Förfarande : 2017/0242(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0028/2018

Ingivna texter :

A8-0028/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2018 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0073

BETÄNKANDE     ***I
PDF 493kWORD 85k
22.2.2018
PE 612.257v02-00 A8-0028/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Hannu Takkula

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien

(COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0559),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artikel 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C8‑0335/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0028/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Kommissionen bör säkerställa att unionens makroekonomiska bistånd är rättsligt och innehållsmässigt förenligt med de viktigaste principerna, målen och åtgärderna inom de olika områdena för yttre åtgärder och annan relevant unionspolitik.

(13)  Kommissionen bör säkerställa att unionens makroekonomiska bistånd är rättsligt och innehållsmässigt förenligt med de viktigaste principerna för yttre åtgärder enligt artikel 21 i EU-fördraget samt med målen och åtgärderna inom de olika områdena för yttre åtgärder och annan relevant unionspolitik.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska bistånd bör vara att Georgien respekterar effektiva demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem – och rättsstatsprincipen samt garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska bistånd bör dessutom stärka effektiviteten, insynen och ansvarsskyldigheten i förvaltningen av offentliga medel i Georgien och främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar och inkluderande tillväxt, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoret och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

(16)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska bistånd bör vara att Georgien respekterar effektiva demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem – och rättsstatsprincipen samt garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska bistånd bör dessutom stärka effektiviteten, insynen och ansvarsskyldigheten i förvaltningen av offentliga medel i Georgien och främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar och inkluderande tillväxt, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Unionens makroekonomiska bistånd till Georgien bör också omfatta åtgärder för att stödja genomförandet av associeringsavtalet, inbegripet det djupgående och omfattande frihandelsavtalet. För att säkerställa att de särskilda målen kan bedömas korrekt måste de fastställas på ett verifierbart och mätbart sätt. Både uppfyllandet av förhandsvillkoret och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten. Om förhandsvillkoret och målen inte uppfylls eller om målen och principerna i associeringsavtalet allmänt åsidosätts bör kommissionen tillfälligt skjuta upp eller ställa in utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd.

(1)

EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.


MOTIVERING

Detta är tredje gången sedan 2008 som kommissionen föreslår ett makroekonomiskt stöd på begäran av Republiken Georgiens regering. De första två transaktionerna motsvarade 46 miljoner euro var, varav den första helt och hållet var i form av bidrag och den andra till hälften i form av bidrag och till hälften i form av lån. Georgien genomförde alla relevanta finanspolitiska åtgärder som man kommit överens om i samförståndsavtalet och den sista delen utbetalades i maj 2017.

Denna gång föreslår kommissionen 45 miljoner euro, varav 35 miljoner euro i lån och 10 miljoner euro i bidrag, för att hjälpa landet att täcka en del av sitt externa finansieringsbehov för perioden 2017–2020. Georgien fortsätter att påverkas av ett besvärligt omvärldsklimat, dess budgetunderskott har ökat och larin har deprecierat kraftigt under de senaste åren, vilket har lett till ökade offentliga skulder i förhållande till BNP. Georgiens ekonomiska system är överlag sunt och välkapitaliserat, särskilt tack vare en försiktig tillsyn och reglering av centralbanken.

Georgien anslöt sig till EU:s östliga partnerskap 2009. Det djupgående och omfattande frihandelsområdet mellan unionen och Georgien trädde i kraft den 1 september 2014, och associeringsavtalet trädde därefter i kraft den 1 juli 2016. EU är Georgiens främsta handelspartner och Georgien fortsätter att anpassa sig till kraven i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet och har gjort goda framsteg i de reformer som krävs.

Kommissionens förslag ligger nära Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande, som antogs tillsammans med beslut 778/2013/EU om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien, i vilket medlagstiftarna fastställde de viktigaste principer och överväganden som bör vägleda processen för beviljande av makroekonomiskt stöd.

Mot bakgrund av ovanstående anser föredraganden att Europaparlamentet bör samtycka till kommissionens förslag om att ge makroekonomiskt stöd till Georgien. Föredraganden betonar att varje delutbetalning bör kopplas till tydliga villkor och att kommissionen strikt bör övervaka uppfyllandet av dessa villkor under hela förfarandet för det makroekonomiska stödet.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (25.1.2018)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien

(COM(2017)0559 – C8‑0335/2017 – 2017/0242(COD))

Föredragande av yttrande: Andrejs Mamikins

KORTFATTAD MOTIVERING

Efter en begäran från Georgiens regering har Europeiska kommissionen föreslagit ett nytt makroekonomiskt stödprogram för Georgien på 45 miljoner EUR i två omgångar, bestående av både medelfristiga lån (35 miljoner EUR) och bidrag (10 miljoner EUR). Det föreslagna makroekonomiska stödprogrammet kommer att komplettera det avtal som nåddes mellan Georgien och IMF i april 2017 inom ramen för den utvidgade lånemöjligheten, genom vilken utbetalningar på 285,3 miljoner USD har utfästs under en treårsperiod. EU tillhandahåller också Georgien stöd via det europeiska grannskapsinstrumentet (610–746 miljoner EUR under perioden 2014–2020).

Det föreslagna makroekonomiska stödprogrammet skulle bli det tredje i sitt slag sedan 2008, och bli det första programmet att tillhandahålla 46 miljoner EUR i bidrag, och det andra att tillhandahålla 23 miljoner EUR i bidrag och 23 miljoner EUR i lån. Det andra makroekonomiska stödprogrammet avslutades i maj 2017, med den framgångsrika utbetalningen av den sista delen av stödet inom ramen för detta program. Tre andra av de sex länderna i det östliga partnerskapet – Armenien, Moldavien och Ukraina – har redan beviljats makroekonomiska stödprogram, utöver fyra andra länder utanför det östliga partnerskapet.

Georgiens makroekonomiska utsikter är fortsatt osäkra. Landet har en svag BNP-tillväxt (2,7 % 2016, jämfört med 4,6 % 2014). Budgetunderskottet är fortfarande betydande, den nationella valutan (den georgiska larin) har skrivits ned kraftigt och dess betalningsbalans är instabil. Vidare håller Georgien på att anpassa sig till kraven i det djupgående och omfattande frihandelsavtalet med EU, som inte bara innebär möjligheter utan också medför anpassningskostnader.

De villkor som knyts till det makroekonomiska stödet är en användbar hävstång för att främja reformer, särskilt när det gäller demokrati och rättsstatsprincipen. Bland dessa reformer försöker den georgiska regeringen för närvarande att genomföra ytterligare konstitutionella reformer. Regeringen har utfäst sig att ändra konstitutionen ytterligare i linje med Venedigkommissionens rekommendationer, men det är ändå lämpligt med övervakning från kommissionens och utrikestjänstens sida, vilket också ingår i detta stödpaket.

I linje med överenskommelsen mellan utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel om sitt nära samarbete under detta förfarande och efter den färska erfarenheten av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen, fogat till beslutet av den 4 juli 2017 om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien, föreslår utskottet för utrikesfrågor att man ska

1.  bekräfta förhandsvillkoret för beviljande av makrofinansiellt stöd avseende demokrati, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter, eftersom detta är mycket viktigt för utskottet för utrikesfrågor,

2.  se till att kommissionen och Europeiska utrikestjänsten övervakar att detta förhandsvillkor uppfylls under det makroekonomiska stödets hela löptid,

3.  begränsa antalet ändringsförslag till två, avseende ett skäl och en artikel i beslutet för att garantera en snabb överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande som bifogas denna resolution.

För kännedom återges uttalandet här:

Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Europaparlamentet, rådet och kommissionen välkomnar reformarbetet i Georgien och noterar dess regerings engagemang för att ytterligare ändra konstitutionen i linje med Venedigkommissionens rekommendationer. Europaparlamentet, rådet och kommissionen understryker att ett förhandsvillkor för beviljande av makroekonomiskt stöd är att det stödmottagande landet respekterar effektiva demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem, utövar faktisk tillsyn över den verkställande makten, har en strikt maktdelning och en klar och tydlig åtskillnad mellan politik och ekonomiska intressen, har ett pluralistiskt medielandskap med fria och oberoende medier och transparens avseende medieägandet, har ett oberoende domstolsväsen och tillämpar rättsstatsprincipen samt garanterar respekt för mänskliga rättigheter och internationella sociala standarder och miljöstandarder. Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten ska övervaka att detta förhandsvillkor uppfylls under hela den makroekonomiska stödinsatsen, tillhandahålla en offentlig utvärdering av i vilken mån förhandsvillkoret uppfyllts, inklusive tydliga uppgifter om vilka riktmärken som har använts, och ska därvid ägna största uppmärksamhet åt hur myndigheterna i Georgien beaktar rekommendationerna från relevanta internationella partner, särskilt Venedigkommissionen och OSSE/ODIHR.

Motivering

Det måste göras en hänvisning till detta uttalande i lagstiftningsresolutionen.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska bistånd bör vara att Georgien respekterar effektiva demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen samt garanterar respekt för mänskliga rättigheter. De särskilda målen för unionens makroekonomiska bistånd bör dessutom stärka effektiviteten, insynen och ansvarsskyldigheten i förvaltningen av offentliga medel i Georgien och främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar och inkluderande tillväxt, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoret och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

(16)  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska bistånd bör vara att Georgien fullt ut respekterar effektiva demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem, utövar faktisk tillsyn över den verkställande makten, har en strikt maktdelning och en klar och tydlig åtskillnad mellan politik och ekonomiska intressen, har ett pluralistiskt medielandskap med fria och oberoende medier och transparens avseende medieägandet, tillämpar rättsstatsprincipen som bör stödjas av ett oberoende domstolsväsen som effektivt kan bekämpa korruption och som garanterar respekt för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet och internationella sociala standarder och miljöstandarder. De särskilda målen för unionens makroekonomiska bistånd bör dessutom stärka effektiviteten, insynen och ansvarsskyldigheten i förvaltningen av offentliga medel i Georgien och främja strukturreformer som syftar till att stödja hållbar och inkluderande tillväxt, ökad sysselsättning och konsolidering av de offentliga finanserna. Både uppfyllandet av förhandsvillkoret och uppnåendet av dessa mål bör regelbundet övervakas av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten under det makroekonomiska stödets hela löptid. Kommissionen bör tillhandahålla en offentlig utvärdering av i vilken mån förhandsvillkoret har uppfyllts, inklusive tydliga uppgifter om vilka riktmärken som har använts.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska bistånd ska vara att Georgien respekterar gällande demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen samt garanterar respekt för mänskliga rättigheter.

1.  Ett förhandsvillkor för beviljande av unionens makroekonomiska bistånd ska vara att Georgien respekterar effektiva demokratiska mekanismer – däribland ett parlamentariskt flerpartisystem, utövar faktisk tillsyn över den verkställande makten, har en strikt maktdelning och en klar och tydlig åtskillnad mellan politik och ekonomiska intressen, har ett pluralistiskt medielandskap med fria och oberoende medier och transparens avseende medieägandet, tillämpar rättsstatsprincipen som bör stödjas av ett oberoende domstolsväsen som effektivt kan bekämpa korruption och som garanterar respekt för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefrihet och internationella sociala standarder och miljöstandarder.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien

Referensnummer

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

5.10.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

30.11.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Andrejs Mamikins

23.11.2017

Behandling i utskott

4.12.2017

 

 

 

Antagande

23.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

3

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Key to symbols:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien

Referensnummer

COM(2017)0559 – C8-0335/2017 – 2017/0242(COD)

Framläggande för parlamentet

29.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

5.10.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

30.11.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Hannu Takkula

11.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

22.11.2017

19.2.2018

 

 

Antagande

20.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Ingivande

22.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

3

-

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

2

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 6 mars 2018Rättsligt meddelande