Menettely : 2017/0242(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0028/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0028/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/03/2018 - 8.5

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0073

MIETINTÖ     ***I
PDF 487kWORD 85k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle

(COM(2017)0559 – C8‑0335/2017 – 2017/0242(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Hannu Takkula

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle

(COM(2017)0559 – C8‑0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0559),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0335/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0028/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Komission olisi varmistettava, että unionin makrotaloudellinen rahoitusapu on oikeudellisesti ja sisällöltään yhdenmukainen ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen keskeisten periaatteiden, tavoitteiden ja niiden yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden kanssa.

(13)  Komission olisi varmistettava, että unionin makrotaloudellinen rahoitusapu on oikeudellisesti ja sisällöltään yhdenmukainen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artiklassa vahvistettujen ulkoisen toiminnan keskeisten periaatteiden sekä ulkoisen toiminnan eri alojen ja muiden asiaankuuluvien unionin politiikkojen tavoitteiden ja niiden yhteydessä toteutettujen toimenpiteiden kanssa.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, että Georgia noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja – kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteina olisi oltava julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden lisääminen Georgiassa ja sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista. Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti seurattava sekä ennakkoedellytysten täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista.

(16)  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, että Georgia noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja – kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää – ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteina olisi oltava julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden lisääminen Georgiassa ja sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista. Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun Georgialle olisi myös sisällettävä toimenpiteitä assosiaatiosopimuksen sekä pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen täytäntöönpanon tukemiseksi. Sen varmistamiseksi, että erityistavoitteita voidaan arvioida asianmukaisesti, ne täytyy asettaa todennettavissa ja mitattavissa olevalla tavalla. Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti seurattava sekä ennakkoedellytysten täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista. Jos ennakkoedellytykset eivät täyty ja tavoitteita ei saavuteta tai jos assosiaatiosopimuksen tavoitteet ja periaatteet jätetään yleisesti huomiotta, komission olisi keskeytettävä tilapäisesti tai peruutettava unionin makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen.

(1)

EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15.


PERUSTELUT

Tämä on vuoden 2008 jälkeen kolmas kerta, kun komissio ehdottaa makrotaloudellista rahoitusapua Georgian tasavallan hallituksen pyynnöstä. Ensimmäiset kaksi operaatiota olivat molemmat suuruudeltaan 46 miljoonaa euroa, ja niistä ensimmäinen toteutettiin kokonaan avustuksina ja toinen puoliksi avustuksina ja puoliksi lainoina. Georgia toteutti kaikki asiaa koskevat yhteisymmärryspöytäkirjassa sovitut talouspoliittiset toimenpiteet, ja viimeinen erä maksettiin toukokuussa 2017.

Tällä kertaa komissio ehdottaa 45 miljoonan euron rahoitusta, josta 35 miljoonaa euroa on tarkoitus myöntää lainoina ja 10 miljoonaa euroa avustuksina ja jolla autetaan maata kattamaan osa vuosien 2017–2020 ulkoisesta rahoitustarpeesta. Georgian ulkoinen ympäristö on edelleen heikko, sen julkisen talouden alijäämä on kasvanut ja larin arvo on heikentynyt jyrkästi viime vuosina, minkä vuoksi julkisen velan määrä suhteessa BKT:hen on kasvanut. Georgian rahoitusjärjestelmä on yleisesti ottaen vakaa ja sen pääomapohja vahva erityisesti keskuspankin harjoittaman tarkan valvonnan ja sääntelyn ansiosta.

Georgia liittyi unionin itäisen kumppanuuden ohjelmaan vuonna 2009. Unionin ja Georgian välinen pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue tuli voimaan 1. syyskuuta 2014 ja assosiaatiosopimus 1. heinäkuuta 2016. EU on Georgian tärkein kauppakumppani, ja Georgia jatkaa sopeutumistaan pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen vaatimuksiin. Se on edennyt hyvin vaadittujen uudistusten toteuttamisessa.

Komission ehdotus noudattaa tarkasti yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteistä julistusta, jossa lainsäätäjät vahvistivat pääperiaatteet ja näkökohdat, joita olisi noudatettava makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisessä.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella esittelijä katsoo, että Euroopan parlamentin olisi hyväksyttävä komission ehdotus makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgialle. Esittelijä korostaa, että kunkin erän maksamiselle olisi asetettava selkeät edellytykset ja että komission olisi seurattava tarkasti näiden edellytysten täyttymistä koko makrotaloudellisen rahoitusavun operaation ajan.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (25.1.2018)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Valmistelija: Andrejs Mamikins

LYHYET PERUSTELUT

Komissio on ehdottanut Georgian hallituksen pyynnön johdosta 45 miljoonan euron makrotaloudellisen lisärahoitusavun antamista Georgialle kahdessa erässä. Lisärahoitusapu koostuu keskipitkän aikavälin lainoista (35 miljoonaa euroa) ja avustuksista (10 miljoonaa euroa). Ehdotettu makrotaloudellinen rahoitusapuohjelma täydentää Georgian ja Kansainvälisen valuuttarahaston huhtikuussa 2017 laajennetun rahoitusjärjestelyn puitteissa aikaansaamaa sopimusta, jossa on sitouduttu maksamaan 285,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kolmen vuoden kuluessa. EU antaa Georgialle myös rahoitusta Euroopan naapuruusvälineen määrärahoista (610–746 miljoonaa euroa vuosina 2014–2020).

Ehdotettu makrotaloudellinen rahoitusapuohjelma olisi kolmas laatuaan vuodesta 2008 lähtien. Ensimmäisessä rahoitusapuohjelmassa myönnettiin 46 miljoonaa euroa avustuksina ja toisessa 23 miljoonaa euroa avustuksina ja 23 miljoonaa euroa lainoina. Toinen makrotaloudellinen rahoitusapuohjelma päättyi toukokuussa 2017, jolloin kyseisen ohjelman viimeinen maksuerä maksettiin onnistuneesti. Kuudesta itäisen kumppanuuden maasta kolme muuta maata (Armenia, Moldova ja Ukraina) saa jo rahoitusta makrotaloudellisista rahoitusapuohjelmista neljän sellaisen maan lisäksi, jotka eivät kuulu itäisen kumppanuuden maihin.

Georgian makrotalouden näkymät ovat edelleen haavoittuvat. Georgian bruttokansantuotteen kasvu on vaimeaa (2,7 prosenttia vuonna 2016 ja 4,6 prosenttia vuonna 2014). Sen julkisen talouden alijäämä on edelleen suuri, sen valuutan (Georgian lari) arvo on laskenut jyrkästi ja sen maksutasetilanne on haavoittuva. Georgia jatkaa sopeutumistaan EU:n kanssa perustetun pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen vaatimuksiin. Vapaakauppa-alue tarjoaa mahdollisuuksia mutta aiheuttaa myös sopeutumiskustannuksia.

Makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvät ehdot tuovat hyödyllistä vipuvaikutusta uudistusten vauhdittamiseksi, varsinkin sellaisten, jotka liittyvät demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Esimerkkinä näistä uudistuksista voidaan mainita, että Georgian hallitus pyrkii viemään läpi pidemmälle meneviä perustuslain uudistuksia. Hallitus on sitoutunut muuttamaan perustuslakia edelleen Venetsian komission suositusten suuntaisesti, mutta olisi kuitenkin suotavaa, että komissio ja EUH seuraisivat prosessia myös osana tätä makrotaloudellista rahoitusapua.

Näin ollen ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan välisen, niiden tiivistä yhteistyötä tämän menettelyn aikana koskevan sopimuksen mukaisesti ja ottaen huomioon äskettäisen kokemuksen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisestä lausumasta, joka on 4. heinäkuuta 2017 tehdyn, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä Moldovan tasavallalle koskevan päätöksen liitteenä, ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että

1.  vahvistetaan demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja ihmisoikeuksiin liittyvät ennakkoedellytykset makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiselle, koska ne ovat erittäin tärkeitä ulkoasiainvaliokunnalle;

2.  varmistetaan, että komissio ja EUH seuraavat näiden ennakkoedellytysten toteutumista makrotaloudellisen rahoitusavun koko elinkaaren ajan;

3.  rajataan kuitenkin tarkistusten määrä kahteen, joista toinen tehdään päätöksen yhteen johdanto-osan kappaleeseen ja toinen yhteen artiklaan, jotta varmistetaan, että parlamentti ja neuvosto pääsevät asiasta nopeasti sopimukseen.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a.   hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman;

Tiedoksi lausuman teksti:

”Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio pitävät Georgian uudistusponnistuksia myönteisinä ja panevat merkille, että Georgian hallitus on sitoutunut muuttamaan perustuslakia edelleen Venetsian komission suositusten suuntaisesti. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio korostavat, että makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen ennakkoedellytyksenä on se, että avunsaajamaa noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja, kuten toimeenpanovaltaa tehokkaasti valvovaa parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, selkeää vallanjakoa sekä selkeää jakoa politiikan ja taloudellisten etujen välillä, että sillä on vapaat, riippumattomat ja moniarvoiset tiedotusvälineet, joiden omistajuus on avointa, sekä riippumaton oikeuslaitos ja että se noudattaa oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien sekä kansainvälisten sosiaali- ja ympäristönormien kunnioittamisen. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto seuraavat tämän ennakkoedellytyksen toteutumista makrotaloudellisen avun koko elinkaaren ajan, esittävät julkisen arvion ennakkoedellytyksen toteutumisesta ilmoittaen selkeästi arvioinnissa käytetyt vertailuarvot ja kiinnittävät tällöin erityistä huomiota siihen, miten Georgian viranomaiset ottavat huomioon asianomaisten kansainvälisten kumppaneiden, etenkin Venetsian komission sekä Etyjin/ODIHR:n, suositukset.”

Perustelu

Lainsäädäntöpäätöslauselmassa on viitattava tähän lausumaan.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, että Georgia noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismejakuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteina olisi oltava julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden lisääminen Georgiassa ja sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista. Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti seurattava sekä ennakkoedellytysten täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista.

(16)  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä olisi oltava se, että Georgia noudattaa täysimääräisesti tuloksellisia demokratian mekanismeja, kuten toimeenpanovaltaa tehokkaasti valvovaa parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, selkeää vallanjakoa sekä selkeää jakoa politiikan ja taloudellisten etujen välillä, että sillä on vapaat, riippumattomat ja moniarvoiset tiedotusvälineet, joiden omistajuus on avointa, ja että se noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, jonka tukena olisi oltava riippumaton oikeuslaitos, joka kykenee torjumaan tehokkaasti korruptiota ja takaa ihmisoikeuksien, myös sananvapauden sekä kansainvälisten sosiaali- ja ympäristönormien, kunnioittamisen. Lisäksi unionin makrotaloudellisen rahoitusavun erityistavoitteina olisi oltava julkisten varainhoitojärjestelmien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden lisääminen Georgiassa ja sellaisten rakenneuudistusten edistäminen, joilla pyritään tukemaan kestävää ja osallistavaa kasvua, työpaikkojen luomista ja julkisen talouden vakauttamista. Komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi säännöllisesti seurattava sekä ennakkoedellytysten täyttymistä että näiden tavoitteiden saavuttamista makrotaloudellisen rahoitusavun koko elinkaaren ajan. Komission olisi esitettävä julkinen arvio ennakkoedellytyksen toteutumisesta ilmoittaen selkeästi käytetyt vertailuarvot.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä on se, että Georgia noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismejakuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

1.  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä on se, että Georgia noudattaa tuloksellisia demokratian mekanismeja, kuten toimeenpanovaltaa tehokkaasti valvovaa parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, selkeää vallanjakoa sekä selkeää jakoa politiikan ja taloudellisten etujen välillä, että sillä on vapaat, riippumattomat ja moniarvoiset tiedotusvälineet, joiden omistajuus on avointa, ja että se noudattaa oikeusvaltioperiaatetta, jonka tukena on riippumaton oikeuslaitos, joka kykenee torjumaan tehokkaasti korruptiota ja takaa ihmisoikeuksien, myös sananvapauden sekä kansainvälisten sosiaali- ja ympäristönormien, kunnioittamisen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Makrotaloudellisen lisäavun myöntäminen Georgialle

Viiteasiakirjat

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

5.10.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

30.11.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Valiokuntakäsittely

4.12.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

23.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

3

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle

Viiteasiakirjat

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.9.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

5.10.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

30.11.2017

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.2.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus