Postupak : 2017/0350(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0024/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0024/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0044

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 594kWORD 56k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Werner Langen

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 2. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/97 u pogledu datuma primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0792),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 53. stavak 1. i članak 62. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0449/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0024/2018),

A.    budući da je zbog žurnosti opravdano provesti glasovanje prije isteka roka od osam tjedana koji je utvrđen u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(1)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1. i članak 62.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Direktivom (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća(3) usklađuju se nacionalne odredbe u vezi s distribucijom proizvoda osiguranja i reosiguranja, te investicijskih proizvoda osiguranja posrednika u osiguranju, društava za osiguranje, njihovih zaposlenika i sporednih posrednika u osiguranju u Uniji.

(2)  U skladu s člankom 42. Direktive (EU) 2016/97, države članice trebaju donijeti zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s tom Direktivom do 23. veljače 2018.

(3)  Komisija je 21. rujna 2017. donijela dvije delegirane uredbe kojima se dopunjava Direktiva (EU) 2016/97, jednu u kojoj se ona dopunjava u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja(4) te drugu u kojoj se ona dopunjava u pogledu obveze informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja(5).

(4)  U svojim odlukama o nepodnošenju prigovora na delegirane uredbe iz uvodne izjave 3.(6) Europski parlament pozvao je Komisiju da donese zakonodavni prijedlog o utvrđivanju 1. listopada 2018. umjesto 23. veljače 2018. kao datuma početka primjene zakona i drugih propisa potrebnih za usklađivanje s Direktivom (EU) 2016/97. Europski parlament potkrijepio je taj zahtjev potrebom da se društvima za osiguranje i distributerima osiguranja da više vremena da se bolje pripreme za ispravnu i učinkovitu provedbu Direktive (EU) 2016/97 i za provođenje tehničkih i organizacijskih promjena koje su potrebne za usklađivanje s delegiranim uredbama.

(5)  S obzirom na vrlo kratko razdoblje preostalo prije no što nacionalni zakoni i drugi propisi potrebni za usklađivanje s Direktivom (EU) 2016/97 trebaju stupiti na snagu, ova Direktiva trebala bi stupiti na snagu bez odgode.

(6)  Direktivu (EU) 2016/97 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

(7)  Kako bi se osigurala pravna sigurnost i izbjegli mogući poremećaji na tržištu, potrebno je da ova Direktiva hitno stupi na snagu i da se primjenjuje, s retroaktivnim učinkom, od 23. veljače 2018.

(8)  Zbog toga je u ovom slučaju također opravdano primijeniti izuzeće za žurne slučajeve iz članka 4. Protokola (br. 1) o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji.

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva (EU) 2016/97 mijenja se kako slijedi:

(1)  u članku 42. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(2)  (a)  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

(3)  „Države članice do 1. srpnja 2018. donose i objavljuju mjere koje su potrebne radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.”;

(4)  (b)  dodaje se sljedeći podstavak:

„Države članice mjere iz prvog podstavka primjenjuju najkasnije od 1. listopada 2018.”;

(5)  u članku 44. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Direktiva 2002/92/EZ, kako je izmijenjena direktivama navedenima u Prilogu II. dijelu A ove Direktive stavlja se izvan snage s učinkom od 1. listopada 2018., ne dovodeći u pitanje obveze država članica koje se tiču vremenskih ograničenja za prenošenje direktiva navedenih u Prilogu II. dijelu B ove Direktive u nacionalno pravo.”.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se s retroaktivnim učinkom od 23. veljače 2018.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(2)

  SL C , , str. .

(3)

  Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).

(4)

  [Delegirana uredba Komisije (EU) .../... od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja (SL C […], […], str. […])].

(5)

  [Delegirana uredba Komisije (EU) .../... od 21. rujna 2017. o dopuni Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja (SL C […], […], str. […])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 i P8 TA-PROV(2017)0405, donesene 25. listopada 2017., dostupne na http://www.europarl.europa.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Datum primjene mjera za prenošenje u nacionalna zakonodavstva država članica

Referentni dokumenti

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

15.1.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

14.12.2017

Razmatranje u odboru

24.1.2018

 

 

 

Datum usvajanja

8.2.2018

 

 

 

Datum podnošenja

8.2.2018

Posljednje ažuriranje: 23. veljače 2018.Pravna napomena