Postup : 2017/0350(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0024/2018

Predkladané texty :

A8-0024/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0044

SPRÁVA     ***I
PDF 529kWORD 56k
8.2.2018
PE 616.572v01-00 A8-0024/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Werner Langen

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov

(COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0792),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 53 ods. 1 a článok 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0449/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0024/2018),

A.    keďže z naliehavých dôvodov je možné hlasovať skôr, ako skončí osemtýždňová lehota stanovená v článku 6 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97(3) sa harmonizujú vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistných a zaistných produktov a investičných produktov založených na poistení sprostredkovateľmi poistenia, poisťovňami, ich zamestnancami a sprostredkovateľmi doplnkového poistenia v Únii.

(2)  Podľa článku 42 smernice (EÚ) 2016/97 majú členské štáty prijať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s uvedenou smernicou do 23. februára 2018.

(3)  Komisia 21. septembra 2017 prijala dve delegované nariadenia, ktorými sa dopĺňa smernica (EÚ) 2016/97, v prvom prípade pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy(4) a v druhom prípade pokiaľ ide o informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení(5).

(4)  Vo svojich rozhodnutiach nevzniesť námietky proti delegovaným nariadeniam uvedeným v odôvodnení 3(6) Európsky parlament vyzval Komisiu, aby prijala legislatívny návrh, v ktorom namiesto 23. februára 2018 za dátum začatia uplatňovania zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou (EÚ) 2016/97 stanoví 1. október 2018. Európsky parlament uvedenú žiadosť odôvodnil potrebou poskytnúť poisťovniam a distribútorom poistenia viac času na to, aby sa lepšie pripravili na správne a účinné vykonávanie smernice (EÚ) 2016/97 a aby vykonali potrebné technické a organizačné zmeny na dosiahnutie súladu s delegovanými nariadeniami.

(5)  Vzhľadom na veľmi krátky čas, ktorý ostáva pred tým, ako vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu so smernicou (EÚ) 2016/97 majú nadobudnúť účinnosť, by táto smernica mala nadobudnúť účinnosť bezodkladne.

(6)  Smernica (EÚ) 2016/97 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(7)  S cieľom zabezpečiť právnu istotu a zamedziť prípadnému narušeniu trhu je nutné, aby táto smernica nadobudla účinnosť bezodkladne a aby sa uplatňovala so spätnou účinnosťou od 23. februára 2018.

(8)  V tomto prípade je preto takisto odôvodnené uplatniť výnimku pre naliehavé prípady stanovenú v článku 4 Protokolu (č. 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica (EÚ) 2016/97 sa mení takto:

(1)  V článku 42 sa odsek 1 mení takto:

(2)  a)  Prvý pododsek sa nahrádza takto:

(3)  „Členské štáty do 1. júla 2018 prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. O týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu.“;

(4)  b)  Dopĺňa sa tento pododsek:

„Členské štáty uplatňujú opatrenia uvedené v prvom pododseku najneskôr od 1. októbra 2018.“;

(5)  V článku 44 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Smernica 2002/92/ES zmenená smernicami uvedenými v časti A prílohy II k tejto smernici sa zrušuje s účinnosťou od 1. októbra 2018 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v časti B prílohy II k tejto smernici.“

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa so spätnou účinnosťou od 23. februára 2018.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli,

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(2)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(3)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

(4)

  [Delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../... z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy (Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...])].

(5)

  [Delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../... z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o pravidlá výkonu obchodnej činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení (Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...])].

(6)

  Dokumenty P8 TA-PROV(2017)0404 a P8 TA-PROV(2017)0405, prijaté 25. 10. 2017, k dispozícii na http://www.europarl.europa.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dátum začatia uplatňovania transpozičných opatrení členských štátov

Referenčné čísla

COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.1.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.1.2018

JURI

15.1.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

4.12.2017

JURI

24.1.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Werner Langen

14.12.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

14.12.2017

Prerokovanie vo výbore

24.1.2018

 

 

 

Dátum prijatia

8.2.2018

 

 

 

Dátum predloženia

8.2.2018

Posledná úprava: 23. februára 2018Právne oznámenie