Förfarande : 2016/0006(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0029/2018

Ingivna texter :

A8-0029/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2018 - 7.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0062

REKOMMENDATION     ***
PDF 359kWORD 49k
22.2.2018
PE 578.797v02-00 A8-0029/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Daniel Caspary

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

(07712/2016 – C8-0237/2017 – 2016/0006(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07712/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor (07682/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 207 samt artikel 218.6 andra stycket a led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8‑0237/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0029/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Nya Zeeland.


MOTIVERING

I oktober 2017 antog Europaparlamentet rekommendationer för förhandlingsmandatet för ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland, som syftar till ett modernt, djupgående, ambitiöst, balanserat, rättvist och övergripande frihandelsavtal som ett sätt att fördjupa och ytterligare stärka de befintliga, redan fullt utvecklade bilaterala handels- och investeringsförbindelserna mellan parterna.

Även om avtalet inte är direkt kopplat till framtida förhandlingar om frihandelsavtal kan avtalet mellan EU och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor, som detta dokument handlar om, ses som ytterligare ett steg i fördjupandet av handelsförbindelserna och de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Nya Zeeland genom att skapa en mer handelsvänlig och säker tullmiljö. Ingåendet av detta avtal skulle enligt föredraganden därför vara ett välkommet steg i förberedelserna av ett framtida frihandelsavtal.

Avtalet i fråga undertecknades den 3 juli 2017, efter att förhandlingarna ursprungligen hade inletts 2013, och Europaparlamentet har nu uppmanats att ge sitt godkännande innan det ingås.

Avtalets allmänna mål är att utveckla och stärka samarbetet och det ömsesidiga administrativa biståndet i tullfrågor med Nya Zeeland. Avtalet fastställer i synnerhet en rättslig grund för samarbetet som syftar till att säkra leveranskedjan och underlätta laglig handel samt möjliggöra informationsutbyte för att garantera att tillämpningen av tullagstiftningen sker på ett korrekt sätt och att överträdelser av tullagstiftningen förebyggs, undersöks och bekämpas.

Detta avtal syftar särskilt till att

– gynna laglig handel genom att skapa ett mer förutsägbart och handelsvänligt utbyte,

– ytterligare möjliggöra informationsutbyte och samarbete mellan tullmyndigheter i syfte att underlätta användningen av nya instrument eller förbättra de redan existerade verktygens effektivitet,

– främja moderna och enkla förfaranden för att spara tid och pengar när varor ska genom tullen, helt i linje med de åtaganden som gjorts inom ramen för avtalet om förenklade handelsprocedurer, och därmed skapa lika villkor för de ekonomiska aktörerna på båda sidor,

– bidra till att förebygga, undersöka och bekämpa överträdelser av tullagstiftningen, och därmed skydda konsumenterna genom att sätta stopp för skadliga eller olagliga varor som når den europeiska marknaden.

EU har redan ingått många liknande avtal om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor, bland annat med Korea, Kanada, Hongkong, Förenta staterna, Indien, Kina och Japan. Föredraganden anser att det är dags att även ingå ett sådant avtal med en tillförlitlig och nära partner som Nya Zeeland, för att möjliggöra ett effektivare samarbete mellan tullmyndigheterna och ytterligare stärka och fördjupa förbindelserna med Nya Zeeland, och rekommenderar därför att detta avtal godkänns.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Referensnummer

07712/2016 – C8-0237/2017 – COM(2016)00172016/0006(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

19.7.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

11.9.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Daniel Caspary

15.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

23.11.2017

23.1.2018

 

 

Antagande

20.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Bendt Bendtsen, Klaus Buchner, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Sajjad Karim, Paul Rübig, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Mario Borghezio, Jacques Colombier

Ingivande

23.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Hannu Takkula

ECR

David Campbell Bannerman, Sajjad Karim, Joachim Starbatty, Jan Zahradil

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Bendt Bendtsen, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Nicola Danti, Karoline Graswander-Hainz, Agnes Jongerius, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

2

-

ENF

Mario Borghezio, Jacques Colombier

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 mars 2018Rättsligt meddelande