Διαδικασία : 2017/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0028/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0028/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0073

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 740kWORD 88k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Hannu Takkula

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0559),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0335/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0028/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τις βασικές αρχές, τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

(13)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης να συμπλέει νομικά και ουσιαστικά με τις βασικές αρχές της εξωτερικής δράσης, όπως κατοχυρώνονται αυτές στο άρθρο 21 ΣΕΕ, καθώς και με τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνονται στους διάφορους τομείς της εξωτερικής δράσης και τις άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Γεωργίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας –συμπεριλαμβανομένου του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος– και του κράτους δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Γεωργία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η εκπλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(16)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Γεωργίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας –συμπεριλαμβανομένου του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος– και του κράτους δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Γεωργία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς τη Γεωργία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που θα στηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA)· Για να εξασφαλιστεί ότι οι ειδικοί στόχοι μπορούν να αξιολογούνται σωστά, πρέπει να καθοριστούν με επαληθεύσιμο και μετρήσιμο τρόπο. Τόσο η εκπλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της προϋπόθεσης και των στόχων ή γενικής μη τήρησης των σκοπών και των αρχών της συμφωνίας σύνδεσης, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε προσωρινή αναστολή ή ακύρωση της εκταμίευσης της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης.

(1)

ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Είναι η τρίτη φορά από το 2008 που η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή κατόπιν αίτησης που υπέβαλε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γεωργίας. Από τις προηγούμενες δύο ενέργειες, ύψους 46 εκατομμυρίων EUR η καθεμία, η πρώτη υλοποιήθηκε εξολοκλήρου ως επιχορηγήσεις, ενώ η δεύτερη εξ ημισείας ως επιχορηγήσεις και δάνεια. Η Γεωργία εφάρμοσε όλα τα συναφή μέτρα οικονομικής πολιτικής τα οποία είχαν συμφωνηθεί στο μνημόνιο κατανόησης, και η τελευταία δόση εκταμιεύτηκε τον Μάιο του 2017.

Αυτή τη φορά, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 45 εκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 35 εκατομμύρια EUR ως δάνεια και 10 εκατομμύρια EUR ως επιχορηγήσεις, ούτως ώστε να βοηθηθεί η χώρα να καλύψει μέρος των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησής της για την περίοδο 2017-2020. Η Γεωργία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον, το δημοσιονομικό της έλλειμμα έχει διευρυνθεί, το λάρι έχει υποτιμηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα την αύξηση του λόγου του δημοσίου χρέους προς το ΑΕγχΠ. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Γεωργίας παραμένει υγιές και παρουσιάζει ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση σε γενικές γραμμές, ιδίως χάρις στη συνετή εποπτεία και στις ρυθμίσεις της κεντρικής τράπεζας.

Η Γεωργία προσχώρησε στην Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ το 2009. Η σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) μεταξύ της Ένωσης και της Γεωργίας τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2014, και ακολούθως τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία σύνδεσης την 1η Ιουλίου 2016. Η ΕΕ αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο της Γεωργίας, και η Γεωργία συνεχίζει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της DCFTA και να σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο ως προς τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής ακολουθεί πιστά την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε μαζί με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία, όπου οι συννομοθέτες όρισαν τις βασικές αρχές και παραμέτρους που πρέπει να διέπουν τις διαδικασίες παροχής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

Δεδομένων των ανωτέρω προβληματισμών, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με την πρόταση της Επιτροπής για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία. Ο εισηγητής τονίζει ότι η εκταμίευση κάθε δόσης θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς προϋποθέσεις και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί στενά την εκπλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων καθ’ όλη την υλοποίηση των πράξεων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (25.1.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andrejs Mamikins

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Γεωργίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να παρασχεθεί στη Γεωργία ένα νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) ύψους 45 εκατομμυρίων EUR, σε δύο δόσεις, το οποίο περιλαμβάνει τόσο μεσοπρόθεσμα δάνεια (35 εκατομμύρια EUR) όσο και επιχορηγήσεις (10 εκατομμύρια EUR). Το προτεινόμενο πρόγραμμα ΜΧΣ θα συμπληρώσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Γεωργίας και του ΔΝΤ τον Απρίλιο του 2017, στο πλαίσιο του διευρυμένου πιστωτικού μηχανισμού, που δεσμεύει για την εκταμίευση 285,3 εκατομμυρίων USD σε διάστημα τριών ετών. Η ΕΕ παρέχει επίσης χρηματοδότηση για τη Γεωργία μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (610-746 εκατομμύρια EUR κατά την περίοδο 2014-2020).

Το προτεινόμενο πρόγραμμα ΜΧΣ θα είναι το τρίτο αυτού του είδους από το 2008, με το πρώτο πρόγραμμα να έχει παράσχει 46 εκατομμύρια EUR υπό μορφή επιχορηγήσεων και το δεύτερο 23 εκατομμύρια EUR υπό μορφή επιχορηγήσεων και 23 εκατομμύρια EUR υπό μορφή δανείων. Το δεύτερο πρόγραμμα ΜΧΣ ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017 με την επιτυχή εκταμίευση της τελευταίας δόσης πληρωμών στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Τρεις από τις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (η Αρμενία, η Μολδαβία και η Ουκρανία), καθώς και τέσσερις άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, επωφελούνται ήδη από προγράμματα ΜΧΣ.

Η μακροοικονομική προοπτική της Γεωργίας παραμένει εύθραυστη. Αντιμετωπίζει υποτονική αύξηση του ΑΕΠ (2,7 % το 2016, έναντι 4,6 % το 2014). Το δημοσιονομικό της έλλειμμα παραμένει σημαντικό, το εθνικό νόμισμα (το γεωργιανό λάρι) έχει υποτιμηθεί σημαντικά και το ισοζύγιο πληρωμών είναι ασταθές. Η Γεωργία συνεχίζει επίσης να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) με την ΕΕ, η οποία, παράλληλα με τις ευκαιρίες που προσφέρει, συνεπάγεται και κόστος προσαρμογής.

Οι προϋποθέσεις που πλαισιώνουν τη ΜΧΣ παρέχουν χρήσιμη μόχλευση για την ενθάρρυνση μεταρρυθμίσεων, και ιδίως αυτών που σχετίζονται με τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων αυτών, η κυβέρνηση της Γεωργίας προσπαθεί τώρα να περάσει επιπλέον συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για την περαιτέρω τροποποίηση του Συντάγματος σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, ωστόσο θα ήταν σκόπιμο να αποτελέσει μέρος της συνδρομής αυτής και η παρακολούθηση από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ.

Ως εκ τούτου, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Εμπορίου για τη στενή συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά την πρόσφατη εμπειρία της κοινής δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που έχει επισυναφθεί στην απόφαση της 4ης Ιουλίου 2017 για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων προτείνει:

1.  να επιβεβαιωθεί η προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που σχετίζεται με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς αυτό έχει καθοριστική σημασία για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων·

2.  να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ παρακολουθούν την εκπλήρωση της εν λόγω προϋπόθεσης σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ΜΧΣ·

3.  να περιοριστεί, ωστόσο, ο αριθμός των τροποποιήσεων στις δύο τροποποιήσεις, σε μια αιτιολογική σκέψη και ένα άρθρο της απόφασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχεία συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α.   εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

Προς ενημέρωση, η δήλωση αναφέρει τα εξής:

«Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκφράζουν ικανοποίηση για τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη Γεωργία και λαμβάνουν υπό σημείωση τη δέσμευση από την πλευρά της κυβέρνησής της για περαιτέρω τροποποίηση του Συντάγματος σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή τονίζουν ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της δικαιούχου χώρας των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας –συμπεριλαμβανομένου του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας, της αυστηρής διάκρισης των εξουσιών και του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, των ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης με διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος– και του κράτους δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρακολουθούν την τήρηση αυτής της προϋπόθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής, παρέχουν δημόσια διαθέσιμη αξιολόγηση της τήρησης της προϋπόθεσης που περιλαμβάνει σαφή ένδειξη σχετικά με τα σημεία αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν, και προσέχουν ιδιαίτερα κατά πόσο οι αρχές της Γεωργίας λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις των αρμοδίων διεθνών εταίρων, και ειδικότερα της Επιτροπής της Βενετίας και του ΟΑΣΕ/ODIHR».

Αιτιολόγηση

Στο νομοθετικό ψήφισμα πρέπει να γίνεται μνεία αυτής της δήλωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Γεωργίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας –συμπεριλαμβανομένου του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος– και του κράτους δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Γεωργία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η εκπλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(16)  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να είναι ο πλήρης σεβασμός, εκ μέρους της Γεωργίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας –συμπεριλαμβανομένου του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας, της αυστηρής διάκρισης των εξουσιών και του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, των ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης με διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης– και του κράτους δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Επιπλέον, οι ειδικοί στόχοι της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να αφορούν την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των συστημάτων διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών στη Γεωργία και να προωθούν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που σκοπό έχουν να στηρίξουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Τόσο η εκπλήρωση των προϋποθέσεων όσο και η επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης καθόλη τη διάρκεια ισχύος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει μια δημόσια διαθέσιμη αξιολόγηση όσον αφορά την εκπλήρωση της προϋπόθεσης, που περιλαμβάνει σαφή ένδειξη σχετικά με τα σημεία αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν.

Τροπολογία    3

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Γεωργίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας –συμπεριλαμβανομένου του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος– και του κράτους δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1.  Προϋπόθεση για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης είναι ο σεβασμός, εκ μέρους της Γεωργίας, των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας –συμπεριλαμβανομένου του πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο επί της εκτελεστικής εξουσίας, της αυστηρής διάκρισης των εξουσιών και του σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, των ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων ενημέρωσης με διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης– και του κράτους δικαίου που υποστηρίζεται από ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα, ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά και το οποίο εγγυάται τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

5.10.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

30.11.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.9.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

5.10.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

30.11.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Ημερομηνία κατάθεσης

22.2.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Key to symbols:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 6 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου