Postupak : 2017/0242(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0028/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0028/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/03/2018 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0073

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 652kWORD 81k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Odbor za međunarodnu trgovinu

Izvjestitelj: Hannu Takkula

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0559),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0335/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0028/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Komisija bi trebala osigurati da je makrofinancijska pomoć Unije pravno i suštinski u skladu s ključnim načelima, ciljevima i mjerama poduzetima u okviru različitih područja vanjskog djelovanja i ostalih relevantnih politika Unije.

(13)  Komisija bi trebala osigurati da je makrofinancijska pomoć Unije pravno i suštinski u skladu s ključnim načelima vanjskog djelovanja utvrđenima u članku 21. UEU-a i ciljevima i mjerama poduzetima u okviru različitih područja vanjskog djelovanja i ostalih relevantnih politika Unije.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Gruzija bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga, posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama u Gruziji te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i ostvarenje tih ciljeva.

(16)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Gruzija bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga, posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama u Gruziji te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Makrofinancijska pomoć Unije Gruziji trebala bi također obuhvaćati mjere potpore provedbi Sporazuma o pridruživanju, uključujući detaljni i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini (DCFTA). Kako bi se posebni ciljevi mogli ispravno ocijeniti, ključno je da se formuliraju tako da budu provjerljivi i mjerljivi. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i ostvarenje tih ciljeva. Ako preduvjet i ciljevi nisu ispunjeni ili ako se ciljevi i načela Sporazuma o pridruživanju općenito zanemaruju, Komisija bi trebala privremeno suspendirati ili ukinuti isplatu makrofinancijske pomoći Unije.

(1)

SL L 218, 14.8.2013., str. 15.


OBRAZLOŽENJE

Ovo je treći put od 2008. da Komisija predlaže makrofinancijsku pomoć na zahtjev Vlade Republike Gruzije. Prve dvije isplate iznosile su po 46 milijuna EUR, pri čemu se prva u cijelosti sastojala od bespovratnih sredstava, dok je druga bila jednako podijeljena na bespovratna sredstva i zajmove. Gruzija je provela sve relevantne mjere ekonomske politike dogovorene u Memorandumu o razumijevanju i posljednja je rata pomoći isplaćena u svibnju 2017.

Ovog puta Komisija predlaže 45 milijuna EUR, od čega 35 milijuna EUR u zajmovima i 10 milijuna EUR u bespovratnim sredstvima, kako bi se toj državi pomoglo da pokrije dio svojih potreba za vanjskim financiranjem za razdoblje 2017. – 2020. Gruzija se i dalje suočava s nepovoljnim vanjskim uvjetima, njezin se fiskalni deficit povećao, a tijekom posljednjih godina naglo je pala vrijednost gruzijskog larija, što je dovelo do povećanja javnog duga u odnosu na BDP. Gruzijski financijski sustav je, ukupno gledajući, i dalje stabilan i dobro kapitaliziran, posebno zahvaljujući opreznom nadzoru i regulaciji središnje banke.

Gruzija je 2009. postala članica Istočnog partnerstva EU-a. Sporazum o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine (DCFTA) između EU-a i Gruzije stupio je na snagu 1. rujna 2014., a Sporazum o pridruživanju 1. srpnja 2016. EU je glavni trgovinski partner Gruzije, koja nastavlja s prilagodbom zahtjevima DCFTA-e te pokazuje dobar napredak u pogledu potrebnih reformi.

Prijedlog Komisije neposredno prati zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji, u kojoj su suzakonodavci utvrdili glavna načela i pitanja prema kojima bi se trebao voditi postupak dodjele makrofinancijske pomoći.

S obzirom na navedeno, izvjestitelj smatra da bi se Europski parlament trebao složiti s Prijedlogom Komisije o pružanju makrofinancijske pomoći Gruziji. Ističe da bi za isplatu svakog obroka trebali vrijediti jasni uvjeti i da bi Komisija tijekom cijele faze pružanja makrofinancijske pomoći trebala strogo pratiti ispunjavanje tih uvjeta.


MIŠLJENJE Odbora za vanjske poslove (25.1.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Andrejs Mamikins

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Na zahtjev gruzijske vlade Europska komisija predložila je novi program makrofinancijske pomoći za Gruziju u iznosu od 45 milijuna EUR u dva obroka, koji obuhvaća i srednjoročne zajmove (35 milijuna EUR) i bespovratna sredstva (10 milijuna EUR). Predloženim programom makrofinancijske pomoći dopunit će se sporazum postignut između Gruzije i MMF-a u travnju 2017. u okviru proširenog instrumenta za financiranje kojim se obvezuje na isplatu 285,3 milijuna USD u razdoblju od tri godine. EU osigurava financiranje za Gruziju iz Europskog instrumenta za susjedstvo (610 – 746 milijuna EUR u razdoblju 2014. – 2020.).

Predloženi program makrofinancijske pomoći bio bi treći program te vrste od 2008., s time da se prvim programom osiguralo 46 milijuna EUR u bespovratnim sredstvima, a drugim 23 milijuna EUR u bespovratnim sredstvima i 23 milijuna EUR u zajmovima. Drugi program makrofinancijske pomoći okončan je u svibnju 2017. uspješnom isplatom posljednjeg obroka u njegovu okviru. Još tri od šest zemalja Istočnog partnerstva – Armenija, Moldova i Ukrajina – već imaju koristi od programa makrofinancijske pomoći, kao i četiri zemlje koje nisu dio Istočnog partnerstva.

Makroekonomski izgledi Gruzije i dalje su nesigurni. Ta zemlja prolazi kroz razdoblje slabog rasta BDP-a (2,7 % 2016. u odnosu na 4,6 % 2014.). Fiskalni deficit i dalje je znatan, dok je vrijednost nacionalne valute (gruzijski lari) naglo pala te je stanje njezine platne bilance osjetljivo. Gruzija nastavlja i s prilagodbom zahtjevima sporazuma o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine (DCFTA) sklopljenom s EU-om koji pruža mogućnosti, ali podrazumijeva i troškove prilagodbe.

Uvjeti za pružanje makrofinancijske pomoći predstavljaju korisno sredstvo za poticanje reformi, osobito onih koje se odnose na demokraciju i vladavinu prava. Osim tih reformi gruzijska vlada trenutačno pokušava donijeti dodatne ustavne reforme. Vlada je predana daljnjoj izmjeni ustava u skladu s preporukama Venecijanske komisije, ali bi u okviru te pomoći bilo prikladno i praćenje od strane Komisije i ESVD-a..

Slijedom toga, u skladu sa sporazumom između Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu o njihovoj uskoj suradnji tijekom tog postupka i nakon nedavne zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije priložene odluci o pružanju makrofinancijske pomoći Republici Moldovi od 4. srpnja 2017., Odbor za vanjske poslove predlaže sljedeće:

1.  ponovno potvrditi preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći u vezi s demokracijom, vladavinom prava i ljudskim pravima jer je to od ključne važnosti za Odbor za vanjske poslove;

2.  osigurati da Komisija i ESVD prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom cijelog trajanja programa makrofinancijske pomoći;

3.  ipak ograničiti broj izmjena na dvije, u jednoj uvodnoj izjavi i jednom članku odluke, kako bi se osigurao brz dogovor između Europskog parlamenta i Vijeća.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Nacrt zakonodavne rezolucije

Stavak 1.a (novi)

Nacrt zakonodavne rezolucije

Izmjena

 

1.a   prihvaća zajedničku izjavu Parlamenta, Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

Ta izjava glasi kako slijedi:

„Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Europski parlament, Vijeće i Komisija pozdravljaju napore za provedbu reformi u Gruziji i primaju na znanje predanost gruzijske vlade da nastavi s izmjenama ustava u skladu s preporukama Venecijanske komisije. Europski parlament, Vijeće i Komisija ističu da je preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći da zemlja korisnica poštuje djelotvorne demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav koji vrši djelotvoran nadzor nad izvršnom vlašću, strogu diobu vlasti i jasno razdvojenu politiku i gospodarske interese, slobodne, neovisne i pluralističke medije s transparentnim vlasništvom, neovisno pravosuđe i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava te međunarodnih socijalnih i ekoloških standarda. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje prate ispunjavanje tog preduvjeta tijekom cjelokupnog pružanja makrofinancijske pomoći, pružaju javnu procjenu o ispunjavanju preduvjeta i jasno navode upotrijebljena referentna mjerila, te na taj način posvećuju najveću moguću pozornost uzimanju u obzir preporuka relevantnih međunarodnih partnera, osobito Venecijanske komisije i OESS-a/ODIHR-a, od strane vlasti Gruzije.”

Obrazloženje

Na ovu izjavu treba uputiti u zakonodavnoj rezoluciji.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Gruzija bi trebala poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava te jamčiti poštovanje ljudskih prava. Osim toga, posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama u Gruziji te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i ostvarenje tih ciljeva.

(16)  Kao preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije Gruzija bi trebala u potpunosti poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav koji vrši djelotvoran nadzor nad izvršnom vlašću, strogu diobu vlasti i jasno razdvojenu politiku i gospodarske interese, slobodne, neovisne i pluralističke medije s transparentnim vlasništvom, kao i vladavinu prava koju bi trebalo podupirati neovisno pravosuđe sposobno za učinkovitu borbu protiv korupcije te koja jamči poštovanje ljudskih prava, uključujući slobodu izražavanja te međunarodne socijalne i ekološke standarde. Osim toga, posebni ciljevi makrofinancijske pomoći Unije trebali bi jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama u Gruziji te promicati strukturne reforme kojima su ciljevi potpora održivog i uključivog rasta, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje trebale bi redovito pratiti ispunjavanje preduvjeta i ostvarenje tih ciljeva tijekom cijelog trajanja makrofinancijske pomoći. Komisija bi trebala pružiti javnu procjenu o ispunjavanju preduvjeta i jasno navesti upotrijebljena referentna mjerila.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije jest da Gruzija poštuje učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav, kao i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava.

1.  Preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći Unije jest da Gruzija poštuje učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav koji vrši djelotvoran nadzor nad izvršnom vlašću, strogu diobu vlasti i jasno razdvojenu politiku i gospodarske interese, slobodne, neovisne i pluralističke medije s transparentnim vlasništvom, kao i vladavinu prava koju podupire neovisno pravosuđe sposobno za učinkovitu borbu protiv korupcije te koja jamči poštovanje ljudskih prava, uključujući slobodu izražavanja te međunarodne socijalne i ekološke standarde.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji

Referentni dokumenti

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

5.10.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

30.11.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Razmatranje u odboru

4.12.2017

 

 

 

Datum usvajanja

23.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

3

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji

Referentni dokumenti

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.9.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

5.10.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

30.11.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Datum usvajanja

20.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

3

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Datum podnošenja

22.2.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 8. ožujka 2018.Pravna napomena