Postup : 2017/2194(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0022/2018

Predkladané texty :

A8-0022/2018

Rozpravy :

PV 01/03/2018 - 5
CRE 01/03/2018 - 5

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.18
CRE 01/03/2018 - 8.18

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0060

SPRÁVA     
PDF 551kWORD 61k
5.2.2018
PE 610.865v02-00 A8-0022/2018

o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

(2017/2194(INI))

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Spravodajkyne: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina

PR_INI_RecommCFSP

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

(2017/2194(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, jeho hlavnú tému s názvom Výzvy a príležitosti pri dosahovaní rodovej rovnosti a posilňovaní postavenia žien a dievčat na vidieku a na jeho tému na preskúmanie Zapojenie žien v médiách a ich prístup k médiám, informačným a komunikačným technológiám a ich vplyv a používanie ako nástroj na napredovanie a posilnenie postavenia žien,

–  so zreteľom na 4. svetovú konferenciu o ženách, ktorá sa konala v septembri 1995 v Pekingu, deklaráciu a akčnú platformu na posilnenie postavenia žien, ktoré boli prijaté v Pekingu, a na následné záverečné dokumenty prijaté 9. júna 2000, 11. marca 2005, 2. marca 2010 a 9. marca 2015 na osobitných zasadnutiach OSN Peking +5, Peking +10, Peking +15 a Peking +20 o nových opatreniach a iniciatívach na vykonávanie Pekinskej deklarácie a akčnej platformy,

–  so zreteľom na článok 157 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra o posilnení postavenia dievčat v EÚ prostredníctvom vzdelávania(1),

  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. marca 2016 o situácii utečeniek a žiadateliek o azyl v EÚ(2),

  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. apríla 2017 o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach(4),

–  so zreteľom na rezolúciu OSN s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030“, ktorý bol prijatý na samite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015 v New Yorku,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(5),

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979,

–  so zreteľom na všeobecné odporúčanie č. 34 (2016) Výboru pre odstránenie diskriminácie žien k právam žien na vidieku,

  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a na svoje uznesenie z 12. septembra 2017 o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru(6),

  so zreteľom na Parížsku dohodu z 12. decembra 2015,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0022/2018),

A.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je jednou zo základných zásad EÚ, ktorá je uznaná v zmluvách a Charte základných práv;

B.  keďže piatym cieľom trvalo udržateľného rozvoja je dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat na celom svete a keďže piaty cieľ trvalo udržateľného rozvoja treba v plnej miere začleniť do programu 2030, aby sa dosiahol pokrok v plnení všetkých cieľov a zámerov trvalo udržateľného rozvoja; keďže súčasťou cieľov trvalo udržateľného rozvoja je „zdvojnásobenie poľnohospodárskej výroby a príjmov malovýrobcov potravín, najmä žien“;

C.  keďže EÚ a jej členské štáty musia stáť na čele posilňovania postavenia žien a dievčat a majú povinnosť pracovať na dosiahnutí úplnej rovnosti žien a mužov v rámci EÚ a podporovať tento cieľ vo všetkých vonkajších vzťahoch;

D.  keďže sociálna a hospodárska situácia a životné podmienky sa v posledných desaťročiach podstatne zmenili a medzi jednotlivými krajinami sa značne líšia;

E.   keďže nedostatok vládnych opatrení proti rodovej nerovnosti ohrozuje súčasné a budúce úspechy v tejto oblasti; keďže riešenie tradičných rodových mocenských vzťahov, stereotypov a presvedčení je kľúčom k zabezpečeniu posilnenia postavenia žien a k odstráneniu chudoby;

F.  keďže diskriminácia žien sa prejavuje aj v prípade žien žijúcich vo vidieckom prostredí; keďže väčšina žien vo svete žije vo vidieckych oblastiach a v dôsledku toho vo väčšej miere podliehajú viacerým formám diskriminácie na základe veku, triedy, etnickej príslušnosti, rasy, zdravotného postihnutia a rodovej identity;

G.  keďže účasť žien na trhu práce vo vidieckych oblastiach zahŕňa širokú škálu pracovných miest, ktoré presahujú rámec konvenčného poľnohospodárstva;

H.   keďže ženy sú na vidieku za rovnakú prácu často platené menej než muži, ich práca žien často nie je formálne uznaná, ako je to napríklad v prípade neplatenej opatrovateľskej práce, a neprejavuje sa v počte žien, ktoré vlastnia poľnohospodárske podniky; keďže ženy sú kľúčovými aktérmi pri dosahovaní transformačných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych zmien, ktoré sú potrebné pre trvalo udržateľný rozvoj;

I.  keďže ženy žijúce na vidieku, ktoré sú často primárne poskytovateľky starostlivosti vo svojich rodinách a komunitách, čelia mnohým ťažkostiam pri prístupe k starostlivosti o deti a starších ľudí pre členov svojich rodín, čo vedie k tomu, že ženy znášajú neprimeranú záťaž, ktorá im bráni v integrácii na trhu práce; keďže poskytovanie kvalitných opatrovateľských služieb je pre ženy zásadná a podporuje rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom;

J.  keďže ženy na vidieku narážajú na početné obmedzenia prístupu k primeraným službám verejného zdravotníctva z dôvodu obmedzenej mobility a chýbajúcej dopravy či prostriedkov, pomocou ktorých môžu kontaktovať dopravné služby (napríklad mobilný telefón); keďže sú potrebné komplexné zdravotnícke služby zamerané na fyzické, duševné a emočné zdravie žien na vidieku (napr. ako pomoc pri riešení rodovo motivovaného násilia); keďže prístup k sexuálnym a reprodukčným právam v oblasti zdravia a k vzdelávaniu je vo vidieckych oblastiach väčšmi obmedzený;

K.  keďže udržanie obyvateľstva vo vidieckych oblastiach, s osobitným dôrazom na oblasti s prírodnými obmedzeniami, je pre spoločnosť ako celok nevyhnutné, pretože od neho závisí ochrana životného prostredia a krajiny;

L.  keďže existuje priama súvislosť medzi rodovou nerovnosťou a zhoršovaním životného prostredia;

M.  keďže zmena klímy a jej dôsledky majú osobitný a neprimeraný negatívny vplyv na ženy a dievčatá; keďže ženy na vidieku tiež silne podnecujú zmenu smerom k udržateľnejšiemu a ekologickejšiemu poľnohospodárstvu a môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vytváraní zelených pracovných miest; keďže zabezpečenie rovnakého prístupu žien v poľnohospodárstve k pôde a k ďalším produktívnym zdrojom je kľúčom k dosiahnutiu rodovej rovnosti, potravinovej bezpečnosti a účinnej politiky v oblasti klímy;

N.   keďže mladé ženy vo vidieckych oblastiach naďalej trpia nerovnosťou a viacerými formami diskriminácie; keďže je potrebné prijímať opatrenia na presadzovanie skutočnej rovnosti žien a mužov v snahe zabezpečiť viac pracovných príležitostí vrátane samostatnej zárobkovej činnosti a práce v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ktoré im umožnia zostať na vidieku, a tým sa zaistí generačná obnova a budúcnosť tohto sektora a vidieckych oblastí;

O.  keďže odvetvie poľnohospodárstva, v ktorom ženy zohrávajú dôležitú úlohu, je kľúčom k životaschopnosti vidieckych oblastí, posilneniu generačnej výmeny, sociálnej súdržnosti a hospodárskemu rastu; keďže poľnohospodárstvo by malo poskytovať bezpečné, výživné a zdravé potraviny; keďže poľnohospodárstvo by malo prispievať aj k diverzifikácii krajiny, zmierňovaniu zmeny klímy a zachovaniu biodiverzity a kultúrneho dedičstva;

P.  keďže výživa zohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o rozvoj a dobré životné podmienky dievčat; keďže zlá výživa spôsobuje fyzické a duševné problémy, ako je zaostávanie rastu, neplodnosť, apatia, únava a slabá koncentrácia, čím sa znižuje hospodársky potenciál žien, čo má vplyv na blahobyt širšej rodiny a komunity;

Q.  keďže je potrebná účasť žien pracujúcich v poľnohospodárstve vo verejných rozhodovacích orgánoch; keďže vyvážené zastúpenie je nevyhnutné na dosiahnutie rovnosti;

R.  keďže muži a ženy sú z hľadiska prevencie pracovných rizík vystavení rôznym faktorom; keďže napríklad pri hodnotení škodlivých účinkov chemických látok sa často robia výpočty, pri ktorých sa vychádza z telesnej konštrukcie mužov – ktorí majú zvyčajne viac svalovej hmoty –, a dokonca sa vynechávajú špecifické odporúčania pre tehotné a dojčiace ženy; keďže je preto potrebné zohľadniť rôzne faktory pri prijímaní opatrení zaručujúcich zdravie žien vo vidieckom prostredí;

S.  keďže diskriminácia postihuje aj ženy v mediálnom sektore; keďže médiá zohrávajú kľúčovú úlohu pre celú spoločnosť, a je preto žiaduce, aby ženy, ktoré tvoria minimálne 50 % spoločnosti, boli spravodlivo zapojené do vytvárania mediálneho obsahu a rozhodovania v mediálnych organizáciách;

T.  keďže úloha mediálneho sektora je rozhodujúca pre podporu rodovej rovnosti, keďže médiá nielen odrážajú, ale aj vytvárajú vzory a normy správania, čím významným spôsobom formujú verejnú mienku a kultúru;

U.  keďže mediálne pokrytie prispieva k širokému pochopeniu zložitosti situácií žien a mužov naprieč všetkými vrstvami spoločnosti;

V.  keďže ženy a deti sú neprimerane ovplyvňované konfliktmi a predstavujú najvyšší podiel utečencov či už v táboroch alebo na cestách pri hľadaní bezpečia;

W.  keďže v mnohých spoločnostiach ženy nemajú rovnaký nárok na pôdu a majetok v dôsledku zákonných prostriedkov, čo zhoršuje chudobu a obmedzuje ich hospodársky rozvoj;

X.  keďže transrodové ženy čelia neprimeranej diskriminácii založenej na ich rodovej identite;

Y.  keďže silnejšia podpora sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je podmienkou rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien;

Z.  keďže v dôsledku sociálnych noriem, ktoré sa týkajú úloh žien a mužov, sa ženy nachádzajú v situácii väčšej zraniteľnosti, najmä pokiaľ ide o ich sexuálne a reprodukčné zdravie, a vzhľadom na škodlivé praktiky, ako sú mrzačenie ženských pohlavných orgánov alebo detské, skoré a nútené manželstvá;

1.  predkladá Rade tieto odporúčania:

Všeobecné podmienky posilňovania postavenia žien a dievčat

a)  opätovne potvrdiť svoj pevný záväzok plniť Pekinskú akčnú platformu;

b)   zastaviť všetky formy diskriminácie žien a dievčat vo všetkých oblastiach a bojovať proti všetkým formám násilia, ktoré predstavuje závažné porušovanie ich základných práv, pričom toto porušovanie je priamym dôsledkom tejto diskriminácie;

c)  zapojiť všetky vlády a požadovať, aby vypracovali programy zamerané na odstránenie sexuálneho a rodového násilia a škodlivých praktík, ako sú detské, skoré a nútené manželstvá a mrzačenie ženských pohlavných orgánov a obchodovanie s ľuďmi;

d)   vyzvať členské štáty, aby bojovali proti rodovým stereotypom a investovali do prístupu žien a dievčat k individuálne prispôsobenému vzdelaniu, celoživotnému vzdelávaniu a odbornej príprave, najmä vo vidieckych oblastiach, predovšetkým v oblasti STEM, ako aj podnikania a inovácií, keďže ide o dôležité nástroje z hľadiska plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a aby podporovali rovnosť v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj v odvetví cestovného ruchu a iných priemyselných odvetviach vo vidieckych oblastiach;

e)  vypracovať politiky zamerané na odstránenie chudoby a zaručiť pre mimoriadne zraniteľné skupiny vrátane žien a dievčat primeranú životnú úroveň, najmä prostredníctvom systémov sociálnej ochrany;

f)  propagovať informácie, opatrenia technickej pomoci a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o stanovenie profesijného postavenia pre vypomáhajúcich manželov v poľnohospodárstve, ktoré im umožnia využívať individuálne práva, najmä materskú dovolenku, sociálne poistenie proti nehodám v práci, prístup k odbornej príprave a práva na starobný dôchodok;

g)  odstrániť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, rozdiely v celoživotných príjmoch (zárobkoch) a rozdiely v dôchodkoch;

h)  vyzvať členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby vo vidieckych oblastiach zaručili univerzálny prístup k primeranej starostlivosti o deti a staršie osoby;

i)  vyzvať členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby poskytovali cenovo dostupné a kvalitné zariadenia a verejné a súkromné služby pre každodenný život, najmä vo vidieckych oblastiach a s osobitným zreteľom na zdravie, vzdelávanie a starostlivosť; poznamenáva, že by si to vyžadovalo začlenenie vidieckych infraštruktúr v oblasti starostlivosti o deti, služieb zdravotnej starostlivosti, vzdelávacích zariadení, opatrovateľských domovov pre staršie osoby a závislých ľudí, služieb zastupovania v prípade choroby a materstva a kultúrnych služieb;

j)  zaručiť začlenenie hľadiska rodovej rovnosti ako nástroja na začlenenie zásady rovnosti medzi ženami a mužmi a boj proti diskriminácii do všetkých politík a programov zabezpečením primeraných finančných a ľudských zdrojov;

k)  mobilizovať potrebné zdroje na dosiahnutie rovnosti začlenením hľadiska rodovej rovnosti do všetkých politík a opatrení, a to aj prostredníctvom rodového rozpočtovania, ako nástroj na začlenenie zásady rovnosti medzi mužmi a ženami a boj proti diskriminácii;

l)  zabezpečiť plné zapojenie Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť do procesu rozhodovania o pozícii EÚ na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien;

  Posilnenie postavenia žien na vidieku

m)  pripomenúť, že v Dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien sa zavádza povinnosť odstrániť priamu a nepriamu diskrimináciu žien prostredníctvom právnych, politických a programových opatrení vo všetkých sférach života a že článok 14 dohovoru je ako jediný medzinárodný záväzok zameraný na osobitné potreby žien vo vidieckych oblastiach;

n)   zabezpečiť, aby mali ženy a dievčatá prístupné, cenovo dostupné a vysokokvalitné formálne a neformálne vzdelávanie vrátane odbornej prípravy, ktoré by im umožnilo získať nové alebo rozvinúť existujúce zručnosti v oblasti riadenia, finančnej gramotnosti, ako aj hospodárske, obchodné a podnikateľské zručnosti, ako aj vzdelanie v oblasti občianstva, občianske a politické vzdelávanie a vzdelanie v oblasti technológií a trvalo udržateľného poľnohospodárstva; zabezpečiť, aby mali ženy rovnaké príležitosti a slobodu voľby v kariére, ktorej sa chcú venovať;

o)   zabezpečiť, že ženy a dievčatá žijúce na vidieku budú mať jednoduchý prístup k úverom a výrobným zdrojom a že získajú podporu pri svojich podnikateľských a inovačných iniciatívach;

p)   hájiť právo na zdravotnú starostlivosť a prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorá by zohľadňovala fyziologické odlišnosti medzi ženami a mužmi a prispôsobila sa potrebám žien a dievčat na vidieku, najmä z hľadiska zdravia a sexuálnych a reprodukčných práv;

q)  odsúdiť všetky formy násilia páchaného na ženách a zabezpečiť, aby obete žijúce vo vidieckych a odľahlých oblastiach neboli zbavené rovnakého prístupu k pomoci;

r)  zlepšiť účinnosť, transparentnosť a demokratický charakter miestnych, regionálnych, národných a medzinárodných inštitúcií, ktoré by podporovali a posilňovali úlohu žien na vidieku a zabezpečovali ich zastúpenie na základe rovnakej účasti;

s)   uľahčiť prechod žien na vidieku z neformálneho na formálne hospodárstvo a uznať, že ženy vo vidieckych oblastiach pracujú v rôznych sférach a často podnecujú prechod na trvalo udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a tvorbu zelených pracovných miest;

t)  plánovať a vykonávať poľnohospodárske politiky odolné voči klíme, ktoré by náležite zohľadňovali osobitné hrozby, ktorým čelia ženy na vidieku v dôsledku prírodných katastrof a katastrof spôsobených človekom;

u)  zaručiť účasť žien a dievčat na vidieku na rozhodovaní v súvislosti s plánovaním a reakciou na všetky fázy katastrof a iných krízových situácií, počnúc včasným upozornením na potrebu záchrany, cez obnovu a končiac rekonštrukciou a zaručiť ich ochranu a bezpečnosť v prípade katastrof a iných kríz;

v)  prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby sa zaručilo, že ženy na vidieku budú žiť v bezpečnom, čistom a zdravom prostredí;

w)  poskytovať kvalitnú, dostupnú infraštruktúru a verejné služby pre ženy a komunity na vidieku a investovať do ich vývoja a údržby;

x)  uľahčiť digitálny rozvoj, pretože môže výrazne prispieť k vytváraniu nových pracovných miest, zjednodušiť vstup do samostatnej zárobkovej činnosti, zvýšiť konkurencieschopnosť a rozvoj cestovného ruchu a vytvoriť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom;

y)  podporovať zakladanie a prebiehajúce činnosti miestnych komunitných skupín, ktoré by sa mali pravidelne stretávať, aby diskutovali o problémoch a výzvach spojených s rozvojom a prijímali tvorivé opatrenia;

z)  požadovať, aby členské štáty, sociálni partneri a občianska spoločnosť podporovali a presadzovali zapojenie žien do rozhodovacieho procesu a ich účasť v riadiacich orgánoch profesijných, podnikateľských a odborových združení a organizácií v oblastiach vidieckych politík, zdravotníctva, vzdelávania a poľnohospodárstva, ako aj v správnych a zastupiteľských orgánoch na základe rovnomerného zastúpenia;

aa)  uznať a podporovať aktívnu úlohu žien vo vidieckych oblastiach a ich prínos pre hospodárstvo, keď pôsobia ako podnikateľky, riaditeľky rodinných podnikov a podporovateľky trvalo udržateľného rozvoja;

ab)   zabezpečiť vlastnícke práva žien na vidieku, najmä vo vzťahu k poľnohospodárskym podnikom, ako aj k dedeniu pozemkov, čo je dôležitý nástroj posilňovania ich hospodárskeho postavenia a nástroj, ktorý im umožňuje, aby sa plne podieľali na rozvoji vidieka a mali z neho úžitok;

ac)   zabezpečiť prístup žien na vidieku k výrobným zdrojom, elektronickým platformám, na trhy, k marketingovým nástrojom a finančným službám; podporovať miestne, regionálne a tradičné trhy – vrátane trhovísk –, ktoré sú prostredím, kde majú ženy obvykle viac príležitostí na priame uvedenie svojich produktov na trh, čím sa ešte viac posilňuje ich ekonomické postavenie;

ad)  podporovať zamestnanosť žien v sektore STEM, najmä v pozíciách, ktoré prispievajú k obehovému hospodárstvu a boju proti zmene klímy;

ae)   rozvíjať politiky, služby a programy v oblasti zamestnanosti, zameraných na riešenie ťažkých situácií žien na vidieku, ktoré často pracujú v neformálnom sektore a ktoré sa môžu stretávať s viacnásobnými formami prierezovej diskriminácie na základe pohlavia, veku, triedy, etnického pôvodu, zdravotného postihnutia alebo rodovej identity; poskytovať pomoc a podporu prispôsobenú ich potrebám a záujmom;

af)   zaviesť programy, ktoré by zabezpečili, aby ženy a ich rodiny mohli mať prístup k univerzálnym systémom sociálnej ochrany, ktoré majú vplyv na ich budúcu dôchodkovú situáciu, a tým znížiť rozdiel v dôchodkoch, ktorý je svojou podstatou mnohotvárny;

ag)   zhromaždiť údaje rozčlenené podľa pohlavia a vypracovať štatistiky o hodnotách, situáciách, podmienkach a potrebách žien na vidieku, ktoré umožnia vypracovať vhodné politiky; pravidelne sledovať situáciu žien vo vidieckych oblastiach;

ah)  vyzvať na ratifikáciu a vykonávanie Medzinárodného dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vrátane jeho článku 6 s názvom Ženy so zdravotným postihnutím; zaručiť dostupnosť produktov, infraštruktúry a služieb;

ai)  vyzvať Komisiu, členské štáty a regionálne a miestne vlády, aby zabezpečili cenovo dostupné, vysoko kvalitné zariadenia a verejné a súkromné služby zamerané na každodenný život vo vidieckych oblastiach a aby vytvorili podmienky potrebné na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pre ženy vo vidieckych oblastiach, najmä zaručením vhodných opatrovateľských zariadení pre závislé osoby, dostupnej zdravotnej starostlivosti a verejnej dopravy;

aj)  zdôrazniť význam začlenenia záruk do politík EÚ týkajúcich sa životných a pracovných podmienok žien najímaných ako sezónnych pracovníčok v poľnohospodárstve, najmä pokiaľ ide o potrebu ich sociálnej ochrany, zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti; povzbudiť regionálne, miestne a vnútroštátne orgány a ostatné inštitúcie k tomu, aby zaručili základné ľudské práva migrantov a sezónnych pracovníkov a ich rodín, najmä žien a konkrétne zraniteľných ľudí, a aby podporovali ich začlenenie do miestneho spoločenstva;

Účasť a prístup žien k médiám a informačným a komunikačným technológiám a ich vplyv a využitie ako nástroj na rozvoj a posilnenie postavenia žien

ak)  zabezpečiť prístup k spoľahlivej vysokorýchlostnej širokopásmovej internetovej infraštruktúre a službám; investovať do nových technológií a podporovať využívanie vo vidieckych oblastiach a v poľnohospodárstve; uznať, že to prinesie významné sociálne, psychologické a hospodárske výhody; trvať na rozvoji komplexného prístupu („digitálna dedina“); podporiť rovnaké príležitosti v prístupe k týmto technológiám a odbornú prípravu v oblasti ich používania;

al)  venovať pozornosť zastúpeniu a pokroku žien v mediálnom sektore a nestereotypizovanému mediálnemu obsahu;

am)  podnietiť verejné mediálne organizácie, aby zaviedli vlastné politiky rovnosti, ktoré zabezpečia vyvážené zastúpenie mužov a žien v rozhodovacích orgánoch;

ao)  zabezpečiť efektívny boj proti nárastu sexuálneho zobrazovania žien a dievčat v médiách s náležitým zreteľom na slobodu prejavu;

ap)  povzbudiť mediálne organizácie, aby predchádzali postupom organizačnej kultúry, ktorá často nezodpovedá rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom;

aq)  riešiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v mediálnom sektore prostredníctvom opatrení zameraných proti diskriminácii, čím sa medzi ženami a mužmi zabezpečí rovnaká mzda za rovnakú prácu;

ar)  prijať všetky potrebné opatrenia proti násilným činom páchaných na investigatívnych novinároch, s osobitným dôrazom na novinárky, ktoré sú často zraniteľnejšie;

o

o    o

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade a pre informáciu Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 182.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0073.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0028.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0099.

(5)

Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0329.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

24.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Lívia Járóka, Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Monika Vana

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Artis Pabriks


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

27

+

ALDE

Catherine Bearder, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Malin Björk

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Michaela Šojdrová, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, David Martin, Clare Moody, Maria Noichl

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Ernest Urtasun, Monika Vana

1

-

PPE

Pabriks Artis

3

0

ECR

Arne Gericke, Urszula Krupa

PPE

Mariana Petir

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 14. februára 2018Právne oznámenie