Menetlus : 2017/0242(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0028/2018

Esitatud tekstid :

A8-0028/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/03/2018 - 8.5

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0073

RAPORT     ***I
PDF 487kWORD 80k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

Raportöör: Hannu Takkula

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VÄLISKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0559),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0335/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A8-0028/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Komisjon peaks tagama, et liidu makromajanduslik finantsabi on õiguslikult ja sisuliselt kooskõlas välistegevuse eri valdkondade peamiste põhimõtete, eesmärkide ja meetmetega ning liidu muu asjakohase poliitikaga.

(13)  Komisjon peaks tagama, et liidu makromajanduslik finantsabi on õiguslikult ja sisuliselt kooskõlas välistegevuse peamiste põhimõtetega, mis on sätestatud ELi lepingu artiklis 21, ja välistegevuse eri valdkondade eesmärkide ja meetmetega ning liidu muu asjakohase poliitikaga.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus peaks olema see, et Gruusia järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Lisaks tuleks liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsete eesmärkide abil suurendada Gruusias riigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ja nendega seotud aruandekohustusi ning soodustada jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, töökohtade loomist ja eelarve konsolideerimist toetavaid struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste eesmärkide saavutamist.

(16)  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus peaks olema see, et Gruusia järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Lisaks tuleks liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsete eesmärkide abil suurendada Gruusias riigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ja nendega seotud aruandekohustusi ning soodustada jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, töökohtade loomist ja eelarve konsolideerimist toetavaid struktuurireforme. Liidu makromajanduslik finantsabi Gruusiale peaks hõlmama ka meetmeid assotsieerimislepingu, sh põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu rakendamise toetuseks. Konkreetsete eesmärkide nõuetekohase hindamise tagamiseks on oluline, et need kavandataks kontrollitaval ja mõõdetaval viisil. Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste eesmärkide saavutamist. Kui eeltingimus ja eesmärgid ei ole täidetud või kui assotsieerimislepingu eesmärke ja põhimõtteid üldiselt ei järgita, peaks komisjon liidu makromajandusliku finantsabi väljamaksmise ajutiselt peatama või lõpetama.

(1)

ELT L 218, 14.8.2013, lk 15.


SELETUSKIRI

2008. aastast alates juba kolmandat korda teeb komisjon Gruusia Vabariigi valitsuse taotluse alusel ettepaneku makromajandusliku finantsabi andmiseks. Esimese kahe tehingu maht oli kummalgi 46 miljonit eurot, millest esimene anti täielikult toetusena ning teisest pool toetusena ja pool laenuna. Gruusia rakendas kõiki vastastikuse mõistmise memorandumis kokkulepitud asjakohaseid majanduspoliitilisi meetmeid ning viimane osamakse tehti 2017. aasta mais.

Käesoleval juhul teeb komisjon ettepaneku anda abi 45 miljonit eurot – sellest 35 miljonit eurot laenuna ja 10 miljonit eurot toetusena, et aidata Gruusial osaliselt katta oma välisrahastamisvajadus aastatel 2017–2020. Gruusia väliskeskkond on endiselt nõrk, riigi eelarvepuudujääk on suurenenud ja lari on viimaste aastate jooksul järsult odavnenud, mis on suurendanud valitsemissektori võla suhet SKPsse. Gruusia finantssüsteem on endiselt usaldusväärne ja üldiselt hästi kapitaliseeritud, eriti tänu keskpanga mõistlikule järelevalvele ja reguleerimisele.

Gruusia ühines ELi idapartnerlusega 2009. aastal. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond liidu ja Gruusia vahel jõustus 1. septembril 2014, millele järgnes assotsieerimislepingu jõustumine 1. juulil 2016. EL on Gruusia peamine kaubanduspartner ning Gruusia jätkab kohanemist põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna nõuetega, näidates üles häid tulemusi nõutavate reformide läbiviimisel.

Komisjoni ettepanekus järgitakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale ning milles kaasseadusandjad kehtestasid peamised põhimõtted ja kaalutlused, millest tuleks makromajandusliku finantsabi andmisel juhinduda.

Eeltoodud kaalutlusi arvesse võttes on raportöör seisukohal, et Euroopa Parlament peaks nõustuma komisjoni ettepanekuga anda Gruusiale makromajanduslikku finantsabi. Raportöör rõhutab, et iga osamakse tegemine peaks olema seotud selgete tingimustega ja et komisjon peaks kõnealuste tingimuste täitmist kogu makromajandusliku finantsabi andmise jooksul rangelt jälgima.


VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (25.1.2018)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Arvamuse koostaja: Andrejs Mamikins

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjon tegi Gruusia valitsuse taotluse põhjal ettepaneku võimaldada Gruusiale uus kaheosaline makromajandusliku finantsabi programm 45 miljoni euro väärtuses, mis hõlmab nii keskmise tähtajaga laene (35 miljonit eurot) kui ka toetusi (10 miljonit eurot). Kavandatav makromajanduslik finantsabi programm täiendab Gruusia ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel 2017. aasta aprillis laiendatud rahastamisvahendi raames saavutatud kokkulepet, vastavalt millele kohustuti kolme aasta jooksul tegema 285,3 miljoni USA dollari ulatuses väljamakseid. EL rahastab Gruusiat ka Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi kaudu (2014.–2020. aastal 610–746 miljonit eurot).

Kavandatav makromajandusliku finantsabi programm oleks 2008. aastast alates kolmas omataoline, kusjuures esimese programmi kaudu eraldati toetusi 46 miljoni euro ulatuses, ning teise programmi kaudu 23 miljoni euro ulatuses toetusi ja 23 miljoni euro ulatuses laene. Makromajandusliku finantsabi teine programm jõudis lõpule 2017. aasta mais, kui tehti edukalt selle programmi viimane osamakse. Lisaks neljale riigile, mis ei ole idapartnerluse liikmed, saavad kuuest idapartnerluse riigist makromajandusliku finantsabi programmidest rahastust juba kolm riiki (Armeenia, Moldova ja Ukraina).

Gruusia makromajanduslikud väljavaated on endiselt ebakindlad. Selle riigi SKP kasv on aeglane (2016. aastal oli see 2,7 %, mis tähendab 2014. aasta 4,6 %-ga võrreldes langust). Gruusial on endiselt väga suur eelarvepuudujääk, selle riigi omavääring (Gruusia lari) on oluliselt odavnenud ja maksebilansi positsioon on ebakindel. Gruusia jätkab ka kohanemist nõuetega, mis on sätestatud ELiga sõlmitud põhjalikus ja laiaulatuslikus vabakaubanduslepingus, millega kaasnevad lisaks võimalustele ka kohandamiskulud.

Makromajandusliku finantsabi programmiga seotud tingimused on kasulik vahend, mis võimaldab stimuleerida reforme, eelkõige demokraatia ja õigusriigi põhimõtetega seotud reforme. Lisaks nendele reformidele püüab Gruusia valitsus praegu viia läbi täiendavaid põhiseaduslikke reforme. Valitsus on võtnud kohustuse täiendavalt muuta põhiseadust vastavalt Veneetsia komisjoni soovitustele, kuid makromajandusliku finantsabi osana oleks siiski asjakohane ka komisjoni ja Euroopa välisteenistuse poolne järelevalve.

Sellest tulenevalt, ning kooskõlas väliskomisjoni ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni kokkuleppega teha selles menetluses tihedat koostööd, ning pärast hiljutist kogemust Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusega, mis on lisatud 4. juuli 2017. aasta otsusele, milles käsitletakse makromajandusliku finantsabi andmist Moldova Vabariigile, teeb väliskomisjon ettepaneku:

1.  kinnitada veel kord demokraatia, õigusriigi ja inimõigustega seotud eeltingimust makromajandusliku finantsabi andmiseks, kuna see on välisasjade komisjoni jaoks väga oluline;

2.  tagada, et komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad selle eeltingimuse täitmist makromajandusliku finantsabi andmise kogu perioodi jooksul;

3.  piirata siiski muudatusettepanekute arvu kahele, otsuse põhjenduse ja artikli kohta, et tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelise kokkuleppe kiire saavutamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Punkt 1 a (uus)

Seadusandliku resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

1 a.   kiidab heaks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

Teavitamise eesmärgil esitatakse alljärgnevalt avalduse tekst:

„Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon väljendavad rahulolu Gruusia reformipüüdlustega ja võtavad teadmiseks selle riigi valitsuse võetud kohustuse täiendavalt muuta põhiseadust kooskõlas Veneetsia komisjoni soovitustega. Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon toonitavad, et makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et abi saav riik järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme, sh parlamentaarset mitmeparteisüsteemi, mis rakendab tõhusat järelevalvet täitevvõimu üle, võimude ranget lahusust ja selget vahetegemist poliitiliste ja majandushuvide vahel, vaba, sõltumatut ja pluralistlikku meediat, mille omandisuhted on läbipaistvad, sõltumatut kohtuvõimu ja õigusriigi põhimõtet, ning tagab inimõiguste austamise ja rahvusvahelistest sotsiaal- ja keskkonnastandarditest kinnipidamise. Komisjon ja Euroopa välisteenistus jälgivad kõnealuse eeltingimuse täitmist kogu makromajandusliku finantsabi andmise perioodi jooksul, esitatavad üldsusele kättesaadava hinnangu eeltingimuse täitmise kohta, milles on selgelt välja toodud kasutatud võrdlusalused, ning pööravad seejuures erilist tähelepanu sellele, kuidas Gruusia ametiasutused võtavad arvesse asjaomaste rahvusvaheliste partnerite (eelkõige Veneetsia komisjoni ja OSCE/ODIHRi) soovitusi.“

Selgitus

Seadusandlikus resolutsioonis tuleb viidata eeltoodud avaldusele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus peaks olema see, et Gruusia järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Lisaks tuleks liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsete eesmärkide abil suurendada Gruusias riigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ja nendega seotud aruandekohustusi ning soodustada jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, töökohtade loomist ja eelarve konsolideerimist toetavaid struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste eesmärkide saavutamist.

(16)  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus peaks olema see, et Gruusia järgib täies ulatuses tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem, mis rakendab tõhusat järelevalvet täitevvõimu üle, võimude range lahusus ja selge vahetegemine poliitiliste ja majandushuvide vahel, vaba, sõltumatu ja pluralistlik meedia, mille omandisuhted on läbipaistvad) ja õigusriigi põhimõtet, mida toetab sõltumatu kohtuvõim, mis suudab tõhusalt korruptsiooni vastu võidelda, ning mis tagab inimõiguste austamise, sh väljendusvabadusest ning rahvusvahelistest sotsiaal- ja keskkonnastandarditest kinnipidamise. Lisaks tuleks liidu makromajandusliku finantsabi konkreetsete eesmärkide abil suurendada Gruusias riigi rahanduse juhtimise süsteemide tõhusust ja läbipaistvust ja nendega seotud aruandekohustusi ning soodustada jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu, töökohtade loomist ja eelarve konsolideerimist toetavaid struktuurireforme. Komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid korrapäraselt jälgima nii eeltingimuste täitmist kui ka kõnealuste eesmärkide saavutamist makromajandusliku finantsabi andmise kogu perioodi jooksul. Komisjon peaks esitama üldsusele kättesaadava hinnangu eeltingimuse täitmise kohta, milles oleks selgelt välja toodud kasutatud võrdlusalused.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et Gruusia järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem) ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise.

1.  Liidu makromajandusliku finantsabi andmise eeltingimus on see, et Gruusia järgib tõhusaid demokraatlikke mehhanisme (sh parlamentaarne mitmeparteisüsteem, mis rakendab tõhusat järelevalvet täitevvõimu üle, võimude range lahusus ja selge vahetegemine poliitiliste ja majandushuvide vahel, vaba, sõltumatu ja pluralistlik meedia, mille omandisuhted on läbipaistvad) ja õigusriigi põhimõtet, mida toetab sõltumatu kohtuvõim, mis suudab tõhusalt korruptsiooni vastu võidelda, ning mis tagab inimõiguste austamise, sh väljendusvabadusest ning rahvusvahelistest sotsiaal- ja keskkonnastandarditest kinnipidamise.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale

Viited

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.10.2017

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

30.11.2017

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

4.12.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.1.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

3

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale

Viited

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.9.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

5.10.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

30.11.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Esitamise kuupäev

22.2.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2018Õigusalane teave