Procedura : 2016/0006(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0029/2018

Teksty złożone :

A8-0029/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2018 - 7.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0062

ZALECENIE     ***
PDF 654kWORD 48k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Daniel Caspary

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07712/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych (07682/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0237/2017),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0029/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Nowej Zelandii.


UZASADNIENIE

W październiku 2017 r. Parlament Europejski przyjął zalecenia dotyczące mandatu negocjacyjnego w odniesieniu do umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Nową Zelandią z myślą o nowoczesnej, pogłębionej, ambitnej, wyważonej, sprawiedliwej i kompleksowej umowie o wolnym handlu jako sposobie na pogłębienie oraz dalsze wzmocnienie już istniejących, dojrzałych dwustronnych stosunków handlowych i inwestycyjnych między oboma partnerami.

Mimo że będąca przedmiotem niniejszego sprawozdania Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych nie jest bezpośrednio związana z negocjacjami w sprawie przyszłej umowy o wolnym handlu, może być ona uznana za kolejny krok w kierunku pogłębienia stosunków handlowych i gospodarczych między UE a Nową Zelandią poprzez tworzenie bardziej sprzyjającego wymianie handlowej i bezpiecznego środowiska celnego. W związku z tym sprawozdawca uważa, że zawarcie tej umowy będzie pozytywnym krokiem w ramach przygotowań do przyszłej umowy o wolnym handlu.

Przedmiotowa umowa została podpisana w dniu 3 lipca 2017 r. (negocjacje w jej sprawie rozpoczęły się w 2013 r.), a obecnie Parlament Europejski został poproszony o wyrażenie zgody przed jej zawarciem.

Głównym celem umowy jest rozwinięcie i pogłębienie współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych z Nową Zelandią. Umowa w szczególności ustanawia podstawę prawną dla ram współpracy mających na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw i ułatwienie legalnego handlu, jak również umożliwienie wymiany informacji, aby zapewnić właściwe stosowanie przepisów celnych, zapobieganie naruszeniom tych przepisów oraz wykrywanie i zwalczanie takich naruszeń.

Konkretniej rzecz ujmując, umowa ta ma na celu:

– wywarcie korzystnego wpływu na legalny handel dzięki stworzeniu bardziej przewidywalnej i przyjaznej handlowi wymiany;

– dalsze umożliwianie wymiany informacji i współpracy między organami celnymi, tak aby ułatwić stosowanie nowych instrumentów lub zwiększyć efektywność istniejących narzędzi;

– propagowanie nowoczesnych i prostych procedur, aby zaoszczędzić czas i pieniądze przy odprawianiu towarów, w pełnej zgodności z zobowiązaniami podjętymi na mocy umowy o ułatwieniach w handlu, co pozwoli stworzyć równe warunki działania dla podmiotów gospodarczych po obu stronach;

– przyczynienie się do zapobiegania naruszeniom przepisów prawa celnego, a także do ścigania i zwalczania tych naruszeń, co pomoże chronić konsumentów dzięki uniemożliwieniu wprowadzenia szkodliwych lub nielegalnych towarów na rynek europejski.

UE zawarła już wiele innych podobnych umów o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych, między innymi z Koreą, Kanadą, Hongkongiem, Stanami Zjednoczonymi, Indiami, Chinami i Japonią. Sprawozdawca uważa, że nadszedł czas na zawarcie takiej umowy również z wiarygodnym i bliskim partnerem, jakim jest Nowa Zelandia, aby umożliwić skuteczniejszą współpracę między organami celnymi oraz dalej wzmacniać i pogłębiać stosunki z Nową Zelandią, i w związku z tym zaleca wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych

Odsyłacze

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

19.7.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

11.9.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Data przyjęcia

20.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Data złożenia

23.2.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018Informacja prawna