Διαδικασία : 2018/0901(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0030/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0030/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/03/2018 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0047

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 572kWORD 49k
23.2.2018
PE 618.162v02-00 A8-0030/2018

σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

(N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

(N8–0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (N8-0052/2018),

–  έχοντας υπόψη το τρίτο εδάφιο του άρθρου 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 122 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0030/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι τα μέλη του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να διορίζονται με κριτήριο τα προσόντα, τις ικανότητες, τις γνώσεις για τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, καθώς και την πείρα σχετικά με την εποπτεία και ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και σχετικά με την εξυγίανση των τραπεζών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 προβλέπει ότι η διαδικασία επιλογής σέβεται τις αρχές τις ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, της πείρας και των προσόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, η Επιτροπή ενέκρινε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 πίνακα επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, ο πίνακας επικρατέστερων υποψηφίων διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, την οποία και υπέβαλε στο Κοινοβούλιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προχώρησε, στη συνέχεια, στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου για τη θέση του μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση του Boštjan Jazbec, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και εν συνεχεία απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής για τον διορισμό του Boštjan Jazbec ως μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για περίοδο πέντε ετών·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος

Διορισμός του κ. Boštjan Jazbec ως νέου μέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

Έγγραφα αναφοράς

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

14.2.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

 

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.2.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

6

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Γεώργιος Κύρτσος, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Κώστας Μαυρίδης, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

23.2.2018

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου