Postopek : 2016/0006(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0029/2018

Predložena besedila :

A8-0029/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2018 - 7.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0062

PRIPOROČILO     ***
PDF 579kWORD 54k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, v imenu Evropske unije

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Daniel Caspary

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, v imenu Evropske unije

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07712/2016),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah (07682/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 207 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0237/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0029/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Nove Zelandije.


OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je oktobra 2017 sprejel priporočila za pogajalski mandat za sklenitev sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Novo Zelandijo, v okviru katerega naj bi bil izpogajan sodoben, temeljit, ambiciozen, uravnotežen, pravičen in izčrpen sporazum o prosti trgovini kot način za poglobitev in dodatno okrepitev že obstoječih in zrelih dvostranskih trgovinskih in naložbenih odnosov med partnerjema.

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, ki je predmet tega poročila, sicer ni neposredno povezan s pričakovanimi pogajanji o sporazumu o prosti trgovini, se pa lahko razume kot še en korak pri poglabljanju trgovinskih in gospodarskih odnosov med EU in Novo Zelandijo, saj ustvarja carinsko okolje, ki je trgovini prijaznejše in varnejše. Zato bi bila sklenitev tega sporazuma po mnenju poročevalca dobrodošel korak pri pripravi prihodnjega sporazuma o prosti trgovini.

Zadevni sporazum je bil podpisan 3. julija 2017, pri čemer so se pogajanja prvotno začela leta 2013, Evropski parlament pa je bil zdaj zaprošen, da sporazum pred njegovo sklenitvijo odobri.

Splošni cilj sporazuma je razvijati in poglobiti sodelovanje in vzajemno upravno pomoč v carinskih zadevah z Novo Zelandijo, zlasti bi se z njim vzpostavila pravna podlaga za okvir sodelovanja, katerega cilj so varnost dobavne verige, olajševanje zakonite trgovine ter omogočanje izmenjave informacij, da se zagotovijo pravilna uporaba carinske zakonodaje ter preprečevanje in preiskovanje kršitev carinske zakonodaje ter boj proti njim.

Namen tega sporazuma je zlasti:

– podpirati zakonito trgovino, tako da se vzpostavi bolj predvidljiva in trgovini prijaznejša izmenjava;

– še naprej omogočati izmenjavo informacij in sodelovanje med carinskimi organi, da se olajša uporaba novih instrumentov oziroma poveča učinkovitost obstoječih orodij;

– spodbujati sodobne in enostavne postopke, da bi prihranili čas in denar pri carinjenju, in sicer popolnoma v skladu z obveznostmi v okviru sporazuma o olajševanju trgovine, kar naj bi zagotovilo enake konkurenčne pogoje za gospodarske subjekte na obeh straneh;

– pomagati preprečevati in preiskovati kršitve carinske zakonodaje ter se boriti proti njim in s tem pomagati pri varstvu potrošnikov, tako da se prepreči, da bi na evropski trg prišlo škodljivo ali nezakonito blago.

EU je že sklenila številne druge podobne sporazume o vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah, med drugim s Korejo, Kanado, Hongkongom, ZDA, Indijo, Kitajsko in Japonsko. Poročevalec meni, da je čas, da se tak sporazum sklene tudi z zanesljivim in tesnim partnerjem, kot je Nova Zelandija, in se tako omogoči bolj učinkovito sodelovanje med carinskimi organi ter še izboljša in poglobi odnos z Novo Zelandijo. Zato priporoča, da se sklenitev sporazuma odobri.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju in vzajemni upravni pomoči v carinskih zadevah

Referenčni dokumenti

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

19.7.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

11.9.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Datum sprejetja

20.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

William (earl) Dartmouthski, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Datum predložitve

23.2.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (earl) Dartmouthski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2018Pravno obvestilo