Menettely : 2016/0006(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0029/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0029/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2018 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0062

SUOSITUS     ***
PDF 434kWORD 49k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Daniel Caspary

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (07712/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevaksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin väliseksi sopimukseksi (07682/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0237/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A8-0029/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Uuden-Seelannin hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Euroopan parlamentti antoi lokakuussa 2017 suosituksensa Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välistä vapaakauppasopimusta koskevaksi neuvotteluvaltuutukseksi, jonka tavoitteena on nykyaikainen, pitkälle menevä, kunnianhimoinen, tasapainoinen, oikeudenmukainen ja laaja-alainen vapaakauppasopimus, jolla pyritään syventämään ja vahvistamaan entisestään nykyisiä, jo kehittyneitä kahdenvälisiä kauppa- ja investointisuhteita molempien osapuolten kesken.

Vaikka tämän mietinnön aiheena oleva EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus yhteistyöstä ja vastavuoroisesta hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa ei liity suoraan tuleviin vapaakauppasopimusneuvotteluihin, sitä voidaan pitää yhtenä vaiheena EU:n ja Uuden-Seelannin kauppa- ja taloussuhteiden syventämisessä luomalla kaupan kannalta suotuisampi ja turvallisempi tullin toimintaympäristö. Näin ollen esittelijä katsoo, että tämän sopimuksen tekeminen olisi tervetullut askel, jolla valmistellaan tulevaa vapaakauppasopimusta.

Kyseinen sopimus allekirjoitettiin 3. heinäkuuta 2017. Neuvottelut käynnistettiin alun perin vuonna 2013, ja nyt Euroopan parlamentilta on pyydetty hyväksyntää ennen sopimuksen tekemistä.

Sopimuksen yleisenä tavoitteena on kehittää ja tehostaa yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa Uuden-Seelannin kanssa. Siinä vahvistetaan erityisesti oikeusperusta yhteistyöpuitteille, joilla pyritään turvaamaan toimitusketju ja helpottamaan laillista kauppaa sekä mahdollistamaan tietojen vaihto, jotta turvataan tullilainsäädännön moitteeton soveltaminen ja tullilainsäädännön rikkomisten estäminen, tutkiminen ja torjuminen.

Tarkemmin sanottuna tämän sopimuksen tavoitteena on

–  hyödyttää laillista kauppaa luomalla ennustettavammat ja kaupan kannalta suotuisammat markkinat

–  mahdollistaa lisäksi tulliviranomaisten välinen tietojen vaihto ja yhteistyö, jotta voidaan helpottaa uusien välineiden käyttöä ja lisätä nykyisten välineiden tehokkuutta

–  edistää uudenaikaisia ja yksinkertaisia menettelyjä, jotta voidaan säästää aikaa ja rahaa tavaroiden saamisessa tullin läpi siten, että noudatetaan kaikilta osin kaupan helpottamista koskevassa sopimuksessa annettuja sitoumuksia, ja luoda siten tasapuoliset toimintaedellytykset molempien osapuolten talouden toimijoille

–  edistää tullilainsäädännön rikkomisten estämistä, tutkimista ja torjumista ja auttaa siten suojelemaan kuluttajia estämällä haitallisten tai laittomien tuotteiden pääsy EU:n markkinoille.

EU on jo tehnyt monia muita vastaavia sopimuksia vastavuoroisesta hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa muun muassa Korean, Kanadan, Hongkongin, Yhdysvaltojen, Intian, Kiinan ja Japanin kanssa. Esittelijä katsoo, että on aika tehdä tällainen sopimus Uuden-Seelannin kaltaisen luotettavan ja läheisen kumppanin kanssa, jotta voidaan tehostaa tulliviranomaisten välistä yhteistyötä sekä lujittaa ja syventää suhteita Uuden-Seelannin kanssa, ja suosittaa näin ollen hyväksynnän antamista tälle sopimukselle.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus

Viiteasiakirjat

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

19.7.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

11.9.2017

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.2.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus