Postup : 2017/0350(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0024/2018

Předložené texty :

A8-0024/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0044

ZPRÁVA     ***I
PDF 601kWORD 52k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění

směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Werner Langen

(Zjednodušený postup – článek 50 jednacího řádu)

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/97, pokud jde o lhůtu uplatňování prováděcích opatření členských států

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0792),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 53 odst. 1 a článek 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0449/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0024/2018),

A.  vzhledem k tomu, že z důvodu naléhavosti lze přikročit k hlasování před uplynutím lhůty osmi týdnů stanovené v článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97(3) harmonizuje vnitrostátní předpisy týkající se distribuce produktů pojištění a zajištění a pojistných produktů s investiční složkou zprostředkovateli pojištění, pojišťovnami, jejich zaměstnanci a zprostředkovateli doplňkového pojištění v Unii.

(2)  Podle článku 42 směrnice (EU) 2016/97 musí členské státy uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí nejpozději do 23. února 2018.

(3)  Dne 21. září 2017 Komise přijala dvě nařízení v přenesené pravomoci, kterými směrnici (EU) 2016/97 doplňuje, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění(4) a o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou(5).

(4)  Ve svých rozhodnutích nevznést vůči nařízením v přenesené pravomoci uvedeným ve 3. bodě odůvodnění(6) námitky Evropský parlament vyzval Komisi, aby přijala legislativní návrh, kterým jako datum uplatňování právních a správních předpisů nezbytných pro dodržení souladu se směrnicí (EU) 2016/97 stanoví 1. říjen 2018, a nikoliv 23. únor 2018. Evropský parlament zdůvodnil tento požadavek potřebou poskytnout pojišťovnám a distributorům pojištění více času, aby se mohli lépe připravit na správné a účinné provádění směrnice (EU) 2016/97 a provedení nezbytných technických a organizačních změn, aby dodrželi nařízení v přenesené pravomoci.

(5)  S ohledem na velmi krátkou dobu, jež zbývá do dne vstupu vnitrostátních právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu se směrnicí 2016/97 v platnost, by tato směrnice měla vstoupit v platnost neprodleně.

(6)  Směrnice (EU) 2016/97 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

(7)  Aby byla zajištěna právní jistota a nedošlo k možnému narušení trhu, je nezbytné, aby tato směrnice vstoupila v platnost co nejdříve a aby se použila se zpětnou účinností ode dne 23. února 2018.

(8)  V tomto případě je tudíž rovněž opodstatněné uplatnit výjimku v případě naléhavosti stanovenou v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice (EU) 2016/97 se mění takto:

1)  v článku 42 se odstavec 1 mění takto:

2)  a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

3)  „Členské státy přijmou a zveřejní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.“;

4)  b)  doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Členské státy použijí předpisy uvedené v prvním pododstavci nejpozději ode dne 1. října 2018.“;

5)  v článku 44 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Směrnice 2002/92/ES, ve znění směrnic uvedených v části A přílohy II této směrnice, se zrušuje s účinkem ode dne 1. října 2018, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II této směrnice.“

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se se zpětnou účinností ode dne 23. února 2018.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

  Úř. věst. C , , s. .

(3)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

(4)

  [Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../... ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (Úř. věst. C […], […], s. […])].

(5)

  [Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) .../... ze dne 21. září 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. C […], […], s. […])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 a P8 TA-PROV(2017)0405, přijato dne 25. října 2017, k dispozici na adrese http://www.europarl.europa.eu


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Lhůta uplatňování prováděcích opatření členských států

Referenční údaje

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Datum předložení Parlamentu

20.12.2017

 

 

 

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

15.1.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Zjednodušený postup – datum rozhodnutí

14.12.2017

Projednání ve výboru

24.1.2018

 

 

 

Datum přijetí

8.2.2018

 

 

 

Datum předložení

8.2.2018

Poslední aktualizace: 27. února 2018Právní upozornění