Процедура : 2018/2014(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0033/2018

Внесени текстове :

A8-0033/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0053

ДОКЛАД     
PDF 682kWORD 72k
23.2.2018
PE 615.522v02-00 A8-0033/2018

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Испания – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Естебан Гонсалес Понс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Испания – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(COM(2017)0686 – C8‑0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0686 – C8‑0011/2018),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0033/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Испания подаде заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 303 съкращения в икономическия сектор от разделение 14 на NACE Rev. 2 („Производство на облекло“) в региона на ниво 2 по NUTS Галисия (ES11) в Испания;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез който се въвежда дерогация от критериите по член 4, параграф 1, буква б) от посочения регламент, съгласно които е необходимо за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ икономически сектор, определен на равнището на разделенията на NACE Rev. 2, и разположени в един или два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава членка, да са били съкратени най-малко 500 работници;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че Испания има право на финансово подпомагане в размер на 720 000 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 1 200 000 EUR;

2.  отбелязва, че испанските органи са подали заявлението на 19 юли 2017 г. и че след като Испания е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 28 ноември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на 15 януари 2018 г.;

3.  отбелязва, че Испания твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и по-специално с либерализацията на търговията с текстилни изделия и облекла след изтичането на срока на действие на споразумението за мултифибрите на Световната търговска организация в края на 2004 г., което е довело до коренни промени в структурата на световната търговия;

4.  припомня, че съкращенията, предприети в пет предприятия, се очаква да упражнят огромен натиск върху засегнатата зона и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при преквалификацията, които се дължат на недостига на работни места, тъй като зоната е отдалечена от основните промишлени центрове, с ниското равнище на образованост на уволнените работници, с техните специфични професионални умения, придобити в рамките на този вече упадащ сектор, и с големия брой на търсещите работа лица;

5.  подчертава, че Ордес, засегнатият от съкращенията регион, е силно зависим от шивашката промишленост и в него се наблюдава рязко намаляване на броя на шивашките предприятия през последните години; изразява съжаление, че БВП на глава от населението на региона също се понижава;

6.  счита, че като се вземе предвид намаляването на населението, на БВП на глава от населението и на промишлената база на засегнатия регион, заявлението изпълнява критериите за подпомагане от ЕФПГ въпреки по-малкия от 500 брой съкращения;

7.  съзнава, че увеличаването на вноса в Съюза упражни натиск, довел до понижаване на цените, което има отрицателен ефект върху финансовото състояние на предприятията от текстилния сектор в Съюза и предизвика цялостна тенденция в сектора на текстила и облеклото на преместване на производството в държави с по-ниски разходи извън Съюза; признава, че в Галисия това доведе до постоянен спад в броя на шивашките предприятия и по този начин – до повече съкращения;

8.  подчертава, че 83,5% от бенефициерите от целевата група са жени и че повечето от тях са на възраст между 30 и 54 години; признава с оглед на това значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтегриране на пазара на труда на тази уязвима група;

9.  изразява загриженост предвид факта, че подобни съкращения могат да утежнят още повече положението с безработицата, пред което се изправя този регион от началото на икономическата и финансовата криза;

10.  отбелязва, че Испания планира шест вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) сесии за информиране и подготвителни семинари, (ii) професионално ориентиране, (iii) обучение, (iv) помощ за интензивно търсене на работа, (v) наставничество след реинтеграция на пазара на труда, (vi) стимули; счита, че помощта за покриване на част от разходите на лицата, полагащи грижи за зависими лица, е особено важна с оглед на профила на съкратените работници и служители;

11.  счита, че професионалното обучение, което ще бъде предоставено, трябва да разшири кръга от възможности за безработните лица, че дейностите по обучението следва да бъдат свързани с прогнозно проучване на тенденциите на пазара на труда, което следва да бъде включено в действията, осъществявани чрез финансирането, и че то следва да увеличи възможностите за професионално развитие без дискриминация на основата на пола и без да ги ограничава до нискоквалифициран труд;

12.  счита, че одобрената програма следва да подкрепя, чрез консултации и финансова подкрепа, инициативи за учредяването на кооперативни предприятия, които да бъдат предприети от лицата, възползващи се от планираните персонализирани услуги;

13.  посочва, че изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да бъде ориентирано към инициативи, които подпомагат заетостта, повишаването на квалификацията на работниците и служителите и положителната оценка на професионалния им опит, която да ги доближи до предприемаческата общност, в т.ч. кооперативните предприятия, и че то следва да бъде съгласувано със съществуващите програми на Съюза, в т.ч. Европейския социален фонд;

14.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации със социалните партньори;

15.  изразява съжаление, че заявлението не включва мерки за младите хора, които не участват в никаква форма на образование, заетост или обучение (т.нар. „NEET“), като се има предвид тенденцията младите хора да напускат региона в търсене на по-добри икономически възможности;

16.  отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 18,21% от общия пакет от персонализирани мерки, което е много под тавана от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

17.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на пакета от персонализирани услуги следва да се предвиждат перспективите за пазара на труда и необходимите умения и да се осигури съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства изявлението на Испания, че съгласуваният пакет от мерки има голям потенциал да улесни този преход;

18.  подчертава, че испанските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

19.  приветства потвърждението на Испания, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести мерките, които засегнатите предприятия трябва да предприемат по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

20.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

21.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

22.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

23.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 19 юли 2017 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в пет предприятия, извършващи дейност в сектора на производство на облекло в регион Галисия в Испания. Към него беше предоставена допълнителна информация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, заявлението на Испания се счита за допустимо, тъй като съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта и местната икономика.

(5)  Поради това следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 720 000 EUR по подаденото от Испания заявление.

(6)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 720 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.  

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Прилага се от [датата на приемането му](4)*.

Съставено в [...] на [...] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)

*   Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(2) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Испания и предложението на Комисията

На 28 ноември 2017 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на Испания, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от пет предприятия с дейност в икономическия сектор от разделение 14 по NACE Rev. 2 („Производство на облекло“) в региона на ниво 2 по NUTS Галисия (ES11) в Испания. Предложението беше предадено на Европейския парламент на 15 януари 2018 г.

Това е първото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2018 г. и петото в икономическия сектор от разделение 14 по NACE Rev. 2 („Производство на облекло“) от създаването на ЕФПГ. Това е второто заявление във връзка със съкращения в малки и средни предприятия (МСП), осъществяващи дейност в сектора на облеклото в Галисия. То засяга 303 съкратени работници и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 720 000 EUR от ЕФПГ за Испания.

Заявлението е изпратено на Комисията на 19 юли 2017 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 13 септември 2017 г. Комисията приключи оценката си на 6 декември 2017 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово подпомагане от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ.

Испания твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, и по-специално с либерализацията на търговията с текстилни изделия и облекла. Увеличаването на вноса в ЕС упражни натиск, довел до понижаване на цените, което има отрицателен ефект върху финансовото състояние на предприятията от текстилния сектор в ЕС и постави началото на обща тенденция в текстилната и шивашката промишленост на преместване на производството в държави с по-ниски разходи извън ЕС. В Галисия това доведе до постоянен спад в броя на шивашките предприятия (- 26% за периода 2010 – 2016 г.) и по този начин – до повече съкращения.

Съкращенията са осъществени в пет предприятия на територията на Ордес/Орденес, който страда от намаляването на броя на шивашките предприятия поради прекратяване на дейността или изнасяне на производството вследствие на увеличения внос на облекла в ЕС. Безработицата в производствения сектор в Ордес нарасна с 40% през периода от декември 2016 г. до април 2017 г., когато са били предприети повечето от съкращенията.

Испания е изправена пред изключителни обстоятелства, които влияят силно на заетостта и на местната, регионалната или националната икономика. Вътрешната част на Галисия е изправена пред обезлюдяване и недостиг на работни места, тъй като хората се местят и се настаняват в близост до икономическите центрове.

Голям брой от съкратените работници са жени и повечето от тях са на възраст между 30 и 54 години. Поради това активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, са много важни за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тази уязвима група.

Шестте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

–   сесии за информиране и подготвителни семинари: включват обща информация относно наличните програми за консултации и обучение; и относно помощите и стимулите; изготвянето на профил на уменията на участващите работници, също както и по-подробна информация относно преквалификацията, секторите, за които са необходими разрешения или удостоверения за професионална квалификация, удостоверяване на компетенциите и на „меките“ (социалните) умения, придобити в работна среда; както и начините за завършване на задължителното образование;

–   професионално ориентиране с оглед на преминаване към зависима заетост или самостоятелна заетост, което ще бъде осигурявано през целия период на изпълнение;

–   обучение за придобиване на основни компетенции, хоризонтални компетенции, професионално обучение като обучение за професии с по-голяма добавена стойност в рамките на шивашкия сектор, гериатрични грижи и социални и здравни грижи за лица на издръжка, работа в склад, аниматори на места за отдих и развлечения, както и подготовка за тестове за признаване на уменията, натрупани при работата/признаване на предходно учене и на обучение в сферата на предприемачеството;

–   помощ за интензивно търсене на работа, включително активно търсене на работа на местно и регионално ниво (също и за самостоятелно заети лица) и за намиране на подходяща работа;

–   наставничество след реинтеграция на пазара на труда: реинтегрираните работници ще бъдат насочвани през първите месеци, за да се избегнат възможни проблеми, които могат да възникват при упражняване на новата професионална дейност;

–   стимули: включват насърчаване на участието; финансово участие в пътните разходи; помощ за покриване на част от разходите на лицата, полагащи грижи за зависими лица; и компенсация за доходи за реинтегрираните лица, които са вече самостоятелно заети лица.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Испанските органи са представили всички необходими гаранции за това, че:

– при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

– са спазени изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

– когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след освобождаването на работниците, то е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

– предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове; – финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Испания е уведомила Комисията, че средствата за национално предварително финансиране или съфинансиране се отпускат от автономния регион Галисия. Финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират финансирането по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ). Регионалното правителство на Галисия (Хунтата на Галисия) ще бъде междинното звено на управляващия орган.

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от Фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 720 000 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е второто предложение за трансфер за мобилизирането на средства от Фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2018 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL) и нейната работна група относно ЕФПГ разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/006 ES/Galicia apparel и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група относно ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от Фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 303 работници, съкратени в пет предприятия, осъществяващи дейност в икономическия отрасъл от разделение 14 по NACE Rev. 2 („Производство на облекло“);

Б)  като има предвид, че с цел установяване на връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, Испания твърди, че либерализацията на търговията на текстилни изделия и облекла, след изтичането на срока на действие на споразумението за мултифибрите на Световната търговска организация в края на 2004 г., е довела до коренни промени в структурата на световната търговия, в т.ч. голямо нарастване на вноса на облекло в ЕС;

В)  като има предвид, че 83,5% от съкратените работници, обхванати от мерките, са жени, а 16,5% – мъже; като има предвид, че 71,62% от бенефициерите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години, а 23,43% – на възраст между 55 и 64 години;

комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Испания, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Испания има право на финансово подпомагане в размер на 720 000 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 1 200 000 EUR;

2.  подчертава, че Ордес, засегнатата от съкращенията зона, е силно зависима от шивашката промишленост и в нея се наблюдава рязко намаляване на броя на шивашките предприятия през последните години; изразява съжаление, че БВП на глава от населението също се понижава;

3.  счита, че намаляването на населението, БВП на глава от населението и промишлената база на засегнатата зона означават, че заявлението изпълнява критериите за подпомагане от ЕФПГ въпреки по-малкия от 500 брой съкращения;

4.  изисква, ако не са били проведени консултации преди изготвянето на предложението за обучение, да се проведат индивидуални консултации сред мъжете и жените, обхванати от финансираните от ЕФПГ мерки; отбелязва колко е важно да се гарантира, че горепосоченото обучение е съобразено с интересите на засегнатите работници;

5.  приветства решението да се предложат мерки за обучение, които имат за цел да подготвят съкратените работници за работа в професии с по-голяма добавена стойност в рамките на шивашкия сектор и в професии с по-голям потенциал за растеж, включително гериатрични грижи и социални и здравни грижи за зависими лица, работа в склад, отдих и развлечения;

6.  отбелязва, че персонализираните услуги за съкратените работници, съфинансирани от ЕФПГ, включват сесии за информиране и подготвителни семинари, професионално ориентиране, обучение, съдействие при активно търсене на работа, наставничество след завръщане на работа и стимули; счита, че помощта за покриване на разходите за лица, полагащи грижи за зависими лица, е особено важна с оглед на профила на съкратените работници и служители;

7.  изразява съжаление, че заявлението не включва мерки за младите хора, които не участват в никаква форма на образование, заетост или обучение (т.нар. „NEET“), като се има предвид тенденцията младите хора да напускат региона в търсене на по-добри икономически възможности;

8.  приветства включването на социалните партньори в изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги и тяхното участие в кръгли маси, в рамките на които бяха обсъдени мерките, които ще бъдат предоставени;

9.  отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 18,21% от общия пакет от персонализирани мерки, което е малко под тавана от 35%, определен в регламента, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

10.  отбелязва, че испанските органи са представили необходимите гаранции, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато двойно финансиране и че те ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

11.  приветства потвърждението на Испания, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замени мерките, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения;

12.  припомня, че в съответствие с член 7 от регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства изявлението на Испания, че съгласуваният пакет от мерки има голям потенциал да улесни този преход.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняващ длъжността председател на комисията по заетост и социални въпроси


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 21–22 февруари 2018 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2017)0686 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 720 000 EUR за 303 съкратени работници в пет предприятия от производствения сектор в Испания. Предприятията извършват дейност в икономическия отрасъл, класифициран в разделение 14 по NACE Revision 2 („Производство на облекло“). Направените съкращения са в региона на ниво 2 по NUTS Galicia (ES11).

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

30

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

1

-

ENF

André Elissen

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 26 февруари 2018 г.Правна информация