Postup : 2017/0242(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0028/2018

Predkladané texty :

A8-0028/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/03/2018 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0073

SPRÁVA     ***I
PDF 673kWORD 86k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Hannu Takkula

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0559),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0335/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0028/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Komisia by mala zaistiť, aby bola makrofinančná pomoc Únie právne a vecne zosúladená s hlavnými zásadami, cieľmi a opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej činnosti a ostatnými relevantnými politikami Únie.

(13)  Komisia by mala zaistiť, aby bola makrofinančná pomoc Únie právne a vecne zosúladená s hlavnými zásadami vonkajšej činnosti zakotvenými v článku 21 Zmluvy o EÚ a s cieľmi a opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej činnosti a ostatnými relevantnými politikami Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Gruzínska. Prostredníctvom špecifických cieľov makrofinančnej pomoci Únie by sa okrem toho mala zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami v Gruzínsku a mali by sa podporiť štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mali pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(16)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Gruzínska. Prostredníctvom špecifických cieľov makrofinančnej pomoci Únie by sa okrem toho mala zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami v Gruzínsku a mali by sa podporiť štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Makrofinančná pomoc Únie Gruzínsku by mala tiež zahŕňať opatrenia na podporu vykonávania dohody o pridružení vrátane DCFTA. S cieľom zabezpečiť, aby sa špecifické ciele mohli riadne posúdiť, musia byť stanovené preukázateľným a merateľným spôsobom. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mali pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Ak podmienka a ciele nie sú splnené alebo ak sa ciele a zásady dohody o pridružení vo všeobecnosti nedodržiavajú, Komisia by mala dočasne pozastaviť alebo zrušiť vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie.

(1)

Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Od roku 2008 ide už o tretí prípad, keď Komisia navrhuje poskytnutie makrofinančnej pomoci na žiadosť vlády Gruzínskej republiky. V obidvoch predchádzajúcich prípadoch bola poskytnutá suma 46 miliónov EUR, v prvom prípade vo forme grantov a v druhom prípade polovica v grantoch a polovica v úveroch. Gruzínsko prijalo všetky príslušné opatrenia v oblasti hospodárskej politiky dohodnuté v memorande o porozumení a posledná splátka bola vyplatená v máji 2017.

Tentoraz Komisia navrhuje sumu 45 miliónov EUR, z čoho 35 miliónov EUR v úveroch a 10 miliónov EUR v grantoch, s cieľom pomôcť tejto krajine pokryť časť potrieb vonkajšieho financovania na obdobie 2017 – 2020. Gruzínsko naďalej čelí nepriaznivému vonkajšiemu prostrediu, jeho rozpočtový deficit sa prehĺbil a mena lari v posledných rokoch výrazne oslabila, čo sa prejavilo vo zvýšení pomeru verejného dlhu k HDP. Gruzínsky finančný systém je vo všeobecnosti aj naďalej v dobrej kondícii a dostatočne kapitálovo vybavený, najmä vďaka obozretnému dohľadu a regulácii zo strany centrálnej banky.

V roku 2009 pristúpilo Gruzínsko k Východnému partnerstvu EÚ. Dňa 1. septembra 2014 nadobudla platnosť prehĺbená a komplexná zóna voľného obchodu (DCFTA) medzi Úniou a Gruzínskom a 1. júla 2016 nadobudla platnosť dohoda o pridružení. EÚ je hlavným obchodným partnerom Gruzínska a Gruzínsko naďalej plní požiadavky DCFTA a dosahuje pokrok pri uskutočňovaní potrebných reforiem.

Návrh Komisie úzko nadväzuje na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku, v ktorom spoluzákonodarcovia stanovili hlavné zásady a kritériá, ktorými by sa mal riadiť proces poskytovania makrofinančnej pomoci.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spravodajca zastáva názor, že Európsky parlament by mal súhlasiť s návrhom Komisie na poskytnutie makrofinančnej pomoci Gruzínsku. Spravodajca zdôrazňuje, že vyplatenie každej splátky by malo byť podmienené splnením jednoznačných podmienok a Komisia by mala dôsledne monitorovať plnenie týchto podmienok počas celého trvania operácií makrofinančnej pomoci.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (25.1.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Andrejs Mamikins

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia navrhla na žiadosť gruzínskej vlády poskytnúť Gruzínsku nový program makrofinančnej pomoci (MFA) vo výške 45 miliónov EUR, a to v dvoch splátkach v podobe strednodobých pôžičiek (35 mil. EUR) a grantov (10 mil. EUR). Navrhovaný program makrofinančnej pomoci bude dopĺňať dohodu dosiahnutú medzi Gruzínskom a MMF v apríli 2017 v rámci nástroja rozšíreného fondu, z ktorého vyplýva záväzok vyplatiť sumu 285,3 miliónov USD v priebehu troch rokov. EÚ poskytuje finančné prostriedky Gruzínsku aj prostredníctvom nástroja európskeho susedstva (610 – 746 mil. EUR v rokoch 2014 – 2020).

Navrhovaný program makrofinančnej pomoci je tretím takýmto programom od roku 2008, pričom v prvom programe sa poskytli granty vo výške 46 miliónov EUR, v druhom programe sa poskytlo 23 miliónov EUR v podobe grantov a 23 miliónov EUR v pôžičkách. Druhý program makrofinančnej pomoci skončil v máji 2017 úspešným vyplatením konečnej tranže platieb v rámci tohto programu. Ďalšie tri zo šiestich krajín Východného partnerstva – Arménsko, Moldavsko a Ukrajina – už profitujú z programov MFP popri štyroch ďalších krajinách mimo Východného partnerstva.

Makroekonomický výhľad Gruzínska je naďalej nestabilný. Krajina má utlmený rast HDP (2,7 % v roku 2016 oproti 4,6 % v roku 2014). Jej fiškálny deficit zostáva vysoký, národná mena (gruzínske lari) sa výrazne oslabila a platobná bilancia krajiny je krehká. Gruzínsko sa takisto naďalej prispôsobuje požiadavkám prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (ďalej len „DCFTA“) s EÚ, s ktorými sa okrem príležitostí spájajú aj náklady na prispôsobenie.

Podmienenosť, na základe ktorej sa makrofinančná pomoc poskytuje, je užitočným nástrojom na stimulovanie reforiem, najmä tých, ktoré sa týkajú demokracie a právneho štátu. Gruzínska vláda sa v súčasnosti v rámci týchto reforiem snaží presadiť ďalšie ústavné reformy. Vláda sa zaviazala k ďalšej zmene ústavy v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie, avšak ako súčasť tejto pomoci by bolo vhodné aj monitorovanie Komisie a ESVČ.

V dôsledku toho a v súlade s dohodou medzi Výborom pre zahraničné veci a Výborom pre medzinárodný obchod o ich úzkej spolupráci počas tohto postupu a v nadväznosti na nedávne spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie priložené k rozhodnutiu zo 4. júla 2017 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Moldavskej republike Výbor pre zahraničné veci navrhuje:

1.  opätovne potvrdiť podmienku na poskytnutie makrofinančnej pomoci v súvislosti s demokraciou, právnym štátom a ľudskými právami, pretože to má pre Výbor pre zahraničné veci veľký význam;

2.  zaistiť, aby Komisia a ESVČ monitorovali plnenie tejto podmienky počas celého obdobia poskytovania makrofinančnej pomoci;

3.  obmedziť však počet pozmeňujúcich návrhov na dva – jeden v prípade odôvodnenia a jeden v prípade článku rozhodnutia – s cieľom zabezpečiť rýchlu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1 a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

Pre informáciu uvádzame text vyhlásenia:

„Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia vítajú reformné úsilie v Gruzínsku a berú na vedomie záväzok vlády tejto krajiny ďalej pozmeniť ústavu v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie. Európsky parlament, Rada a Komisia zdôrazňujú, že podmienkou udelenia makrofinančnej pomoci je, že prijímajúca krajina rešpektuje skutočné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému, ktorý vykonáva účinný dohľad nad výkonnou mocou, prísneho oddelenia právomocí a jasného rozlíšenia medzi politikou a hospodárskymi záujmami, slobodných, nezávislých a pluralistických médií s transparentnými vlastníckymi vzťahmi, nezávislého súdnictva a zásad právneho štátu a že zaručuje dodržiavanie ľudských práv a medzinárodných sociálnych a environmentálnych noriem. Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť monitorujú plnenie tejto podmienky počas celého obdobia poskytovania makrofinančnej pomoci, zabezpečia verejné posúdenie plnenia danej podmienky s jasne uvedenými kritériami, ktoré sa uplatnili, a pritom venujú maximálnu pozornosť zohľadneniu odporúčaní príslušných medzinárodných partnerov, najmä Benátskej komisie a OBSE/ODIHR, orgánmi Gruzínska.“

Odôvodnenie

V legislatívnom uznesení je potrebné uviesť odkaz na toto vyhlásenie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Gruzínska. Prostredníctvom špecifických cieľov makrofinančnej pomoci Únie by sa okrem toho mala zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami v Gruzínsku a mali by sa podporiť štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mali pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

(16)  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie by malo byť plné rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov zo strany Gruzínska vrátane pluralitného parlamentného systému, ktorý vykonáva účinný dohľad nad výkonnou mocou, prísneho oddelenia právomocí a jasného rozlíšenia medzi politikou a hospodárskymi záujmami, slobodných, nezávislých a pluralistických médií s transparentnými vlastníckymi vzťahmi a zásad právneho štátu, ktoré by mali byť podporované nezávislým súdnictvom schopným účinne bojovať proti korupcii a ktoré zaručujú dodržiavanie ľudských práv vrátane slobody prejavu a medzinárodných sociálnych a environmentálnych noriem. Prostredníctvom špecifických cieľov makrofinančnej pomoci Únie by sa okrem toho mala zvýšiť efektívnosť, transparentnosť a zodpovednosť systémov hospodárenia s verejnými financiami v Gruzínsku a mali by sa podporiť štrukturálne reformy zamerané na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu, vytvárania pracovných miest a fiškálnej konsolidácie. Plnenie podmienok, ako aj dosahovanie uvedených cieľov by mali pravidelne monitorovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť počas celého obdobia trvania makrofinančnej pomoci. Komisia by mala poskytnúť verejné posúdenie plnenia danej podmienky, pričom jasne uvedie použité kritériá.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv zo strany Gruzínska.

1.  Podmienkou poskytnutia makrofinančnej pomoci Únie je rešpektovanie účinných demokratických mechanizmov zo strany Gruzínska vrátane pluralitného parlamentného systému, ktorý vykonáva účinný dohľad nad výkonnou mocou, prísneho oddelenia právomocí a jasného rozlíšenia medzi politikou a hospodárskymi záujmami, slobodných, nezávislých a pluralistických médií s transparentnými vlastníckymi vzťahmi a zásad právneho štátu, ktoré sú podporované nezávislým súdnictvom schopným účinne bojovať proti korupcii a ktoré zaručujú dodržiavanie ľudských práv vrátane slobody prejavu a medzinárodných sociálnych a environmentálnych noriem.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku

Referenčné čísla

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

5.10.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

30.11.2017

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Prerokovanie vo výbore

4.12.2017

 

 

 

Dátum prijatia

23.1.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

3

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku

Referenčné čísla

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Dátum predloženia v EP

29.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

5.10.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanoviská

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

30.11.2017

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Dátum prijatia

20.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

3

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Dátum predloženia

22.2.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 6. marca 2018Právne oznámenie