Procedūra : 2017/0242(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0028/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0028/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 14/03/2018 - 8.5

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0073

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 726kWORD 80k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: Hannu Takkula

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Ārlietu komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0559),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0335/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu, kas pieņemts vienlaikus ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. augusta Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0028/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Lēmuma priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Komisijai būtu jānodrošina, ka Savienības makrofinansiālā palīdzība juridiski un pēc būtības atbilst pamatprincipiem, mērķiem un pasākumiem, kas veikti dažādās jomās ārējā darbībā un citos attiecīgos Savienības politikas virzienos.

(13)  Komisijai būtu jānodrošina, lai Savienības makrofinansiālā palīdzība juridiski un pēc būtības atbilstu LES 21. pantā noteiktajiem ārējās darbības pamatprincipiem, kā arī dažādajās Savienības ārējās darbības jomās noteiktajiem mērķiem un veiktajiem pasākumiem un citām attiecīgajām Savienības politikas nostādnēm.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Gruzijā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt, sasniedzot Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētos mērķus, būtu jāuzlabojas publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitātei, pārredzamībai un pārskatatbildībai Gruzijā un būtu jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpilde, gan minēto mērķu sasniegšana.

(16)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Gruzijā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt, sasniedzot Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētos mērķus, būtu jāuzlabojas publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitātei, pārredzamībai un pārskatatbildībai Gruzijā un būtu jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Gruzijai paredzētajā Savienības makrofinansiālajā palīdzībā arī būtu jāiekļauj asociācijas nolīguma, tostarp padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas, īstenošanas atbalsta pasākumi. Lai nodrošinātu to, ka konkrētos mērķus var pienācīgi izvērtēt, tie ir jānosaka pārbaudāmā un izmērāmā veidā. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpilde, gan minēto mērķu sasniegšana. Ja šis priekšnoteikums nav izpildīts un mērķi nav sasniegti vai ja asociācijas nolīguma mērķi un principi kopumā netiek ievēroti, Komisijai būtu uz laiku jāpārtrauc vai jāatceļ Savienības makrofinansiālās palīdzības izmaksāšana.

(1)

OV L 218, 14.8.2013., 15. lpp.


PASKAIDROJUMS

Šī ir trešā reize kopš 2008. gada, kad Komisija pēc Gruzijas Republikas valdības pieprasījuma ierosina sniegt Gruzijai makrofinansiālu palīdzību. Pirmajās divās reizēs palīdzības apmērs katrā gadījumā sasniedza EUR 46 miljonus. Pirmoreiz palīdzība pilnībā tika sniegta dotāciju veidā, otrreiz — puse dotāciju un puse aizdevumu veidā. Gruzija īstenoja visus attiecīgos ekonomikas politikas pasākumus, par kuriem bija panākta vienošanās saprašanās memorandā, un pēdējā palīdzības daļa tika izmaksāta 2017. gada maijā.

Šoreiz Komisija ierosina piešķirt EUR 45 miljonus (EUR 35 miljonus aizdevumu un EUR 10 miljonus dotāciju veidā), lai palīdzētu valstij segt daļu no ārējā finansējuma vajadzībām laikposmā no 2017. gada līdz 2020. gadam. Gruzijai joprojām ir vāja ārējā vide, valsts budžeta deficīts ir palielinājies, lara vērtība pēdējo gadu laikā ir strauji samazinājusies un tā rezultātā ir pieaugusi valsts parāda attiecība pret IKP. Gruzijas finanšu sistēma joprojām ir stabila un kopumā labi kapitalizēta, jo īpaši pateicoties centrālās bankas nodrošinātajai prudenciālajai uzraudzībai un regulējumam.

Gruzija pievienojās ES Austrumu partnerībai 2009. gadā. Padziļināta un visaptveroša brīvās tirdzniecības zona (DCFTA) starp Savienību un Gruziju stājās spēkā 2014. gada 1. septembrī, un 2016. gada 1. jūlijā stājās spēkā asociācijas nolīgums. ES ir galvenā Gruzijas tirdzniecības partnere, un Gruzija turpina pielāgot DCFTA prasības, uzrādot labus panākumus nepieciešamo reformu veikšanā.

Komisijas priekšlikumā ir cieši ņemts vērā Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgais paziņojums (kas pieņemts vienlaikus ar Lēmumu Nr. 778/2013/ES, ar kuru piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai), kurā likumdevēji ir noteikuši galvenos principus un apsvērumus, kas būtu jāievēro makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas procesā.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana attiecībā uz Komisijas priekšlikumu sniegt makrofinansiālo palīdzību Gruzijai. Referents uzsver, ka attiecībā uz katras daļas izmaksāšanu ir jāparedz skaidri nosacījumi un ka Komisijai vajadzētu stingri uzraudzīt šo nosacījumu izpildi visā makrofinansiālās palīdzības pasākumu veikšanas laikā.


Ārlietu komitejaS ATZINUMS (25.1.2018)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Andrejs Mamikins

ĪSS PAMATOJUMS

Pēc Gruzijas valdības pieprasījuma Eiropas Komisija ir ierosinājusi izveidot jaunu makrofinansiālās palīdzības (MFP) programmu Gruzijai EUR 45 miljonu apmērā, paredzot šo palīdzību sniegt divās daļās. Abas daļas veidos gan vidēja termiņa aizdevumi (EUR 35 miljoni), gan dotācijas (EUR 10 miljoni). Ierosinātā MFP programma papildinās vienošanos, kuru Gruzija un SVF panāca 2017. gada aprīlī Paplašinātās finansēšanas mehānisma satvarā un saskaņā ar kuru trīs gadu laikā tiks izmaksāti USD 285,3 miljoni. ES nodrošinās Gruzijai finansējumu arī Eiropas kaimiņattiecību instrumenta satvarā (EUR 610–746 miljonus laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam).

Ierosinātā MFP programma būs trešā šāda veida programma kopš 2008. gada. Pirmajā programmā tika piešķirtas dotācijas EUR 46 miljonu apmērā, un otrajā — dotācijas EUR 23 miljonu apmērā un aizdevumi EUR 23 miljonu apmērā. Otrā MFP programma tika pabeigta 2017. gada maijā, veiksmīgi izmaksājot tajā paredzētā finansējuma pēdējo daļu. MFP programmas jau izmanto vēl trīs no sešām Austrumu partnerības valstīm (Armēnija, Moldova un Ukraina) un četras valstis, kas nav iesaistītas Austrumu partnerībā.

Gruzijas makroekonomiskā perspektīva joprojām ir nestabila. Tās IKP pieaugums ir samazinājies (2,7 % 2016. gadā salīdzinājumā ar 4,6 % 2014. gadā). Tās fiskālais deficīts joprojām ir ievērojams, valsts valūta (Gruzijas lars) ir strauji zaudējusi vērtību, un tās maksājumu bilances stāvoklis ir nestabils. Gruzija turpina pielāgoties prasībām saskaņā ar padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas (DCFTA) nolīgumu ar ES, kas ne vien sniedz jaunas iespējas, bet nozīmē arī pielāgošanās izmaksas.

Nosacījumi, ar kādiem tiek piešķirta MFP, ir lietderīgs instruments, lai stimulētu reformas, jo īpaši tās, kas saistītas ar demokrātiju un tiesiskumu. Papildus šīm reformām Gruzijas valdība šobrīd cenšas panākt arī konstitucionālas reformas. Valdība ir apņēmusies turpināt grozījumu izdarīšanu konstitūcijā saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem, tomēr būtu atbilstīgi — arī kā daļu no MFP — paredzēt, ka Komisija un EĀDD veic pārraudzību šajā jomā.

Tādējādi saskaņā ar Ārlietu komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas vienošanos par ciešu sadarbību šīs procedūras laikā un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas neseno kopīgo paziņojumu, kas pievienots 2017. gada 4. jūlija lēmumam par makrofinansiālās palīdzības piešķiršanu Moldovas Republikai, Ārlietu komiteja ierosina:

1.  atkārtoti apstiprināt, ka priekšnoteikums makrofinansiālās palīdzības piešķiršanai ir saistīts ar demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesībām, jo šie aspekti Ārlietu komitejai ir ārkārtīgi svarīgi;

2.  nodrošināt, ka Komisija un EĀDD uzrauga šī priekšnoteikuma ievērošanu visā makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā;

3.  tomēr ierobežot grozījumu skaitu līdz diviem grozījumiem, vienu atļaujot veikt lēmuma apsvērumos un otru — lēmuma pantos, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes ātru vienošanos.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.a   apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

Informācijai — paziņojuma teksts:

“Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgais paziņojums

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzinīgi vērtē reformu centienus Gruzijā un ņem vērā tās valdības apņemšanos turpināt izdarīt grozījumus konstitūcijā saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem. Eiropas Parlaments, Padome un Komisija uzsver, ka makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tāds, ka saņēmējvalstī tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, kuri efektīvi uzrauga izpildvaru un kuros tiek ievērots stingrs varas nodalījums un skaidra politikas un ekonomisko interešu nošķiršana un tiek nodrošināti brīvi, neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi ar pārredzamām īpašumtiesībām, neatkarīga tiesu sistēma un tiesiskums, un ka valsts garantē cilvēktiesību un starptautisko sociālo un vides standartu ievērošanu. Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests uzrauga šā priekšnoteikuma ievērošanu visā makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā, nāk klajā ar publisku novērtējumu par šī priekšnoteikuma ievērošanu, skaidri norādot novērtēšanā izmantotos kritērijus, un tādēļ pievērsīs vislielāko uzmanību tam, vai Gruzijas iestādes ņem vērā attiecīgo starptautisko partneru, jo īpaši Venēcijas komisijas un EDSO/ODIHR, ieteikumus.”

Pamatojums

Normatīvajā rezolūcijā ir jāatsaucas uz šo paziņojumu.

Grozījums Nr.    2

Lēmuma priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Gruzijā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana. Turklāt, sasniedzot Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētos mērķus, būtu jāuzlabojas publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitātei, pārredzamībai un pārskatatbildībai Gruzijā un būtu jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam būtu regulāri jāuzrauga gan priekšnoteikumu izpilde, gan minēto mērķu sasniegšana.

(16)  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikumam vajadzētu būt tādam, ka Gruzijā tiek pilnībā respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, kura efektīvi uzrauga izpildvaru un kurā tiek ievērots stingrs varas nodalījums un skaidra politikas un ekonomisko interešu nošķiršana un tiek nodrošināti brīvi, neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi ar pārredzamām īpašumtiesībām un tiesiskums, ko būtu jāatbalsta neatkarīgai tiesu sistēmai, kura spēj efektīvi cīnīties pret korupciju un kura garantē cilvēktiesību ievērošanu, tostarp vārda brīvību un starptautiskos sociālos un vides standartus. Turklāt, sasniedzot Savienības makrofinansiālās palīdzības konkrētos mērķus, būtu jāuzlabojas publiskā sektora finanšu pārvaldības sistēmu efektivitātei, pārredzamībai un pārskatatbildībai Gruzijā un būtu jāveicina strukturālās reformas, kuru mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, darbvietu izveidi un fiskālo konsolidāciju. Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam visā makrofinansiālās palīdzības sniegšanas laikā būtu regulāri jāuzrauga gan šo priekšnoteikumu izpildīšana, gan minēto mērķu sasniegšana. Komisijai būtu jāsniedz publisks novērtējums par priekšnoteikuma izpildi, tostarp skaidri norādot novērtēšanā izmantotos kritērijus.

Grozījums Nr.    3

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tāds, ka Gruzijā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma un tiesiskums, un tiek garantēta cilvēktiesību ievērošana.

1.  Savienības makrofinansiālās palīdzības piešķiršanas priekšnoteikums ir tāds, ka Gruzijā tiek respektēti efektīvi demokrātiskie mehānismi, tostarp daudzpartiju parlamentārā sistēma, kuri efektīvi uzrauga izpildvaru un kuros tiek ievērots stingrs varas nodalījums un skaidra politikas un ekonomisko interešu nošķiršana un tiek nodrošināti brīvi, neatkarīgi un plurālistiski plašsaziņas līdzekļi ar pārredzamām īpašumtiesībām un tiesiskums, ko būtu jāatbalsta neatkarīgai tiesu sistēmai, kura spēj efektīvi cīnīties pret korupciju un kura garantē cilvēktiesību ievērošanu, tostarp vārda brīvību un starptautiskos sociālos un vides standartus.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Turpmāka makrofinansiāla palīdzība Gruzijai

Atsauces

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

5.10.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

30.11.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Izskatīšana komitejā

4.12.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

23.1.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

3

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Turpmāka makrofinansiāla palīdzība Gruzijai

Atsauces

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

29.9.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

5.10.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

30.11.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

3

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Iesniegšanas datums

22.2.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. martsJuridisks paziņojums