeho vývoja;

 

b)  na účely zosúladenia NACE Rev 2 s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.“

 

Odôvodnenie

Zosúladenie znenia, keďže písmená a) a b) nie sú potrebné.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 72 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 451/2008

Článok 6 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 72 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 451/2008

Článok 6 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 73 – odsek 3 – bod 1

Nariadenie (ES) č. 452/2008

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 6a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 6a s cieľom doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 73 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 452/2008

Článok 6 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 453/2008

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Na účely bodu 1 prvého odseku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty, ktorými sa vymedzujú pojmy „aktívne opatrenia na nájdenie vhodného kandidáta“ a „stanovená doba“.“

„Na účely bodu 1 prvého odseku je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie vymedzením pojmov „aktívne opatrenia na nájdenie vhodného kandidáta“ a „stanovená doba“.“

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 453/2008

Článok 3 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.  Členské štáty zbierajú štvrťročné údaje s odkazom na osobitné referenčné dátumy. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty o určení týchto osobitných referenčných dátumov.“

„1.  Členské štáty zbierajú štvrťročné údaje s odkazom na osobitné referenčné dátumy. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie určením týchto osobitných referenčných dátumov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 453/2008

Článok 5 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty o určení prvého referenčného štvrťroka, ako aj o lehotách na poskytovanie. Súčasne sa zasiela aj akákoľvek revízia štvrťročných údajov za predchádzajúce štvrťroky.

„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie určením prvého referenčného štvrťroka, ako aj lehôt na poskytovanie uplatniteľných na členské štáty. Súčasne sa zasiela aj akákoľvek revízia štvrťročných údajov za predchádzajúce štvrťroky.

Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje Komisii (Eurostatu) vo formáte, ktorý Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 3.“

Členské štáty poskytujú údaje a metaúdaje Komisii (Eurostatu) a špecifikujú ich zdroj, a to v technickom formáte, ktorý Komisia určí prostredníctvom vykonávacích aktov. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom podľa článku 9 ods. 3.“

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by sa malo týkať výhradne technického formátu a konečných termínov na poskytovanie údajov z členských štátov. Zdroj údajov by sa mal spresniť.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 453/2008

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 8a prijímať delegované akty týkajúce sa vhodného rámca na vytvorenie série realizačných štúdií.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 8a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením vhodného rámca na vytvorenie série realizačných štúdií.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 74 – odsek 3 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 453/2008

Článok 8 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 3 ods. 1, článku 5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2, článku 3 ods. 1, článku 5 ods. 1 a článku 7 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 763/2008

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7 a prijímať delegované akty týkajúce sa určenia následných referenčných rokov. Referenčné roky sú roky na začiatku každého desaťročia.“

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie určením následných referenčných rokov. Referenčné roky sú roky na začiatku každého desaťročia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 1 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 763/2008

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 7a prijímať delegované akty týkajúce sa programu štatistických údajov a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa splnili požiadavky tohto nariadenia.“

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 7a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením programu štatistických údajov a metaúdajov, ktoré sa majú zaslať, aby sa splnili požiadavky tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 75 – odsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 763/2008

Článok 7 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1099/2008

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, ktorými sa ďalej objasňuje terminológia tým, že sa po nadobudnutí účinnosti zrevidovanej klasifikácie NACE pridajú príslušné položky.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom zmeniť toto nariadenie v záujme objasnenia terminológie tým, že sa po nadobudnutí účinnosti zrevidovanej klasifikácie NACE pridajú príslušné položky.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1099/2008

Článok 8 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o ročné štatistiky o jadrovej energii.“

„Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením ročných štatistík o jadrovej energii.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 5 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1099/2008

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o súbory štatistiky o obnoviteľnej energii a súbory štatistiky o konečnej spotrebe energie.“;

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením súboru štatistiky o obnoviteľnej energii a súboru štatistiky o konečnej spotrebe energie.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 76 – odsek 3 – bod 7

Nariadenie (ES) č. 1099/2008

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 a 3, článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 a 3, článku 5 ods. 3, článku 8 ods. 3 a článku 9 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje sa poskytujú v stanovených lehotách a intervaloch a týkajú sa referenčných období uvedených v prílohách alebo delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať takéto delegované akty.“

Údaje sa poskytujú v stanovených lehotách a intervaloch a týkajú sa referenčných období uvedených v prílohách alebo delegovaných aktoch. Komisia je splnomocnená prijímať takéto delegované akty v súlade s článkom 9a doplnením tohto nariadenia.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o:

1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že sa stanovia:

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Článok 9 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2 a článku 9 ods. 1 a písmenách c), d) a e) príloh I, II, III, IV a V sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2 a článku 9 ods. 1 a písmenách c), d) a e) príloh I, II, III, IV a V sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha I – písmeno c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú každých päť rokov z EHIS; pre iné zbery údajov, týkajúcich sa napríklad chorobnosti alebo nehôd a úrazov, ako aj pre špecifické moduly v zisťovaniach, môže byť potrebná odlišná periodicita. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.“;

Štatistiky sa poskytujú každých päť rokov z EHIS; pre iné zbery údajov, týkajúcich sa napríklad chorobnosti alebo nehôd a úrazov, ako aj pre špecifické moduly v zisťovaniach, môže byť potrebná odlišná periodicita. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha I – písmeno d – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nie je nevyhnutné, aby boli pri každom poskytovaní údajov zahrnuté všetky témy. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Nie je nevyhnutné, aby boli pri každom poskytovaní údajov zahrnuté všetky témy. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 6 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha I – písmeno e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zisťovaní a iných použitých zdrojoch, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zisťovaní a iných použitých zdrojoch, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha II – písmeno c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.“;

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prvého referenčného roka, časového intervalu a lehoty na poskytnutie údajov.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha II – písmeno d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 7 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha II – písmeno e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zdrojov a použitých zostaveniach, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.“

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o charakteristikách zdrojov a použitých zostaveniach, zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha III – písmeno c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 24 mesiacov od skončenia referenčného roka. Predbežné alebo odhadované údaje sa môžu poskytovať skôr. V prípade incidentov súvisiacich s verejným zdravím možno zaviesť dodatočné zvláštne zbery údajov, a to buď pre všetky, alebo len pre konkrétne príčiny smrti.“;

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel týkajúcich sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 24 mesiacov od skončenia referenčného roka. Predbežné alebo odhadované údaje sa môžu poskytovať skôr. V prípade incidentov súvisiacich s verejným zdravím možno zaviesť dodatočné zvláštne zbery údajov, a to buď pre všetky, alebo len pre konkrétne príčiny smrti.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha III – písmeno d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 8 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha III – písmeno e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha IV – písmeno c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty týkajúce sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 18 mesiacov od skončenia referenčného roka.

Štatistiky sa poskytujú ročne. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel týkajúcich sa opatrení súvisiacich s prvým referenčným rokom. Údaje sa odovzdajú najneskôr do 18 mesiacov od skončenia referenčného roka.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha IV – písmeno d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 9 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha IV – písmeno e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve, nahlásených počtoch pracovných úrazov a podľa potreby charakteristiky výberu vzoriek, ako aj informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.“

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve, nahlásených počtoch pracovných úrazov a podľa potreby charakteristiky výberu vzoriek, ako aj informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha V – písmeno c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pre choroby z povolania sa štatistiky poskytujú ročne a odovzdávajú sa najneskôr do 15 mesiacov od skončenia referenčného roka. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa referenčných období, časových intervalov a lehôt na poskytnutie zberu ostatných údajov.“;

Pre choroby z povolania sa štatistiky poskytujú ročne a odovzdávajú sa najneskôr do 15 mesiacov od skončenia referenčného roka. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa referenčných období, časových intervalov a lehôt na poskytnutie zberu ostatných údajov.“;

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno b

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha V – písmeno d – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením opatrení týkajúcich sa charakteristík, a to premenných, definícií a klasifikácií tém uvedených vyššie, a rozčlenenia charakteristík.

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 77 – odsek 2 – bod 10 – písmeno c

Nariadenie (ES) č. 1338/2008

Príloha V – písmeno e – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 9a prijímať delegované akty, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.“

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom doplniť toto nariadenie zavedením pravidiel, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa poskytovania metaúdajov vrátane metaúdajov o zahrnutom obyvateľstve a informácií o všetkých vnútroštátnych špecifikách nevyhnutných pre výklad a zostavenie porovnateľných štatistík a ukazovateľov.“

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (t. j. doplnenie).

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VII – bod 78 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1185/2009

Článok 5 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1a, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1a, 2 a 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 5a prijímať delegované akty týkajúce sa uplatnenia medzinárodných účtovných štandardov v rámci Únie.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 5a s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením uplatnenia medzinárodných účtovných štandardov v rámci Únie („schválené medzinárodné účtovné štandardy“).

Odôvodnenie

Objasnenie účelu splnomocnenia (doplnenie) a prepojenia s ustanoveniami v ostatných odsekoch právneho aktu.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 – písmeno a

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je to v prípade možných bezprostredných rizík pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov z nevyhnutných a naliehavých dôvodov nutné, uplatňuje sa na delegované akty prijaté podľa tohto odseku postup uvedený v článku 5b.“;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Uplatnenie postupu pre naliehavé prípady sa tu nezdá odôvodnené. V prípade potreby môžu Európsky parlament a Rada podať skoré oznámenie o nevznesení námietky (pozri predložený pozmeňujúci návrh na vypustenie článku 5b nariadenia (ES) č. 1606/2002).

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 4 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1 a)  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:

„Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. januára 2005 alebo neskôr, vypracujú spoločnosti spravované zákonmi členského štátu svoje konsolidované účty v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s postupom, ktorý je stanovený v článku 6 ods. 2, ak k dátumu ich bilancie sú ich cenné papiere schválené pre obchodovanie na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu v rámci významu článku 1 ods. 13 smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov [1].“

„Pre každý finančný rok, ktorý začína 1. januára 2005 alebo neskôr, vypracujú spoločnosti spravované zákonmi členského štátu svoje konsolidované účty v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s článkom 3 ods. 1, ak k dátumu ich bilancie sú ich cenné papiere schválené pre obchodovanie na regulovanom trhu vymedzenom v článku 4 ods. 1 bode 21 smernice 2014/65/.

Odôvodnenie

Nie je potrebné uviesť odkaz „akéhokoľvek členského štátu“, keďže definícia regulovaného trhu uvedená v článku 44 smernice o trhoch s finančnými nástrojmi zahŕňa len tie, ktorým bolo udelené povolenie v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 1 b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1 b)  Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

„Článok 5

Možnosti vzhľadom na ročné účty a verejne neobchodované spoločnosti.

Možnosti vzhľadom na ročné účty a verejne neobchodované spoločnosti.

Členské štáty môžu povoliť alebo požadovať:

Členské štáty môžu povoliť alebo požadovať:

a)   aby spoločnosti uvedené v článku 4 vypracovali svoje ročné účty,

a)   aby spoločnosti uvedené v článku 4 vypracovali svoje ročné účty,

b)   spoločnosti iné ako sú uvedené v článku 4 vypracovali svoje konsolidované účty a/alebo svoje ročné účty

b)   spoločnosti iné ako sú uvedené v článku 4 vypracovali svoje konsolidované účty a/alebo svoje ročné účty

v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2

v zhode s medzinárodnými účtovnými normami schválenými v súlade s článkom 3 ods. 1.“

Odôvodnenie

Zosúladenie platného postupu (článok 6 nariadenia (ES) č. 1606/2002 sa vypúšťa; splnomocnenie pre prijatie delegovaných aktov sa teraz uvádza v jeho článku 3).

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 5 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 5 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Odôvodnenie

Zosúladenie obdobia kontroly a jeho predĺženia.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 5 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5b

vypúšťa sa

Postup pre naliehavé prípady

 

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

 

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 5a ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

 

Odôvodnenie

Uplatnenie postupu pre naliehavé prípady sa tu nezdá odôvodnené. V prípade potreby môžu Európsky parlament a Rada podať skoré oznámenie o nevznesení námietky.

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Články 6 a 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Články 6 a 7 sa vypúšťajú.

(3)  Článok 6 sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Vypúšťa sa iba článok 6, pretože už neexistuje komitologický postup.

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 79 – odsek 2 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1606/2002

Článok 7

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3 a)  Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

„Článok 7

Vykazovanie a koordinácia

Vykazovanie a koordinácia

1.   Komisia bude v pravidelnom styku s výborom vzhľadom na stav aktívnych projektov IASB a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov vydaných zo strany IASB na koordináciu stanovísk a na uľahčenie diskusií týkajúcich sa schválenia noriem, ktoré môžu vyplývať z týchto projektov a dokumentov.

1.   Komisia bude pravidelne informovať Európsky parlament a Radu o stave aktívnych projektov IASB a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov vydaných zo strany IASB na koordináciu stanovísk a na uľahčenie diskusií týkajúcich sa schválenia noriem, ktoré môžu vyplývať z týchto projektov a dokumentov.

2.   Komisia včas riadne podá správu výboru, ak nezamýšľa navrhnúť schválenie noriem.“

2.   Komisia včas riadne podá správu Európskemu parlamentu a Rade, ak nezamýšľa navrhnúť schválenie noriem.“

Odôvodnenie

Je vhodné zaviesť určité povinnosti podávania správ Parlamentu a Rade v súvislosti s prípravou návrhov medzinárodných účtovných noriem. Bolo by to v súlade s požiadavkami Parlamentu (Stolojanova správa) a textom schváleným v článku 9 ods. 6a správy Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo o financovaní.

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispôsobiť smernicu 2009/110/ES v záujme zohľadnenia inflácie, resp. vývoja v oblasti technológií a na trhu a s cieľom zabezpečiť konvergentné uplatňovanie určitých výnimiek stanovených v tejto smernici by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty s cieľom meniť túto smernicu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

V smernici 2009/110/ES sa v článku 14 uvádza splnomocnenie Komisie prijať opatrenia, ktoré sú potrebné na aktualizáciu ustanovení tejto smernice „s cieľom zohľadniť infláciu alebo technický rozvoj a vývoj trhu“, v súlade s regulačným postupom s kontrolou. V prípade, že by sa takéto splnomocnenie upravilo na splnomocnenie prijímať delegované akty bez ďalších zmien, nespĺňalo by požiadavky uvedené v článku 290 ZFEÚ týkajúce sa potrebného špecifikovania cieľov, obsahu a rozsahu delegovania právomoci. Keďže Komisia splnomocnenie doposiaľ nepoužila, treba ho vypustiť.

Odôvodnenie

Týmto PN sa objasňuje, prečo sa splnomocnenie v tejto smernici úplne vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 1

Smernica 2009/110/ES

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Článok 14 sa nahrádza takto:

(1)  Článok 14 sa vypúšťa.

Článok 14

 

Delegované akty

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 14a prijímať delegované akty:

 

a)  ktorými sa táto smernica mení v záujme zohľadnenia inflácie, resp. vývoja v oblasti technológií a na trhu;

 

b)  ktorými sa mení článok 1 ods. 4 a 5 s cieľom zabezpečiť konvergentné uplatňovanie výnimiek stanovených v týchto článkoch.“

 

Odôvodnenie

Splnomocnenie je príliš obsiahle na to, aby bolo primerané pre delegované akty podľa článku 290 ZFEÚ, a doposiaľ sa nevyužilo. Preto ho treba vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Príloha I – časť VIII – bod 80 – odsek 2 – bod 2

Smernica 2009/110/ES

Článok 14 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vkladá sa tento článok 14a:

vypúšťa sa

„Článok 14a

 

Vykonávanie delegovania právomocí

 

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016*.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

 

________________

 

Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. “

 

Odôvodnenie

Na základe uvedených PN už neexistujú ustanovenia, ktoré oprávňujú Komisiu prijímať delegované akty. Preto by sa toto procesné ustanovenie malo vypustiť.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4

Smernica 75/324/EHS

Článok 10 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 a článku 10 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od... [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Odôvodnenie

Zosúladenie trvania splnomocnenia so všeobecným prístupom Parlamentu (pozri uznesenie z 25. februára 2014, odsek 9).

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IX – bod 81 – odsek 2 – bod 4

Smernica 75/324/EHS

Článok 10 a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 a článku 10 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Príloha I – časť IX – bod 82 – odsek 2 – bod 2

Smernica 76/211/EHS

Článok 6 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa [nadobudnutia účinnosti tohto súhrnného nariadenia].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od...