Procedure : 2017/0242(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0028/2018

Indgivne tekster :

A8-0028/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2018 - 8.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0073

BETÆNKNING     ***I
PDF 416kWORD 80k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Hannu Takkula

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0559),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0335/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0028/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med de vigtigste principper, mål og foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige eksterne foranstaltninger, og andre af Unionens relevante politikker.

(13)  Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med de vigtigste principper for Unionens optræden udadtil, som er fastsat i artikel 21 i TEU, og med målene for og de foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige eksterne foranstaltninger, og andre af Unionens relevante politikker.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Det bør være en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at Georgien respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Derudover bør de specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af systemerne til forvaltning af offentlige finanser i Georgien og fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, såvel at forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås.

(16)  Det bør være en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at Georgien respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Derudover bør de specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af systemerne til forvaltning af offentlige finanser i Georgien og fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Unionens makrofinansielle bistand til Georgien bør også omfatte foranstaltninger til støtte for gennemførelsen af associeringsaftalen, herunder den vidtgående og brede frihandelsaftale. For at sikre, at de specifikke mål kan vurderes korrekt, skal de defineres på en verificerbar og målbar måde. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, såvel at forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås. Hvis forudsætningerne og målene ikke opfyldes, eller hvis målene og principperne i associeringsaftalen generelt lades ude af betragtning, bør Kommissionen midlertidigt suspendere eller annullere udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand.

(1)

EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.


BEGRUNDELSE

Dette er tredje gang siden 2008, at Kommissionen stiller forslag om makrofinansiel bistand på anmodning af Republikken Georgiens regering. De første to foranstaltninger var på hver 46 mio. EUR, hvoraf den første udelukkende bestod af tilskud, og den anden af halvt tilskud, halvt lån. Georgien har gennemført alle de relevante økonomipolitiske foranstaltninger, der var aftalt i aftalememorandummet, og den sidste rate blev udbetalt i maj 2017.

Denne gang foreslår Kommissionen 45 mio. EUR, heraf 35 mio. EUR i lån og 10 mio. EUR i tilskud, for at hjælpe landet med at dække en del af dets eksterne finansieringsbehov for perioden 2017-2020. Georgien står fortsat over for et svagt eksternt miljø, dets underskud på de offentlige finanser er blevet større, og larien er faldet markant i værdi i de seneste år, hvilket har ført til en større offentlig gæld i forhold til BNP. Georgiens finansielle system er fortsat sundt og velkapitaliseret overordnet set, navnlig takket være centralbankens fornuftige tilsyn og regulering.

Georgien tiltrådte Det Østlige Partnerskab i 2009. Det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) mellem Unionen og Georgien trådte i kraft den 1. september 2014 efterfulgt af associeringsaftalens ikrafttræden den 1. juli 2016. EU er Georgiens vigtigste handelspartner, og Georgien fortsætter med at tilpasse sig kravene i den vidtgående og brede frihandelsaftale og viser gode fremskridt med de nødvendige reformer.

Kommissionens forslag følger nøje den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget sammen med afgørelse nr. 778/2013/EU om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien, hvori lovgiverne fastlagde de vigtigste principper og betragtninger, som bør styre proceduren for tildeling af makrofinansiel bistand.

I lyset af ovenstående betragtninger er det ordførerens opfattelse, at Europa-Parlamentet bør tilslutte sig Kommissionens forslag om at yde makrofinansiel bistand til Georgien. Ordføreren understreger, at udbetalingen af hver rate bør være knyttet til klare betingelser, og at Kommissionen bør holde nøje øje med opfyldelsen af disse betingelser hele vejen igennem de makrofinansielle bistandsforanstaltninger.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (25.1.2018)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Ordfører for udtalelse: Andrejs Mamikins

KORT BEGRUNDELSE

Efter anmodning fra Georgiens regering har Europa-Kommissionen foreslået, at der stilles et nyt program for makrofinansiel bistand (MFA) til rådighed for Georgien til en værdi af 45 mio. EUR, i to rater, som omfatter både mellemfristede lån (35 mio. EUR) og tilskud (10 mio. EUR). Det foreslåede MFA-program vil supplere den aftale, der blev indgået mellem Georgien og Den Internationale Valutafond i april 2017 under den udvidede lånefacilitet, som forpligter til udbetaling af 285,3 mio. USD over en periode på tre år. EU yder ligeledes finansiering til Georgien gennem det europæiske naboskabsinstrument (610-746 mio. EUR i perioden 2014-2020).

Det foreslåede MFA-program vil være det tredje af sin art siden 2008, hvoraf det første program stillede 46 mio. EUR til rådighed i tilskud, og det andet stillede 23 mio. EUR til rådighed i tilskud og 23 mio. EUR i lån. Det andet MFA-program blev afsluttet i maj 2017 med den vellykkede udbetaling af tredje del af betalingerne under dette program. Tre andre af de seks lande i Det Østlige Partnerskab – Armenien, Moldova og Ukraine – nyder allerede godt af MFA-programmer ud over fire andre lande uden for Det Østlige Partnerskab.

De makroøkonomiske udsigter for Georgien er fortsat usikre. Landet oplever svag vækst i BNP (2,7 % i 2016, en nedgang fra 4,6 % i 2014). Dets underskud på de offentlige finanser er stadig markant, den nationale valuta (den georgiske lari) er faldet markant i værdi, og landet befinder sig i en betalingsbalancemæssigt udsat situation. Georgien fortsætter også med at tilpasse sig til kravene i det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA) med EU, som giver muligheder, men også medfører tilpasningsomkostninger.

Den konditionalitet, der er knyttet til MFA, udgør en nyttig løftestang med hensyn til at stimulere reformer, navnlig dem, der er relateret til demokrati og retsstatslige forhold. Blandt disse reformer forsøger den georgiske regering i øjeblikket at få vedtaget yderligere forfatningsmæssige reformer. Regeringen har forpligtet sig til at ændre forfatningen yderligere i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt med kontrol fra Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens side også som led i denne bistand.

I overensstemmelse med aftalen mellem Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel om deres tætte samarbejde i forbindelse med denne procedure og efter den seneste erfaring med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som var vedføjet beslutningen af 4. juli 2017 om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova, foreslår Udenrigsudvalget derfor:

1.  på ny at bekræfte forhåndsbetingelsen for at yde makrofinansiel bistand, der er relateret til demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, da dette er af stor betydning for Udenrigsudvalget

2.  at sikre, at Kommissionen og EU-Udenrigstjenestens overvåger, at denne forudsætning overholdes i hele MFA-perioden

3.  ikke desto mindre at begrænse antallet af ændringer til to, én i betragtningerne og én i en artikel, for at sikre en hurtig aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a.   godkender Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring som er vedføjet denne beslutning;

Til orientering har erklæringen følgende ordlyd:

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen glæder sig over reformbestræbelserne i Georgien og noterer sig, at regeringen har forpligtet sig til at ændre forfatningen yderligere i overensstemmelse med Venedigkommissionens henstillinger. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understreger, at det er en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at modtagerlandet respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, der fører effektiv kontrol med den udøvende magt og sikrer en klar tredeling af statsmagten og en klar adskillelse mellem politiske og økonomiske interesser, uafhængige og pluralistiske medier med åbenhed omkring ejerskabet af medierne, et uafhængigt retsvæsen og respekt for retsstatsprincippet, og at det sikrer respekt for menneskerettighederne og sociale og miljømæssige standarder. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil overvåger, at disse forudsætninger overholdes i hele den periode, hvor der ydes makrofinansiel bistand, foretager en offentlig tilgængelig vurdering af overholdelsen af forhåndsbetingelserne med en klar angivelse af de benchmarks, der anvendes, og vil i den forbindelse være meget opmærksomme på, om Georgiens myndigheder tager hensyn til henstillingerne fra relevante internationale partnere (navnlig Venedigkommissionen og OSCE/ODIHR)."

Begrundelse

Der skal henvises til denne erklæring i den lovgivningsmæssige beslutning.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Det bør være en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at Georgien respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet samt sikrer respekt for menneskerettighederne. Derudover bør de specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af systemerne til forvaltning af offentlige finanser i Georgien og fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør regelmæssigt føre kontrol med, såvel at forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås.

(16)  Det bør være en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at Georgien i fuld udstrækning respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, der fører effektiv kontrol med den udøvende magt og sikrer en klar tredeling af statsmagten og en klar adskillelse mellem politiske og økonomiske interesser, frie, uafhængige og pluralistiske medier med åbenhed omkring ejerskabet af medierne samt retsstatsprincippet med et uafhængigt retsvæsen, som er i stand til effektivt at bekæmpe korruption og sikre respekt for menneskerettighederne, herunder ytringsfriheden, og sociale og miljømæssige standarder. Derudover bør de specifikke målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand styrke effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden af systemerne til forvaltning af offentlige finanser i Georgien og fremme strukturreformer, der har til formål at støtte en holdbar og inklusiv vækst, jobskabelse og finanspolitisk konsolidering. Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil bør igennem hele den makrofinansielle bistands livscyklus regelmæssigt føre kontrol med, såvel at forudsætningerne opfyldes, som at disse mål nås. Kommissionen bør udarbejde en offentligt tilgængelig vurdering af opfyldelsen af betingelserne med tydelig angivelse af, hvilke benchmarks der anvendes.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det er en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at Georgien respekterer effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

1.  Det er en forudsætning for tildeling af Unionens makrofinansielle bistand, at Georgien respekterer effektive, demokratiske mekanismer, herunder et parlamentarisk flerpartisystem, der fører effektiv kontrol med den udøvende magt og sikrer en klar tredeling af statsmagten og en klar adskillelse mellem politiske og økonomiske interesser, frie, uafhængige og pluralistiske medier med åbenhed omkring ejerskabet af medierne samt retsstatsprincippet med et uafhængigt retsvæsen, som er i stand til effektivt at bekæmpe korruption og sikre respekt for menneskerettighederne, herunder ytringsfriheden, og sociale og miljømæssige standarder.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien

Referencer

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

5.10.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

30.11.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Behandling i udvalg

4.12.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

23.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

48

3

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Yderligere makrofinansiel bistand til Georgien

Referencer

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Dato for høring af EP

29.9.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

5.10.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

30.11.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Dato for vedtagelse

20.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

3

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Dato for indgivelse

22.2.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. marts 2018Juridisk meddelelse