Postup : 2018/2012(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0032/2018

Predkladané texty :

A8-0032/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.12

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0054

SPRÁVA     
PDF 586kWORD 68k
23.2.2018
PE 616.588v02-00 A8-0032/2018

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Urmas Paet

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu podľa bodu 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0032/2018),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorých zasiahli dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu či dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť poskytovaná dynamicky a dostupná čo najrýchlejšie a najefektívnejšie s cieľom uľahčiť opätovné uplatnenie a začlenenie prepustených pracovníkov;

C.  keďže Švédsko predložilo žiadosť EGF/2017/007 SE/Ericsson o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepustenia 2388 pracovníkov v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 26 (Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 Štokholm (SE11), Västsverige (SE23) a Östra Mellansverige (SE12), ako aj v oblasti Sydsverige (SE22);

D.  keďže žiadosť je založená na intervenčných kritériách uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

E. keďže v posledných rokoch bolo podaných viacero žiadostí v rámci toho istého alebo súvisiaceho odvetvia, ktoré sa týkali veľkých spoločností;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 13 ods. 1 nariadenia o EGF sú splnené a že Švédsko má nárok na finančný príspevok vo výške 2 130 400 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov v hodnote 3 550 667 EUR;

2.  konštatuje, že švédske orgány podali žiadosť 9. augusta 2017 a že na základe dodatočných informácií poskytnutých Švédskom Komisia dokončila svoje hodnotenie 18. decembra 2017 a 15. januára 2018 o tom informovala Parlament;

3.   pripomína, že toto je už druhá žiadosť Švédska o finančný príspevok z EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Ericsson, pričom prvá bola predložená v marci 2016 a bola kladne posúdená(4);

4.  vyjadruje poľutovanie nad nízkym využitím EGF v roku 2016 v súvislosti s prepusteniami v spoločnosti Ericsson, víta však skutočnosť, že sa z toho získali skúsenosti; súhlasne konštatuje, že bývalí zamestnanci, ktorých sa týka aktuálna žiadosť, budú môcť začať vzdelávanie a odbornú prípravu bez toho, aby to nepriaznivo ovplyvňovalo vyplatenie ich odstupného;

5.  berie na vedomie argument Švédska, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, najmä s negatívnym rastom v hardvérovom odvetví činnosti telekomunikačného priemyslu, ktorý zaznamenala spoločnosť Ericsson vo Švédsku v dôsledku celosvetovej konkurencie; poukazuje na to, že spoločnosť Ericsson postupne znižovala počet zamestnancov vo Švédsku, pričom celosvetovo rástla;

6.  uvedomuje si, že v rôznych regiónoch existuje veľký dopyt po ľuďoch so zručnosťami v oblasti informačných technológií, pričom existuje nesúlad medzi ponúkanými zručnosťami u osôb, ktoré spoločnosť Ericsson prepustila, a medzi požiadavkami trhu práce; berie na vedomie, že mnohí ľudia s rovnakými zručnosťami sa prepúšťajú v rovnakom čase a v rovnakých zemepisných oblastiach; domnieva sa, že robotníci a starší pracovníci obzvlášť potrebujú pomoc; berie na vedomie, že EGF by tiež mohol uľahčiť cezhraničný pohyb pracovníkov z upadajúcich odvetví nachádzajúcich sa v niektorých členských štátoch do rozvíjajúcich sa odvetví v iných členských štátoch;

7.  pripomína, že prepúšťanie postihlo rôznorodé profesie v radoch robotníkov, ako aj administratívnych zamestnancov; vyjadruje znepokojenie nad tým, že niektorí pracovníci sú konfrontovaní s trhom práce, kde je dopyt v tradičných výrobných odvetviach pomerne nízky; berie na vedomie, že príležitosti pre týchto pracovníkov v odvetví služieb vo verejnom alebo súkromnom sektore si budú vyžadovať značné rekvalifikačné úsilie;

8.  konštatuje, že žiadosť sa týka 2 388 pracovníkov prepustených zo spoločnosti Ericsson, pričom navrhované opatrenia budú zamerané na 900 z nich; poukazuje na skutočnosť, že viac ako 30 % osôb v tejto skupine je vo veku 55 až 64 rokov s osobitnou kvalifikáciou v rámci odvetvia telekomunikačného hardvéru, ktorá je vzhľadom na súčasný trh zastaralá, a že tieto osoby sú preto znevýhodnené, pokiaľ ide o návrat na pracovný trh, a hrozí im dlhodobá nezamestnanosť; víta preto zameranie projektu na opatrenia pre znevýhodnené skupiny;

9.  víta rozhodnutie poskytnúť špecializovanú pomoc prepusteným pracovníkom vo veku nad 50 rokov, ktorým hrozí dlhodobá nezamestnanosť, a osobám, ktoré majú poruchu učenia alebo telesné postihnutie, keďže budú pri hľadaní alternatívneho zamestnania pravdepodobne čeliť väčším výzvam;

10.  konštatuje, že náklady na príspevky a stimuly pre prepustených pracovníkov dosahujú takmer 35 % celkových nákladov koordinovaného balíčka personalizovaných služieb uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o EGF, a tiež že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

11.  poznamenáva, že Švédsko plánuje prijať päť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) poradenstvo a plánovanie kariéry, ii) opatrenia pre znevýhodnené skupiny, iii) podpora podnikania, iv) vzdelávanie a odborná príprava, v) príspevky na hľadanie práce a mobilitu; konštatuje tiež, že navrhované opatrenia by pomohli prepusteným pracovníkom prispôsobiť ich zručnosti a uľahčiť ich prechody do nových zamestnaní alebo by im poskytli podporu pri zriaďovaní vlastných podnikov; zdôrazňuje, že uvedené opatrenia predstavujú aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 ods. 1 nariadenia o EGF a nenahrádzajú opatrenia sociálnej ochrany; víta rozhodnutie Švédska začať poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom vo februári 2017, čiže pred podaním žiadosti o príspevok z EGF;

12.  uznáva, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách s cieľovými príjemcami a ich zástupcami, ako aj miestnymi verejnými aktérmi; žiada o väčší počet konzultácií s podnikateľmi v záujme prispôsobenia rozvoja nových zručností a vzdelávania ich potrebám;

13.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je udržateľné a účelné z hľadiska využívania zdrojov; víta skutočnosť, že švédske verejné služby zamestnanosti musia do svojich výziev na predkladanie ponúk a do praxi zahrnúť environmentálne požiadavky;

14.  zdôrazňuje, že švédske orgány potvrdili, že na oprávnené opatrenia nie je čerpaná pomoc z iných fondov ani finančných nástrojov Únie;

15.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

16.  vyzýva Komisiu, aby naliehala na vnútroštátne orgány, aby v budúcich návrhoch uvádzali podrobnejšie informácie o odvetviach, ktoré majú vyhliadky na rast, a môžu tak prípadne poskytnúť ľuďom prácu, a aby zbierala doložené údaje o dosahu financovania z EGF vrátane údajov o kvalite pracovných miest, trvaní a udržateľnosti nových pracovných miest, počte a percentuálnom podiele samostatne zárobkovo činných osôb a začínajúcich podnikov a o miere opätovného začlenenia do trhu práce dosiahnutej vďaka EGF;

17.  opätovne vyzýva Komisiu, aby zabezpečila verejný prístup ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

18.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

20.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 25.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v nadväznosti na žiadosť Švédska – EGF/2017/007 SE/Ericsson

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014–2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej aj „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri opätovnom začleňovaní do trhu práce.

2)  Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(3), EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

3)  Švédsko 9. augusta 2017 predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v súvislosti s prepúšťaním v spoločnosti Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) vo Švédsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Švédskom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 2 130 400 EUR.

5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 2 130 400 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.  

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum jeho prijatia](4)*.

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Kontext

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(2) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. Ak sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

II.  Žiadosť Švédska a návrh Komisie

Komisia 18. decembra 2017 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Švédska na podporu opätovného začlenenia pracovníkov prepustených zo spoločnosti pôsobiacej v hospodárskom odvetví zaradenom do divízie 26 NACE Rev. 2 (výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 Štokholm (SE11), Västsverige (SE23), Östra Mellansverige (SE12) a v oblasti Sydsverige (SE22) vo Švédsku. Tento návrh bol 15. januára 2018 postúpený Európskemu parlamentu.

Toto je druhá žiadosť, ktorá sa má posúdiť v rámci rozpočtu na rok 2018, a sedemnásta žiadosť týkajúca sa hospodárskeho odvetvia patriaceho podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 26 (výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov) od vytvorenia EGF. Táto žiadosť je už druhou žiadosťou Švédska o príspevok z EGF v súvislosti so spoločnosťou Ericsson. Týka sa 2 388 prepustených pracovníkov a mobilizácie celkovej sumy z EGF vo výške 2 130 400 EUR v prospech Švédska.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 9. augusta 2017 a 4. októbra 2017 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia dokončila svoje posúdenie 18. decembra 2017 a v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF podľa článku 4 nariadenia o EGF.

Švédsko tvrdí, že prepúšťanie súvisí s veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie, najmä s negatívnym rastom v oblasti obchodnej činnosti zameranej na hardvér v odvetví telekomunikácií, ktorý zaznamenala spoločnosť Ericsson vo Švédsku v dôsledku globálnej hospodárskej súťaže. Spoločnosť Ericsson čelí neistej budúcnosti v dôsledku štrukturálnych zmien, ktorými prešiel priemysel z dôvodu globalizácie a zvýšenej konkurencie zo strany konkurentov, najmä v Ázii. Počet zamestnancov spoločnosti Ericsson v rokoch 2005 až 2014 celosvetovo síce vzrástol z 56 055 na 118 055, odvtedy však klesol na 109 127 zamestnancov v júni 2017.

Udalosti, ktoré viedli k tomuto prepúšťaniu a ukončeniu činnosti, sú súčasťou činností reštrukturalizácie a offshoringu telekomunikačnej spoločnosti, ktoré sa začali v roku 2014. Počas tohto obdobia boli na rôznych miestach zatvorené linky na výrobu hardvéru pre oblasť telekomunikácií a 3 celé továrne spoločnosti Ericsson.

Veľkú časť prepustených pracovníkov tvoria muži. Väčšina z nich je vo veku od 30 do 54 rokov a 30 % patrí do vekovej kategórie 55 až 64 rokov. Aktívne opatrenia na trhu práce spolufinancované z EGF, ktoré by zlepšili šancu týchto skupín na opätovné začlenenie do trhu práce, sú preto veľmi dôležité.

Päť typov opatrení, ktoré majú byť poskytnuté prepusteným pracovníkom a pre ktoré sa požaduje spolufinancovanie z EGF, zahŕňa:

– Poradenstvo a plánovanie kariéry: Toto opatrenie zahŕňa hĺbkové hodnotenie a individuálne plánovanie, pomoc súvisiacu s hľadaním zamestnania a motivačné vedenie a plánovanie kariéry.

– Opatrenia pre znevýhodnené skupiny: V rámci tohto opatrenia sa úsilie bude osobitne zameriavať na pomoc znevýhodneným prepusteným zamestnancom, osobám starším ako 50 rokov, ktorým hrozí dlhodobá nezamestnanosť, a osobám s poruchou učenia a so zdravotným postihnutím, ktoré by mohli potrebovať ďalšiu podporu. Opatrenie zahŕňa odbornú pomoc (vrátane psychológa a fyzioterapeuta) s cieľom pomôcť týmto ľuďom pri prechode na nové povolanie.

– Podpora podnikania: V rámci tohto opatrenia sa podporí podnikanie medzi žiadateľmi tým, že sa im poskytne príležitosť požiadať o granty na začatie činnosti prostredníctvom programu VSZ (to zahŕňa podrobné poradenstvo v oblasti podnikania a služby v oblasti uskutočniteľnosti pred schválením šesťmesačného grantu).

– Vzdelávanie a odborná príprava: Toto opatrenie zahŕňa príležitosti na odborné vzdelávanie v kombinácii s formálnym vzdelávaním a so skúsenosťami nadobudnutými v spoločnostiach (ktoré sa bežne neponúkajú v rámci VSZ), ako aj využívanie služieb organizácií špecializovaných na prepúšťanie. V rámci tohto opatrenia sa navyše pomôže žiadateľom získať prístup k akademickým a na mieru prispôsobeným kurzom, ako aj k špecializovanému vzdelávaniu až na 12 mesiacov alebo až dva semestre vo vzdelávacích inštitúciách tretieho stupňa.

– Príspevky na hľadanie práce a mobilitu: V rámci týchto opatrení sa žiadateľom pomôže žiť ich každodenný život a hradiť cestovné náklady, aby sa dostali na prijímacie pohovory (nad 60 020 SEK), odbornú prípravu atď. pri hľadaní zamestnania.

Podľa Komisie predstavujú uvedené opatrenia aktívne opatrenia trhu práce v rámci oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF a nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Švédske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

– v prístupe k navrhovaným opatreniam a ich vykonávaniu sa budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

– boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa týkajú hromadného prepúšťania,

– spoločnosť Ericsson, ktorá po prepúšťaní pokračuje v činnosti, splnila svoje právne záväzky, ktorými sa upravuje prepúšťanie, a prijala primerané opatrenia sa zabezpečenie svojich zamestnancov,

– navrhované opatrenia nebudú predmetom finančnej podpory z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu,

– navrhovanými opatreniami sa budú dopĺňať opatrenia financované zo štrukturálnych fondov,

– finančný príspevok z fondu EGF bude v súlade s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Švédsko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania je rozpočet Arbetsförmedlingen. Finančný príspevok budú spravovať Arbetsförmedlingen, ako aj v predchádzajúcom prípade spoločnosti Ericsson. Projektové účty preskúma oddelenie vnútorného auditu, ktoré je samostatným orgánom, ktorý je pripojený k predstavenstvu Arbetsförmedlingen. Je úlohou tohto orgánu preskúmať proces vnútornej kontroly a overovania v Arbetsförmedlingen.

III.  Postup

Komisia predložila s cieľom mobilizácie fondu rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 2 130 400 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je prvý návrh na presun týkajúci sa mobilizácie fondu predložený rozpočtovému orgánu v roku 2018.

Ak sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k posúdeniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

Pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2017/007 SE/Ericsson

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF, preskúmali otázku mobilizácie EGF v súvislosti s prípadom EGF/2017/007 SE/Ericsson a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 2 388 pracovníkov prepustených v podniku pôsobiacom v hospodárskom priemysle patriacom podľa klasifikácie NACE rev. 2 do divízie 26 (Výroba počítačových, elektronických a optických produktov);

B)  keďže s cieľom stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie Švédsko tvrdí, že výrobné odvetvia v oblasti IT a telekomunikácií sa presúvajú do Ázie v dôsledku priaznivého pomeru medzi nákladmi a kvalitou výroby v Indii a Číne a vzhľadom na rastúce trhy v blízkosti zariadení na výrobu hardvéru;

C)  keďže dve tretiny pracovníkov, na ktorých sa opatrenie zameriava, tvoria muži a jednu tretinu ženy; keďže 68,56 % osôb je vo veku od 30 do 54 rokov a 30,22 % vo veku od 55 do 64 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, v súvislosti so žiadosťou Švédska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že kritériá zásahu stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené a že Švédsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 2 130 000 EUR podľa uvedeného nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 3 550 667 EUR;

2.  uznáva, že aj keď je veľký dopyt po ľuďoch so zručnosťami v oblasti informačných technológií, existuje nesúlad medzi zručnosťami osôb, ktoré spoločnosť Ericsson prepustila, a požiadavkami trhu práce; domnieva sa, že robotníci a starší pracovníci obzvlášť potrebujú pomoc;

3.  konštatuje, že medzi personalizované služby pre prepustených pracovníkov spolufinancované z EGF patria poradenstvo a plánovanie kariéry, opatrenia pre znevýhodnené skupiny, podpora podnikania, vzdelávanie a odborná príprava, ako aj príspevky na hľadanie zamestnania a mobilitu; víta rozhodnutie Švédska začať poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom vo februári 2017, čiže pred podaním žiadosti o príspevok z EGF;

4.  víta rozhodnutie poskytnúť špecializovanú pomoc pracovníkom vo veku nad 50 rokov, ktorým hrozí dlhodobá nezamestnanosť, a osobám, ktoré majú poruchu učenia alebo telesné postihnutie, keďže budú pri hľadaní alternatívneho zamestnania pravdepodobne čeliť väčším výzvam;

5.  víta konzultácie so zainteresovanými stranami vrátane dotknutých prijímateľov a ich zástupcov, odborových zväzov, zástupcov spoločností, miestnych orgánov a agentúr poskytujúcich podporu pri prechode na iné pracovisko s cieľom vypracovať koordinovaný balík personalizovaných služieb;

6.  berie na vedomie, že opatrenia na podporu príjmov budú predstavovať 34,76 % z celkového balíka personalizovaných opatrení, čo je tesne pod maximálnou hodnotou 35 % stanovenou v uvedenom nariadení; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou dotknutých prijímateľov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

7.  vyjadruje poľutovanie nad nízkym využitím EGF v roku 2016 v súvislosti s prepusteniami v spoločnosti Ericsson, víta však skutočnosť, že sa z toho získali skúsenosti; súhlasne konštatuje, že bývalí zamestnanci, ktorých sa týka aktuálna žiadosť, môžu začať vzdelávanie a odbornú prípravu bez toho, aby to nepriaznivo ovplyvňovalo vyplatenie ich odstupného;

8.  poznamenáva, že švédske orgány poskytli uistenie o tom, že na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie, že sa zabráni dvojitému financovaniu a že sa budú dopĺňať s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov;

9.  víta potvrdenie Švédska, že finančný príspevok z EGF nenahradí opatrenia, ktoré je dotknutý podnik povinný prijať podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych dohôd;

10.  pripomína, že v súlade s článkom 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a tento návrh by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné; víta skutočnosť, že švédske verejné služby zamestnanosti musia do svojich výziev na predkladanie ponúk a do praxi zahrnúť environmentálne požiadavky;

S úctou

Marita ULVSKOG

úradujúca predsedníčka výboru EMPL


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 21. – 22. februára 2018:

-  COM(2017)0782 navrhuje príspevok z EGF vo výške 2 130 400 EUR pre 900 pracovníkov prepustených v spoločnosti Ericsson (v materskej spoločnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson a v dcérskej spoločnosti Ericsson AB) vo Švédsku. Tento podnik pôsobí najmä v hospodárskom odvetví zaradenom do divízie 26 NACE Rev. 2 (výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov). Pracovníci boli prepustení spoločnosťou Ericsson najmä v regiónoch úrovne NUTS 2 – Štokholm (SE11), Västsverige (SE23) a Östra Mellansverige (SE12), ale prepustení boli aj pracovníci v oblasti Sydsverige (SE22).

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru posúdili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila, že väčšina členov tohto výboru nemá žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou

Iskra MICHAJLOVOVÁ


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

22.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

30

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Indrek Tarand

0

0

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 26. februára 2018Právne oznámenie