Procedură : 2016/0006(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0029/2018

Texte depuse :

A8-0029/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2018 - 7.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0062

RECOMANDARE     ***
PDF 508kWORD 49k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Daniel Caspary

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (07712/2016),

–  având în vedere proiectul de Acord dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (07682/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0237/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0029/2018),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Noii Zeelande.


EXPUNERE DE MOTIVE

În octombrie 2017, Parlamentul European a adoptat recomandările sale privind mandatul de negociere a unui acord de liber schimb (ALS) între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă, care vizează un cadru modern, aprofundat, ambițios, echilibrat, echitabil și cuprinzător de liber schimb ca o modalitate de aprofundare și consolidare în continuare a relațiilor bilaterale comerciale și de investiții, deja mature, dintre cei doi parteneri.

Deși nu este legat în mod direct de viitoarele negocieri privind ALS, Acordul dintre UE și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, care face obiectul prezentului raport, poate fi considerat drept un alt pas în direcția aprofundării relațiilor comerciale și economice dintre UE și Noua Zeelandă, prin instaurarea unui mediu vamal mai sigur și mai favorabil comerțului. Prin urmare, încheierea acestui acord ar trebui, în opinia raportorului, să constituie un pas binevenit în vederea pregătirii unui viitor ALS.

Acordul respectiv a fost semnat la 3 iulie 2017, negocierile au fost demarate inițial în 2013, iar Parlamentul European a fost acum invitat să îl aprobe înainte de încheierea acestuia.

Obiectivul general al acordului este dezvoltarea și intensificarea cooperării și a asistenței administrative reciproce în domeniul vamal cu Noua Zeelandă. În special, acesta stabilește un temei juridic pentru un cadru de cooperare care are ca obiectiv securizarea lanțului de aprovizionare și facilitarea comerțului legitim, permițând totodată schimbul de informații pentru a asigura punerea corectă în aplicare a legislației vamale și prevenirea, anchetarea și combaterea încălcărilor legislației vamale.

Mai precis, acest acord vizează:

- sprijinirea comerțului legitim prin crearea unui schimb mai previzibil și care să favorizeze comerțul;

- facilitarea în continuare a schimbului de informații și a cooperării autorităților vamale în vederea facilitării utilizării unor noi instrumente sau creșterii eficienței instrumentelor existente;

- promovarea unor proceduri moderne și simple pentru a economisi timp și bani în vămuirea mărfurilor, în deplină concordanță cu angajamentele luate în cadrul acordului privind facilitarea comerțului, creând, astfel, condiții de concurență echitabile pentru operatorii economici de ambele părți;

- aducerea unui aport la prevenirea, anchetarea și combaterea încălcărilor legislației vamale, contribuind astfel la protecția consumatorilor prin împiedicarea produselor ilegale sau dăunătoare să intre pe piața europeană.

UE a încheiat deja numeroase alte acorduri similare privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal, printre altele cu Coreea, Canada, Hong Kong, SUA, India, China și Japonia. Raportorul consideră că este oportun să se încheie un astfel de acord și cu un partener apropiat și fiabil precum Noua Zeelandă, pentru a permite o cooperare mai eficientă între autoritățile vamale și a continua întărirea și aprofundarea relației cu Noua Zeelandă și recomandă, prin urmare, aprobarea acestui acord.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă privind cooperarea și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

Referințe

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Data sesizării / cerere de aprobare

19.7.2017

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

INTA

11.9.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Data adoptării

20.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Data depunerii

23.2.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 martie 2018Notă juridică