Postopek : 2016/0400A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0020/2018

Predložena besedila :

A8-0020/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0410

POROČILO     ***I
PDF 3597kWORD 348k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: József Szájer

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 STALIŠČE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB Odbora za ekonomske in monetarne zadeve
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0799),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 33, členov 43(2) in 53(1), člena 62, člena 64(2), člena 91, člena 100(2), člena 114, členov 153(2)(b), 168(4)(a) in 168(4)(b), člena 172, člena 192(1), člena 207 in členov 214(3) in 338(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0524/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 1. junija 2017(1),

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 12. decembra 2017(2),

–   ob upoštevanju dopisov Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov;

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenj in mnenj v obliki predlogov sprememb Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za promet in turizem ter Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0020/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Z Lizbonsko pogodbo je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).

(1)  Z Lizbonsko pogodbo je bil bistveno spremenjen pravni okvir, ki ureja pooblastila, ki jih na Komisijo prenese zakonodajalec, tako je bilo uvedeno razlikovanje med pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta (delegirani akti), in pooblastili, prenesenimi na Komisijo za sprejetje aktov, s katerimi se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije (izvedbeni akti).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Združitev več pooblastil, ki med seboj niso tesno povezana, in njihova predložitev v enem samem delegiranem aktu Komisije Evropskemu parlamentu onemogoča, da bi izvajal pravico do nadzora, saj je prisiljen preprosto sprejeti ali zavrniti ves delegirani akt, s tem pa nima možnosti izraziti mnenja o vsakem posameznem pooblastilu.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 2009/31/ES

Člen 29 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 29a v zvezi s spremembo prilog.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom29a v zvezi s spremembo prilog k tej direktivi, da se prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Obrazložitev

Nujno za zagotovitev skladnosti z besedilom iz predloga Komisije COM(2016)0789, zlasti členom 2(2).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2009/31/ES

Člen 29 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 1 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 2009/31/ES

Člen 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  člen 30 se črta.

(3)  člen 30 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 30

 

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga Odbor za podnebne spremembe, ustanovljen s členom 26 Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta*. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta**.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“

 

 

 

* Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).

 

Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Obrazložitev

Nujno za zagotovitev skladnosti z besedilom iz predloga Komisije COM(2016)0789, zlasti členom 2(4).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Priloga I – del 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Obrazložitev

Ker izbira dodelitve pooblastil iz regulativnega postopka s pregledom za delegirane / izvedbene akte ni sporna v smislu odločbe o porazdelitvi prizadevanj in da bodo obveznosti iz te odločbe zamenjane z uredbo za obdobje 2021–2030, bi bilo bolje, da se Sklep št. 406/2009/ES ne vključuje v ta predlog Omnibus.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka a

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z obliko in vsebino oznake, ki se uporabi.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 3 – točka b

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 10 – odstavek 6 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z mehanizmom za dodelitev kvot proizvajalcem in uvoznikom.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 19 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z dodatnimi ukrepi za spremljanje nadzorovanih snovi ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v začasni hrambi, carinskem skladiščenju ali postopku proste cone oziroma v tranzitu na carinskem območju Unije in so nato ponovno izvoženi na podlagi ocene morebitnega tveganja za nezakonito trgovino, povezano s takimi gibanji, z upoštevanjem koristi za okolje in socialno-gospodarskih vplivov takih ukrepov.“

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z dodatnimi ukrepi za spremljanje nadzorovanih snovi ali novih snovi ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo nadzorovane snovi ali so od njih odvisni, v začasni hrambi, carinskem skladiščenju ali postopku proste cone oziroma v tranzitu na carinskem območju Unije in so nato ponovno izvoženi na podlagi ocene morebitnega tveganja za nezakonito trgovino, povezano s takimi gibanji, z upoštevanjem koristi za okolje in socialno-gospodarskih vplivov takih ukrepov.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 7

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 20 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s pravili v skladu z odločitvami pogodbenic, ki veljajo za sprostitev v prosti promet v Uniji izdelkov in opreme, ki so uvoženi iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in so bili proizvedeni z uporabo nadzorovanih snovi, vendar ne vsebujejo snovi, ki jih je z gotovostjo mogoče opredeliti kot nadzorovane snovi. Opredelitev teh izdelkov in opreme je v skladu s strokovnimi nasveti, ki jih pogodbenice redno dobivajo.“

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v skladu z odločitvami pogodbenic, ki veljajo za sprostitev v prosti promet v Uniji izdelkov in opreme, ki so uvoženi iz države, ki ni pogodbenica Protokola, in so bili proizvedeni z uporabo nadzorovanih snovi, vendar ne vsebujejo snovi, ki jih je z gotovostjo mogoče opredeliti kot nadzorovane snovi. Opredelitev teh izdelkov in opreme je v skladu s strokovnimi nasveti, ki jih pogodbenice redno dobivajo.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 8 – točka b

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 22 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s seznamom izdelkov in opreme v skladu z odločitvami pogodbenic, za katere sta zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme brez predhodnega zajetja nadzorovanih snovi tehnično in gospodarsko izvedljiva, pri čemer po potrebi podrobno določi tehnologije, ki se uporabijo.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi s seznamom izdelkov in opreme v skladu z odločitvami pogodbenic, za katere sta zajetje nadzorovanih snovi ali uničenje izdelkov in opreme brez predhodnega zajetja nadzorovanih snovi tehnično in gospodarsko izvedljiva, pri čemer po potrebi podrobno določi tehnologije, ki se uporabijo.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 8 – točka c

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 22 – odstavek 5 – pododstavka 2 in 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države članice sprejele, in je v skladu s členom 24a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z navedenimi minimalnimi standardi usposobljenosti ob upoštevanju tega ovrednotenja ter tehničnih in drugih ustreznih informacij.“

„Komisija ovrednoti ukrepe, ki so jih države članice sprejele, in je v skladu s členom 24a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z navedenimi minimalnimi standardi usposobljenosti ob upoštevanju tega ovrednotenja ter tehničnih in drugih ustreznih informacij.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 9 – točka a – točka i

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

“Member States shall define the minimum qualification requirements for the personnel carrying out activities referred to in paragraph 2. „Glede na ovrednotenje navedenih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, ter glede na tehnične in druge ustrezne informacije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z uskladitvijo navedenih minimalnih standardov usposobljenosti.“;

“Member States shall define the minimum qualification requirements for the personnel carrying out activities referred to in paragraph 2. „Glede na ovrednotenje navedenih ukrepov, ki so jih sprejele države članice, ter glede na tehnične in druge ustrezne informacije se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z uskladitvijo navedenih minimalnih standardov usposobljenosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 9 – točka b

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 23 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo seznama tehnologij ali praks, s katerimi bi podjetja preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih snovi.“

„7.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama tehnologij ali praks, s katerimi bi podjetja preprečila in čim bolj zmanjšala uhajanje in emisije nadzorovanih snovi.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 11

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 24 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2), člena 8(3) in (5), člena 10(3) in (6), člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), člena 22(3), (4) in (5), člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) ter člena 27(10) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(2), člena 8(3) in (5), člena 10(3) in (6), člena 13(2), člena 18(9), člena 19, člena 20(2), člena 22(3), (4) in (5), člena 23(4) in (7), člena 24(2) in (3), člena 26(3) ter člena 27(10) se prenese na Komisijo za obdobje petih od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Priloga I – del I – točka 3 – odstavek 3 – točka 14

Uredba (ES) št. 1005/2009

Člen 27 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi s spremembami obveznosti poročanja iz odstavkov 1 do 7 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz Protokola ali da se olajša njihova uporaba.“

„10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za spremembo obveznosti poročanja iz odstavkov 1 do 7 tega člena, da se izpolnijo zaveze iz Protokola ali da se olajša njihova uporaba.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za spremembo).

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Priloga I – del II – točka 4 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 2002/58/ES

Člen 4 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b v zvezi z okoliščinami, obliko in postopki, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in obveščanja iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.“;

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14b za dopolnitev te uredbe v zvezi z okoliščinami, obliko in postopki, ki se uporabljajo za zahteve glede informiranja in obveščanja iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena, po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost omrežij in informacij (ENISA), delovno skupino o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ustanovljeno na podlagi člena 29 Direktive 95/46/ES, in Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Priloga I – del II – točka 4 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 2002/58/ES

Člen 14 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(5) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Priloga I – del II – točka 5 – odstavek 2 – točka 1

Uredba (ES) št. 733/2002

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(a) sprejme delegirane akte v skladu s členom 5a, v katerih določi merila in postopke za imenovanje Registra.

„(a)  sprejme delegirane akte v skladu s členom 5a za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril in postopkov za imenovanje Registra.

Kadar v primeru določitve meril in postopkov za imenovanje Registra tako zahtevajo razlogi nujnosti, se za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom, uporabi postopek iz člena 5b;“

Kadar v primeru določitve meril in postopkov za imenovanje Registra tako zahtevajo razlogi nujnosti, se za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom, uporabi postopek iz člena 5b;“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Priloga I – del II – točka 5 – odstavek 2 – točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 733/2002

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Po posvetovanju z Registrom se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a v zvezi z določitvijo pravil javnega reda glede izvajanja in delovanja domene .eu najvišje ravni ter načel javnega reda glede registracije.“

„Po posvetovanju z Registrom se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil javnega reda glede izvajanja in delovanja domene .eu najvišje ravni ter načel javnega reda glede registracije.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Priloga I – del II – točka 5 – odstavek 2 – točka 2 – točka b

Uredba (ES) št. 733/2002

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Če država članica ali Komisija v 30 dneh po objavi nasprotuje postavki v priglašenem seznamu, je Komisija v skladu s členom 5a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za odpravo nastalega položaja.“

„Če država članica ali Komisija v 30 dneh po objavi nasprotuje postavki v priglašenem seznamu, je Komisija v skladu s členom 5a pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za odpravo nastalega položaja z dopolnitvijo te uredbe.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Priloga I – del II – točka 5 – odstavek 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 733/2002

Člen 5 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) ter člena 5(1) in (2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) ter člena 5(1) in (2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 8 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 89/391/EGS

Člen 17 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 9 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 89/654/EGS

Člen 9 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 10 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 89/656/EGS

Člen 9 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 11 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 90/269/EGS

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 12 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 90/270/EGS

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 13 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 92/29/EGS

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 14 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 92/57/EGS

Člen 13 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 15 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 92/58/EGS

Člen 9 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 16 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 92/91/EGS

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 17 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 92/104/EGS

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 18 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 93/103/ES

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 19 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 94/33/ES

Člen 15 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 20 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 98/24/ES

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a v zvezi z določitvijo ali revizijo indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, ob upoštevanju razpoložljivosti merilnih tehnik.

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12a za dopolnitev te direktive z določitvijo ali revizijo indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, ob upoštevanju razpoložljivosti merilnih tehnik.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 20 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 98/24/ES

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2) in člena 12(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2) in člena 12(1) in (2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 21 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 1999/92/ES

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 22 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2000/54/ES

Člen 19 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 19 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 23 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2002/44/ES

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 24 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2003/10/ES

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 25 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2004/37/ES

Člen 17 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 26 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2006/25/ES

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 27 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2009/104/ES

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Priloga I – del IV – točka 28 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 2009/148/ES

Člen 18 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čast od [datum začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 18(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 2009/73/ES

Člen 6 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic za regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti.“

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic za regionalno sodelovanje v duhu solidarnosti.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2009/73/ES

Člen 11 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo tega člena.“;

„10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo tega člena.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 2009/73/ES

Člen 15 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, ki naj bi zagotovile, da lastnik prenosnega sistema in operater skladiščnega sistema dosledno in učinkovito izpolnjujeta odstavek 2 tega člena.“

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, ki naj bi zagotovile, da lastnik prenosnega sistema in operater skladiščnega sistema dosledno in učinkovito izpolnjujeta odstavek 2 tega člena.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 4

Direktiva 2009/73/ES

Člen 36 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic za uporabo pogojev, določenih v odstavku 1 tega člena, in določitev postopka za uporabo odstavkov 3, 6, 8 in 9 tega člena.“

„10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic za uporabo pogojev, določenih v odstavku 1 tega člena, in določitev postopka za uporabo odstavkov 3, 6, 8 in 9 tega člena.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 5

Direktiva 2009/73/ES

Člen 42 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo.“

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic glede obsega obveznosti regulativnih organov, da sodelujejo med seboj in z Agencijo.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 6

Direktiva 2009/73/ES

Člen 43 – odstavek 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„9.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga uporabljajo regulativni organi, Agencija in Komisija zaradi skladnosti odločitev regulativnih organov s smernicami iz tega člena.“

„9.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek, ki ga uporabljajo regulativni organi, Agencija in Komisija zaradi skladnosti odločitev regulativnih organov s smernicami iz tega člena.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 7

Direktiva 2009/73/ES

Člen 44 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za določitev smernic, v katerih se določijo metode in podrobnosti hranjenja evidenc ter oblika in vsebina podatkov, ki jih je treba hraniti.“

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 50a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih se določijo metode in podrobnosti hranjenja evidenc ter oblika in vsebina podatkov, ki jih je treba hraniti.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 29 – odstavek 2 – točka 8

Direktiva 2009/73/ES

Člen 50 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(4), člena 11(10), člena 15(3), člena 36(10), člena 42(5), člena 43(9) in člena 44(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena6(4), člena11(10), člena15(3), člena36(10), člena42(5), člena43(9) in člena44(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 1

Uredba (ES) št. 715/2009

Člen 3 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za določitev smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena.“

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic, v katerih je podrobno določen postopek za uporabo odstavkov 1 in 2 tega člena.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 715/2009

Člen 6 – odstavek 11 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Če Komisija predlaga sprejetje kodeksa omrežja na lastno pobudo, se v roku, ki ni krajši od dveh mesecev, o osnutku kodeksa omrežja posvetuje z Agencijo, ENTSO za plin in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a v zvezi s prilagoditvijo takšnih kodeksov omrežja.“

„Če Komisija predlaga sprejetje kodeksa omrežja na lastno pobudo, se v roku, ki ni krajši od dveh mesecev, o osnutku kodeksa omrežja posvetuje z Agencijo, ENTSO za plin in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te direktive s prilagoditvijo takšnih kodeksov omrežja.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 4

Uredba (ES) št. 715/2009

Člen 12 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a, s katerimi določi geografsko območje, na katero se nanaša posamezna struktura regionalnega sodelovanja, ob upoštevanju obstoječih struktur regionalnega sodelovanja. Komisija se v ta namen posvetuje z Agencijo in ENTSO za plin.

Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27aza dopolnitev te direktive z določitvijo geografskega območja, na katero se nanaša posamezna struktura regionalnega sodelovanja, ob upoštevanju obstoječih struktur regionalnega sodelovanja. Komisija se v ta namen posvetuje z Agencijo in ENTSO za plin.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 5

Uredba (ES) št. 715/2009

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za določitev smernic o zadevah iz odstavka 1 tega člena in spremembo smernic iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 27a za dopolnitev te direktive z določitvijo smernic o zadevah iz odstavka 1 tega člena in za spremembo smernic iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 tega člena.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev in sprememba).

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 30 – odstavek 2 – točka 6

Uredba (ES) št. 715/2009

Člen 27 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(5), člena 6(11), člena 7(3), člena 12(3) in člena 23(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena3(5), člena6(11), člena7(3), člena12(3) in člena23(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Priloga I – del V – točka 31 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1222/2009

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 32 – odstavek 2 – točka 6

Direktiva 91/271/EGS

Člen 17 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(2), člena 4(3), člena 5(3), člena 11(2) in člena 12(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena3(2), člena4(3), člena5(3), člena11(2) in člena12(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 33 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 91/676/EGS

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 34 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 94/63/ES

Člen 7 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(1) in člena 7 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(1) in člena 7 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 35 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 96/59/ES

Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10b:

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10b za dopolnitev te direktive za naslednje namene:

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 35 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 96/59/ES

Člen 10 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 36 – odstavek 4 – točka 2

Direktiva 98/83/ES

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 2

Direktiva 2000/53/ES

Člen 5 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z minimalnimi zahtevami za potrdilo o uničenju.“

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te direktive z določitvijo minimalnih zahtev za potrdilo o uničenju.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 4

Direktiva 2000/53/ES

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili, potrebnimi za nadzorovanje izpolnjevanja ciljev iz prvega pododstavka v državah članicah. Pri pripravi teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil.“

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te direktive z določitvijo podrobnih pravil, potrebnih za nadzorovanje izpolnjevanja ciljev iz prvega pododstavka v državah članicah. Pri pripravi teh pravil Komisija upošteva vse ustrezne dejavnike, med drugim razpoložljivost podatkov ter vprašanje izvoza in uvoza izrabljenih vozil.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 5

Direktiva 2000/53/ES

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s standardi iz odstavka 1. Pri pripravi teh standardov Komisija upošteva delo, ki poteka na tem področju v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi sodeluje pri tem delu.“

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te direktive z določitvijo standardov iz odstavka 1. Pri pripravi teh standardov Komisija upošteva delo, ki poteka na tem področju v ustreznih mednarodnih forumih, in po potrebi sodeluje pri tem delu.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 37 – odstavek 3 – točka 6

Direktiva 2000/53/ES

Člen 9 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(2)(b), člena 5(5), člena 6(6), člena 7(2) in člena 8(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena4(2), člena5(5), člena6(6), člena7(2) in člena8(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2000/60/ES

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a v zvezi z določitvijo strokovnih zahtev in standardiziranih metod za analiziranje in spremljanje stanja voda.“

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a za dopolnitev te direktive z določitvijo strokovnih zahtev in standardiziranih metod za analiziranje in spremljanje stanja voda.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 3

Direktiva 2000/60/ES

Člen 20 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3), prvega pododstavka člena 20(1) in točke (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3), prvega pododstavka člena 20(1) in točke (ix) odstavka 1.4.1 Priloge V se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datuma začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 38 – odstavek 3 – točka 5

Direktiva 2000/60/ES

Priloga V – del 1.4.1 – odstavek 1 – točka ix

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(ix)  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a v zvezi z objavo rezultatov interkalibracije in določitvijo vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah v skladu s točkami (i) do (viii). Rezultati se objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“

„(ix)  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 20a za dopolnitev te direktive z objavo rezultatov interkalibracije in določitvijo vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah v skladu s točkami (i) do (viii). Rezultati se objavijo v šestih mesecih po končani interkalibraciji.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 39 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 2002/49/ES

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) in (3) ter člena 12 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) in (3) ter člena 12 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 40 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2004/42/ES

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 41 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2004/107/ES

Člen 5 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(15) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(15) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/7/ES

Člen 15 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  za določitev standarda EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);

(a)  da to direktivo dopolni z določitvijo standarda EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/7/ES

Člen 15 – odstavek 2 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  po potrebi za spremembo Priloge I glede na znanstveni in tehnični napredek v zvezi z metodami analize za parametre, določene v navedeni prilogi;

(b)  da po potrebi spremeni Prilogo I glede na znanstveni in tehnični napredek v zvezi z metodami analize za parametre, določene v navedeni prilogi;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (sprememba).

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/7/ES

Člen 15 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  po potrebi za prilagoditev Priloge V glede na znanstveni in tehnični napredek.“;

(c)  da po potrebi spremeni Prilogo V glede na znanstveni in tehnični napredek.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (sprememb).

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 42 – odstavek 3 – točka 2

Direktiva 2006/7/ES

Člen 15 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22a, potrebnih za:

2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 22a za dopolnitev te direktive za naslednje namene:

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pripravo tehničnih zahtev za namene člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

(a)  pripraviti tehnične zahteve za namene člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(b)  dopolniti tehnične zahteve za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

(c)  zagotoviti razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

(d)  določiti merila za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 1

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.

(e)  določiti usklajene standarde za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 43 – odstavek 3 – točka 2

Direktiva 2006/21/ES

Člen 22 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 22(2) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 22(2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 44 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2006/118/ES

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 45 – odstavek 2 – točka 1

Uredba (ES) št. 166/2006

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Kadar Komisija ugotovi, da podatkov o izpustih iz razpršenih virov ni, se nanjo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za začetek poročanja o izpustih ustreznih onesnaževal iz enega ali več razpršenih virov ob uporabi mednarodno potrjenih metodologij, kadar je to primerno.“;

„3.  Kadar Komisija ugotovi, da podatkov o izpustih iz razpršenih virov ni, se nanjo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z začetkom poročanja o izpustih ustreznih onesnaževal iz enega ali več razpršenih virov ob uporabi mednarodno potrjenih metodologij, kadar je to primerno.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 45 – odstavek 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 166/2006

Člen 18 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3) in člena 18 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(3) in člena 18 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 2

Direktiva 2007/2/ES

Člen 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi z določitvijo tehničnih ureditev za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev. Pri pripravi navedenih ureditev se upoštevajo ustrezne uporabniške zahteve, obstoječe pobude in mednarodni standardi za uskladitev zbirk prostorskih podatkov, pa tudi analiza izvedljivosti ter stroškov in koristi.

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo tehničnih ureditev za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev. Pri pripravi navedenih ureditev se upoštevajo ustrezne uporabniške zahteve, obstoječe pobude in mednarodni standardi za uskladitev zbirk prostorskih podatkov, pa tudi analiza izvedljivosti ter stroškov in koristi.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 3

Direktiva 2007/2/ES

Člen 16 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi pravili, ki zlasti določajo naslednje za dopolnitev tega poglavja:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo naslednjega:

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 4

Direktiva 2007/2/ES

Člen 17 – odstavek 8 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi določitvijo pravil, ki urejajo navedene pogoje. Ta pravila v celoti upoštevajo načela, določena v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo pravil, ki urejajo navedene pogoje Ta pravila v celoti upoštevajo načela, določena v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 46 – odstavek 3 – točka 5

Direktiva 2007/2/ES

Člen 21 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(7), člena 7(1), člena 16 in člena 17(8) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 4(7), člena 7(1), člena 16 in člena 17(8) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 47 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2007/60/ES

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 11(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 48 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2008/50/ES

Člen 28 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 28(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 28(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 2008/56/ES

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo meril in metodoloških standardov, ki jih bodo uporabile države članice, na podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi doslednost in da se med morskimi regijami ali podregijamiomogoči primerjava, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te direktive z določitvijo meril in metodoloških standardov, ki jih bodo uporabile države članice, na podlagi prilog I in III do 15. julija 2010 na način, da se zagotovi doslednost in da se med morskimi regijami ali podregijami omogoči primerjava, v kolikšni meri je bilo doseženo dobro okoljsko stanje.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (na primer za dopolnitev).

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2008/56/ES

Člen 11 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a v zvezi z določitvijo specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje ter presojo, ki upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov spremljanja ter presoje.“;

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24a za dopolnitev te direktive z določitvijo specifikacij in standardiziranih metod za spremljanje ter presojo, ki upoštevajo obstoječe obveznosti in zagotavljajo primerljivost izsledkov spremljanja ter presoje.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (na primer za dopolnitev).

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 49 – odstavek 2 – točka 4

Direktiva 2008/56/ES

Člen 24 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3), člena 11(4) in člena 24(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9(3), člena 11(4) in člena 24(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 50 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 1272/2008

Člen 53 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 37(5), člena 45(4) in člena 53(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 37(5), člena 45(4) in člena 53(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 51 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2009/126/ES

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 52 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2009/147/ES

Člen 15 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1221/2009 in vzpostavitev postopkov ocenjevanja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in njeno dopolnitvijo s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Za posodobitev Uredbe (ES) št. 1221/2009 in vzpostavitev postopkov ocenjevanja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo prilog k navedeni uredbi in njeno dopolnitvijo s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS in zagotavljanjem sektorskih referenčnih dokumentov in navodil, ki se nanašajo na registracijo organizacij in postopke usklajevanja. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Obrazložitev

Predlog spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 1221/2009 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z uskladitvijo nekaterih postopkov in v zvezi s sektorskimi referenčnimi dokumenti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

črtano

Obrazložitev

Predlog spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (ES) št. 1221/2009

Člen 16 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na postopke usklajevanja, ki jih odobri forum pristojnih organov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 49(2).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo navodil za postopke usklajevanja, ki jih odobri forum pristojnih organov.

Obrazložitev

Predlogi spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 1221/2009

Člen 17 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a v zvezi s postopki za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS, vključno z ustreznimi postopki za priziv na odločitve, sprejete na podlagi medsebojne ocene.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo postopkov za izvajanje medsebojnega ocenjevanja pristojnih organov za sistem EMAS, vključno z ustreznimi postopki za priziv na odločitve, sprejete na podlagi medsebojne ocene.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 1221/2009

Člen 30 – odstavek 6 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenimi akti sprejme navodila, ki se nanašajo na postopke usklajevanja, ki jih odobri forum organov za akreditiranje in licenciranje. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 49(2).

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe z uvedbo navodil za postopke usklajevanja, ki jih odobri forum organov za akreditiranje in licenciranje.

Obrazložitev

Predlogi spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 1221/2009

Člen 46 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„6.  Komisija z izvedbenimi akti v skladu s postopkom iz člena 49(2) sprejme sektorske referenčne dokumente iz odstavka 1 in navodila iz odstavka 4.“;

„6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 48a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem sektorskih referenčnih dokumentov iz odstavka 1 in navodila iz odstavka 4.“;

Obrazložitev

Predlogi spremembe za uskladitev ukrepa, ki je bil predhodno predložen v okviru regulativnega postopka s pregledom, z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 53 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (ES) št. 1221/2009

Člen 48 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Člen 48a

„Člen 48a

Izvajanje prenosa pooblastila

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(3) in člena 48 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16(4), člena 17(3), člena 30(6), člena 46(6) in člena 48 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.  Prenos pooblastila iz členov 17(3) in 48 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 16(4), člena 17(3), člena 30(6), člena 46(6) in člena 48 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila2016 o boljši pripravi zakonodaje*.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 17(3) in členom 48, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 16(4), členom 17(3), členom 30(6), členom 46(6) in členom 48, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

_______________

_______________

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9) in posodobitev sklicevanj glede na predhodne predloge sprememb.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 66/2010

Člen 6 – odstavek 7 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z odobritvijo odstopanj od odstavka 6 tega člena za določene kategorije proizvodov, ki vsebujejo snovi iz odstavka 6, le če njihova nadomestitev kot takih ali z uporabo alternativnih materialov ali zasnove proizvoda ni tehnično izvedljiva, ali za proizvode, ki imajo bistveno večjo splošno okoljsko uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi iste kategorije.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov za odobritev odstopanj od odstavka 6 tega člena za določene kategorije proizvodov, ki vsebujejo snovi iz odstavka 6, le če njihova nadomestitev kot takih ali z uporabo alternativnih materialov ali zasnove proizvoda ni tehnično izvedljiva, ali za proizvode, ki imajo bistveno večjo splošno okoljsko uspešnost v primerjavi z drugimi proizvodi iste kategorije.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 2

Uredba (ES) št. 66/2010

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z določitvijo posebnih meril za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov najpozneje devet mesecev po posvetovanju z EUEB. Ti ukrepi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih meril za podeljevanje znaka EU za okolje za vsako skupino proizvodov najpozneje devet mesecev po posvetovanju z EUEB. Ti ukrepi se objavijo v Uradnem listu Evropske unije

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 54 – odstavek 4 – točka 4

Uredba (ES) št. 66/2010

Člen 15 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(7), člena 8(2) in člena 15 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(7), člena 8(2) in člena 15 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (EGS) št. 3924/91

Člen 2 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„6.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s posodabljanjem seznama Prodcom in dejansko zbranih informacij za vsako postavko.“;

„6.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe s posodobitvijo seznama Prodcom in dejansko zbranih informacij za vsako postavko.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (EGS) št. 3924/91

Člen 3 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili za uporabo odstavka 3 tega člena, tudi za prilagoditev tehničnemu napredku.“;

„5.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem podrobnih pravil za uporabo odstavka 3 tega člena, tudi za prilagoditev tehničnemu napredku.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (EGS) št. 3924/91

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a, s katerimi Komisija predvidi, da se za nekatere postavke seznama Prodcom izvajajo mesečna ali četrtletna opazovanja.“;

„Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se za nekatere postavke seznama Prodcom izvajajo mesečna ali četrtletna opazovanja.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (EGS) št. 3924/91

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1.   Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z navedenimi ureditvami.“;

„1.   Države članice zbirajo zahtevane informacije z uporabo vprašalnikov, katerih vsebina ustreza postopkom, ki jih določi Komisija. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo navedenih ureditev.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 5

Uredba (EGS) št. 3924/91

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s podrobnimi pravili, v skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3).“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo podrobnih pravil, v skladu s katerimi države članice obdelujejo izpolnjene vprašalnike iz člena 5(1) ali informacije iz drugih virov iz člena 5(3).“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 55 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (EGS) št. 3924/91

Člen 9 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(6), člena 3(5), člena4, člena 5(1) in člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(6), člena 3(5), člena 4, člena 5(1) in člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 56 – odstavek 2 – točka 1

Uredba (EU) št. 696/93

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a zlasti v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi, da se jih prilagodi gospodarskemu in tehničnemu razvoju.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi s spremembo statističnih enot gospodarstva, uporabljenih meril in opredelitev, navedenih v Prilogi, da se jih prilagodi gospodarskemu in tehničnemu razvoju.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 56 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (EU) št. 696/93

Člen 6 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje kakovosti;

–  za dopolnitev navedene uredbe z merili za merjenje kakovosti spremenljivk;

Obrazložitev

Prilagoditev uvodnega besedila (uvodna izjava) predlogu spremembe člena 10(5) Uredbe (ES) št. 1165/98.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – točka 4 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  v členu 4(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

(2)  v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

Obrazložitev

Skladno z najnovejšo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je priporočljivo, da se pri prenosu pooblastila jasno določi, ali gre za pooblastilo za dopolnitev ali spremembo zakonodajnega akta. Dosledno se uporablja skozi celotno besedilo.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 2

Uredba (ES) št. 1165/98

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi njihovo odobritvijo in uporabo.“;

„Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo njihove odobritve in uporabe.“;

Obrazložitev

Skladno z najnovejšo sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je priporočljivo, da se pri prenosu pooblastila jasno določi, ali gre za pooblastilo za dopolnitev ali spremembo zakonodajnega akta. Dosledno se uporablja skozi celotno besedilo.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 3

Uredba (ES) št. 1165/98

Člen 10 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z merili za merjenje kakovosti.“;

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo meril za merjenje kakovosti spremenljivk.“;

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje prenos pooblastila (za dopolnitev) in natančni predmet delegiranega akta.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 1165/98

Člen 18 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  odstavek 3 člena 18 se črta;

Obrazložitev

Odstavek 3 je postopkovna določba, ki se nanaša na regulativni postopek s pregledom, zato je zdaj odveč in se črta.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5

Uredba (ES) št. 1165/98

Člen 18 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4(2), člena 10, točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus]

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost, je treba natančno navesti vse določbe, ki omogočajo prenos pooblastil. Prenos pooblastila se spremeni iz neomejenega obdobja na obdobje petih let v skladu z ustaljeno zakonodajno prakso na področju odgovornosti odbora ECON in splošnim pristopom Evropskega parlamenta. Dosledno se uporablja v celotnem besedilu.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5

Uredba (ES) št. 1165/98

Člen 18 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), člena 4(2), člena 10, točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost, je treba natančno navesti vse določbe, ki omogočajo prenos pooblastil.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 5

Uredba (ES) št. 1165/98

Člen 18 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(3), členom 4(2), členom 10, točkami (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točkama (b)4 in (d)2 Priloge B, točkami (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točkama (b)2 in (d)2 Priloge D, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(3), drugega pododstavka točke (d) prvega pododstavka člena 4(2), člena 10(5), točk (a), (b)3, (c)2, (c)10, (d)2, (f)8 in 9 Priloge A, točk (b)4 in (d)2 Priloge B, točk (b)2, (d)2 in (g)2 Priloge C ter točk (b)2 in (d)2 Priloge D, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Da bi zagotovili pravno varnost, je treba natančno navesti vse določbe, ki omogočajo prenos pooblastil. Obdobje pregleda je določeno na tri mesece z možnostjo enkratnega podaljšanja za dodatne tri mesece, kar je v skladu z ustaljeno zakonodajno prakso na področju pristojnosti odbora ECON. Dosledno se uporablja v celotnem besedilu.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 –točka 6 – točka ii

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga A – točka b – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka iii

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga A – točka c – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Podatki o prodajnih cenah na tujih trgih (št. 312) in uvoznih cenah (št. 340) se lahko zberejo z uporabo povprečne vrednosti za zunanjetrgovinske proizvode ali drugih virov le v primeru, če pri tem ne pride do znatnega poslabšanja kakovosti v primerjavi s posebnimi podatki o cenah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s pogoji za zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov.“;

„2.  Podatki o prodajnih cenah na tujih trgih (št. 312) in uvoznih cenah (št. 340) se lahko zberejo z uporabo povprečne vrednosti za zunanjetrgovinske proizvode ali drugih virov le v primeru, če pri tem ne pride do znatnega poslabšanja kakovosti v primerjavi s posebnimi podatki o cenah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo pogojev za zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka vi

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga A – točka d – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

„2.  Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (sprememba).

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka vii

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga A – točka f – točka 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi v zvezi s spremenljivko uvoznih cen (št. 340) določi pogoje za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“;

„8.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi v zvezi s spremenljivko uvoznih cen (št. 340) dopolni to uredbo z določitvijo pogojev za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 6 – točka viii

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga A – točka f – točka 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„9.  Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za euroobmočje in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na euroobmočje in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi za razlikovanje med euroobmočjem in območjem brez eura določi pogoje za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2).“; V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v euroobmočju. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med euroobmočjem in območjem brez eura.;

„9.  Spremenljivki za tuje trge (št. 122 in 312) se pošljeta posebej za območje eura in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področji D in E NACE Rev. 2 niso potrebne za spremenljivko 122. Poleg tega se spremenljivka uvozne cene (št. 340) pošlje glede na razdelitev na območje eura in območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, MIGS, področje (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a, s katerimi za razlikovanje med območjem eura in območjem brez eura to uredbo dopolni z določitvijo pogojev za uporabo evropskih vzorčnih načrtov, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki niso v območju eura. Tistim državam članicam, ki niso sprejele eura za svojo valuto, pri posredovanju spremenljivk 122, 312 in 340 ni treba razlikovati med območjem eura in območjem brez eura.;

Obrazložitev

Izraz „območje eura“ je uradni izraz za skupino držav, ki so sprejele euro kot svojo skupno valuto. Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 7 – točka i

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga B – točka b – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“;

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 7 – točka iv

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga B – točka d – točka 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (sprememba).

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka i

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga C – točka b – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“;

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“;

(Popraviti je treba številčenje v predlogu Komisije. Točka (9) je dejansko točka (8)).

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 – točka 8 – točka iii

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga C – točka c– točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii)  zadnji odstavek točke (c)4 se črta;

(iii)  tretji pododstavek točke (c)4 se črta;

(Popraviti je treba številčenje v predlogu Komisije. Točka (9) je dejansko točka (8)).

Obrazložitev

Uskladitev besedila s standardi za pripravo zakonodajnih aktov Unije.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 –točka 8 – točka iv

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga C – točka d– točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

„2.  Tudi spremenljivki prihodki od prodaje (št. 120) in obseg prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

(Popraviti je treba številčenje v predlogu Komisije. Točka (9) je dejansko točka (8)).

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (sprememba).

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 –točka 8 – točka v

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga C – točka g – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s pogoji za razmestitev v evropskem vzorčnem načrtu .“;

„2.  Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pogojev za razmestitev v evropskem vzorčnem načrtu.“;

(Popraviti je treba številčenje v predlogu Komisije. Točka (9) je dejansko točka (8)).

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 –točka 9 – točka i

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga D – točka b– točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi z uporabo drugih enot opazovanja.“;

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za dopolnitev te uredbe z omogočanjem uporabe drugih enot opazovanja.“;

(Popraviti je treba številčenje v predlogu Komisije. Točka (10) je dejansko točka (9)).

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 57 – odstavek 4 –točka 9 – točka iv

Uredba (ES) št. 1165/98

Priloga D – točka d – točka 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je tudi treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a v zvezi s spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

„2.  Spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) je tudi treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 18a za spremembo seznama spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni.“;

(Popraviti je treba številčenje v predlogu Komisije. Točka (10) je dejansko točka (9)).

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 530/1999 zaradi upoštevanja gospodarskih in tehničnih sprememb bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter merili za oceno kvalitete. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 530/1999 zaradi upoštevanja gospodarskih in tehničnih sprememb bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte za dopolnitev navedene uredbe z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter merili za oceno kakovosti statistike. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe člena 10(3) Uredbe (ES) št. 530/1999.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (ES) št. 530/1999

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe s podrobnejšo opredelitvijo in razčlenitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena. Ti delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 530/1999

Člen 10 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z merili za oceno kvalitete. Navedeni delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril za oceno kakovosti statistike. Navedeni delegirani akti se sprejmejo za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 4

Uredba Sveta (ES) št. 530/1999

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(3) in člena 10(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(3) in člena 10(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev prenosa pooblastila z ustaljeno zakonodajno prakso na področju pristojnosti odbora ECON in s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 58 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 530/1999

Člen 10 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(3) in členom 10(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 6(3) in členom 10(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda z ustaljeno zakonodajno prakso na področju pristojnosti odbora ECON.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 glede priprave rezultatov, primernega načina za prenos rezultatov in vsebine poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 2150/2002 glede priprave rezultatov, primernega načina za prenos rezultatov ter strukture in podrobne ureditve poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe člena za uskladitev besedila z nedavno sprejeto zakonodajo na področju statistike.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 1

Uredba (ES) št. 2150/2002

Člen 1 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b v zvezi z izdelavo tabele primerljivosti med statistično nomenklaturo iz Priloge III k tej uredbi in seznamom odpadkov, določenim z Odločbo Komisije 2000/532/ES*.

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b za dopolnitev te uredbe z izdelavo tabele primerljivosti med statistično nomenklaturo iz Priloge III k tej uredbi in seznamom odpadkov, določenim z Odločbo Komisije 2000/532/ES*.

____________________

____________________

* Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

* Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 –točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 2150/2002

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b v zvezi z opredelitvijo pogojev glede kakovosti in natančnosti.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo pogojev glede kakovosti in natančnosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 4

Uredba (ES) št. 2150/2002

Člen 5 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b v zvezi s prilagoditvijo gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju in statistični obdelavi podatkov kot tudi pri obdelavi in prenosu rezultatov ter v zvezi s prilagoditvijo specifikacij, navedenih v prilogah.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5b za spremembo te uredbe z njeno prilagoditvijo gospodarskemu in tehničnemu razvoju pri zbiranju in statistični obdelavi podatkov kot tudi pri obdelavi in prenosu rezultatov ter s prilagoditvijo specifikacij, navedenih v prilogah.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. sprememba).

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 4

Uredba (ES) št. 2150/2002

Člen 5 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(5), člena 3(1) in (4) ter člena 5a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 1(5), člena 3(1) in (4) ter člena 5a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 59 – odstavek 5 – točka 5

Uredba (ES) št. 2150/2002

Člen 6 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vsebine poročil o kakovosti iz oddelka 7 Priloge I in oddelka 7 Priloge II.

(c)  strukture in podrobne ureditve poročil o kakovosti iz oddelka 7 Priloge I in oddelka 7 Priloge II.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je skladen z drugimi predlogi sprememb k predlogu ter z novejšo zakonodajo na področju statistike. Ker se zdi, da je ustrezen obseg in namen tega odstavka, da se opredelijo struktura in ureditev poročila, je to pojasnjeno v predlagani spremembi. V duhu dobrega sodelovanja z drugimi institucijami ta predlog spremembe kaže tudi na prizadevanja Evropskega parlamenta za sklenitev dogovora v tej zadevi s sprejetjem predlaganega postopka.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 60 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 437/2003

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z določitvijo drugačnih standardov točnosti.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem drugačnih standardov točnosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 60 – odstavek 3 – točka 5

Uredba (ES) št. 437/2003

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) in člena 5 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) in člena 5 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 1 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  za dopolnitev navedene uredbe s sprejetjem ukrepov v zvezi s posredovanjem podatkov na podlagi rezultatov študij izvedljivosti.

Obrazložitev

Uskladitev uvodnega besedila s predlaganimi spremembami člena 10(5) Uredbe (ES) št. 450/2003.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 450/2003 glede vsebine poročil o kakovosti bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (ES) št. 450/2003 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s strukturo in podrobno ureditvijo poročil o kakovosti. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Obrazložitev

Uskladitev uvodnega besedila s predlaganimi spremembami člena 8(2) Uredbe (ES) št. 450/2003.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 1

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi s spremembami za ponovno tehnično opredelitev indeksa in revizijo strukture ponderiranja.“;

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za spremembo Priloge za ponovno tehnično opredelitev indeksa in revizijo strukture ponderiranja.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 2

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 3 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi s spremembami za vključitev gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v področjih od O do S NACE Rev.2, v področje uporabe te uredbe, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10.“;

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi s spremembo navedene uredbe, kar zadeva vključitev gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v področjih od O do S NACE Rev.2, v področje uporabe te uredbe, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti iz člena 10.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila. V členu 10 Uredbe (ES) št. 450/2003 je določena priprava študij izvedljivosti, niso pa opredeljene.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 3

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob upoštevanju prispevkov k skupni zaposlenosti in stroškom dela na ravni Unije in na nacionalnih ravneh se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z identifikacijo gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v NACE Rev. 2 področjih in z nadaljnjim razdruževanjem, ne preko ravni NACE Rev. 2 oddelkov (dvomestna raven) ali skupin oddelkov, v katerih se podatki razčlenijo ob upoštevanju gospodarskega in družbenega razvoja.

Ob upoštevanju prispevkov k skupni zaposlenosti in stroškom dela na ravni Unije in na nacionalnih ravneh se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z razčlenitvijo gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v NACE Rev. 2 področjih in z nadaljnjim razdruževanjem, ne preko ravni NACE Rev. 2 oddelkov (dvomestna raven) ali skupin oddelkov, v katerih se podatki razčlenijo ob upoštevanju gospodarskega in družbenega razvoja.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 3

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z opredelitvijo teh gospodarskih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z opredelitvijo teh gospodarskih dejavnosti, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti iz člena 10.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 3

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z opredelitvijo metodologije za verižni indeks.“;

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo metodologije za verižni indeks.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 4

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a v zvezi z opredelitvijo ločenih meril kakovosti. Posredovani trenutni in pretekli podatki ustrezajo tem merilom kakovosti.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo ločenih meril kakovosti. Posredovani trenutni in pretekli podatki ustrezajo tem merilom kakovosti.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 4

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice Komisiji predložijo letna poročila o kakovosti, prvič leta 2003. Komisija z izvedbenim aktom opredeli vsebino poročil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).“;

2.  Države članice Komisiji predložijo letna poročila o kakovosti, prvič leta 2003. Komisija z izvedbenimi akti opredeli strukturo in podrobno ureditev poročil. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).“;

Obrazložitev

Ni primerno določiti vsebine teh poročil z izvedbenim aktom. Ker se zdi, da je ustrezen obseg in namen tega odstavka, da se opredelijo struktura in ureditev poročila, je to pojasnjeno v predlagani spremembi. To je tudi v skladu z novejšo zakonodajo na področju statistike.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  člen 9 se črta.

Obrazložitev

Člen 9 se nanaša na obdobja prenosa in odstopanja, ki pa so že potekla. Zato je člen odveč in bi ga bilo treba črtati.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 –točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 10 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Komisija z izvedbenim aktom sprejme ukrepe na podlagi rezultatov študij izvedljivosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12(2).; Ti ukrepi upoštevajo načelo stroškovne učinkovitosti, kakor je opredeljeno v členu 2 Uredbe (ES) št. 223/2009, tudi minimaliziranje bremena enot poročanja.“;

„5.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11a za dopolnitev te uredbe v zvezi z zagotavljanjem podatkov iz odstavka 2 tega člena v skladu z rezultati študij izvedljivosti iz tega člena. V teh delegiranih aktih se upošteva načelo stroškovne učinkovitosti, kakor je opredeljeno v členu 2 Uredbe (ES) št. 223/2009, tudi minimaliziranje bremena enot poročanja.“;

Obrazložitev

Ni primerno, da se ti ukrepi sprejemajo z izvedbenimi akti, saj prenos pooblastila presega „določitev enotnih pogojev za izvajanje pravno zavezujočih aktov Unije“, kot je zapisano v členu 291 PDEU. Zato mora biti prenos pooblastila v obliki delegiranega akta.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 7

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 11 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(4), člena 3(2) in člena 4 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(4), člena 3(2), člena 4(1), (2) in (3), člena 8(1) in člena 10(5) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev sklicevanj in trajanja pooblastila (gl. resolucijo Parlamenta z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 7

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 11 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(4), člena 3(2) in člena 4 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz člena 2(4), člena 3(2), člena 4(1), (2) in (3), člena 8(1) in člena 10(5) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Obrazložitev

Uskladitev sklicevanja.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 61 – odstavek 4 – točka 7

Uredba (ES) št. 450/2003

Člen 11 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(4), členom 3(2) in členom 4, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(4), člena 3(2), člena 4(1), (2) in (3), člena 8(1) in člena 10(5), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev sklicevanj, obdobja pregleda in podaljšanja.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Priloga I – del VI – točka 62 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 808/2004

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 8(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 1 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  za spremembo navedene uredbe v zvezi s prilagoditvijo deleža celotne vrednosti Unije;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 –točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 1161/2005

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s časovnim razporedom posredovanja postavk P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, in B.4G ter vsako odločitvijo o zahtevi po razčlenitvi transakcij iz Priloge na nasprotne sektorje. Vsaka taka odločitev se sprejme šele po poročanju Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe, v skladu s členom 9.“;

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z natančno opredelitvijo časovnega razporeda posredovanja postavk P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45, in B.4G ter zahtevo po razčlenitvi transakcij iz Priloge na nasprotne sektorje. Vsi ti delegirani akti se sprejmejo šele potem, ko Komisija v skladu s členom 9 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju te uredbe.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 –točka 1 – točka b a (novo)

Uredba (ES) št. 1161/2005

Člen 2 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  odstavek 5 se črta;

Obrazložitev

Odstavek 5 se nanaša na predložitev podatkov za leto 2004 in je brezpredmeten, zato bi ga bilo treba črtati.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 1161/2005

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s spremembo odstavka 1 tega člena, kar zadeva delež celotne vrednosti Unije.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s spremembo odstavka 1 tega člena, da se prilagodi delež (1 %) celotne vrednosti Unije.“;

Obrazložitev

Pojasnitev (področja uporabe) prenosa pooblastila.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 1161/2005

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi s prilagoditvijo skupnih standardov kakovosti.

„1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z določitvijo skupnih standardov kakovosti.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 1161/2005

Člen 7 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in (4), člena 3(3) in člena 6(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2(2) in (4), člena 3(3) in člena 6(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 63 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 1161/2005

Člen 7 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2(2) in (4), členom 3(3) in členom 6(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 2(2) in (4), člena 3(3) in člena 6(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 1

Uredba (ES) št. 1552/2005

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z razširitvijo te opredelitve, če bi razširitev bistveno povečala reprezentativnost in kakovost rezultatov raziskav v zadevnih državah članicah.“;

Poleg tega se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem razširitve te opredelitve, če bi razširitev bistveno povečala reprezentativnost in kakovost rezultatov raziskav v zadevnih državah članicah.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 2

Uredba (ES) št. 1552/2005

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo zahtev vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za izpolnitev teh zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev. 2 in velikosti kategorij, v katere se rezultati lahko razčlenijo.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo zahtev vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za izpolnitev teh zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev. 2 in velikosti kategorij, v katere se rezultati lahko razčlenijo.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 3

Uredba (ES) št. 1552/2005

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi s posebnimi podatki, ki jih je treba zbrati v zvezi s podjetji, ki izvajajo usposabljanje, in podjetja, ki usposabljanja ne izvajajo, ter različnimi oblikami poklicnega usposabljanja.“;

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo posebnih podatkov, ki jih je treba zbrati v zvezi s podjetji, ki izvajajo usposabljanje, in podjetji, ki usposabljanja ne izvajajo, ter različnimi oblikami poklicnega usposabljanja.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 –točka 4 – točka a

Uredba (ES) št. 1552/2005

Člen 9 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z zahtevami glede kakovosti potrebnih in prenesenih podatkov za evropsko statistiko o poklicnem usposabljanju v podjetjih, ter v zvezi s katerimi koli ukrepi, potrebnimi za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov.“;

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo zahtev glede kakovosti potrebnih in prenesenih podatkov za evropsko statistiko o poklicnem usposabljanju v podjetjih, ter s sprejetjem morebitnih drugih ukrepov, potrebnih za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 –točka 4 – točka b

Uredba (ES) št. 1552/2005

Člen 9 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5. Komisija z izvedbenim aktom določi strukturo poročil o kakovosti iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).“;

„5. Pri pripravi poročil o kakovosti iz odstavka 2 države članice ravnajo v skladu z zahtevami glede kakovosti in morebitnimi drugimi ukrepi, določenimi v skladu z odstavkom 4. Da se oceni kakovost posredovanih podatkov, uporabijo format, ki ga določi Komisija z izvedbenimi akti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 14(2).“;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje, da se struktura poročil o kakovosti, sprejeta z izvedbenim aktom, nanaša na format, ki ga države članice uporabijo, kadar morajo oceniti kakovost posredovanih podatkov, in da ta ocena temelji na merilih kakovosti, že sprejetih z delegiranimi akti.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 5

Uredba (ES) št. 1552/2005

Člen 10 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a v zvezi z določitvijo prvega referenčnega leta, za katero je treba zbirati podatke.“;

„2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 13a za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega referenčnega leta, za katero je treba zbirati podatke.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 64 – odstavek 4 – točka 7

Uredba (ES) št. 1552/2005

Člen 13 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(3), člena 8(2), člena 9(4), člena 10(2) in člena 13 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(2), člena 7(3), člena 8(2), člena 9(4), člena 10(2) in člena 13 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 65 – odstavek 2 – točka 1

Uredba (ES) št. 1893/2006

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi s spremembo Priloge, da se upošteva tehnološki ali gospodarski razvoj in da se uskladi z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.“;

„2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi s spremembo Priloge I, da se upošteva tehnološki ali gospodarski razvoj ali da se uskladi z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.“;

Obrazložitev

Bolj podrobna opredelitev sklica (ker ni samo ena priloga).

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 65 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1893/2006

Člen 6 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 65 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1893/2006

Člen 6 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 66 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 458/2007

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi z določitvijo prvega leta polnega zbiranja podatkov, in sprejetjem ukrepov v zvezi s podrobno klasifikacijo zajetih podatkov in uporabljenimi opredelitvami.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega leta polnega zbiranja podatkov in sprejetjem ukrepov v zvezi s podrobno klasifikacijo zajetih podatkov in uporabljenimi opredelitvami.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 66 – odstavek 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 458/2007

Člen 7 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(3) in točke 1.1.2.4 Priloge I se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7(3) in točke 1.1.2.4 Priloge I se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 716/2007 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo opredelitev iz prilog I in II ter ravni podrobnosti iz Priloge III in v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z ukrepi za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih.

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 716/2007 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembo opredelitev iz prilog I in II ter ravni podrobnosti iz Priloge III in v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe z ukrepi za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih in skupnimi standardi kakovosti.

Obrazložitev

Podrobnejši opis prenosa pooblastila (glej tudi predlog spremembe člena 6(3) te Uredbe (ES) št. 716/2007).

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 2

Uredba (ES) št. 716/2007

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s potrebnimi izvedbenimi ukrepi za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih na podlagi zaključkov pilotnih študij.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo potrebnih izvedbenih ukrepov za statistike o tujih notranjih in zunanjih povezanih podjetjih na podlagi zaključkov pilotnih študij.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 3

Uredba (ES) št. 716/2007

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi s skupnimi standardi kakovosti.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo skupnih standardov kakovosti iz odstavka 1.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev) in področja uporabe, da bi bila bolj natančna.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 –točka 4 – točka a – točka ii

Uredba (ES) št. 716/2007

Člen 9 – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(c)  opredelitev vsebine in periodičnosti poročil o kakovosti.“;

„(c)  opredelitev strukture, podrobne ureditve in periodičnosti poročil o kakovosti iz člena 6(2).“;

Obrazložitev

Ni primerno določiti vsebine teh poročil z izvedbenim aktom. Zdi se, da je ustrezen obseg in namen tega odstavka, da se opredelijo struktura in ureditev poročila, kar je pojasnjeno v predlagani spremembi. To je tudi v skladu z novejšo zakonodajo na področju statistike.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 5

Uredba (ES) št. 716/2007

Člen 9 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 5(4) in člena 6(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega odstavka člena 2, člena 5(4) in člena 6(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 5

Uredba (ES) št. 716/2007

Člen 9 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2), člena 5(4) in člena 6(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz drugega odstavka člena 2, člena 5(4) in člena 6(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 67 – odstavek 4 – točka 5

Uredba (ES) št. 716/2007

Člen 9 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 2, členom 5(4) in členom 6(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi drugega odstavka člena 2, člena 5(4) in člena6(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala.. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 68 – odstavek 2 – točka 1

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 9 a – pododstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem:

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 68 – odstavek 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 862/2007

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (ES) št. 1445/2007

Člen 3 – odstavek 1 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev in seznama osnovnih postavk iz Priloge II, da se upoštevajo gospodarske in tehnične spremembe, v kolikor to ne pomeni nesorazmerno višjih stroškov za države članice.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo opredelitev iz prvega odstavka in seznama osnovnih postavk iz Priloge II, da se upoštevajo gospodarske in tehnične spremembe, v kolikor to ne pomeni nesorazmerno višjih stroškov za države članice.“;

Obrazložitev

Prenos pooblastila mora biti bolj natančen, njegov obseg pa jasno opredeljen, kot zahteva člen 290 Pogodbe.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 –točka 2 – točka a

Uredba (ES) št. 1445/2007

Člen 7 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s skupnimi merili, ki so podlaga za kontrolo kakovosti.“;

„4.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo skupnih meril, ki so podlaga za kontrolo kakovosti iz odstavka 1.“;

Obrazložitev

Prenos pooblastila mora biti bolj natančen, njegov obseg pa jasno opredeljen, kot zahteva člen 290 Pogodbe.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 –točka 2 – točka b

Uredba (ES) št. 1445/2007

Člen 7 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„5.  Komisija z izvedbenim aktom sprejme strukturo poročil o kakovosti iz točke 5.3 Priloge I. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“;

„5.  Komisija z izvedbenimi akti določi strukturo in podrobno ureditev poročil o kakovosti iz odstavka 3, kot so natančneje opredeljena v točki 5.3 Priloge I. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).“;

Obrazložitev

Jasno je treba opredeliti obseg pooblastila.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 1445/2007

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 in člena 7(4) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz drugega odstavka člena 3 in člena 7(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 1445/2007

Člen 10 a – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz člena 3 in člena 7(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz drugega odstavka člena 3 in člena7(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Obrazložitev

Tehnični popravek.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 69 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 1445/2007

Člen 10 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3 in členom 7(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi drugega odstavka člena 3 in člena 7(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 177/2008 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo seznama značilnosti registra, njihovih opredelitev in pravil o njihovi kontinuiteti iz Priloge k navedeni uredbi ter v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe s skupnimi standardi kakovosti in pravili za posodabljanje registrov ter z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena nekatera podjetja in skupine podjetij z navedbo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Za prilagoditev Uredbe (ES) št. 177/2008 gospodarskemu in tehničnemu razvoju bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi spremembo seznama značilnosti registra, njihovih opredelitev in pravil o njihovi kontinuiteti iz Priloge k navedeni uredbi ter v zvezi z dopolnitvijo navedene uredbe s skupnimi standardi kakovosti za poslovne registre in pravili za posodabljanje registrov ter z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena nekatera podjetja in skupine podjetij z navedbo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

Obrazložitev

Uskladitev s predlogom spremembe k členu 6(3) Uredbe (ES) št. 177/2008.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (ES) št. 177/2008

Člen 3 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena podjetja z manj kot pol zaposlenega in vse-rezidenčne skupine podjetij brez statističnega pomena za države članice, ter opredelitvijo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko.“;

„6.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena podjetja z manj kot pol zaposlenega in vse-rezidenčne skupine podjetij brez statističnega pomena za države članice, ter opredelitvijo enot, skladnih s tistimi za kmetijsko statistiko.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 177/2008

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s skupnimi standardi kakovosti.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z uvedbo skupnih standardov kakovosti za poslovne registre iz odstavka 1.

Obrazložitev

Prenos pooblastila mora biti bolj natančen, njegov obseg pa jasno opredeljen, kot zahteva člen 290 Pogodbe.

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 177/2008

Člen 6 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija z izvedbenim aktom sprejme odločitve v zvezi z vsebino in periodičnostjo poročil o kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 16(2).

Komisija z izvedbenimi akti sprejme odločitve v zvezi s strukturo, podrobno ureditvijo in periodičnostjo poročil o kakovosti iz odstavka 2. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 16(2).

Obrazložitev

Ni primerno določiti vsebine teh poročil z izvedbenim aktom. Ker se zdi, da je ustrezen obseg in namen tega odstavka, da se opredelijo struktura in ureditev poročila, je to pojasnjeno v predlagani spremembi. To je tudi v skladu z novejšo zakonodajo na področju statistike.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 177/2008

Člen 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a v zvezi s pravili za posodabljanje registrov.“;

„3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 15a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil za posodabljanje registrov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (ES) št. 177/2008

Člen 15 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6), člena 5(2), člena 6(3) in člena 8(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(6), člena 5(2), člena 6(3) in člena 8(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 70 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (ES) št. 177/2008

Člen 15 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(6), členom 5(2), členom 6(3) in členom 8(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(6), člena 5(2), člena 6(3) in člena 8(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Uporaba prilagodljivega modula iz točke (j) odstavka 2 se načrtuje v tesnem sodelovanju z državami članicami. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s področjem uporabe, seznamom karakteristik, obdobjem opazovanja, zajetimi dejavnostmi in zahtevami glede kakovosti. Delegirani akti se sprejmejo najmanj 12 mesecev pred začetkom obdobja opazovanja. Komisija tudi opredeli potrebo po informiranju in vpliv zbiranja podatkov na obremenitev za podjetja ter stroške držav članic.“;

„Uporaba prilagodljivega modula iz točke (j) odstavka 2 se načrtuje v tesnem sodelovanju z državami članicami. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo področja uporabe prilagodljivega modula, njegovega seznama karakteristik, obdobjem opazovanja, zajetimi dejavnostmi in zahtevami glede kakovosti. Delegirani akti se sprejmejo najmanj 12 mesecev pred začetkom obdobja opazovanja. Komisija tudi opredeli potrebo po informiranju in vpliv zbiranja podatkov na obremenitev za podjetja ter stroške držav članic.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 4 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11bv zvezi s potrebnimi ukrepi, sprejetimi na podlagi ovrednotenja pilotnih študij.“;

„4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo potrebnih ukrepov, sprejetih na podlagi ovrednotenja pilotnih študij.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 7 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„2.  Da bi lahko zbrali agregate Unije, države članice pripravijo sestavine nacionalnih rezultatov po ravneh NACE Rev. 2, kot je določeno v prilogah k tej uredbi ali v delegiranih aktih. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b.“;

„2.  Za namene zbiranja agregatov Unije države članice pripravijo sestavine nacionalnih rezultatov po ravneh NACE Rev. 2, kot je določeno v prilogah k tej uredbi ali v delegiranih aktih. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev uredbe z opredelitvijo ustreznih ravni NACE Rev. 2.“;

Obrazložitev

Prenos pooblastila mora biti bolj natančen, njegov obseg pa jasno opredeljen, kot zahteva člen 290 Pogodbe.

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 4 – točka a

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Rezultati se pošljejo v ustrezni tehnični obliki v obdobju po koncu obdobja opazovanja. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z obdobjem opazovanja za module iz člena 3(2)(a) do (h) in (j) in to obdobje ne bo trajalo dlje od 18 mesecev. Za modul iz člena 3(2)(i) obdobje ne bo trajalo dlje od 30 mesecev ali 18 mesecev, kot je določeno v oddelku 9 Priloge IX. Poleg tega se majhno število ocenjenih predhodnih rezultatov pošlje v času od konca obdobja opazovanja, ki se določi v skladu z navedenim postopkom za module, določene v členu 3(2)(a) do (g), in ni daljše od 10 mesecev.

Rezultati se pošljejo v ustrezni tehnični obliki v obdobju po koncu obdobja opazovanja. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo obdobja opazovanja za module iz člena 3(2)(a) do (h) in (j), ki ne traja dlje kot 18 mesecev. Za modul iz člena 3(2)(i) obdobje ne traja dlje od 30 mesecev ali 18 mesecev, kot je določeno v oddelku 9 Priloge IX. Poleg tega se majhno število ocenjenih predhodnih rezultatov pošlje v času od konca obdobja opazovanja. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo tega obdobja za module iz člena 3(2)(a) do (g), ki ne traja dlje kot 10 mesecev.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev). Ker se besedilo „...ta postopek...“ nanaša na regulativni postopek s pregledom, je treba določbo prilagoditi, da se nanaša na postopek sprejemanja delegiranih aktov.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 4 – točka b

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s pregledom pravil v zvezi z oznako CETO in razvrstitvijo držav v posamezne skupine do 29. aprila 2013 in nato vsakih pet let.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe s pregledom pravil v zvezi z oznako CETO in razvrstitvijo držav v posamezne skupine do 29. aprila 2013 in nato vsakih pet let.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 11 a – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s:

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe, kar zadeva:

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (tj. dopolnitev).

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 11 b – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 4(4), člena 7(2), člena 8(2) in (3), člena 11a, oddelkov 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelka 6 prilog II, III in IV, oddelka 7 Priloge VI, oddelkov 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelkov 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4), člena 4(4), člena 7(2), člena 8(2) in (3), člena 11a, oddelkov 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelka 6 prilog II, III in IV, oddelka 7 Priloge VI, oddelkov 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelkov 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 6

Uredba (ES) št. 295/2008

Člen 11 b – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(4), členom 4(4), členom 7(2), členom 8(2) in (3), členom 11a, oddelki 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelkom 6 prilog II, III in IV, oddelkom 7 Priloge VI, oddelki 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelki 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 3(4), členom 4(4), členom 7(2), členom 8(2) in (3), členom 11a, oddelki 5, 6, 8(1) in (2) Priloge I, oddelkom 6 prilog II, III in IV, oddelkom 7 Priloge VI, oddelki 3, 4(2) in (3) Priloge VIII, oddelki 8(2) in (3) ter 10(2) Priloge IX, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka a

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga I – oddelek 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvo referenčno leto, za katero se zberejo statistični podatki, je koledarsko leto 2008. Podatki se zberejo v skladu z razčlenitvijo v oddelku 9. Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s prvim referenčnim letom, za katerega je treba zbrati statistične podatke o razredih dejavnosti iz obsega skupin 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelka 66 NACE Rev. 2.

Prvo referenčno leto, za katero se zberejo statistični podatki, je koledarsko leto 2008. Podatki se zberejo v skladu z razčlenitvijo v oddelku 9. Vendar se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega referenčnega leta, za katerega je treba zbrati statistične podatke o razredih dejavnosti iz obsega skupin 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelka 66 NACE Rev. 2.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka a

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga I – oddelek 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vsako ključno karakteristiko države članice navedejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.

Za vsako ključno karakteristiko države članice navedejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo ključnih karakteristik.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka a – točka i

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga I – oddelek 8 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„1.  Rezultate je treba sporočiti v 18 mesecih od konca koledarskega leta obdobja opazovanja, razen za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2. Za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2 je rok za sporočanje 10 mesecev. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z rokom za sporočanje rezultatov v zvezi z razredi dejavnosti, zajetimi v skupinah 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelku 66 NACE Rev. 2.“;

„1.  Rezultate je treba sporočiti v 18 mesecih od konca koledarskega leta obdobja opazovanja, razen za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2. Za razreda dejavnosti 64.11 in 64.19 NACE Rev. 2 je rok za sporočanje 10 mesecev. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo roka za sporočanje rezultatov v zvezi z razredi dejavnosti, zajetimi v skupinah 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelku 66 NACE Rev. 2.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 8 – točka b – točka ii

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga – oddelek 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Te predhodne rezultate ali ocene je treba razčleniti na trimestno raven (skupina) NACE Rev. 2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s sporočanjem predhodnih rezultatov ali ocen za oddelek 66 NACE Rev.2;.“

„Te predhodne rezultate ali ocene je treba razčleniti na trimestno raven (skupina) NACE Rev. 2. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo sporočanja predhodnih rezultatov ali ocen za oddelek 66 NACE Rev.2;.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 9

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga II – oddelek 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 10

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga III – oddelek 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 11

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga IV – oddelek 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s ključnimi karakteristikami.

Za vsako ključno karakteristiko države članice prikažejo stopnjo natančnosti glede na 95-odstotno stopnjo zaupanja, ki jo Komisija vključi v poročilo, predvideno v členu 13, ob upoštevanju uporabe navedenega člena v vseh državah članicah. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh ključnih karakteristik.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 12

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga VI – oddelek 7 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z rokom sporočanja rezultatov, ki ni daljši od 10 mesecev od konca referenčnega leta.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo roka za sporočanje rezultatov, ki ni daljši od 10 mesecev od konca referenčnega leta.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 13 – točka a

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga VII – oddelek 3 – odstavek 1 – stavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na podlagi takšne raziskave se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi s spremembo spodnje meje.“;

„Na podlagi takšne raziskave se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za spremembo te uredbe s spremembo spodnje meje za referenčno populacijo.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev) in področja uporabe.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 –točka 13 – točka b

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga VIII – oddelek 4 – odstavka 2 in 3 – tabela

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z določitvijo razčlenitve po proizvodu.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo razčlenitve po proizvodu.“;

(Ta predlog spremembe se nanaša na tabelo „Razčlenitev prihodkov od prodaje po vrsti proizvoda“, stavek v stolpcu „Opomba“.)

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 14 – točka a

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga IX – oddelek 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi rezultati, ki se razčlenijo tudi po velikostnih razredih z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se nekateri rezultati razčlenijo tudi po velikostnih razredih z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 14 – točka a

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga IX – oddelek 8 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi rezultati, ki se razčlenijo tudi po pravnoorganizacijski obliki z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.“;

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo, da se nekateri rezultati razčlenijo tudi po pravnoorganizacijski obliki z ravnjo podrobnosti, navedeno v oddelku 10, razen za področja L, M in N NACE Rev. 2, za katera jih je treba razčleniti samo na raven skupine.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 71 – odstavek 3 – točka 14 – točka b

Uredba (ES) št. 295/2008

Priloga IX– oddelek 10 – odstavek 2 –pododdelek „Posebni agregati“

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se omogoči zbiranje statističnih podatkov Unije o demografiji podjetij za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b v zvezi z nekaterimi posebnimi agregati NACE Rev. 2, ki jih je treba poslati.“

Da se omogoči zbiranje statističnih podatkov Unije o demografiji podjetij za sektor informacijskih in komunikacijskih tehnologij, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 11b za dopolnitev te uredbe z določitvijo nekaterih posebnih agregatov NACE Rev. 2, ki jih je treba poslati.“

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev).

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 72 – odstavek 2 – točka 1

Uredba (ES) št. 451/2008

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

“2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi s spremembo Priloge:

“2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi s spremembo Priloge, da se upošteva tehnološki ali gospodarski razvoj in da se uskladi z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.“

(a)  da se upošteva tehnološki ali gospodarski razvoj;

 

(b)  da se uskladi z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.“;

 

Obrazložitev

Uskladitev besedila, ker sta odstavka (a) in (b) odveč.

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 72 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 451/2008

Člen 6 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 72 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 451/2008

Člen 6 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 73 – odstavek 3 – točka 1

Uredba (ES) št. 452/2008

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a v zvezi z:

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6a za dopolnitev te uredbe, kar zadeva:

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 73 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 452/2008

Člen 6 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 453/2008

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Za namene točke 1 prvega odstavka se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z opredelitvijo konceptov ‚dejavni ukrepi pri iskanju ustreznega kandidata‘ in ‚določeno obdobje‘.“;

„Za namene točke 1 prvega odstavka se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z opredelitvijo konceptov ‚dejavni ukrepi pri iskanju ustreznega kandidata‘ in ‚določeno obdobje‘.“;

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 453/2008

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

“1.  Države članice zberejo četrtletne podatke s sklicevanjem na posebne referenčne datume. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z določitvijo teh posebnih referenčnih datumov.“;

“1.  Države članice zberejo četrtletne podatke s sklicevanjem na posebne referenčne datume. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z določitvijo teh posebnih referenčnih datumov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 3

Uredba (ES) št. 453/2008

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

“1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z določitvijo prvega referenčnega četrtletja ter rokov za pošiljanje. Hkrati se pošljejo vse revizije četrtletnih podatkov za predhodna četrtletja.

“1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z določitvijo prvega referenčnega četrtletja ter rokov za pošiljanje, ki veljajo za države članice. Hkrati se pošljejo vse revizije četrtletnih podatkov za predhodna četrtletja.

Države članice pošljejo podatke in metapodatke Komisiji (Eurostatu) v obliki, ki jo z izvedbenim aktom določi Komisija. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(3).“;

Države članice pošljejo podatke in metapodatke Komisiji (Eurostatu), pri čemer navedejo njihov vir,tehnični obliki, ki jo z izvedbenimi akti določi Komisija. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 9(3).“;

Obrazložitev

Ta določba bi se morala nanašati izključno na tehnični format in roke za pošiljanje podatkov iz držav članic. Navesti je treba vir podatkov.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 453/2008

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a v zvezi z ustreznim okvirom za uvedbo vrste študij izvedljivosti.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 8a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ustreznega okvira za uvedbo vrste študij izvedljivosti.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 74 – odstavek 3 – točka 5

Uredba (ES) št. 453/2008

Člen 8 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 3(1), člena 5(1) ter člena 7(1) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 2, člena 3(1), člena 5(1) ter člena 7(1) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 75 – odstavek 2 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 763/2008

Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a v zvezi z določitvijo poznejših referenčnih let. Referenčna leta so na začetku desetletij.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe z določitvijo poznejših referenčnih let. Referenčna leta so na začetku desetletij.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 75 – odstavek 2 – točka 1 – točka b

Uredba (ES) št. 763/2008

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za sprejetje programa statističnih podatkov in metapodatkov, ki se morajo poslati za izpolnitev zahtev iz te uredbe.“;

3.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 7a za dopolnitev te uredbe s sprejetjem programa statističnih podatkov in metapodatkov, ki se morajo poslati za izpolnitev zahtev iz te uredbe.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 75 – odstavek 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 763/2008

Člen 7 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 – točka 2

Uredba (ES) št. 1099/2008

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a, da po začetku veljavnosti spremenjene klasifikacije NACE nadalje pojasni terminologijo in doda ustrezne oznake NACE.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za spremembo te uredbe, da po začetku veljavnosti spremenjene klasifikacije NACE pojasni terminologijo in doda ustrezne oznake NACE.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za spremembo).

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 – točka 4

Uredba (ES) št. 1099/2008

Člen 8 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z nizom letnih jedrskih statistik.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo niza letnih jedrskih statistik.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 – točka 5 – točka a

Uredba (ES) št. 1099/2008

Člen 9 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z nizom statistik obnovljivih virov energije in statistik končne porabe energije.“;

2.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a za dopolnitev te uredbe z določitvijo niza statistik obnovljivih virov energije in statistik končne porabe energije.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 76 – odstavek 3 – točka 7

Uredba (ES) št. 1099/2008

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4(2) in (3), člena 5(3), člena 8 ter člena 9(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(3), člena 4(2) in (3), člena 5(3), člena 8 ter člena 9(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1338/2008

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Podatki se zagotovijo v določenih rokih, v predvidenih časovnih presledkih in ob upoštevanju navedenih referenčnih obdobij iz prilog ali delegiranih aktov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a.“;

Podatki se zagotovijo v določenih rokih, v predvidenih časovnih presledkih in ob upoštevanju navedenih referenčnih obdobij iz prilog ali delegiranih aktov. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a z dopolnitvijo te uredbe.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 1338/2008

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z:

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo naslednjega:

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 4

Uredba (ES) št. 1338/2008

Člen 9 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 7(2) in člena 9(1) ter točk (c), (d) in (e) prilog I, II, III, IV in V se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6(2), člena 7(2) in člena 9(1) ter točk (c), (d) in (e) prilog I, II, III, IV in V se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 6 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga I – točka c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Statistični podatki na podlagi EHIS se zagotovijo vsakih pet let; za druga zbiranja podatkov, denimo glede obolevnosti ali nezgod in poškodb, ter za nekatere posebne anketne module se lahko zahteva drugačna pogostost. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“;

Statistični podatki na podlagi EHIS se zagotovijo vsakih pet let; za druga zbiranja podatkov, denimo glede obolevnosti ali nezgod in poškodb, ter za nekatere posebne anketne module se lahko zahteva drugačna pogostost. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 6 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga I – točka d – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Ob predložitvi podatkov ni treba vsakič zajeti vseh tem. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

„Ob predložitvi podatkov ni treba vsakič zajeti vseh tem. „Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 6 – točka c

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga I – točka e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih raziskav in drugih uporabljenih virih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih raziskav in drugih uporabljenih virih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 7 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga II – točka c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“;

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto, časovni presledek in rok za predložitev podatkov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 7 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga II – točka d – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 7 – točka c

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga II – točka e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih virov in uporabljenih zbiranjih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o značilnostih virov in uporabljenih zbiranjih, zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 8 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga III – točka c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 24 mesecev po koncu referenčnega leta. Začasni ali ocenjeni podatki se lahko zagotovijo prej. V primeru dogodka, ki predstavlja nevarnost za javno zdravje, je možno vzpostaviti dodatno, posebno zbiranje podatkov, tako za vse smrti kot za določene vzroke smrti.“;

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 24 mesecev po koncu referenčnega leta. Začasni ali ocenjeni podatki se lahko zagotovijo prej. V primeru dogodka, ki predstavlja nevarnost za javno zdravje, je možno vzpostaviti dodatno, posebno zbiranje podatkov, tako za vse smrti kot za določene vzroke smrti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 8 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga III – točka d – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 8 – točka c

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga III – točka e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 9 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga IV – točka c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 18 mesecev po koncu referenčnega leta.“;

Statistični podatki se zagotovijo vsako leto. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na prvo referenčno leto. Podatki se predložijo najpozneje 18 mesecev po koncu referenčnega leta.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 9 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga IV – točka d – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 9 – točka c

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga IV – točka e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji, številu prijavljenih nezgod pri delu, po potrebi pa tudi podrobnostih vzorčenja ter informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji, številu prijavljenih nezgod pri delu, po potrebi pa tudi podrobnostih vzorčenja ter informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 10 – točka a

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga V – točka c – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Statični podatki za poklicne bolezni se zagotovijo vsako leto, predložijo pa se najpozneje 15 mesecev po koncu referenčnega leta. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na referenčna obdobja, časovne presledke in roke za zagotovitev drugih zbiranj podatkov.“;

Statični podatki za poklicne bolezni se zagotovijo vsako leto, predložijo pa se najpozneje 15 mesecev po koncu referenčnega leta. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na referenčna obdobja, časovne presledke in roke za zagotovitev drugih zbiranj podatkov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 10 – točka b

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga V – točka d – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo ukrepov, ki se nanašajo na značilnosti, tj. spremenljivke, opredelitve in klasifikacije navedenih tem, ter na razčlenitev značilnosti.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 77 – odstavek 2 – točka 10 – točka c

Uredba (ES) št. 1338/2008

Priloga V – točka e – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a za dopolnitev te uredbe z določitvijo pravil v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na predložitev metapodatkov, vključno metapodatkov o zajeti populaciji in informacijah o vsaki nacionalni posebnosti, ki je bistvena za razlago in zbiranje primerljivih statističnih podatkov in kazalnikov.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Priloga I – del VII – točka 78 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1185/2009

Člen 5 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1a), (2) in (3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(1a), (2) in (3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a v zvezi z uporabljanjem mednarodnih računovodskih standardov v Uniji.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 5a za dopolnitev te uredbe z določitvijo uporabe mednarodnih računovodskih standardov v Uniji („sprejeti mednarodni računovodski standardi“).

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (dopolnitev) ter povezave z določbami v drugih odstavkih osnovnega akta.

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 – točka a

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je v primeru možne neposredne nevarnosti za stabilnost finančnih trgov to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega odstavka, uporabi postopek iz člena 5b.“;

črtano

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka se ne zdi upravičena. Po potrebi lahko Evropski parlament ali Svet zgodaj v postopku sporočita, da aktu ne nasprotujeta (glej predlog črtanja člena 5b Uredbe (ES) št. 1606/2002).

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člen 4 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1a)  v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„Za vsako poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2005 ali po tem datumu, družbe, ki jih ureja zakonodaja države članice, pripravijo svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom iz člena 6(2), če so njihovi vrednostni papirji na datum zaključka bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice v smislu člena 1(13) Direktive Sveta 93/22/EGS z dne 10. maja 1993 o investicijskih storitvah na področju vrednostnih papirjev(1).“

„Za vsako poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2005 ali po tem datumu, družbe, ki jih ureja zakonodaja države članice, pripravijo svoje konsolidirane računovodske izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s členom 3(1), če so njihovi vrednostni papirji na datum zaključka bilance sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, kot je določeno v točki (21) člena 4(1) Direktive 2014/65/EU.“

Obrazložitev

Sklicevanje na države članice ni potrebno, saj opredelitev reguliranega trga v členu 44 direktive o trgih finančnih instrumentov vključuje samo trge, ki so dovoljeni v EU.

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člen 5

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(1b)  člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

„Člen 5

Možnosti glede letnih računovodskih izkazov in nejavnih družb

Možnosti glede letnih računovodskih izkazov in nejavnih družb

Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da:

Države članice lahko dovolijo ali zahtevajo, da:

(a)   družbe iz člena 4 pripravijo letne računovodske izkaze;

(a)   družbe iz člena 4 pripravijo letne računovodske izkaze;

(b)   družbe razen tistih iz člena 4 pripravijo konsolidirane računovodske izkaze in/ali letne računovodske izkaze,

(b)   družbe razen tistih iz člena 4 pripravijo konsolidirane računovodske izkaze in/ali letne računovodske izkaze,

v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s postopkom, določenem v členu 6(2).“

v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, sprejetimi v skladu s členom 3(1).“

Obrazložitev

Uskladitev z veljavnim postopkom (člen 6 Uredbe (ES) 1606/2002 se črta; prenos pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov je sedaj v členu 3).

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člen 5 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člen 5 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(1), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 2

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člen 5 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5b

črtano

Postopek v nujnih primerih

 

1.  Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

 

2.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 5a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.

 

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka se ne zdi upravičena. Po potrebi lahko Evropski parlament ali Svet zgodaj v postopku sporočita, da aktu ne nasprotujeta.

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 3

Uredba (ES) št. 1606/2002

Člena 6 in 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  člena 6 in 7 se črtata.

(3)  člen 6 se črta.

Obrazložitev

Črta se le člen 6, ker postopek komitologije ne obstaja več.

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 79 – odstavek 2 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1606/2002

„Člen 7

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(3a)  člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

„Člen 7

Poročanje in usklajevanje

Poročanje in usklajevanje

1.   Komisija se redno povezuje z Odborom glede stanja tekočih projektov IASB in vseh pripadajočih dokumentov, ki jih IASB izda z namenom uskladitve stališč in omogočanja razprav v zvezi s sprejetjem standardov, ki lahko izhajajo iz teh projektov in dokumentov.

1.   Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o stanju tekočih projektov IASB in vseh pripadajočih dokumentov, ki jih IASB izda z namenom uskladitve stališč in omogočanja razprav v zvezi s sprejetjem standardov, ki lahko izhajajo iz teh projektov in dokumentov.

2.   Komisija ustrezno in pravočasno poroča Odboru, če ne namerava predlagati sprejetja standarda.“

2.   Komisija ustrezno in pravočasno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu, če ne namerava predlagati sprejetja standarda.“

Obrazložitev

Primerno je določiti nekatere obveznosti poročanja Parlamentu in Svetu pri pripravi osnutkov mednarodnih računovodskih standardov. To bi bilo v skladu z zahtevami Parlamenta (Stolojanovo poročilo) in dogovorjenim besedilom člena 9(6a) poročila o financiranju Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje.

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za prilagoditev Direktive 2009/110/ES zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega napredka in razvoja trga ter za zagotovitev usklajene uporabe nekaterih izjem iz navedene direktive bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spremembo navedene direktive. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije v zvezi s pripravo delegiranih aktov.

Direktiva 2009/110/ES v členu 14 vključuje prenos pooblastila na Komisijo za sprejemanje ukrepov, potrebnih za posodobitev določb te direktive „zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega napredka in razvoja trga“ v skladu z regulativnim postopkom s pregledom. Če bi bil ta prenos pooblastila prilagojen prenosu pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov brez nadaljnjih sprememb, potem ne bi izpolnjeval zahtev iz člena 290 PDEU v zvezi s potrebno določitvijo ciljev, vsebine in področja uporabe prenosa pooblastila. Ob upoštevanju, da Komisija prenosa pooblastila do zdaj še ni uporabila, bi ga bilo treba črtati.

Obrazložitev

Pojasnilo, zakaj se v tej direktivi prenos pooblastil v celoti črta.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 80 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 2009/110/ES

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:

(1)  člen 14 se črta.

Člen 14

 

Delegirani akti

 

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a:

 

a)  za spremembo te direktive zaradi upoštevanja inflacije ali tehnološkega napredka in razvoja trga;

 

b)  za spremembo člena 1(4) in (5), da se zagotovi usklajena uporaba izjem iz navedenih določb.“;

 

Obrazložitev

Prenos pooblastila je preširoko zastavljen, da bi bil primeren za delegirane akte v skladu s členom 290 PDEU in doslej še ni bil uporabljen. Zato ga je treba črtati.

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Priloga I – del VIII – točka 80 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 2009/110/ES

„Člen 14 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  vstavi se naslednji člen 14a:

črtano

„Člen 14a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 14 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 14 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016*.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 14, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

________________

 

* UL L 123, 12.5.2016, str. 1.“ ’

 

Obrazložitev

Glede na navedene predloge sprememb ni več določb, ki bi pooblaščale Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov, zato je treba to postopkovno določbo črtati.

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 81 – odstavek 2 – točka 4

Direktiva 75/324/EGS

Člen 10 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 in člena 10(3) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 in člena 10(3) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 81 – odstavek 2 – točka 4

Direktiva 75/324/EGS

Člen 10 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5 in členom 10(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5 in členom 10(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranem aktu v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 82 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 76/211/EGS

Člen 6 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 82 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 76/211/EGS

Člen 6 a – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 83 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 80/181/EGS

Člen 6 a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6c v zvezi z določitvijo dodatnih navedb.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 6c za dopolnitev te direktive z določitvijo dodatnih navedb.

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 83 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 80/181/EGS

Člen 6 c – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [datuma začetka veljavnosti te uredbe Omnibus].

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 6a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Uskladitev trajanja pooblastila s splošnim pristopom Parlamenta (gl. resolucijo z dne 25. februarja 2014, odstavek 9).

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 83 – odstavek 2 – točka 2

Direktiva 80/181/EGS

Člen 6 c – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 6a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za tri mesece.

Obrazložitev

Uskladitev obdobja pregleda ter njegovega podaljšanja.

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 84 – odstavek 2 – točka 1

Direktiva 97/67/ES

Člen 16 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a v zvezi z določitvijo takšnih standardiziranih pogojev.“;

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 21a za dopolnitev te direktive z določitvijo takšnih standardiziranih pogojev.“;

Obrazložitev

Pojasnitev prenosa pooblastila (za dopolnitev).

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Priloga I – del IX – točka 84 – odstavek 2 – točka 3

Direktiva 97/67/ES

Člen 20 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 16 se prenese na Komisijo za ne