Procedure : 2017/0350(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0024/2018

Ingediende teksten :

A8-0024/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0044

VERSLAG     ***I
PDF 370kWORD 55k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Werner Langen

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 2, van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/97 wat betreft de toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2017)0792),

–  gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 53, lid 1, en 62 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0449/2017),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0024/2018),

A.  overwegende dat het om redenen van urgentie gerechtvaardigd is om tot stemming over te gaan vóór het verstrijken van de in artikel 6 van het Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid bedoelde termijn van acht weken;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(1)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 53, lid 1, en artikel 62,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad(3) harmoniseert de nationale voorschriften inzake de distributie van verzekerings- en herverzekeringsproducten en verzekeringen met een beleggingscomponent door verzekeringstussenpersonen, verzekeringsondernemingen, hun werknemers, en nevenverzekeringstussenpersonen in de Unie.

(2)  Overeenkomstig artikel 42 van Richtlijn (EU) 2016/97 moeten de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk 23 februari 2018 aan die richtlijn te voldoen.

(3)  Op 21 september 2017 heeft de Commissie ter aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 twee gedelegeerde verordeningen vastgesteld, de ene met betrekking tot het toezicht op producten en governancevereisten voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs(4), en de andere met betrekking tot de informatievereisten en gedragsregels die gelden voor de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent(5).

(4)  In zijn besluiten om geen bezwaar te maken tegen de in overweging 3 genoemde gedelegeerde verordeningen(6), heeft het Europees Parlement de Commissie verzocht een wetgevingsvoorstel aan te nemen met 1 oktober 2018 in plaats van 23 februari 2018 als toepassingsdatum voor wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om te voldoen aan Richtlijn (EU) 2016/97. Het Europees Parlement heeft dat verzoek onderbouwd met het argument dat verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs meer tijd moet worden gegund om zich beter voor te bereiden op een correcte en doeltreffende toepassing van Richtlijn (EU) 2016/97 en om de vereiste technische en organisatorische aanpassingen uit te voeren om aan de gedelegeerde verordeningen te voldoen.

(5)  Aangezien de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan Richtlijn (EU) 2016/97 te voldoen binnen zeer korte termijn in werking moeten treden, moet deze richtlijn onverwijld in werking treden.

(6)  Richtlijn (EU) 2016/97 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)  De onderhavige richtlijn dient ter wille van de rechtszekerheid en ter voorkoming van marktverstoring met spoed in werking te treden en met terugwerkende kracht van toepassing te zijn met ingang van 23 februari 2018.

(8)  Bijgevolg is het eveneens gerechtvaardigd in dit geval de uitzondering voor spoedeisende gevallen van artikel 4 van het Protocol (nr. 1) betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie toe te passen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn (EU) 2016/97 wordt als volgt gewijzigd:

(1)  In artikel 42 wordt lid 1 als volgt gewijzigd:

(2)  a)  de eerste alinea wordt vervangen door:

(3)  "Uiterlijk op 1 juli 2018 stellen de lidstaten de nodige bepalingen vast om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.";

(4)  b)  de volgende alinea wordt toegevoegd:

"De lidstaten passen de in de eerste alinea bedoelde bepalingen toe met ingang van uiterlijk 1 oktober 2018.";

(5)  In artikel 44 wordt de eerste alinea vervangen door:

"Richtlijn 2002/92/EG, als gewijzigd bij de in bijlage II, deel A, van deze richtlijn vermelde richtlijnen, wordt ingetrokken met ingang van 1 oktober 2018, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, van deze richtlijn genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen.".

Artikel 2

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is met terugwerkende kracht van toepassing met ingang van 23 februari 2018.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De voorzitter  De voorzitter

(1)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(2)

  PB C … van ..., blz. ….

(3)

  Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19).

(4)

  [Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het toezicht op producten en governancevereisten voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs (PB C […] van […], blz. […])].

(5)

  [Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 21 september 2017 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de informatievereisten en gedragsregels die gelden voor de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent (PB C […] van […], blz. […])].

(6)

  P8 TA-PROV(2017)0404 en P8 TA-PROV(2017)0405, vastgesteld op 25 oktober 2017. Beschikbaar op http://www.europarl.europa.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Toepassingsdatum van de omzettingsmaatregelen van de lidstaten

Document en procedurenummers

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Datum indiening bij EP

20.12.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

15.1.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

14.12.2017

Behandeling in de commissie

24.1.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

8.2.2018

 

 

 

Datum indiening

8.2.2018

Laatst bijgewerkt op: 20 februari 2018Juridische mededeling