Procedură : 2017/0242(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0028/2018

Texte depuse :

A8-0028/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0073

RAPORT     ***I
PDF 723kWORD 86k
22.2.2018
PE 612.257v01-00 A8-0028/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Hannu Takkula

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0559),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0335/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0028/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Comisia ar trebui să asigure faptul că asistența macrofinanciară din partea Uniunii este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu principiile obiectivele și măsurile esențiale adoptate în cadrul diferitelor domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii.

(13)  Comisia ar trebui să asigure faptul că asistența macrofinanciară din partea Uniunii este conformă, din punct de vedere juridic și al conținutului, cu principiile esențiale ale acțiunii externe consacrate la articolul 21 din TUE și cu obiectivele și măsurile esențiale adoptate în cadrul diferitelor domenii de acțiune externă și al altor politici pertinente ale Uniunii.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Georgia să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Georgia și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

(16)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Georgia să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Georgia și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Asistența macrofinanciară din partea Uniunii acordată Georgiei ar trebui să includă și măsuri care să sprijine punerea în aplicare a Acordului de asociere, inclusiv a DCFTA. Pentru a garanta faptul că obiectivele specifice pot fi evaluate în mod adecvat, este necesar ca ele să fie formulate într-un mod verificabil și măsurabil. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă. În cazul în care condiția prealabilă și obiectivele nu sunt îndeplinite sau în cazul în care obiectivele și principiile prevăzute de Acordul de asociere sunt, în general, ignorate, Comisia ar trebui să suspende temporar sau să anuleze plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii.

(1)

JO L 218, 14.8.2013, p. 15


EXPUNERE DE MOTIVE

Aceasta este cea de a treia oară, din 2008, când Comisia propune o asistență macrofinanciară, la cererea Guvernului Republicii Georgia. Primele două operațiuni au fost în valoare de 46 de milioane EUR fiecare, prima pe deplin sub formă de granturi, iar cea de a doua, jumătate sub formă de granturi și jumătate sub formă de împrumuturi. Georgia a pus în aplicare toate măsurile de politică economică relevante asupra cărora s-a convenit în memorandumul de înțelegere și ultima tranșă a fost plătită în mai 2017.

De această dată, Comisia propune 45 de milioane EUR — din care 35 de milioane EUR sub formă de împrumuturi și 10 milioane EUR sub formă de granturi, pentru a ajuta această țară să își acopere o parte din nevoile de finanțare externă pentru perioada 2017-2020. Georgia continuă să se confrunte cu un context extern nefavorabil, deficitul său bugetar s-a accentuat, lari s-a depreciat considerabil în ultimii ani, fapt care a dus la o pondere mai mare a datoriei publice în PIB. Sistemul financiar al Georgiei rămâne solid și bine capitalizat în general, în special ca urmare a supravegherii prudente și a reglementării de către banca centrală.

Georgia s-a alăturat Parteneriatului estic al UE în 2009. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) dintre Uniune și Georgia a intrat în vigoare la 1 septembrie 2014, fiind urmată de intrarea în vigoare a Acordului de asociere la 1 iulie 2016. UE este principalul partener comercial al Georgiei și Georgia continuă să se adapteze cerințelor din DCFTA, înregistrând progrese semnificative în reformele necesare.

Propunerea Comisiei urmează îndeaproape declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului, adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei, în care colegislatorii au stabilit principalele principii și considerații care ar trebui să ghideze procesul de acordare a asistenței macrofinanciare.

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că Parlamentul European ar trebui să aprobe propunerea Comisiei de acordare a unei asistențe macrofinanciare pentru Georgia. Raportorul subliniază că eliberarea fiecărei tranșe ar trebui să fie legată de condiții clare și că Comisia ar trebui să monitorizeze în mod riguros îndeplinirea acestor condiții pe tot parcursul întregii operațiuni de asistență macrofinanciară.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (25.1.2018)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Raportor pentru aviz: Andrejs Mamikins

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În urma unei solicitări din partea guvernului georgian, Comisia Europeană a propus acordarea unui nou program de asistență macrofinanciară (AMF) pentru Georgia în valoare de 45 milioane EUR, în două tranșe, care cuprinde împrumuturi pe termen mediu (35 milioane EUR) și granturi (10 milioane EUR). Programul de asistență macrofinanciară propus va completa acordul încheiat între Georgia și FMI în aprilie 2017, în cadrul mecanismului de finanțare extinsă, care impune plata sumei de 285,3 milioane USD pe o perioadă de trei ani. De asemenea, UE oferă finanțare Georgiei prin intermediul Instrumentului european de vecinătate (610-746 milioane EUR în perioada 2014-2020).

Programul de asistență macrofinanciară propus ar fi al treilea de acest tip după 2008, primul program oferind granturi în valoare de 46 milioane EUR, iar al doilea oferind 23 milioane EUR sub formă de granturi și 23 milioane EUR sub formă de împrumuturi. Al doilea program de asistență macrofinanciară a ajuns la final în mai 2017, cu plata efectivă a ultimei tranșe a plăților efectuate în cadrul acestui program. Alte trei țări din cele șase state membre ale Parteneriatului estic - Armenia, Moldova și Ucraina - beneficiază deja de programe de asistență macrofinanciară, pe lângă alte patru țări care nu sunt membre.

Perspectivele macroeconomice ale Georgiei continuă să fie vulnerabile. Țara se confruntă cu o creștere scăzută a PIB-ului (2,7 % în 2016, în scădere față de 4,6 % în 2014). Deficitul său bugetar rămâne considerabil, moneda națională (lari georgian) s-a depreciat puternic și poziția balanței de plăți este vulnerabilă. Georgia continuă totodată să se adapteze cerințelor zonei de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare cu UE, care, pe lângă oportunități, presupune și costuri de ajustare.

Condiționalitatea legată de AMF oferă o pârghie utilă pentru stimularea reformelor, în special a celor referitoare la democrație și la statul de drept. Printre aceste reforme, guvernul Georgiei încearcă în prezent să întreprindă reforme constituționale suplimentare. Guvernul s-a angajat să continue modificarea constituției în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, dar ar fi de dorit să existe și o monitorizare din partea Comisiei și SEAE ca parte a acestei asistențe.

Prin urmare, în conformitate cu acordul dintre Comisia pentru afaceri externe și Comisia pentru comerț internațional cu privire la cooperarea strânsă dintre ele pe parcursul procedurii și în urma declarației comune adoptată recent de Parlamentul European, Consiliu și Comisie, anexată la decizia din 4 iulie 2017 de acordare a unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova, Comisia pentru afaceri externe propune:

1.  să reafirme condiția prealabilă pentru acordarea de asistență macrofinanciară legată de democrație, statul de drept și drepturile omului, având în vedere că aceasta deține o importanță majoră pentru Comisia pentru afaceri externe;

2.  să se asigure că Comisia și SEAE monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe toată durata asistenței macrofinanciare;

3.  să se limiteze totuși numărul amendamentelor la două, un amendament referitor la un considerent și altul referitor la un articol din decizie, pentru a se asigura un acord rapid între Parlamentul European și Consiliu.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1 a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a.   aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

Spre informare, declarația are următorul conținut:

„Declarație comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Parlamentul European, Consiliul și Comisia salută eforturile de reformă din Georgia și iau act de angajamentul asumat de guvernul său de a continua modificarea constituției în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Parlamentul European, Consiliul și Comisia subliniază faptul că o condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare este ca țara beneficiară să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit care să exercite o supraveghere eficace a executivului, o separare strictă a puterilor și o separare clară între politică și interesele economice, o mass-media liberă, independentă și pluralistă, cu structuri transparente de proprietate asupra organelor de mass-media, un sistem judiciar independent și statul de drept, precum și să garanteze respectarea drepturilor omului și standardele sociale și de mediu internaționale. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă monitorizează îndeplinirea acestei condiții prealabile pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare, furnizează o evaluare publică privind îndeplinirea condiției prealabile, indicând în mod clar criteriile utilizate și vor acorda o atenție maximă luării în considerare a recomandărilor formulate de partenerii internaționali relevanți, în special Comisia de la Veneția și OSCE/ODIHR, de către autoritățile din Georgia.”

Justificare

Această declarație trebuie menționată în rezoluția legislativă.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Georgia să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Georgia și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă.

(16)  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să fie ca Georgia să respecte pe deplin mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit care să exercite o supraveghere eficace a executivului, o separare strictă a puterilor și o separare clară între politică și interesele economice, o mass-media liberă, independentă și pluralistă, cu structuri transparente de proprietate asupra organelor de mass-media, precum și statul de drept care ar trebui să se sprijine pe un sistem judiciar independent, capabil să lupte în mod eficient împotriva corupției și care să garanteze respectarea drepturilor omului, inclusiv libertatea de exprimare și standardele sociale și de mediu internaționale. În plus, obiectivele specifice ale asistenței macrofinanciare din partea Uniunii ar trebui să consolideze eficiența, transparența și responsabilitatea sistemelor de gestionare a finanțelor publice din Georgia și să promoveze reformele structurale având ca scop sprijinirea creșterii sustenabile și favorabile incluziunii, crearea de locuri de muncă și consolidarea bugetară. Atât îndeplinirea condițiilor prealabile, cât și realizarea obiectivelor respective ar trebui monitorizate periodic de către Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă pe parcursul întregului ciclu de viață al asistenței macrofinanciare. Comisia ar trebui să furnizeze o evaluare publică privind îndeplinirea condiției prealabile, indicând în mod clar criteriile utilizate.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Georgia să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit, și statul de drept și să garanteze respectarea drepturilor omului.

1.  O condiție prealabilă pentru acordarea asistenței macrofinanciare din partea Uniunii este ca Georgia să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit care să exercite o supraveghere eficace a executivului, o separare strictă a puterilor și o separare clară între politică și interesele economice, o mass-media liberă, independentă și pluralistă cu structuri transparente de proprietate asupra organelor de mass-media, precum și statul de drept, care să se sprijine pe un sistem judiciar independent, capabil să lupte în mod eficient împotriva corupției și care să garanteze respectarea drepturilor omului, inclusiv libertatea de exprimare și de standardele sociale și de mediu internaționale.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

Referințe

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

5.10.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

30.11.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Examinare în comisie

4.12.2017

 

 

 

Data adoptării

23.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

3

5

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Membri supleanți prezenți la votul final

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boștinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei

Referințe

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Data prezentării la PE

29.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

INTA

5.10.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

30.11.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Data adoptării

20.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Data depunerii

22.2.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 6 martie 2018Notă juridică