Procedură : 2018/2012(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0032/2018

Texte depuse :

A8-0032/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.12

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0054

RAPORT     
PDF 660kWORD 72k
23.2.2018
PE 616.588v01-00 A8-0032/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Suedia – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Urmas Paet

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Suedia – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0032/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât, pentru a facilita redistribuirea și reinserția lucrătorilor disponibilizați, asistența financiară oferită de Uniune în beneficiul acestora ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Suedia a depus cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizării a 2 388 de lucrători care își desfășurau activitatea în sectorul economic încadrat la diviziunea 26 a NACE Rev. 2 (Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice), în regiunile de nivel NUTS 2 Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) și Östra Mellansverige (SE12), precum și în regiunea Sydsverige (SE22);

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii concediați de furnizorii și producătorii din aval și persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea;

E. întrucât, în ultimii ani, au fost depuse mai multe cereri care vizau același sector sau sectoare conexe și disponibilizările efectuate de mari întreprinderi,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Suedia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 2 130 400 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 3 550 667 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile suedeze au depus cererea la 9 august 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Suedia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 18 decembrie 2017 și a adus la cunoștința Parlamentului această evaluare la 15 ianuarie 2018;

3.   reamintește că aceasta este a doua cerere prezentată de Suedia pentru o contribuție financiară din partea FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în cadrul întreprinderii Ericsson, în urma unei cereri prezentate în luna martie 2016 și a adoptării unei decizii pozitive în privința acesteia(4);

4.  regretă nivelul scăzut de utilizare aferent ultimului caz FEG 2016 legat de concedierile de la Ericsson, dar salută faptul că au fost trase învățăminte de pe urma acestuia; constată cu satisfacție că foștii salariați vizați de prezenta cerere vor putea beneficia de educație și formare, fără a le fi afectate indemnizațiile de șomaj;

5.  constată că Suedia susține că aceste disponibilizări sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, mai precis de creșterea negativă înregistrată de întreprinderea Ericsson în Suedia în cadrul liniei de activitate orientate spre hardware a industriei telecomunicațiilor, din cauza concurenței mondiale; subliniază că întreprinderea Ericsson și-a redus treptat numărul de angajați din Suedia, însă în același interval de timp și-a extins efectivul pe plan mondial;

6.  remarcă faptul că, în diferite regiuni, există o cerere mare de personal cu competențe în domeniul TI și, în același timp, există o necorelare între competențele lucrătorilor disponibilizați de Ericsson și cerințele de pe piața muncii; ia act de faptul că numeroase persoane cu același tip de calificări sunt concediate în același timp în aceleași zone geografice; consideră că lucrătorii fără calificări superioare și cei în vârstă au în mod deosebit nevoie de asistență; ia act de faptul că FEG ar putea, de asemenea, facilita circulația transfrontalieră a lucrătorilor din sectoarele aflate în scădere în unele state membre către sectoare în expansiune în alte state membre;

7.  reamintește faptul că disponibilizările au afectat diverse categorii de angajați, atât lucrătorii manuali, cât și personalul administrativ; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că unii lucrători se confruntă cu o piață a muncii pe care cererea de competențe în sectoarele de producție tradiționale este destul de scăzută; recunoaște că deschiderea unor oportunități pentru acești lucrători în sectorul public sau privat al serviciilor ar implica eforturi de recalificare importante;

8.  ia act de faptul că cererea se referă la 2 388 de lucrători disponibilizați de Ericsson, dintre care 900 vor fi vizați de măsurile propuse; atrage atenția asupra faptului că peste 30 % dintre persoanele din acest grup au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani și au competențe specifice sectorului hardware al industriei telecomunicațiilor, care nu mai corespund cerințelor actuale ale pieței muncii, ceea ce constituie un dezavantaj care le limitează capacitățile de a se reintegra în muncă și creează riscul unui șomaj pe termen lung; salută, prin urmare măsurile pentru grupurile defavorizate incluse în acest proiect;

9.  salută decizia de a oferi sprijin specializat lucrătorilor concediați cu vârsta de peste 50 ani care sunt în pericol de a deveni șomeri pe termen lung, precum și celor cu dizabilități de învățare sau fizice, în contextul provocărilor crescute cu care probabil se vor confrunta în găsirea unui loc de muncă alternativ;

10.  observă că costul indemnizațiilor și al stimulentelor acordate lucrătorilor disponibilizați aproape atinge limita de 35 % din totalul costurilor pachetului coordonat de măsuri personalizate, stabilită în Regulamentul privind FEG, iar măsurile în cauză sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  ia act de faptul că Suedia are în vedere cinci tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) consiliere profesională și planificarea carierei, (ii) măsuri pentru grupurile defavorizate, (iii) sprijin antreprenorial, (iv) educație și formare profesională, (v) alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații de mobilitate; constată, de asemenea, că acțiunile propuse ar ajuta lucrătorii disponibilizați să își adapteze competențele și le-ar facilita tranziția către noi locuri de muncă sau i-ar ajuta să-și înființeze propriile întreprinderi; subliniază că măsurile prezentate constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile de protecție socială; salută decizia Suediei de a începe în februarie 2017 furnizarea de servicii personalizate pentru beneficiarii vizați, în avans față de cererea de mobilizare a FEG;

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu beneficiarii vizați și cu reprezentanții lor, precum și cu actorii publici de la nivel local; solicită mai multe consultări cu antreprenorii în vederea corelării dezvoltării de noi competențe și a educației la nevoile lor;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută obligația pe care o are Serviciul public suedez pentru ocuparea forței de muncă de a include cerințe în materie de mediu în procedurile sale de ofertare și în practica sa;

14.  subliniază că autoritățile suedeze au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

15.  reafirmă faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

16.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea, durata și sustenabilitatea noilor locuri de muncă, numărul și procentul persoanelor care desfășoară activități independente și al întreprinderilor nou-înființate, precum și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

17.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

JO L 284, 20.10.2016, p. 25.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Suedia – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat în urma unor schimbări structurale majore ale tiparelor comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 9 august 2017, Suedia a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările făcute de Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) în Suedia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost furnizate în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea sumei contribuției financiare din partea FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 2 130 400 EUR, ca răspuns la cererea depusă de Suedia.

(5)  Pentru a reduce la minimum termenul necesar pentru declanșarea intervenției din partea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 2 130 400 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia se aplică începând cu [data adoptării prezentei decizii](4)*.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Dată de introdus de către Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Suedia și propunerea Comisiei

La 18 decembrie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Suediei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați de către o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat la diviziunea 26 a NACE Rev. 2 (Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice), îndeosebi în regiunile de nivel NUTS 2 Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), Östra Mellansverige (SE12) și Sydsverige (SE22) din Suedia. Propunerea a fost transmisă Parlamentului European la 15 ianuarie 2018.

Aceasta este cea de a doua cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2018 și cea de-a 17-a în sectorul economic încadrat la diviziunea 26 a NACE Rev. 2 (Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice) de la instituirea FEG. Aceasta este a doua cerere de mobilizare a FEG depusă de Suedia în legătură cu întreprinderea Ericsson. Cererea vizează 2 388 de lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 2 130 400 EUR pentru Suedia.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 9 august 2017, fiind completată cu informații suplimentare până la 4 octombrie 2017. Comisia și-a finalizat evaluarea la 18 decembrie 2017 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 din Regulamentul privind FEG.

Suedia afirmă că aceste disponibilizări sunt legate de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, mai precis de creșterea negativă înregistrată de Ericsson în Suedia în cadrul liniei de activitate orientate spre hardware a industriei telecomunicațiilor, ca urmare a concurenței mondiale. Ericsson se confruntă cu nesiguranța în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare, ca urmare a schimbărilor structurale pe care industria le-a suferit din cauza globalizării și a intensificării concurenței, în special din partea întreprinderilor din Asia. În timp ce numărul lucrătorilor angajați de Ericsson la nivel mondial a crescut între 2005 și 2014, de la 56 055 la 118 055 de angajați, de atunci el a scăzut la 109 127 de angajați în iunie 2017.

Evenimentele care au condus la aceste disponibilizări și încetări ale activității se înscriu în cadrul activităților de restructurare și delocalizare ale companiei de telecomunicații, care au debutat în 2014. În această perioadă, liniile de producție de echipamente de telecomunicații au fost oprite în mai multe locații, iar 3 fabrici Ericsson au fost în întregime închise.

O pondere semnificativă a lucrătorilor disponibilizați este reprezentată de bărbați. Marea majoritate a acestora au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, iar 30 % dintre aceștia au vârste cuprinse între 55 și 64 de ani. Măsurile active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG sunt cu atât mai importante pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii.

Cele cinci tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

consiliere profesională și planificare a carierei: această măsură include o evaluare aprofundată și o planificare individuală, asistență legată de căutarea unui loc de muncă, precum și îndrumare motivațională și planificare a carierei;

– măsuri pentru grupurile defavorizate: această măsură presupune concentrarea eforturilor în mod specific pe sprijinirea angajaților defavorizați disponibilizați, a angajaților în vârstă de peste 50 de ani care sunt în pericol de a deveni șomeri pe termen lung și a angajaților cu handicap fizic sau cu tulburări de învățare care ar putea avea nevoie de sprijin suplimentar; măsura include asistență de specialitate (inclusiv din partea unor psihologi și fizioterapeuți), pentru a ajuta persoanele să se reorienteze profesional;

– sprijin antreprenorial: această măsură va promova spiritul antreprenorial în rândul solicitanților, oferindu-le posibilitatea de a solicita granturi pentru înființarea unei noi întreprinderi prin intermediul programului SPOFM (acest demers include servicii detaliate de consultanță de afaceri și de fezabilitate, furnizate anterior aprobării grantului, care are o durată de 6 luni);

educația și formarea profesională: această măsură include oportunități de formare profesională care combină educația formală și experiența în întreprinderi (care nu intră, în mod obișnuit, în oferta SPOFM), precum și utilizarea serviciilor organizațiilor de reintegrare profesională; în plus, măsura va ajuta solicitanții să participe la cursuri academice și cursuri personalizate, precum și la formări specializate, pe o perioadă de până la 12 luni, sau de până la două semestre în cadrul instituțiilor de învățământ de nivel terțiar;

– alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații de mobilitate: aceste măsuri îi vor ajuta pe solicitanți să-și trăiască viața de zi cu zi și să-și acopere costurile de călătorie asociate interviurilor (peste 60 020 SEK), formării profesionale etc., ocazionate de căutarea unui loc de muncă.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează în acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile suedeze au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

– în contextul accesului la acțiunile propuse și al implementării acestora, vor fi respectate principiile egalității de tratament și nediscriminării;

– cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE în ceea ce privește concedierile colective au fost respectate;

– Ericsson, care și-a continuat activitățile după efectuarea concedierilor, și-a respectat obligațiile legale aplicabile concedierilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi;

– acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

– contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii în materie de ajutoare de stat.

Suedia a comunicat Comisiei că sursa națională de prefinanțare sau de cofinanțare este bugetul Arbetsförmedlingen (Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Suedia). Contribuțiile financiare vor fi gestionate de Arbetsförmedlingen, la fel ca în cazul anterior de mobilizare a FEG în favoarea întreprinderii Ericsson. Contabilitatea proiectului va fi examinată de Unitatea de audit intern, un organism distinct aflat sub tutela Consiliului de administrație al Arbetsförmedlingen. Este de datoria acestui organism să examineze procesul de control intern și de verificare din cadrul Arbetsförmedlingen.

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 2 130 400 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este prima propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2018.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/007 SE/Ericsson

Stimate domnule Președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2017/007 SE/Ericsson și au adoptat următorul aviz:

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 2 388 de lucrători disponibilizați de o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunea 26 (Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice) ale NACE Rev. 2;

B) Pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și modificările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, Suedia susține că industriile producătoare de echipamente IT și de telecomunicații se mută în Asia datorită raporturilor de producție cost-calitate favorabile din India și China și datorită mărimii piețelor, aflate în creștere, de lângă centrele de producție a componentelor hardware;

C) întrucât două treimi din lucrătorii vizați de această măsură sunt bărbați, iar o treime sunt femei; întrucât 68,56% dintre lucrători au între 30 și 54 de ani și 30,22% au între 55 și 64 de ani;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Suediei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Suedia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 2 130 400 EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale de 3 550 667 EUR;

2. recunoaște că deși persoanele cu competențe IT sunt la mare căutare, există totuși o necorelare între competențele celor concediați de Ericsson și cerințele de pe piața muncii; consideră că lucrătorii fără calificări superioare și cei în vârstă au în mod deosebit nevoie de asistență;

3. ia act de faptul că printre serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați se numără consilierea și planificarea carierei, măsuri pentru grupurile defavorizate, sprijin pentru antreprenoriat, pentru educație și formare, precum și pentru căutarea unui loc de muncă și alocații de mobilitate; salută decizia Suediei de a începe în februarie 2017 furnizarea de servicii personalizate pentru beneficiarii vizați, în avans față de cererea de mobilizare a FEG;

4.salută decizia de a oferi sprijin specializat celor cu vârsta de peste 50 ani care sunt în pericol de a deveni șomeri pe termen lung, precum și celor cu dizabilități de învățare sau fizice, date fiind problemele mai mari cu care probabil se vor confrunta în căutarea unui loc de muncă alternativ;

5.salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu beneficiarii vizați și cu reprezentanții lor, sindicate, reprezentanți ai întreprinderii, autorități locale și agenții de plasare cu scopul de a elabora pachetul coordonat de servicii personalizate;

6.observă că măsurile pentru suplimentarea venitului reprezintă 34,76% din pachetul total de măsuri personalizate, chiar sub cota maximă de 35 % prevăzută de regulament; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

7.regretă nivelul scăzut de utilizare a ajutoarelor acordate pentru cazul precedent din 2016 legat de concedierile de la Ericsson, dar se bucură să vadă că au fost trase învățăminte; constată cu satisfacție că foștii salariați vizați de prezenta cerere vor putea să beneficieze de educație și formare, fără să le fie afectate indemnizațiile de șomaj;

8.observă că autoritățile suedeze au oferit asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

9.salută confirmarea dată de Suedia că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

10.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, pachetul coordonat de servicii personalizate ar trebui conceput astfel încât să anticipeze evoluția în viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să fie compatibil cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă; apreciază faptul că Serviciul public suedez pentru ocuparea forței de muncă are obligația de a include cerințe în materie de mediu în procedurile sale de ofertare și în practica sa.

Vă asigur, Excelență, de înalta mea considerație.

Marita ULVSKOG

Președintă în exercițiu a Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, între 21 și 22 februarie 2018, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2017)0782 propune o contribuție din FEG în valoare de 2 130 400 EUR pentru 900 de lucrători disponibilizați de la întreprinderea Ericsson (societatea mamă Telefonaktiebolaget LM Ericsson și filiala Ericsson AB) din Suedia. Întreprinderea operează în principal în sectorul economic clasificat în cadrul NACE Rev.2 Diviziunea 26 (Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice). Disponibilizările făcute de Ericsson se petrec, în principal, în regiunile de nivel NUTS 2 Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) și Östra Mellansverige (SE12), dar au fost concediați lucrători și în zona Sydsverige (SE22).

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

22.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 26 februarie 2018Notă juridică