Процедура : 2016/0006(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2018

Внесени текстове :

A8-0029/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2018 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0062

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 666kWORD 49k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Даниел Каспари

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07712/2016),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област (07682/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0237/2017),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0029/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Нова Зеландия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През октомври 2017 г. Европейският парламент прие препоръките си относно мандата за водене на преговори за споразумение за свободна търговия (ССТ) между Европейския съюз и Нова Зеландия, целящи сключването на модерно, задълбочено, амбициозно, балансирано, справедливо и всеобхватно ССТ като начин за задълбочаване и по-нататъшно укрепване на съществуващите, вече утвърдени двустранни отношения в областта на търговията и инвестициите между двете страни.

Въпреки че не е пряко свързано с бъдещите преговори за ССТ, споразумението между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област, което е предмет на настоящия доклад, може да се разглежда като още една стъпка към задълбочаване на търговските и икономическите отношения между ЕС и Нова Зеландия чрез създаване на по-благоприятна и сигурна митническа среда. Следователно сключването на това споразумение би било, по мнение на докладчика, добре дошло с оглед на подготовката на бъдещо ССТ.

Въпросното споразумение беше подписано на 3 юли 2017 г., след като преговорите бяха официално открити през 2013 г., и сега Европейският парламент е приканен да даде одобрението си преди сключването му.

Общата цел на споразумението е развитието и засилването на сътрудничеството и административната взаимопомощ по митнически въпроси с Нова Зеландия. По-специално с него се създава правно основание за рамка на сътрудничество, с която се цели гарантиране на сигурността на веригата за доставки и улесняване на законната търговия, като същевременно се създава възможност за обмен на информация за гарантиране на правилното прилагане на митническото законодателство и предотвратяване, разследване и борба с нарушенията на митническото законодателство.

По-конкретно със споразумението се цели:

– да се подпомогне законната търговия чрез създаване на един по-предвидим и благоприятен за търговията обмен;

– да се създадат допълнителни възможности за обмен на информация и сътрудничество между митническите органи с оглед на улесняването на използването на нови инструменти или на повишаването на ефективността на съществуващи инструменти;

– да се насърчи използването на съвременни и прости процедури с цел пестене на време и пари при митническата обработка на стоките, напълно в съответствие с ангажиментите, поети по линия на Споразумението за улесняване на търговията, като по този начин се създават еднакви условия на конкуренция за икономическите оператори и от двете страни;

– да се допринесе за предотвратяването, разследването и борбата с нарушенията на митническото законодателство и по този начин за защитата на потребителите чрез недопускане на вредни или незаконни стоки на европейския пазар.

ЕС вече е сключил много други подобни споразумения за взаимна административна помощ по митнически въпроси, включително с Корея, Канада, Хонконг, САЩ, Индия, Китай и Япония. Докладчикът счита, че е време такова споразумение да се сключи с надежден и близък партньор като Нова Зеландия, за да се даде възможност за по-ефективно сътрудничество между митническите органи и за по-нататъшно развитие и задълбочаване на отношенията с Нова Зеландия, и следователно препоръчва да се даде одобрение за сключване на споразумението.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област

Позовавания

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Дата на сезиране

19.7.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

11.9.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Дата на внасяне

23.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 6 март 2018 г.Правна информация