Eljárás : 2017/0242(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0028/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0028/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2018 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0073

JELENTÉS     ***I
PDF 585kWORD 80k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Hannu Takkula

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0559),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0335/2017),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatára, amelyet az Európai Parlament és a Tanács Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozatával(1) egy időben fogadtak el,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A8-0028/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi szempontból és tartalmilag összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós politikák különféle területein kitűzött alapelvekkel, célokkal és meghozott intézkedésekkel.

(13)  A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi szempontból és tartalmilag összhangban álljon az EUSZ 21. cikkében a külső tevékenységekre vonatkozó alapelvekkel, valamint az egyéb vonatkozó uniós politikák különféle területein rögzített célokkal és meghozott intézkedésekkel.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás konkrét célkitűzéseinek fokozniuk kell a grúziai államháztartás-igazgatási rendszerek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint elő kell segíteniük a fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és a költségvetési konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

(16)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert – és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás konkrét célkitűzéseinek fokozniuk kell a grúziai államháztartás-igazgatási rendszerek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint elő kell segíteniük a fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és a költségvetési konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Grúzia számára nyújtott uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak a társulási megállapodás és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását támogató intézkedéseket is tartalmaznia kell. Ezen egyedi célkitűzések megfelelő értékelésének biztosítása érdekében fontos azok ellenőrizhető és mérhető módon történő meghatározása. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását. Az előfeltételek és célkitűzések nemteljesülése esetén vagy amennyiben a társulási megállapodás céljait és elveit nem tartják tiszteletben, a Bizottság átmenetileg felfüggeszti vagy megszünteti az uniós makroszintű pénzügyi támogatás folyósítását.

(1)

HL L 218., 2013.8.14., 15. o.


INDOKOLÁS

2008 óta ez a harmadik alkalom, hogy a Bizottság makroszintű pénzügyi támogatást javasol a Grúz Köztársaság kormányának kérésére. Az első két művelet egyenként 46 millió eurót tett ki, az első teljes egészében vissza nem térítendő támogatás formájában, a másodiknak pedig az egyik fele vissza nem térítendő támogatások, a másik fele hitelek formájában. Grúzia az egyetértési megállapodásban megállapított valamennyi vonatkozó gazdaságpolitikai intézkedést végrehajtotta, és az utolsó részletet számára 2017 májusában folyósították.

Ez alkalommal a Bizottság 45 millió eurót javasol, ebből 35 millió eurót hitelek formájában, 10 millió eurót pedig vissza nem térítendő támogatás formájában, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy az ország fedezni tudja a 2017–2020 közötti időszakban felmerülő külső finanszírozási igényének egy részét. Grúzia továbbra is gyenge külső környezettel néz szembe, költségvetési hiánya növekedett, a lari jelentősen leértékelődött az utóbbi évek során, ami a GDP arányhoz viszonyítva magasabb államadósságot eredményezett. Grúzia pénzügyi rendszere továbbra is stabil és jól tőkésített, elsősorban a központi bank prudens felügyeletének és szabályozásának köszönhetően.

Grúzia 2009-ben csatlakozott az EU keleti partnerségéhez. Az Unió és Grúzia között létrejött mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség 2014. szeptember 1-jén lépett hatályba, ezt követte a társulási megállapodás 2016. július 1-jei hatálybalépése. Az EU Grúzia legfontosabb kereskedelmi partnere. Grúzia folytatja a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség követelményeinek teljesítését, és megfelelő előrehaladást mutat a szükséges reformok terén.

A Bizottság javaslata szorosan követi az Európai Parlament és a Tanács által a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 778/2013/EU határozattal egy időben elfogadott közös nyilatkozatot, amelyben a társjogalkotók megállapítják azokat a főbb elveket és megfontolásokat, amelyek a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának folyamatát vezérlik.

A fenti megfontolások fényében az előadó azt javasolja, hogy az Európai Parlament fogadja el a Grúziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó bizottsági javaslatot. Az előadó kiemeli, hogy az egyes részletek folyósítását egyértelmű feltételekhez kell kötni, a Bizottságnak pedig a makroszintű pénzügyi támogatási műveletek egésze során szigorúan figyelemmel kell követnie e feltételek teljesítését.


VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (25.1.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

A vélemény előadója: Andrejs Mamikins

RÖVID INDOKOLÁS

Grúzia kormányának kérésére az Európai Bizottság javasolta, hogy az Európai Unió összesen 45 millió EUR értékben – két részletben: egy középlejáratú hitel (35 millió EUR) és egy vissza nem térítendő támogatás (10 millió EUR) formájában – új makroszintű pénzügyi támogatási programot biztosítson Grúziának. A javaslatban szereplő új makroszintű pénzügyi támogatási program a Grúzia és az IMF által 2017 áprilisában megkötött, kibővített finanszírozási eszközről (EFF) szóló megállapodást egészíti ki, amelyben az IMF három év alatt 285,3 millió USD folyósítását vállalta. Az Európai Unió továbbá az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből is biztosít forrást Grúziának (610–746 millió EUR a 2014–2020 közötti időszakra).

Az előterjesztett makroszintű pénzügyi támogatás 2008 óta a harmadik ilyen jellegű program lenne. Az első program keretein belül Grúzia 46 millió EUR vissza nem térítendő támogatásban, a második során pedig 23 millió EUR vissza nem térítendő támogatásban és 23 millió EUR összegű hitelben részesült. A második makroszintű pénzügyi támogatási program 2017 májusában zárult le az utolsó részlet sikeres lehívásával. A keleti partnerségben részt vevő hat államból három ország (Moldova, Örményország és Ukrajna) négy másik – keleti partnerségen kívüli – országgal együtt már makroszintű pénzügyi támogatási programok kedvezményezettje.

Grúzia makrogazdasági kilátásai továbbra is sérülékenyek. A GDP növekedése mérséklődött (a 2014. évi 4,6%-os értékhez képest 2016-ban 2,7%-ra esett vissza). Az ország költségvetési hiánya továbbra is jelentős mértékű, a nemzeti valuta (a grúz lari, GEL) jelentősen leértékelődött, valamint a fizetési mérleg helyzete is ingatag. Grúzia folytatja az EU-val kialakítandó, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség követelményeinek teljesítését, ami a lehetőségeken kívül alkalmazkodási költségekkel is jár.

A makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó feltételek – különösképpen a demokrácia és a jogállamiság tekintetében – hasznos lendületet adnak a reformtörekvéseknek. E reformok keretein belül a grúz kormány jelenleg azon fáradozik, hogy kiegészítő alkotmányos reformokat hajtson végre. A Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően a kormány vállalta, hogy további alkotmánymódosításokat hajt végre, a Bizottság és az EKSZ általi nyomon követésre azonban – e támogatás részeként is – szükség lenne.

Ezért a Külügyi Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság közötti, az eljárás során folytatandó szoros együttműködésükről szóló megállapodással összhangban, valamint az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság Moldovai Köztársaságnak juttatandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló, a 2017. július 4-i határozathoz csatolt közös nyilatkozata alapján nemrég szerzett tapasztalatok tükrében a Külügyi Bizottság javasolja

1.  annak megerősítését, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás folyósítása a demokráciára, a jogállamiságra és az emberi jogokra vonatkozó előfeltételektől függ, mivel ez kiemelt szerepet játszik a Külügyi Bizottság számára;

2.  annak biztosítását, hogy a Bizottság és az EKSZ a makroszintű pénzügyi támogatás egész időszaka alatt nyomon kövesse az említett előfeltételek teljesítését;

3.  azonban a módosítások számának kettőre való korlátozását, azaz a határozat egy preambulumbekezdésének és egy cikkének a módosítását, az Európai Parlament és a Tanács közötti gyors megállapodás biztosítása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1a.   jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz mellékelt közös nyilatkozatát;

Tájékoztatásul: a nyilatkozat szövege a következő:

„Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös nyilatkozata

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság üdvözli a grúziai reformtörekvéseket, és nyugtázza a kormány Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelő, további alkotmánymódosítási kötelezettségvállalását. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hangsúlyozza, hogy a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának egyik előfeltétele az, hogy a kedvezményezett ország tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat, többek között a végrehajtó hatalmat hatékonyan ellenőrző többpárti parlamentáris rendszert, a hatalmi ágak szigorú szétválasztását, illetve a politika és a gazdasági érdekek egymástól való világos elkülönítését, a szabad, független és plurális sajtót, amelyben átláthatóak a tulajdoni viszonyok, a független igazságszolgáltatást és a jogállamiságot, valamint biztosítsa az emberi jogok védelmét és a nemzetközi társadalmi és környezeti normák betartását. A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat a makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa alatt ellenőrzi ezen előfeltétel teljesülését, az előfeltétel teljesüléséről – a felhasznált referenciaértékeket egyértelműen feltüntetve – nyilvános értékelést készít, és ennek során a lehető legnagyobb figyelmet fordítja arra, hogy a grúz hatóságok betartják-e az érintett nemzetközi partnerek (különösen a Velencei Bizottság és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala) ajánlásait.”

Indokolás

A jogalkotási állásfoglalásban utalni kell erre a nyilatkozatra.

Módosítás    2

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás konkrét célkitűzéseinek fokozniuk kell a grúziai államháztartás-igazgatási rendszerek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint elő kell segíteniük a fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és a költségvetési konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását.

(16)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Grúzia teljes körűen tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a végrehajtó hatalmat hatékonyan ellenőrző többpárti parlamentáris rendszert, a hatalmi ágak szigorú szétválasztását, illetve a politika és a gazdasági érdekek egymástól való világos elkülönítését, a szabad, független és plurális sajtót, amelyben átláthatóak a tulajdoni viszonyok, valamint a jogállamiságot, amely a korrupció ellen hatékonyan küzdeni képes, független igazságszolgáltatáson alapul, és amely biztosítja az emberi jogok, többek között a szólásszabadság védelmét, illetve a nemzetközi társadalmi és környezeti normák betartását. Emellett az uniós makroszintű pénzügyi támogatás konkrét célkitűzéseinek fokozniuk kell a grúziai államháztartás-igazgatási rendszerek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint elő kell segíteniük a fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és a költségvetési konszolidáció előmozdítását célzó strukturális reformokat. A Bizottságnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak rendszeresen nyomon kell követnie az előfeltételek teljesülését és az említett célkitűzések megvalósulását a makroszintű pénzügyi támogatás teljes életciklusa során. A Bizottságnak – az alapul szolgáló referenciaértékeket egyértelműen feltüntetve – nyilvános értékelést kell készítenie az előfeltételek teljesüléséről.

Módosítás    3

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a többpárti parlamentáris rendszert és a jogállamiságot, valamint garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását.

(1)  Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy Grúzia tiszteletben tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat – többek között a végrehajtó hatalmat hatékonyan ellenőrző többpárti parlamentáris rendszert, a hatalmi ágak szigorú szétválasztását, illetve a politika és a gazdasági érdekek egymástól való világos elkülönítését, a szabad, független és plurális sajtót, amelyben átláthatóak a tulajdoni viszonyok, valamint a jogállamiságot, amely a korrupció ellen hatékonyan küzdeni képes, független igazságszolgáltatáson alapul, és amely biztosítja az emberi jogok, többek között a szólásszabadság védelmét, illetve a nemzetközi társadalmi és környezeti normák betartását.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

További makroszintű pénzügyi támogatás Grúziának

Hivatkozások

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

5.10.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

30.11.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

3

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

További makroszintű pénzügyi támogatás Grúziának

Hivatkozások

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.9.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

5.10.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

30.11.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

20.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

3

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Benyújtás dátuma

22.2.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 8.Jogi nyilatkozat