Procedura : 2017/0242(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0028/2018

Teksty złożone :

A8-0028/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2018 - 8.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0073

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 734kWORD 86k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Hannu Takkula

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0559),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0335/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętą wraz z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji(1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0028/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Komisja powinna zapewnić zgodność prawną i merytoryczną unijnej pomocy makrofinansowej z głównymi zasadami, celami i środkami podejmowanymi w różnych obszarach działań zewnętrznych oraz z innymi stosownymi politykami Unii.

(13)  Komisja powinna zapewnić zgodność prawną i merytoryczną unijnej pomocy makrofinansowej z głównymi zasadami działań zewnętrznych, zawartymi w art. 21 TUE, a także z celami różnych obszarów działań zewnętrznych i innych stosownych polityk Unii oraz ze środkami podejmowanymi w tych obszarach.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być respektowanie przez Gruzję skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi w Gruzji oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

(16)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być respektowanie przez Gruzję skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi w Gruzji oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Unijna pomoc makrofinansowa dla Gruzji powinna również obejmować środki wspierające wdrożenie układu o stowarzyszeniu, w tym DCFTA. Aby zapewnić właściwą ocenę celów szczegółowych, należy je określić w weryfikowalny i wymierny sposób. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów. Jeżeli warunek wstępny nie zostanie spełniony lub cele nie zostaną zrealizowane lub jeżeli generalnie nie będą przestrzegane cele i zasady układu o stowarzyszeniu, Komisja powinna tymczasowo zawiesić lub anulować wypłatę unijnej pomocy makrofinansowej.

(1)

Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15


UZASADNIENIE

Już po raz trzeci od 2008 r. Komisja proponuje przyznanie pomocy makrofinansowej na wniosek rządu Republiki Gruzji. Każda z dwóch pierwszych operacji opiewała na 46 mln EUR, przy czym pierwsza z nich była w pełni w formie dotacji, a druga w połowie w formie dotacji, a w połowie w formie pożyczek. Gruzja wdrożyła wszystkie odpowiednie środki z zakresu polityki gospodarczej uzgodnione w protokole ustaleń i ostatnią transzę wypłacono w maju 2017 r.

Tym razem Komisja proponuje 45 mln EUR, z czego 35 mln EUR w formie pożyczek i 10 mln EUR w formie dotacji, aby pomóc temu państwu w zaspokojeniu części potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego na lata 2017–2020. Gruzja nadal znajduje się pod wpływem niekorzystnych warunków zewnętrznych, jej deficyt budżetowy pogłębił się, w ostatnich latach odnotowano gwałtowną deprecjację gruzińskiej waluty (lari, GEL), co doprowadziło do wzrostu wskaźnika zadłużenia. System finansowy Gruzji pozostaje stabilny i ogólnie dobrze skapitalizowany, w szczególności dzięki rozważnemu nadzorowi i regulacjom banku centralnego.

Gruzja przystąpiła do Partnerstwa Wschodniego UE w 2009 r. Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) między Unią a Gruzją weszła w życie dnia 1 września 2014 r., a dnia 1 lipca 2016 r. wszedł w życie układ o stowarzyszeniu. UE jest głównym partnerem handlowym Gruzji, która dalej dostosowuje się do wymogów DCFTA i osiąga zadowalające postępy w niezbędnych reformach.

Wniosek Komisji opiera się w dużym stopniu na wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętej wraz z decyzją nr 778/2013/UE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji, w której to deklaracji współustawodawcy określili główne zasady i okoliczności, jakimi należy się kierować, udzielając pomocy makrofinansowej.

W świetle powyższych rozważań sprawozdawca jest zdania, że Parlament Europejski powinien wyrazić zgodę na wniosek Komisji dotyczący udzielenia pomocy makrofinansowej Gruzji. Sprawozdawca podkreśla, że wypłata każdej transzy powinna być powiązana z jasno określonymi warunkami oraz że Komisja powinna rygorystycznie monitorować spełnianie tych warunków w całym cyklu operacji pomocy makrofinansowej.


OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (25.1.2018  )

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Andrejs Mamikins

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W związku z prośbą rządu Gruzji Komisja Europejska zaproponowała ustanowienie nowego programu pomocy makrofinansowej dla Gruzji w wysokości 45 mln EUR, w dwóch transzach, obejmującego pożyczki średnioterminowe (35 mln EUR) i dotacje (10 mln EUR). Proponowany program pomocy makrofinansowej będzie uzupełnieniem porozumienia osiągniętego w kwietniu 2017 r. w ramach instrumentu rozszerzonego wsparcia finansowego, zawierającego zobowiązanie do wypłaty 285,3 mln USD w ciągu trzech lat. UE udziela również finansowania Gruzji za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (610–746 mln EUR w latach 2014–2020).

Proponowany program pomocy makrofinansowej będzie trzecim programem tego typu od 2008 r.; w ramach pierwszego programu udzielono dotacji w wysokości 46 mln EUR, natomiast w ramach drugiego programu dotacje wyniosły 23 mln EUR, zaś pożyczki 23 mln EUR. Drugi program pomocy makrofinansowej zakończył się w maju 2017 r., kiedy to pomyślnie wypłacona została ostatnia transza w ramach tego programu. Trzy inne kraje z sześciu krajów należących do Partnerstwa Wschodniego – Armenia, Mołdawia i Ukraina – korzystają już z programów pomocy makrofinansowej, wraz z czterema innymi krajami nienależącymi do PW.

Perspektywy makroekonomiczne dla Gruzji pozostają niepewne. Kraj ten ma niski wzrost PKB (2,7 % w 2016 r., co oznacza spadek z 4,6 % w 2014 r.). Deficyt budżetowy Gruzji pozostaje na znacznym poziomie, odnotowano gwałtowną deprecjację waluty krajowej (lari gruziński, GEL), a bilans płatniczy tego kraju pozostaje niestabilny. Ponadto Gruzja kontynuuje dostosowywanie się do wymogów pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA) z UE, co – oprócz nowych możliwości – generuje również koszty dostosowawcze.

Warunki związane z pomocą makrofinansową stanowią narzędzie nacisku w celu stymulowania reform, w szczególności w zakresie demokracji i praworządności. W tym kontekście rząd Gruzji podejmuje obecnie próby przeprowadzenia dodatkowych reform konstytucyjnych. W ramach tej pomocy, ze względu na zobowiązanie rządu do dokonania dalszych zmian w konstytucji zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej, odpowiednie byłoby również monitorowanie ze strony ESDZ i Komisji.

W związku z powyższym, zgodnie z porozumieniem zawartym między Komisją Spraw Zagranicznych i Komisją Handlu Międzynarodowego, dotyczącym ich ścisłej współpracy w ramach tej procedury, oraz w następstwie niedawno wydanego wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, załączonego do decyzji z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Mołdawii, Komisja Spraw Zagranicznych proponuje:

1.  potwierdzenie warunku wstępnego przyznania pomocy makrofinansowej związanego z demokracją, praworządnością i prawami człowieka, gdyż są to kwestie o najwyższym znaczeniu dla Komisji Spraw Zagranicznych;

2.  zapewnienie, że Komisja i ESDZ będą monitorować spełnianie tego warunku wstępnego przez cały okres udzielania pomocy makrofinansowej;

3.  mimo to ograniczenie liczby poprawek do decyzji do dwóch – jednej w sprawie motywu i jednej w sprawie artykułu – tak aby zadbać o szybkie zawarcie porozumienia między Parlamentem Europejskim a Radą.

POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Projekt rezolucji ustawodawczej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji ustawodawczej

Poprawka

 

1a.   zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

Tytułem informacji, tekst oświadczenia brzmi:

„Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Parlament Europejski, Rada i Komisja z zadowoleniem przyjmują wysiłki na rzecz reform w Gruzji i przyjmują do wiadomości zobowiązanie ze strony rządu tego kraju do dokonania dalszej zmiany konstytucji zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej. Parlament Europejski, Rada i Komisja podkreślają, że warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej jest respektowanie przez kraj będący beneficjentem pomocy skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego sprawującego skuteczny nadzór nad organami wykonawczymi, ścisłego podziału władzy i wyraźnego rozróżnienia interesów politycznych i gospodarczych, wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów z przejrzystą strukturą własności, niezawisłości sądownictwa i praworządności, która gwarantuje poszanowanie praw człowieka oraz międzynarodowych norm społecznych i środowiskowych. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych monitorują spełnianie tego warunku przez cały okres udzielania pomocy makrofinansowej, przedstawiają ogólnodostępną ocenę spełnienia warunku wstępnego, wyraźnie wskazującą zastosowane poziomy odniesienia, i w związku z tym będą zwracać szczególną uwagę na stosowanie się przez władze Gruzji do zaleceń właściwych partnerów międzynarodowych, w szczególności Komisji Weneckiej i OBWE/ODIHR.”

Uzasadnienie

Należy umieścić odniesienie do powyższego oświadczenia w rezolucji ustawodawczej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być respektowanie przez Gruzję skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi w Gruzji oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów.

(16)  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii powinno być respektowanie przez Gruzję skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego sprawującego skuteczny nadzór nad organami wykonawczymi, ścisłego podziału władzy i wyraźnego rozróżnienia interesów politycznych i gospodarczych, wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów z przejrzystą strukturą własności – i praworządności wspieranej przez niezawisłe sądownictwo zdolne do skutecznej walki z korupcją, która gwarantuje poszanowanie praw człowieka, w tym wolności wypowiedzi, oraz międzynarodowych norm społecznych i środowiskowych. Ponadto cele szczegółowe pomocy makrofinansowej Unii powinny polegać na zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i rozliczalności systemów zarządzania finansami publicznymi w Gruzji oraz na wspieraniu reform strukturalnych przyczyniających się do trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, tworzenia miejsc pracy i konsolidacji budżetowej. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych powinny regularnie monitorować zarówno spełnienie warunków wstępnych, jak i realizację tych celów na wszystkich etapach otrzymywania pomocy makrofinansowej. Komisja powinna przedstawić ogólnodostępną ocenę spełnienia warunku wstępnego, wyraźnie wskazującą zastosowane poziomy odniesienia.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii jest respektowanie przez Gruzję skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego – i praworządności oraz gwarantowanie poszanowania praw człowieka.

1.  Warunkiem wstępnym przyznania pomocy makrofinansowej Unii jest respektowanie przez Gruzję skutecznych mechanizmów demokratycznych – w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego sprawującego skuteczny nadzór nad organami wykonawczymi, ścisłego podziału władzy i wyraźnego rozróżnienia interesów politycznych i gospodarczych, wolnych, niezależnych i pluralistycznych mediów z przejrzystą strukturą własności – i praworządności wspieranej przez niezawisłe sądownictwo zdolne do skutecznej walki z korupcją, która gwarantuje poszanowanie praw człowieka, w tym wolności wypowiedzi, oraz międzynarodowych norm społecznych i środowiskowych.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji

Odsyłacze

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

5.10.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

30.11.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Rozpatrzenie w komisji

4.12.2017

 

 

 

Data przyjęcia

23.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

3

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji

Odsyłacze

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Data przedstawienia w PE

29.9.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

5.10.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

30.11.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Data przyjęcia

20.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Data złożenia

22.2.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018Informacja prawna