Procedure : 2016/0392(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0021/2018

Ingediende teksten :

A8-0021/2018

Debatten :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Stemverklaringen
PV 13/03/2019 - 11.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

VERSLAG     ***I
PDF 1400kWORD 228k
2.2.2018
PE 604.847v02-00 A8-0021/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Pilar Ayuso

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie internationale handel
 ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

(COM(2016)0750 – C8-0496/2017 – 2016/0392(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0750),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 43, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0496/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 maart 2017(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie internationale handel en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0021/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De voor gedistilleerde dranken geldende maatregelen moeten bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming, het voorkomen van bedrieglijke praktijken en het verwezenlijken van transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Zij moeten de faam die gedistilleerde dranken uit de Unie in de Unie zelf en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook met technologische vernieuwing met betrekking tot gedistilleerde dranken moet rekening worden gehouden wanneer deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de betrokken gedistilleerde dranken. De productie van gedistilleerde dranken is sterk verbonden met de landbouwsector. Deze band blijkt niet alleen uit het feit dat de productie van gedistilleerde dranken een belangrijk afzetkanaal voor de landbouw van de Unie is, hij is tevens bepalend voor de kwaliteit en de faam van de in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken. Deze sterke band met de landbouwsector moet daarom door het regelgevingskader worden benadrukt.

(3)  De voor gedistilleerde dranken geldende maatregelen moeten bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming, het wegnemen van informatieasymmetrie, het voorkomen van bedrieglijke praktijken en het verwezenlijken van transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Zij moeten de faam die gedistilleerde dranken uit de Unie in de Unie zelf en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook met technologische vernieuwing met betrekking tot gedistilleerde dranken moet rekening worden gehouden wanneer deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de betrokken gedistilleerde dranken. De productie van gedistilleerde dranken valt onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad1 ter en Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad1 quater, en is sterk verbonden met de landbouwsector. Deze band blijkt niet alleen uit het feit dat de productie van gedistilleerde dranken een belangrijk afzetkanaal voor de landbouw van de Unie is, hij is tevens bepalend voor de kwaliteit, de veiligheid en de faam van de in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken. Deze sterke band met de agrovoedingssector moet daarom door het regelgevingskader worden benadrukt.

 

____________________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

 

1 ter Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie.

 

1 quater Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  De maatregelen die van toepassing zijn op gedistilleerde dranken vormen een geval apart ten opzichte van de algemene regels voor de agrovoedingssector. Dat aparte karakter hangt in dit geval samen met het feit dat traditionele productiemethoden nog steeds in stand worden gehouden, dat gedistilleerde dranken nauw verbonden zijn met de landbouwsector, dat er hoogwaardige producten worden gebruikt en dat de bescherming van de consumentenveiligheid hoog in het vaandel wordt gedragen, met de belofte van de sector gedistilleerde dranken om hier nooit van af te zullen stappen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Om een eenvormiger regelgeving voor gedistilleerde dranken te waarborgen, moeten in deze verordening duidelijke criteria voor de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en voor de bescherming van geografische aanduidingen worden vastgesteld. Tevens moet zij regels bevatten inzake het gebruik van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten bij de productie van alcoholhoudende dranken en inzake het gebruik van de verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van levensmiddelen.

(4)  Om een eenvormiger regelgeving voor gedistilleerde dranken te waarborgen, moeten in deze verordening duidelijke criteria voor de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en voor de bescherming van geografische aanduidingen worden vastgesteld, zonder afbreuk te doen aan de diversiteit van de officiële talen en alfabetten in de Unie. Tevens moet zij regels bevatten inzake het gebruik van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten bij de productie van alcoholhoudende dranken en inzake het gebruik van de verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van levensmiddelen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Om de consument van adequate informatie te voorzien, moeten bepalingen worden vastgesteld inzake de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken die kunnen worden aangemerkt als mengsels van gedistilleerde dranken.

(13)  Om de consument van adequate informatie te voorzien, zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1169/2011, moeten bepalingen worden vastgesteld inzake de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken die kunnen worden aangemerkt als mengsels van gedistilleerde dranken.

Amendement5

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  In sommige gevallen zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven de oorsprong van gedistilleerde dranken moeten of willen aangeven om de consument te attenderen op de kwaliteiten van hun product. Dergelijke oorsprongsaanduidingen moeten aan geharmoniseerde criteria voldoen. Daarom moeten specifieke bepalingen inzake de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken worden vastgesteld.

(15)  In sommige gevallen zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven de oorsprong van gedistilleerde dranken moeten of willen aangeven om de consument te attenderen op de kwaliteiten van hun product. Daarom moeten specifieke bepalingen inzake de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken worden vastgesteld.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, is het belangrijk terdege rekening te houden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en met name de artikelen 22 en 23, en met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel ("GATT-overeenkomst"), die bij Besluit 94/800/EG van de Raad12 zijn goedgekeurd.

(17)  Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, is het belangrijk terdege rekening te houden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en met name de artikelen 22 en 23, en met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel ("GATT-overeenkomst"), die bij Besluit 94/800/EG van de Raad12 zijn goedgekeurd. Om de bescherming te verbeteren en namaak doeltreffender te bestrijden, moet deze bescherming tevens gelden voor goederen die door het douanegebied van de Unie worden doorgevoerd.

__________________

__________________

12 Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).

12 Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.

(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam, traditionele verwerkings- en productiemethode of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.

_________________

_________________

13 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).

13 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding die gebaseerd zijn op wijn zonder beschermde oorsprongsaanduiding en die overeenkomstig deze verordening zijn geregistreerd, moeten dezelfde beheersinstrumenten op het gebied van productiepotentieel kunnen genieten als die welke beschikbaar zijn uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

_______________________

 

1 bisVerordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de verordening af te stemmen op het ontwerpadvies inzake het zogenoemde omnibusvoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, dat op 3 mei 2017 door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement werd goedgekeurd.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande beschermde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde uitgebreidere en beproefde procedures voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd.

(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande geregistreerde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde soortgelijke procedures die worden gebruikt voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een transparant, omvattend en eenvoudig toegankelijk elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd dat dezelfde juridische waarde heeft als bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008. De in het kader van Verordening (EG) nr. 110/2008 geregistreerde geografische aanduidingen moeten automatisch in het register van de Commissie worden opgenomen. De Commissie moet de verificatie van geografische aanduidingen die overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn opgenomen in bijlage III bij die verordening afronden voordat deze verordening in werking treedt.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De autoriteiten van de lidstaten moeten met het toezicht op de naleving van deze verordening worden belast en de Commissie moet die naleving kunnen monitoren en controleren. Daarom moeten de Commissie en de lidstaten worden verplicht relevante informatie met elkaar te delen.

(20)  Voor het behoud van de faam en de waarde van de sector gedistilleerde dranken is het essentieel dat er een hoog kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd. De autoriteiten van de lidstaten moeten worden belast met het toezicht op de instandhouding van het kwaliteitsniveau door naleving van deze verordening. De Commissie moet die naleving echter kunnen monitoren en controleren om te verifiëren of de verordening op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Daarom moeten de Commissie en de lidstaten worden verplicht relevante informatie met elkaar te delen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Bij de toepassing van een kwaliteitsbeleid en met het oog op een hoge kwaliteit van gedistilleerde dranken en een grote verscheidenheid in de sector gedistilleerde dranken, moeten de lidstaten regels inzake de definitie, presentatie en etikettering van op hun grondgebied geproduceerde gedistilleerde dranken kunnen vaststellen die strenger zijn dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld.

(21)  Bij de toepassing van een kwaliteitsbeleid en met het oog op een hoge kwaliteit van gedistilleerde dranken en een grote verscheidenheid in de sector gedistilleerde dranken, moeten de lidstaten regels inzake de productie, definitie, presentatie en etikettering van op hun grondgebied geproduceerde gedistilleerde dranken kunnen vaststellen die strenger zijn dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld.

Motivering

Door deze wijziging zou het woord "productie" worden toegevoegd aan de overweging, waardoor deze in overeenstemming wordt gebracht met de rest van de ontwerpverordening.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  In haar verslag van maart 2017 betreffende de verplichte etikettering van de lijst van ingrediënten en de voedingswaardevermelding van alcoholhoudende dranken heeft de Commissie verklaard dat zij geen objectieve rechtvaardiging heeft kunnen vaststellen voor de afwezigheid van informatie over ingrediënten en voedingswaarde, en heeft zij de sector verzocht om binnen een jaar een zelfregulerend voorstel op te stellen dat tot doel heeft informatie te verstrekken over de ingrediënten en voedingswaarde van alle alcoholhoudende dranken. Om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, moet de zelfregulerende aanpak er ten minste voor zorgen dat informatie over de ingrediënten en de voedingswaarde op het etiket worden vermeld en dat dergelijke informatie voldoet aan de bepalingen inzake vrijwillige voedselinformatie als vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1169/2011. De Commissie moet het voorstel van de sector beoordelen in een verslag, indien nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de bescherming van geografische aanduidingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.

(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de volledige bescherming van geografische aanduidingen en met inachtneming van het belang van traditionele praktijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Teneinde snel te reageren op economische en technologische ontwikkelingen met betrekking tot de onder deze verordening vallende gedistilleerde dranken waarvoor er geen categorie en technische specificaties bestaan om de consumenten en de economische belangen van de producenten te beschermen en de gegeven productie- en kwaliteitsvereisten voor die gedistilleerde dranken eenvormig te maken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de toevoeging, onder bepaalde voorwaarden, van nieuwe categorieën gedistilleerde dranken aan die welke zijn vermeld in respectievelijk deel I en II van bijlage II bij deze verordening, en van de technische specificaties daarvan.

Schrappen

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  hetzij rechtstreeks aan de hand van een van de volgende methoden:

(i)  hetzij rechtstreeks aan de hand van een van de volgende methoden, afzonderlijk of in combinatie:

Motivering

Via dit amendement moet ervoor worden gezorgd dat de flexibiliteit die in Verordening (EG) nr. 110/2008 wordt geboden met "en/of" in de nieuwe verordening behouden blijft.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  maceratie of soortgelijke bewerkingen van plantaardige materialen in ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken of een mengsel daarvan in de zin van deze verordening;

-  maceratie of soortgelijke bewerkingen van plantaardige materialen in ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken of een combinatie daarvan in de zin van deze verordening;

Motivering

Om verwarring met de definitie van mengsel in artikel 2, lid 1, punt 3, te vermijden.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – streepje 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de toevoeging van één van de volgende producten aan ethylalcohol uit landbouwproducten, aan distillaten uit landbouwproducten of aan gedistilleerde dranken:

-  de toevoeging van één of meer van de volgende producten aan ethylalcohol uit landbouwproducten, aan distillaten uit landbouwproducten of aan gedistilleerde dranken:

Motivering

De definities van "gedistilleerde drank" zijn niet correct overgenomen uit Verordening (EG) nr. 110/2008 en de bijbehorende Uitvoeringsverordening (EG) nr. 716/2013. De rapporteur stelt voor om bepaalde uit Verordening (EG) nr. 110/2008 voortvloeiende definities te corrigeren.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt ii – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  hetzij door aan een gedistilleerde drank een van de volgende producten toe te voegen:

(ii)  hetzij door aan een gedistilleerde drank een van de volgende producten toe te voegen, afzonderlijk of in combinatie:

Motivering

Via dit amendement moet ervoor worden gezorgd dat de flexibiliteit die in Verordening (EG) nr. 110/2008 wordt geboden met "en/of" in de nieuwe verordening behouden blijft.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt ii – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  dranken;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  "mengsel": een in bijlage II, deel I, opgenomen of met een geografische aanduiding overeenkomende gedistilleerde drank die gemengd is met een van de volgende producten:

(3)  "mengsel": een in bijlage II, deel I, opgenomen of met een geografische aanduiding overeenkomende gedistilleerde drank die gemengd is met een of meer van de volgende producten:

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  ethylalcohol uit landbouwproducten.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de definitie van een mengsel te verduidelijken, teneinde de etiketteringsvoorschriften te vereenvoudigen en de verordening uitvoerbaar te maken voor de exploitanten en inspectiediensten.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "samengestelde term": de combinatie van de termen van een verkoopbenaming van een in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde drank of de termen van een geografische aanduiding die een gedistilleerde drank beschrijven waarvan alle alcohol van het eindproduct afkomstig is, met een van de volgende termen:

(4)  "samengestelde term": de combinatie van de termen van een verkoopbenaming van een in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde drank of de termen van een geografische aanduiding die een gedistilleerde drank beschrijven waarvan alle alcohol van het eindproduct afkomstig is, met een of meer van de volgende termen:

Motivering

De definities van "gedistilleerde drank" zijn niet correct overgenomen uit Verordening (EG) nr. 110/2008 en de bijbehorende Uitvoeringsverordening (EG) nr. 716/83. De rapporteur stelt voor om bepaalde uit Verordening (EG) nr. 110/2008 voortvloeiende definities te corrigeren.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  "geografische aanduiding": een aanduiding die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft, voor zover een bepaalde kwaliteit, faam of andere eigenschap van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong is toe te schrijven;

(6)  "geografische aanduiding": een overeenkomstig deze verordening geregistreerde naam die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft, voor zover een bepaalde kwaliteit, faam of andere eigenschap van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong is toe te schrijven;

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld;

(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld en dat overeenstemt met het "technisch dossier" als bedoeld in Verordening (EG) nr. 110/2008;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  "groepering": verbond van producenten, verwerkers of invoerders van gedistilleerde dranken die zich per branche organiseren en een aanzienlijke omzet genereren;

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  "uit landbouwproducten": verkregen uit landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij het VWEU of gegiste alcoholhoudende dranken die uitsluitend van dergelijke producten afkomstig zijn.

Motivering

De huidige Verordening (EG) nr. 110/2008 staat het gebruik van uit wijn verkregen alcohol voor de productie van gedistilleerde dranken toe, aangezien wijn als landbouwproduct in bijlage I bij het Verdrag is opgenomen (punt 22.05). Deze aanpassing zou ook het gebruik mogelijk maken van alcohol uit andere gegiste alcoholhoudende dranken die uitsluitend zijn vervaardigd uit in bijlage I opgenomen landbouwproducten, wat momenteel niet is toegestaan.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De alcohol die wordt gebruikt om alcoholhoudende dranken te produceren en om bij de bereiding van alcoholhoudende dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, is ethylalcohol uit landbouwproducten.

1.  De alcohol die wordt gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, is ethylalcohol uit landbouwproducten of uit bier.

Motivering

Om in overeenstemming te zijn met Verordening (EG) nr. 110/2008. In die verordening wordt verwezen naar gedistilleerde dranken, terwijl andere alcoholhoudende dranken onder sectorspecifieke wetgeving vallen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De distillaten die worden gebruikt om alcoholhoudende dranken te produceren en om bij de bereiding van alcoholhoudende dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, zijn uitsluitend distillaten uit landbouwproducten.

2.  De distillaten die worden gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, zijn uitsluitend distillaten uit landbouwproducten of uit bier.

Motivering

Om in overeenstemming te zijn met Verordening (EG) nr. 110/2008. In die verordening wordt verwezen naar gedistilleerde dranken, terwijl andere alcoholhoudende dranken onder sectorspecifieke wetgeving vallen.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Indien ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten in de handel worden gebracht, worden de grondstoffen waaruit deze zijn verkregen op de begeleidende elektronische documenten vermeld.

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat in de begeleidende elektronische documenten wordt vermeld welke grondstoffen zijn gebruikt in de productie van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten. Deze producten kunnen namelijk worden gebruikt bij de productie van andere gedistilleerde dranken waarvoor exclusief gebruik van alcohol of distillaten uit specifieke grondstoffen is vereist, zoals het geval is bij het wijndistillaat dat voor de productie van brandy wordt gebruikt. De vermelding van de grondstoffen garandeert zodoende dat producten volledig traceerbaar zijn en voorkomt dat de regels kunnen worden omzeild.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  uitsluitend worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3), en met het oog op het op smaak afmaken van het product.

(e)  niet worden verzoet, tenzij met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het maximumgehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, blijft onder de drempels die voor elke categorie zijn vastgesteld in bijlage II.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  mogen worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3, om specifieke productkenmerken te verkrijgen waarbij rekening moet worden gehouden met de desbetreffende wetgeving van de lidstaten.

(e)  mogen worden verzoet.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3, om specifieke productkenmerken te verkrijgen.

(e)  worden verzoet.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 5

Artikel 5

Gedelegeerde bevoegdheden

Gedelegeerde bevoegdheden

1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

(a)  de wijziging van de in bijlage I opgenomen technische definities;

(a)   de wijziging van de in bijlage I opgenomen technische definities.

(b)  de wijziging van de vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken als bedoeld in bijlage II, deel I, en de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, vermelde gedistilleerde dranken.

 

De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde gedelegeerde handelingen gaan niet verder dan nodig is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen of de behoefte aan productinnovatie.

De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde gedelegeerde handelingen houden rekening met het belang van traditionele praktijken in de lidstaten en gaan niet verder dan nodig is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen of de behoefte aan productinnovatie.

2.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toevoeging van nieuwe categorieën gedistilleerde dranken aan bijlage II.

 

Een nieuwe categorie kan worden toegevoegd onder de volgende voorwaarden:

 

(a)  het onder een bepaalde naam en overeenkomstig eenvormige technische specificaties in de handel brengen van een gedistilleerde drank is economisch en technisch noodzakelijk om de belangen van consumenten en producenten te vrijwaren;

 

(b)  de gedistilleerde drank heeft een significant marktaandeel in ten minste één lidstaat;

 

(c)  voor de nieuwe categorie wordt een gangbare naam gekozen of, wanneer dat niet mogelijk is, een naam van beschrijvende aard die met name naar de voor de productie van de gedistilleerde drank gebruikte grondstof verwijst;

 

(d)  de technische specificaties voor de nieuwe categorie worden vastgesteld en gebaseerd op een evaluatie van de bestaande kwaliteits- en productieparameters die op de markt van de Unie worden gebruikt. Bij de vaststelling van de technische specificaties wordt de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving van de Unie nageleefd en wordt rekening gehouden met alle ter zake relevante internationale normen. Zij moeten ervoor zorgen dat de concurrentie tussen de producenten in de Unie eerlijk verloopt en gedistilleerde dranken uit de Unie grote faam genieten.

 

3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie ook bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende afwijkingen van de vereisten uit hoofde van de technische definities als vastgesteld in bijlage I, van de vereisten voor de categorieën gedistilleerde dranken als vastgesteld in bijlage II, deel I, en van de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, opgenomen gedistilleerde dranken.

3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie ook bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende afwijkingen van de vereisten uit hoofde van de technische definities als vastgesteld in bijlage I, van de vereisten voor de categorieën gedistilleerde dranken als vastgesteld in bijlage II, deel I, en van de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, opgenomen gedistilleerde dranken.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De namen van grondstoffen of plantennamen die gereserveerd zijn voor het aanduiden van dranken die behoren tot bepaalde productcategorieën van gedistilleerde dranken mogen in de aanduiding en presentatie van alle levensmiddelen, met inbegrip van gedistilleerde dranken, worden gebruikt, mits wordt gegarandeerd dat de consument niet wordt misleid, met name in het geval van gedistilleerde dranken.

Motivering

In de EU-wetgeving inzake gedistilleerde dranken zijn bijvoorbeeld de aanduidingen "gentiaan", "kirsch" en "kummel" gereserveerd voor bepaalde categorieën gedistilleerde dranken. Grondstoffen of plantennamen worden voor een aantal levensmiddelen gebruikt die geen gedistilleerde dranken zijn, zoals gentiaanthee en kersentaart. Ook binnen de sector gedistilleerde dranken moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld het ingrediënt gentiaan op het etiket te vermelden indien dit bij de vervaardiging van een kruidenlikeur wordt gebruikt.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken 15 tot en met 47 van bijlage II, deel I, mag worden verkocht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.

3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken die zijn opgenomen in bijlage II, deel I, mag op de markt worden gebracht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien een verkoopbenaming wordt aangevuld of vervangen overeenkomstig de eerste alinea, onder a), mag de daar bedoelde geografische aanduiding enkel worden aangevuld:

Indien een wettelijke benaming wordt aangevuld of vervangen overeenkomstig de eerste alinea, onder a), mag de daar bedoelde geografische aanduiding enkel worden aangevuld:

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  hetzij met termen die reeds op 20 februari 2008 in gebruik waren voor bestaande geografische aanduidingen in de zin van artikel 34, lid 1; of

(a)  hetzij met termen die reeds op 20 februari 2008 in gebruik waren voor bestaande geografische aanduidingen in de zin van artikel 34, lid 1, met inbegrip van de termen die van oudsher in de lidstaten worden gebruikt om aan te geven dat een product een beschermde oorsprongsbenaming heeft uit hoofde van de nationale wetgeving; of

Motivering

De rapporteur stelt voor om de eigen kwaliteitsbeschermingsregelingen van elke lidstaat te eerbiedigen.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  met in het desbetreffende productdossier vermelde termen.

(b)  met alle in het desbetreffende productdossier toegestane termen.

Motivering

Volgens deel 9 van het technisch dossier van Irish Poteen/Irish Poitín is het gebruik van de termen Irish Poteen of Irish Poitín toegestaan. Dit amendement is bedoeld om consistentie te bewaren met het technisch dossier en om deze optie van het gebruik van beide spellingswijzen te behouden.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de bij de productie van een levensmiddel gebruikte alcohol is uitsluitend afkomstig van de gedistilleerde dranken waarnaar in de samengestelde term wordt verwezen of waarop wordt gezinspeeld, met uitzondering van de ethylalcohol die kan voorkomen in de voor de productie van dat levensmiddel gebruikte aroma's; en

(a)  de bij de productie van een levensmiddel gebruikte alcohol is uitsluitend afkomstig van de gedistilleerde dranken waarnaar in de samengestelde term wordt verwezen of waarop wordt gezinspeeld, met uitzondering van de ethylalcohol uit landbouwproducten die als draagstof mag worden gebruikt voor in de voor de productie van dat levensmiddel gebruikte aroma's; en

Motivering

Er moet specifiek op worden toegezien dat alleen ethylalcohol uit landbouwproducten als draagstof kan worden gebruikt voor aroma's die bij de productie van het levensmiddel worden gebruikt, en dat het alleen als draagstof voor aroma's mag worden gebruikt en niet als zodanig.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De zinspeling op een categorie gedistilleerde drank of op een geografische aanduiding mag bij de presentatie van een levensmiddel niet op dezelfde regel staan als de verkoopbenaming. Onverminderd artikel 10, lid 3, tweede alinea, wordt bij de presentatie van alcoholische dranken voor de zinspeling een kleinere lettergrootte gebruikt dan voor de verkoopbenaming en de samengestelde term.

5.  Onverminderd artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 mag de zinspeling op een categorie gedistilleerde drank of op een geografische aanduiding bij de presentatie van een levensmiddel niet op dezelfde regel staan als de verkoopbenaming. Onverminderd artikel 10, lid 3, tweede alinea, van onderhavige verordening wordt bij de presentatie van alcoholische dranken voor de zinspeling een kleinere lettergrootte gebruikt dan voor de verkoopbenaming en de samengestelde term.

Motivering

Zie de formulering van artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011. De tekst van het voorstel is in strijd met de vereisten van de verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, waarin uitdrukkelijk wordt voorgeschreven dat de verplichte voedselinformatie (waaronder de benaming van het levensmiddel/de verkoopbenaming) op geen enkele wijze mag worden onderbroken. Dit zou betekenen dat de zinspeling op dezelfde regel moet worden geplaatst als de verkoopbenaming. Deze aanpassing zou exploitanten van levensmiddelenbedrijven rechtszekerheid bieden.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 9 bis

 

Etikettering in het geval van toegevoegde alcohol

 

Wanneer alcohol in de zin van punt 4 van bijlage I, al dan niet verdund, is toegevoegd aan een gedistilleerde drank van de categorieën 1 tot en met 14 van bijlage II, draagt die gedistilleerde drank de verkoopbenaming "gedistilleerde drank". De drank mag geen benaming dragen die in de categorieën 1 tot en met 14 is gereserveerd.

Motivering

Dit is in overeenstemming met het geldende recht krachtens artikel 11, lid 1 van Verordening (EG) nr. 110/2008. Overeenkomstig dit artikel is het in het geval van toevoeging van neutrale alcohol aan gedistilleerde dranken die door een gistingsproces worden geproduceerd niet toegestaan waar dan ook in de etikettering een voor die gedistilleerde drank gereserveerde term te gebruiken.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een mengsel draagt de verkoopbenaming "gedistilleerde drank".

Een mengsel draagt de verkoopbenaming "gedistilleerde drank" die duidelijk op een opvallende plaats op het etiket wordt vermeld.

Motivering

Deze wijziging zorgt ervoor dat de verkoopbenaming duidelijk zal worden weergegeven, zoals bepaald in de vorige Verordening (EG) nr. 110/2008.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag een rijpingsduur of ouderdom uitsluitend worden gespecificeerd indien deze betrekking heeft op het jongste alcoholhoudende bestanddeel en op voorwaarde dat de gedistilleerde drank is gerijpt onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder een toezicht dat gelijke waarborgen biedt.

3.  In de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag een rijpingsduur of ouderdom uitsluitend worden gespecificeerd indien deze betrekking heeft op het jongste alcoholhoudende bestanddeel en op voorwaarde dat alle handelingen om de gedistilleerde drank te doen rijpen, hebben plaatsgevonden onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder toezicht dat gelijke waarborgen biedt. De Commissie brengt een openbaar register tot stand van de door elke lidstaat aangewezen instanties voor het toezicht op het rijpingsproces.

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te verduidelijken dat er voortdurend en op doeltreffende wijze controles moeten worden verricht op gerijpte producten, en niet slechts sporadisch of steekproefsgewijs. De bedoeling is om namaak met betrekking tot gerijpte producten tegen te gaan, uit de overweging dat het rijpingsproces meerwaarde geeft en dat een dergelijke bepaling wettigheid en eerlijke concurrentie waarborgt en de eindverbruiker beschermt.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Als in de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank de rijpingsduur of ouderdom wordt vermeld, moet deze ook in de begeleidende elektronische documenten worden opgenomen.

Motivering

Dit amendement werd ingediend om te waarborgen dat belangrijke informatie over een gedistilleerde drank, zoals de verkoopbenaming of de rijpingsduur, in de begeleidende documenten wordt vermeld om te zorgen voor een betere traceerbaarheid en om wanpraktijken die de concurrentie tussen exploitanten kunnen vervalsen of de consument kunnen misleiden, te voorkomen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  In afwijking van lid 3 van dit artikel mag, voor brandy die gerijpt is met gebruikmaking van het dynamische rijpingssysteem (het "criaderas y solera"-systeem), de gemiddelde ouderdom van de brandy, berekend als beschreven in bijlage II bis, alleen worden vermeld in de presentatie of etikettering als de rijping van de brandy aan een door de bevoegde autoriteit erkend controlesysteem is onderworpen. De gemiddelde ouderdom in de etikettering van brandy wordt uitgedrukt in jaren en bevat een verwijzing naar het "criaderas y solera"-systeem.

Motivering

Via dit amendement moet producenten van brandy die is gerijpt met behulp van het dynamische rijpingssysteem "criaderas y solera" worden toegestaan om de gemiddelde ouderdom op het etiket te vermelden, uitgedrukt in jaren. De exploitant zou onderworpen zijn aan een door de bevoegde autoriteit erkend controlesysteem, zodat de naleving van deze bepaling wordt gegarandeerd.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, komt deze overeen met het land of het gebied van oorsprong overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad16.

1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, komt deze overeen met de plaats of regio waar de fase in het productieproces van het eindproduct plaatsvond waarin aan de gedistilleerde drank het eigen karakter en de wezenlijke hoedanigheden werden gegeven.

__________________

 

16 Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

 

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Onverminderd het eerste lid mogen in het geval van in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken die bestemd zijn voor de uitvoer de geografische aanduidingen en de termen die in bijlage II bij deze verordening cursief staan aangegeven, vergezeld gaan van vertalingen indien dat bij wet verplicht is in het invoerende land.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 14

Artikel 14

Gebruik van het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen

Gebruik van het symbool van de Unie voor geografische aanduidingen

Het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen mag worden gebruikt voor de etikettering en presentatie van gedistilleerde dranken.

Het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen dat is vastgesteld uit hoofde van artikel 12, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 mag worden gebruikt voor de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 16

Artikel 16

Gedelegeerde bevoegdheden

Gedelegeerde bevoegdheden

1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake:

1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren en tegelijkertijd te waarborgen dat consumenten worden beschermd en dat rekening wordt gehouden met traditionele praktijken, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen inzake:

(a)  wijzigingen van de regels inzake vermeldingen op het etiket van gedistilleerde dranken met betrekking tot samengestelde termen of zinspelingen;

(a)  wijzigingen van de regels inzake vermeldingen op het etiket van gedistilleerde dranken met betrekking tot samengestelde termen of zinspelingen;

(b)  wijzigingen van de regels inzake de presentatie en etikettering van mengsels; en

(b)  wijzigingen van de regels inzake de presentatie en etikettering van mengsels; en

(c)  de actualisering en aanvulling van referentiemethoden van de Unie voor de analyse van gedistilleerde dranken.

(c)  de actualisering en aanvulling van referentiemethoden van de Unie voor de analyse van gedistilleerde dranken.

2.  Om rekening te houden met traditionele rijpingsprocessen in de lidstaten is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van artikel 11, lid 3, wat betreft de specificatie van de rijpingsperiode of ouderdom in de presentatie of de etikettering van een gedistilleerde drank.

2.  Om rekening te houden met traditionele rijpingsprocessen in de lidstaten is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van artikel 11, lid 3, wat betreft de specificatie van de rijpingsperiode of ouderdom in de presentatie of de etikettering van een gedistilleerde drank.

3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van de in dit hoofdstuk vervatte bepalingen inzake presentatie en etikettering.

 

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag beschermde geografische aanduidingen gebruiken.

1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag geografische aanduidingen gebruiken.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Beschermde geografische aanduidingen en de gedistilleerde dranken die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:

2.  Geografische aanduidingen en de gedistilleerde dranken die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier; of

(i)  voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt; of

Motivering

De rapporteur stelt voor de bescherming van geografische aanduidingen te versterken door de formulering te gebruiken die wordt gehanteerd in Verordening (EG) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen: "ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt".

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke;

(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "stijl", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt;

Motivering

De rapporteur stelt voor de bescherming van geografische aanduidingen te versterken door de formulering te gebruiken die wordt gehanteerd in Verordening (EG) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen: "ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt".

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, reclamemateriaal of documenten voor het betrokken product, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard, de ingrediënten of de wezenlijke hoedanigheden van het product in de presentatie of de etikettering van het product die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Beschermde geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.

3.  Geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De bescherming van de in lid 2 bedoelde geografische aanduidingen geldt ook voor goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen zonder dat zij binnen de Unie in het vrije verkeer worden gebracht.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van beschermde geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.

4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De lidstaten mogen de bepalingen die zijn vastgesteld in de artikelen 61 tot en met 72 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten toepassen op arealen waar wijnen worden geproduceerd die geschikt zijn voor de productie van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding. Voor de toepassing van die bepalingen kunnen deze arealen worden beschouwd als arealen waar wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding mogen worden geproduceerd.

Motivering

Via dit amendement wordt de verordening afgestemd op het ontwerpadvies inzake het zogenoemde omnibusvoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, dat op 3 mei 2017 door de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement is goedgekeurd.

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  een beschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van de gedistilleerde drank en, in voorkomend geval, van de authentieke en onveranderlijke plaatselijke methoden, alsmede informatie over de verpakking indien de aanvragende groepering aangeeft en op afdoende en productspecifieke wijze motiveert dat de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, om de oorsprong te waarborgen of om de controle te verzekeren, rekening houdend met het Unierecht, in het bijzonder het recht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten;

(e)  een beschrijving van de werkwijze voor het produceren van de gedistilleerde drank en, in voorkomend geval, van de authentieke en onveranderlijke plaatselijke methoden, alsmede informatie over de verpakking indien de aanvrager of aanvragende groepering (hierna beide "aanvrager" genoemd) aangeeft en op afdoende en productspecifieke wijze motiveert dat de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, om de oorsprong te waarborgen of om de controle te verzekeren, rekening houdend met het Unierecht, in het bijzonder het recht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten;

Motivering

In het kader van gedistilleerde dranken en het productdossier voor geografische aanduidingen is de term "produceren", die ook in de bedrijfstak zelf gebruikelijk is, duidelijker.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  bijzonderheden die het verband staven tussen een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van de gedistilleerde drank en de onder d) bedoelde geografische oorsprong;

(f)  de bijzonderheden die het verband met de geografische omgeving of de geografische oorsprong bevestigen;

Motivering

Om de status quo van Verordening (EG) nr. 110/2008 te behouden. Een nauwer en strikter verband tussen de omgeving en het product moet worden behouden.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de naam en het adres van de aanvragende groepering en van de autoriteiten of, indien beschikbaar, van de organen die verifiëren of de bepalingen van het productdossier worden nageleefd;

(a)  de naam en het adres van de aanvrager en van de autoriteiten of, indien beschikbaar, van de organen die verifiëren of de bepalingen van het productdossier worden nageleefd;

Motivering

De productie van gedistilleerde dranken is anders dan die van landbouwproducten en voedingsmiddelen, en het is daarom noodzakelijk individuele aanvragers de mogelijkheid te bieden geografische aanduidingen aan te vragen. In artikel 23, lid 1, en artikel 24, lid 3, derde en vijfde alinea, wordt naar "aanvrager" verwezen.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  de belangrijkste gegevens van het productdossier: de naam, een beschrijving van de gedistilleerde drank met, in voorkomend geval, de specifieke verpakkings- en etiketteringsregels en een beknopte afbakening van het geografische gebied;

(i)  de belangrijkste gegevens van het productdossier: de naam, categorie, een beschrijving van de gedistilleerde drank met, in voorkomend geval, de specifieke verpakkings- en etiketteringsregels en een beknopte afbakening van het geografische gebied;

Motivering

In de presentatie van het productdossier voor een geografische aanduiding moet de categorie gedistilleerde drank ook duidelijk worden aangegeven.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de naam en het adres van de aanvragende groepering;

(a)  de naam en het adres van de aanvrager;

Motivering

De productie van gedistilleerde dranken is anders dan die van landbouwproducten en voedingsmiddelen, en het is daarom noodzakelijk individuele aanvragers de mogelijkheid te bieden geografische aanduidingen aan te vragen. In artikel 23, lid 1, en artikel 24, lid 3, derde en vijfde alinea, wordt naar "aanvrager" verwezen.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  een verklaring van de lidstaat dat de aanvraag van de groepering die voor een gunstig besluit in aanmerking komt, voldoet aan de voorwaarden van deze verordening en de op grond van deze verordening vastgestelde bepalingen;

(c)  een verklaring van de lidstaat dat de aanvraag van de aanvrager die voor een gunstig besluit in aanmerking komt, voldoet aan de voorwaarden van deze verordening en de op grond van deze verordening vastgestelde bepalingen;

Motivering

De productie van gedistilleerde dranken is anders dan die van landbouwproducten en voedingsmiddelen, en het is daarom noodzakelijk individuele aanvragers de mogelijkheid te bieden geografische aanduidingen aan te vragen. In artikel 23, lid 1, en artikel 24, lid 3, derde en vijfde alinea, wordt naar "aanvrager" verwezen.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een gezamenlijke aanvraag wordt bij de Commissie ingediend door een betrokken lidstaat of door een aanvragende groepering in een betrokken derde land, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land. Zij omvat de in artikel 20, lid 2, onder c), bedoelde verklaring van alle betrokken lidstaten. Aan de in artikel 20 vastgestelde vereisten wordt in alle betrokken lidstaten en derde landen voldaan.

Een gezamenlijke aanvraag wordt bij de Commissie ingediend door een betrokken lidstaat of door een aanvrager in een betrokken derde land, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land. Zij omvat de in artikel 20, lid 2, onder c), bedoelde verklaring van alle betrokken lidstaten. Aan de in artikel 20 vastgestelde vereisten wordt in alle betrokken lidstaten en derde landen voldaan.

Motivering

De productie van gedistilleerde dranken is anders dan die van landbouwproducten en voedingsmiddelen, en het is daarom noodzakelijk individuele aanvragers de mogelijkheid te bieden geografische aanduidingen aan te vragen. In artikel 23, lid 1, en artikel 24, lid 3, derde en vijfde alinea, wordt naar "aanvrager" verwezen.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, wordt de aanvraag bij de Commissie ingediend, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van het betrokken derde land.

5.  Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, wordt de aanvraag bij de Commissie ingediend via de autoriteiten van het betrokken derde land.

Motivering

Aanvragen van derde landen moeten worden ingediend via de autoriteiten en niet rechtstreeks door de aanvrager. Hierdoor wordt de samenhang van het verzoek gewaarborgd, aangezien de autoriteiten op passende wijze bij het dossier moeten worden betrokken en ervan op de hoogte moeten zijn.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 22

Schrappen

Voorlopige nationale bescherming

 

1.  Een lidstaat mag, uitsluitend op voorlopige basis, op nationaal niveau een naam overeenkomstig deze verordening beschermen, met ingang van de datum waarop de aanvraag bij de Commissie is ingediend.

 

2.  Deze nationale bescherming loopt af op de datum waarop een besluit inzake registratie krachtens deze verordening wordt genomen of de aanvraag wordt ingetrokken.

 

3.  Wanneer een naam niet overeenkomstig dit hoofdstuk wordt geregistreerd, ligt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die nationale bescherming volledig bij de betrokken lidstaat.

 

4.  De door de lidstaten krachtens lid 1 getroffen maatregelen hebben uitsluitend op nationaal niveau werking en hebben geen gevolgen voor het intra-uniale noch het internationale handelsverkeer.

 

Motivering

Dit amendement houdt in dat er een bepaling wordt geschrapt waarin wordt opgeroepen tot voorlopige nationale bescherming op EU-niveau. Een geografische aanduiding kan reeds worden beschermd via nationale wetgeving, zowel op permanente als op voorlopige basis.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer dan twaalf maanden in beslag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

1.  De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek bestaat uit een controle om na te gaan of de aanvraag geen kennelijke fouten bevat en neemt doorgaans niet meer dan zes maanden in beslag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager onverwijld schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

De Commissie maakt ten minste maandelijks de lijst openbaar van de namen waarvoor bij haar registratieaanvragen zijn ingediend, en de datum waarop die aanvragen zijn ingediend.

De Commissie maakt ten minste maandelijks de lijst openbaar van de namen waarvoor bij haar registratieaanvragen zijn ingediend, en de datum waarop die aanvragen zijn ingediend.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indien de Commissie, op basis van de informatie die zij tijdens het krachtens artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat niet aan de registratievoorwaarden wordt voldaan, stelt zij uitvoeringshandelingen vast waarbij de aanvraag wordt verworpen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

1.  Indien de Commissie, op basis van de informatie die zij tijdens het krachtens artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat niet aan de registratievoorwaarden wordt voldaan, stelt zij overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast waarbij de aanvraag wordt verworpen.

Motivering

Introductie van gedelegeerde handelingen om de bestaande rechten van het EP te vrijwaren.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien de Commissie geen aankondiging van bezwaar of geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 24 ontvangt, stelt zij zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast waarbij de naam wordt geregistreerd.

2.  Indien de Commissie geen aankondiging van bezwaar of geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 24 ontvangt, stelt zij overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast waarbij de naam wordt geregistreerd.

Motivering

Introductie van gedelegeerde handelingen om de bestaande rechten van het EP te vrijwaren.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  ofwel registreert zij, indien overeenstemming is bereikt, de naam door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure, en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens artikel 23, lid 2, bekendgemaakte informatie, mits deze wijzigingen niet ingrijpend zijn; of

(a)  ofwel stelt zij, indien overeenstemming is bereikt, overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast om de naam te registreren en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens artikel 23, lid 2, bekendgemaakte informatie, mits deze wijzigingen niet ingrijpend zijn; of

Motivering

Introductie van gedelegeerde handelingen om de bestaande rechten van het EP te vrijwaren.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  ofwel stelt zij, indien er geen overeenstemming is bereikt, uitvoeringshandelingen vast waarbij over de registratie wordt besloten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

(b)  ofwel stelt zij, indien er geen overeenstemming is bereikt, overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast waarbij over de registratie wordt besloten.

Motivering

Introductie van gedelegeerde handelingen om de bestaande rechten van het EP te vrijwaren.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer de nationale wetgeving van toepassing is, volgt de aanvraag de in de nationale wetgeving vastgelegde procedure.

Motivering

Gezien de diversiteit van de procedures in de lidstaten stelt de rapporteur voor om te verduidelijken dat er in voorkomend geval nationale voorschriften van toepassing kunnen zijn.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het onderzoek van de aanvraag wordt op de voorgestelde wijziging toegespitst.

3.  Het onderzoek van de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op de voorgestelde wijziging.

Motivering

Om te voorkomen dat dossiers die al zijn goedgekeurd opnieuw worden geopend en indien er alleen kleinschalige wijzigingen nodig zijn, moeten alleen de voorgestelde wijzigingen worden onderworpen aan de procedures van de Commissie.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de volgende gevallen kan de Commissie, op eigen initiatief of op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, uitvoeringshandelingen vaststellen om de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:

In de volgende gevallen is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen, op eigen initiatief of op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, teneinde de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:

Motivering

Introductie van gedelegeerde handelingen om de bestaande rechten van het EP te vrijwaren.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  indien er sedert ten minste zeven jaar geen product op de markt is gebracht onder de als geografische aanduiding geregistreerde naam.

(b)  indien er sedert ten minste zeven opeenvolgende jaren geen product op de markt is gebracht onder de als geografische aanduiding geregistreerde naam.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Motivering

Introductie van gedelegeerde handelingen om de bestaande rechten van het EP te vrijwaren.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De besluiten tot annulering van geografische aanduidingen worden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt, zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast betreffende het aanleggen en actueel houden van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd).

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast betreffende het aanleggen en actueel houden van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd) dat in de plaats komt van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 en dezelfde juridische waarde heeft. Het register [voetnoot met een rechtstreekse link naar de desbetreffende website invoegen] verleent rechtstreeks toegang tot alle productdossiers voor gedistilleerde dranken die als geografische aanduidingen zijn geregistreerd.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen nadere regels vaststellen betreffende de vorm en de inhoud van het register. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen om nadere regels vast te stellen betreffende de vorm en de inhoud van het register.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Geografische aanduidingen van in derde landen geproduceerde gedistilleerde dranken die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen als geografische aanduiding in het register worden opgenomen.

Geografische aanduidingen van in derde landen geproduceerde gedistilleerde dranken die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen pas als geografische aanduiding in het register worden opgenomen nadat de Commissie hiertoe een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld.

Motivering

Introductie van gedelegeerde handelingen om de bestaande rechten van het EP te vrijwaren.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken overeenkomstig artikel 2 van deze verordening geldt onverminderd de beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van producten als gedefinieerd in artikel 93 van Verordening (EG) nr. 1308/2013.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de tekst van de Commissie af te stemmen op artikel 100 van Verordening (EG) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, waarin is vastgesteld dat de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voor wijnen geldt onverminderd de bescherming die van toepassing is op gedistilleerde dranken.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de productie- of voorbereidende stadia die verplicht zijn voor de desbetreffende categorie gedistilleerde drank niet in het betrokken geografische gebied plaatsvinden.

3.  Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de stadia die verplicht zijn voor de desbetreffende categorie gedistilleerde drank niet in het betrokken geografische gebied plaatsvinden.

Motivering

Om verwarring te voorkomen, aangezien er in de sector gedistilleerde dranken geen onderscheid bestaat tussen productie en voorbereiding.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 34

Artikel 34

Uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot bestaande beschermde geografische aanduidingen

Bevoegdheden met betrekking tot bestaande geografische aanduidingen

1.  Onverminderd lid 2 worden krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermde geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken automatisch beschermd als geografische aanduidingen krachtens de onderhavige verordening. De Commissie neemt deze geografische aanduidingen op in het register.

Krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermde geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden automatisch beschermd als geografische aanduidingen krachtens de onderhavige verordening. De Commissie neemt deze geografische aanduidingen op in het register.

2.  Gedurende ten hoogste twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening kan de Commissie, middels uitvoeringshandelingen, op eigen initiatief de bescherming van de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde geografische aanduidingen annuleren indien deze niet in overeenstemming zijn met artikel 2, lid 1, punt 6. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

 

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  controleorgaan in de zin van artikel 2, tweede alinea, punt 5, van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad19, dat optreedt als orgaan voor productcertificering.

(b)  gemachtigde instantie in de zin van artikel 3, punt 5, van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad19, die optreedt als orgaan voor productcertificering.

__________________

__________________

19 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).

19 Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).

Motivering

Dit amendement moet overeenstemming met de nieuwe Verordening (EU) 2017/625 van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten verzekeren.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ongeacht de nationale wetgeving van de lidstaten komen de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier ten laste van de aan die controles onderworpen exploitanten van levensmiddelenbedrijven.

Ongeacht de nationale wetgeving van de lidstaten komen de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier ten laste van de aan die controles onderworpen exploitanten.

Motivering

In de tekst van de Commissie worden de termen "exploitanten" en "exploitanten van levensmiddelenbedrijven" gebruikt. De rapporteur stelt voor om, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 110/2008, uitsluitend de term "exploitanten" te gebruiken. Deze term is representatiever voor de verscheidenheid die de beroepsbeoefenaren in de sector kenmerkt.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de beschermde geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.

5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De in Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde procedures en vereisten gelden mutatis mutandis voor de in de artikelen 35 en 36 van deze verordening bedoelde controles.

1.  De in Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde procedures en vereisten gelden mutatis mutandis voor de in de artikelen 35 en 36 van deze verordening bedoelde controles.

Motivering

Dit amendement moet overeenstemming met de nieuwe Verordening (EU) 2017/625 van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten verzekeren.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de werkzaamheden voor de controles van de verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk specifiek worden opgenomen in een aparte afdeling in de meerjarige nationale controleplannen overeenkomstig de artikelen 41, 42 en 43 van Verordening (EG) nr. 882/2004.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de werkzaamheden voor de controles van de verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk specifiek worden opgenomen in een aparte afdeling in de meerjarige nationale controleplannen overeenkomstig de artikelen 109 tot en met 111 van Verordening (EU) 2017/625.

Motivering

Dit amendement moet overeenstemming met de nieuwe Verordening (EU) 2017/625 van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten verzekeren.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in artikel 44, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde jaarverslagen omvatten een afzonderlijke afdeling met de in die bepaling bedoelde informatie betreffende de controle van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening.

3.  De in artikel 113, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde jaarverslagen omvatten een afzonderlijke afdeling met de in die bepaling bedoelde informatie betreffende de controle van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening.

Motivering

Dit amendement moet overeenstemming met de nieuwe Verordening (EU) 2017/625 van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten verzekeren.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 38

Artikel 38

Gedelegeerde bevoegdheden

Gedelegeerde bevoegdheden

1.  Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de productie in het afgebakende geografische gebied is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

 

(a)  de aanvullende criteria voor de afbakening van het geografische gebied; en

 

(b)  de beperkingen en afwijkingen met betrekking tot de productie in het afgebakende geografische gebied.

 

2.  Met het oog op de kwaliteit en de traceerbaarheid van het product kan de Commissie, middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen, de voorwaarden vaststellen waaronder het productdossier informatie betreffende verpakking als bedoeld in artikel 19, onder e), of een specifieke etiketteringsregel als bedoeld in artikel 19, onder h), mag bevatten.

 

3.  Om de rechten of de rechtmatige belangen van producenten of exploitanten van levensmiddelenbedrijven te waarborgen, kan de Commissie middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen:

3.  Om de rechten of de rechtmatige belangen van producenten of exploitanten te waarborgen, kan de Commissie middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen:

(a)  vaststellen in welke gevallen een individuele producent de bescherming van een geografische aanduiding kan aanvragen;

(a)  vaststellen in welke gevallen een individuele producent de bescherming van een geografische aanduiding kan aanvragen;

(b)  de voorwaarden vaststellen met betrekking tot een aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding, de inleidende nationale procedures, het onderzoek door de Commissie, de bezwaarprocedure en de annulering van geografische aanduidingen, met inbegrip van gevallen waarin een geografisch gebied zich over meer dan een land uitstrekt.

(b)  de voorwaarden vaststellen met betrekking tot een aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding, de inleidende nationale procedures, het onderzoek door de Commissie, de bezwaarprocedure en de annulering van geografische aanduidingen, met inbegrip van gevallen waarin een geografisch gebied zich over meer dan een land uitstrekt.

4.  Om ervoor te zorgen dat productdossiers relevante en beknopte informatie verschaffen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen houdende regels die grenzen stellen aan de informatie in het productdossier, indien zulks noodzakelijk is om buitensporig omvangrijke registratieaanvragen te vermijden.

4.  Om ervoor te zorgen dat productdossiers relevante en beknopte informatie verschaffen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen houdende regels die grenzen stellen aan de informatie in het productdossier, indien zulks noodzakelijk is om buitensporig omvangrijke registratieaanvragen te vermijden.

5.  Om het administratieve proces van een wijzigingsaanvraag te vergemakkelijken, onder meer indien de wijziging bestaat in een tijdelijke verandering van het productdossier die het gevolg is van een door de overheid opgelegde verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel of die verband houdt met door de bevoegde autoriteiten formeel erkende natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de voorwaarden en vereisten te bepalen van de procedure betreffende de wijzigingen die zowel door de lidstaten als door de Commissie moeten worden goedgekeurd.

5.  Om het administratieve proces van een wijzigingsaanvraag te vergemakkelijken, onder meer indien de wijziging bestaat in een tijdelijke verandering van het productdossier die het gevolg is van een door de overheid opgelegde verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel of die verband houdt met door de bevoegde autoriteiten formeel erkende natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de voorwaarden en vereisten te bepalen van de procedure betreffende de wijzigingen die zowel door de lidstaten als door de Commissie moeten worden goedgekeurd.

6.  Om onrechtmatig gebruik van geografische aanduidingen te voorkomen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de passende maatregelen die de lidstaten in dit verband ten uitvoer dienen te leggen.

6.  Om onrechtmatig gebruik van geografische aanduidingen te voorkomen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de passende maatregelen die de lidstaten in dit verband ten uitvoer dienen te leggen.

7.  Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven aan de bevoegde autoriteiten.

7.  Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de exploitanten aan de bevoegde autoriteiten.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gedistilleerde dranken. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd en wijzen de bevoegde autoriteiten aan die belast zijn met het controleren van de naleving van deze verordening.

1.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gedistilleerde dranken overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd en wijzen de bevoegde autoriteiten aan die belast zijn met het controleren van de naleving van deze verordening.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening voor onbepaalde tijd verleend.

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie verleend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op met betrekking tot de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend verlengd met termijnen van dezelfde duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De artikelen 19 tot en met 23 en de artikelen 28 en 29 zijn van toepassing op de beschermings- en wijzigingsaanvragen en annuleringsverzoeken die na de toepassingsdatum van deze verordening worden ingediend.

De artikelen 19 tot en met 23 en de artikelen 28 en 29 zijn van toepassing op de beschermings- en wijzigingsaanvragen en annuleringsverzoeken die na de toepassingsdatum van deze verordening worden ingediend. In de verwijzing naar productspecificaties als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 7, worden in voorkomend geval ook de technische dossiers opgenomen van gedistilleerde dranken die krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermd zijn, in het bijzonder met betrekking tot dit artikel en de artikelen 18, 28, 29, 35, 38 en 39 van onderhavige verordening.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Onder "uit landbouwproducten" wordt verstaan verkregen uit landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij het Verdrag of verwerkte voedingsmiddelen die uitsluitend afkomstig zijn van zulke producten en die geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Onder "distillatie" wordt verstaan een proces waarbij een alcoholhoudend mengsel van stoffen of een alcoholische vloeistof wordt verhit en de damp die hierbij ontstaat vervolgens weer wordt gecondenseerd (vloeibaar wordt gemaakt). Het doel van dit thermisch proces is het scheiden van stoffen in het oorspronkelijke mengsel of het versterken van bepaalde sensorische kenmerken van de alcoholische vloeistof. De distillatie vindt een of meerdere keren plaats, afhankelijk van de productcategorie, de productiemethode of de gebruikte apparatuur.

Motivering

In de geldende Verordening (EG) nr. 110/2008 wordt bij de afzonderlijke productcategorieën soms gespecificeerd of er eenmaal of meerdere malen mag worden gedistilleerd. Dit leidde bij de uitvoering van de huidige verordening inzake gedistilleerde dranken tot enige rechtsonzekerheid ten aanzien van de vraag of het voor categorieën waarin van distillatie zonder verdere specificering wordt gesproken, toegestaan is eenmaal of meerdere malen te distilleren. Dubbele distillatie is de traditionele methode en wordt nog steeds voor veel productcategorieën gebruikt.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 2– alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onder "distillaat uit landbouwproducten" wordt verstaan een alcoholhoudende vloeistof die is verkregen door in bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten te distilleren na alcoholische vergisting ervan en die niet de kenmerken van ethylalcohol of van een gedistilleerde drank vertoont, maar wel een aroma en smaak van de gebruikte grondstoffen heeft behouden.

Onder "distillaat uit landbouwproducten" wordt verstaan een alcoholhoudende vloeistof die is verkregen door te distilleren na alcoholische vergisting en die niet de kenmerken van ethylalcohol of van een gedistilleerde drank vertoont, maar wel een aroma en smaak van de gebruikte grondstoffen heeft behouden.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 2– alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Worden de gebruikte grondstoffen vermeld, dan moet het distillaat uitsluitend uit die grondstoffen zijn verkregen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Motivering

Om te verduidelijken dat distillaten uit landbouwproducten uit om het even welke landbouwgrondstof kunnen worden gemaakt.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  In het kader van deze verordening wordt de algemene term "distillatie" gebruikt voor zowel enkelvoudige als meervoudige distillatie of herdistillatie.

Motivering

Meervoudige distillatie wordt van oudsher gebruikt en is een veel voorkomende werkwijze, ook voor categorieën gedistilleerde dranken waarvoor dit niet specifiek in de categorievereisten in bijlage II vermeld staat. In verband met rechtszekerheid is een verduidelijking van de term distillatie noodzakelijk om producenten de rechtmatigheid van hun traditionele productiemethoden te garanderen.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  stevia;

Motivering

Vanwege de toenemende belangstelling van de consument voor caloriearme producten wordt deze natuurlijke zoetstof steeds vaker gebruikt door producenten van bepaalde dranken.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  andere natuurlijke koolhydraten die een soortgelijke werking hebben als de onder a) tot en met e) bedoelde producten.

(f)  andere natuurlijke stoffen of landbouwgrondstoffen die een soortgelijke werking hebben als de onder a) tot en met e) bedoelde producten.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Onder "toevoeging van alcohol" wordt verstaan de bewerking waarbij ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaten uit landbouwproducten of beide worden toegevoegd aan een gedistilleerde drank.

(4)  Onder "toevoeging van alcohol" wordt verstaan de bewerking waarbij ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaten uit landbouwproducten of beide worden toegevoegd aan een gedistilleerde drank. Het gebruik van alcohol uit landbouwproducten voor het verdunnen of oplossen van kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven die bij de bereiding van gedistilleerde dranken worden gebruikt, wordt niet als toevoeging van alcohol beschouwd.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Onder "aromatisering" wordt verstaan de toevoeging van aroma's of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen bij de bereiding van een gedistilleerde drank.

Motivering

Afzonderlijke definities die zijn weggelaten uit bijlage I. Deze definitie uit Verordening (EG) nr. 110/2008 moet ongewijzigd blijven om er mee voor te zorgen dat er in alle lidstaten uniforme regels worden toegepast.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Onder "kleuring" wordt verstaan het gebruik bij de bereiding van een gedistilleerde drank van een of meer kleurstoffen in de zin van bijlage I, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1333/2008.

(14)  Onder "kleuring" wordt verstaan het gebruik bij de productie van een gedistilleerde drank van een of meer kleurstoffen in de zin van bijlage I, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1333/2008.

Motivering

Aangezien gedistilleerde dranken veeleer worden geproduceerd dan bereid, zal deze aanpassing de definitie van kleuring verduidelijken.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Onder "plaats van bereiding" wordt verstaan de plaats of regio waar de fase van het productieproces van het eindproduct plaatsvond die de gedistilleerde drank zijn eigen karakter en zijn wezenlijke definitieve eigenschappen heeft gegeven.

Motivering

Afzonderlijke definities die zijn weggelaten uit bijlage I. Deze definitie uit Verordening (EG) nr. 110/2008 moet ongewijzigd blijven om er mee voor te zorgen dat er in alle lidstaten uniforme regels worden toegepast.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 ter)  Onder "aanduiding" wordt verstaan de termen die worden gebruikt in de etikettering, de presentatie en de verpakking, in de documenten die de drank bij het vervoer ervan vergezellen, in de handelsdocumenten, vooral de facturen en de leveringsbonnen, en in reclame voor de drank.

Motivering

Afzonderlijke definities die zijn weggelaten uit bijlage I. Deze definitie uit Verordening (EG) nr. 110/2008 moet ongewijzigd blijven om er mee voor te zorgen dat er in alle lidstaten uniforme regels worden toegepast.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  een uitsluitend door alcoholische vergisting en distillatie van suikerrietsap verkregen gedistilleerde drank die de specifieke aromatische kenmerken van rum bezit en een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt. Deze gedistilleerde drank kan in de handel worden gebracht met het woord "boeren-", dat de verkoopbenaming "rum" nader omschrijft, vergezeld van een van de geregistreerde geografische aanduidingen van de Franse overzeese departementen en de autonome regio Madeira.

(ii)  een uitsluitend door alcoholische vergisting en distillatie van suikerrietsap verkregen gedistilleerde drank die de specifieke aromatische kenmerken van rum bezit en een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt. Deze gedistilleerde drank kan alleen in de handel worden gebracht met het woord "boeren-", dat de wettelijke benaming "rum" nader omschrijft, als dit vergezeld gaat van een van de geregistreerde geografische aanduidingen van de Franse overzeese departementen en de autonome regio Madeira.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Rum mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter van het eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 2 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Whisky of whiskey

2.  Whisky of whiskey

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd in de zin van bijlage I, punt 54.

(c)  Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd in de zin van bijlage I, punt 4.

Motivering

Verbetering van een tikfout in het voorstel.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  Whisky of whiskey wordt niet verzoet of gearomatiseerd en bevat geen andere additieven dan zuivere karamel voor de kleuring.

(d)  Whisky of whiskey wordt niet verzoet of gearomatiseerd en bevat geen andere additieven dan zuivere karamel (E150a) voor de kleuring.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  Behalve in het geval van Korn bedraagt het alcoholvolumegehalte van gedistilleerde drank van granen ten minste 37 %.

(b)  Behalve in het geval van Korn bedraagt het alcoholvolumegehalte van gedistilleerde drank van granen ten minste 35 %.

Motivering

Verbetering van een tikfout in het voorstel.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Gedistilleerde drank van granen mag worden verzoet tot maximaal 10 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  Wijn-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.

(d)  Wijn-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit de toevoeging van stoffen die traditioneel bij de productie ervan worden gebruikt niet uit. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast om te specificeren welke stoffen in de hele Unie worden toegestaan en baseert zich daarbij op de traditionele productieprocessen in de afzonderlijke lidstaten.

Motivering

De toevoeging van dergelijke additieven werd tot nu toe in de nationale wetgeving geregeld. Dit leidt tot concurrentieverstoringen op de interne markt. Om een gelijk speelveld te waarborgen en transparantie voor de consument te garanderen, moeten de toegestane additieven voor de hele EU worden geharmoniseerd.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Wijn-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 4 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f ter)  De term "wijn-eau-de-vie" in combinatie met "azijn" is nog steeds toegestaan voor de aanduiding, presentatie en etikettering van azijn.

Motivering

Alcoholazijn (Branntweinessig) is in Duitsland een traditionele benaming voor een soort azijn die niet wordt verkregen uit wijn-eau-de-vie (een product als bedoeld in bijlage II, deel I, punt 4), maar uit alcohol van agrarische oorsprong. Een aanduiding met de term "Branntweinessig" zou niet toegestaan zijn krachtens de regels inzake gedistilleerde dranken met betrekking tot samengestelde termen.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 5 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Brandy of Weinbrand

5.  Brandy of Weinbrand

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  Brandy of Weinbrand wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.

(d)  Brandy of Weinbrand wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit de toevoeging van stoffen die traditioneel bij de productie ervan worden gebruikt niet uit. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast om te specificeren welke stoffen in de hele Unie worden toegestaan en baseert zich daarbij op de traditionele productieprocessen in de afzonderlijke lidstaten.

Motivering

De toevoeging van dergelijke additieven werd tot nu toe in de nationale wetgeving geregeld. Dit leidt tot concurrentieverstoringen op de interne markt. Om een gelijk speelveld te waarborgen en transparantie voor de consument te garanderen, moeten de toegestane additieven voor de hele EU worden geharmoniseerd.

Amendement119

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 5 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Brandy of Weinbrand mag worden verzoet tot maximaal 35 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

 

(De woorden "Brandy of Weinbrand" moeten cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Druivendraf-eau-de-vie of marc mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 7 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iv)  voor vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten bedraagt het gehalte aan cyaanwaterstof ten hoogste 7 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol;

(iv)  voor vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten bedraagt het gehalte aan cyaanwaterstof ten hoogste gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. In het geval van vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten wordt het ethylcarbamaatgehalte van 1 milligram per liter eindproduct niet overschreden.

Motivering

Cyaanwaterstof is een uitgangsstof voor de vorming van de kankerverwekkende stof ethylcarbamaat. Om de streefwaarde van 1 milligram per liter eindproduct niet te overschrijden, moet het maximale gehalte aan cyaanwaterstof worden verlaagd van 7 naar 1 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. Ethylcarbamaat is een uiterst giftige, kankerverwekkende stof. De Commissie heeft op basis van de desbetreffende aanbevelingen in de Codex Alimentarius zelf ook aanbevelingen gepubliceerd om maatregelen te treffen ter beperking van het ethylcarbamaatgehalte tot de streefwaarde van 1 milligram per liter eindproduct.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 7 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Vruchtendraf-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 8 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy

8.  Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

 

(De woorden "raisin brandy" moeten cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(iv)  in het geval van eaux-de-vie van steenvruchten heeft hij een gehalte aan cyaanwaterstof dat ten hoogste 7 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt.

(iv)  in het geval van eaux-de-vie van steenvruchten wordt een gehalte aan cyaanwaterstof van 1 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol niet overschreden. In het geval van eaux-de-vie van steenvruchten wordt het ethylcarbamaatgehalte van 1 milligram per liter eindproduct niet overschreden.

Motivering

Cyaanwaterstof is een uitgangsstof voor de vorming van de kankerverwekkende stof ethylcarbamaat. Om de streefwaarde van 1 milligram per liter eindproduct niet te overschrijden, moet het maximale gehalte aan cyaanwaterstof worden verlaagd van 7 naar 1 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol. Ethylcarbamaat is een uiterst giftige, kankerverwekkende stof. De Commissie heeft op basis van de desbetreffende aanbevelingen in de Codex Alimentarius zelf ook aanbevelingen gepubliceerd om maatregelen te treffen ter beperking van het ethylcarbamaatgehalte tot de streefwaarde van 1 milligram per liter eindproduct.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter b – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(ii bis)  –  elsbessen (Sorbus torminalis (L.) Crantz),

 

  peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.),

 

  rozenbottels (Rosa canina L.),

Motivering

Wat de grondstof betreft, moet het toegestane maximumgehalte aan methanol voor deze vruchten worden verhoogd tot 1 350 gram per hectoliter zuivere alcohol, teneinde kwaliteitsproducten te kunnen produceren met een kenmerkende geur en smaak. Hier bestaat geen gevaar voor de gezondheid, aangezien dit hogere methanolgehalte reeds geldt voor een reeks andere vruchten en bessen.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter f – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Als alternatief mag de verkoopbenaming "Obstler" worden gebruikt voor vruchten-eau-de-vie die uitsluitend is geproduceerd van verschillende variëteiten appelen, peren of beide.

 

(Het woord "Obstler" moet cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  Indien twee of meer soorten vruchten, bessen of groenten samen zijn gedistilleerd, is de verkoopbenaming van het product "vruchten-eau-de-vie" of, waar van toepassing, "groenten-eau-de-vie". Deze verkoopbenaming mag worden aangevuld met de naam van elk van die vruchten-, bessen- of groentesoorten, vermeld in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheden.

(h)  Indien twee of meer soorten vruchten, bessen of groenten samen zijn gedistilleerd, is de verkoopbenaming van het product "vruchten-en-groenten-eau-de-vie" wanneer het beslag van voornamelijk vruchten of bessen samen wordt gedistilleerd, of "groenten-en-vruchten-eau-de-vie" wanneer het beslag van voornamelijk groenten samen wordt gedistilleerd. Deze verkoopbenaming mag worden aangevuld met de naam van elk van die vruchten-, bessen- of groentesoorten, vermeld in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheden.

 

 

Motivering

De eerste alinea wordt gewijzigd om de consument beter te informeren. "Obstler" is een gangbare benaming die al decennialang wordt gebruikt in Duitstalige landen (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) voor vruchten-eau-de-vie van appels en peren. De benaming "Obstler" moet alleen in het Duits worden beschermd en daarom cursief worden geschreven.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  Vruchten-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 18 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 10 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie worden niet gearomatiseerd.

(d)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie worden niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden echter niet uit.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de traditionele productiemethoden voor appelcider- en perencider-eau-de-vie, zoals calvados, te beschermen.

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 10 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie mogen worden verzoet tot maximaal 15 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 11 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Honing-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 12 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  Hefebrand

12.  Hefebrand of moer-eau-de-vie

 

(De woorden "of moer-eau-de-vie" moeten in gewone vetgedrukte tekst worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening. Het tweede deel van het amendement is bedoeld om de volledige naam van de categorie te vermelden, die ontbreekt in het voorstel van de Commissie.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 12 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Hefebrand of moer-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die uitsluitend is verkregen door distillatie tot minder dan 86 % vol van wijnmoer of moer van vergiste vruchten.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 12 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Hefebrand of moer-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

 

(Het woord "Hefebrand" moet cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 13 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

13.  Bierbrand of eau-de-vie de bière

13.  Bierbrand of eau-de-vie de bière

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 13 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Bierbrand of eau de vie de bière mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

 

(De woorden "Bierbrand of eau-de-vie de bière" moeten cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 14 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14.  Topinambur

14.  Topinambur of aardpeer-eau-de-vie

 

(De woorden "of aardpeer-eau-de-vie" moeten in gewone vetgedrukte tekst worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening. Het tweede deel van het amendement is bedoeld om de volledige naam van de categorie te vermelden, die ontbreekt in het voorstel van de Commissie.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 14 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Topinambur of aardpeer-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.

 

(Het woord "Topinambur" moet cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De maximale residugehalten zijn die welke in bijlage I, punt 1, zijn vastgesteld voor ethylalcohol uit landbouwproducten, behalve dat het methanolgehalte in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 10 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.

De maximale residugehalten voor ethylalcohol uit landbouwproducten die wordt gebruikt om wodka te produceren, zijn die welke in bijlage I, punt 1, zijn vastgesteld, behalve dat het methanolgehalte in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 10 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  Het alcoholvolumegehalte van wodka bedraagt ten minste 37,5 %.

(b)  Het alcoholvolumegehalte van wodka bedraagt niet minder dan 37,5 % en niet meer dan 80 %.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  Wodka wordt niet gekleurd.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  Op de aanduiding, presentatie of etikettering van wodka die niet uitsluitend is geproduceerd uit aardappelen of granen, wordt de vermelding "geproduceerd uit …" aangebracht, aangevuld met de naam van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de ethylalcohol uit landbouwproducten.

(d)  Op de aanduiding, presentatie of etikettering van wodka die niet uitsluitend is geproduceerd uit aardappelen of granen of beide, wordt de vermelding "geproduceerd uit …" aangebracht, aangevuld met de naam van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de ethylalcohol uit landbouwproducten.

Motivering

In het voorstel van de Commissie zijn alle verwijzingen naar "en/of" in de tekst geschrapt. Dit amendement is bedoeld om de huidige productiemethoden te behouden.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  Wodka mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 10 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuikerequivalent.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter)  Als alternatief mag in elke lidstaat de verkoopbenaming "vodka" worden gebruikt.

 

(Het woord "vodka" moet cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  hij is verkregen door maceratie van onder punt ii) genoemde vruchten of bessen, hetzij gedeeltelijk vergist, hetzij niet vergist, eventueel aangevuld, per 100 kg vergiste vruchten of bessen, met ten hoogste 20 l ethylalcohol uit landbouwproducten of met uit dezelfde vruchten verkregen eau-de-vie of distillaat of met een mengsel daarvan, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol;

(i)  hij is verkregen door maceratie van onder punt ii) genoemde vruchten of bessen, hetzij gedeeltelijk vergist, hetzij niet vergist, eventueel aangevuld, per 100 kg vergiste vruchten of bessen, met ten hoogste 20 l ethylalcohol uit landbouwproducten of met uit dezelfde vruchten verkregen eau-de-vie of distillaat of met een combinatie daarvan, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol;

Motivering

Om verwarring met de definitie van mengsel in artikel 2, lid 1, punt 3, te vermijden.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt ii – streepje 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  lijsterbessen (Sorbus aucuparia L.),

–  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt ii – streepje 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.),

–  (Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt ii – streepje 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  appelbessen (Aronia),

 

- vogelkers (Prunus domestica L.),

Motivering

De lijst van de voor deze productcategorie toegestane vruchten of bessen moet worden uitgebreid met de genoemde grondstoffen.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 17 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) is een gedistilleerde drank die wordt verkregen door in categorie 16, onder a), ii), vermelde niet-vergiste vruchten en bessen, dan wel groenten, noten of andere plantaardige materialen zoals kruiden of rozenblaadjes te macereren in ethylalcohol uit landbouwproducten, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol.

(a)  Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) is een gedistilleerde drank die wordt verkregen door in categorie 16, onder a), ii), vermelde niet-vergiste vruchten en bessen, dan wel groenten, noten, paddenstoelen of andere plantaardige materialen zoals kruiden of rozenblaadjes te macereren in ethylalcohol uit landbouwproducten, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol.

Motivering

Paddenstoelen vallen niet onder de categorie plantaardige materialen en moeten daarom apart worden genoemd.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 17 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

17.  Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen)

17.  Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen)

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 17 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  Het gebruik van de benaming "-geist" die wordt voorafgegaan door een andere term dan de naam van een vrucht blijft toegestaan voor fantasienamen in de sector gedistilleerde dranken.

Motivering

Met dit amendement worden benamingen voor gedistilleerde dranken zoals "Stadtgeist" of "Schlossgeist" toegestaan.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 19 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank is een gedistilleerde drank die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten of granen-eau-de-vie of granendistillaat of een mengsel daarvan te aromatiseren met jeneverbessen (Juniperus communis L. en/of Juniperus oxicedrus L.).

(a)  Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank is een gedistilleerde drank die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten of granen-eau-de-vie of granendistillaat of een combinatie daarvan te aromatiseren met jeneverbessen (Juniperus communis L. en/of Juniperus oxicedrus L.).

Motivering

Om verwarring met de definitie van mengsel in artikel 2, lid 1, punt 3, te vermijden.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 20 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

20.  Gin

20.  Gin

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 21 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

21.  Gedistilleerde gin

21.  Gedistilleerde gin

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 21 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  een mengsel van het product van een dergelijke distillatie en ethylalcohol uit landbouwproducten met dezelfde samenstelling, dezelfde zuiverheid en hetzelfde alcoholgehalte; om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruikt.

(ii)  een combinatie van het product van een dergelijke distillatie en ethylalcohol uit landbouwproducten met dezelfde samenstelling, dezelfde zuiverheid en hetzelfde alcoholgehalte; om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruikt.

Motivering

Om verwarring met de definitie van mengsel in artikel 2, lid 1, punt 3, te vermijden.

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 22 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

22.  London gin

22.  London gin

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 22 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  De term London gin mag worden aangevuld met de term dry.

(c)  De term London gin mag de term dry omvatten.

Motivering

Deze aanpassing van de formulering geeft een betere weerspiegeling van de huidige praktijk en zorgt voor een grotere flexibiliteit.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 24 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

24.  Akvavit of aquavit

24.  Akvavit of aquavit

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 26 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

26.  Pastis

26.  Pastis

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 27 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

27.  Pastis de Marseille

27.  Pastis de Marseille

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 28 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

28.  Anis

28.  Anis

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 28 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  Het alcoholvolumegehalte van anis bedraagt ten minste 37 %.

(b)  Het alcoholvolumegehalte van anis bedraagt ten minste 35 %.

Motivering

Verbetering van een tikfout in het voorstel.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 29 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

29.  Gedistilleerde anis

29.  Gedistilleerde anis

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 30 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

30.  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter

30.  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 30 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter is een gedistilleerde drank met een overheersend bittere smaak die wordt verkregen door aromatisering van ethylalcohol uit landbouwproducten met aromastoffen.

(a)  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter is een gedistilleerde drank met een overheersend bittere smaak die wordt verkregen door aromatisering van ethylalcohol uit landbouwproducten met aromastoffen of aromatiserende preparaten of beide.

Motivering

Verbetering van een leemte in het voorstel.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 31 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  Het gehalte aan suiker van gearomatiseerde wodka, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten hoogste 100 gram per liter.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 31 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter)  De term "wodka" mag in alle officiële talen van de Unie worden vervangen door "vodka".

 

(Het woord "vodka" moet cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 32 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  is geproduceerd met ethylalcohol uit landbouwproducten of met een distillaat uit landbouwproducten of met een of meer gedistilleerde dranken of met een mengsel daarvan, die zijn verzoet en waaraan een of meer aroma's, landbouwproducten of voedingsmiddelen zijn toegevoegd.

(ii)  is geproduceerd met ethylalcohol uit landbouwproducten of met een distillaat uit landbouwproducten of met een of meer gedistilleerde dranken of met een combinatie daarvan, die zijn verzoet en waaraan een of meer aroma's, landbouwproducten of voedingsmiddelen zijn toegevoegd.

Motivering

Om verwarring met de definitie van mengsel in artikel 2, lid 1, punt 3, te vermijden.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 32 – letter d – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Als alternatief mag in elke lidstaat de verkoopbenaming "liqueur" worden gebruikt.

 

(Het woord "liqueur" moet cursief worden aangegeven als dit amendement wordt goedgekeurd)

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 32 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  De verkoopbenaming "likeur" kan ook worden aangevuld met de naam van het aroma of voedingsmiddel dat bij de bereiding van het product wordt gebruikt.

Motivering

In verband met rechtszekerheid en net als bij vruchten-eau-de-vie (punt 9, onder f), van deze bijlage) moet er in de definitie van likeur worden vermeld dat de handelsbenaming ook kan worden aangevuld met de naam van het gebruikte aroma of voedingsmiddel.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 34 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

34.  Crème de cassis

34.  Crème de cassis

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 35 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

35.  Guignolet

35.  Guignolet

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 36 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

36.  Punch au rhum

36.  Punch au rhum

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 37 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

37.  Sloe gin

37.  Sloe gin

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 38 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

38.  Met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of Pacharán

31 bis.  Met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of Pacharán

 

(De categorie "met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of Pacharán" moet tussen de categorieën 31 "Wodka" en 32 "Likeur" worden geplaatst)

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening. Deze categorie staat niet op de juiste plaats in bijlage II. Alle categorieën na categorie 32 "Likeur" zijn likeuren, en dat is hier niet altijd het geval. Afhankelijk van het suikergehalte kan deze drank al dan niet een likeur zijn.

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 39 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

39.  Sambuca

39.  Sambuca

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 39 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  hij heeft een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 370 gram per liter;

(ii)  hij heeft een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 350 gram per liter;

Motivering

Verbetering van een tikfout in het voorstel.

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 40 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

40.  Maraschino, marrasquino of maraskino

40.  Maraschino, marrasquino of maraskino

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 41 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

41.  Nocino

41.  Nocino

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 42 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

42.  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat

42.  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 42 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een mengsel daarvan, die de ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan kwaliteitseigeel bedraagt ten minste 140 gram per liter eindproduct.

(a)  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een combinatie daarvan, die de ingrediënten eigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan kwaliteitseigeel bedraagt ten minste 140 gram per liter eindproduct. Wanneer eieren worden gebruikt van een andere soort kip dan de Gallus gallus, moet dit worden vermeld op het etiket.

Motivering

Om verwarring met de definitie van mengsel in artikel 2, lid 1, punt 3, te vermijden.

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 42 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  Bij de bereiding van advocaat of avocat of advokat mogen uitsluitend aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.

(c)  Bij de bereiding van eierlikeur of advocaat of avocat of advokat mogen uitsluitend levensmiddelen met aromatiserende eigenschappen, natuurlijke aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.

Motivering

Eierlikeur wordt volgens traditionele productiemethoden vaak met melk of room op smaak afgemaakt. Deze levensmiddelen zijn geen aroma's in de zin van de EU-regels inzake aroma's. Met dit amendement blijven traditionele productiemethoden toegestaan. Het is in overeenstemming met de huidige status quo dat uitsluitend natuurlijke aromastoffen mogen worden toegevoegd en geen andere natuuridentieke of kunstmatige aromastoffen die in het verleden werden gebruikt.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 42 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  Bij de bereiding van eierlikeur of advocaat of avocat of advokat mag room worden gebruikt.

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 43 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Likeur met ei is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een mengsel daarvan, die de kenmerkende ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan eigeel bedraagt ten minste 70 gram per liter eindproduct.

(a)  Likeur met ei is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een combinatie daarvan, die de kenmerkende ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan eigeel bedraagt ten minste 70 gram per liter eindproduct.

Motivering

Om verwarring met de definitie van mengsel in artikel 2, lid 1, punt 3, te vermijden.

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 44 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

44.  Mistrà

44.  Mistrà

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 45 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

45.  Väkevä glögi of spritglögg

45.  Väkevä glögi of spritglögg

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – categorie 46 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

46.  Berenburg of Beerenburg

46.  Berenburg of Beerenburg

Motivering

Met dit amendement wordt de naam van de categorie gedistilleerde drank in cursief aangegeven in verband met de toepassing van artikel 13 van de ontwerpverordening.

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel II – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Guignolet Kirsch is een in Frankrijk geproduceerde drank die wordt verkregen door vermenging van guignolet en kirsch, waarbij ten minste 3 % van de in het eindproduct aanwezige zuivere alcohol afkomstig moet zijn van kirsch. Het alcoholvolumegehalte van Guignolet Kirsch bedraagt ten minste 15 %. Wat de etikettering en de presentatie betreft, wordt het woord "Guignolet" in de presentatie of op de etikettering in letters van hetzelfde type, dezelfde grootte en dezelfde kleur als die van, en op dezelfde regel als, het woord "Kirsch" vermeld, waarbij dit in het geval van flessen op het buiketiket moet zijn. De informatie over alcoholische samenstelling vermeldt het volumepercentage zuivere alcohol dat guignolet en kirsch elk vertegenwoordigen in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van Guignolet Kirsch.

Motivering

De rapporteur stelt voor specifieke voorschriften in te voeren voor Guignolet Kirsch, net als voor Rum-Verschnitt en slivovice.

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

BIJLAGE II bis

 

RIJPING MET BEHULP VAN HET DYNAMISCHE RIJPINGSSYSTEEM "CRIADERAS Y SOLERA"

 

Rijping met behulp van het dynamische rijpingssysteem "criaderas y solera" bestaat uit het periodiek extraheren van een deel van de brandy uit elk van de eikenhouten fusten en vaten van eenzelfde rijpingstrap, en het overeenkomstig bijvullen met uit de voorgaande rijpingstrap geëxtraheerde brandy.

 

Definities

 

Rijpingstrappen: elke groep eikenhouten fusten en vaten met hetzelfde rijpingsniveau die de brandy doorloopt tijdens het rijpingsproces. Elke trap wordt een "criadera" genoemd, behalve de laatste trap net voor de brandy wordt gebotteld, die de "solera" wordt genoemd.

 

Extractie: deelvolume van brandy dat uit elk eikenhouten fust of vat van dezelfde trap wordt onttrokken om te worden toegevoegd aan de eikenhouten fusten en vaten van de volgende rijpingstrap of, in het geval van de solera, om te worden gebotteld.

 

Bijvulling: volume van brandy uit de eikenhouten fusten en vaten van een bepaalde rijpingstrap dat wordt toegevoegd aan en wordt gemengd met de inhoud van de eikenhouten fusten en vaten van de volgende rijpingstrap.

 

Gemiddelde ouderdom: tijdsaanduiding die overeenkomt met de omloopsnelheid van de totale voorraad brandy die het rijpingsproces ondergaat, berekend als het totale volume aan brandy in alle rijpingstrappen gedeeld door het volume van de extracties uit de laatste trap – de solera – in één jaar.

 

De gemiddelde ouderdom van de brandy die uit de solera wordt onttrokken, kan worden berekend met behulp van de volgende formule: t̅ = Vt/Ve

 

waarbij:

 

  ̅t̅ de gemiddelde ouderdom is, uitgedrukt in jaren;

 

  Vt het totale volume van de voorraad in het rijpingssysteem is, uitgedrukt in liters zuivere alcohol;

 

  Ve het totale volume product is dat gedurende een jaar wordt onttrokken om te worden gebotteld, uitgedrukt in liters zuivere alcohol.

 

Minimale gemiddelde ouderdom. In het geval van eikenhouten fusten en vaten van minder dan 1 000 liter is het aantal jaarlijkse extracties en bijvullingen gelijk aan of lager dan tweemaal het aantal trappen in het systeem, teneinde te waarborgen dat het jongste bestanddeel een ouderdom van zes maanden of meer heeft.

 

In het geval van eikenhouten fusten en vaten van 1 000 liter of meer is het aantal jaarlijkse extracties en bijvullingen gelijk aan of lager dan het aantal trappen in het systeem, teneinde te waarborgen dat het jongste bestanddeel een ouderdom van één jaar of meer heeft.

Motivering

In verband met het amendement dat is ingediend voor artikel 11, lid 3 bis (nieuw).

(1)

  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.


TOELICHTING

In december 2016 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een verordening betreffende gedistilleerde dranken gepubliceerd. Die verordening is bedoeld om het bestaande rechtskader in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

De rapporteur schaart zich achter het voorstel om de wetgeving inzake gedistilleerde dranken in overeenstemming te brengen met het Verdrag van Lissabon, maar vindt het belangrijk om de rechten die het Parlement uit hoofde van de geldende wetgeving geniet daarbij te handhaven. De rapporteur bedankt de Commissie voor haar inspanningen, maar is van mening dat er op een aantal concrete punten amendementen moesten worden ingediend om die rechten te beschermen. Wat de delegatiebevoegdheden betreft die aan de Commissie worden verleend, achtte zij het verstandig om die delegatie te beperken tot een periode van vijf jaar die kan worden verlengd.

Een van de grote veranderingen in het voorstel ten opzichte van de huidige verordening, is de rechtsgrondslag. De rapporteur juicht toe dat artikel 43, lid 2, van het VWEU wordt vermeld om aan te geven dat deze wetgeving haar oorsprong vindt in de landbouw. Gedistilleerde dranken vormen niet alleen een belangrijk afzetkanaal voor de communautaire landbouwproductie, zowel uit kwalitatief als uit kwantitatief oogpunt, de ethylalcohol die wordt gebruikt om gedistilleerde dranken te vervaardigen moet ook afkomstig zijn uit de landbouw.

Wat de wijziging van hoofdstuk III met betrekking tot de geografische aanduidingen betreft, deelt de rapporteur de mening van de Commissie dat de verschillende regelingen die van toepassing zijn op geografische aanduidingen in de Europese Unie moeten worden geharmoniseerd. Zij acht het evenwel noodzakelijk rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de sector gedistilleerde dranken. Bovendien moeten bestaande geografische aanduidingen, waarvoor al een overeenkomstig technisch dossier is ingediend, automatisch als geografische aanduidingen worden beschermd uit hoofde van de nieuwe verordening en mag er geen mogelijkheid bestaan dat de bescherming zou vervallen na de inwerkingtreding van die verordening.

Met het oog op de harmonisering wordt bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 over de geografische aanduidingen in het voorstel geschrapt en overgeheveld naar een elektronisch register, naar analogie met wat is vastgesteld voor de beschermde oorsprongsbenamingen en de beschermde geografische aanduidingen voor wijn en levensmiddelen. Hoewel de rapporteur haar steun kan hechten aan de harmonisering en begrijpt waarom de Commissie bijlage III wil schrappen, is zij, gezien het belang van het register, van mening dat het Parlement moet worden betrokken bij de wijzigingen die in dat register worden aangebracht.

In artikel 13 van het voorstel is bepaald dat de termen die in cursief zijn aangegeven in bijlage II niet mogen worden vertaald in de etikettering of de presentatie van de gedistilleerde drank. Er zijn technische amendementen ingediend om de titels van de categorieën gedistilleerde dranken in bijlage II aan te passen en zo meer duidelijkheid te scheppen met het oog op de naleving van de vereisten in dit artikel.

Tot slot zijn in bijlage II technische wijzigingen doorgevoerd om leemten of tegenstrijdigheden met de geldende verordening weg te werken.


ADVIES van de Commissie internationale handel (11.10.2017)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Rapporteur voor advies: Nicola Danti

BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor onderhavige verordening heeft vooral tot doel de bestaande wetgeving op dit gebied in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) waarbij aan de Commissie de bevoegdheid wordt verleend om gedelegeerde en uitvoerende handelingen vast te stellen uit hoofde van de artikelen 290 en 291 VWEU.

Uw rapporteur is echter van mening dat in het Commissievoorstel wijzigingen in enkele essentiële onderdelen van de basishandeling worden aangebracht en nieuwe onderdelen worden ingelast, die gevolgen kunnen hebben voor de bevoegdheidsterreinen van de Commissie internationale handel.

De sector van de gedestilleerde dranken is een van de belangrijkste Europese sectoren van de uitvoer van levensmiddelen met meer dan 10 miljard EUR in 2016 hetgeen 8% van de totale Europese uitvoer van levensmiddelen uitmaakt.

In dit verband is het van fundamenteel belang te herinneren aan het belang van de geografische aanduidingen die, ook in de sector van de gedistilleerde dranken, een instrument zijn om de specifieke aard en de kwaliteit van de plaatselijke, regionale en nationale producten in de EU te beschermen waardoor het bovendien mogelijk is de traditionele vaardigheden en de hiermee verband houdende arbeidsplaatsen te behouden en aan de consumenten duidelijke voorlichting te geven over de eigenschappen die aan deze producten een toegevoegde waarde verlenen.

Deze aanduidingen zijn tot de belangrijkste offensieve instrumenten van het Europese handelsbeleid gaan behoren waarmee wordt getracht een beschermingsniveau te bereiken dat buiten de EU overeenkomt met dat binnen de EU en ervoor te zorgen dat Europese kwaliteitsproducten gemakkelijker toegang tot de markten van derde landen krijgen.

Zoals alle vormen van intellectuele-eigendomsrecht kunnen de beschermde geografische aanduidingen het slachtoffer van misbruik zijn. Met het oog op de volledige bescherming van de reputatie van de gedistilleerde dranken op de interne en wereldmarkt moet de bescherming tegen namaak en frauduleuze praktijken worden versterkt.

In dit verband acht uw rapporteur het wenselijk een adequaat wetgevingskader op te zetten om dezelfde mate van bescherming te bieden in gevallen van nagemaakte geografische aanduidingen die in doorvoer op het grondgebied van de EU zijn, zelfs al zijn zij niet bedoeld om op de interne markt te worden aangeboden.

In 2014 bedroeg de waarde van producten waarmee beschermde geografische aanduidingen worden nagemaakt, ongeveer 4,3 miljard EUR hetgeen overeenkomt met circa 9% van de totale markt voor geografische aanduidingen in de EU. Voor wat betreft de totale waarde van de verschillende, door geografische aanduidingen beschermde producten zijn de alcoholische dranken het meest aan fraude onderhevig.

Het is derhalve van fundamenteel belang de onderhavige regelgeving bij te werken om ten minste het door de huidige wetgeving gegarandeerde beschermingsniveau te handhaven en te zorgen voor de noodzakelijke schraging van de sector.

In dit verband acht uw rapporteur het wenselijk opnieuw de bepaling te introduceren die voorziet in de mogelijkheid op het etiket van voor de export bestemde gedistilleerde dranken naast de originele naam van de geografische aanduiding ook de vertaling ervan te vermelden in een andere taal dan de officiële talen van de Europese Unie, indien de wetgeving van een derde invoerend land zulks vereist. Uw rapporteur is van mening dat het te lang gaat duren, indien dit alleen mogelijk is middels de vaststelling door de Commissie van gedelegeerde handelingen.

Het invoeren van een elektronisch register met alle geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken is zeker een positief onderdeel van het voorstel, Het register kan inderdaad een vernieuwend, dynamisch en transparant instrument zijn dat ook gemakkelijker toegankelijk is. Het register moet dezelfde rechtskracht hebben als bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 en hierin moeten automatisch de geregistreerde geografische aanduidingen worden opgenomen die worden voorzien van een productdossier in de zin van de bijlage. Het kan bovendien geografische aanduidingen omvatten die in derde landen worden geproduceerd en in de Europese Unie worden beschermd dankzij een internationale overeenkomst, wanneer deze derde landen dat wensen. Uw rapporteur is van mening dat dit een belangrijk onderdeel is dat kan worden gebruikt in het kader van handelsbesprekingen met derde landen die reeds hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.

Ten slotte acht uw rapporteur het wenselijk aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheden te verlenen voor een vaste periode van 5 jaar met mogelijke verlengingen van dezelfde duur.

De gedelegeerde bevoegdheden worden toegekend voor essentiële onderdelen van de verordening waarvoor een uitgebreide samenwerking nodig is, alsmede een soepele uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, het Parlement en de Commissie om beter te kunnen inspelen op de behoeften en belangen van de sector.

Ter afsluiting is uw rapporteur van oordeel dat het afstemmen van de bepalingen op het VWEU ten minste moet zorgen voor een beschermings- en schragingsniveau dat overeenkomt met dat welke door de vigerende verordening wordt geboden.

Bovendien acht uw rapporteur het meer in het algemeen wenselijk een zo uniform mogelijk regelgevingskader voor de geografische aanduidingen in de EU uit te werken waarbij echter rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de diverse sectoren. Een en ander zal ertoe bijdragen de positie van de EU ter zake op internationaal niveau te versterken en coherenter te maken, vooral tijdens onderhandelingen over handelsovereenkomsten met derde landen.

AMENDEMENTEN

De Commissie internationale handel verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  In sommige gevallen zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven de oorsprong van gedistilleerde dranken moeten of willen aangeven om de consument te attenderen op de kwaliteiten van hun product. Dergelijke oorsprongsaanduidingen moeten aan geharmoniseerde criteria voldoen. Daarom moeten specifieke bepalingen inzake de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken worden vastgesteld.

(15)  In sommige gevallen zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven de oorsprong van gedistilleerde dranken moeten of willen aangeven om de consument te attenderen op de kwaliteiten van hun product. Daarom moeten specifieke bepalingen inzake de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken worden vastgesteld.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, is het belangrijk terdege rekening te houden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en met name de artikelen 22 en 23, en met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel ("GATT-overeenkomst"), die bij Besluit 94/800/EG van de Raad zijn goedgekeurd.

(17)  Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, is het belangrijk terdege rekening te houden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en met name de artikelen 22 en 23, en met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel ("GATT-overeenkomst"), in het bijzonder artikel V ervan inzake de vrijheid van doorvoer, die bij Besluit 94/800/EG van de Raad12 zijn goedgekeurd. Binnen dit rechtskader moet, om volledige naleving van de vereisten met betrekking tot de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, met inbegrip van de verpakking, te waarborgen en om namaak doeltreffender te bestrijden, een faciliteit worden ingevoerd die de inbeslagneming mogelijk maakt van gedistilleerde dranken die ervan worden verdacht inbreuk te maken op deze beschermingsvereisten, en die zich in doorvoer door het douanegebied van de Unie bevinden, ongeacht de uiteindelijke markt van bestemming.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.

(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam, traditionele verwerkings- en productiemethoden of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande beschermde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde uitgebreidere en beproefde procedures voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd.

(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande geregistreerde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 soortgelijke procedures die worden gebruikt voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een transparant, omvattend en eenvoudig toegankelijk elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd, dat dezelfde rechtskracht heeft als bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008. De geregistreerde geografische aanduidingen in de zin van Verordening (EG) nr. 110/2008 moeten automatisch in het register van de Commissie worden opgenomen. De Commissie moet de verificatie van geografische aanduidingen die in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn opgenomen overeenkomstig artikel 20 van die verordening afronden voordat deze verordening in werking treedt.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de bescherming van geografische aanduidingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.

(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de bescherming van geografische aanduidingen en rekening houdend met het belang van traditionele praktijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld;

(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld en dat moet stroken met het "technisch dossier", zoals voorzien in artikel 17 van Verordening (EG) nr. 110/2008;

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde gedelegeerde handelingen gaan niet verder dan nodig is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen of de behoefte aan productinnovatie.

De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde gedelegeerde handelingen gaan niet verder dan nodig is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen of de behoefte aan productinnovatie waarbij rekening wordt gehouden met het belang van traditionele praktijken.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken 15 tot en met 47 van bijlage II, deel I, mag worden verkocht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.

3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken 1 tot en met 47 van bijlage II, deel I, mag worden verkocht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  met in het desbetreffende productdossier vermelde termen.

(b)  met alle in het desbetreffende productdossier toegestane termen.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in lid 1 bedoelde verkoopbenamingen aangevuld met de term "smaak" of soortgelijke termen mogen uitsluitend worden gebruikt om te verwijzen naar aroma's die een gedistilleerde drank imiteren of naar het gebruik daarvan in de productie van andere levensmiddelen dan dranken. Geografische aanduidingen mogen niet worden gebruikt voor de beschrijving van aroma's.

Schrappen

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, komt deze overeen met het land of het gebied van oorsprong overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad.

1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, wordt verwezen naar de plaats of regio waar de fase van het productieproces plaatsvond waarin aan de gedistilleerde drank zijn eigen karakter en zijn wezenlijke hoedanigheden werden gegeven.

_______________

 

16 Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

 

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Voor in de Unie gedistilleerde dranken die bestemd zijn voor de export, mogen de geografische aanduidingen en de termen die in bijlage II bij deze verordening cursief staan onverminderd lid 1 worden herhaald, ook in een andere taal, maar niet worden vervangen door een taal die geen officiële taal van de Unie is, als dat verplicht is uit hoofde van de wetgeving van het invoerende land.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake:

1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat consumenten worden beschermd en dat rekening wordt gehouden met traditionele praktijken, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake:

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van de in dit hoofdstuk vervatte bepalingen inzake presentatie en etikettering.

Schrappen

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag beschermde geografische aanduidingen gebruiken.

1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag geregistreerde geografische aanduidingen gebruiken.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Beschermde geografische aanduidingen en de gedistilleerde dranken die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:

2.  Geregistreerde geografische aanduidingen en de gedistilleerde dranken die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke;

(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "stijl", "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke;

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, reclamemateriaal of documenten voor het betrokken product, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de ingrediënten, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product in de presentatie of de etikettering ervan die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De in lid 2 genoemde bescherming van geografische aanduidingen wordt verruimd tot goederen die in het kader van de handel in de Unie worden gebracht zonder dat zij in het vrije verkeer komen, wanneer deze goederen, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Beschermde geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.

3.  Geregistreerde geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van beschermde geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.

4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van geregistreerde geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de als geografische aanduiding te beschermen naam zoals deze wordt gebruikt in de handel of in het dagelijkse taalgebruik, en alleen in de talen die historisch werden of worden gebruikt ter beschrijving van het specifieke product in het afgebakende geografische gebied;

(a)  de als geografische aanduiding te registreren naam zoals deze wordt gebruikt in de handel of in het dagelijkse taalgebruik, en alleen in de talen die historisch werden of worden gebruikt ter beschrijving van het specifieke product in het afgebakende geografische gebied;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, wordt de aanvraag bij de Commissie ingediend, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van het betrokken derde land.

5.  Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, wordt de aanvraag bij de Commissie ingediend via de autoriteiten van het betrokken derde land.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer dan twaalf maanden in beslag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

1.   De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer in beslag dan zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   Onverminderd artikel 18 kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij een overgangsperiode van maximaal vijf jaar wordt toegestaan om de mogelijkheid te bieden dat voor gedistilleerde dranken die afkomstig zijn uit een lidstaat of een derde land en waarvan de naam in strijd is met artikel 18, lid 2, de benaming waaronder het product in de handel was gebracht verder wordt gebruikt, op voorwaarde dat uit een krachtens artikel 21, lid 3, of artikel 24 ontvankelijk bezwaarschrift blijkt dat de registratie van de naam het bestaan in het gevaar zou brengen van:

1.   Onverminderd artikel 18 kan de Commissie uitvoeringshandelingen vaststellen waarbij een overgangsperiode van maximaal twee jaar wordt toegestaan om de mogelijkheid te bieden dat voor gedistilleerde dranken die afkomstig zijn uit een lidstaat of een derde land en waarvan de naam in strijd is met artikel 18, lid 2, de benaming waaronder het product in de handel was gebracht verder wordt gebruikt, op voorwaarde dat uit een krachtens artikel 21, lid 3, of artikel 24 ontvankelijk bezwaarschrift blijkt dat de registratie van de naam het bestaan in het gevaar zou brengen van:

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Indien de Commissie, op basis van de informatie die zij tijdens het krachtens artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat niet aan de registratievoorwaarden wordt voldaan, stelt zij uitvoeringshandelingen vast waarbij de aanvraag wordt verworpen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

1.  Indien de Commissie, op basis van de informatie die zij tijdens het krachtens artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat niet aan de registratievoorwaarden wordt voldaan, stelt zij overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast om de aanvraag te verwerpen.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Indien de Commissie geen aankondiging van bezwaar of geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 24 ontvangt, stelt zij zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast waarbij de naam wordt geregistreerd.

2.  Indien de Commissie geen aankondiging van bezwaar of geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 24 ontvangt, stelt zij overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast om de naam te registreren.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  ofwel registreert zij, indien overeenstemming is bereikt, de naam door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure, en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens artikel 23, lid 2, bekendgemaakte informatie, mits deze wijzigingen niet ingrijpend zijn; of

(a)  ofwel stelt zij overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast om de naam te registreren en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens artikel 23, lid 2, bekendgemaakte informatie, mits deze wijzigingen niet ingrijpend zijn; of

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 27 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  ofwel stelt zij, indien er geen overeenstemming is bereikt, uitvoeringshandelingen vast waarbij over de registratie wordt besloten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

(b)  ofwel stelt zij, indien er geen overeenstemming is bereikt, volgens artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast om over de registratie te besluiten.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de wijzigingsaanvragen echter een of meer wijzigingen van het productdossier inhouden die betrekking hebben op de essentiële kenmerken van het product, het in artikel 19, onder f), bedoelde verband wijzigen, een wijziging inhouden van de naam of van enig deel van de naam van de gedistilleerde drank, van invloed zijn op het afgebakende geografische gebied of een toename van de beperkingen op de handel in het product of de grondstoffen ervan inhouden, dient de lidstaat de wijzigingsaanvraag ter goedkeuring in bij de Commissie en volgt de aanvraag de in de artikelen 21 tot en met 27 vastgestelde procedure.

Wanneer de wijzigingsaanvragen echter een of meer wijzigingen van het productdossier inhouden die betrekking hebben op de essentiële kenmerken van het product, het in artikel 19, onder f), bedoelde verband wijzigen, een wijziging inhouden van de naam of van enig deel van de naam van de gedistilleerde drank, van invloed zijn op het afgebakende geografische gebied of een toename van de beperkingen op de handel in het product of de grondstoffen ervan inhouden, dient de lidstaat de wijzigingsaanvraag ter goedkeuring in bij de Commissie en volgt de aanvraag de in de artikelen 21 tot en met 27 vastgestelde procedure. Ten aanzien van derde landen wordt de wijziging goedgekeurd volgens het in deze derde landen vigerende systeem.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het onderzoek van de aanvraag wordt op de voorgestelde wijziging toegespitst.

3.  Het onderzoek van de aanvraag wordt uitsluitend op de voorgestelde wijziging toegespitst.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de volgende gevallen kan de Commissie, op eigen initiatief of op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, uitvoeringshandelingen vaststellen om de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:

In de volgende gevallen is de Commissie bevoegd volgens artikel 43 en ter aanvulling van deze verordening gedelegeerde handelingen vast te stellen, op eigen initiatief of op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, om de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in de eerste alinea bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De annuleringsbesluiten worden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt, zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast betreffende het aanleggen en actueel houden van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd).

De Commissie stelt, zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast betreffende het aanleggen, onderhouden en actueel houden van een transparant, openbaar en alomvattend elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd) dat in de plaats komt van en dezelfde rechtskracht heeft als bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Geografische aanduidingen van in derde landen geproduceerde gedistilleerde dranken die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen als geografische aanduiding in het register worden opgenomen.

Geografische aanduidingen van in derde landen geproduceerde gedistilleerde dranken die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen pas als geografische aanduiding in het register worden opgenomen nadat de Commissie daartoe een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld waarbij toestemming wordt gegeven voor een dergelijke opname in een aparte sectie.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de productie- of voorbereidende stadia die verplicht zijn voor de desbetreffende categorie gedistilleerde drank niet in het betrokken geografische gebied plaatsvinden.

3.  Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de stadia die verplicht zijn voor de desbetreffende categorie gedistilleerde drank niet in het betrokken geografische gebied plaatsvinden.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De inschrijving van een merk dat een in het register opgenomen geografische aanduiding bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat, wordt geweigerd of nietig verklaard als het gebruik van dat merk tot een van de in artikel 18, lid 2, bedoelde situaties zou leiden.

1.  De inschrijving van een merk wordt geweigerd of nietig verklaard als het gebruik van dat merk tot een van de in artikel 18, lid 2, bedoelde situaties zou leiden.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot bestaande beschermde geografische aanduidingen

Bevoegdheden met betrekking tot bestaande geregistreerde geografische aanduidingen

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Onverminderd lid 2 worden krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermde geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken automatisch beschermd als geografische aanduidingen krachtens de onderhavige verordening. De Commissie neemt deze geografische aanduidingen op in het register.

1.  Onverminderd lid 2 worden krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 geregistreerde geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken automatisch beschermd als geografische aanduidingen krachtens de onderhavige verordening. De Commissie neemt deze geografische aanduidingen op in het register.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Gedurende ten hoogste twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening kan de Commissie, middels uitvoeringshandelingen, op eigen initiatief de bescherming van de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde geografische aanduidingen annuleren indien deze niet in overeenstemming zijn met artikel 2, lid 1, punt 6. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

2.  Tot de inwerkingtreding van deze verordening kan de Commissie, middels uitvoeringshandelingen, op eigen initiatief de registratie van de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde geografische aanduidingen annuleren indien deze niet in overeenstemming zijn met artikel 2, lid 1, punt 6. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de beschermde geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.

5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de geregistreerde geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de productie in het afgebakende geografische gebied is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

Schrappen

(a)   de aanvullende criteria voor de afbakening van het geografische gebied; en

 

(b)   de beperkingen en afwijkingen met betrekking tot de productie in het afgebakende geografische gebied.

 

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening voor onbepaalde tijd verleend.

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening voor een periode van vijf jaar verleend De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met perioden van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke periode tegen deze verlenging verzetten.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Document- en procedurenummers

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

INTA

12.12.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Nicola Danti

23.1.2017

Behandeling in de commissie

3.5.2017

11.7.2017

 

 

Datum goedkeuring

12.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

35

0

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

35

+

ALDE

Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Salvatore Cicu, Seán Kelly, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Klaus Buchner

0

-

 

 

3

0

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (13.10.2017)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

(COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))

Rapporteur voor advies: Angélique Delahaye

BEKNOPTE MOTIVERING

Het stelsel voor de bescherming van de geografische aanduidingen is van groot belang voor het handelsbeleid van de Europese Unie. Via dit stelsel slaagt de Unie er niet alleen in om haar kwaliteitslabels op de externe markten te beschermen, maar moedigt zij derde landen bovendien aan om soortgelijke stelsels op te zetten.

Historisch gezien maken gedistilleerde dranken een belangrijk deel uit van de Europese uitvoer, met een handelsoverschot dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro bedraagt en met meer dan een miljoen banen die verband houden met deze sector. Gedistilleerde dranken behoren tot de eerste producten die geprofiteerd hebben van de bescherming van kwaliteitslabels. Teneinde de sector van de gedistilleerde dranken te ontwikkelen, heeft de Europese Unie met de vaststelling van Verordening (EG) nr. 110/2008 van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken een rechtskader ingevoerd dat de harmonisatie van de voorschriften inzake de verkoop van gedistilleerde dranken in de hele Europese Unie garandeert. Die verordening geldt voor alle gedistilleerde dranken, ongeacht of ze in een lidstaat van de EU dan wel in een derde land zijn vervaardigd.

Na het Verdrag van Lissabon in 2009 heeft de Europese Commissie inspanningen gedaan om de teksten in verband met landbouw beter op elkaar af te stemmen. Verordening (EG) nr. 110/2008 is de laatste verordening die daarbij nog niet aan de orde is gekomen. Op 1 december 2016 heeft de Commissie daarom bij de Raad en het Parlement een voorstel ingediend voor een nieuwe verordening die wijzigingen aanbrengt aan Verordening (EG) nr. 110/2008.

De verordening van 2008 werd door de sector goed aanvaard. De algemene modernisering die de Commissie voorstelt, is welkom. De Commissie geeft zichzelf ook nieuwe prerogatieven aan de hand van uitvoeringshandelingen en ze brengt ingrijpende wijzigingen aan.

De rapporteur is van mening dat het voorstel van de Commissie beperkt moet blijven tot een modernisering van de tekst uit 2008, en tot het formuleren van nieuwe bepalingen ter versterking van de bescherming van geografische aanduidingen. Voor het overige dient de tekst van 2008 zo min mogelijk te worden gewijzigd. In deze geest legt de rapporteur haar advies over de tekst voor aan de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling.

De rapporteur wijst haar collega's van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling erop dat hier sprake is van een verordening inzake de technische en commerciële etikettering van gedistilleerde dranken en dat het dus niet gaat om een verordening betreffende de gezondheid en de bescherming van de consument ten aanzien van de gevaren van overmatig alcoholgebruik. De rapporteur verzoekt haar collega-parlementsleden daarom om in hun amendementen zo dicht mogelijk bij de draagwijdte van de tekst te blijven.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  De voor gedistilleerde dranken geldende maatregelen moeten bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming, het voorkomen van bedrieglijke praktijken en het verwezenlijken van transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Zij moeten de faam die gedistilleerde dranken uit de Unie in de Unie zelf en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook met technologische vernieuwing met betrekking tot gedistilleerde dranken moet rekening worden gehouden wanneer deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de betrokken gedistilleerde dranken. De productie van gedistilleerde dranken is sterk verbonden met de landbouwsector. Deze band blijkt niet alleen uit het feit dat de productie van gedistilleerde dranken een belangrijk afzetkanaal voor de landbouw van de Unie is, hij is tevens bepalend voor de kwaliteit en de faam van de in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken. Deze sterke band met de landbouwsector moet daarom door het regelgevingskader worden benadrukt.

(3)  De voor gedistilleerde dranken geldende maatregelen moeten bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming, het voorkomen van bedrieglijke praktijken en het verwezenlijken van transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Zij moeten de faam die gedistilleerde dranken uit de Unie in de Unie zelf en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook met technologische vernieuwing met betrekking tot gedistilleerde dranken moet rekening worden gehouden wanneer deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de betrokken gedistilleerde dranken. De productie van gedistilleerde dranken valt onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad1 ter en Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad1 quater, en is sterk verbonden met de landbouwsector. Deze band blijkt niet alleen uit het feit dat de productie van gedistilleerde dranken een belangrijk afzetkanaal voor de landbouw van de Unie is, hij is tevens bepalend voor de kwaliteit, de veiligheid en de faam van de in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken. Deze sterke band met de agrolevensmiddelensector moet daarom door het regelgevingskader worden benadrukt.

 

____________________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.

 

1 ter Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie.

 

1 quater Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis)  De maatregelen die van toepassing zijn op gedistilleerde dranken vormen een geval apart ten opzichte van de algemene regels voor de agrolevensmiddelensector. Dat aparte karakter hangt samen met het feit dat traditionele productiemethoden nog steeds in stand worden gehouden, dat gedestilleerde dranken nauw verbonden zijn met de landbouwsector, dat er hoogwaardige producten worden gebruikt en dat de sector zich inzet voor de bescherming van de veiligheid van de consument en dat altijd wil blijven doen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Om een eenvormiger regelgeving voor gedistilleerde dranken te waarborgen, moeten in deze verordening duidelijke criteria voor de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en voor de bescherming van geografische aanduidingen worden vastgesteld. Tevens moet zij regels bevatten inzake het gebruik van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten bij de productie van alcoholhoudende dranken en inzake het gebruik van de verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van levensmiddelen.

(4)  Om een eenvormiger regelgeving voor gedistilleerde dranken te waarborgen, moeten in deze verordening duidelijke criteria voor de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en voor de bescherming van geografische aanduidingen worden vastgesteld, zonder afbreuk te doen aan de verschillende officiële talen en alfabetten in de Unie. Tevens moet zij regels bevatten inzake het gebruik van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten bij de productie van alcoholhoudende dranken en inzake het gebruik van de verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van levensmiddelen.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op onwettig gebruik van beschermde geografische aanduidingen en de Commissie moet geïnformeerd worden over de toepassing van de betreffende regels in de lidstaten, zodat er een passend kader kan bestaan dat het mogelijk maakt om nagemaakte gedistilleerde dranken uit de markt te nemen.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 ter)  Voorts moet de bescherming van geografische aanduidingen worden verruimd tot goederen die in het kader van de handel in de Unie worden gebracht zonder dat zij in het vrije verkeer komen, wanneer deze goederen, met inbegrip van de verpakking ervan, uit derde landen afkomstig zijn.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.

(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam, traditionele verwerkings- en productiemethoden of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.

_________________

_________________

13 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).

13 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis)  Gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding, die zijn verkregen uit wijn zonder beschermde oorsprongsbenaming die overeenkomstig deze verordening is geregistreerd, moeten van dezelfde beheerinstrumenten voor het productiepotentieel profiteren als die welke beschikbaar zijn uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.

 

_______________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de verordening af te stemmen op het ontwerpadvies inzake het zogenoemde omnibusvoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, dat op 3 mei 2017 door de Commissie landbouw- en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement werd goedgekeurd.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande beschermde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde uitgebreidere en beproefde procedures voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd.

(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande geregistreerde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde uitgebreidere en beproefde procedures voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een transparant en uitputtend elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd, dat dezelfde rechtskracht heeft als bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008. De geregistreerde geografische aanduidingen in de zin van Verordening (EG) nr. 110/2008 moeten automatisch in het register van de Commissie worden opgenomen. De Commissie moet de verificatie van geografische aanduidingen die in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn opgenomen overeenkomstig artikel 20 van die verordening afronden voordat deze verordening in werking treedt.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)  Om te zorgen voor de volledige naleving van de bepalingen ter bescherming van de geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken moet worden nagegaan of er regels moeten komen om te voorkomen dat producten waarbij frauduleus gebruik wordt gemaakt van geografische aanduidingen worden doorgevoerd over het grondgebied van de Unie, ook wanneer die producten niet bestemd zijn om op de markt van de Unie in het vrije verkeer te worden gebracht.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20)  De autoriteiten van de lidstaten moeten met het toezicht op de naleving van deze verordening worden belast en de Commissie moet die naleving kunnen monitoren en controleren. Daarom moeten de Commissie en de lidstaten worden verplicht relevante informatie met elkaar te delen.

(20)  Voor het behoud van de faam en de waarde van de sector is het essentieel dat er een hoog kwaliteitsniveau gehandhaafd wordt. De autoriteiten van de lidstaten moeten worden belast met het waarborgen van de handhaving van dat kwaliteitsniveau door middel van de naleving van de bepalingen van deze verordening. De Commissie moet die naleving echter kunnen monitoren en controleren om te verifiëren of de verordening op eenvormige wijze wordt toegepast. Daarom moeten de Commissie en de lidstaten worden verplicht relevante informatie met elkaar te delen.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de bescherming van geografische aanduidingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.

(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de bescherming van geografische aanduidingen en het belang van de eerbiediging van traditionele praktijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  hetzij rechtstreeks aan de hand van een van de volgende methoden:

(i)  hetzij rechtstreeks aan de hand van een van de volgende methoden, afzonderlijk of een combinatie daarvan:

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat de flexibiliteit die in Verordening (EG) nr. 110/2008 wordt geboden met "en/of" in deze verordening behouden blijft.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  maceratie of soortgelijke bewerkingen van plantaardige materialen in ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken of een mengsel daarvan in de zin van deze verordening;

-  maceratie of soortgelijke bewerkingen van plantaardige materialen in ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken of een combinatie daarvan in de zin van deze verordening;

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – streepje 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

-  de toevoeging van één van de volgende producten aan ethylalcohol uit landbouwproducten, aan distillaten uit landbouwproducten of aan gedistilleerde dranken:

-  de toevoeging van één of meer van de volgende producten aan ethylalcohol uit landbouwproducten, aan distillaten uit landbouwproducten of aan gedistilleerde dranken:

Motivering

De definities van "gedistilleerde drank" zijn niet correct overgenomen van Verordening (EG) nr. 110/2008 en de bijbehorende Uitvoeringsverordening (EG) nr. 716/2013. De rapporteur stelt voor om bepaalde uit Verordening (EG) nr. 110/2008 voortvloeiende definities te corrigeren.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt ii – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  hetzij door aan een gedistilleerde drank een van de volgende producten toe te voegen:

(ii)  hetzij door aan een gedistilleerde drank een of meer van de volgende producten toe te voegen:

Motivering

De definities van "gedistilleerde drank" zijn niet correct overgenomen van Verordening (EG) nr. 110/2008 en de bijbehorende Uitvoeringsverordening (EG) nr. 716/2013. De rapporteur stelt voor om bepaalde uit Verordening (EG) nr. 110/2008 voortvloeiende definities te corrigeren.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  "mengsel": een in bijlage II, deel I, opgenomen of met een geografische aanduiding overeenkomende gedistilleerde drank die gemengd is met een van de volgende producten:

(3)  "mengsel": een in bijlage II, deel I, opgenomen of met een geografische aanduiding overeenkomende gedistilleerde drank die gemengd is met een of meer van de volgende producten:

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  ethylalcohol uit landbouwproducten;

Motivering

De rapporteur stelt voor om de definitie van een mengsel te verduidelijken, teneinde de etiketteringsvoorschriften te vereenvoudigen en de verordening uitvoerbaar te maken voor de exploitanten en inspectiediensten.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  "samengestelde term": de combinatie van de termen van een verkoopbenaming van een in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde drank of de termen van een geografische aanduiding die een gedistilleerde drank beschrijven waarvan alle alcohol van het eindproduct afkomstig is, met een van de volgende termen:

(4)  "samengestelde term": de combinatie van de termen van een verkoopbenaming van een in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde drank of de termen van een geografische aanduiding die een gedistilleerde drank beschrijven waarvan alle alcohol van het eindproduct afkomstig is, met een of meer van de volgende termen:

Motivering

De definities van "gedistilleerde drank" zijn niet correct overgenomen van Verordening (EG) nr. 110/2008 en de bijbehorende Uitvoeringsverordening (EG) nr. 716/83. De rapporteur stelt voor om bepaalde uit Verordening (EG) nr. 110/2008 voortvloeiende definities te corrigeren.

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  "zinspeling": de directe of indirecte verwijzing naar een of meer in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde dranken of geografische aanduidingen, die niet een verwijzing is in een samengestelde term of in een lijst van ingrediënten als bedoeld in artikel 8, lid 6;

(5)  "zinspeling": de directe of indirecte verwijzing naar een in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde drank of geografische aanduiding, die niet een verwijzing is in een samengestelde term of in een lijst van ingrediënten als bedoeld in artikel 8, lid 6;

Motivering

De rapporteur stelt voor om de definitie van een mengsel te verduidelijken, teneinde de etiketteringsvoorschriften te vereenvoudigen en de verordening uitvoerbaar te maken voor de exploitanten en inspectiediensten.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  "geografische aanduiding": een aanduiding die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft, voor zover een bepaalde kwaliteit, faam of andere eigenschap van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong is toe te schrijven;

(6)  "geografische aanduiding": een aanduiding die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft, voor zover een bepaalde kwaliteit, de faam, de traditionele bewerkings- en productiemethoden of andere eigenschappen van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong zijn toe te schrijven;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld;

(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld en dat moet stroken met het "technisch dossier", zoals bedoeld in Verordening (EG) nr. 110/2008;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De alcohol die wordt gebruikt om alcoholhoudende dranken te produceren en om bij de bereiding van alcoholhoudende dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, is ethylalcohol uit landbouwproducten.

1.  De alcohol die wordt gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, is ethylalcohol uit landbouwproducten.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De distillaten die worden gebruikt om alcoholhoudende dranken te produceren en om bij de bereiding van alcoholhoudende dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, zijn uitsluitend distillaten uit landbouwproducten.

2.  De distillaten die worden gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, zijn uitsluitend distillaten uit landbouwproducten.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Bij de verkoop van ethylalcohol of distillaat uit landbouwproducten worden de grondstoffen waaruit deze zijn verkregen op de begeleidende elektronische documenten vermeld.

Motivering

De grondstoffen die worden gebruikt voor de bereiding van ethylalcohol of distillaat uit landbouwproducten moeten worden vermeld in de elektronische begeleidende documenten teneinde volledige traceerbaarheid te waarborgen en te voorkomen dat de regels worden omzeild. Die producten kunnen immers worden gebruikt bij de productie van andere gedistilleerde dranken waarbij alleen alcohol of distillaat uit specifieke grondstoffen mogen worden gebruikt.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  uitsluitend worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3), en met het oog op het op smaak afmaken van het product.

(e)  uitsluitend worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3), en met het oog op het op smaak afmaken van het product, waarbij rekening wordt gehouden met de tradities en de voorschriften van de specifieke wetgeving van elke lidstaat.

Motivering

Aangezien het "op smaak afmaken" van traditionele producten tot op heden geregeld was bij de nationale wetgeving, moet in het voorstel van de Commissie een verduidelijking worden opgenomen, overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 110/2008, die momenteel van toepassing is.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  mogen worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3, om specifieke productkenmerken te verkrijgen waarbij rekening moet worden gehouden met de desbetreffende wetgeving van de lidstaten.

(e)  mogen worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3, om specifieke productkenmerken te verkrijgen waarbij rekening moet worden gehouden met de desbetreffende wetgeving van de lidstaten. Het suikergehalte voor elke productcategorie wordt in alle gevallen vastgesteld.

Motivering

Elke poging om het suikergehalte te harmoniseren zou schadelijk kunnen zijn voor de traditionele praktijken.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:

Schrappen

(a) de wijziging van de in bijlage I opgenomen technische definities;

 

(b) de wijziging van de vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken als bedoeld in bijlage II, deel I, en de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, vermelde gedistilleerde dranken.

 

De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde gedelegeerde handelingen gaan niet verder dan nodig is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen of de behoefte aan productinnovatie.

 

Motivering

Een dergelijke wijziging, hetzij van bijlage I waarin de technische definities zijn vastgelegd, hetzij van bijlage II waarin de categorieën gedistilleerde dranken zijn opgenomen, met inbegrip van de toevoeging van nieuwe categorieën, is een zeer gevoelige kwestie en de lidstaten moeten meer bevoegdheden krijgen om daarover te beslissen.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toevoeging van nieuwe categorieën gedistilleerde dranken aan bijlage II.

Schrappen

Een nieuwe categorie kan worden toegevoegd onder de volgende voorwaarden:

 

(a) het onder een bepaalde naam en overeenkomstig eenvormige technische specificaties in de handel brengen van een gedistilleerde drank is economisch en technisch noodzakelijk om de belangen van consumenten en producenten te vrijwaren;

 

(b) de gedistilleerde drank heeft een significant marktaandeel in ten minste één lidstaat;

 

(c) voor de nieuwe categorie wordt een gangbare naam gekozen of, wanneer dat niet mogelijk is, een naam van beschrijvende aard die met name naar de voor de productie van de gedistilleerde drank gebruikte grondstof verwijst;

 

(d) de technische specificaties voor de nieuwe categorie worden vastgesteld en gebaseerd op een evaluatie van de bestaande kwaliteits- en productieparameters die op de markt van de Unie worden gebruikt. Bij de vaststelling van de technische specificaties wordt de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving van de Unie nageleefd en wordt rekening gehouden met alle ter zake relevante internationale normen. Zij moeten ervoor zorgen dat de concurrentie tussen de producenten in de Unie eerlijk verloopt en gedistilleerde dranken uit de Unie grote faam genieten.

 

Motivering

Dit gebied moet als essentieel worden beschouwd, en daarom mag het gebruik van gedelegeerde handelingen voor de wijziging ervan niet worden toegestaan. Gedelegeerde handelingen moeten beperkt blijven tot kwesties van louter technische en/of administratieve aard: essentiële artikelen als dit moeten worden voorbehouden voor een transparante medebeslissingsprocedure.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie ook bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende afwijkingen van de vereisten uit hoofde van de technische definities als vastgesteld in bijlage I, van de vereisten voor de categorieën gedistilleerde dranken als vastgesteld in bijlage II, deel I, en van de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, opgenomen gedistilleerde dranken.

Schrappen

Motivering

Dit gebied moet als essentieel worden beschouwd, en daarom mag het gebruik van gedelegeerde handelingen voor de wijziging ervan niet worden toegestaan. Gedelegeerde handelingen moeten beperkt blijven tot kwesties van louter technische en/of administratieve aard: essentiële artikelen als dit moeten worden voorbehouden voor een transparante medebeslissingsprocedure.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 5 bis (nieuw)

 

Uitvoeringsbevoegdheden

 

De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen regels vaststellen voor de maximale gehaltes aan producten voor het op smaak afmaken die genoemd worden in bijlage I, punt 3, onder a) tot en met f). Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel [Y], lid [y], bedoelde [raadplegingsprocedure/onderzoeksprocedure] vastgesteld.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken 15 tot en met 47 van bijlage II, deel I, mag worden verkocht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.

3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken die zijn opgesomd in bijlage II, deel I, mag op de markt worden gebracht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  aangevuld met of vervangen door een in bijlage III bedoelde geografische aanduiding of, overeenkomstig nationale regelgeving, worden aangevuld met een andere geografische aanduiding, mits de consument daardoor niet wordt misleid; of

(a)  aangevuld met of vervangen door een in bijlage III bedoelde geografische aanduiding of, overeenkomstig nationale regelgeving, worden aangevuld met de naam van een andere geografische verwijzing, mits de consument daardoor niet wordt misleid; of

Motivering

De tekst van de Commissie bepaalt dat de verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken mogen worden aangevuld met of vervangen door een geografische aanduiding of dat ze mogen worden aangevuld met een "andere geografische aanduiding". Door de herhaling van "geografische aanduiding" wordt de tekst onduidelijk. De rapporteur stelt voor de tekst te verduidelijken.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien een verkoopbenaming wordt aangevuld of vervangen overeenkomstig de eerste alinea, onder a), mag de daar bedoelde geografische aanduiding enkel worden aangevuld:

Indien een wettelijke benaming wordt aangevuld of vervangen overeenkomstig de eerste alinea, onder a), mag de daar bedoelde geografische aanduiding enkel worden aangevuld:

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  hetzij met termen die reeds op 20 februari 2008 in gebruik waren voor bestaande geografische aanduidingen in de zin van artikel 34, lid 1; of

(a)  hetzij met termen die reeds op 20 februari 2008 in gebruik waren voor bestaande geografische aanduidingen in de zin van artikel 34, lid 1, met inbegrip van de termen die van oudsher in de lidstaten worden gebruikt om aan te geven dat een product een beschermde oorsprongsbenaming heeft uit hoofde van de nationale wetgeving; of

Motivering

De rapporteur stelt voor om de kwaliteitsbeschermingsregelingen van elke lidstaat te eerbiedigen.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  met in het desbetreffende productdossier vermelde termen.

(b)  met elke in het desbetreffende productdossier toegestane term;

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in lid 1 bedoelde verkoopbenamingen aangevuld met de term "smaak" of soortgelijke termen mogen uitsluitend worden gebruikt om te verwijzen naar aroma's die een gedistilleerde drank imiteren of naar het gebruik daarvan in de productie van andere levensmiddelen dan dranken. Geografische aanduidingen mogen niet worden gebruikt voor de beschrijving van aroma's.

De in lid 1 bedoelde verkoopbenamingen aangevuld met de term "smaak" of soortgelijke termen mogen uitsluitend worden gebruikt om te verwijzen naar aroma's die een gedistilleerde drank imiteren of naar het gebruik daarvan in de productie van andere levensmiddelen dan gedistilleerde dranken. Geografische aanduidingen mogen niet worden gebruikt voor de beschrijving van aroma's.

Motivering

Voor andere dan gedistilleerde dranken moet de associatie "aroma + categoriebenaming" (geen geografische aanduiding) worden toegestaan.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de bij de productie van een levensmiddel gebruikte alcohol is uitsluitend afkomstig van de gedistilleerde dranken waarnaar in de samengestelde term wordt verwezen of waarop wordt gezinspeeld, met uitzondering van de ethylalcohol die kan voorkomen in de voor de productie van dat levensmiddel gebruikte aroma's; en

(a)  de bij de productie van een levensmiddel gebruikte alcohol is uitsluitend afkomstig van de gedistilleerde dranken waarnaar in de samengestelde term wordt verwezen of waarop wordt gezinspeeld, met uitzondering van de ethylalcohol die kan voorkomen in de voor de productie van dat levensmiddel gebruikte aroma's en ethylalcohol die afkomstig is van een niet-gedistilleerde alcoholhoudende drank; en

Motivering

Cocktails kunnen gedistilleerde en andere alcoholhoudende dranken bevatten. Het feit dat beide alcoholen in het eindproduct kunnen worden genoemd is niet misleidend voor de consument, aangezien 100 % van de alcohol van die twee alcoholen afkomstig is.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een mengsel draagt de verkoopbenaming "gedistilleerde drank".

Een mengsel draagt de verkoopbenaming "gedistilleerde drank". Die verkoopbenaming wordt duidelijk en zichtbaar op een prominente plaats op het etiket aangebracht.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag een rijpingsduur of ouderdom uitsluitend worden gespecificeerd indien deze betrekking heeft op het jongste alcoholhoudende bestanddeel en op voorwaarde dat de gedistilleerde drank is gerijpt onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder een toezicht dat gelijke waarborgen biedt.

3.  In de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag een rijpingsduur of ouderdom uitsluitend worden gespecificeerd indien deze betrekking heeft op het jongste alcoholhoudende bestanddeel en op voorwaarde dat de gedistilleerde drank volledig is gerijpt onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder een toezicht dat gelijke waarborgen biedt. De Commissie zet een openbaar register op met de lijst van organen die belast zijn met de controle op het rijpingsproces in elke lidstaat.

Motivering

Dit amendement heeft tot doel te verduidelijken dat de controles op gerijpte producten doorlopend en doeltreffend moeten zijn en niet sporadisch of via steekproeven moeten verlopen. Dit om ook met betrekking tot gerijpte producten vervalsingen tegen te gaan, aangezien het rijpingsproces meerwaarde geeft aan het product en deze prognose bedoeld is ter bescherming van de wettigheid, de eerlijke concurrentie en de bescherming van de consument.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Onverminderd het bepaalde in artikel 3 mag, voor brandy die gerijpt is met gebruikmaking van het dynamische rijpingssysteem (het "criaderas y solera"-systeem), de gemiddelde rijping van de brandy, berekend als beschreven in bijlage II bis, alleen worden vermeld in de presentatie of op het etiket als de rijping van de brandy aan een door de bevoegde autoriteit toegestaan controlesysteem is onderworpen. Wanneer op het etiket van brandy de gemiddelde rijping wordt aangeduid, uitgedrukt in jaren, wordt daarbij verwezen naar het "criaderas y solera"-systeem.

Motivering

Via dit amendement moet de producenten van gerijpte brandy die is gerijpt met behulp van de dynamische rijpingsmethode of het solerasysteem worden toegestaan om de gemiddelde rijpingsduur op het etiket te vermelden, uitgedrukt in jaren. De exploitant zou onderworpen zijn aan een door de bevoegde autoriteit erkend controlesysteem dat de naleving van deze bepaling garandeert.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter.  De rijpingsperiode of de ouderdom en de verkoopbenaming van de gedistilleerde drank worden vermeld in de elektronische begeleidende documenten.

Motivering

Relevante informatie over een gedistilleerde drank, zoals de verkoopbenaming of de rijpingsperiode, moeten vermeld worden in de begeleidende documenten om voor betere traceerbaarheid te zorgen en onwettige praktijken te voorkomen die de concurrentie tussen de producenten kunnen verstoren of de consument kunnen misleiden.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, komt deze overeen met het land of het gebied van oorsprong overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad16.

1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, wordt verwezen naar de plaats of regio waar de fase in het productieproces van het eindproduct plaatsvond waarin aan de gedistilleerde drank zijn eigen karakter en zijn wezenlijke definitieve kenmerken werden gegeven.

_________________

 

16 Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).

 

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   Als er sprake is van in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken die bestemd zijn voor uitvoer, mogen de bij deze verordening voorgeschreven inlichtingen worden herhaald in een andere taal dan de officiële talen van de Unie.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gebruik van het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen

Gebruik van een symbool van de Unie voor geregistreerde geografische aanduidingen

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen mag worden gebruikt voor de etikettering en presentatie van gedistilleerde dranken.

Het symbool van de Unie voor geregistreerde geografische aanduidingen mag worden gebruikt voor de etikettering en presentatie van gedistilleerde dranken.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake:

1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren en ervoor te zorgen dat de consument wordt beschermd en dat rekening wordt gehouden met traditionele praktijken, is de Commissie bevoegd om, ter aanvulling van deze verordening, overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake:

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van de in dit hoofdstuk vervatte bepalingen inzake presentatie en etikettering.

Schrappen

Motivering

Bepaalde namen van gedistilleerde dranken kunnen niet langer worden vertaald in de taal van hun exportmarkten. De Commissie behoudt zich het recht voor deze vertalingen te wijzigen aan de hand van specifieke gedelegeerde handelingen voor "uitzonderlijke gevallen". Dit lijkt een onnodige beperking en maakt de zaken nodeloos ingewikkeld. De rapporteur stelt voor om terug te grijpen naar de vorige versie van de tekst van Verordening (EG) nr. 110/2008.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag beschermde geografische aanduidingen gebruiken.

1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag geregistreerde geografische aanduidingen gebruiken.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Beschermde geografische aanduidingen en de gedistilleerde dranken die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:

2.  Krachtens de onderhavige verordening beschermde geografische aanduidingen worden beschermd tegen:

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier; of

(i)  voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt; of

Motivering

De rapporteur stelt voor de bescherming van geografische aanduidingen te versterken door de formule te gebruiken die wordt gehanteerd in Verordening (EG) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen: "ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt";

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke;

(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt;

Motivering

De rapporteur stelt voor de bescherming van geografische aanduidingen te versterken door de formule te gebruiken die wordt gehanteerd in Verordening (EG) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen: "ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt".

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, reclamemateriaal of documenten voor het betrokken product, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard, de ingrediënten of de wezenlijke hoedanigheden van het product in de presentatie of de etikettering ervan die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De bescherming van geografische aanduidingen wordt verruimd tot goederen die in het kader van de handel in de Unie worden gebracht zonder dat zij in het vrije verkeer komen, wanneer deze goederen, met inbegrip van de verpakking, uit derde landen afkomstig zijn.

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Beschermde geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.

3.  Geregistreerde geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van beschermde geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.

4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van geregistreerde geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De lidstaten mogen de bepalingen van de artikelen 61 tot en met 72 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten toepassen voor arealen waar wijnen worden geproduceerd die geschikt zijn voor de bereiding van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding. Voor de toepassing van die bepalingen kunnen deze arealen worden behandeld als arealen waar wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding kunnen worden geproduceerd.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de verordening af te stemmen op het ontwerpadvies inzake het zogenoemde omnibusvoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, dat op 3 mei 2017 door de Commissie landbouw- en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement werd goedgekeurd.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de als geografische aanduiding te beschermen naam zoals deze wordt gebruikt in de handel of in het dagelijkse taalgebruik, en alleen in de talen die historisch werden of worden gebruikt ter beschrijving van het specifieke product in het afgebakende geografische gebied;

(a)  de als geografische aanduiding te registreren naam zoals deze wordt gebruikt in de handel of in het dagelijkse taalgebruik, en alleen in de talen die historisch werden of worden gebruikt ter beschrijving van het specifieke product in het afgebakende geografische gebied;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  een beschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van de gedistilleerde drank en, in voorkomend geval, van de authentieke en onveranderlijke plaatselijke methoden, alsmede informatie over de verpakking indien de aanvragende groepering aangeeft en op afdoende en productspecifieke wijze motiveert dat de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, om de oorsprong te waarborgen of om de controle te verzekeren, rekening houdend met het Unierecht, in het bijzonder het recht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten;

(e)  een beschrijving van de productiemethode van de gedistilleerde drank en, in voorkomend geval, van de authentieke en onveranderlijke plaatselijke methoden, alsmede informatie over de verpakking indien de aanvragende groepering aangeeft en op afdoende en productspecifieke wijze motiveert dat de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, om de oorsprong te waarborgen of om de controle te verzekeren, rekening houdend met het Unierecht, in het bijzonder het recht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 19 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  bijzonderheden die het verband staven tussen een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van de gedistilleerde drank en de onder d) bedoelde geografische oorsprong;

(f)  bijzonderheden die het verband en de kenmerken van de gedistilleerde drank en de onder (d) bedoelde geografische oorsprong staven;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer dan twaalf maanden in beslag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer dan zes maanden in beslag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.

Motivering

De Commissie stelt voor de registratie van een geografische aanduiding voor gedistilleerde dranken een termijn van twaalf maanden voor. Voor andere levensmiddelen is die periode zes maanden. De rapporteur stelt voor om de termijn voor geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken af te stemmen op die voor andere levensmiddelen.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer de nationale wetgeving van toepassing is, volgt de aanvraag de nationale procedure.

Motivering

Gezien de uiteenlopende procedures in de lidstaten stelt de rapporteur voor om te verduidelijken dat, in voorkomend geval, nationale voorschriften van toepassing kunnen zijn.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In de volgende gevallen kan de Commissie, op eigen initiatief of op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, uitvoeringshandelingen vaststellen om de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:

In de volgende gevallen kan de Commissie, na overleg met de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, uitvoeringshandelingen vaststellen om de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  indien er sedert ten minste zeven jaar geen product op de markt is gebracht onder de als geografische aanduiding geregistreerde naam.

(b)  indien er sedert ten minste zeven opeenvolgende jaren geen product op de markt is gebracht onder de als geografische aanduiding geregistreerde naam.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Besluiten tot annulering van geografische aanduidingen worden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie stelt, zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast betreffende het aanleggen en actueel houden van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd).

De Commissie stelt gedelegeerde handelingen vast betreffende het aanleggen en actueel houden van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd) dat in de plaats komt van en dezelfde rechtskracht heeft als Bijlage III van Verordening (EG) nr. 110/2008. Het register verleent rechtstreeks toegang tot alle productdossiers voor gedistilleerde dranken die als geografische aanduidingen zijn geregistreerd.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen nadere regels vaststellen betreffende de vorm en de inhoud van het register. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie kan door middel van gedelegeerde handelingen nadere regels vaststellen betreffende de vorm en de inhoud van het register.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken die onder artikel 2 van deze verordening vallen, geldt onverminderd de beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van producten als gedefinieerd in artikel 93 van Verordening (EG) nr. 1308/2013.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de tekst van de Commissie af te stemmen op artikel 100 van Verordening (EG) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, waarin is vastgesteld dat de bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voor wijnen geldt onverminderd de bescherming die van toepassing is op gedistilleerde dranken.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot bestaande beschermde geografische aanduidingen

Uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot bestaande geregistreerde geografische aanduidingen

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Gedurende ten hoogste twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening kan de Commissie, middels uitvoeringshandelingen, op eigen initiatief de bescherming van de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde geografische aanduidingen annuleren indien deze niet in overeenstemming zijn met artikel 2, lid 1, punt 6. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

2.  Gedurende ten hoogste twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening kan de Commissie, na overleg met de lidstaat waarin het gebied waarnaar de geografische aanduiding verwijst gelegen is en met de producenten, middels uitvoeringshandelingen, de registratie van de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde geografische aanduidingen annuleren indien deze niet in overeenstemming zijn met artikel 2, lid 1, punt 6. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Ongeacht de nationale wetgeving van de lidstaten komen de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier ten laste van de aan die controles onderworpen exploitanten van levensmiddelenbedrijven.

Ongeacht de nationale wetgeving van de lidstaten komen de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier ten laste van de aan die controles onderworpen exploitanten.

Motivering

In de tekst van de Commissie worden de uitdrukkingen "exploitanten" en "exploitanten van levensmiddelenbedrijven" gebruikt. De rapporteur stelt voor om, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 110/2008, uitsluitend "exploitanten" te gebruiken. Deze term is representatiever voor de diverse beroepsbeoefenaren in de sector.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de beschermde geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.

5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de geregistreerde geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Om de rechten of de rechtmatige belangen van producenten of exploitanten van levensmiddelenbedrijven te waarborgen, kan de Commissie middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen:

3.  Om de rechten of de rechtmatige belangen van producenten of exploitanten te waarborgen, kan de Commissie middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen:

Motivering

In de tekst van de Commissie worden de uitdrukkingen "exploitanten" en "exploitanten van levensmiddelenbedrijven" gebruikt. De rapporteur stelt voor om, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 110/2008, uitsluitend "exploitanten" te gebruiken. Deze term is representatiever voor de diverse beroepsbeoefenaren in de sector.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven aan de bevoegde autoriteiten.

7.  Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de exploitanten aan de bevoegde autoriteiten.

Motivering

In de tekst van de Commissie worden de uitdrukkingen "exploitanten" en "exploitanten van levensmiddelenbedrijven" gebruikt. De rapporteur stelt voor om, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 110/2008, uitsluitend "exploitanten" te gebruiken. Deze term is representatiever voor de diverse beroepsbeoefenaren in de sector.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gedistilleerde dranken. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd en wijzen de bevoegde autoriteiten aan die belast zijn met het controleren van de naleving van deze verordening.

1.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gedistilleerde dranken in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/625. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd en wijzen de bevoegde autoriteiten aan die belast zijn met het controleren van de naleving van deze verordening.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening voor onbepaalde tijd verleend.

2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening voor een periode van vijf jaar verleend. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met een termijn van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Stevia

Motivering

Vanwege de toenemende belangstelling van de consumenten voor caloriearme producten wordt deze natuurlijke zoetstof steeds vaker gebruikt door producenten van bepaalde dranken.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  andere natuurlijke koolhydraten die een soortgelijke werking hebben als de onder (a) tot en met (e) bedoelde producten.

(f)  andere landbouwgrondstoffen, natuurlijke landbouwstoffen of natuurlijke koolhydraten die een soortgelijke werking hebben als de onder a) tot en met e) bedoelde producten.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Onder "aromatisering" wordt verstaan de toevoeging van aroma's of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen bij de bereiding van een gedistilleerde drank.

Motivering

Definitie die is weggelaten uit bijlage I. Deze definitie uit Verordening (EG) nr. 110/2008 moet ongewijzigd blijven om eraan bij te dragen dat er in alle lidstaten uniforme regels worden toegepast.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter)  Onder "plaats van bereiding" wordt verstaan de plaats of regio waar de fase van het bereidingsproces van het eindproduct plaatsvond die de gedistilleerde drank zijn eigen karakter en zijn wezenlijke definitieve eigenschappen heeft gegeven.

Motivering

Definitie die is weggelaten uit bijlage I. Deze definitie uit Verordening (EG) nr. 110/2008 moet ongewijzigd blijven om eraan bij te dragen dat er in alle lidstaten uniforme regels worden toegepast.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – alinea 1 – punt 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater)  Onder "aanduiding" wordt verstaan de termen die worden gebruikt in de etikettering, de presentatie en de verpakking, in de documenten die de gedistilleerde drank bij het vervoer ervan vergezellen; op de handelsdocumenten, vooral de facturen en de leveringsbonnen; en in reclame voor de drank.

Motivering

Definitie die is weggelaten uit bijlage I. Deze definitie uit Verordening (EG) nr. 110/2008 moet ongewijzigd blijven om eraan bij te dragen dat er in alle lidstaten uniforme regels worden toegepast.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(ii)  een uitsluitend door alcoholische vergisting en distillatie van suikerrietsap verkregen gedistilleerde drank die de specifieke aromatische kenmerken van rum bezit en een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt. Deze gedistilleerde drank kan in de handel worden gebracht met het woord "boeren-", dat de verkoopbenaming "rum" nader omschrijft, vergezeld van een van de geregistreerde geografische aanduidingen van de Franse overzeese departementen en de autonome regio Madeira.

(ii)  een uitsluitend door alcoholische vergisting en distillatie van suikerrietsap verkregen gedistilleerde drank die de specifieke aromatische kenmerken van rum bezit en een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt. Deze gedistilleerde drank kan in de handel worden gebracht met het woord "boeren-", dat de wettelijke benaming "rum" nader omschrijft, vergezeld van een van de geregistreerde geografische aanduidingen van de Franse overzeese departementen en de autonome regio Madeira.

Motivering

Verduidelijkt dat de term "boeren-" uitsluitend verwijst naar rum met een geografische aanduiding.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Rum mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om de afdronk te verzachten.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 3 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Gedistilleerde drank van granen mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 4 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Wijn-eau-de-vie mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 5 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Brandy of Weinbrand mag worden verzoet met maximaal 35 g per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, voor het op smaak afmaken van de drank.

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de huidige regels die de producenten van brandy moeten naleven. De Spaanse wetgeving staat een maximumgehalte van 35 gram per liter toe.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 6 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Druivendraf-eau-de-vie of marc mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 7 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Vruchtendraf-eau-de-vie mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 9 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  Vruchten-eau-de-vie mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Bijlage – deel I – punt 10 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie worden niet gearomatiseerd.

(d)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie worden niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden echter niet uit.

Motivering

De rapporteur stelt voor om de traditionele productiemethoden voor appelcider- en perencider-eau-de-vie, zoals calvados, te beschermen.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 10 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Appelcider- of perencider-eau-de-vie mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om de afdronk te verzachten.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 11 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Honing-eau-de-vie mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om de afdronk te verzachten.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 12 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(f bis)  Hefebrand of moer-eau-de-vie mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om de afdronk te verzachten.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 13 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Bierbrand of eau de vie de bière mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, om op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 14 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis)  Topinambur of aardpeer-eau-de-vie mag worden verzoet tot een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten hoogste 20 gram per liter eindproduct, op smaak af te maken.

Motivering

Bepaalde eaux de vie met Europese geografische aanduiding mogen slechts in beperkte mate worden verzoet. Ze concurreren met ingevoerde gedistilleerde dranken die dezelfde naam gebruiken maar die veel meer suiker bevatten. Om opnieuw tot eerlijke concurrentie te komen, de Europese geografische aanduidingen te verbeteren en de consumenten degelijke informatie te verstrekken, stelt de rapporteur voor om voor alle eaux de vie een maximum van 20 gram suiker per liter toe te staan.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 15 – letter a – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De maximale residugehalten zijn die welke in bijlage I, punt 1, zijn vastgesteld voor ethylalcohol uit landbouwproducten, behalve dat het methanolgehalte in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 10 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.

De maximale residugehalten zijn die welke in bijlage I, punt 1, zijn vastgesteld voor ethylalcohol uit landbouwproducten voor de productie van wodka, behalve dat het methanolgehalte in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 10 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 15 – letter a – alinea 3 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a)  Het suikergehalte van wodka, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten hoogste 10 gram per liter.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 bis.  Wodka mag worden verzoet om het product op smaak af te maken. Het eindproduct bevat echter niet meer dan 10 g verzoetingsstoffen per liter, uitgedrukt in invertsuikerequivalent.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Bijlage II – deel I – punt 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

31 bis.  Het suikergehalte van wodka, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten hoogste 100 gram per liter.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Bijlage – deel I – punt 42 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een mengsel daarvan, die de ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan kwaliteitseigeel bedraagt ten minste 140 gram per liter eindproduct.

(a)  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een mengsel daarvan, die de ingrediënten eigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan kwaliteitseigeel bedraagt ten minste 140 gram per liter eindproduct.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Bijlage I – deel II – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Guignolet Kirsch is een in Frankrijk bereid product dat is verkregen door vermenging van guignolet en kirsch, waarbij ten minste 3 % van de in het eindproduct aanwezige zuivere alcohol afkomstig moet zijn van kirsch. Het alcoholvolumegehalte van Guignolet Kirsch bedraagt ten minste 15 %. Wat de etikettering en de presentatie betreft, wordt het woord "Guignolet" in de presentatie of op de etikettering in letters van hetzelfde type, dezelfde grootte en dezelfde kleur als die van, en op dezelfde regel als, het woord "Kirsch" vermeld, waarbij dit in het geval van flessen op het buiketiket moet zijn. De informatie over alcoholische samenstelling vermeldt het volumepercentage zuivere alcohol dat guignolet en kirsch elk vertegenwoordigen in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van Guignolet Kirsch.

Motivering

De rapporteur stelt specifieke voorschriften voor Guignolet Kirsch voor vergelijkbaar met die voor Rum Verschnitt en Slivovice.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bijlage II bis

 

Dynamisch rijpingssysteem (Criaderas y Solera).

 

Traditioneel rijpingssysteem in Spanje, vermeld in Koninklijk Decreet 164/2014 van 14 maart 2014, alsook in de technische dossiers van de geografische aanduidingen van brandy. Het systeem bestaat erin dat op gezette tijden een deel van de brandy uit elke eikenhouten fust of recipiënt die deel uitmaakt van de rijpingstrap, wordt afgetapt. De fusten of recipiënten vormen een "rijpingstrap" en de hoeveelheden brandy die afgetapt worden, worden aangevuld met eenzelfde hoeveelheid uit de voorgaande rijpingstrap.

 

Definities

 

"rijpingstrappen" elke rij eikenhouten fusten of recipiënten met eenzelfde rijpingsniveau, die de brandy tijdens het rijpingsproces doorloopt. Elke trap wordt "criadera" genoemd, behalve de onderste, de laatste vóór het bottelen van de brandy, die "solera" wordt genoemd.

 

"aftap": het deel van de brandy in elke eikenhouten fust of recipiënt dat afgetapt wordt om ingebracht te worden in de houten fusten of recipiënten van de volgende trap of, in het geval van de "solera", om te worden gebotteld.

 

"bijvulling": de hoeveelheid brandy uit de eikenhouten fusten of recipiënten van een bepaalde trap die overgeheveld wordt naar en gemengd wordt met de inhoud van de eikenhouten fusten of recipiënten van de eerstvolgende rijpingstrap.

 

"gemiddelde rijpingsduur": de periode die overeenkomt met het verloop van de totale hoeveelheden brandy in het rijpingsproces, berekend als de verhouding tussen het totale volume van de brandy in alle rijpingstrappen en het volume van de aftappingen die in de loop van een jaar vanuit de laatste trap – de solera – worden verricht.

 

De gemiddelde rijpingsduur van de uit de solera afgetapte brandy kan berekend worden aan de hand van de volgende formule,

 

 

 

waarbij:

 

– t de gemiddelde leeftijd is, uitgedrukt in jaren;

 

– Vt de totale omvang van de voorraad in het rijpingssysteem is, uitgedrukt in liters zuivere alcohol;

 

– Ve de totale hoeveelheid in een jaar voor het bottelen van uit het systeem afgetapt product is, uitgedrukt in liters zuivere alcohol.

 

Gemiddelde minimumrijping: Voor eikenhouten fusten of recipiënten met een capaciteit van ten hoogste 1 000 liter is het aantal aftappingen per jaar lager dan of gelijk aan twee keer het aantal trappen van het systeem, om te waarborgen dat de jongste component een rijpingsduur van zes maanden of meer heeft.

 

Voor eikenhouten fusten of recipiënten met een capaciteit van 1 000 liter of meer is het aantal aftappingen per jaar lager dan of gelijk aan het aantal trappen van het systeem, om te waarborgen dat de jongste component een rijpingsduur van 1 jaar of meer heeft.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Document- en procedurenummers

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

AGRI

12.12.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Angélique Delahaye

2.3.2017

Datum goedkeuring

10.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Paul Brannen, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, Norbert Lins, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Hilde Vautmans, Miguel Viegas

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Stanisław Ożóg

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

37

+

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Norbert Lins, Gabriel Mato, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

Document- en procedurenummers

COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD)

Datum indiening bij EP

1.12.2016

 

 

 

Beveogde commissie

       Datum bekendmaking

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

INTA

12.12.2016

IMCO

12.12.2016

AGRI

12.12.2016

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

25.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Pilar Ayuso

16.2.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

11.7.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

24.1.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

54

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

France Jamet, Jiří Maštálka

Datum indiening

2.2.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 16 februari 2018Juridische mededeling