Процедура : 2017/0329(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2018

Внесени текстове :

A8-0026/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.4

Приети текстове :

P8_TA(2018)0072

ДОКЛАД     ***I
PDF 690kWORD 78k
22.2.2018
PE 616.705v02-00 A8-0026/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест

(COM(2017)0742 – C8‑0431/2017 – 2017/0329(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик (по становище): Адина-Йоана Вълян

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/66/ЕИО на Съвета за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест

(COM(2017)0742 – C8‑0431/2017 – 2017/0329(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0742),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0431/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 февруари 2018 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0026/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да може Комисията да определи нова референтна лаборатория на Европейския съюз за нюкасълската болест в рамките на кратките срокове, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС (Брекзит).

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест

Позовавания

COM(2017)0742 – C8-0431/2017 – 2017/0329(COD)

Дата на представяне на ЕП

6.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ENVI

14.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

AGRI

14.12.2017

 

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

AGRI

13.12.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

25.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

1.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

62

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Fredrick Federley, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Krzysztof Hetman, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Keith Taylor

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

John Flack, Daniele Viotti

Дата на внасяне

22.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

62

+

ALDE:

Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

John Flack, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Eleonora Evi

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

NI:

Zoltán Balczó

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Mairead McGuinness, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daniele Viotti

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Margrete Auken, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Joëlle Mélin

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 5 март 2018 г.Правна информация