Procedură : 2018/0901(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0030/2018

Texte depuse :

A8-0030/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0047

RAPORT     
PDF 409kWORD 48k
23.2.2018
PE 618.162v01-00 A8-0030/2018

referitor la propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului unic de rezoluție

(N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Roberto Gualtieri

PR_NLE_Members

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea Comisiei de numire a unui membru al Comitetului unic de rezoluție

(N8–0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei din 14 februarie 2018 de numire a lui Boštjan Jazbec ca membru al Comitetului unic de rezoluție (N8-0052/2018),

–  având în vedere articolul 56 alineatul (6) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1),

–  având în vedere articolul 122a din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0030/2018),

A.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că membrii Comitetului unic de rezoluție menționați la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din regulament sunt numiți pe baza meritelor, a aptitudinilor, a cunoștințelor lor cu privire la aspecte bancare și financiare, precum și a experienței relevante în domeniul supravegherii și al reglementării financiare și al rezoluției bancare;

B.  întrucât articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 prevede că procedura de selecție respectă principiile echilibrului de gen, al experienței și al calificărilor;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, la 20 decembrie 2017, Comisia a adoptat o listă de candidați finaliști pentru funcția de membru al Comitetului unic de rezoluție menționată la articolul 43 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, lista de candidați finaliști a fost transmisă Parlamentului;

E.  întrucât la 14 februarie 2018, Comisia a adoptat o propunere privind numirea lui Boštjan Jazbec ca membru al Comitetului unic de rezoluție și a prezentat-o Parlamentului;

F.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus pentru funcția de membru al Comitetului unic de rezoluție, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014;

G.  întrucât comisia a organizat apoi, la 21 februarie 2018, o audiere a dlui Boštjan Jazbec, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  emite un aviz favorabil privind propunerea Comisiei de numire a lui Boštjan Jazbec ca membru al Comitetului unic de rezoluție pentru o perioadă de cinci ani;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 225, 30.7.2014, p. 1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Numirea dlui Bostjan Jazbec în calitate de nou membru al Comitetului unic de rezoluție

Referințe

N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE)

Data sesizării

14.2.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

 

 

 

 

Raportori

Data numirii

Roberto Gualtieri

14.2.2018

 

 

 

Examinare în comisie

21.2.2018

 

 

 

Data adoptării

21.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

6

5

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Laurențiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

Data depunerii

23.2.2018

Ultima actualizare: 26 februarie 2018Notă juridică