Förfarande : 2016/0400A(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0020/2018

Ingivna texter :

A8-0020/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/04/2019 - 16.2

Antagna texter :

P8_TA(2019)0410

BETÄNKANDE     ***I
PDF 3305kWORD 529k
2.2.2018
PE 612.228v03-00 A8-0020/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: József Szájer

ERRATA/ADDENDA
ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG från utskottet för ekonomi och valutafrågor
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH ENERGI
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR DEN INRE MARKNADEN OCH KONSUMENTSKYDD
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll

(COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0799),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 33, 43.2, 53.1, 62, 64.2, 91, 100.2, 114, 153.2 b, 168.4 a, 168.4 b, 172, 192.1, 207, 214.3 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0524/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 1 juni 2017(1),

–   med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 12 december 2017(2),

–  med beaktande av skrivelserna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandena och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism samt utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0020/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Genom Lissabonfördraget infördes en åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).

(1)  Lissabonfördraget har väsentligen ändrat den rättsliga ramen för de befogenheter som lagstiftaren tilldelar kommissionen, genom att införa en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan befogenheter som delegeras till kommissionen så att den kan anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller ändrar vissa icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt (delegerade akter), och å andra sidan befogenheter som tilldelas kommissionen så att den kan anta akter för att säkra enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter (genomförandeakter).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Genom att bunta ihop och lägga fram befogenheter som inte har någon nära koppling till varandra i en enda delegerad akt från kommissionen hindras parlamentet från att utöva sin granskningsrätt, eftersom det tvingas att bara godta eller avvisa hela den delegerade akten, vilket inte lämnar något utrymme för att yttra sig enskilt över varje befogenhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 1 – stycke 2 – led 1

Direktiv 2009/31/EG

Artikel 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilagorna.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 29a med avseende på ändring av bilagorna till detta direktiv i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.”

Motivering

Det är nödvändigt att säkerställa konsekvens med ordalydelsen i kommissionens förslag (COM(2016)0789), särskilt artikel 2.2.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 1 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2009/31/EG

Artikel 29a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 1 – stycke 2 – led 3

Direktiv 2009/31/EG

Artikel 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Artikel 30 ska utgå.

(3)  Artikel 30 ska ersättas med följande:

 

”Artikel 30

 

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté för klimatförändringar som inrättats genom artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013*. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011**.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.”

 

___________________

 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).

 

** Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Motivering

Det är nödvändigt att säkerställa konsekvens med ordalydelsen i kommissionens förslag (COM(2016)0789), särskilt artikel 2.4.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Motivering

Med tanke på att valet av delegering av befogenhet från det föreskrivande förfarandet med kontroll (RPS) till delegerade akter/genomförandeakter när det gäller ansvarsfördelningsbeslutet inte är okontroversiellt, och med tanke på att de skyldigheter som följer av beslutet kommer att ersättas med en ny förordning för perioden 2021–2030, skulle det vara bättre att inte inkludera 406/2009/EG i detta samlingsförslag.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 3 – led a

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på form och innehåll på den märkning som ska användas.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 3 – led b

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 10 – punkt 6 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en mekanism för tilldelning av kvoter till tillverkare och importörer.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ytterligare åtgärder för övervakning av kontrollerade ämnen eller nya ämnen, och av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av kontrollerade ämnen, som omfattas av förfarandet för tillfällig lagring, tullager eller frizoner eller som befinner sig i transit genom unionens tullområde och som därefter återexporteras, på grundval av en utvärdering av de potentiella riskerna för illegal handel i samband med sådana rörelser och med beaktande av de miljömässiga fördelarna med och socioekonomiska följderna av sådana åtgärder.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på ytterligare åtgärder för övervakning av kontrollerade ämnen eller nya ämnen, och av produkter och utrustning som innehåller eller är beroende av kontrollerade ämnen, som omfattas av förfarandet för tillfällig lagring, tullager eller frizoner eller som befinner sig i transit genom unionens tullområde och som därefter återexporteras, på grundval av en utvärdering av de potentiella riskerna för illegal handel i samband med sådana rörelser och med beaktande av de miljömässiga fördelarna med och socioekonomiska följderna av sådana åtgärder.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 7

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 20 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på reglerna, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för övergång till fri omsättning i unionen av produkter och utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet och som framställts med hjälp av kontrollerade ämnen men inte innehåller ämnen som entydigt kan identifieras som kontrollerade ämnen. Identifieringen av sådana produkter och sådan utrustning ska överensstämma med den återkommande tekniska rådgivningen till parterna.”

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa reglerna, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för övergång till fri omsättning i unionen av produkter och utrustning som importeras från stater som inte är parter i protokollet och som framställts med hjälp av kontrollerade ämnen men inte innehåller ämnen som entydigt kan identifieras som kontrollerade ämnen. Identifieringen av sådana produkter och sådan utrustning ska överensstämma med den återkommande tekniska rådgivningen till parterna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 8 – led b

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 22 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på en förteckning över produkter och utrustning, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar, i förekommande fall med angivande av vilken teknik som ska tillämpas.

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på en förteckning över produkter och utrustning, i enlighet med de beslut som fattats av parterna, för vilka återvinning av kontrollerade ämnen eller destruktion av produkter och utrustning utan föregående återvinning av kontrollerade ämnen ska betraktas som tekniskt och ekonomiskt genomförbar, i förekommande fall med angivande av vilken teknik som ska tillämpas.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 8 – led c

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 22 – punkt 5 – styckena 2 och 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på dessa minimikrav på kvalifikationer, på grundval av denna utvärdering samt av teknisk och annan relevant information.”

”Kommissionen ska utvärdera de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på dessa minimikrav på kvalifikationer, på grundval av denna utvärdering samt av teknisk och annan relevant information.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 9 – led a – led i

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 23 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Medlemsstaterna ska fastställa vilka kvalifikationer den berörda personal som utför den verksamhet som avses i punkt 2 minst måste ha. På grundval av en utvärdering av dessa åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, samt av teknisk och annan relevant information, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på harmoniseringen av dessa minimikrav på kvalifikationer.”

”Medlemsstaterna ska fastställa vilka kvalifikationer den berörda personal som utför den verksamhet som avses i punkt 2 minst måste ha. På grundval av en utvärdering av dessa åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna, samt av teknisk och annan relevant information, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser med avseende på harmoniseringen av dessa minimikrav på kvalifikationer.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 9 – led b

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 23 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på upprättandet av en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.”

”7.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över den teknik eller praxis som ska användas av företag för att förhindra och minimera eventuella läckage och utsläpp av kontrollerade ämnen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 11

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 24a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2, 8.3, 8.5, 10.3, 10.6, 13.2, 18.9, 19, 20.2, 22.3, 22.4, 22.5, 23.4, 23.7, 24.2, 24.3, 26.3 och 27.10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del I – led 3 – stycke 3 – led 14

Förordning (EG) nr 1005/2009

Artikel 27 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på ändringar av de rapporteringskrav som anges i punkterna 1–7 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”

”10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att ändra de rapporteringskrav som anges i punkterna 1–7 i denna artikel för att uppfylla förpliktelserna enligt protokollet eller för att underlätta deras tillämpning.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del II – led 4 – stycke 2 – led 1

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 4 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b med avseende på omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas på de informations- och anmälningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, efter samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, och Europeiska datatillsynsmannen.”

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14b för att komplettera detta direktiv med avseende på omständigheter, format och förfaranden som kan tillämpas på de informations- och anmälningskrav som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel, efter samråd med Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättats genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, och Europeiska datatillsynsmannen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del II – led 4 – stycke 2 – led 3

Direktiv 2002/58/EG

Artikel 14b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del II – led 5 – stycke 2 – led 1

Förordning (EG) nr 733/2002

Artikel 3 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”a) anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på fastställande av kriterier och förfarande för att utse registreringsenheten.

”a)  anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a för att komplettera denna förordning genom fastställande av kriterier och förfarande för att utse registreringsenheten.

Om det, i fråga om fastställandet av kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 5b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

Om det, i fråga om fastställandet av kriterierna och förfarandet för att utse registreringsenheten, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 5b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del II – led 5 – stycke 2 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 733/2002

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Efter samråd med registreringsenheten ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på fastställande av allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering.”

”Efter samråd med registreringsenheten ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a för att komplettera denna förordning genom att fastställa allmänna riktlinjer för inrättandet och driften av toppdomänen .eu och allmänna principer för registrering.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del II – led 5 – stycke 2 – led 2 – led b

Förordning (EG) nr 733/2002

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om en medlemsstat eller kommissionen inom 30 dagar efter offentliggörandet motsätter sig någon punkt i en anmäld förteckning, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a i syfte att avhjälpa situationen.”

”Om en medlemsstat eller kommissionen inom 30 dagar efter offentliggörandet motsätter sig någon punkt i en anmäld förteckning, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a i syfte att avhjälpa situationen genom att komplettera denna förordning.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del II – led 5 – stycke 2 – led 3

Förordning (EG) nr 733/2002

Artikel 5a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1, 5.1 och 5.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1, 5.1 och 5.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 8 – stycke 2 – led 3

Direktiv 89/391/EEG

Artikel 17b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 9 – stycke 2 – led 2

Direktiv 89/654/EEG

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 10 – stycke 2 – led 2

Direktiv 89/656/EEG

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 11 – stycke 2 – led 2

Direktiv 90/269/EEG

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 12 – stycke 2 – led 2

Direktiv 90/270/EEG

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 13 – stycke 2 – led 2

Direktiv 92/29/EEG

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 14 – stycke 2 – led 2

Direktiv 92/57/EEG

Artikel 13a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 15 – stycke 2 – led 2

Direktiv 92/58/EEG

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 16 – stycke 2 – led 2

Direktiv 92/91/EEG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 17 – stycke 2 – led 2

Direktiv 92/104/EEG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 18 – stycke 2 – led 2

Direktiv 93/103/EG

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 19 – stycke 2 – led 2

Direktiv 94/33/EG

Artikel 15a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 20 – stycke 2 – led 1

Direktiv 98/24/EG

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a med avseende på fastställande eller ändring av indikativa yrkeshygieniska gränsvärden, med beaktande av tillgänglig mätteknik.

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 12a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa eller ändra indikativa yrkeshygieniska gränsvärden, med beaktande av tillgänglig mätteknik.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 20 – stycke 2 – led 3

Direktiv 98/24/EG

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 12.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2 och 12.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 21 – stycke 2 – led 2

Direktiv 1999/92/EG

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 22 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2000/54/EG

Artikel 19a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 19 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 23 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2002/44/EG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 24 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2003/10/EG

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 25 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2004/37/EG

Artikel 17a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 26 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2006/25/EG

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 27 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2009/104/EG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IV – led 28 – stycke 2 – led 3

Direktiv 2009/148/EG

Artikel 18a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 1

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 6 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för regionalt samarbete i en solidarisk anda.”

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för regionalt samarbete i en solidarisk anda.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 11 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer där detaljer anges för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel.”

”10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer där detaljer anges för förfarandet vid tillämpningen av denna artikel.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 3

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 15 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer i syfte att säkerställa att överföringssystemets ägare och den systemansvarige för lagringssystemet i alla avseenden uppfyller punkt 2 i denna artikel.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer i syfte att säkerställa att överföringssystemets ägare och den systemansvarige för lagringssystemet i alla avseenden uppfyller punkt 2 i denna artikel.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 4

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 36 – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för tillämpningen av de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel och fastställa det förfarande som ska följas vid tillämpningen av punkterna 3, 6, 8 och 9 i denna artikel.”

”10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för tillämpningen av de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel och fastställa det förfarande som ska följas vid tillämpningen av punkterna 3, 6, 8 och 9 i denna artikel.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 5

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 42 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån.”

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer om i vilken utsträckning tillsynsmyndigheterna är skyldiga att samarbeta med varandra och med byrån.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 6

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 43 – punkt 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”9.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer för det förfarande som ska följas av tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen när det gäller hur de beslut som fattas av tillsynsmyndigheter stämmer överens med de riktlinjer som avses i denna artikel.”

”9.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer för det förfarande som ska följas av tillsynsmyndigheterna, byrån och kommissionen när det gäller hur de beslut som fattas av tillsynsmyndigheter stämmer överens med de riktlinjer som avses i denna artikel.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 7

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 44 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a med avseende på fastställande av riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras.”

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa riktlinjer som fastställer metoder och villkor för bevarande av information liksom form och innehåll när det gäller de uppgifter som ska bevaras.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 29 – stycke 2 – led 8

Direktiv 2009/73/EG

Artikel 50a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.4, 11.10, 15.3, 36.10, 42.5, 43.9 och 44.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 30 – stycke 2 – led 1

Förordning (EG) nr 715/2009

Artikel 3 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.”

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer som beskriver förfarandet för tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 30 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 715/2009

Artikel 6 – punkt 11 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, ska den under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på antagande av sådana nätföreskrifter.”

”Om kommissionen på eget initiativ föreslår att en nätföreskrift ska antas, ska den under en period som inte understiger två månader samråda med byrån, Entso för gas och alla berörda intressenter om ett utkast till nätföreskrift. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att anta sådana nätföreskrifter.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 30 – stycke 2 – led 4

Förordning (EG) nr 715/2009

Artikel 12 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. I syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning, med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för gas.”

”3. I syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning, med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för gas.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 30 – stycke 2 – led 5

Förordning (EG) nr 715/2009

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a med avseende på fastställande av riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna artikel och ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 27a för att komplettera denna förordning genom att fastställa riktlinjer för de områden som behandlas i punkt 1 i denna artikel och att ändra de riktlinjer som avses i punkt 1 a, b och c.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 30 – stycke 2 – led 6

Förordning (EG) nr 715/2009

Artikel 27a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 6.11, 7.3, 12.3 och 23.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del V – led 31 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1222/2009

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 32 – stycke 2 – led 6

Direktiv 91/271/EEG

Artikel 17a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 4.3, 5.3, 11.2 och 12.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 33 – stycke 2 – led 2

Direktiv 91/676/EEG

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 34 – stycke 2 – led 3

Direktiv 94/63/EG

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.1 och 7 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.1 och 7 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 35 – stycke 2 – led 1

Direktiv 96/59/EG

Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b med avseende på

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10b för att komplettera detta direktiv för följande syften:

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 35 – stycke 2 – led 3

Direktiv 96/59/EG

Artikel 10b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 10.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 36 – stycke 4 – led 2

Direktiv 98/83/EG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 37 – stycke 3 – led 2

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 5 – punkt 5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på minimikrav för skrotningsintyg.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa minimikrav för skrotningsintyg.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 37 – stycke 3 – led 4

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på de närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket. När sådana föreskrifter utarbetas ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de närmare föreskrifter som krävs för att kontrollera att medlemsstaterna uppfyller de mål som fastställs i det första stycket. När sådana föreskrifter utarbetas ska kommissionen beakta alla relevanta faktorer, bland annat tillgängligheten av uppgifter samt export och import av uttjänta fordon.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 37 – stycke 3 – led 5

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på de standarder som avses i punkt 1. När sådana standarder utarbetas ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete.”

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de standarder som avses i punkt 1. När sådana standarder utarbetas ska kommissionen beakta det arbete inom detta område som pågår i relevanta internationella forum och i förekommande fall medverka i detta arbete.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 37 – stycke 3 – led 6

Direktiv 2000/53/EG

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2 b, 5.5, 6.6, 7.2 och 8.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 38 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2000/60/EG

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska specifikationer och standardmetoder för analys och övervakning av vattenstatusen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 38 – stycke 3 – led 3

Direktiv 2000/60/EG

Artikel 20a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V, ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.3, artikel 20.1 första stycket och punkt 1.4.1 led ix i bilaga V ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 38 – stycke 3 – led 5

Direktiv 2000/60/EG

Bilaga V – punkt 1.4.1 – led ix

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”ix)  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a med avseende på fastställande av resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i-viii. De ska offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.”

”ix)  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 20a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa resultaten av interkalibreringen och värdena för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem i enlighet med leden i-viii. De ska offentliggöras inom sex månader efter det att interkalibreringen har slutförts.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 39 – stycke 2 – led 3

Direktiv 2002/49/EG

Artikel 12a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 6.3 och 12 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 6.3 och 12 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 40 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2004/42/EG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 41 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2004/107/EG

Artikel 5a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 42 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/7/EG

Artikel 15 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet vid tillämpningen av artikel 3.9,

a)  att komplettera detta direktiv genom specificering av EN/ISO-standarden för mikrobiologiska metoders likvärdighet vid tillämpningen av artikel 3.9,

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 42 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/7/EG

Artikel 15 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  ändring av bilaga I, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver, när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan,

b)  att ändra bilaga I, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver, när det gäller analysmetoderna för de parametrar som fastställs i den bilagan,

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 42 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/7/EG

Artikel 15 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  ändring av bilaga V, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver.”

c)  att ändra bilaga V, när den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så kräver.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 42 – stycke 3 – led 2

Direktiv 2006/7/EG

Artikel 15a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 43 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/21/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a med avseende på

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 22a för att komplettera detta direktiv med avseende på följande syften:

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 43 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/21/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  utveckling av tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna,

a)  att utveckla tekniska krav för tillämpningen av artikel 13.6, bland annat tekniska krav avseende definitionen av svagt syralöslig cyanid och metoder för att mäta denna,

Motivering

Förtydligande av befogenheten.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 43 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/21/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  komplettering av de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II,

b)  att komplettera de tekniska kraven för karakterisering av avfall i bilaga II,

Motivering

Förtydligande av befogenheten.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 43 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/21/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  tolkningen av definitionen i artikel 3.3,

c)  att tillhandahålla en tolkning av definitionen i artikel 3.3,

Motivering

Förtydligande av befogenheten.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 43 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/21/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  fastställande av kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,

d)  att fastställa kriterier för klassificering av avfallsanläggningar i enlighet med bilaga III,

Motivering

Förtydligande av befogenheten.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 43 – stycke 3 – led 1

Direktiv 2006/21/EG

Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  fastställande av de harmoniserade standarder för provtagning och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av detta direktiv.

e)  att fastställa eventuella harmoniserade provtagningsnormer och analysmetoder som behövs för det tekniska genomförandet av detta direktiv.

Motivering

Förtydligande av befogenheten.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 43 – stycke 3 – led 2

Direktiv 2006/21/EG

Artikel 22a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.2 och 22.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 22.2 och 22.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 44 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2006/118/EG

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 45 – stycke 2 – led 1

Förordning (EG) nr 166/2006

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Om kommissionen slår fast att uppgifter om utsläpp från diffusa källor saknas, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på inledande av rapportering om utsläpp av relevanta föroreningar från en eller flera diffusa källor enligt internationellt godkända metoder.”

”3.  Om kommissionen slår fast att uppgifter om utsläpp från diffusa källor saknas, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på att komplettera denna förordning genom inledande av rapportering om utsläpp av relevanta föroreningar från en eller flera diffusa källor enligt internationellt godkända metoder.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 45 – stycke 2 – led 3

Förordning (EG) nr 166/2006

Artikel 18a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3 och 18 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8.3 och 18 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 46 – stycke 3 – led 2

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 7 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på fastställande av tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga datamängder samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad-nytta ska beaktas vid utformningen av dessa arrangemang.

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska arrangemang för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster. Relevanta användarkrav, befintliga initiativ och internationella standarder för att harmonisera rumsliga datamängder samt överväganden avseende genomförbarhet och kostnad-nytta ska beaktas vid utformningen av dessa arrangemang.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 46 – stycke 3 – led 3

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 16 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på regler som kompletterar detta kapitel genom att bland annat fastställa

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att bland annat fastställa

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 46 – stycke 3 – led 4

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 17 – punkt 8 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a med avseende på regler för dessa villkor. Dessa regler ska till fullo följa principerna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 21a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa regler för dessa villkor. Dessa regler ska till fullo följa principerna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 46 – stycke 3 – led 5

Direktiv 2007/2/EG

Artikel 21a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.7, 7.1, 16 och 17.8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 47 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2007/60/EG

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 11.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 48 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2008/50/EG

Artikel 28a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 28.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 28.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 49 – stycke 2 – led 1

Direktiv 2008/56/EG

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande, senast den 15 juli 2010, av kriterier och metodstandarder som ska användas av medlemsstaterna, på grundval av bilagorna I och III på ett sådant sätt att enhetlighet säkerställs och jämförelse möjliggörs mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus har uppnåtts.

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera detta direktiv genom att, senast den 15 juli 2010, fastställa kriterier och metodstandarder som ska användas av medlemsstaterna, på grundval av bilagorna I och III på ett sådant sätt att enhetlighet säkerställs och jämförelse möjliggörs mellan marina regioner och delregioner av i vilken grad god miljöstatus har uppnåtts.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 49 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2008/56/EG

Artikel 11 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a med avseende på fastställande av specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara.”

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa specifikationer och standardmetoder för övervakning och bedömning som tar hänsyn till befintliga åtaganden och säkerställer att resultaten från övervakning och bedömning blir jämförbara.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 49 – stycke 2 – led 4

Direktiv 2008/56/EG

Artikel 24a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 9.3, 11.4 och 24.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 50 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 1272/2008

Artikel 53a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 37.5, 45.4 och 53.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 37.5, 45.4 och 53.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 51 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2009/126/EG

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 52 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2009/147/EG

Artikel 15a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 53 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1221/2009 och fastställa förfaranden för utvärdering, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den förordningen och komplettera den med förfaranden för inbördes utvärdering av de behöriga organen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

I syfte att uppdatera förordning (EG) nr 1221/2009 och fastställa förfaranden för utvärdering, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av bilagorna till den förordningen och komplettera den med förfaranden för inbördes utvärdering av de behöriga organen samt tillhandahållande av sektorsspecifika referensdokument och riktlinjer om registrering av organisationer och om harmoniseringsförfaranden. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

I linje med ändringarna av de artiklar som anpassar åtgärder som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 53 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 1221/2009, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende harmonisering av vissa förfaranden och i relation till sektorsspecifika referensdokument. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

utgår

Motivering

I linje med ändringarna av de artiklar som anpassar åtgärder som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 53 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 1221/2009

Artikel 16 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.”

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa riktlinjer om de harmoniseringsförfaranden som godkänts av forumet av behöriga organ.”

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa en åtgärd som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 53 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 1221/2009

Artikel 17 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på förfaranden för den inbördes utvärderingen av de behöriga organen för Emas, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a för att komplettera denna förordning genom att fastställa förfaranden för den inbördes utvärderingen av de behöriga organen för Emas, inklusive lämpliga rutiner för överklagande av beslut som fattas till följd av den inbördes utvärderingen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 53 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 1221/2009

Artikel 30 – punkt 6 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta riktlinjer om harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa riktlinjer om de harmoniseringsförfaranden som godkänts av ackrediterings- och licensieringsorganens forum.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa en åtgärd som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 53 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 1221/2009

Artikel 46 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6.  Kommissionen ska anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4 genom genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 49.2.

”6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 48a med avseende på komplettering av denna förordning genom att anta de sektorspecifika referensdokument som avses i punkt 1 och den handledning som avses i punkt 4.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att anpassa en åtgärd som tidigare lades fram enligt det föreskrivande förfarandet med kontroll till delegerade akter.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 53 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 1221/2009

Artikel 48a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Artikel 48a

”Artikel 48a

Utövande av delegeringen

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 17.3 och 48 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 17.3 och 48 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning*.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 17.3 och 48 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 16.4, 17.3, 30.6, 46.6 och 48 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

_______________

_______________

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9) samt uppdatering av hänvisningarna i linje med föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 54 – stycke 4 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 66/2010

Artikel 6 – punkt 7 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på beviljande av undantag från punkt 6 i denna artikel för vissa kategorier av varor som innehåller ämnen som avses i punkt 6, och endast om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem som sådana, använda alternativa material eller utformningar, eller för produkter som har en betydligt högre total miljöprestanda jämfört med andra varor i samma kategori.

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att fastställa åtgärder för beviljande av undantag från punkt 6 i denna artikel för vissa kategorier av varor som innehåller ämnen som avses i punkt 6, och endast om det inte är tekniskt möjligt att ersätta dem som sådana, använda alternativa material eller utformningar, eller för produkter som har en betydligt högre total miljöprestanda jämfört med andra varor i samma kategori.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 54 – stycke 4 – led 2

Förordning (EG) nr 66/2010

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på fastställande, senast nio månader efter det att EUEB har hörts, av åtgärder för att fastställa specifika kriterier för EU-miljömärkning för varje produktgrupp. Dessa åtgärder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

”2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att, senast nio månader efter det att EUEB har hörts, fastställa åtgärder för att fastställa specifika kriterier för EU-miljömärkning för varje produktgrupp. Dessa åtgärder ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VI – led 54 – stycke 4 – led 4

Förordning (EG) nr 66/2010

Artikel 15a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.7, 8.2 och 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 55 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 3924/91

Artikel 2 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på uppdatering av Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik.”

”6.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att uppdatera Prodcom-förteckningen och de uppgifter som faktiskt ska samlas in om varje rubrik.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 55 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 3924/91

Artikel 3 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på närmare regler för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, däribland för anpassning till den tekniska utvecklingen.

”5.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att anta närmare regler för tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, däribland för anpassning till den tekniska utvecklingen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 55 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 3924/91

Artikel 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska dock ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på beslut om att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen.”

”Kommissionen ska dock ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att se till att månadsundersökningar eller kvartalsundersökningar ska göras för vissa rubriker i Prodcom-förteckningen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 55 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 3924/91

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.   De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa de regler som fastställs av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på dessa regler.”

”1.   De behövliga uppgifterna ska insamlas av medlemsstaterna med hjälp av frågeformulär vilkas innehåll ska följa de regler som fastställs av kommissionen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att definiera dessa regler.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 55 – stycke 3 – led 5

Förordning (EG) nr 3924/91

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på närmare regler för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa närmare regler för hur medlemsstaterna ska bearbeta de ifyllda frågeformulär som avses i artikel 5.1 eller de uppgifter ur andra källor som avses i artikel 5.3.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 55 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 3924/91

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.6, 3.5, 4, 5.1 och 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 56 – stycke 2 – led 1

Förordning (EG) nr 696/93

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av i synnerhet de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan för att anpassa dem till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av de statistiska enheterna i produktionssystemet, de kriterier som används och de definitioner som anges i bilagan för att anpassa dem till den ekonomiska och tekniska utvecklingen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 56 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 696/93

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av kvalitet,

–  komplettering av den förordningen med kriterier för mätning av variablernas kvalitet,

Motivering

Anpassning av den inledande texten (skäl) till ändringsförslag som föreslås för artikel 10.5 i förordning (EG) nr 1165/98.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I artikel 4.2 ska andra stycket ersättas med följande:

2.  I artikel 4.2 första stycket led i ska andra stycket ersättas med följande:

Motivering

Enligt domstolens rådande rättspraxis är det tillrådligt att delegeringen av befogenhet klart anger om det gäller befogenhet att komplettera eller att ändra rättsakten. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 2

Förordning (EG) nr 1165/98

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1 – led d – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på godkännande och tillämpning av dessa.”

”De undersökningar som nämns i första stycket ska omfatta de uppgifter som avses i bilagorna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att ytterligare specificera godkännande och tillämpning av dessa.”

Motivering

Enligt domstolens rådande rättspraxis är det tillrådligt att delegeringen av befogenhet klart anger om det gäller befogenhet att komplettera eller att ändra rättsakten. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 3

Förordning (EG) nr 1165/98

Artikel 10 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på kriterier för mätning av kvalitet.”

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att specificera kriterierna för mätning av variablernas kvalitet.”

Motivering

Ändringen specificerar befogenheten (komplettering) och det exakta föremålet för den delegerade akten.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 1165/98

Artikel 18 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Artikel 18.3 ska utgå.

Motivering

Punkt 3 är en förfarandebestämmelse som rör det föreskrivande förfarandet med kontroll (RPS), som har blivit överflödig och därför strukits.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 5

Förordning (EG) nr 1165/98

Artikel 18a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.3, artikel 4.2 första stycket led d andra stycket och artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att specifikt förteckna alla bestämmelser om beviljande av delegerade befogenheter. Delegeringen av befogenhet ändras från en obestämd tid till en period på fem år, i enlighet med etablerad praxis i lagstiftning inom ECON-utskottets ansvarsområde och med Europaparlamentets allmänna inställning. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 5

Förordning (EG) nr 1165/98

Artikel 18a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.3, artikel 4.2 första stycket led d andra stycket, artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motivering

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att specifikt förteckna alla bestämmelser om beviljande av delegerade befogenheter.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 5

Förordning (EG) nr 1165/98

Artikel 18a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.3, 4.2 och 10, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

En delegerad akt som antas enligt artikel 3.3, artikel 4.2 första stycket led d andra stycket och artikel 10.5, leden a, b.3, c.2, c.10, d.2, f.8 och f.9 i bilaga A, leden b.4 och d.2 i bilaga B, leden b.2, d.2 och g.2 i bilaga C och leden b.2 och d.2 i bilaga D ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

För att skapa rättslig säkerhet är det nödvändigt att specifikt förteckna alla bestämmelser om beviljande av delegerade befogenheter. Granskningsperioden fastställs till tre månader, som kan förlängas en gång med ytterligare tre månader, i linje med etablerad praxis i lagstiftning inom ECON-utskottets ansvarsområde. Detta har gjorts konsekvent i hela texten.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 6 – led ii

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga A – led b – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 6 – led iii

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga A – led c – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.”

”2.  Uppgifter om producentpriser på exportmarknad (312) och importpriser (340) får sammanställas på grundval av enhetsvärden för produkter från utrikeshandel eller andra källor endast om detta inte medför någon betydande kvalitetsförsämring jämfört med de specifika prisuppgifterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa villkoren för att garantera nödvändig datakvalitet.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 6 – led vi

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga A – led d – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a om ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

”2.  Variablerna produktion (110) och antal utförda arbetstimmar (220) ska dessutom översändas korrigerat för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 6 – led vii

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga A – led f – led 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”8.  För variabeln importpriser (340) ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d.”

”8.  För variabeln importpriser (340) ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av en europeisk stickprovsundersökning enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 6 – led viii

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga A – led f – led 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”9.  Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Uppgifter om Nace rev. 2 D och E krävs inte för variabel 122. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på fastställande av villkoren för tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”

”9.  Variablerna för exportmarknader (122 och 312) ska översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i Nace rev. 2, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i Nace rev. 2. Uppgifter om Nace rev. 2 D och E krävs inte för variabel 122. Vidare ska variabeln importpriser (340) översändas med uppdelning på länder i och utanför euroområdet. Uppdelningen ska tillämpas på den totala industrin enligt avdelningarna B–E i CPA, de industriella huvudgrupperna samt nivåerna avdelning (en bokstav) och tvåsiffrig huvudgrupp i CPA. För uppdelningen på länder i och utanför euroområdet ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a för att komplettera denna förordning genom att fastställa villkoren för tillämpning av europeiska stickprovsundersökningar enligt definitionen i artikel 4.2 första stycket led d. I en europeisk stickprovsundersökning får räckvidden för variabeln importpriser begränsas till att endast omfatta import av produkter från länder utanför euroområdet. Uppdelningen på länder i och utanför euroområdet för variablerna 122, 312 och 340 behöver inte tillämpas av de medlemsstater som inte har infört euron som sin valuta.”

Motivering

Euroområdet är den officiella beteckningen på den grupp av länder som har infört euron som gemensam valuta. Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 7 – led i

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga B – led b – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 7 – led iv

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga B – led d – led 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a om ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 8 – led i

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga C – led b – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

(Numreringen i kommissionens förslag bör korrigeras. Punkt 9 är i själva verket punkt 8.)

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 8 – led iii

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga C – led c – led 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  I led c.4 ska sista stycket utgå.

iii)  I led c.4 ska tredje stycket utgå.

(Numreringen i kommissionens förslag bör korrigeras. Punkt 9 är i själva verket punkt 8.)

Motivering

Anpassar ordalydelsen till normerna för utformning av unionens lagstiftning.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 8 – led iv

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga C – led d – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a om ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

”2.  Variablerna omsättning (120) och försäljningsvolym (123) ska också översändas korrigerade för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

(Numreringen i kommissionens förslag bör korrigeras. Punkt 9 är i själva verket punkt 8.)

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 8 – led v

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga C – led g – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 första stycket d. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på villkoren för fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning.”

”2.  Variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) ska översändas inom en månad med den grad av noggrannhet som anges i punkt 3 i avsnitt f i denna bilaga. Medlemsstaterna får i fråga om variablerna omsättning (120) och försäljningspris (deflator)/försäljningsvolym (330/123) välja att delta med bidrag i enlighet med fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning i enlighet med artikel 4.2 första stycket d. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att bestämma villkoren för fördelningen i en europeisk stickprovsundersökning.”

(Numreringen i kommissionens förslag bör korrigeras. Punkt 9 är i själva verket punkt 8.)

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 9 – led i

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga D – led b – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på användning av andra observationsenheter.”

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på komplettering av denna förordning genom att ge möjlighet att använda andra observationsenheter.”

(Numreringen i kommissionens förslag bör korrigeras. Punkt 10 är i själva verket punkt 9.)

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 57 – stycke 4 – led 9 – led iv

Förordning (EG) nr 1165/98

Bilaga D – led d – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a med avseende på ändring av förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

”2.  Variabeln omsättning (120) ska också översändas korrigerad för antalet arbetsdagar. När andra variabler är påverkade av antalet arbetsdagar får medlemsstaterna även översända dessa korrigerade för antalet arbetsdagar. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18a genom att ändra förteckningen över variabler som ska översändas korrigerade för antalet arbetsdagar.”

(Numreringen i kommissionens förslag bör korrigeras. Punkt 10 är i själva verket punkt 9.)

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 58 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 530/1999 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och utvärderingskriterier för kvaliteten. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 530/1999 för att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på komplettering av den förordningen med definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas och kriterierna för kvalitetsutvärdering av statistiken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 10.3 i förordning (EG) nr 530/1999.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 58 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 530/1999

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att specificera definitionen och uppdelningen av de uppgifter som ska tillhandahållas enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 58 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 530/1999

Artikel 10 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på kriterier för utvärdering av kvaliteten. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att specificera kriterierna för utvärdering av kvaliteten på statistiken. Dessa delegerade akter ska antas för varje referensperiod senast nio månader före det att referensperioden börjar.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 58 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 530/1999

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.3 och 10.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av varaktigheten av delegeringen av befogenhet till etablerad praxis i lagstiftning inom ECON-utskottets ansvarsområde och till Europaparlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 58 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 530/1999

Artikel 10a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6.3 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av varaktigheten för granskningsperioden till etablerad praxis i lagstiftning inom ECON-utskottets ansvarsområde.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 59 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2150/2002, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende redovisningen av resultat, det lämpliga formatet för överföring av resultaten och innehållet i kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 2150/2002 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende redovisningen av resultat, det lämpliga formatet för överföring av resultaten och strukturen och de närmare bestämmelserna för kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Motivering

I linje med ändringsförslaget till den artikel som anpassar ordalydelsen till ny lagstiftning på statistikområdet.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 59 – stycke 5 – led 1

Förordning (EG) nr 2150/2002

Artikel 1 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställandet av en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till denna förordning och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG.*

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa en jämförelsetabell mellan statistiknomenklaturen i bilaga III till denna förordning och avfallsförteckningen i kommissionens beslut 2000/532/EG.*

____________________

____________________

* Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).”

* Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 59 – stycke 5 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 2150/2002

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på fastställande av krav på kvalitet och exakthet.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa krav på kvalitet och exakthet.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 59 – stycke 5 – led 4

Förordning (EG) nr 2150/2002

Artikel 5a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt bearbetning och rapportering av resultat och anpassningen av de specifikationer som anges i bilagorna.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5b med avseende på ändring av denna förordning genom att anpassa den till den ekonomiska och tekniska utvecklingen när det gäller insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt bearbetning och rapportering av resultat och genom att anpassa de specifikationer som anges i bilagorna.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 59 – stycke 5 – led 4

Förordning (EG) nr 2150/2002

Artikel 5b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.5, 3.1, 3.4 och 5a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.5, 3.1, 3.4 och 5a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 59 – stycke 5 – led 5

Förordning (EG) nr 2150/2002

Artikel 6 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Innehållet i de kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 7 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga II.

c)  Strukturen och de närmare bestämmelserna för de kvalitetsrapporter som avses i avsnitt 7 i bilaga I och avsnitt 7 i bilaga II.

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med andra ändringsförslag till detta förslag och med nyare lagstiftning på statistikområdet. Eftersom det lämpliga tillämpningsområdet för och syftet med denna punkt verkar vara att definiera strukturen och villkoren för rapporten, klargörs detta genom ändringsförslaget. För att visa god samarbetsanda med de övriga institutionerna vill Europaparlamentet med detta ändringsförslag även visa att det anstränger sig för att nå enighet om denna text genom att godta det föreslagna förfarandet.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 60 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 437/2003

Artikel 5 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på fastställande av andra normer för tillförlitlighet.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa andra normer för tillförlitlighet.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 60 – stycke 3 – led 5

Förordning (EG) nr 437/2003

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1 och 5 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.1 och 5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 1 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  komplettering av den förordningen genom att anta åtgärder avseende tillhandahållandet av data i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna.

Motivering

Anpassning av inledningen till de föreslagna ändringarna av artikel 10.5 i förordning (EG) nr 450/2003.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 450/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende innehållet i kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 450/2003, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter avseende struktur och närmare bestämmelser för kvalitetsrapporterna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011.

Motivering

Anpassning av inledningen till de föreslagna ändringarna av artikel 8.2 i förordning (EG) nr 450/2003.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 1

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 2 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar i syfte att omdefiniera tekniska specifikationer av indexet och revidera vägningsstrukturen.”

”4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på att ändra bilagan i syfte att omdefiniera tekniska specifikationer av indexet och revidera vägningsstrukturen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 2

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på ändringar för att förordningens tillämpningsområde ska omfatta näringsgrenarna i avdelningarna O–S i Nace Rev. 2, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som avses i artikel 10.”

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på att ändra denna förordning när det gäller att dess tillämpningsområde ska omfatta näringsgrenarna i avdelningarna O–S i Nace Rev. 2, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som föreskrivs i artikel 10.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten. I artikel 10 i förordning (EG) nr 450/2003 fastställs att genomförbarhetsstudier ska utarbetas, dock utan att dessa definieras.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 3

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på identifiering, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, av de näringsgrenar som anges i Nace Rev. 2-avdelningar och efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver Nace Rev. 2 huvudgrupper (tvåsiffrig nivå) eller grupperingar av huvudgrupper där uppgifterna ska delas upp med hänsyn till den ekonomiska och sociala utvecklingen.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på komplettering av denna förordning avseende uppdelningen, med beaktande av bidragen till totalt antal anställda och till arbetskraftskostnader på gemenskapsnivå och på nationella nivåer, av de näringsgrenar som anges i Nace Rev. 2-avdelningar och efter ytterligare uppdelningar, dock inte utöver Nace Rev. 2 huvudgrupper (tvåsiffrig nivå) eller grupperingar av huvudgrupper där uppgifterna ska delas upp med hänsyn till den ekonomiska och sociala utvecklingen.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 3

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av dessa näringsgrenar, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som avses i artikel 10.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning genom att fastställa dessa näringsgrenar, med beaktande av de genomförbarhetsstudier som föreskrivs i artikel 10.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 3

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på fastställande av metoden för att uppnå kedjeindex.”

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa metoden för att uppnå kedjeindex.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 4

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a med avseende på definitionen av separata kvalitetskriterier. De överförda aktuella och historiska uppgifterna ska uppfylla dessa kvalitetskriterier.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning genom att definiera separata kvalitetskriterier. De överförda aktuella och historiska uppgifterna ska uppfylla dessa kvalitetskriterier.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 4

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga kvalitetsrapporter. Innehållet i dessa rapporter ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.”

2.  Medlemsstaterna ska, med början år 2003, till kommissionen överlämna årliga kvalitetsrapporter. Strukturen och de närmare bestämmelserna för dessa rapporter ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2.”

Motivering

Det är inte lämpligt att fastställa innehållet i sådana rapporter med hjälp av en genomförandeakt. Eftersom det lämpliga tillämpningsområdet för och syftet med denna punkt verkar vara att definiera strukturen och villkoren för rapporten, klargörs detta genom ändringsförslaget. Detta överensstämmer även med nyare lagstiftning på statistikområdet.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Artikel 9 ska utgå.

Motivering

Artikel 9 avser övergångsperioder och undantag som nu har upphört att gälla. Artikeln är därför överflödig och bör utgå.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 10 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska vidta åtgärder i överensstämmelse med resultaten av genomförbarhetsstudierna genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 12.2. Dessa åtgärder ska respektera principen om kostnadseffektivitet enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009, bland annat när det gäller att reducera belastningen på uppgiftslämnarna.”

”5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11a för att komplettera denna förordning när det gäller att tillhandahålla de uppgifter som avses i punkt 2 i denna artikel i överensstämmelse med resultaten av de genomförbarhetsstudier som avses i denna artikel. Dessa delegerade akter ska respektera principen om kostnadseffektivitet enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009, bland annat när det gäller att reducera belastningen på uppgiftslämnarna.”

Motivering

Det är inte lämpligt att anta sådana åtgärder genom genomförandeakter, eftersom befogenheten går utöver fastställandet av enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget. Denna befogenhet måste därför ta formen av en delegerad akt.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 7

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 11a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.4, 3.2 och 4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.4, 3.2, 4.1–3, 8.1 och 10.5 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av hänvisningar och av befogenhetens varaktighet (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 7

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 11a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.4, 3.2 och 4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.4, 3.2, 4.1–3, 8.1 och 10.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motivering

Anpassning av hänvisningarna.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 61 – stycke 4 – led 7

Förordning (EG) nr 450/2003

Artikel 11a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.4, 3.2 och 4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.4, 3.2, 4.1–3, 8.1 och 10.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av hänvisningarna och granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 62 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 808/2004

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 63 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  ändring av den förordningen i syfte att justera andelen av unionens totala bruttonationalprodukt,

–  ändring av den förordningen i syfte att anpassa andelen av unionens totala bruttonationalprodukt,

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 3.3.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 63 – stycke 3 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 1161/2005

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på tidsplanen för överföringen av punkterna P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 och B.4G, samt beslut som kräver en uppdelning av de transaktioner som förtecknas i bilagan på motpartssektor. Varje sådant beslut ska endast antas efter det att kommissionen har inlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning i enlighet med artikel 9.”

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att specificera tidsplanen för överföringen av punkterna P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 och B.4G och genom att kräva en uppdelning av de transaktioner som förtecknas i bilagan på motpartssektor. Varje sådan delegerad akt ska endast antas efter det att kommissionen har inlämnat en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning i enlighet med artikel 9.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 63 – stycke 3 – led 1 – led ba (nytt)

Förordning (EG) nr 1161/2005

Artikel 2 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Punkt 5 ska utgå.

Motivering

Stycke 5 avser överföring av uppgifter under 2004 och är således föråldrat. Det bör utgå.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 63 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 1161/2005

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av punkt 1 i denna artikel vad gäller andelen av unionens totala bruttonationalprodukt.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på ändring av punkt 1 i denna artikel för att justera andelen (1 %) av unionens totala bruttonationalprodukt.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (och dess tillämpningsområde).

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 63 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 1161/2005

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på antagandet av gemensamma kvalitetsstandarder.

”1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa gemensamma kvalitetsstandarder.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 63 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 1161/2005

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 63 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 1161/2005

Artikel 7a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 2.4, 3.3 och 6.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 64 – stycke 4 – led 1

Förordning (EG) nr 1552/2005

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska dessutom ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på utvidgning av den definitionen, om en sådan utvidgning väsentligt skulle förbättra undersökningsresultatens representativitet och kvalitet i de berörda medlemsstaterna.”

Kommissionen ska dessutom ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att anta en utvidgning av den definitionen, om en sådan utvidgning väsentligt skulle förbättra undersökningsresultatens representativitet och kvalitet i de berörda medlemsstaterna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 64 – stycke 4 – led 2

Förordning (EG) nr 1552/2005

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av krav på urval och precision, de urvalsstorlekar som behövs för att kraven ska uppfyllas samt specifikationer av Nace Rev. 2 och storlekskategorier på vilka resultaten ska kunna uppdelas.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom fastställande av krav på urval och precision, de urvalsstorlekar som behövs för att kraven ska uppfyllas samt specifikationer av Nace Rev. 2 och storlekskategorier på vilka resultaten ska kunna uppdelas.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 64 – stycke 4 – led 3

Förordning (EG) nr 1552/2005

Artikel 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av vilka särskilda uppgifter som ska samlas in för utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags yrkesinriktad utbildning.”

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa vilka särskilda uppgifter som ska samlas in för utbildningsföretag och övriga företag respektive olika slags yrkesinriktad utbildning.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 64 – stycke 4 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 1552/2005

Artikel 9 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på kvalitetskraven för de uppgifter som ska samlas in och överföras för europeisk statistik över yrkesutbildning på företag, och alla nödvändiga åtgärder för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet.”

”4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa kvalitetskraven för de uppgifter som ska samlas in och överföras för europeisk statistik över yrkesutbildning på företag, och genom att anta alla nödvändiga åtgärder för att bedöma eller förbättra uppgifternas kvalitet.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 64 – stycke 4 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 1552/2005

Artikel 9 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Kommissionen ska fastställa utformingen av de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.”

”5. Vid utarbetandet av de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2 ska medlemsstaterna uppfylla de kvalitetskrav och de andra åtgärder som fastställts i enlighet med punkt 4. För att bedöma kvaliteten hos de översända uppgifterna ska de använda sig av det format som kommissionen fastställt genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 14.2.”

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar att strukturen i kvalitetsrapporterna, som antas genom en genomförandeakt, hänvisar till det format som medlemsstaterna ska använda när de har att utvärdera de inlämnade uppgifternas kvalitet, och att denna utvärdering bygger på de kvalitetskriterier som redan antagits genom delegerade akter.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 64 – stycke 4 – led 5

Förordning (EG) nr 1552/2005

Artikel 10 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a med avseende på fastställande av det första referensår för vilket uppgifter ska samlas in.”

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13a för att komplettera denna förordning genom att fastställa det första referensår för vilket uppgifter ska samlas in.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 64 – stycke 4 – led 7

Förordning (EG) nr 1552/2005

Artikel 13a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.3, 8.2, 9.4, 10.2 och 13 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 7.3, 8.2, 9.4, 10.2 och 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 65 – stycke 2 – led 1

Förordning (EG) nr 1893/2006

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av bilagan för att beakta den tekniska eller ekonomiska utvecklingen eller anpassa den till andra klassifikationer av samhälle och ekonomi.”

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av bilaga I för att beakta den tekniska eller ekonomiska utvecklingen eller anpassa den till andra klassifikationer av samhälle och ekonomi.”

Motivering

Specificering av hänvisningen (eftersom det finns fler än en bilaga).

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 65 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1893/2006

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 65 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1893/2006

Artikel 6a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 66 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 458/2007

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av vilket år som ska vara det första för vilket fullständig uppgiftsinsamling ska ske och antagande av åtgärder beträffande en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna och de definitioner som ska användas.

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom fastställande av vilket år som ska vara det första för vilket fullständig uppgiftsinsamling ska ske och genom antagande av åtgärder beträffande en detaljerad klassificering av de insamlade uppgifterna och de definitioner som ska användas.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 66 – stycke 2 – led 3

Förordning (EG) nr 458/2007

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.3 och punkt 1.1.2.4 i bilaga I ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.3 och punkt 1.1.2.4 i bilaga I ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 67 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 716/2007 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av definitionerna i bilagorna I och II och detaljnivån i bilaga III och komplettering av den förordningen med åtgärder för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet.

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 716/2007 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av definitionerna i bilagorna I och II och detaljnivån i bilaga III och komplettering av den förordningen med åtgärder för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet och gemensamma kvalitetsstandarder.

Motivering

En mer specifik beskrivning av befogenheten; se även ändringsförslaget till artikel 6.3 i förordning (EG) nr 716/2007.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 67 – stycke 4 – led 2

Förordning (EG) nr 716/2007

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på åtgärder som är nödvändiga för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet, på grundval av slutsatserna från pilotstudierna.

”4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa de åtgärder som är nödvändiga för statistik över utländska dotterbolag i det land som sammanställer uppgifterna och över det landets dotterbolag i utlandet, på grundval av slutsatserna från pilotstudierna.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 67 – stycke 4 – led 3

Förordning (EG) nr 716/2007

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på gemensamma kvalitetsstandarder.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa de gemensamma kvalitetsstandarder som avses i punkt 1.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde, för att göra dessa mer specifika.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 67 – stycke 4 – led 4 – led a – led ii

Förordning (EG) nr 716/2007

Artikel 9 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”c)  Fastställa kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet.”

”c)  Fastställa struktur, närmare bestämmelser och periodicitet för de kvalitetsrapporter som avses i artikel 6.2.”

Motivering

Det är inte lämpligt att fastställa innehållet i sådana rapporter med hjälp av en genomförandeakt. Eftersom det lämpliga tillämpningsområdet för och syftet med denna punkt verkar vara att definiera strukturen och villkoren för rapporten, klargörs detta genom ändringsförslaget. Detta överensstämmer även med nyare lagstiftning på statistikområdet.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 67 – stycke 4 – led 5

Förordning (EG) nr 716/2007

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 5.4 och 6.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 2 andra stycket samt artiklarna 5.4 och 6.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 67 – stycke 4 – led 5

Förordning (EG) nr 716/2007

Artikel 9a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2, 5.4 och 6.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 2 andra stycket samt artiklarna 5.4 och 6.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motivering

Teknisk rättelse.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 67 – stycke 4 – led 5

Förordning (EG) nr 716/2007

Artikel 9a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2, 5.4 och 6.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 2 andra stycket samt artiklarna 5.4 och 6.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 68 – stycke 2 – led 1

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 9a – stycke 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på följande:

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på komplettering av denna förordning genom följande:

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 68 – stycke 2 – led 3

Förordning (EG) nr 862/2007

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 69 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 1445/2007

Artikel 3 – stycke 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av definitionerna och förteckningen över basgrupper i bilaga II i syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, om inte en sådan ändring medför en oproportionerlig ökning av kostnaderna för medlemsstaterna.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ändring av definitionerna i punkt 1 och förteckningen över basgrupper i bilaga II i syfte att ta hänsyn till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, om inte en sådan ändring medför en oproportionerlig ökning av kostnaderna för medlemsstaterna.”

Motivering

Delegeringen av befogenhet måste vara exaktare och dess tillämpningsområde måste definieras tydligt i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 69 – stycke 3 – led 2 – led a

Förordning (EG) nr 1445/2007

Artikel 7 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på gemensamma kriterier som kvalitetskontrollen grundar sig på.”

”4.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa gemensamma kriterier som den kvalitetskontroll som avses i punkt 1 grundar sig på.”

Motivering

Delegeringen av befogenhet måste vara exaktare och dess tillämpningsområde måste definieras tydligt i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 69 – stycke 3 – led 2 – led b

Förordning (EG) nr 1445/2007

Artikel 7 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa kvalitetsrapporternas struktur i enlighet med punkt 5.3 i bilaga I. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.”

”5.  Kommissionen ska genom genomförandeakter ange struktur och närmare bestämmelser för kvalitetsrapporterna i enlighet med vad som avses i punkt 3 och specificeras i punkt 5.3 i bilaga I. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.”

Motivering

Tillämpningsområdet för delegeringen av befogenhet måste definieras tydligt.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 69 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 1445/2007

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3 och 7.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 69 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 1445/2007

Artikel 10a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3 och 7.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Motivering

Teknisk rättelse.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 69 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 1445/2007

Artikel 10a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3 och 7.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3 andra stycket och artikel 7.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 70 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 177/2008 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av förteckningen av registervariabler i bilagan, deras definitioner och kontinuitetsregler i bilagan till den förordningen och komplettering av den förordningen med gemensamma kvalitetsnormer och regler för uppdatering av registren och genom att fastställa i vilken utsträckning vissa företag och företagsgrupper ska införas i registren, med angivande av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

I syfte att anpassa förordning (EG) nr 177/2008 till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av förteckningen av registervariabler i bilagan, deras definitioner och kontinuitetsregler i bilagan till den förordningen och komplettering av den förordningen med gemensamma normer för kvaliteten hos företagsregister och regler för uppdatering av registren och genom att fastställa i vilken utsträckning vissa företag och företagsgrupper ska införas i registren, med angivande av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Motivering

Anpassning till ändringsförslaget till artikel 6.3 i förordning (EG) nr 177/2008.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 70 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 177/2008

Artikel 3 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på fastställande av i vilken mån som företag med mindre än en halv anställd och de inhemskt etablerade företagsgrupper utan statistisk betydelse för medlemsstaterna ska införas i registren samt definitionen av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik.”

”6.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa i vilken mån som företag med mindre än en halv anställd och de inhemskt etablerade företagsgrupper utan statistisk betydelse för medlemsstaterna ska införas i registren samt definitionen av enheter i överensstämmelse med definitionerna för jordbruksstatistik.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 70 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 177/2008

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på gemensamma kvalitetsstandarder.

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a för att komplettera denna förordning genom att fastställa gemensamma normer för kvaliteten hos företagsregister i enlighet med vad som avses i punkt 1.

Motivering

Delegeringen av befogenhet måste vara exaktare och dess tillämpningsområde måste definieras tydligt i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 70 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 177/2008

Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom genomförandeakter fatta beslut om kvalitetsrapporternas innehåll och periodicitet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 16.2.

Kommissionen ska genom genomförandeakter fatta beslut om struktur, närmare bestämmelser och periodicitet för de kvalitetsrapporter som avses i punkt 2. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 16.2.

Motivering

Det är inte lämpligt att fastställa innehållet i sådana rapporter med hjälp av en genomförandeakt. Eftersom det lämpliga tillämpningsområdet för och syftet med denna punkt verkar vara att definiera strukturen och villkoren för rapporten, klargörs detta genom ändringsförslaget. Detta överensstämmer även med nyare lagstiftning på statistikområdet.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 70 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 177/2008

Artikel 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på regler för uppdatering av registren.”

”3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 15a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa regler för uppdatering av registren.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 70 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 177/2008

Artikel 15a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 70 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 177/2008

Artikel 15a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.6, 5.2, 6.3 och 8.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Användningen av den flexibla modul som avses i punkt 2 j ska planeras i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på modulens tillämpningsområde, förteckning över variabler, referensperiod, verksamhet som ska ingå och kvalitetskrav. Dessa delegerade akter ska antas senast tolv månader före det att referensperioden börjar. Kommissionen ska också specificera behovet av informationen samt datainsamlingens effekter för företagens arbetsbörda och medlemsstaternas kostnader.”

”Användningen av den flexibla modul som avses i punkt 2 j ska planeras i nära samarbete med medlemsstaterna. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa den flexibla modulens tillämpningsområde, dess förteckning över variabler, referensperiod, verksamhet som ska ingå och kvalitetskrav. Dessa delegerade akter ska antas senast tolv månader före det att referensperioden börjar. Kommissionen ska också specificera behovet av informationen samt datainsamlingens effekter för företagens arbetsbörda och medlemsstaternas kostnader.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 4 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på åtgärder som är nödvändiga på grundval av utvärderingen av pilotstudierna.”

”4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa de åtgärder som är nödvändiga på grundval av utvärderingen av pilotstudierna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 7 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  För att möjliggöra sammanställning av unionsaggregat ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten enligt de Nace Rev. 2-nivåer som anges i bilagorna till denna förordning eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 11b.”

”2.  Med avseende på sammanställandet av unionsaggregat ska medlemsstaterna redovisa de nationella resultaten enligt de Nace Rev. 2-nivåer som anges i bilagorna till denna förordning eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa relevanta Nace Rev. 2-nivåer.”

Motivering

Delegeringen av befogenhet måste vara exaktare och dess tillämpningsområde måste definieras tydligt i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2. Resultaten ska överföras i lämpligt tekniskt format inom en tidsfrist räknad från utgången av referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på referensperioden för de moduler som föreskrivs i artikel 3.2 a–h och j och denna period får inte vara längre än 18 månader. För den modul som avses i artikel 3.2 i, får tidsfristen vara högst 30 månader eller 18 månader i enlighet med bilaga IX avdelning 9. Dessutom ska ett mindre antal skattade, preliminära resultat överföras inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av den referensperiod som ska fastställas enligt nämnda förfarande för modulerna i artikel 3.2 a–g och inte får överstiga tio månader.

”2. Resultaten ska överföras i lämpligt tekniskt format inom en tidsfrist räknad från utgången av referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att ange referensperioden för de moduler som föreskrivs i artikel 3.2 a–h och j, en period som inte får vara längre än 18 månader. För den modul som avses i artikel 3.2 i, får tidsfristen vara högst 30 månader eller 18 månader i enlighet med bilaga IX avdelning 9. Dessutom ska ett mindre antal skattade, preliminära resultat överföras inom en tidsfrist som räknas från och med utgången av referensperioden. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att ange denna period för modulerna i artikel 3.2 a–g, en period som inte får överstiga tio månader.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering). Eftersom formuleringen ”... nämnda förfarande” hänvisade till det föreskrivande förfarandet med kontroll, behöver detta anpassas så att det hänvisar till förfarandet för antagande av delegerade akter.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på översynen av reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater, senast den 29 april 2013, och därefter vart femte år.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att se över reglerna för Cetomärkningen och grupperingen av medlemsstater, senast den 29 april 2013, och därefter vart femte år.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 11a – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning vad gäller

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 11b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII, avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 6

Förordning (EG) nr 295/2008

Artikel 11b – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII och avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.4, 4.4, 7.2, 8.2, 8.3 och 11a, avsnitten 5, 6, 8.1 och 8.2 i bilaga I, avsnitt 6 i bilagorna II, III och IV, avsnitt 7 i bilaga VI, avsnitten 3, 4.2 och 4.3 i bilaga VIII och avsnitten 8.2, 8.3 och 10.2 i bilaga IX ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga I – avsnitt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. Uppgifterna ska sammanställas enligt uppdelningen i avsnitt 9. Kommissionen ska emellertid ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på det första referensår för vilket statistik om näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 ska sammanställas.

Det första referensår för vilket årsstatistik ska sammanställas är kalenderåret 2008. Uppgifterna ska sammanställas enligt uppdelningen i avsnitt 9. Kommissionen ska emellertid ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa det första referensår för vilket statistik om näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66 ska sammanställas.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga I – avsnitt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.”

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13, allt under beaktande av tillämpningen av den artikeln i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa nyckelvariablerna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 8 – led b – led i

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga I – avsnitt 8 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Resultaten ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden, utom för näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2. För näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2 är tidsgränsen för överföring tio månader. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på tidsgränsen för överföringen av resultaten för näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66.”

”1.  Resultaten ska överföras inom 18 månader efter utgången av kalenderåret under referensperioden, utom för näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2. För näringsgrenarna 64.11 och 64.19 i Nace rev. 2 är tidsgränsen för överföring tio månader. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa tidsgränsen för överföringen av resultaten för näringsgrenarna i Nace Rev. 2 grupperna 64.2, 64.3 och 64.9 och huvudgrupp 66.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 8 – led b – led ii

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga I – avsnitt 8 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Dessa preliminära resultat eller skattningar ska fördelas på den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupper). Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på överföringen av preliminära resultat eller skattningar för huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2.”

”Dessa preliminära resultat eller skattningar ska fördelas på den tresiffriga nivån i Nace Rev. 2 (grupper). Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa överföringen av preliminära resultat eller skattningar för huvudgrupp 66 i Nace Rev. 2.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 9

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga II – avsnitt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.”

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 10

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga III – avsnitt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.”

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 11

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga IV – avsnitt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på nyckelvariablerna.”

För varje nyckelvariabel ska medlemsstaterna ange graden av precision med hänvisning till ett konfidensintervall på 95 %, och kommissionen ska inkludera dessa uppgifter i den rapport som avses i artikel 13 med beaktande av tillämpningen av nämnda artikel i varje medlemsstat. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa sådana nyckelvariabler.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 12

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga VI – avsnitt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på tidsgränsen för överföring av resultaten som inte får överstiga tio månader från referensårets slut.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa tidsgränsen för överföring av resultaten som inte får överstiga tio månader från referensårets slut.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 13 – led a

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga VIII – avsnitt 3 – mening 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”På grundval av denna undersökning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på en ändring av den undre gränsen.”

”På grundval av denna undersökning ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på ändring av denna förordning genom att ändra den undre gränsen för referenspopulationen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 13 – led b

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga VIII – avsnitt 4 – punkterna 2 och 3 – tabellerna

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på produktindelningen.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa produktindelningen.”

(Detta ändringsförslag gäller tabellen ”Omsättning fördelad på produkttyp”, meningen i kolumnen ”Anmärkning”.)

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 14 – led a

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga IX – avsnitt 8 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på vissa resultat som även ska fördelas efter storleksklasser enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b för att komplettera denna förordning genom att fastställa att vissa resultat även ska fördelas efter storleksklasser enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 14 – led a

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga IX – avsnitt 8 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på vissa resultat som även ska fördelas efter associationsform enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.”

3.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa att vissa resultat även ska fördelas efter associationsform enligt den detaljnivå som anges i avsnitt 10, med undantag för Nace rev. 2-avdelningarna L, M och N, där det endast krävs uppdelning på gruppnivå.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 71 – stycke 3 – led 14 – led b

Förordning (EG) nr 295/2008

Bilaga I – avsnitt 10 – punkt 2 – underavsnitt ”Särskilda aggregat”

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att göra det möjligt att sammanställa unionsstatistik över företagens demografi inom informations- och kommunikationstekniksektorn ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på ett antal särskilda aggregat från Nace Rev. 2 som ska överföras.”

För att göra det möjligt att sammanställa unionsstatistik över företagens demografi inom informations- och kommunikationstekniksektorn ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11b med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa ett antal särskilda aggregat från Nace Rev. 2 som ska överföras.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering).

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 72 – stycke 2 – led 1

Förordning (EG) nr 451/2008

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av bilagan

”2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på ändring av bilagan för att ta hänsyn till den tekniska eller ekonomiska utvecklingen och för att anpassa den till andra klassifikationer av ekonomi och samhälle.”

a)  för att ta hänsyn till den tekniska och ekonomiska utvecklingen,

 

b)  för att anpassa den till andra klassifikationer av ekonomi och samhälle.”

 

Motivering

Anpassning av formuleringen, eftersom indelningen i led a och b inte är nödvändig.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 72 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 451/2008

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 72 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 451/2008

Artikel 6a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 73 – stycke 3 – led 1

Förordning (EG) nr 452/2008

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a med avseende på

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6a för att komplettera denna förordning vad gäller

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 73 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 452/2008

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 74 – stycke 3 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 453/2008

Artikel 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”För tillämpningen av punkt 1 i första stycket ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på definition av begreppen aktivt försöka hitta en lämplig sökande och en viss tidsperiod.”

”För tillämpningen av punkt 1 i första stycket ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att definiera begreppen aktivt försöka hitta en lämplig sökande och en viss tidsperiod.”

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 74 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 453/2008

Artikel 3 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.  Medlemsstaterna ska sammanställa kvartalsstatistik med särskilda referensdatum. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på fastställande av dessa särskilda referensdatum.”

”1.  Medlemsstaterna ska sammanställa kvartalsstatistik med särskilda referensdatum. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att fastställa dessa särskilda referensdatum.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 74 – stycke 3 – led 3

Förordning (EG) nr 453/2008

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på fastställande av tidpunkten för det första referenskvartalet samt tidfrister för överföring. Eventuella ändringar av kvartalsuppgifter för tidigare kvartal ska överlämnas samtidigt.

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på komplettering av denna förordning genom att fastställa tidpunkten för det första referenskvartalet samt de tidsfrister för överföring som är tillämpliga på medlemsstaterna. Eventuella ändringar av kvartalsuppgifter för tidigare kvartal ska överlämnas samtidigt.

Medlemsstaterna ska överföra uppgifterna och metadata till kommissionen (Eurostat) i ett format som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.3.”

Medlemsstaterna ska överföra uppgifterna och metadata till kommissionen (Eurostat), och ange deras källa, i ett tekniskt format som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.3.”

Motivering

Denna bestämmelse bör uteslutande gälla det tekniska formatet och tidsfristerna för uppgiftsöverföringen från medlemsstaterna. Källan för uppgifterna bör specificeras.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 74 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 453/2008

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på lämpliga ramar för fastställande av en rad genomförbarhetsstudier.

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a för att komplettera denna förordning genom att fastställa lämpliga ramar för fastställande av en rad genomförbarhetsstudier.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 74 – stycke 3 – led 5

Förordning (EG) nr 453/2008

Artikel 8a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 3.1, 5.1, 7.1 och 7.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 2, 3.1, 5.1, 7.1 och 7.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 75 – stycke 2 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 763/2008

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av ytterligare referensår. Referensåren ska ligga i början av varje årtionde.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att fastställa ytterligare referensår. Referensåren ska ligga i början av varje årtionde.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 75 – stycke 2 – led 1 – led b

Förordning (EG) nr 763/2008

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a med avseende på fastställande av ett program för de statistiska data och metadata som ska översändas för att kraven i denna förordning ska anses uppfyllda.”

”3.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 7a för att komplettera denna förordning genom att fastställa ett program för de statistiska data och metadata som ska översändas för att kraven i denna förordning ska anses uppfyllda.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 75 – stycke 2 – led 3

Förordning (EG) nr 763/2008

Artikel 7a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1 och 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1 och 5.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 76 – stycke 3 – led 2

Förordning (EG) nr 1099/2008

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på ytterligare förtydligande av terminologin genom att lägga till relevanta hänvisningar till Nace efter det att en revision av Nace har trätt i kraft.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att ändra denna förordning i syfte att förtydliga terminologin genom att lägga till relevanta hänvisningar till Nace efter det att en revision av Nace har trätt i kraft.

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. ändring).

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 76 – stycke 3 – led 4

Förordning (EG) nr 1099/2008

Artikel 8 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på den årliga statistiken om kärnenergi.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att upprätta den årliga statistiken om kärnenergi.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 76 – stycke 3 – led 5 – led a

Förordning (EG) nr 1099/2008

Artikel 9 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på statistik om förnybar energi och om den slutliga energiförbrukningen.”

”2.   Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a för att komplettera denna förordning genom att upprätta statistik om förnybar energi och om den slutliga energiförbrukningen.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 76 – stycke 3 – led 7

Förordning (EG) nr 1099/2008

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 8 och 9.2 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.3, 4.2, 4.3, 5.3, 8 och 9.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1338/2008

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifterna ska tillhandahållas enligt de anvisningar om tidsfrister, intervall och referensperioder som ges i bilagorna, eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 9a.”

Uppgifterna ska tillhandahållas enligt de anvisningar om tidsfrister, intervall och referensperioder som ges i bilagorna, eller i delegerade akter. Kommissionen ska ges befogenhet att anta sådana delegerade akter i enlighet med artikel 9a genom att komplettera denna förordning.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 3

Förordning (EG) nr 1338/2008

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa följande:

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 4

Förordning (EG) nr 1338/2008

Artikel 9a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 7.2 och 9.1 och leden c, d och e i bilagorna I, II, III, IV och V ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6.2, 7.2 och 9.1 och leden c, d och e i bilagorna I, II, III, IV och V ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 6 – led a

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga I – led c – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Statistik ska tillhandahållas ur EHIS vart femte år; det kan dock behövas en annan frekvens för insamling av andra typer av uppgifter som avser sjuklighet eller olycksfall och skador samt de som avser särskilda undersökningsmoduler. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.”

Statistik ska tillhandahållas ur EHIS vart femte år; det kan dock behövas en annan frekvens för insamling av andra typer av uppgifter som avser sjuklighet eller olycksfall och skador samt de som avser särskilda undersökningsmoduler. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 6 – led b

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga I – led d – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

”Alla ämnen behöver inte behandlas varje gång uppgifter lämnas. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 6 – led c

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga I – led e – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos undersökningar och andra använda källor, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos undersökningar och andra använda källor, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 7 – led a

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga II – led c – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.”

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret, tidsintervall och tidsfristen för uppgiftslämning.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 7 – led b

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga II – led d – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 7 – led c

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga II – led e – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos källor och andra använda sammanställningar, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om karakteristika hos källor och andra använda sammanställningar, den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga III – led c – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret. Uppgifterna ska översändas senast 24 månader efter referensårets slut. Preliminära eller beräknade uppgifter kan lämnas tidigare. När det gäller incidenter som rör folkhälsan kan dessutom ytterligare särskilda uppgiftsinsamlingar göras, antingen för samtliga dödsfall eller för särskilda dödsorsaker.”

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret. Uppgifterna ska översändas senast 24 månader efter referensårets slut. Preliminära eller beräknade uppgifter kan lämnas tidigare. När det gäller incidenter som rör folkhälsan kan dessutom ytterligare särskilda uppgiftsinsamlingar göras, antingen för samtliga dödsfall eller för särskilda dödsorsaker.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 8 – led b

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga III – led d – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 8 – led c

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga III – led e – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 9 – led a

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga IV – led c – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser första referensåret. Uppgifterna ska lämnas senast 18 månader efter referensårets slut.”

Statistik ska sammanställas årligen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser första referensåret. Uppgifterna ska lämnas senast 18 månader efter referensårets slut.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 9 – led b

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga IV – led d – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 9 – led c

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga IV – led e – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas, anmälningsnivån för olycksfall i arbetet och, när det är relevant, urvalsuppgifter samt information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas, anmälningsnivån för olycksfall i arbetet och, när det är relevant, urvalsuppgifter samt information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 10 – led a

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga V – led c – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller arbetssjukdomar ska statistik sammanställas varje år och lämnas in senast 15 månader efter referensårets slut. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör referensperioder, intervall och tidsfrister för tillhandahållande av övriga uppgiftsinsamlingar.”

När det gäller arbetssjukdomar ska statistik sammanställas varje år och lämnas in senast 15 månader efter referensårets slut. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör referensperioder, intervall och tidsfrister för tillhandahållande av övriga uppgiftsinsamlingar.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 10 – led b

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga V – led d – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser som avser statistiska uppgifter, som variabler, definitioner och klassificeringar av de ämnesområden som är förtecknade ovan och uppdelningen av uppgifterna.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 77 – stycke 2 – led 10 – led c

Förordning (EG) nr 1338/2008

Bilaga V – led e – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på bestämmelser som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa bestämmelser om de åtgärder som rör tillhandahållande av metauppgifter, inklusive metauppgifter om den population som omfattas och information om eventuella nationella särdrag som är väsentliga för tolkningen och sammanställningen av jämförbara statistiska uppgifter och indikatorer.”

Motivering

Förtydligande av befogenheten (dvs. komplettering).

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VII – led 78 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1185/2009

Artikel 5a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1a, 5.2 och 5.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 5.1a, 5.2 och 5.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a med avseende på tillämpningen av internationella redovisningsstandarder inom unionen.

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 5a för att komplettera denna förordning genom att fastställa tillämpligheten av internationella redovisningsstandarder inom unionen (nedan kallade antagna internationella redovisningsstandarder).

Motivering

Förtydligande av befogenheten (komplettering) och koppling till bestämmelserna i de övriga punkterna i den grundläggande akten.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 1 – led a

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det, i fråga om eventuella överhängande risker för finansmarknadens stabilitet, är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 5b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här punkten.”

utgår

Motivering

Användningen av det skyndsamma förfarandet verkar inte motiverad. Vid behov kan Europaparlamentet och rådet lämna ett tidigt meddelande om att de inte avser att invända (se förslaget om strykning av artikel 5b i förordning (EG) nr 1606/2002).

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 4 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1a.  Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

För varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter skall de företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med förfarandet i artikel 6.2, under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 1.13 i rådets direktiv 93/22/EEG av den 10 maj 1993 om investeringstjänster på värdepappersområde (1).

För varje räkenskapsår som inleds den 1 januari 2005 eller därefter ska de företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med artikel 3.1, under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i enlighet med artikel 4.1 led 21 i direktiv 2014/65/EU.

Motivering

Det finns ingen anledning att hänvisa till ”i en medlemsstat”, eftersom definitionen av begreppet reglerad marknad i artikel 44 i MiFID endast omfattar de marknader som godkänns i EU.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 1b (nytt)

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

1b.  Artikel 5 ska ersättas med följande:

Artikel 5

Artikel 5

Valmöjligheter i fråga om årsredovisningar och onoterade företag

Valmöjligheter i fråga om årsredovisningar och onoterade företag

Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att

Medlemsstaterna får tillåta eller kräva att

a)   sådana företag som avses i artikel 4 utarbetar sina årsredovisningar, och att

a)   sådana företag som avses i artikel 4 utarbetar sina årsredovisningar, och att

b)   andra företag än sådana som avses i artikel 4 utarbetar sin koncernredovisning och/eller sin årsredovisning,

b)   andra företag än sådana som avses i artikel 4 utarbetar sin koncernredovisning och/eller sin årsredovisning,

i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antas i enlighet med förfarandet i artikel 6.2.

i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antas i enlighet med artikel 3.1.

Motivering

Anpassning av det tillämpliga förfarandet (artikel 6 i förordning (EG) nr 1606/2002 utgår; befogenheten att anta delegerade akter omfattas nu av artikel 3 i den förordningen).

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 5a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.1 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 5a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En delegerad akt som antas enligt artikel 3.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 2

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 5b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5b

utgår

Skyndsamt förfarande

 

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

 

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 5a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

 

Motivering

Användningen av det skyndsamma förfarandet verkar inte motiverad. Vid behov kan Europaparlamentet och rådet tidigt meddela att de inte avser att invända.

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 3

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artiklarna 6 och 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Artiklarna 6 och 7 ska utgå.

3.  Artikel 6 ska utgå.

Motivering

Endast artikel 6 utgår, eftersom kommittéförfarandet inte längre tillämpas.

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 79 – stycke 2 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1606/2002

Artikel 7

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a.  Artikel 7 ska ersättas med följande:

Artikel 7

Artikel 7

Rapportering och samordning

Rapportering och samordning

1.   Kommissionen ska regelbundet stå i kontakt med kommittén i frågor som rör pågående IASB-projekt och deras status och alla därtill relaterade dokument utfärdade av IASB för att samordna ståndpunkter och underlätta diskussioner om antagandet av de standarder som projekten och dokumenten i fråga kan ge upphov till.

1.   Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet och rådet om frågor som rör pågående IASB-projekt och deras status och alla därtill relaterade dokument utfärdade av IASB för att samordna ståndpunkter och underlätta diskussioner om antagandet av de standarder som projekten och dokumenten i fråga kan ge upphov till.

2.   Kommissionen ska i vederbörlig ordning och i god tid rapportera till kommittén om den har för avsikt att föreslå att en standard inte ska antas.

2.   Kommissionen ska i vederbörlig ordning och i god tid rapportera till Europaparlamentet och rådet om den har för avsikt att inte föreslå att en standard ska antas.

Motivering

Det är lämpligt att fastställa vissa skyldigheter i fråga om rapportering till parlamentet och rådet om utarbetande av utkast till de internationella redovisningsstandarderna. Detta vore i linje med begäran från parlamentet (Stolojan-betänkandet) och den överenskomna texten i artikel 9.6a i Efrags finansiella rapport.

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 80 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I syfte att anpassa direktiv 2009/110/EG för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen och säkerställa en enhetlig tillämpning av vissa undantag som anges i det direktivet, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på ändring av det direktivet. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Artikel 14 i direktiv 2009/110/EG innehåller en befogenhet för kommissionen att anta åtgärder som är nödvändiga för att uppdatera bestämmelserna i samma direktiv ”för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen” i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll. Denna befogenhet skulle, om den anpassades till en befogenhet att anta delegerade akter utan ytterligare ändringar, inte uppfylla kraven i artikel 290 i EUF-fördraget om uttrycklig avgränsning av mål, innehåll och omfattning för delegering av befogenheter. Med hänsyn till att kommissionen hittills inte har använt befogenheten bör den strykas.

Motivering

Detta ändringsförslag förklarar varför delegeringen av befogenhet i detta direktiv ska utgå helt och hållet.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 80 – stycke 2 – led 1

Direktiv 2009/110/EG

Artikel 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Artikel 14 ska ersättas med följande:

1.  Artikel 14 ska utgå.

”Artikel 14

 

Delegerade akter

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14a med avseende på följande:

 

a)  Ändring av detta direktiv för att ta hänsyn till inflation eller teknik- och marknadsutvecklingen.

 

b)  Ändring av artikel 1.4 och 1.5 för att säkerställa en enhetlig tillämpning av undantagen i dessa bestämmelser.”

 

Motivering

Befogenheten är alltför bred för att vara lämplig för en delegerad akt enligt artikel 290 i EUF-fördraget, och den har ännu inte utnyttjats. Den bör därför utgå.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del VIII – led 80 – stycke 2 – led 2

Direktiv 2009/110/EG

Artikel 14a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Följande artikel ska införas som artikel 14a:

utgår

”Artikel 14a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 14 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016*.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

________________

 

* EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.”

 

Motivering

Till följd av ovanstående ändringsförslag finns inte längre några bestämmelser som ger kommissionen befogenhet att anta delegerade akter. Därför bör denna förfarandebestämmelse utgå.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IX – led 81 – stycke 2 – led 4

Direktiv 75/324/EEG

Artikel 10a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5 och 10.3 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5 och 10.3 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IX – led 81 – stycke 2 – led 4

Direktiv 75/324/EEG

Artikel 10a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5 och 10.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IX – led 82 – stycke 2 – led 2

Direktiv 76/211/EEG

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [dag då denna samlingsförordning träder i kraft].

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... [dag då denna ändringsförordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Anpassning av befogenhetens varaktighet till parlamentets allmänna inställning (se resolutionen av den 25 februari 2014, punkt 9).

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IX – led 82 – stycke 2 – led 2

Direktiv 76/211/EEG

Artikel 6a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Anpassning av granskningsperioden samt en förlängning av denna.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Bilaga 1 – del IX – led 83 – stycke 2 – led 1

Direktiv 80/181/EEG

Artikel 6a – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 6c med avseende på fast