Postupak : 2016/0392(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0021/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0021/2018

Rasprave :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Objašnjenja glasovanja
PV 13/03/2019 - 11.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1495kWORD 248k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Pilar Ayuso

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0750),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 43. stavak 2. i članak 114. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0496/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 29. ožujka 2017.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0021/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Mjere koje se primjenjuju na sektor jakih alkoholnih pića trebale bi pridonijeti postizanju visoke razine zaštite potrošača, sprečavanju zavaravajućih praksi te ostvarivanju transparentnosti tržišta i poštenog tržišnog natjecanja. Njima treba štititi ugled koji jaka alkoholna pića Unije postižu na tržištu Unije i na svjetskom tržištu, vodeći i dalje računa o tradicionalnim praksama koje se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića te povećanoj potrebi zaštite i informiranja potrošača. U obzir treba uzeti i tehnološke inovacije u pogledu jakih alkoholnih pića, ako takve inovacije služe za poboljšanje kvalitete, a da ne utječu na tradicionalna svojstva predmetnih jakih alkoholnih pića. Proizvodnja jakih alkoholnih pića čvrsto je povezana s poljoprivrednim sektorom. Osim svoje velike važnosti u pogledu načina plasmana poljoprivrednih proizvoda Unije, ta povezanost određuje kvalitetu i ugled jakih alkoholnih pića proizvedenih u Uniji. Stoga regulatornim okvirom treba naglasiti tu čvrstu povezanost s poljoprivrednim sektorom.

(3)  Mjere koje se primjenjuju na sektor jakih alkoholnih pića trebale bi pridonijeti postizanju visoke razine zaštite potrošača, uklanjanju asimetrije informacija, sprečavanju zavaravajućih praksi te ostvarivanju transparentnosti tržišta i poštenog tržišnog natjecanja. Njima treba štititi ugled koji jaka alkoholna pića Unije postižu na tržištu Unije i na svjetskom tržištu, vodeći i dalje računa o tradicionalnim praksama koje se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića te povećanoj potrebi zaštite i informiranja potrošača. U obzir treba uzeti i tehnološke inovacije u pogledu jakih alkoholnih pića, ako takve inovacije služe za poboljšanje kvalitete, a da ne utječu na tradicionalna svojstva predmetnih jakih alkoholnih pića. Proizvodnja jakih alkoholnih pića regulirana je Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1b i Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća1c te je čvrsto povezana s poljoprivrednim sektorom. Osim svoje velike važnosti u pogledu plasmana poljoprivrednih proizvoda Unije, ta povezanost određuje kvalitetu, sigurnost i ugled jakih alkoholnih pića proizvedenih u Uniji. Stoga regulatornim okvirom treba naglasiti tu čvrstu povezanost s poljoprivredno-prehrambenim sektorom.

 

____________________________

 

1a Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

 

1b Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004

 

1c Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Mjere koje se primjenjuju na jaka alkoholna pića poseban su slučaj u usporedbi s općim pravilima utvrđenima za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Posebne značajke u tom se slučaju odnose na očuvanje tradicionalnih načina proizvodnje, na blisku povezanost jakih alkoholnih pića s poljoprivrednim sektorom, na upotrebu visokokvalitetnih proizvoda te na napore da se zaštiti sigurnost potrošača, a sektor jakih alkoholnih pića obvezao se da neće nikad odustati od toga.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se osigurao ujednačeniji pristup u zakonodavstvu kojim se reguliraju jaka alkoholna pića, ovom Uredbom treba utvrditi jasne kriterije za definiciju, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića te za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla. Njome treba utvrditi i pravila za upotrebu etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla u proizvodnji alkoholnih pića i za upotrebu trgovačkih naziva jakih alkoholnih pića pri prezentiranju i označivanju prehrambenih proizvoda.

(4)  Kako bi se osigurao ujednačeniji pristup u zakonodavstvu kojim se reguliraju jaka alkoholna pića, ovom Uredbom treba utvrditi jasne kriterije za definiciju, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića te za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla, ne dovodeći u pitanje različitost službenih jezika i pisama u EU-u. Njome treba utvrditi i pravila za upotrebu etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla u proizvodnji alkoholnih pića i za upotrebu trgovačkih naziva jakih alkoholnih pića pri prezentiranju i označivanju prehrambenih proizvoda.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Kako bi se potrošačima pružile odgovarajuće informacije, treba utvrditi odredbe u vezi s prezentiranjem i označivanjem jakih alkoholnih pića koje bi se primjenjivale na mješavine jakih alkoholnih pića.

(13)  Kako bi se potrošačima pružile odgovarajuće informacije u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011, treba utvrditi odredbe u vezi s prezentiranjem i označivanjem jakih alkoholnih pića koje bi se primjenjivale na mješavine jakih alkoholnih pića.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U određenim slučajevima subjekti u poslovanju s hranom mogu željeti ili se od njih može tražiti da navedu podrijetlo jakih alkoholnih pića kako bi privukli pozornost potrošača na svojstva svojih proizvoda. Takve oznake podrijetla trebale bi zadovoljavati usklađene kriterije. Stoga je potrebno utvrditi posebne odredbe o označivanju države podrijetla ili mjesta podrijetla pri prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića.

(15)  U određenim slučajevima subjekti u poslovanju s hranom mogu željeti ili se od njih može tražiti da navedu podrijetlo jakih alkoholnih pića kako bi privukli pozornost potrošača na svojstva svojih proizvoda. Stoga je potrebno utvrditi posebne odredbe o označivanju države podrijetla ili mjesta podrijetla pri prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla važno je na primjeren način uzeti u obzir Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva („Sporazum o TRIPS-u”), osobito njegove članke 22. i 23., i Opći sporazum o carinama i trgovini („GATT”), koji su odobreni Odlukom Vijeća 94/800/EZ12.

(17)  U vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla važno je na primjeren način uzeti u obzir Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva („Sporazum o TRIPS-u”), osobito njegove članke 22. i 23., i Opći sporazum o carinama i trgovini („GATT”), koji su odobreni Odlukom Vijeća 94/800/EZ12. Kako bi se ojačala zaštita i kako bi se učinkovitije suprotstavilo krivotvorenju , ta bi se zaštita trebala primjenjivati i u pogledu robe koja je u provozu kroz carinsko područje Unije.

__________________

__________________

12 Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

12 Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

(18)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled, tradicionalni način obrade i proizvodnje ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

_________________

_________________

13 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

13 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Jaka alkoholna pića s oznakom zemljopisnog podrijetla koja se temelje na vinima koja nemaju zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i koja su registrirana u skladu s ovom Uredbom trebala bi se moći koristiti istim instrumentima za upravljanje proizvodnim potencijalom koji su dostupni u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_______________________

 

1a Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže usklađivanje Uredbe s nacrtom mišljenja o takozvanom skupnom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, kako ga je usvojio Odbor Europskog parlamenta za poljoprivredu 3. svibnja 2017.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na iscrpnijim i bolje testiranim postupcima za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla.

(19)  Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na sličnim postupcima koji se koriste za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi transparentan, sveobuhvatan i lako dostupan elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla, s istom pravnom snagom kao i Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008. Oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 Komisija bi automatski trebala registrirati. Komisija bi prije stupanja na snagu ove Uredbe trebala završiti provjeru oznaka zemljopisnog podrijetla iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008, u skladu s člankom 20. te uredbe.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Državna tijela država članica trebala bi biti odgovorna za osiguranje sukladnosti s ovom Uredbom, a Komisija bi trebala moći nadgledati i potvrditi tu sukladnost. Stoga bi od Komisije i država članica trebalo zatražiti da razmjenjuju odgovarajuće informacije.

(20)  Kako bi se očuvali ugled i vrijednost sektora jakih alkoholnih pića, od ključne je važnosti zadržati visoki standard kvalitete. Državna tijela država članica trebala bi biti odgovorna za očuvanje standarda osiguravajući sukladnost s ovom Uredbom. Međutim, Komisija bi trebala moći nadgledati i provjeriti tu sukladnost kako bi potvrdila njezinu ujednačenu primjenu. Stoga bi od Komisije i država članica trebalo zatražiti da razmjenjuju odgovarajuće informacije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pri primjeni politike kvalitete te radi osiguravanja visoke kvalitete jakih alkoholnih pića i raznolikosti u sektoru jakih alkoholnih pića, državama članicama treba omogućiti da donose stroža pravila o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića koja se proizvode na njihovu državnom području od onih utvrđenih ovom Uredbom.

(21)  Pri primjeni politike kvalitete te radi osiguravanja visoke kvalitete jakih alkoholnih pića i raznolikosti u sektoru jakih alkoholnih pića, državama članicama treba omogućiti da donose stroža pravila o proizvodnji, definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića koja se proizvode na njihovu državnom području od onih utvrđenih ovom Uredbom.

Obrazloženje

Ovom izmjenom u uvodnu bi se izjavu dodala riječ „proizvodnja” te bi se ona na taj način uskladila s ostatkom Nacrta uredbe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  U svojem izvješću iz ožujka 2017. o obveznom navođenju popisa sastojaka i nutritivne deklaracije na alkoholnim pićima, Komisija je navela da nije utvrdila objektivne razloge koji bi opravdali izostanak podataka o sastojcima i hranjivim vrijednostima te je pozvala sektor da u roku od jedne godine razvije prijedlog samoregulacije u cilju pružanja informacija o sastojcima i hranjivim vrijednostima svih alkoholnih pića. Kako bi se osigurala visoka razina zaštite potrošača, samoregulatornim pristupom trebalo bi se barem osigurati da se na etiketama navedu informacije o sastojcima i hranjivim vrijednostima te da one budu u skladu sa zahtjevima o „dobrovoljno navedenim informacijama o hrani” iz Uredbe (EU) br. 1169/2011. Komisija bi u izvješću trebala ocijeniti prijedlog sektora te mu, prema potrebi, priložiti zakonodavni prijedlog.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.

(22)  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala puna zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, vodeći pritom računa o važnosti tradicionalnih praksi, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Kako bi se moglo brzo reagirati na gospodarski i tehnološki razvoj u vezi s jakim alkoholnim pićima obuhvaćenima ovom Uredbom, a za koje ne postoje kategorije i tehničke specifikacije koje bi štitile potrošače i gospodarske interese proizvođača te kako bi se objedinili zahtjevi u pogledu proizvodnje i kvalitete tih jakih alkoholnih pića, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu dodavanja, podložno određenim uvjetima, novih kategorija jakih alkoholnih pića onima koje su navedene u dijelovima I. i II. Priloga II. ovoj Uredbi te u pogledu utvrđivanja njihovih tehničkih specifikacija.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

i.  izravno upotrebom jedne od sljedećih metoda:

i.  izravno upotrebom jedne od sljedećih metoda, zasebno ili u kombinaciji:

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se u novoj uredbi zadržala fleksibilnost sadržana u „i/ili” iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i. – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  maceracijom ili sličnom preradom biljnog materijala u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima ili mješavini jakih alkoholnih pića u smislu ove Uredbe,

-  maceracijom ili sličnom preradom biljnog materijala u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima ili kombinaciji jakih alkoholnih pića u smislu ove Uredbe,

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla mogućnost zamjene s definicijom mješavine iz članka 2. stavka 1. točke 3.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i. – alineja 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  dodavanjem etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima nečeg od sljedećeg:

-  dodavanjem etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima jednog ili više sljedećih proizvoda:

Obrazloženje

Definicije „jakog alkoholnog pića” nisu pravilno preuzete iz Uredbe (EZ) br. 110/2008 i njezine Provedbene uredbe (EZ) br. 716/2013. Izvjestiteljica predlaže da se isprave određene definicije koje proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka ii. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ii.  dodavanjem jakom alkoholnom piću nečeg od sljedećeg:

ii.  dodavanjem jakom alkoholnom piću nečeg od sljedećeg, zasebno ili u kombinaciji:

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se u novoj uredbi zadržala fleksibilnost sadržana u „i/ili” iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka ii. – alineja 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  pića;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „mješavina” je jako alkoholno piće navedeno u dijelu I. Priloga II. ili koje odgovara oznaci zemljopisnog podrijetla pomiješano s nečim od sljedećeg:

(3)  „mješavina” je jako alkoholno piće navedeno u dijelu I. Priloga II. ili koje odgovara oznaci zemljopisnog podrijetla pomiješano s jednim ili više sljedećih proizvoda:

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  etilnim alkoholom poljoprivrednog podrijetla,

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se pojasni definicija mješavine, da se pojednostave pravila o označivanju i da se osigura da Uredbu mogu provoditi gospodarski subjekti i inspekcijske službe.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „složenica” je kombinacija pojmova trgovačkog naziva jakog alkoholnog pića iz dijela I. Priloga II. ili pojmova oznake zemljopisnog podrijetla kojom se opisuje jako alkoholno piće od kojeg potječe sav alkohol u konačnom proizvodu, s jednim od sljedećeg:

(4)  „složenica” je kombinacija pojmova trgovačkog naziva jakog alkoholnog pića iz dijela I. Priloga II. ili pojmova oznake zemljopisnog podrijetla kojom se opisuje jako alkoholno piće od kojeg potječe sav alkohol u konačnom proizvodu, s jednim ili više sljedećih naziva:

Obrazloženje

Definicije „jakog alkoholnog pića” nisu pravilno preuzete iz Uredbe (EZ) br. 110/2008 i njezine Provedbene uredbe (EZ) br. 716/83. Izvjestiteljica predlaže da se isprave određene definicije koje proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „zemljopisna oznaka” je oznaka kojom se jako alkoholno piće identificira kao piće podrijetlom s državnog područja države ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se kvaliteta, ugled ili drugo svojstvo tog jakog alkoholnog pića može uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu;

(6)  „zemljopisna oznaka” je naziv koji je registriran u skladu s ovom Uredbom kojim se jako alkoholno piće identificira kao piće podrijetlom s državnog područja države ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se kvaliteta, ugled ili drugo svojstvo tog jakog alkoholnog pića može uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati;

(7)  „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati i koja odgovara „tehničkoj dokumentaciji” iz Uredbe (EZ) br. 110/2008;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  „skupine” su sektorska udruženja proizvođača, prerađivača i uvoznika jakih alkoholnih pića koja ostvaruju znatan promet;

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  „poljoprivrednog podrijetla” znači dobiveni od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. UFEU-u ili fermentirana alkoholna pića koja se proizvode isključivo iz takvih proizvoda.

Obrazloženje

Postojeća Uredba br. 110/2008 dopušta uporabu alkohola dobivenog od vina u proizvodnji jakih alkoholnih pića, jer je vino navedeno kao poljoprivredni proizvod u Prilogu I. Ugovoru (točka 22.05.). Ovom prilagodbom omogućilo bi se korištenje alkohola iz ostalih fermentiranih alkoholnih pića koja se proizvode isključivo od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I., što trenutno nije dopušteno.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi alkoholnih pića je etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla.

1.  Alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji jakih alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi jakih alkoholnih pića je etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla ili dobiven od piva.

Obrazloženje

Izmjena se unosi radi usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 110/2008. Ova se Uredba odnosi na jaka alkoholna pića, dok druge vrste alkoholnih pića podliježu propisima koji se odnose na taj sektor.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Destilati koji se upotrebljavaju u proizvodnji alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi alkoholnih pića isključivo su poljoprivrednog podrijetla.

2.  Destilati koji se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi jakih alkoholnih pića isključivo su poljoprivrednog podrijetla ili su dobiveni od piva.

Obrazloženje

Izmjena se unosi radi usklađenosti s Uredbom (EZ) br. 110/2008. Ova se Uredba odnosi na jaka alkoholna pića, dok druge vrste alkoholnih pića podliježu propisima koji se odnose na taj sektor.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U slučaju stavljanja na tržište etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla, sirovine iz kojih su dobiveni navedene su na popratnim elektroničkim dokumentima.

Obrazloženje

Ovim se amandmanom želi u popratnim elektroničkim dokumentima navesti sirovine koje su upotrjebljene pri proizvodnji etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla. Naime takvi proizvodi mogu biti korišteni u proizvodnji drugih jakih alkoholnih pića za koje je potrebna isključiva uporaba alkohola ili destilata dobivenih od specifičnih sirovina, kao u slučaju vinskog destilata koji se koristi u proizvodnji brandyja. Navođenje sirovina stoga jamči potpunu sljedivost i sprječava zaobilaženje propisa.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  zaslađena su samo u skladu s točkom 3. Priloga I. i da bi se zaokružio konačni okus proizvoda.

(e)  ne zaslađuju se osim da bi se zaokružio konačni okus proizvoda. Najveća dopuštena količina sladila izražena kao invertni šećer ne prijelazi pragove utvrđene za svaku kategoriju u Prilogu II.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  biti zaslađena tako da odgovaraju posebnim svojstvima proizvoda i u skladu s točkom 3. Priloga I. te vodeći računa o odgovarajućem zakonodavstvu država članica.

(e)  biti zaslađena.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  biti zaslađena tako da odgovaraju posebnim svojstvima proizvoda i u skladu s točkom 3. Priloga I.

(e)  biti zaslađena.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Delegirane ovlasti

Delegirane ovlasti

1.  Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte o:

1.  Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte o:

(a)  izmjeni tehničkih definicija predviđenih u Prilogu I.;

(a)   izmjeni tehničkih definicija predviđenih u Prilogu I.;

(b)  izmjeni zahtjeva koji se odnose na kategorije jakih alkoholnih pića predviđenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.

 

Delegirani akti iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ograničeni su na zadovoljavanje dokazanih potreba koje odražavaju rastuće zahtjeve potrošača, tehnološki napredak, razvoj relevantnih međunarodnih normi ili nužnost inovacije proizvoda.

Delegirani akti iz točke (a) prvog podstavka ograničeni su na zadovoljavanje dokazanih potreba koje odražavaju rastuće zahtjeve potrošača, tehnološki napredak, razvoj relevantnih međunarodnih normi ili nužnost inovacije proizvoda te se u njima vodi računa o važnosti tradicionalnih praksi u državama članicama.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. koji se odnose na dodavanje novih kategorija jakih alkoholnih pića kategorijama koje su navedene u Prilogu II.

 

Nova kategorija može biti dodana na temelju sljedećih uvjeta:

 

(a)  stavljanje na tržište jakog alkoholnog pića pod određenim nazivom i u skladu s jedinstvenim tehničkim specifikacijama gospodarski je i tehnički nužno kako bi se zaštitili interesi potrošača i proizvođača;

 

(b)  jako alkoholno piće ima znatan udio na tržištu barem u jednoj državi članici;

 

(c)  odabrani naziv nove kategorije mora biti u širokoj upotrebi ili, ako to nije moguće, mora imati opisni karakter i to tako da upućuje na sirovinu koja je upotrijebljena za proizvodnju jakog alkoholnog pića;

 

(d)  tehničke specifikacije za novu kategoriju utvrđene su i temelje se na ocjeni postojećih parametara kvalitete i proizvodnje koji se primjenjuju na tržištu Unije. Pri utvrđivanju tehničkih specifikacija poštuje se važeće zakonodavstvo Unije o zaštiti potrošača te se uzimaju u obzir relevantne međunarodne norme. Tim zahtjevima mora se osigurati pošteno tržišno natjecanje među proizvođačima Unije te visoki ugled jakih alkoholnih pića Unije.

 

3.  Komisija se, u iznimnim slučajevima kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, ovlašćuje i za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od zahtjeva tehničkih definicija u Prilogu I., zahtjeva utvrđenih pod kategorijama jakih alkoholnih pića navedenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.

3.  Komisija se, u iznimnim slučajevima kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, ovlašćuje i za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od zahtjeva tehničkih definicija u Prilogu I., zahtjeva utvrđenih pod kategorijama jakih alkoholnih pića navedenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Imena sirovina ili biljaka koja su rezervirana za oznake pića koja pripadaju određenim kategorijama jakih alkoholnih pića smiju se koristiti za označivanje i prezentiranje svih prehrambenih proizvoda, uključujući jaka alkoholna pića, ako je osigurano da potrošači neće biti dovedeni u zabludu, što posebno vrijedi za jaka alkoholna pića.

Obrazloženje

U zakonodavstvu EU-a o jakim alkoholnim pićima oznake kao što su „encijan”, „Kirsch” i „Kümmel” rezervirane su za određene kategorije jakih alkoholnih pića. Imena sirovina ili biljaka koriste se za niz prehrambenih proizvoda koji nisu jaka alkoholna pića, npr. čaj od encijana i kolač od trešnje. I u sektoru jakih alkoholnih pića mora se omogućiti da, na primjer, encijan bude naveden na etiketi kao sastojak ako ga se koristi u proizvodnji određenog biljnog likera.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića od 15. do 47. navedene u dijelu I. Priloga II., smije se prodavati pod jednim odgovarajućim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.

3.  Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića navedene u dijelu I. Priloga II., smije se stavljati na tržište pod jednim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se trgovački naziv dopuni ili zamijeni u skladu s točkom (a) prvog podstavka, oznaka zemljopisnog podrijetla iz te točke smije se dopuniti samo:

Ako se pravni naziv dopuni ili zamijeni u skladu s točkom (a) prvog podstavka, oznaka zemljopisnog podrijetla iz te točke smije se dopuniti samo:

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izrazima koji su se već upotrebljavali 20. veljače 2008. za postojeće oznake zemljopisnog podrijetla u smislu članka 34. stavka 1. ili

(a)  izrazima koji su se već upotrebljavali 20. veljače 2008. za postojeće oznake zemljopisnog podrijetla u smislu članka 34. stavka 1., uključujući izraze koji se tradicionalno koriste u državama članicama kako bi se naznačilo da proizvod ima zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se zajamči poštovanje sustava zaštite kvalitete svake države članice.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izrazima navedenima u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda.

(b)  bilo kojim izrazom koji je dopušten odgovarajućom specifikacijom proizvoda.

Obrazloženje

U odjeljku 9. tehničke dokumentacije za piće Irish Poteen/Irish Poitín dopušta se korištenje i naziva Irish Poteen i naziva Irish Poitín. Ova se izmjena uvodi radi dosljednosti s tehničkom dokumentacijom te kako bi se zadržala mogućnost korištenja obaju načina pisanja.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji hrane potječe isključivo od jakih alkoholnih pića navedenih u složenici ili u aluziji (aluzijama), osim za etilni alkohol koji smije biti prisutan u aromama koje se upotrebljavaju za proizvodnju te hrane, i

(a)  alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji hrane potječe isključivo od jakih alkoholnih pića navedenih u složenici ili u aluziji (aluzijama), osim za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla koji se može koristiti kao nosač aromi koje se upotrebljavaju za proizvodnju te hrane, i

Obrazloženje

Trebalo bi posebno naznačiti da se samo etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla može koristiti kao nosač bilo koje arome koja se koristi u proizvodnji hrane te da je dopušten samo kao nosač aromi i ne može se koristiti sam.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Aluzija na kategoriju jakog alkoholnog pića ili oznaku zemljopisnog podrijetla pri prezentiranju prehrambenog proizvoda ne smije se nalaziti u istom retku kao i trgovački naziv. Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 3. drugi podstavak, pri prezentiranju alkoholnih pića aluzija je ispisana fontom manjim od fonta upotrijebljenog za trgovački naziv i složenicu.

5.  Ne dovodeći u pitanje članak 13. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, aluzija na kategoriju jakog alkoholnog pića ili oznaku zemljopisnog podrijetla pri prezentiranju prehrambenog proizvoda ne smije se nalaziti u istom retku kao i trgovački naziv. Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 3. drugi podstavak ove Uredbe, pri prezentiranju alkoholnih pića aluzija je ispisana fontom manjim od fonta upotrijebljenog za trgovački naziv i složenicu.

Obrazloženje

Vidi tekst članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) 1169/2011. Predloženi tekst u suprotnosti je sa zahtjevima Uredbe o informiranju potrošača o hrani, u kojoj se izričito zahtijeva da obvezne informacije o hrani (između ostalog naziv hrane/trgovački naziv) ni na koji način ne budu prekinute. U tom slučaju aluzija se mora nalaziti u istom retku kao trgovački naziv. Tom prilagodbom omogućila bi se pravna sigurnost za subjekte u poslovanju s hranom.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Označivanje u slučaju dodanog alkohola

 

Ako je jakom alkoholnom piću navedenom u kategorijama od 1. do 14. Priloga II. dodan alkohol u smislu točke 4. Priloga I., razrijeđen ili ne, ono mora nositi trgovački naziv „jako alkoholno piće”. Takvo jako alkoholno piće ne smije nositi naziv rezerviran za kategorije od 1. do 14.

Obrazloženje

To je u skladu s trenutačnom pravnom situacijom na temelju članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 110/2008 prema kojem se u slučaju dodavanja neutralnog alkohola jakim alkoholnim pićima čija proizvodnja podrazumijeva fermentaciju ni na kojem mjestu na etiketi ne smije koristiti naziv koji je rezerviran za ta jaka alkoholna pića.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mješavina nosi trgovački naziv „jako alkoholno piće”.

Mješavina nosi trgovački naziv „jako alkoholno piće” koji mora biti jasno prikazan na istaknutom mjestu na etiketi.

Obrazloženje

Izmjenom se jamči da će trgovački naziv biti jasno prikazan, što je bio slučaj u prethodnoj Uredbi (110/2008).

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razdoblje dozrijevanja ili starost smije se navoditi pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića samo ako se odnosi na najmlađu alkoholnu komponentu te uz uvjet da je jako alkoholno piće bilo ostavljeno da stari pod nadzorom poreznih tijela države članice ili pod nadzorom koji pruža jednaka jamstva.

3.  Razdoblje dozrijevanja ili starost smije se navoditi pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića samo ako se odnosi na najmlađu alkoholnu komponentu te uz uvjet da su svi postupci starenja jakog alkoholnog pića provedeni pod nadzorom poreznih tijela države članice ili pod nadzorom koji pruža jednaka jamstva. Komisija uspostavlja javni registar koji sadrži popis tijela odgovornih za nadzor nad postupcima u svakoj državi članici.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom želi pojasniti da se provjera dozrelih proizvoda provodi kontinuirano i učinkovito, a ne povremeno ili nasumično. Time se suzbija pojava krivotvorenja u pogledu dozrelih proizvoda, s obzirom na to da starenje daje dodanu vrijednost proizvodu te se takvim propisom štite zakonitost, pošteno tržišno natjecanje i krajnji potrošači.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ako je u prezentaciji ili označivanju navedeno razdoblje dozrijevanja ili starenja jakog alkoholnog pića, ono mora biti navedeno i u popratnom elektroničkom dokumentu.

Obrazloženje

Uvođenjem ove izmjene nastoji se postići da relevantne informacije o jakom alkoholnom piću, kao što su trgovački naziv ili razdoblje dozrijevanja, budu navedene u popratnim dokumentima kako bi se zajamčila bolja sljedivost i kako bi se izbjegle nepoštene prakse koje mogu narušiti tržišno natjecanje između subjekata ili potrošačima pružiti zavaravajuće informacije.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Odstupajući od odredbi stavka 3. ovog članka, u slučaju brandyja koji je stario s pomoću dinamičkog sustava starenja („criaderas y solera”), prosječna starost, izračunata na način opisan u Prilogu II.a, smije se navesti samo pri prezentiranju ili označivanju pod uvjetom da je starenje brandyja bilo podvrgnuto nadzornom sustavu koji je odobrilo nadležno tijelo. Prosječna starost na etiketi brandyja izražava se u godinama i uključuje referencu na sustav „criaderas y solera”.

Obrazloženje

Svrha je ove izmjene omogućiti proizvođačima brandyja koji je stario s pomoću dinamičkog sustava starenja („criaderas y solera”) da naznače na svojim oznakama njegovu prosječnu starost izraženu u godinama. Poslovni subjekt bio bi podložan nadzornom sustavu koji je odobrilo nadležno tijelo i na taj bi se način jamčila sukladnost poslovnog subjekta.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na zemlju ili područje podrijetla u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća16.

1.  Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na mjesto ili regiju u kojoj je obavljena ona faza proizvodnje gotovog proizvoda u kojoj je jako alkoholno piće dobilo svoja svojstva i bitna obilježja.

__________________

 

16 Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

 

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ako je riječ o jakim alkoholnim pićima koja se proizvode u Uniji u svrhu izvoza, oznaka zemljopisnog podrijetla i uvjeti koji su navedeni u kurzivu u Prilogu II. mogu biti popraćeni prijevodom ako je to pravni zahtjev zemlje uvoznice.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Članak 14.

Upotreba simbola Unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

Upotreba simbola Unije za oznake zemljopisnog podrijetla

Simbol Unije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla smije se upotrebljavati za označivanje i prezentaciju jakih alkoholnih pića.

Simbol Unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla donesen u skladu s člankom 12. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012 smije se upotrebljavati za prezentaciju i označivanje jakih alkoholnih pića s oznakom zemljopisnog podrijetla.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 16.

Članak 16.

Delegirane ovlasti

Delegirane ovlasti

1.  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. o:

1.  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište te istodobno osigurala zaštita potrošača, vodeći pritom računa o tradicionalnim praksama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata za dopunu ove Uredbe u skladu s člankom 43. o:

(a)  izmjenama pravila o navodima na etiketi jakih alkoholnih pića koji se odnose na složenice ili aluzije;

(a)  izmjenama pravila o navodima na etiketi jakih alkoholnih pića koji se odnose na složenice ili aluzije;

(b)  izmjenama pravila povezanih s prezentiranjem i označivanjem mješavina i

(b)  izmjenama pravila povezanih s prezentiranjem i označivanjem mješavina i

(c)  mjerama za ažuriranje i upotpunjivanje referentnih metoda Unije za analizu jakih alkoholnih pića.

(c)  mjerama za ažuriranje i upotpunjivanje referentnih metoda Unije za analizu jakih alkoholnih pića.

2.  Kako bi se uzeli u obzir tradicionalni postupci starenja u državama članicama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od članka 11. stavka 3. u pogledu specifikacije razdoblja dozrijevanja ili starosti pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića.

2.  Kako bi se uzeli u obzir tradicionalni postupci starenja u državama članicama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od članka 11. stavka 3. u pogledu specifikacije razdoblja dozrijevanja ili starosti pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića.

3.  U iznimnim slučajevima, kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od odredbi o prezentiranju i označivanju sadržanih u ovom poglavlju.

 

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.

1.  Oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaštićene nazive zemljopisnog podrijetla i jaka alkoholna pića koja se koriste tim zaštićenim nazivima u skladu sa specifikacijom proizvoda štiti se od:

2.  Oznake zemljopisnog podrijetla i jaka alkoholna pića koja se koriste tim zaštićenim nazivima u skladu sa specifikacijom proizvoda štiti se od:

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  usporedivih proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićenog naziva ili

(i)  usporedivih proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićenog naziva, među ostalim kada se ti proizvodi koriste kao sastojak, ili

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se ojača zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla korištenjem formulacije iz Uredbe (EZ) br. 1151/2005 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode: „uključujući one proizvode koji se upotrebljavaju kao sastojci”.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično;

(b)  svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, sorta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično, uključujući kada se ti proizvodi koriste kao sastojak;

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se ojača zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla korištenjem formulacije iz Uredbe (EZ) br. 1151/2005 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode: „uključujući one proizvode koji se upotrebljavaju kao sastojci”.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode ili bitnih svojstava proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promidžbenim materijalima, u dokumentima koji se odnose na predmetni proizvod ili pakiranjem proizvoda u ambalažu koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;

(c)  svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode, sastojaka ili bitnih svojstava proizvoda pri prezentiranju ili označivanju proizvoda koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.

3.  Oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2. također se primjenjuje na robu koja ulazi u carinsko područje Unije, a nije puštena u slobodan promet unutar Unije;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.

4.  Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Države članice mogu primjenjivati odredbe iz članaka od 61. do 72. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda na područja u kojima se proizvode vina pogodna za proizvodnju jakih alkoholnih pića koja imaju oznaku zemljopisnog podrijetla. Za potrebe navedenih odredbi, tim područjima mogu se smatrati područja u kojima je moguća proizvodnja vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Obrazloženje

Izmjenom se predlaže usklađivanje Uredbe s nacrtom mišljenja o takozvanom skupnom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, kako ga je usvojio Odbor za poljoprivredu Europskog parlamenta 3. svibnja 2017.

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opis metode dobivanja jakog alkoholnog pića i, ako je primjereno, autentične i nepromjenjive lokalne metode kao i informacije o pakiranju ako skupina koja podnosi zahtjev tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, posebice ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga;

(e)  opis metode proizvodnje jakog alkoholnog pića i, ako je primjereno, autentične i nepromjenjive lokalne metode kao i informacije o pakiranju ako podnositelj zahtjeva ili skupina koja podnosi zahtjev (dalje u tekstu zajedno navedeni kao „podnositelj zahtjeva”) tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, posebice ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga;

Obrazloženje

U kontekstu jakih alkoholnih pića i specifikacije proizvoda za oznake zemljopisnog podrijetla, navođenje „proizvodnje” bilo bi jasnije i njime bi se pobliže odražavale prakse u tom sektoru.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  detalje kojima se utvrđuje veza između specifične kvalitete, ugleda ili neke druge značajke jakog alkoholnog pića i zemljopisnog podrijetla iz točke (d);

(f)  pojedinosti kojima se potkrjepljuje povezanost sa zemljopisnim okruženjem ili zemljopisnim podrijetlom;

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se zadržalo stanje iz Uredbe (EZ) br. 110/2008. Trebalo bi zadržati užu i rigorozniju povezanost okruženja i proizvoda.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  nazive i adrese skupine koja podnosi zahtjev i nadležnih tijela ili, ako je dostupno, tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama o specifikaciji proizvoda;

(a)  imena i adrese podnositelja zahtjeva i nadležnih tijela ili, ako je dostupno, tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama o specifikaciji proizvoda;

Obrazloženje

Proizvodnja jakih alkoholnih pića razlikuje se od proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je stoga potrebno omogućiti pojedinačnim podnositeljima zahtjeva da se prijave za oznaku zemljopisnog podrijetla. U članku 23. točki 1. i članku 24. točki 3. podstavcima 3. i 5. govori se o podnositelju zahtjeva.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c. – podtočka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  glavne točke specifikacije proizvoda: naziv, opis jakog alkoholnog pića, uključujući, gdje je to primjereno, specifična pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje, te sažetu definiciju zemljopisnog područja;

(i)  glavne točke specifikacije proizvoda: naziv, kategoriju, opis jakog alkoholnog pića, uključujući, gdje je to primjereno, specifična pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje, te sažetu definiciju zemljopisnog područja;

Obrazloženje

U prezentaciji specifikacije proizvoda za oznaku zemljopisnog podrijetla, kategorija jakog alkoholnog pića trebala bi također biti jasno navedena.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  naziv i adresu skupine koja podnosi zahtjev;

(a)  ime i adresu podnositelja zahtjeva;

Obrazloženje

Proizvodnja jakih alkoholnih pića razlikuje se od proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je stoga potrebno omogućiti pojedinačnim podnositeljima zahtjeva da se prijave za oznaku zemljopisnog podrijetla. U članku 23. točki 1. i članku 24. točki 3. podstavcima 3. i 5. govori se o podnositelju zahtjeva.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izjavu države članice da smatra da zahtjev koji je podnijela skupina i za koji se može donijeti pozitivna odluka udovoljava uvjetima ove Uredbe i odredbama koje su donesene u skladu s njom;

(c)  izjavu države članice da smatra da zahtjev koji je podnio podnositelj i za koji se može donijeti pozitivna odluka udovoljava uvjetima ove Uredbe i odredbama koje su donesene u skladu s njom;

Obrazloženje

Proizvodnja jakih alkoholnih pića razlikuje se od proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je stoga potrebno omogućiti pojedinačnim podnositeljima zahtjeva da se prijave za oznaku zemljopisnog podrijetla. U članku 23. točki 1. i članku 24. točki 3. podstavcima 3. i 5. govori se o podnositelju zahtjeva.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zajednički zahtjev Komisiji podnosi predmetna država članica ili skupina iz predmetne treće zemlje koja podnosi zahtjev, izravno ili posredovanjem nadležnog tijela te treće zemlje. Zahtjev uključuje izjavu iz članka 20. stavka 2. točke (c) svih predmetnih država članica. Zahtjevi utvrđeni člankom 20. trebaju biti ispunjeni u svim predmetnim državama članicama i trećim zemljama.

Zajednički zahtjev Komisiji podnosi predmetna država članica ili podnositelj zahtjeva iz predmetne treće zemlje, izravno ili posredovanjem nadležnog tijela te treće zemlje. Zahtjev uključuje izjavu iz članka 20. stavka 2. točke (c) svih predmetnih država članica. Zahtjevi utvrđeni člankom 20. trebaju biti ispunjeni u svim predmetnim državama članicama i trećim zemljama.

Obrazloženje

Proizvodnja jakih alkoholnih pića razlikuje se od proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je stoga potrebno omogućiti pojedinačnim podnositeljima zahtjeva da se prijave za oznaku zemljopisnog podrijetla. U članku 23. točki 1. i članku 24. točki 3. podstavcima 3. i 5. govori se o podnositelju zahtjeva.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se zahtjev odnosi na zemljopisno područje treće zemlje, zahtjev se podnosi Komisiji, izravno ili posredovanjem nadležnih tijela predmetne treće zemlje.

5.  Ako se zahtjev odnosi na zemljopisno područje treće zemlje, zahtjev se podnosi Komisiji posredovanjem nadležnih tijela predmetne treće zemlje.

Obrazloženje

Zahtjeve iz trećih zemalja trebala bi podnositi nadležna tijela, a ne podnositelj zahtjeva izravno. Zahtjev će time dobiti na dosljednosti, jer se time pretpostavlja odgovarajuće sudjelovanje nadležnih tijela i njihovo poznavanje predmeta.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 22.

Briše se.

Prijelazna nacionalna zaštita

 

1.  Država članica može, samo na prijelaznoj osnovi, na nacionalnoj razini odobriti zaštitu naziva u skladu s ovom Uredbom, s učinkom od datuma podnošenja zahtjeva Komisiji.

 

2.  Ta prijelazna nacionalna zaštita prestaje na dan donošenja odluke o registraciji u skladu s ovom Uredbom ili s danom povlačenja zahtjeva.

 

3.  Ako naziv nije registriran u skladu s odredbama iz ovog poglavlja, posljedice takve nacionalne zaštite postaju odgovornost isključivo one države članice na koju se to odnosi.

 

4.  Mjere koje države članice poduzimaju u skladu s prvim stavkom imaju učinke samo na nacionalnoj razini, a nemaju nikakvog učinka na trgovinu unutar Unije niti na međunarodnu trgovinu.

 

Obrazloženje

Ovim brisanjem uklanja se odredba kojom se poziva na privremenu nacionalnu zaštitu na razini EU-a. Oznaka zemljopisnog podrijetla može se već sada zaštititi nacionalnim pravom, i trajno i privremeno.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To razmatranje ne bi trebalo trajati dulje od 12 mjeseci. Ako se to razdoblje produlji, Komisija pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.

1.  Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To se razmatranje sastoji od provjere da u tom zahtjevu nema očitih pogrešaka te u pravilu ne bi trebalo trajati dulje od 6 mjeseci. Ako se to razdoblje produlji, Komisija odmah pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.

Komisija barem svaki mjesec objavljuje popis naziva za koje su podneseni zahtjevi za registraciju i datume podnošenja zahtjeva.

Komisija barem svaki mjesec objavljuje popis naziva za koje su podneseni zahtjevi za registraciju i datume podnošenja zahtjeva.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako na temelju informacija dostupnih Komisiji iz postupka provedenog u skladu s prvim podstavkom članka 23. stavka 1. Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju, donosi provedbene akte kojima se zahtjev odbija. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

1.  Ako na temelju informacija dostupnih Komisiji iz postupka provedenog u skladu s prvim podstavkom članka 23. stavka 1. Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju, ona donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba, u skladu s člankom 43. te se zahtjev odbija.

Obrazloženje

Delegirani akti uvedeni su kako bi se njima zaštitila postojeća prava Europskog parlamenta.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija ne zaprimi nikakav prigovor niti prihvatljivu obrazloženu izjavu na temelju članka 24., donosi provedbene akte bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima se naziv registrira.

2.  Ako Komisija ne zaprimi nikakav prigovor niti prihvatljivu obrazloženu izjavu na temelju članka 24., ona u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se nadopunjuje ova Uredba i kojima se naziv registrira.

Obrazloženje

Delegirani akti uvedeni su kako bi se njima zaštitila postojeća prava Europskog parlamenta.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako je sporazum postignut, registrira naziv provedbenim aktima donesenima bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2. i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s člankom 23. stavkom 2., uz uvjet da te izmjene nisu znatne, ili

(a)  ako je sporazum postignut, u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se ova Uredba nadopunjuje te, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s člankom 23. stavkom 2., uz uvjet da te izmjene nisu znatne, ili

Obrazloženje

Delegirani akti uvedeni su kako bi se njima zaštitila postojeća prava Europskog parlamenta.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako sporazum nije postignut, donosi provedbene akte kojima odlučuje o registraciji. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

(b)  ako sporazum nije postignut, u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se ova Uredba dopunjuje i kojima se odlučuje o registraciji.

Obrazloženje

Delegirani akti uvedeni su kako bi se njima zaštitila postojeća prava Europskog parlamenta.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučajevima u kojima se primjenjuje nacionalno pravo, zahtjev slijedi postupak naveden u nacionalnom pravu.

Obrazloženje

S obzirom na različitost postupaka u državama članicama, izvjestiteljica predlaže da se, gdje je to moguće, primjenjuju nacionalni propisi.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razmatranje zahtjeva usmjereno je na predloženu izmjenu.

3.  Razmatranje zahtjeva odnosi se isključivo na predloženu izmjenu.

Obrazloženje

Kako bi se izbjeglo ponovno otvaranje čitave dokumentacije koja je već odobrena i ako su potrebne samo male prilagodbe, samo bi predložene izmjene trebale podlijegati Komisijinim postupcima.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom, donijeti provedbene akte za poništenje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:

Komisija je ovlaštena u skladu s člankom 43. donositi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba i to na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom kako bi poništila zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:

Obrazloženje

Delegirani akti uvedeni su kako bi se njima zaštitila postojeća prava Europskog parlamenta.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kada proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla nije prisutan na tržištu barem sedam godina.

(b)  kada proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla nije prisutan na tržištu barem sedam uzastopnih godina.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbeni akti iz prvog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

Briše se.

Obrazloženje

Delegirani akti uvedeni su kako bi se njima zaštitila postojeća prava Europskog parlamenta.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Akti o poništenju registracije oznake zemljopisnog podrijetla objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija donosi provedbene akte, bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima uspostavlja i održava javno dostupan ažurirani elektronički registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koja su priznata prema ovom sustavu („Registar”).

Komisija u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba i kojima se uspostavlja i održava javno dostupan ažurirani elektronički registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koja su priznata prema ovom sustavu („Registar”), koji zamjenjuje Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 i ima njegov isti pravni učinak. Registrom [umetnuti fusnotu s izravnom poveznicom na relevantnu internetsku stranicu] će se omogućiti izravan pristup svim specifikacijama jakih alkoholnih pića koja su registrirana kao oznake zemljopisnog podrijetla.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju Registra. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se dopunjuje ova Uredba i kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju Registra.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića proizvedena u trećim zemljama koja su u Uniji zaštićena prema međunarodnom sporazumu u kojem je Unija jedna od ugovornih stranaka mogu se kao oznake zemljopisnog podrijetla uvrstiti u Registar.

Oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića proizvedena u trećim zemljama koja su u Uniji zaštićena prema međunarodnom sporazumu u kojem je Unija jedna od ugovornih stranaka mogu se kao oznake zemljopisnog podrijetla uvrstiti u Registar tek nakon što Komisija donese delegirani akt u tu svrhu.

Obrazloženje

Delegirani akti uvedeni su kako bi se njima zaštitila postojeća prava Europskog parlamenta.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića obuhvaćenih člankom 2. ove Uredbe ne dovode se u pitanje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda iz članka 93. Uredbe (EZ) br. 1308/2013.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se Komisijin tekst uskladi s člankom 100. Uredbe (EZ) br. 1308/133 o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda, u kojemu se navodi da se zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštitom oznaka izvornosti vina ne dovodi u pitanje zaštita zajamčena jakim alkoholnim pićima.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Naziv nije zaštićen kao oznaka zemljopisnog podrijetla ako se proizvodnja ili pripremne faze koje su obvezne za odgovarajuću kategoriju jakih alkoholnih pića ne odvijaju na odgovarajućem zemljopisnom području.

3.  Naziv nije zaštićen kao oznaka zemljopisnog podrijetla ako se faze koje su obvezne za odgovarajuću kategoriju jakih alkoholnih pića ne odvijaju na odgovarajućem zemljopisnom području.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla zabuna jer se u sektoru jakih alkoholnih pića ne pravi razlika između proizvodnje i pripreme.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 34.

Članak 34.

Provedbene ovlasti s obzirom na postojeće zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

Ovlasti s obzirom na postojeće oznake zemljopisnog podrijetla

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića zaštićene na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 automatski su zaštićene kao oznake zemljopisnog podrijetla na temelju ove Uredbe. Komisija ih upisuje u Registar.

Oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića zaštićene na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 automatski su zaštićene kao oznake zemljopisnog podrijetla na temelju ove Uredbe. Komisija ih upisuje u Registar.

2.  Tijekom razdoblja od najviše dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija može provedbenim aktima, na vlastitu inicijativu, ukinuti zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ako nisu u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 6. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

 

 

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kontrolno tijelo u smislu članka 2. drugog podstavka točke 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća,19 koje djeluje kao tijelo za certificiranje proizvoda.

(b)  delegirano tijelo u smislu članka 3. točke 5. Uredbe (EU) br. 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća19, koje djeluje kao tijelo za certificiranje proizvoda.

__________________

__________________

19Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.). 1).

19Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama)

Obrazloženje

Svrha izmjene je usklađivanje s novom Uredbom (EU) 2017/625 od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neovisno o nacionalnom zakonodavstvu država članica, troškove takve provjere sukladnosti sa specifikacijama proizvoda snose subjekti u poslovanju s hranom koji podliježu tim provjerama.

Neovisno o nacionalnom zakonodavstvu država članica, troškove takve provjere sukladnosti sa specifikacijama proizvoda snose subjekti koji podliježu tim provjerama.

Obrazloženje

U tekstu Komisije koriste se termini „subjekti” i „subjekti u poslovanju s hranom”. Izvjestiteljica predlaže da se u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 zadrži samo termin „subjekti” jer jasnije odražava raznolikost profesionalaca u tom sektoru.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.

5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Postupci i zahtjevi utvrđeni Uredbom (EZ) br. 882/2004 primjenjuju se mutatis mutandis na provjere iz članaka 35. i 36. ove Uredbe.

1.  Postupci i zahtjevi utvrđeni Uredbom (EU) br. 2017/625 primjenjuju se mutatis mutandis na provjere iz članaka 35. i 36. ove Uredbe.

Obrazloženje

Svrha izmjene je usklađivanje s novom Uredbom (EU) 2017/625 od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da su aktivnosti za kontrolu obveza iz ovog poglavlja posebno uključene u odvojen dio u okviru višegodišnjih nacionalnih planova kontrola u skladu s člancima 41. do 43. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

2.  Države članice osiguravaju da su aktivnosti za kontrolu obveza iz ovog poglavlja posebno uključene u odvojen dio u okviru višegodišnjih nacionalnih planova kontrola u skladu s člancima od 109. do 111. Uredbe (EU) 2017/625. 2017./625.

Obrazloženje

Svrha izmjene je usklađivanje s novom Uredbom (EU) 2017/625 od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Godišnja izvješća iz članka 44. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 uključuju u odvojenom dijelu informacije iz te odredbe koje se odnose na kontrolu obveza utvrđenih ovom Uredbom.

3.  Godišnja izvješća iz članka 113. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/625 uključuju u odvojenom dijelu informacije iz te odredbe koje se odnose na kontrolu obveza utvrđenih ovom Uredbom.

Obrazloženje

Svrha izmjene je usklađivanje s novom Uredbom (EU) 2017/625 od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 38.

Članak 38.

Delegirane ovlasti

Delegirane ovlasti

1.  Kako bi se u obzir uzele specifičnosti proizvodnje na razgraničenom zemljopisnom području, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. u vezi sa:

 

(a)  dodatnim kriterijima za razgraničenje zemljopisnog područja i

 

(b)  ograničenjima i odstupanjima povezanima s proizvodnjom na razgraničenom zemljopisnom području.

 

2.  Kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda i sljedivost, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. predvidjeti uvjete uz koje specifikacija proizvoda može uključivati informacije koje se odnose na pakiranje iz članka 19. točke (e) ili bilo kojeg specifičnog pravila označivanja iz članka 19. točke (h).

 

3.  Kako bi se osigurala prava ili zakoniti interesi proizvođača ili subjekata u poslovanju s hranom, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. utvrditi:

3.  Kako bi se osigurala prava ili zakoniti interesi proizvođača ili subjekata, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. utvrditi:

(a)  u kojim slučajevima pojedinačni proizvođač može podnijeti zahtjev za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla;

(a)  u kojim slučajevima pojedinačni proizvođač može podnijeti zahtjev za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla;

(b)  uvjete koje treba poštovati u pogledu zahtjeva za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla, preliminarnih nacionalnih postupaka, kontrole koju provodi Komisija, postupka prigovora i postupka brisanja zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, uključujući slučajeve u kojima zemljopisno područje obuhvaća područja više zemalja.

(b)  uvjete koje treba poštovati u pogledu zahtjeva za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla, preliminarnih nacionalnih postupaka, kontrole koju provodi Komisija, postupka prigovora i postupka brisanja zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, uključujući slučajeve u kojima zemljopisno područje obuhvaća područja više zemalja.

4.  Kako bi se osiguralo da specifikacije proizvoda pružaju odgovarajuće i sažete informacije, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. kojima se utvrđuju pravila za ograničavanje informacija sadržanih u specifikaciji proizvoda, kada je takvo ograničenje nužno radi izbjegavanja podnošenja opsežnih zahtjeva za registraciju.

4.  Kako bi se osiguralo da specifikacije proizvoda pružaju odgovarajuće i sažete informacije, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. kojima se utvrđuju pravila za ograničavanje informacija sadržanih u specifikaciji proizvoda, kada je takvo ograničenje nužno radi izbjegavanja podnošenja opsežnih zahtjeva za registraciju.

5.  Kako bi se olakšao upravni postupak u vezi sa zahtjevom za odobravanje izmjena, uključujući i slučajeve u kojima se izmjena odnosi na privremenu promjenu specifikacije proizvoda do koje je došlo uslijed obveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje su uvela javna nadležna tijela ili koja je povezana s prirodnim nepogodama ili nepovoljnim vremenskim uvjetima koje su formalno priznala nadležna tijela, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., kojima se utvrđuju uvjeti i zahtjevi za postupak koji se odnosi na izmjene koje trebaju odobriti i države članice i Komisija.

5.  Kako bi se olakšao upravni postupak u vezi sa zahtjevom za odobravanje izmjena, uključujući i slučajeve u kojima se izmjena odnosi na privremenu promjenu specifikacije proizvoda do koje je došlo uslijed obveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje su uvela javna nadležna tijela ili koja je povezana s prirodnim nepogodama ili nepovoljnim vremenskim uvjetima koje su formalno priznala nadležna tijela, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., kojima se utvrđuju uvjeti i zahtjevi za postupak koji se odnosi na izmjene koje trebaju odobriti i države članice i Komisija.

6.  Kako bi se spriječila nezakonita upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na primjerena djelovanja koja države članice moraju provesti u tom pogledu.

6.  Kako bi se spriječila nezakonita upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na primjerena djelovanja koja države članice moraju provesti u tom pogledu.

7.  Kako bi se osigurala učinkovitost provjera predviđenih u ovom poglavlju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na potrebne mjere u pogledu obavješćivanja nadležnih tijela o subjektima u poslovanju s hranom.

7.  Kako bi se osigurala učinkovitost provjera predviđenih u ovom poglavlju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na potrebne mjere u pogledu obavješćivanja nadležnih tijela o subjektima.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice odgovorne su za kontrole jakih alkoholnih pića. One provode mjere potrebne za osiguravanje poštovanja zahtjeva ove Uredbe te određuju nadležna tijela odgovorna za kontrolu poštovanja zahtjeva ove Uredbe.

1.  Države članice odgovorne su za kontrole jakih alkoholnih pića, u skladu s Uredbom (EU) 2017/625. One provode mjere potrebne za osiguravanje poštovanja zahtjeva ove Uredbe te određuju nadležna tijela odgovorna za kontrolu poštovanja zahtjeva ove Uredbe.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 38., 41. i članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neograničeno razdoblje od stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 27., 29., 30., 38. i 41. te članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [SL: unijeti točan datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za jednaka razdoblja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članci 19. do 23., 28. i 29. primjenjuju se na zahtjeve za zaštitu i zahtjeve za odobravanje izmjena i poništenja koji su podneseni nakon početka primjene ove Uredbe.

Članci 19. do 23., 28. i 29. primjenjuju se na zahtjeve za zaštitu i zahtjeve za odobravanje izmjena i poništenja koji su podneseni nakon početka primjene ove Uredbe. Upućivanje na specifikaciju proizvoda kako je definirana člankom 7. stavkom 2. točkom 1. također uključuje tehničku dokumentaciju jakih alkoholnih pića zaštićenih Uredbom (EZ) br. 110/2008, ako je to primjereno i, osobito, uz poštovanje ovog članka i članaka 18., 28., 29., 35., 38. i 39.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  „Poljoprivrednog podrijetla” znači dobiveni iz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru ili prerađeni prehrambeni proizvodi dobiveni isključivo od takvih proizvoda, prikladni za prehranu ljudi.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  „Destilacija” znači postupak u kojem se zagrijava alkoholna smjesa tvari ili alkoholna tekućina, a tako nastala para zatim se ponovno kondenzira (postaje tekućina). Tim termičkim postupkom trebaju se odvojiti tvari u izvornoj smjesi ili pojačati određena posebna organoleptička svojstva alkoholne tekućine. Ovisno o kategoriji proizvoda, načinu proizvodnje i uređaju za proizvodnju destilacija se provodi jednom ili više puta.

Obrazloženje

U Uredbi o jakim alkoholnim pićima br. 110/2008 koja je na snazi za određene kategorije proizvoda djelom se navodi smiju li se destilirati jednom, dva puta ili više puta. To bi dovelo do pravne nesigurnosti kod primjene postojeće Uredbe o jakim alkoholnim pićima, u pogledu toga je li u kategorijama u kojima je riječ samo o destilaciji dopuštena jednostruka ili višestruka destilacija. Dvostruka destilacija tradicionalna je diskontinuirana metoda destilacije koja se još uvijek primjenjuje za brojne kategorije proizvoda.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Destilat poljoprivrednog podrijetla” znači alkoholna tekućina dobivena destilacijom nakon alkoholne fermentacije poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovoru, koja nema svojstva etilnog alkohola ili jakog alkoholnog pića, ali i dalje zadržava miris i okus upotrijebljenih sirovina.

„Destilat poljoprivrednog podrijetla” znači alkoholna tekućina dobivena destilacijom nakon alkoholne fermentacije, koja nema svojstva etilnog alkohola ili jakog alkoholnog pića, ali i dalje zadržava miris i okus upotrijebljenih sirovina;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tamo gdje se navode sirovine upotrijebljene u proizvodnji destilat mora biti proizveden samo od tih sirovina.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Obrazloženje

In order to clarify that distillates of agricultural origin can be made from any agricultural raw material.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U kontekstu ove Uredbe opći izraz „destilacija” koristi se i za jednostruku i višestruku destilaciju ili za ponovnu destilaciju.

Obrazloženje

Višestruka destilacija koristi se tradicionalno i uobičajena je praksa za sve kategorije jakih alkoholnih pića ako to nije posebno navedeno u uvjetima za tu kategoriju u Prilogu II. Zbog pravne sigurnosti potrebno je razjasniti izraz „destilacija” kako bi se proizvođačima jamčila legalnost njihovih tradicionalnih metoda proizvodnje.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 3. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  stevija;

Obrazloženje

Zbog povećanog zanimanja potrošača za niskokalorične proizvode proizvođači određenih pića sve više upotrebljavaju ovaj prirodni zaslađivač.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  bilo koji drugi prirodni ugljikohidrati sa sličnim učinkom kao proizvodi navedeni u točkama (a) do (e).

(f)  bilo koje druge tvari ili poljoprivredne sirovine sa sličnim učinkom kao proizvodi navedeni u točkama od (a) do (e).

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „Dodavanje alkohola” znači dodavanje etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i/ili destilata poljoprivrednog podrijetla jakom alkoholnom piću.

(4)  „Dodavanje alkohola” znači dodavanje etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i/ili destilata poljoprivrednog podrijetla jakom alkoholnom piću. Korištenje alkohola poljoprivrednog podrijetla za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se koriste u proizvodnji jakih alkoholnih pića ne smatra se dodatkom alkohola;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8.a)  „Aromatiziranje” znači dodavanje aroma ili prehrambenih sastojaka sa aromatičnim svojstvima u proizvodnji jakog alkoholnog pića.

Obrazloženje

Pojedine definicije izbačene su iz Priloga I. Predmetna definicija trebala bi biti jednaka kao i u Uredbi (EZ) br. 110/2018 kako bi se osiguralo da se u svim državama članicama primjenjuju ista pravila.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „Bojenje” znači uporaba jednog ili više bojila u proizvodnji jakog alkoholnog pića, kako je definirano u točki 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Obrazloženje

As spirit drinks are produced rather than prepared, this adjustment will clarify the definition of colouring.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  „Mjesto proizvodnje” znači mjesto ili regija u kojoj je obavljena ona faza proizvodnje gotovog proizvoda u kojoj je jako alkoholno piće dobilo svoja svojstva i konačna bitna obilježja.

Obrazloženje

Pojedine definicije izbačene su iz Priloga I. Predmetna definicija trebala bi biti jednaka kao i u Uredbi (EZ) br. 110/2018 kako bi se osiguralo da se u svim državama članicama primjenjuju ista pravila.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Prilog I. – stavak 1. – točka 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.b)  „Opisivanje” znači izrazi koji se koriste prilikom označivanja, prezentiranja i pakiranja; na dokumentima koji prate prijevoz pića; na komercijalnim dokumentima, posebno na računima i otpremnicama; kao i u oglasima za piće.

Obrazloženje

Pojedine definicije izbačene su iz Priloga I. Predmetna definicija trebala bi biti jednaka kao i u Uredbi (EZ) br. 110/2018 kako bi se osiguralo da se u svim državama članicama primjenjuju ista pravila.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 1. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  ako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka šećerne trske, koje ima aromatska svojstva karakteristična za rum i sadržaj hlapljivih tvari jednak ili veći od 225 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. To jako alkoholno piće može se stavljati na tržište uz izraz „poljoprivredni” koji pobliže opisuje trgovački naziv „rum”, popraćeno nekom od registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla francuskih prekomorskih departmana i Autonomne regije Madeira.

(ii)  ako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka šećerne trske, koje ima aromatska svojstva karakteristična za rum i sadržaj hlapljivih tvari jednak ili veći od 225 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola. To jako alkoholno piće može se stavljati na tržište uz izraz „poljoprivredni” koji pobliže opisuje pravni naziv „rum” jedino ako se na njemu nalazi neka od registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla francuskih prekomorskih departmana i Autonomne regije Madeira.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rum se smije zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio B – kategorija 2. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Whisky ili Whiskey

2.  Whisky ili Whiskey

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Ne dodaje se razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol, kako je navedeno u točki 54. Priloga I.

(c)  Ne dodaje se razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol, kako je navedeno u točki 4. Priloga I.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se ispravila tipografska pogreška u Prijedlogu.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Whisky ili whiskey ne smije se zaslađivati ili aromatizirati niti smije sadržavati aditive, osim karamela kao sredstva za prilagodbu boje.

(d)  Whisky ili whiskey ne smije se zaslađivati ili aromatizirati niti smije sadržavati aditive, osim karamela (E150a)kao sredstva za prilagodbu boje.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Alkoholna jakost žitne rakije iznosi najmanje 37 % vol., uz iznimku proizvoda „Korn”.

(b)  Alkoholna jakost žitne rakije iznosi najmanje 35 % vol., uz iznimku proizvoda „Korn”.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se ispravila tipografska pogreška u Prijedlogu.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 3. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Žitne rakije smiju se zaslađivati s maksimalno 10 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio okus.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 4. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Rakija od vina ne smije se aromatizirati. To ne isključuje tradicionalne metode proizvodnje.

(d)  Rakija od vina ne smije se aromatizirati. To ne isključuje dodavanje tvari koje se tradicionalno koriste u proizvodnji. Komisija u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte u kojima navodi koje su tvari dopuštene na razini Unije, a pritom se ravna prema tradicionalnim postupcima proizvodnje u pojedinoj državi članici.

Obrazloženje

Dodavanje takvih aditiva zasad je regulirano nacionalnim pravom. Zbog toga dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu EU-a. Radi osiguravanja ravnopravnih tržišnih uvjeta i transparentnosti za potrošače trebali bi se uskladiti dopušteni aditivi na razini EU-a.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 4. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rakija od vina smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 4. – točka fb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)  Još uvijek je dopušteno korištenje naziva „rakija od vina/Branntwein” u vezi s izrazom „ocat” za opisivanje, prezentiranje i označivanje octa.

Obrazloženje

U Njemačkoj se naziv Branntweinessig (ocat od rakije od vina) tradicionalno koristi za ocat koji se ne proizvodi od rakije od vina u smislu proizvoda iz Priloga II. dijela I. točke 4., nego od alkohola dobivenog od poljoprivrednih proizvoda. Prema propisima o jakim alkoholnim pićima koji se odnose na složene nazive oznaka „Branntweinessig” ne bi bila dopuštena.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 5. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Brandy ili Weinbrand

5.  Brandy ili Weinbrand

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Brandy ili Weinbrand ne smije se aromatizirati. To ne isključuje tradicionalne metode proizvodnje.

(d)  Brandy ili Weinbrand ne smije se aromatizirati. To ne isključuje dodavanje tvari koje se tradicionalno koriste u proizvodnji. Komisija u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte u kojima navodi koje su tvari dopuštene na razini Unije, a pritom se ravna prema tradicionalnim postupcima proizvodnje u pojedinoj državi članici.

Obrazloženje

Dodavanje takvih aditiva zasad je regulirano nacionalnim pravom. Zbog toga dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu EU-a. Radi osiguravanja ravnopravnih tržišnih uvjeta i transparentnosti za potrošače trebali bi se uskladiti dopušteni aditivi na razini EU-a.

Amandman  119

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 5. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Brandy ili Weinbrand može se zaslađivati s maksimalno 35 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačan okus proizvoda.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječi „Brandy ili Weinbrand’” trebale bi stajati u kurzivu.)

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 6. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Rakija od grožđane komine ili komovica smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 7. – točka a – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  u slučaju voćne komine od koštuničavog voća, sadržaj cijanovodične kiseline iznosi najviše 7 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola;

(iv)  u slučaju voćne komine od koštuničavog voća, sadržaj cijanovodične kiseline iznosi najviše 1 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola; Najveća dopuštena razina etil karbamata u slučaju voćne komine od koštuničavog voća iznosi 1 mg po litri gotovog proizvoda.

Obrazloženje

Cijanovodična kiselina prekursor je kancerogene tvari etil karbamata. Kako se ne bi premašila vrijednost od 1 mg etil karbamata po litri gotovog proizvoda, maksimalni udio cijanovodične kiseline mora se smanjiti sa 7 grama na 1 gram po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. Etil karbamat vrlo je otrovna kancerogena tvar. Europska komisija objavila je smjernice za smanjenje udjela etil karbamata na maksimalno 1 mg po litri gotovog proizvoda na temelju odgovarajućih preporuka iz Codexa Alimentariusa.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 7. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rakija od voćne komine smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Prilog VII. – dio I. – kategorija 8. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Rakija od grožđica ili raisin brandy

8.  Rakija od grožđica ili raisin brandy

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 8. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Rakija od grožđica ili raisin brandy smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječi „raisin brandy” trebale bi stajati u kurzivu.)

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka a – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iv)  u slučaju rakija od koštuničavog voća, sadržaj cijanovodične kiseline iznosi najviše 7 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.

(iv)  u slučaju rakija iz koštuničavog voća, maksimalni sadržaj cijanovodične kiseline iznosi 1 gram po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. Najveća dopuštena razina etil karbamata u slučaju rakija iz koštuničavog voća iznosi 1 mg po litri gotovog proizvoda.

Obrazloženje

Cijanovodična kiselina prekursor je kancerogene tvari etil karbamata. Kako se ne bi premašila vrijednost od 1 mg etil karbamata po litri gotovog proizvoda, maksimalni udio cijanovodične kiseline mora se smanjiti sa 7 grama na 1 gram po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. Etil karbamat vrlo je otrovna kancerogena tvar. Europska komisija objavila je smjernice za smanjenje udjela etil karbamata na maksimalno 1 mg po litri gotovog proizvoda na temelju odgovarajućih preporuka iz Codexa Alimentariusa.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia)  –  joha (Sorbus torminallis (L.) Crantz),

 

  Speierling (Sorbus domestica L.),

 

  šipak (Rosa canina L.),

Obrazloženje

Zbog sirovine koja se koristi najveći dopušteni udio metanola kod ovog bobičastog voća trebao bi se povećati na 1350 g po hektolitru čistog alkohola radi proizvodnje kvalitetnih proizvoda s istaknutom aromom i okusom. Ne postoji opasnost za zdravlje jer tako visok udio metanola vrijedi i za cijeli niz drugog voća i bobica.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka f – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Alternativno se trgovački naziv „Obstler” može koristiti za rakiju od voća proizvedenu isključivo od različitih sorti jabuka, krušaka ili oboje.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječ „Obstler” trebala bi stajati u kurzivu.)

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  Ako se zajedno destiliraju dvije ili više vrste voća, bobica ili zelenih dijelova, proizvod se po potrebi prodaje pod nazivom „rakija od voća”. Naziv se može dopuniti nazivom za svako voće, bobicu ili zeleni dio, silaznim redoslijedom u odnosu na upotrijebljenu količinu.

(h)  Ako se zajedno destiliraju dvije ili više vrste voća, bobica ili zelenih dijelova, proizvod se po potrebi prodaje pod nazivom „rakija od voća i povrćaodnosno „rakija od povrća i voća”, ovisno o tome destiliraju li se zajedno pretežno sorte od voća ili pretežno sorte od povrća. Naziv se može dopuniti nazivom za svako voće, bobicu ili zeleni dio, silaznim redoslijedom u odnosu na upotrijebljenu količinu.

 

 

Obrazloženje

Izmjena prvog stavka omogućuje bolju obaviještenost potrošača. „Obstler” je naziv koji se u zemljama njemačkog govornog područja (Njemačka, Austrija, južni Tirol, Švicarska) desetljećima koristi za rakiju dobivenu od jabuka i krušaka. Naziv „Obstler” trebalo bi zaštititi i koristiti samo na njemačkom jeziku te ga stoga pisati kurzivom.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  Rakije od voća smiju se zaslađivati s maksimalno 18 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio okus.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 10. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina ne smije se aromatizirati.

(d)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina ne smije se aromatizirati. Međutim, navedeno ne isključuje tradicionalne metode proizvodnje.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se zaštite tradicionalne proizvodne metode za rakiju od jabučnog vina i rakiju od kruškovog vina poput Calvadosa.

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 10. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina smiju se zaslađivati s maksimalno 15 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 11. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rakija od meda smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 12. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand ili rakija od taloga

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječi „ili rakija od taloga” trebale bi biti pisane običnim podebljanim slovima.)

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe. Svrha drugog dijela izmjene je dodati puno ime kategorije koje nije navedeno u Prijedlogu Komisije.

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 12. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Hefebrand ili rakija od taloga je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom vinskog taloga ili taloga fermentiranog voća na manje od 86 % vol.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 12. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Hefebrand ili rakija od taloga smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječ „Heferbrand” trebala bi stajati u kurzivu.)

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 13. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Bierbrand ili eau de vie de bière

13.  Bierbrand ili eau de vie de bière

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 13. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Bierbrand ili eau de vie de bière smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječi „Bierbrand or eau-de-vie de bière” trebale bi stajati u kurzivu.)

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 14. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  Topinambur

14.  Topinambur ili rakija od jeruzalemske artičoke

 

U slučaju da se izmjena prihvati, riječi „ili rakija od jeruzalemske artičoke” trebale bi biti pisane običnim podebljanim slovima.)

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe. Svrha drugog dijela izmjene je dodati puno ime kategorije koje nije navedeno u Prijedlogu Komisije.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 14. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Topinambur ili rakija od jeruzalemske artičoke smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječ „Topinambur” trebala bi stajati u kurzivu.)

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najviše razine ostataka etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla u skladu su s onima navedenima u točki 1. Priloga I., osim za sadržaj metanola koji ne smije prelaziti 10 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.

Najviše razine ostataka etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla koji se upotrebljava u proizvodnji vodke u skladu su s onima navedenima u točki 1. Priloga I., osim za sadržaj metanola koji ne smije prelaziti 10 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Alkoholna jakost proizvoda vodka iznosi najmanje 37,5 % vol.

(b)  Alkoholna jakost proizvoda vodka ne iznosi manje od 37,5 % vol., ni više od 80 % vol.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba).  Vodka se ne smije bojati.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Pri opisivanju, prezentiranju ili označivanju proizvoda vodka koji nije proizveden isključivo od krumpira ili žitarica naznačeno je „proizvedeno od …”, uz dodatak naziva sirovina upotrijebljenih u proizvodnji etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla.

(d)  Pri opisivanju, prezentiranju ili označivanju proizvoda vodka koji nije proizveden isključivo od krumpira ili žitarica ili krumpira i žitarica naznačeno je „proizvedeno od …”, uz dodatak naziva sirovina upotrijebljenih u proizvodnji etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla.

Obrazloženje

U Prijedlogu Komisije izbrisane su svi primjeri s „i/ili” u tekstu. Ovom izmjenom nastoji se referirati na postojeće proizvodne metode.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Vodka se može zaslađivati kako bi se zaokružio konačni okus. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržavati više od 10 g sladila po litri, izraženog kao ekvivalent invertnog šećera.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  Alternativno, trgovački naziv u svakoj državi članici može biti „vodka”.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječ „Vodka” trebala bi stajati u kurzivu.)

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  proizvedeno je maceracijom djelomično fermentiranog ili nefermentiranog voća ili bobica iz točke ii., s mogućim dodatkom od najviše 20 litara etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili rakije ili destilata koji potječe od istog voća ili njihove mješavine na 100 kg fermentiranog voća ili bobica, nakon čega se provodi destilacija na manje od 86 % vol.;

(i)  proizvedeno je maceracijom djelomično fermentiranog ili nefermentiranog voća ili bobica iz točke ii., s mogućim dodatkom od najviše 20 litara etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili rakije ili destilata koji potječe od istog voća ili njihove kombinacije na 100 kg fermentiranog voća ili bobica, nakon čega se provodi destilacija na manje od 86 % vol.;

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla mogućnost zamjene s definicijom mješavine iz članka 2. stavka 1. točke 3.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka ii. – alineja 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  oskoruša (Sorbus aucuparia L.),

–  Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Obrazloženje

Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka ii. – alineja 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  jarebika (Sorbus domestica L.),

–  Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Obrazloženje

Ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka ii. – alineja 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  – aronija (Aronia Medik.)

 

– sremza (Prunus padus L.),

Obrazloženje

Na popis voća odnosno bobica koje su dopuštene u ovoj kategoriji proizvoda trebalo bi dodati navedene sirovine.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 17. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine) je jako alkoholno piće dobiveno maceracijom nefermentiranog voća i bobica navedenih u kategoriji 16. točki (a) podtočki ii. ili povrća, orašastih plodova ili drugih biljnih tvari poput bilja ili ružinih latica u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla te potom destilacijom na manje od 86 % vol.

(a)  Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine) je jako alkoholno piće dobiveno maceracijom nefermentiranog voća i bobica navedenih u kategoriji 16. točki (a) podtočki ii. ili povrća, orašastih plodova, gljiva ili drugih biljnih tvari poput bilja ili ružinih latica u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla te potom destilacijom na manje od 86 % vol.

Obrazloženje

Gljive nisu biljne tvari te ih je stoga treba posebno navesti.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 17. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine)

17.  Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine)

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 17. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  Upotreba izraza „-geist” uz drugi izraz koji nije izraz za voće i dalje je dopuštena za nazivanje jakih alkoholnih pića.

Obrazloženje

Time bi se trebala omogućiti upotreba naziva kao što su „Stadtgeist” ili „Schlossgeist” za jaka alkoholna pića.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 19. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Jaka alkoholna pića aromatizirana borovicom su jaka alkoholna pića proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i/ili žitne rakije i/ili žitnog destilata bobicama borovice (Juniperus communis L. ili Juniperus oxicedrus L.).

(a)  Jaka alkoholna pića aromatizirana borovicom su jaka alkoholna pića proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili žitne rakije ili žitnog destilata ili njihove kombinacije bobicama borovice (Juniperus communis L. ili Juniperus oxicedrus L.).

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla mogućnost zamjene s definicijom mješavine iz članka 2. stavka 1. točke 3.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 20. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

20.  Gin

20.  Gin

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 21. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

21.  Destilirani gin

21.  Destilirani gin

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 21. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  mješavina proizvoda takve destilacije i etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla jednakog sastava, čistoće i alkoholne jačine; za aromatiziranje proizvoda destilirani gin mogu se upotrebljavati i aromatične tvari i/ili aromatični pripravci, kako je navedeno u točki (c) kategorije 20.

(ii)  kombinacija proizvoda takve destilacije i etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla jednakog sastava, čistoće i alkoholne jačine; za aromatiziranje proizvoda destilirani gin mogu se upotrebljavati i aromatične tvari i/ili aromatični pripravci, kako je navedeno u točki (c) kategorije 20.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla mogućnost zamjene s definicijom mješavine iz članka 2. stavka 1. točke 3.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 22. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

22.  London gin

22.  London gin

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 22. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Naziv London gin može se dopuniti izrazom „dry” (suhi).

(c)  Naziv London gin može sadržavati izraz „dry” (suhi).

Obrazloženje

Ovom izmjenom teksta bolje se odražava sadašnja praksa te će se njome povećati fleksibilnost.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 24. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

24.  Akvavit ili aquavit

24.  Akvavit ili aquavit

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 26. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

26.  Pastis

26.  Pastis

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 27. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 28. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

28.  Anis

28.  Anis

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 28. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Alkoholna jakost proizvoda anis iznosi najmanje 37 % vol.

(b)  Alkoholna jakost proizvoda anis iznosi najmanje 35 % vol.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se ispravila tipografska pogreška u Prijedlogu.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 29. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

29.  Destilirani anis

29.  Destilirani anis

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 30. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

30.  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter

30.  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 30. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter su jaka alkoholna pića u kojima prevladava gorki okus te su proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla aromatizirajućim tvarima.

(a)  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter su jaka alkoholna pića u kojima prevladava gorki okus te su proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla aromatizirajućim tvarima ili aromatizirajućim pripravcima ili i jednima i drugima.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se ispravio propust u Prijedlogu.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 31. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Maksimalni sadržaj šećera u aromatiziranoj vodki iznosi 100 grama po litri, izražen kao invertni šećer.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 31. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)   Izraz „vodka” na bilo kojem službenom jeziku Unije može se zamijeniti s „vodka”.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, druga riječ „vodka” trebala bi stajati u kurzivu.)

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 32. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  proizvedeno upotrebom etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili destilata poljoprivrednog podrijetla i/ili jednog ili više jakih alkoholnih pića, zaslađeno i s dodatkom jedne ili više aroma, proizvodâ poljoprivrednog podrijetla ili prehrambenih proizvoda.

(ii)  proizvedeno upotrebom etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili destilata poljoprivrednog podrijetla ili jednog ili više jakih alkoholnih pića ili njihovom kombinacijom, zaslađeno i s dodatkom jedne ili više aroma, proizvodâ poljoprivrednog podrijetla ili prehrambenih proizvoda.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla mogućnost zamjene s definicijom mješavine iz članka 2. stavka 1. točke 3.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 32. – točka d – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Alternativno, trgovački naziv u svakoj državi članici može biti „liker”.

 

(U slučaju da se izmjena prihvati, riječ „liker” trebala bi stajati u kurzivu.)

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 32. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  Trgovački naziv „liker” može se dopuniti imenom arome ili prehrambenog proizvoda koji se koristio u proizvodnji proizvoda.

Obrazloženje

Zbog pravne sigurnosti i usporedbe s jakim alkoholnim pićem od voća (točka 9., podtočka (f) ovog Priloga), u definiciji treba navesti da se trgovački naziv likera može također dopuniti imenom korištene arome ili prehrambenog proizvoda.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 34. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 35. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 36. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 37. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 38. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

38.  „Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili Pacharán”

31.a  „Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili Pacharán

 

(Kategoriju „Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili Pacharán” treba premjestiti između kategorija 31. „vodka”i 32. „liker”).

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe. Ova kategorija nije na pravom mjestu u Prilogu II. Kategorije nakon „Kategorija 32. Liker” su sve likeri, dok to u ovom slučaju nije uvijek tako: količina šećera koju piće sadrži određuje je li riječ o likeru.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 39. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 39. – točka a – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  ima najmanji sadržaj šećera od 370 grama po litri, izražen kao invertni šećer;

(ii)  ima najmanji sadržaj šećera od 350 grama po litri, izražen kao invertni šećer;

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se ispravila tipografska pogreška u Prijedlogu.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 40. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

40.  Maraschino, Marrasquino ili Maraskino

40.  Maraschino, Marrasquino ili Maraskino

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 41. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

41.  Nocino

41.  Nocino

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

42.  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat

42.  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili rakije čiji su sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj čistih žumanjaka jaja mora biti 140 grama po litri konačnog proizvoda.

(a)  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili rakije, ili od njihove kombinacije, čiji su sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj čistih žumanjaka jaja mora biti 140 grama po litri konačnog proizvoda. Na etiketi je potrebno navesti ako se ne koriste jaja kokoši vrste Gallus Gallus, nego neka druga jaja.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla mogućnost zamjene s definicijom mješavine iz članka 2. stavka 1. točke 3.

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  Samo aromatične tvari i aromatični pripravci smiju se upotrebljavati za proizvodnju proizvoda advocaat ili avocat ili advokat.

(c)  Za proizvodnju likera od jaja ili proizvoda advocaat ili avocat ili advokat smiju se upotrebljavati samo prehrambeni proizvodi s aromatičnim svojstvima, prirodne aromatične tvari i aromatični pripravci.

Obrazloženje

U proizvodnji likera od jaja prema tradicionalnoj metodi često se koriste mlijeko ili vrhnje radi punoće okusa. Ti prehrambeni proizvodi nisu arome u smislu propisa EU-a kojima se reguliraju arome. Izmjenom bi trebalo omogućiti primjenu tradicionalnih metoda proizvodnje. Riječ je o statusu quo ako se likeru od jaja smiju dodati samo prirodne aromatične tvari, a ne i druge umjetne aromatične tvari ili one identične prirodnima, a koje su se nekad koristile.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  Za proizvodnju likera od jaja ili proizvoda advocaat ili avocat ili advokat smije se upotrebljavati vrhnje.

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 43. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Liker s jajima je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili jakog alkoholnog pića ili njihove mješavine, čiji su karakteristični sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj žumanjka jaja mora biti 70 grama po litri konačnog proizvoda.

(a)  Liker s jajima je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili jakog alkoholnog pića ili njihove kombinacije, čiji su karakteristični sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj žumanjka jaja mora biti 70 grama po litri konačnog proizvoda.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se izbjegla mogućnost zamjene s definicijom mješavine iz članka 2. stavka 1. točke 3.

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 44. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 45. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

45.  Väkevä glögi ili spritglögg

45.  Väkevä glögi ili spritglögg

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio I. – kategorija 46. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

46.  Berenburg ili Beerenburg

46.  Berenburg ili Beerenburg

Obrazloženje

Svrha ove izmjene jest pisati naziv kategorije jakih alkoholnih pića u kurzivu vodeći računa o primjeni članka 13. Nacrta uredbe.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio II. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Guignolet Kirsch proizvodi se u Francuskoj i dobiva miješanjem guignoleta i kirscha, tako da najmanje 3 % ukupnog čistog alkohola sadržanog u konačnom proizvodu potječe od kirscha. Alkoholna jakost Guignolet Kirscha iznosi najmanje 15 % vol. Kod prezentiranja i označivanja riječ „Guignolet” mora se navesti slovima istog fonta, veličine i boje te u istom redu kao riječ „Kirsch” i, u slučaju pakiranja u bocama, na prednjoj etiketi. U informacijama o alkoholnom sastavu mora se naznačiti volumni postotak čistog alkohola koji guignolet i kirsch predstavljaju u ukupnom volumnom sadržaju čistog alkohola u Guignolet Kirschu.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se na isti način kao i za Rum Verschnitt i Slivovice, posebna pravila uvedu i za Guignolet Kirsch.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Prilog II.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

PRILOG II.a

 

DINAMIČKI SUSTAV STARENJA ILI SUSTAV „CRIADERAS Y SOLERA”

 

Dinamički sustav starenja ili sustav „criaderas y solera” sastoji se od periodičnog ispuštanja dijela brandyja sadržanog u svakoj od bačvi ili spremnika od hrastova drveta koji čine razinu starenja te od prelijevanja odgovarajućih količina brandyja ispuštenog iz druge, prethodne razine starenja.

 

Definicije

 

„Razine starenja” znači svaka skupina bačvi ili spremnika od hrastova drveta iste starosti kroz koje prolazi brandy u postupku starenja. Svaka razina naziva se „criadera”, osim posljednje, koja prethodi punjenju brandyja u boce i koja se naziva „solera”.

 

„Ispuštanje” znači djelomični volumen brandyja koji se ispušta iz svake bačve ili spremnika od hrastova drveta određene razine starenja te se dodaje u bačve ili spremnike od hrastova drveta sljedeće u nizu razina starenja ili, u slučaju „solere”, puni u boce i otprema.

 

„Prelijevanje” znači volumenbrandyja iz bačvi ili spremnika od hrastova drveta određene razine starenja koji se dodaje i miješa sa sadržajem bačvi ili spremnika od hrastova drveta sljedeće u nizu razina starenja.

 

„Prosječna starost” znači vremensko razdoblje koje odgovara rotaciji ukupnih zaliha brandyja u postupku starenja, izračunato kao kvocijent između ukupnog volumena brandyja sadržanog u svim razinama starenja i volumena ispuštenog brandyja iz posljednje razine starenja – „solere” – tijekom godine dana.

 

Prosječna starost brandyja ispuštenog iz „solere” može se izračunati prema sljedećoj formuli: ̅ = Vt/Ve

 

u kojoj je:

 

  ̅prosječna starost, izražena u godinama

 

  Vt ukupni volumen zaliha u sustavu starenja, izražen u litrama čistog alkohola

 

  Ve ukupni volumen proizvoda ispuštenog iz sustava tijekom godine i namijenjenog otpremanju, izražen u litrama čistog alkohola.

 

Najmanja prosječna starost. Kada je riječ o bačvama ili posudama od hrastova drveta obujma ispod 1 000 litara, godišnji broj ispuštanja i prelijevanja manji je ili jednak dvostrukom broju razina starenja u sustavu, kako bi se osiguralo da najmlađi dio bude star šest mjeseci ili više.

 

Kada je riječ o bačvama ili posudama od hrastova drveta obujma većeg od 1000 litara, godišnji broj ispuštanja i prelijevanja jednak je ili manji od broja uređaja za starenje u sustavu, kako bi se osiguralo da je najmlađi dio star godinu dana ili više.

Obrazloženje

Odnosi se na amandman koji je podnesen na članak 11. stavak 3.a (novi).

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Komisija je u prosincu 2016. objavila svoj Nacrt uredbe o jakim alkoholnim pićima. Uredbom se nastoji prilagoditi postojeći pravni okvir uz Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Izvjestiteljica se zalaže za prilagodbu zakonodavstva o jakim alkoholnim pićima Ugovoru iz Lisabona, međutim, smatra da je važno da Parlament tijekom cijelog procesa te prilagodbe zadrži ovlasti koje mu već pripadaju u skladu s važećim zakonodavstvom. Izvjestiteljica zahvaljuje Komisiji na njezinim naporima, no smatra da je u neke konkretne točke potrebno unijeti izmjene kako bi se ta prava poštovala. Kada je riječ o ovlastima delegiranja koje su dodijeljene Komisiji, smatra da bi se one trebale ograničiti na razdoblje od pet godina, koje se može obnoviti.

Jedna od glavnih izmjena Prijedloga u odnosu na važeću Uredbu povezana je s pravnom osnovom. Izvjestiteljica se slaže s uvođenjem članka 43. stavka 2. UFEU-a kako bi se stavio naglasak na povezanost ovog zakonodavstva s poljoprivredom. Ne samo da jaka alkoholna pića podrazumijevaju izrazito važan kvantitativan i kvalitativan plasman za poljoprivrednu proizvodnju u Uniji, već i etilni alkohol koji se koristi za proizvodnju jakih alkoholnih pića mora biti poljoprivrednog podrijetla.

U pogledu izmjene Poglavlja III. koje se odnosi na oznake zemljopisnog podrijetla, izvjestiteljica dijeli mišljenje Komisije da je nužno uskladiti različite sustave koji se primjenjuju na postojeće oznake zemljopisnog podrijetla u EU-u. Smatra, međutim, da je nužno voditi računa o specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Osim toga, postojeće oznake zemljopisnog podrijetla za koje je već dostavljena odgovarajuća tehnička dokumentacija u novoj se uredbi moraju automatski zaštititi kao oznake zemljopisnog podrijetla te se ta zaštita nakon stupanja na snagu uredbe ne bi smjela moći ukinuti.

U duhu tog usklađivanja u prijedlogu se briše Prilog III. Uredbi (EZ) 110/2008 o oznakama zemljopisnog podrijetla i prenosi ga se u elektronički registar, na način sličan onome koji je uveden za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla za vino i prehrambene proizvode. Iako izvjestiteljica može poduprijeti usklađivanje i razumjeti razloge zbog kojih je Komisija izbrisala Prilog III., s obzirom na važnost registra smatra da Parlament mora sudjelovati u izmjenama koje se unose u taj registar.

U članku 13. Prijedloga navodi se da se izrazi koji se pojavljuju u kurzivu u Prilogu II. ne mogu prevesti ni na oznaci ni pri prezentiranju jakog alkoholnog pića. Podnesene su tehničke izmjene kako bi se prilagodili nazivi kategorija jakih alkoholnih pića navedeni u Prilogu II. radi veće jasnoće pri ispunjavanju zahtjeva iz tog članka.

Naposljetku, u Prilog II. unesene su tehničke izmjene kako bi se ispravili propusti ili nedosljednosti iz važeće Uredbe.


MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU (11.10.2017)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

(COM(2016)0750 – C8‑0496/2016 – 2016/0392(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Nicola Danti

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Glavni je cilj ovog prijedloga uredbe uskladiti zakonodavstvo koje je na snazi u navedenom području s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i dodijeliti Komisiji delegirane i provedbene ovlasti u skladu s člancima 290. i 291. UFEU-a.

Međutim, izvjestitelj smatra da se prijedlogom Komisije mijenjaju neki ključni dijelovi temeljnog akta te se uvode novi elementi, što bi moglo utjecati na područja nadležnosti Odbora za međunarodnu trgovinu.

Sektor jakih alkoholnih pića jedan je od najvažnijih u Europi kada je riječ o izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Vrijednost izvoza u tom sektoru 2016. iznosila je više od 10 milijardi EUR, što je 1,8 % ukupnog europskog izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

U tom je kontekstu ključno imati na umu važnost oznaka zemljopisnog podrijetla koje su i u sektoru jakih alkoholnih pića način zaštite posebnosti i kvalitete lokalnih, regionalnih i nacionalnih proizvoda EU-a, a također omogućuju očuvanje tradicionalnih kompetencija i s njima povezanih radnih mjesta, kao i pružanje jasnih informacija potrošačima o svojstvima tih proizvoda koja im daju dodanu vrijednost.

Postale su jedan od najvažnijih ofenzivnih interesa u okviru europske trgovinske politike, s pomoću koje se izvan EU-a nastoji postići razina zaštite jednaka onoj u EU-u kao i olakšati pristup tržištima trećih zemalja za kvalitetne europske proizvode.

Kao i sve vrste prava intelektualnog vlasništva, zaštićeni nazivi zemljopisnog podrijetla mogu se zloupotrebljavati. Kako bi se u potpunosti zaštitio ugled jakih alkoholnih pića na unutarnjem i globalnom tržištu, potrebno je ojačati zaštitu od krivotvorenja i prijevarnih praksi.

U tom kontekstu izvjestitelj smatra da bi u sklopu odgovarajućih regulatornih okvira trebalo donijeti zakonodavstvo čiji bi cilj bio zajamčiti istu razinu zaštite u slučajevima krivotvorenih oznaka zemljopisnog podrijetla koje su u tranzitu na području EU-a, čak i ako nisu namijenjene za unutarnje tržište.

Godine 2014. vrijednost proizvoda na kojima su na nepropisan način korištene zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla iznosila je oko 4,3 milijarde EUR, što je oko 9 % ukupne vrijednosti tržišta proizvoda s oznakama zemljopisnog podrijetla u EU-u. U odnosu na ukupnu vrijednost raznih proizvoda zaštićenih oznakama zemljopisnog podrijetla stopa kršenja propisa najviša je za alkoholna pića.

Stoga je od ključne važnosti ažurirati predmetne propise kako bi se zadržala barem trenutačna razina zaštite koja se pruža u skladu s aktualnim zakonodavstvom i kako bi se zajamčili potrebni optimalni uvjeti za taj sektor.

U tom pogledu izvjestitelj smatra da bi trebalo ponovno uvesti odredbu kojom se predviđa mogućnost da se na etiketi jakih alkoholnih pića namijenjenih izvozu uz izvorni naziv oznake zemljopisnog podrijetla navede i njegov prijevod na jeziku koji nije službeni jezik Europske unije kada se to zahtijeva na temelju zakonodavstva treće zemlje. Izvjestitelj smatra da bi, bude li ta mogućnost ostvariva samo donošenjem delegiranih akata Komisije, postupak mogao biti prespor.

Jedna od pozitivnih strana prijedloga svakako je uvođenje elektroničkog registra svih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića. Taj bi registar mogao biti inovativan, dinamičan, transparentan i lakše dostupan instrument. Mora imati isti pravni učinak kao i Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 i u njega moraju biti automatski uvrštene oznake zemljopisnog podrijetla koje su registrirane i za koje su navedene specifikacije u skladu s Prilogom. Usto može obuhvaćati i oznake zemljopisnog podrijetla koje su proizvedene u trećim zemljama i zaštićene u Uniji međunarodnim sporazumom, ako te treće zemlje žele da bude tako. Izvjestitelj smatra da je to važan element koji bi se mogao iskoristiti u okviru trgovinskih pregovora s trećim zemljama koje su već iskazale interes za to.

Konačno, izvjestitelj smatra da bi Komisiji trebalo dodijeliti delegirane ovlasti na razdoblje od pet godina, uz moguća produljenja na razdoblja istog trajanja.

Delegirane ovlasti dodjeljuju se u vezi s ključnim elementima Uredbe, za što će biti potrebna široka suradnja i neometana razmjena informacija između država članica, Parlamenta i Komisije, kako bi se bolje zadovoljile potrebe i interesi sektora.

Kao zaključak, izvjestitelj smatra da se usklađivanjem s UFEU-om mora zajamčiti barem jednaka razina zaštite sektora i optimalni uvjeti kao Uredbom koja je trenutačno na snazi.

K tomu, u širem kontekstu izvjestitelj smatra da bi trebalo razviti što ujednačeniji regulatorni okvir za oznake zemljopisnog podrijetla u EU-u vodeći pritom računa o posebnostima pojedinačnih sektora. To bi doprinijelo jačanju i još većoj dosljednosti položaja EU-a na međunarodnoj razini u tom području, a posebno kada je riječ o pregovorima o trgovinskim sporazumima s trećim zemljama.

OBRAZLOŽENJE

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U određenim slučajevima subjekti u poslovanju s hranom mogu željeti ili se od njih može tražiti da navedu podrijetlo jakih alkoholnih pića kako bi privukli pozornost potrošača na svojstva svojih proizvoda. Takve oznake podrijetla trebale bi zadovoljavati usklađene kriterije. Stoga je potrebno utvrditi posebne odredbe o označivanju države podrijetla ili mjesta podrijetla pri prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića.

(15)  U određenim slučajevima subjekti u poslovanju s hranom mogu željeti ili se od njih može tražiti da navedu podrijetlo jakih alkoholnih pića kako bi privukli pozornost potrošača na svojstva svojih proizvoda. Stoga je potrebno utvrditi posebne odredbe o označivanju države podrijetla ili mjesta podrijetla pri prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla važno je na primjeren način uzeti u obzir Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva („Sporazum o TRIPS-u”), osobito njegove članke 22. i 23., i Opći sporazum o carinama i trgovini („GATT”), koji su odobreni Odlukom Vijeća 94/800/EZ12.

(17)  U vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla važno je na primjeren način uzeti u obzir Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva („Sporazum o TRIPS-u”), osobito njegove članke 22. i 23., i Opći sporazum o carinama i trgovini („GATT”), posebno njegov članak V. o slobodi provoza, koji su odobreni Odlukom Vijeća 94/800/EZ12. U tom pravnom okviru, kako bi se zajamčilo potpuna usklađenost sa zahtjevima u vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, uključujući ambalažu, te u cilju učinkovitije borbe protiv krivotvorenja, trebalo bi ustanoviti instrument kojim će se omogućiti pljenidba jakih alkoholnih pića koja su u provozu kroz carinsko područje Unije i za koja se sumnja da krše te zahtjeve u vezi sa zaštitom, neovisno o njihovu ciljnom tržištu.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

(18)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled, tradicionalni načini obrade i proizvodnje ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na iscrpnijim i bolje testiranim postupcima za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla.

(19)  Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na sličnim postupcima koji se koriste za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi transparentan, sveobuhvata i lako dostupan elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla, koji će imati istu pravnu snagu kao i Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008. Oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 Komisija bi automatski trebala registrirati. Komisija bi prije stupanja na snagu ove Uredbe trebala završiti provjeru oznaka zemljopisnog podrijetla iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008, u skladu s člankom 20. te uredbe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.

(22)  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, vodeći pritom računa o važnosti tradicionalnih praksi, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati;

(7)  „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati i koja odgovara tehničkoj dokumentaciji iz članka 17. Uredbe (EZ) br. 110/2008;

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Delegirani akti iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ograničeni su na zadovoljavanje dokazanih potreba koje odražavaju rastuće zahtjeve potrošača, tehnološki napredak, razvoj relevantnih međunarodnih normi ili nužnost inovacije proizvoda.

Delegirani akti iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ograničeni su na zadovoljavanje dokazanih potreba koje odražavaju rastuće zahtjeve potrošača, tehnološki napredak, razvoj relevantnih međunarodnih normi ili nužnost inovacije proizvoda te se u njima vodi računa o važnosti tradicionalnih praksi.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića od 15. do 47. navedene u dijelu I. Priloga II., smije se prodavati pod jednim odgovarajućim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.

3.  Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića od 1. do 47. navedene u dijelu I. Priloga II., smije se prodavati pod jednim odgovarajućim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izrazima navedenima u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda.

(b)  bilo kojim od izraza koji je dopušten u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trgovački nazivi iz stavka 1. kojima je dodan izraz „okus” ili bilo koji drugi slični izrazi smiju se upotrebljavati samo ako se odnose na arome koje imitiraju jako alkoholno piće ili njihovu upotrebu u proizvodnji prehrambenog proizvoda koji nije piće. Oznake zemljopisnog podrijetla ne upotrebljavaju se za opisivanje aroma.

Briše se.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na zemlju ili područje podrijetla u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća16.

1.  Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na mjesto ili regiju u kojoj je obavljena ona faza proizvodnje u kojoj je jako alkoholno piće dobilo svoja svojstva i bitna obilježja.

_______________

 

16 Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).

 

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., u slučaju kada je jako alkoholno piće proizvedeno u Uniji i namijenjeno izvozu, oznaka zemljopisnog podrijetla i uvjeti koji su navedeni u kurzivu u Prilogu II. ovoj Uredbi mogu se, u slučaju da se to zahtijeva zakonodavstvom zemlje uvoznika, ponoviti na jeziku koji nije jedan od službenih jezika Unije, ali ne i zamijeniti tim jezikom.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. o:

1.  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište te kako bi se istodobno osiguralo da se potrošači zaštićeni i da se vodi računa o tradicionalnim praksama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. o:

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U iznimnim slučajevima, kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od odredbi o prezentiranju i označivanju sadržanih u ovom poglavlju.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.

1.  Registrirane oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaštićene nazive zemljopisnog podrijetla i jaka alkoholna pića koja se koriste tim zaštićenim nazivima u skladu sa specifikacijom proizvoda štiti se od:

2.  Registrirane oznake zemljopisnog podrijetla i jaka alkoholna pića koja se koriste tim zaštićenim nazivima u skladu sa specifikacijom proizvoda štiti se od:

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično;

(b)  svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „tip”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode ili bitnih svojstava proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promidžbenim materijalima, u dokumentima koji se odnose na predmetni proizvod ili pakiranjem proizvoda u ambalažu koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;

(c)  svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, sastojaka, prirode ili bitnih svojstava proizvoda pri prezentiranju ili označivanju proizvoda koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2. proširuje se na robu (uključujući njezinu ambalažu) koja dolazi iz trećih zemalja i u toku trgovine ulazi u Uniju, pri čemu se ne pušta u slobodan promet.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.

3.  Registrirane oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.

4.  Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

a)  naziv koji se zaštićuje kao oznaka zemljopisnog podrijetla, kako se upotrebljava u trgovini ili svakodnevnom govoru, te samo na jezicima koji se upotrebljavaju ili su se kroz povijest upotrebljavali za opis određenog proizvoda na određenom zemljopisnom području;

a)  naziv koji se registrira kao oznaka zemljopisnog podrijetla, kako se upotrebljava u trgovini ili svakodnevnom govoru, te samo na jezicima koji se upotrebljavaju ili su se kroz povijest upotrebljavali za opis određenog proizvoda na određenom zemljopisnom području;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se zahtjev odnosi na zemljopisno područje treće zemlje, zahtjev se podnosi Komisiji, izravno ili posredovanjem nadležnih tijela predmetne treće zemlje.

5.  Ako se zahtjev odnosi na zemljopisno područje treće zemlje, zahtjev se podnosi Komisiji posredovanjem nadležnih tijela predmetne treće zemlje.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To razmatranje ne bi trebalo trajati dulje od 12 mjeseci. Ako se to razdoblje produlji, Komisija pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.

1.   Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To razmatranje ne traje dulje od šest mjeseci od primitka zahtjeva. Ako se to razdoblje produlji, Komisija pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 18., Komisija može donijeti provedbene akte kojima se osigurava prijelazno razdoblje u trajanju do pet godina kako bi se omogućilo da jaka alkoholna pića podrijetlom iz države članice ili treće zemlje, čiji je naziv u suprotnosti s člankom 18. stavkom 2., i dalje nose oznaku pod kojom se proizvod stavljao na tržište, uz uvjet da se prihvatljivom izjavom o prigovoru, u skladu s člankom 21. stavkom 3. ili člankom 24., dokaže da bi registracija naziva ugrozila opstojnost:

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 18., Komisija može donijeti provedbene akte kojima se osigurava prijelazno razdoblje u trajanju do dvije godine kako bi se omogućilo da jaka alkoholna pića podrijetlom iz države članice ili treće zemlje, čiji je naziv u suprotnosti s člankom 18. stavkom 2., i dalje nose oznaku pod kojom se proizvod stavljao na tržište, uz uvjet da se prihvatljivom izjavom o prigovoru, u skladu s člankom 21. stavkom 3. ili člankom 24., dokaže da bi registracija naziva ugrozila opstojnost:

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako na temelju informacija dostupnih Komisiji iz postupka provedenog u skladu s prvim podstavkom članka 23. stavka 1. Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju, donosi provedbene akte kojima se zahtjev odbija. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

1.  Ako na temelju informacija dostupnih Komisiji iz postupka provedenog u skladu s prvim podstavkom članka 23. stavka 1. Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju, ona u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba te se zahtjev odbija.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija ne zaprimi nikakav prigovor niti prihvatljivu obrazloženu izjavu na temelju članka 24., donosi provedbene akte bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima se naziv registrira.

2.  Ako Komisija ne zaprimi nikakav prigovor niti prihvatljivu obrazloženu izjavu na temelju članka 24., u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba i kojima se naziv registrira.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako je sporazum postignut, registrira naziv provedbenim aktima donesenima bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2. i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s člankom 23. stavkom 2., uz uvjet da te izmjene nisu znatne, ili

(a)  ako je sporazum postignut, u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba te se naziv registrira i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s člankom 23. stavkom 2., uz uvjet da te izmjene nisu znatne, ili

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 27. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako sporazum nije postignut, donosi provedbene akte kojima odlučuje o registraciji. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

(b)  ako sporazum nije postignut, u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se ova Uredba dopunjuje i kojima se odlučuje o registraciji.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Međutim kada zahtjev za izmjenu uključuje jednu ili više izmjena specifikacije proizvoda koje se odnose na bitna svojstva proizvoda, kojima se mijenja veza iz članka 19. točke (f), koji uključuju promjenu naziva ili bilo kojeg dijela naziva jakog alkoholnog pića, koji utječu na definirano zemljopisno područje ili predstavljaju povećanje ograničenja u trgovanju proizvodom ili sirovinama od kojih se proizvodi, država članica podnosi zahtjev za izmjenu na odobrenje Komisiji, a zahtjev se rješava u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 21. do 27.

Međutim kada zahtjev za izmjenu uključuje jednu ili više izmjena specifikacije proizvoda koje se odnose na bitna svojstva proizvoda, kojima se mijenja veza iz članka 19. točke (f), koji uključuju promjenu naziva ili bilo kojeg dijela naziva jakog alkoholnog pića, koji utječu na definirano zemljopisno područje ili predstavljaju povećanje ograničenja u trgovanju proizvodom ili sirovinama od kojih se proizvodi, država članica podnosi zahtjev za izmjenu na odobrenje Komisiji, a zahtjev se rješava u skladu s postupkom utvrđenim u člancima 21. do 27. Kada je riječ o trećim zemljama, izmjena se odobrava u skladu s važećim sustavom u tim trećim zemljama.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razmatranje zahtjeva usmjereno je na predloženu izmjenu.

3.  Razmatranje zahtjeva usmjereno je isključivo na predloženu izmjenu.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom, donijeti provedbene akte za poništenje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:

Komisija je ovlaštena u skladu s člankom 43. donositi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba i to na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom kako bi poništila zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbeni akti iz prvog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

Briše se.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Akti o poništenju registracije oznaka zemljopisnog podrijetla objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija donosi provedbene akte, bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima uspostavlja i održava javno dostupan ažurirani elektronički registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koja su priznata prema ovom sustavu („Registar”).

Komisija donosi provedbene akte, bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima uspostavlja, održava i ažurira transparentan, javno dostupan i sveobuhvatan elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koje su priznate prema ovom sustavu („Registar”), koji zamjenjuje i ima istu pravnu snagu kao Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića proizvedena u trećim zemljama koja su u Uniji zaštićena prema međunarodnom sporazumu u kojem je Unija jedna od ugovornih stranaka mogu se kao oznake zemljopisnog podrijetla uvrstiti u Registar.

Oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića proizvedena u trećim zemljama koja su u Uniji zaštićena prema međunarodnom sporazumu u kojem je Unija jedna od ugovornih stranaka mogu se kao oznake zemljopisnog podrijetla uvrstiti u Registar tek nakon što Komisija donese provedbeni akt kojim se odobrava to uvrštavanje u posebni odjeljak.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Naziv nije zaštićen kao oznaka zemljopisnog podrijetla ako se proizvodnja ili pripremne faze koje su obvezne za odgovarajuću kategoriju jakih alkoholnih pića ne odvijaju na odgovarajućem zemljopisnom području.

3.  Naziv nije zaštićen kao oznaka zemljopisnog podrijetla ako se faze koje su obvezne za odgovarajuću kategoriju jakih alkoholnih pića ne odvijaju na odgovarajućem zemljopisnom području.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Registracija žiga koji sadržava ili se sastoji od oznake zemljopisnog podrijetla navedene u Registru odbija se ili se poništava ako bi njegova primjena mogla dovesti do bilo koje okolnosti iz članka 18. stavka 2.

1.  Registracija žiga odbija se ili se poništava ako bi njegova primjena mogla dovesti do bilo koje okolnosti iz članka 18. stavka 2.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 34. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbene ovlasti s obzirom na postojeće zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

Ovlasti s obzirom na postojeće registrirane oznake zemljopisnog podrijetla

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića zaštićene na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 automatski su zaštićene kao oznake zemljopisnog podrijetla na temelju ove Uredbe. Komisija ih upisuje u Registar.

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića registrirane na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 automatski su zaštićene kao oznake zemljopisnog podrijetla na temelju ove Uredbe. Komisija ih upisuje u Registar.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijekom razdoblja od najviše dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija može provedbenim aktima, na vlastitu inicijativu, ukinuti zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ako nisu u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 6. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

2.  Do stupanja na snagu ove Uredbe Komisija može provedbenim aktima, na vlastitu inicijativu, poništiti registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ako nisu u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 6. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.

5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost registrirane oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se u obzir uzele specifičnosti proizvodnje na razgraničenom zemljopisnom području, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. u vezi sa:

Briše se.

(a)   dodatnim kriterijima za razgraničenje zemljopisnog područja i

 

(b)   ograničenjima i odstupanjima povezanima s proizvodnjom na razgraničenom zemljopisnom području.

 

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 38., 41. i članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neograničeno razdoblje od stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 38., 41. i članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Referentni dokumenti

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

12.12.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Nicola Danti

23.1.2017

Razmatranje u odboru

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

--

--

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (21.11.2017)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Angélique Delahaye

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla predstavlja velik izazov za trgovinsku politiku Europske unije. Zahvaljujući tom sustavu Unija ne samo da štiti svoje oznake kvalitete na vanjskim tržištima, već i potiče treće zemlje da i same uspostave jednakovrijedne sustave.

Jaka alkoholna pića tradicionalno čine velik dio europskog izvoza s godišnjim trgovinskim viškom od oko 10 milijardi eura, a s tim je sektorom povezano i više od milijun radnih mjesta. Jaka alkoholna pića među prvim su proizvodima za koje je odobrena zaštita oznaka kvalitete. Kako bi se razvio sektor jakih alkoholnih pića, 15. siječnja 2008. Europska unija donijela je Uredbu (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i na taj način omogućila usklađivanje pravila o stavljanju jakih alkoholnih pića na tržište u cijeloj Europskoj uniji. Navedena Uredba primjenjuje se na sva jaka alkoholna pića, bez obzira na to jesu li proizvedena u jednoj od država članica EU-a ili u trećoj zemlji.

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 2009. Europska komisija pokrenula je inicijativu za usklađivanje tekstova o poljoprivredi. Uredba (EZ) br. 110/2008 zadnji je tekst te vrste koji još uvijek nije usklađen s Ugovorom iz Lisabona. Komisija je stoga 1. prosinca 2016. Vijeću i Parlamentu predložila novu uredbu kojom se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 110/2008.

Uredba iz 2008. bila je dobro prihvaćena među stručnjacima iz tog sektora. U svojem prijedlogu Komisija se zalaže za opću modernizaciju, koja je dobrodošla. Njime si također s pomoću provedbenih akata dodjeljuje nove ovlasti te unosi bitne promjene.

Izvjestiteljica smatra da bi se prijedlog Komisije trebao ograničiti na modernizaciju teksta iz 2008. i na donošenje novih odredbi kojima bi se ojačala zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, pri čemu bi se izmjena teksta iz 2008. trebala svesti na najmanju moguću mjeru. Izvjestiteljica u skladu s time Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj predlaže svoje mišljenje o tekstu.

Izvjestiteljica želi podsjetiti svoje kolege u Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj da je riječ o uredbi o tehničkom i trgovačkom označivanju jakih alkoholnih pića, a ne o uredbi o zdravlju i zaštiti potrošača od rizika povezanih s prekomjernom konzumacijom. Izvjestiteljica stoga poziva svoje kolege da u svojim izmjenama što je više moguće imaju u vidu područje primjene teksta.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Mjere koje se primjenjuju na sektor jakih alkoholnih pića trebale bi pridonijeti postizanju visoke razine zaštite potrošača, sprečavanju zavaravajućih praksi te ostvarivanju transparentnosti tržišta i poštenog tržišnog natjecanja. Njima treba štititi ugled koji jaka alkoholna pića Unije postižu na tržištu Unije i na svjetskom tržištu, vodeći i dalje računa o tradicionalnim praksama koje se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića te povećanoj potrebi zaštite i informiranja potrošača. U obzir treba uzeti i tehnološke inovacije u pogledu jakih alkoholnih pića, ako takve inovacije služe za poboljšanje kvalitete, a da ne utječu na tradicionalna svojstva predmetnih jakih alkoholnih pića. Proizvodnja jakih alkoholnih pića čvrsto je povezana s poljoprivrednim sektorom. Osim svoje velike važnosti u pogledu načina plasmana poljoprivrednih proizvoda Unije, ta povezanost određuje kvalitetu i ugled jakih alkoholnih pića proizvedenih u Uniji. Stoga regulatornim okvirom treba naglasiti tu čvrstu povezanost s poljoprivrednim sektorom.

(3)  Mjere koje se primjenjuju na sektor jakih alkoholnih pića trebale bi pridonijeti postizanju visoke razine zaštite potrošača, sprečavanju zavaravajućih praksi te ostvarivanju transparentnosti tržišta i poštenog tržišnog natjecanja. Njima treba štititi ugled koji jaka alkoholna pića Unije postižu na tržištu Unije i na svjetskom tržištu, vodeći i dalje računa o tradicionalnim praksama koje se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića te povećanoj potrebi zaštite i informiranja potrošača. U obzir treba uzeti i tehnološke inovacije u pogledu jakih alkoholnih pića, ako takve inovacije služe za poboljšanje kvalitete, a da ne utječu na tradicionalna svojstva predmetnih jakih alkoholnih pića. Proizvodnja jakih alkoholnih pića regulirana je Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1b i Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća1c te je čvrsto povezana s poljoprivrednim sektorom Osim svoje velike važnosti u pogledu načina plasmana poljoprivrednih proizvoda Unije, ta povezanost određuje kvalitetu, sigurnost i ugled jakih alkoholnih pića proizvedenih u Uniji. Stoga regulatornim okvirom treba naglasiti tu čvrstu povezanost s poljoprivredno-prehrambenim sektorom.

 

____________________________

 

1aUredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

 

1bUredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004

 

1cUredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  Mjere koje se primjenjuju na jaka alkoholna pića poseban su slučaj u usporedbi s općim pravilima utvrđenima za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Posebne značajke u tom se slučaju odnose na očuvanje tradicionalnih načina proizvodnje, blisku povezanost s poljoprivrednim sektorom, upotrebu visokokvalitetnih proizvoda te na napore da se zaštiti sigurnost potrošača, na što se sektor jakih alkoholnih pića obvezao.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se osigurao ujednačeniji pristup u zakonodavstvu kojim se reguliraju jaka alkoholna pića, ovom Uredbom treba utvrditi jasne kriterije za definiciju, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića te za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla. Njome treba utvrditi i pravila za upotrebu etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla u proizvodnji alkoholnih pića i za upotrebu trgovačkih naziva jakih alkoholnih pića pri prezentiranju i označivanju prehrambenih proizvoda.

(4)  Kako bi se osigurao ujednačeniji pristup u zakonodavstvu kojim se reguliraju jaka alkoholna pića, ovom Uredbom treba utvrditi jasne kriterije za definiciju, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića te za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla, ne dovodeći u pitanje različite službene jezike i pisma u EU-u. Njome treba utvrditi i pravila za upotrebu etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla u proizvodnji alkoholnih pića i za upotrebu trgovačkih naziva jakih alkoholnih pića pri prezentiranju i označivanju prehrambenih proizvoda.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.a)  Države članice odgovorne su za nadzor nad nezakonitom upotrebom zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla te bi Komisija trebala biti informirana o primjeni relevantnih pravila u državama članicama, čime bi se osigurao odgovarajući okvir za uklanjanje lažnih jakih alkoholnih pića s tržišta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17.b)   Osim toga, zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla trebala bi se proširiti na robu koja dolazi iz trećih zemalja (uključujući njezinu ambalažu) i u okviru toka trgovine ulazi u Uniju, a da se pritom ne pusti u slobodan promet.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

(18)  Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled, tradicionalni način obrade i proizvodnje ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.

_________________

_________________

13 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

13 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Jaka alkoholna pića s oznakom zemljopisnog podrijetla koja se temelje na vinima koja nemaju zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i koja su navedena u ovoj Uredbi trebala bi se moći koristiti instrumentima za upravljanje proizvodnim potencijalom koji su istovjetni instrumentima dostupnima u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

_______________________

 

1aUredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže usklađivanje Uredbe s nacrtom mišljenja o takozvanom združenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, kako ga je usvojio Odbor Europskog parlamenta za poljoprivredu 3. svibnja 2017.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na iscrpnijim i bolje testiranim postupcima za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla.

(19)  Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na iscrpnijim i bolje testiranim postupcima za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi transparentan i iscrpan elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla, koji će imati isti pravni učinak kao i Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008. Oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 trebale bi se automatski upisivati u taj registar Komisije. Komisija bi prije stupanja na snagu ove Uredbe trebala završiti provjeru oznaka zemljopisnog podrijetla iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008, u skladu s člankom 20. te uredbe.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19.a)  Kako bi se u potpunosti zajamčilo pridržavanje odredaba o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, trebalo bi razmotriti mogućnost donošenja propisa kojima bi se spriječilo da se oznake zemljopisnog podrijetla nepropisno koriste za označivanje proizvoda koji su u provozu kroz područje Unije, čak i kada ta pića nisu namijenjena za puštanje u slobodan promet na tržištu Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Državna tijela država članica trebala bi biti odgovorna za osiguranje sukladnosti s ovom Uredbom, a Komisija bi trebala moći nadgledati i potvrditi tu sukladnost. Stoga bi od Komisije i država članica trebalo zatražiti da razmjenjuju odgovarajuće informacije.

(20)  Kako bi se očuvali ugled i vrijednost sektora, od ključne je važnosti zadržati visoki standard kvalitete. Državna tijela država članica trebala bi biti odgovorna za očuvanje standarda osiguravajući sukladnost s ovom Uredbom. Međutim, Komisija bi trebala moći nadgledati i provjeriti tu sukladnost kako bi potvrdila njezinu jedinstvenu primjenu. Stoga bi od Komisije i država članica trebalo zatražiti da razmjenjuju odgovarajuće informacije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.

(22)  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, vodeći pritom računa o važnosti tradicionalnih praksi, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  izravno upotrebom jedne od sljedećih metoda:

(i)  izravno upotrebom jedne od sljedećih metoda, zasebno ili u kombinaciji:

Obrazloženje

Potrebno je osigurati da se u ovoj Uredbi zadrži fleksibilnost sadržana u „i/ili” iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i – alineja 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  maceracijom ili sličnom preradom biljnog materijala u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima ili mješavini jakih alkoholnih pića u smislu ove Uredbe,

-  maceracijom ili sličnom preradom biljnog materijala u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima ili kombinaciji jakih alkoholnih pića u smislu ove Uredbe,

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i – alineja 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  dodavanjem etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima nečeg od sljedećeg:

-  dodavanjem etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima jednog ili više sljedećih proizvoda:

Obrazloženje

Definicije „jakog alkoholnog pića” nisu pravilno preuzete iz Uredbe (EZ) br. 110/2008 i njezine Provedbene uredbe (EZ) br. 716/2013. Izvjestiteljica predlaže da se isprave određene definicije koje proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka ii – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  dodavanjem jakom alkoholnom piću nečeg od sljedećeg:

(ii)  dodavanjem jakom alkoholnom piću jednog ili više sljedećih proizvoda:

Obrazloženje

Definicije „jakog alkoholnog pića” nisu pravilno preuzete iz Uredbe (EZ) br. 110/2008 i njezine Provedbene uredbe (EZ) br. 716/2013. Izvjestiteljica predlaže da se isprave određene definicije koje proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „mješavina” je jako alkoholno piće navedeno u dijelu I. Priloga II. ili koje odgovara oznaci zemljopisnog podrijetla pomiješano s nečim od sljedećeg:

(3)  „mješavina” je jako alkoholno piće navedeno u dijelu I. Priloga II. ili koje odgovara oznaci zemljopisnog podrijetla pomiješano s jednim ili više sljedećih proizvoda:

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla,

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se pojasni definicija mješavine, da se pojednostave pravila o označivanju i da se osigura da Uredbu mogu provoditi subjekti i inspekcijske službe.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „složenica” je kombinacija pojmova trgovačkog naziva jakog alkoholnog pića iz dijela I. Priloga II. ili pojmova oznake zemljopisnog podrijetla kojom se opisuje jako alkoholno piće od kojeg potječe sav alkohol u konačnom proizvodu, s jednim od sljedećeg:

(4)  „složenica” je kombinacija pojmova trgovačkog naziva jakog alkoholnog pića iz dijela I. Priloga II. ili pojmova oznake zemljopisnog podrijetla kojom se opisuje jako alkoholno piće od kojeg potječe sav alkohol u konačnom proizvodu, s jednim ili više sljedećih naziva:

Obrazloženje

Definicije „jakog alkoholnog pića” nisu pravilno preuzete iz Uredbe (EZ) br. 110/2008 i njezine Provedbene uredbe (EZ) br. 716/83. Izvjestiteljica predlaže da se isprave određene definicije koje proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 110/2008.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „aluzija” je izravno ili neizravno upućivanje na jedno ili više jakih alkoholnih pića navedenih u dijelu I. Priloga II. ili oznake zemljopisnog podrijetla, osim upućivanja u složenici ili na popisu sastojaka iz članka 8. stavka 6.;

(5)  „aluzija” je izravno ili neizravno upućivanje na alkoholno piće navedeno u dijelu I. Priloga II. ili oznake zemljopisnog podrijetla, osim upućivanja u složenici ili na popisu sastojaka iz članka 8. stavka 6.;

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se pojasni definicija mješavine, da se pojednostave pravila o označivanju i da se osigura da Uredbu mogu provoditi subjekti i inspekcijske službe.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „zemljopisna oznaka” je oznaka kojom se jako alkoholno piće identificira kao piće podrijetlom s državnog područja države ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se kvaliteta, ugled ili drugo svojstvo tog jakog alkoholnog pića može uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu;

(6)  „zemljopisna oznaka” je oznaka kojom se jako alkoholno piće identificira kao piće podrijetlom s državnog područja države ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se kvaliteta, ugled, tradicionalni način obrade i proizvodnje ili drugo svojstvo tog jakog alkoholnog pića može uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati;

(7)  „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati i koja odgovara „tehničkoj dokumentaciji” iz Uredbe (EZ) br. 110/2008;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi alkoholnih pića je etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla.

1.  Alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji jakih alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi jakih alkoholnih pića je etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Destilati koji se upotrebljavaju u proizvodnji alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi alkoholnih pića isključivo su poljoprivrednog podrijetla.

2.  Destilati koji se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi jakih alkoholnih pića isključivo su poljoprivrednog podrijetla.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako se etilni alkohol ili destilat poljoprivrednog podrijetla stavljaju na tržište, sirovine iz kojih se dobivaju navode se u popratnim elektroničkim dokumentima.

Obrazloženje

Izmjenom se poziva na navođenje sirovina koje se upotrebljavaju u proizvodnji etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla u popratnim elektroničkim dokumentima kako bi se osigurala potpuna sljedivost i izbjegla mogućnost zaobilaženja propisa. Naime, ti se proizvodi mogu upotrebljavati za proizvodnju ostalih jakih alkoholnih pića za koje je propisana isključiva uporaba alkohola ili destilata dobivenih od posebnih sirovina.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  zaslađena su samo u skladu s točkom 3. Priloga I. i da bi se zaokružio konačni okus proizvoda.

(e)  zaslađena su samo u skladu s točkom 3. Priloga I. i da bi se zaokružio konačni okus proizvoda, vodeći računa o tradiciji i odredbama zakonodavstva svake države članice.

Obrazloženje

Budući da je „zaokruživanje okusa” tradicionalnih proizvoda do sada bilo uređeno nacionalnim propisima, u prijedlog Komisije treba uvesti objašnjenje u skladu s odredbama Uredbe 110/2008 koja je trenutačno na snazi.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  biti zaslađena tako da odgovaraju posebnim svojstvima proizvoda i u skladu s točkom 3. Priloga I. te vodeći računa o odgovarajućem zakonodavstvu država članica.

(e)  biti zaslađena tako da odgovaraju posebnim svojstvima proizvoda i u skladu s točkom 3. Priloga I. te vodeći računa o odgovarajućem zakonodavstvu država članica. U svakom slučaju udio šećera utvrđuje se za svaku kategoriju proizvoda posebno.

Obrazloženje

Svaki pokušaj usklađivanja udjela šećera mogao bi dovesti u pitanje tradicionalne prakse.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte o:

Briše se.

(a) izmjeni tehničkih definicija predviđenih u Prilogu I.;

 

(b) izmjeni zahtjeva koji se odnose na kategorije jakih alkoholnih pića predviđenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.

 

Delegirani akti iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ograničeni su na zadovoljavanje dokazanih potreba koje odražavaju rastuće zahtjeve potrošača, tehnološki napredak, razvoj relevantnih međunarodnih normi ili nužnost inovacije proizvoda.

 

Obrazloženje

Izmjene Priloga I. koje se odnose na tehničke definicije kao i izmjene Priloga II. koje se odnose na zahtjeve za kategorije jakih alkoholnih pića te dodavanje novih kategorija u Prilogu II. vrlo su osjetljivo pitanje te bi u njihovu rješavanju države članice trebale imati veće ovlasti.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. koji se odnose na dodavanje novih kategorija jakih alkoholnih pića kategorijama koje su navedene u Prilogu II.

Briše se.

Nova kategorija može biti dodana na temelju sljedećih uvjeta:

 

(a) stavljanje na tržište jakog alkoholnog pića pod određenim nazivom i u skladu s jedinstvenim tehničkim specifikacijama gospodarski je i tehnički nužno kako bi se zaštitili interesi potrošača i proizvođača;

 

(b) jako alkoholno piće ima znatan udio na tržištu barem u jednoj državi članici;

 

(c) odabrani naziv nove kategorije mora biti u širokoj upotrebi ili, ako to nije moguće, mora imati opisni karakter i to tako da upućuje na sirovinu koja je upotrijebljena za proizvodnju jakog alkoholnog pića;

 

(d) tehničke specifikacije za novu kategoriju utvrđene su i temelje se na ocjeni postojećih parametara kvalitete i proizvodnje koji se primjenjuju na tržištu Unije. Pri utvrđivanju tehničkih specifikacija poštuje se važeće zakonodavstvo Unije o zaštiti potrošača te se uzimaju u obzir relevantne međunarodne norme. Tim zahtjevima mora se osigurati pošteno tržišno natjecanje među proizvođačima Unije te visoki ugled jakih alkoholnih pića Unije.

 

Obrazloženje

Ovo bi se područje trebalo smatrati ključnim pa slijedom toga upotreba delegiranih akata za njegovu izmjenu ne bi smjela biti dopuštena. Delegirane akte trebalo bi ograničiti na pitanja koja su puke tehničke i/ili administrativne prirode: suštinski članci, poput ovoga, trebali bi biti predmet transparentnog postupka suodlučivanja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija se, u iznimnim slučajevima kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, ovlašćuje i za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od zahtjeva tehničkih definicija u Prilogu I., zahtjeva utvrđenih pod kategorijama jakih alkoholnih pića navedenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.

Briše se.

Obrazloženje

Ovo bi se područje trebalo smatrati ključnim pa slijedom toga upotreba delegiranih akata za njegovu izmjenu ne bi smjela biti dopuštena. Delegirane akte trebalo bi ograničiti na pitanja koja su puke tehničke i/ili administrativne prirode: suštinski članci, poput ovoga, trebali bi biti predmet transparentnog postupka suodlučivanja.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 5.a

 

Provedbena ovlast

 

Komisija može preko provedbenih akata donijeti pravila o najvišim razinama proizvoda koji se upotrebljavaju za zaokruživanje okusa navedenih u točki 3. podtočkama od (a) do (f) Priloga I. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja ili savjetodavnim postupkom iz članka 25. stavka 2.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića od 15. do 47. navedene u dijelu I. Priloga II., smije se prodavati pod jednim odgovarajućim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.

3.  Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića navedene u dijelu I. Priloga II., smije se stavljati na tržište pod jednim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dopuniti ili zamijeniti oznakom zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ili dopuniti u skladu s nacionalnim odredbama drugom oznakom zemljopisnog podrijetla, uz uvjet da to ne zavarava potrošača; ili

(a)  dopuniti ili zamijeniti oznakom zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ili dopuniti u skladu s nacionalnim odredbama nazivom druge zemljopisne reference, uz uvjet da to ne zavarava potrošača; ili

Obrazloženje

Komisijin tekst predviđa da se trgovački naziv jakih alkoholnih pića može dopuniti ili zamijeniti nazivom oznake zemljopisnog podrijetla ili dopuniti nazivom „druge oznake zemljopisnog podrijetla”. Međutim, ponavljanje izraza „oznaka zemljopisnog podrijetla” ne omogućuje dobro razumijevanje teksta. Izvjestiteljica predlaže da se tekst pojasni.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se trgovački naziv dopuni ili zamijeni u skladu s točkom (a) prvog podstavka, oznaka zemljopisnog podrijetla iz te točke smije se dopuniti samo:

Ako se pravni naziv dopuni ili zamijeni u skladu s točkom (a) prvog podstavka, oznaka zemljopisnog podrijetla iz te točke smije se dopuniti samo:

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izrazima koji su se već upotrebljavali 20. veljače 2008. za postojeće oznake zemljopisnog podrijetla u smislu članka 34. stavka 1. ili ili

(a)  izrazima koji su se već upotrebljavali 20. veljače 2008. za postojeće oznake zemljopisnog podrijetla u smislu članka 34. stavka 1., uključujući izraze koji se tradicionalno koriste u državama članicama kako bi se naznačilo da proizvod ima zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla u skladu s nacionalnim zakonodavstvom; ili

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se zajamči poštovanje sustava zaštite kvalitete svake države članice.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  izrazima navedenima u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda.

(b)  bilo kojim izrazima koji se dopuštaju u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Trgovački nazivi iz stavka 1. kojima je dodan izraz „okus” ili bilo koji drugi slični izrazi smiju se upotrebljavati samo ako se odnose na arome koje imitiraju jako alkoholno piće ili njihovu upotrebu u proizvodnji prehrambenog proizvoda koji nije piće. Oznake zemljopisnog podrijetla ne upotrebljavaju se za opisivanje aroma.

Trgovački nazivi iz stavka 1. kojima je dodan izraz „okus” ili bilo koji drugi slični izrazi smiju se upotrebljavati samo ako se odnose na arome koje imitiraju jako alkoholno piće ili njihovu upotrebu u proizvodnji prehrambenog proizvoda koji nije jako alkoholno piće. Oznake zemljopisnog podrijetla ne upotrebljavaju se za opisivanje aroma.

Obrazloženje

Time se omogućuje povezivanje „aroma + naziv kategorije” (nije oznaka zemljopisnog podrijetla) za pića koja nisu jaka alkoholna pića.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji hrane potječe isključivo od jakih alkoholnih pića navedenih u složenici ili u aluziji (aluzijama), osim za etilni alkohol koji smije biti prisutan u aromama koje se upotrebljavaju za proizvodnju te hrane, i

(a)  alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji hrane potječe isključivo od jakih alkoholnih pića navedenih u složenici ili u aluziji (aluzijama), osim za etilni alkohol koji smije biti prisutan u aromama koje se upotrebljavaju za proizvodnju te hrane, i etilni alkohol koji potječe od alkoholnih pića koja nisu jaka alkoholna pića, i

Obrazloženje

Kokteli mogu sadržavati jaka alkoholna pića i alkoholna pića. Navođenje obaju tipova alkohola sadržanih u gotovom proizvodu ne predstavlja zavaravanje potrošača, s obzirom na to da 100 % alkohola potječe od tih dvaju tipova alkohola.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mješavina nosi trgovački naziv „jako alkoholno piće”.

Mješavina nosi trgovački naziv „jako alkoholno piće”. Taj trgovački naziv jasno je i vidljivo prikazan na istaknutom mjestu na oznaci.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Razdoblje dozrijevanja ili starost smije se navoditi pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića samo ako se odnosi na najmlađu alkoholnu komponentu te uz uvjet da je jako alkoholno piće bilo ostavljeno da stari pod nadzorom poreznih tijela države članice ili pod nadzorom koji pruža jednaka jamstva.

3.  Razdoblje dozrijevanja ili starost smije se navoditi pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića samo ako se odnosi na najmlađu alkoholnu komponentu te uz uvjet da su svi postupci starenja jakog alkoholnog pića provedeni pod nadzorom poreznih tijela države članice ili pod nadzorom koji pruža jednaka jamstva. Komisija donosi javni registar koji sadrži popis tijela odgovornih za nadzor nad postupcima starenja u svakoj državi članici.

Obrazloženje

Izmjenom se nastoji pobliže odrediti da se provjera dozrelih proizvoda provodi kontinuirano i učinkovito, a ne povremeno ili nasumično. Time se suzbija pojava krivotvorenja u pogledu dozrelih proizvoda, s obzirom na to da starenje daje dodanu vrijednost proizvodu te se tako štiti zakonitost, pošteno tržišno natjecanje i krajnji potrošač.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Odstupajući od odredbi stavka 3., u slučaju brandyja koji je stario s pomoću dinamičkog sustava starenja („criaderas y solera”), prosječna starost brandyja, izračunata na način opisan u Prilogu II.a, smije se navesti pri prezentiranju ili označivanju samo ako je starenje brandyja bilo podvrgnuto nadzornom sustavu koji je odobrilo nadležno tijelo. Na oznaci na brandyju osim prosječne starosti, izražene u godinama, mora se navesti i upućivanje na sustav „criaderas y solera”.

Obrazloženje

Svrha je ove izmjene omogućiti proizvođačima brandyja koji je stario s pomoću dinamičkog sustava starenja („criaderas y solera”) da naznače na svojim oznakama njegovu prosječna starost izraženu u godinama. Poslovni subjekt bio bi pod nadzorom sustava koji je odobrilo nadležno tijelo, čime se jamči njegova sukladnost.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Razdoblje dozrijevanja ili starost te trgovački naziv jakog alkoholnog pića navedeni su u popratnim elektroničkim dokumentima.

Obrazloženje

Izmjenom se poziva da relevantne informacije o jakom alkoholnom piću, kao što su trgovački naziv ili razdoblje dozrijevanja, budu navedene u popratnim dokumentima kako bi se zajamčila bolja sljedivost i kako bi se izbjegle nepoštene prakse koje mogu narušiti tržišno natjecanje između subjekata ili potrošačima pružiti zavaravajuće informacije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na zemlju ili područje podrijetla u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća16 .

1.  Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na mjesto ili regiju u kojoj je provedena relevantna faza proizvodnje gotovog proizvoda u kojoj je jako alkoholno piće dobilo svoja svojstva i konačna bitna obilježja.

_________________

 

16 Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.)

 

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Ako je riječ o jakim alkoholnim pićima koja se proizvode u Uniji u svrhu izvoza, informacije iz ove Uredbe mogu se ponoviti na jeziku koji nije jedan od službenih jezika Unije.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 14. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upotreba simbola Unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

Upotreba simbola Unije za registrirane oznake zemljopisnog podrijetla

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Simbol Unije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla smije se upotrebljavati za označivanje i prezentaciju jakih alkoholnih pića.

Simbol Unije za registriranu oznaku zemljopisnog podrijetla smije se upotrebljavati za označivanje i prezentaciju jakih alkoholnih pića.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. o:

1.  Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište te istodobno zajamčila zaštita potrošača i vođenje računa o tradicionalnim praksama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata, kojima se ova Uredba nadopunjuje, u skladu s člankom 43. o:

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U iznimnim slučajevima, kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od odredbi o prezentiranju i označivanju sadržanih u ovom poglavlju.

Briše se.

Obrazloženje

Određeni nazivi jakih alkoholnih pića više se ne mogu prevoditi na jezik njihovih izvoznih tržišta. Komisija zadržava pravo izmijeniti taj prijevod s pomoću posebnih delegiranih akata za „iznimne slučajeve”. Čini se da je riječ o nepotrebnom ograničenju i kompliciranju. Izvjestiteljica predlaže da se zadrži prethodna verzija teksta Uredbe (EZ) 110/2008.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.

1.  Registrirane oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zaštićene nazive zemljopisnog podrijetla i jaka alkoholna pića koja se koriste tim zaštićenim nazivima u skladu sa specifikacijom proizvoda štiti se od:

2.  Oznake zemljopisnog podrijetla zaštićene na temelju ove Uredbe moraju biti zaštićene od:

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  usporedivih proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićenog naziva ili ili

(i)  usporedivih proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićenog naziva, među ostalim kada se ti proizvodi koriste kao sastojak; ili

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se ojača zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla korištenjem formulacije iz Uredbe (EZ) br. 1151/2005 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode: „uključujući one proizvode koji se upotrebljavaju kao sastojci”.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično;

(b)  svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično, među ostalim kada se ti proizvodi koriste kao sastojak;

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se ojača zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla korištenjem formulacije iz Uredbe (EZ) br. 1151/2005 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode: „uključujući one proizvode koji se upotrebljavaju kao sastojci”.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode ili bitnih svojstava proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promidžbenim materijalima, u dokumentima koji se odnose na predmetni proizvod ili pakiranjem proizvoda u ambalažu koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;

(c)  svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode, sastojaka ili bitnih svojstava proizvoda pri prezentiranju ili označivanju proizvoda koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla mora se proširiti na robu koja dolazi iz trećih zemalja (uključujući njezinu ambalažu) i u toku trgovine ulazi u Uniju, a da se pritom ne pusti u slobodan promet.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.

3.  Registrirane oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.

4.  Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice mogu primjenjivati odredbe iz članaka od 61. do 72. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda na područja u kojima se proizvode vina pogodna za proizvodnju jakih alkoholnih pića koja imaju oznaku zemljopisnog podrijetla. Za potrebe tih odredbi, tim područjima mogu se smatrati područja gdje je moguća proizvodnja vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže usklađivanje Uredbe s nacrtom mišljenja o takozvanom združenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, kako ga je usvojio Odbor Europskog parlamenta za poljoprivredu 3. svibnja 2017.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  naziv koji se zaštićuje kao oznaka zemljopisnog podrijetla, kako se upotrebljava u trgovini ili svakodnevnom govoru, te samo na jezicima koji se upotrebljavaju ili su se kroz povijest upotrebljavali za opis određenog proizvoda na određenom zemljopisnom području;

(a)  naziv koji se registrira kao oznaka zemljopisnog podrijetla, kako se upotrebljava u trgovini ili svakodnevnom govoru, te samo na jezicima koji se upotrebljavaju ili su se kroz povijest upotrebljavali za opis određenog proizvoda na određenom zemljopisnom području;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  opis metode dobivanja jakog alkoholnog pića i, ako je primjereno, autentične i nepromjenjive lokalne metode kao i informacije o pakiranju ako skupina koja podnosi zahtjev tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, posebice ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga;

(e)  opis metode proizvodnje jakog alkoholnog pića i, ako je primjereno, autentične i nepromjenjive lokalne metode kao i informacije o pakiranju ako skupina koja podnosi zahtjev tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, posebice ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  detalje kojima se utvrđuje veza između specifične kvalitete, ugleda ili neke druge značajke jakog alkoholnog pića i zemljopisnog podrijetla iz točke (d);

(f)  detalje kojima se utvrđuje veza i značajke jakog alkoholnog pića i zemljopisnog podrijetla iz točke (d);

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To razmatranje ne bi trebalo trajati dulje od 12 mjeseci. Ako se to razdoblje produlji, Komisija pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.

Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To razmatranje ne bi trebalo trajati dulje od šest mjeseci. Ako se to razdoblje produlji, Komisija pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.

Obrazloženje

Komisija za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića predlaže razdoblje od 12 mjeseci. Za druge prehrambene proizvode to razdoblje traje šest mjeseci. Izvjestiteljica predlaže da se rok za registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića uskladi s rokom za registraciju oznaka drugih prehrambenih proizvoda.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučajevima u kojima se primjenjuje nacionalno pravo, zahtjev mora biti usklađen s nacionalnim postupkom.

Obrazloženje

S obzirom na različitost postupaka u državama članicama, izvjestiteljica predlaže da se, gdje je to moguće, primjenjuju nacionalni propisi.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom, donijeti provedbene akte za poništenje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:

Komisija može, nakon savjetovanja s odgovarajućim tijelom predmetne države članice ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom, donijeti provedbene akte za poništenje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kada proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla nije prisutan na tržištu barem sedam godina.

(b)  kada proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla nije prisutan na tržištu barem sedam uzastopnih godina.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Akti o poništenju registracije objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija donosi provedbene akte, bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima uspostavlja i održava javno dostupan ažurirani elektronički registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koja su priznata prema ovom sustavu („Registar”).

Komisija donosi delegirane akte kojima uspostavlja i održava javno dostupan ažurirani elektronički registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koja su priznata prema ovom sustavu („Registar”), koji zamjenjuje i ima isti pravni učinak kao Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 te koji omogućuje izravan pristup svim specifikacijama proizvoda za jaka alkoholna pića s registriranim oznakama zemljopisnog podrijetla.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju Registra. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

Komisija može donijeti delegirane akte kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju Registra.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića obuhvaćenih člankom 2. ove Uredbe ne dovode se u pitanje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti definirane u članku 93. Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se Komisijin tekst uskladi s člankom 100. Uredbe (EZ) br. 1308/133 o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda, u kojemu se navodi da se zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštitom oznaka izvornosti ne dovodi u pitanje zaštita zajamčena jakim alkoholnim pićima.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 34. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedbene ovlasti s obzirom na postojeće zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

Provedbene ovlasti s obzirom na postojeće registrirane oznake zemljopisnog podrijetla

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Tijekom razdoblja od najviše dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija može provedbenim aktima, na vlastitu inicijativu, ukinuti zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ako nisu u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 6. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

2.  Tijekom razdoblja od najviše dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe i nakon savjetovanja s državom članicom na čije se državno područje odnosi oznaka zemljopisnog podrijetla proizvođača Komisija može provedbenim aktima ukinuti registraciju oznaka zemljopisnog podrijetla iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ako nisu u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 6. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neovisno o nacionalnom zakonodavstvu država članica, troškove takve provjere sukladnosti sa specifikacijama proizvoda snose subjekti u poslovanju s hranom koji podliježu tim provjerama.

Neovisno o nacionalnom zakonodavstvu država članica, troškove takve provjere sukladnosti sa specifikacijama proizvoda snose subjekti koji podliježu tim provjerama.

Obrazloženje

U tekstu Komisije koriste se termini „subjekti” i „subjekti u poslovanju s hranom”. Izvjestiteljica predlaže da se u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 zadrži samo termin „subjekti” jer jasnije odražava raznolikost profesionalaca u tom sektoru.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.

5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost registrirane oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kako bi se osigurala prava ili zakoniti interesi proizvođača ili subjekata u poslovanju s hranom, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. utvrditi:

3.  Kako bi se osigurala prava ili zakoniti interesi proizvođača ili subjekata, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. utvrditi:

Obrazloženje

U tekstu Komisije koriste se termini „subjekti” i „subjekti u poslovanju s hranom”. Izvjestiteljica predlaže da se u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 zadrži samo termin „subjekti” jer jasnije odražava raznolikost profesionalaca u tom sektoru.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kako bi se osigurala učinkovitost provjera predviđenih u ovom poglavlju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na potrebne mjere u pogledu obavješćivanja nadležnih tijela o subjektima u poslovanju s hranom.

7.  Kako bi se osigurala učinkovitost provjera predviđenih u ovom poglavlju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na potrebne mjere u pogledu obavješćivanja nadležnih tijela o subjektima.

Obrazloženje

U tekstu Komisije koriste se termini „subjekti” i „subjekti u poslovanju s hranom”. Izvjestiteljica predlaže da se u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 zadrži samo termin „subjekti” jer jasnije odražava raznolikost profesionalaca u tom sektoru.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice odgovorne su za kontrole jakih alkoholnih pića. One provode mjere potrebne za osiguravanje poštovanja zahtjeva ove Uredbe te određuju nadležna tijela odgovorna za kontrolu poštovanja zahtjeva ove Uredbe.

1.  Države članice odgovorne su za kontrole jakih alkoholnih pića, u skladu s Uredbom (EU) 2017/625. One provode mjere potrebne za osiguravanje poštovanja zahtjeva ove Uredbe te određuju nadležna tijela odgovorna za kontrolu poštovanja zahtjeva ove Uredbe.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 38., 41. i članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neograničeno razdoblje od stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 38., 41. i članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe. To delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblje jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće ne usprotive tom produljenju najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Prilog I. – dio 1. – točka 3. – podtočka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Stevija

Obrazloženje

Zbog povećanog zanimanja potrošača za niskokalorične proizvode proizvođači određenih pića sve više upotrebljavaju ovaj prirodni zaslađivač.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 3. – podtočka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  bilo koji drugi prirodni ugljikohidrati sa sličnim učinkom kao proizvodi navedeni u točkama (a) do (e).

(f)  bilo koje druge poljoprivredne sirovine, proizvodi poljoprivrednog podrijetla ili prirodni ugljikohidrati sa sličnim učinkom kao proizvodi navedeni u točkama (a) do (e).

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  „Aromatiziranje” znači dodavanje aroma ili prehrambenih sastojaka sa aromatičnim svojstvima u proizvodnji jakog alkoholnog pića.

Obrazloženje

Pojedine definicije su izbačene iz Priloga I. Predmetna definicija trebala bi biti jednaka kao i u Uredbi (EZ) br. 110/2018 kako bi se osiguralo da se u svim državama članicama primjenjuju ista pravila.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.b  „Mjesto proizvodnje” znači mjesto ili regija u kojoj je provedena ona faza proizvodnje gotovog proizvoda u kojoj je jako alkoholno piće dobilo svoja svojstva i konačna bitna obilježja.

Obrazloženje

Pojedine definicije su izbačene iz Priloga I. Predmetna definicija trebala bi biti jednaka kao i u Uredbi (EZ) br. 110/2018 kako bi se osiguralo da se u svim državama članicama primjenjuju ista pravila.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.c  „Opisivanje” znači izrazi koji se koriste prilikom označivanja, prezentiranja i pakiranja; na dokumentima koji prate prijevoz pića; na komercijalnim dokumentima, posebno na računima i otpremnicama; kao i u oglasima za piće.

Obrazloženje

Pojedine definicije su izbačene iz Priloga I. Predmetna definicija trebala bi biti jednaka kao i u Uredbi (EZ) br. 110/2018 kako bi se osiguralo da se u svim državama članicama primjenjuju ista pravila.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 1. – točka a – podtočka ii

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  ako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka šećerne trske, koje ima aromatska svojstva karakteristična za rum i sadržaj hlapljivih tvari jednak ili veći od 225 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. To jako alkoholno piće može se stavljati na tržište uz izraz „poljoprivredni” koji pobliže opisuje trgovački naziv „rum”, popraćeno nekom od registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla francuskih prekomorskih departmana i Autonomne regije Madeira.

(ii)  ako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka šećerne trske, koje ima aromatska svojstva karakteristična za rum i sadržaj hlapljivih tvari jednak ili veći od 225 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. To jako alkoholno piće može se stavljati na tržište uz izraz „poljoprivredni” koji pobliže opisuje pravni naziv „rum” jedino ako se na njemu nalazi neka od registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla francuskih prekomorskih departmana i Autonomne regije Madeira.

Obrazloženje

Izmjena se unosi kako bi se pojasnilo da se termin „poljoprivredni” odnosi samo na rum koji nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rum se smije zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 3. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Žitna rakija smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 4. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rakija od vina smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 5. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Brandy ili Weinbrand smije se zaslađivati do granice od 35 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus proizvoda.

Obrazloženje

Treba voditi računa o važećim propisima kojima podliježu proizvođači brandyja. Španjolsko zakonodavstvo dopušta udjel od najviše 35 grama po litri.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 6. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Rakija od grožđane komine ili komovica smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. –dio 7. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rakija od voćne komine smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 8. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Rakija od grožđica ili raisin brandy smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 9. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  Rakija od voća smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 10. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina ne smiju se aromatizirati.

(d)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina ne smiju se aromatizirati. Međutim, navedeno ne isključuje tradicionalne metode proizvodnje.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se zaštite tradicionalne proizvodne metode za rakiju od jabučnog vina i rakiju od kruškovog vina poput Calvadosa.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 10. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina smiju se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 11. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Rakija od meda smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 12. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  Hefebrand se smije zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 13. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Bierbrand ili eau de vie de bière smije se zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 14. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  Topinambur se smije zaslađivati do granice od 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.

Obrazloženje

Količina šećera ograničena je kada je riječ o određenim rakijama koje nose europske oznake zemljopisnog podrijetla. Te se rakije natječu s uvezenim jakim alkoholnim pićima koja imaju isti naziv, ali sadrže puno veću količinu šećera. Kako bi se ponovno uspostavilo pravedno tržišno natjecanje, poboljšale europske oznake zemljopisnog podrijetla te kako bi se potrošačima pružile kvalitetne informacije, izvjestiteljica predlaže utvrđivanje gornje granice od 20 g šećera po litri za sve rakije.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 15. – točka a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najviše razine ostataka etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla u skladu su s onima navedenima u točki 1. Priloga I., osim za sadržaj metanola koji ne smije prelaziti 10 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.

Najviše razine ostataka etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla koji se upotrebljava u proizvodnji vodke u skladu su s onima navedenima u točki 1. Priloga I., osim za sadržaj metanola koji ne smije prelaziti 10 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 15. – točka a – stavak 3. – točka a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a)  Maksimalni sadržaj šećera u vodki iznosi 10 grama po litri, izražen kao invertni šećer.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

15.a  Vodka se može zaslađivati kako bi se zaokružio konačni okus. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržavati više od 10 g sladila po litri, izraženog kao ekvivalent invertnog šećera.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

31.a  Maksimalni sadržaj šećera u aromatiziranoj vodki iznosi 100 grama po litri, izražen kao invertni šećer.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 1. – dio 42. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili rakije čiji su sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj čistih žumanjaka jaja mora biti 140 grama po litri konačnog proizvoda.

(a)  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili rakije čiji su sastojci žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj čistih žumanjaka jaja mora biti 140 grama po litri konačnog proizvoda.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Prilog II. – odjeljak 2. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Guignolet Kirsch proizvodi se u Francuskoj i dobiva miješanjem guignoleta i kirscha, tako da najmanje 3 % ukupnog čistog alkohola sadržanog u konačnom proizvodu potječe od kirscha. Alkoholna jakost Guignolet Kirscha iznosi najmanje 15 % vol. Kod prezentiranja i označivanja riječ „Guignolet” mora se navesti slovima istog fonta, veličine i boje te u istom redu kao riječ „Kirsch” i, u slučaju pakiranja u bocama, na prednjoj etiketi. U informacijama o alkoholnom sastavu mora se naznačiti volumni postotak čistog alkohola koji guignolet i kirsch predstavljaju u ukupnom volumnom sadržaju čistog alkohola u Guignolet Kirschu.

Obrazloženje

Izvjestiteljica predlaže da se na isti način kao i za Rum Verschnitt i Slivovice, posebna pravila uvedu i za Guignolet Kirsch.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Prilog II.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog II.a

 

Dinamičko starenje ili postupak „criaderas y solera”

 

Tradicionalni sustav starenja u Španjolskoj, na koji se upućuje u nacionalnim propisima u Kraljevskom dekretu 164/2014 od 14. ožujka, te u tehničkoj dokumentaciji o zemljopisnim oznakama brandyja, sastoji se od periodičnog ispuštanja dijela brandyja sadržanog u svakoj od bačvi ili spremnika od hrastova drveta koji čine razinu starenja te od prelijevanja odgovarajućih količina brandyja ispuštenog iz druge, prethodne razine starenja.

 

Definicije

 

„Razine starenja” znači svaka skupina bačvi ili spremnika od hrastova drveta iste starosti kroz koje prolazi brandy u postupku starenja. Svaka razina naziva se „criadera”, osim posljednje, koja prethodi punjenju brandyja u boce i koja se naziva „solera”.

 

„Ispuštanje” znači djelomični volumen brandyja sadržan u svakoj bačvi ili spremniku od hrastova drveta koji se ispušta i dodaje u bačve i/ili spremnike od hrastova drveta sljedeće u nizu razina starenja ili, kada je riječ o „soleri”, puni u boce.

 

„Prelijevanje” znači volumen iz bačvi ili spremnika od hrastova drveta određene razine starenja koji se dodaje i miješa sa sadržajem bačvi ili spremnika od hrastova drveta sljedeće u nizu razina starenja.

 

„Prosječna starost” znači vremensko razdoblje koje odgovara rotaciji ukupnih zaliha brandyja u postupku starenja, izračunato kao kvocijent između ukupnog volumena brandyja sadržanog u svim razinama starenja i volumena ispuštenog brandyja iz posljednjeg uređaja – „solere” – tijekom godine dana.

 

Prosječna starost brandyja ispuštenog iz „solere” može se izračunati prema sljedećoj formuli

 

 

 

u kojoj je:

 

– t prosječna starost, izražena u godinama

 

– Vt ukupni volumen zaliha u sustavu starenja, izražen u litrama čistog alkohola

 

– Ve ukupni volumen proizvoda ispuštenog iz sustava tijekom godine i namijenjenog punjenju u boce, izražen u litrama čistog alkohola.

 

Najmanje prosječno starenje: Kada je riječ o bačvama ili spremnicima od hrastova drveta obujma manjeg od 1 000 litara, godišnji broj ispuštanja i prelijevanja manji je ili jednak dvostrukom broju razina starenja u sustavu, kako bi se osiguralo da najmlađi dio bude star šest mjeseci ili više.

 

Kada je riječ o bačvama ili spremnicima od hrastova drveta obujma 1 000 litara ili više, godišnji broj ispuštanja i prelijevanja manji je ili jednak broju razina starenja u sustavu, kako bi se osiguralo da najmlađi dio bude star godinu dana ili više.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Referentni dokumenti

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

12.12.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Angélique Delahaye

2.3.2017

Datum usvajanja

10.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Stanisław Ożóg


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Referentni dokumenti

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Datum podnošenja EP-u

1.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

11.7.2017

 

 

 

Datum usvajanja

24.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

54

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

France Jamet, Jiří Maštálka

Datum podnošenja

2.2.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 16. veljače 2018.Pravna napomena